Page 1

Årsredovisning

2012

Nr 2 2013 – Årgång 25 – ISSN 2001-3329


Inledning skandinaviska barnmissionen, härefter omnämnd som barnmissionen, är en kristen organisation som arbetar med utvecklingssamarbete och humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer. Hjälpen ges oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet. vårt uppdrag utgår från bibeln, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande. vi vill därför verka ur ett holistiskt perspektiv genom att erbjuda hjälp till hela människan – ande kropp och själ. verksamheten finansieras genom frivilliga gåvor från allmänheten. som medlem i svenska Missionsrådet (sMr) finns möjlighet att söka sidabidrag till olika insatser. radio-

styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

hjälpen är också en extern bidragsgivare och viktig resurs. barnmissionen är tilldelad ett 90-konto av svensk insamlingskontroll. vi är även medlemmar i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (Frii). barnmissionen har som policy att arbeta i partnerskap med nationella organisationer. i förvaltningsberättelsen framgår detta förhållningssätt genom vårt sätt att i vissa avsnitt tala i ”vi-form”, oavsett om det är barnmissionen eller någon av våra partners i fält.

Ledning Under 2012 har Barnmissionen letts av en styrelse som har bestått av följande personer: Nils Erik Claesson Värnamo – Ordförande Pastor, mångårig erfarenhet från verksamhetsledande befattningar samt som ledamot av Pingstförsamlingarnas utvecklingssamarbete. Lennart Pedersen Loftahammar – Vice ordförande avgick 2012-05-10 bred erfarenhet från en rad poster i det privata näringslivet, främst inom läkemedel/medicinteknik/bioteknik. innehar flera styrelseuppdrag.

FÖrvALTNINgSBEräTTELSE MED ÅrSrEDOvISNINg 2012 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Strömgatan 14 212 25 Malmö Tel: +46 (0)40 – 689 30 40 Fax: +46 (0)40 – 54 50 88 www.barnmissionen.se PG 901080-2 BG 901-0802 FOrMgIvNINg PCG Malmö www.pcgmalmo.se TrYCK Lenanders Grafiska, Kalmar

2

Maud Andersson Tumba – Ledamot. Vice ordförande från och med 2012-05-10 Handläggare på PMU. Mångårig erfarenhet från ledande befattningar på PMU interlife, bland annat åtta år som Direktor. 25 år som missionär i Kenya med tonvikt på administration och projektledning. Lena Boberg Stockholm – ledamot invald 2012-10-04 Konsult med erfarenheter i lärande, organisationsutveckling och projektplanering i idéburna organisationer. Har arbetat med folkbildning i sverige och i sydafrika. Har tidigare arbetat på svenska missionsrådet. arbetar nu som konsult med inriktning på lärande och utveckling.

Bo Wallenberg Löddeköpinge – ledamot Missionschef sedan 1996 involverad i sbM sedan stiftelsen grundades, från volontär till anställd. Mångårig erfarenhet inom fundraising, evangelisation, biståndsarbete samt som visionär. Eva Kerschner Malmö – ledamot Ekonom med mångårig erfarenhet inom redovisning och analys samt som controller i små och medelstora företag. Anders Ljung Skurup – ledamot Enhetschef för va sYDs entreprenadenhet. arbetar bland annat med marknadsfrågor, ledningsfrågor, verksamhetsplanering och entrepenadjuridik. erfarenhet från projektledaruppdrag. Ragnar Smittberg Eskilstuna – ledamot invald 2012-01-01 Företagsledare. varit nationell ordförande i KFUK-KFUM. tidigare koncernsäkerhetschef för stort företag. gjort ett flertal utredningar åt Forum syd. Driver idag två egna bolag inom säkerhetsbranschen resp. mediebranschen. suttit med i navigatörernas resp. navPartners styrelse. Helen Wide Auktoriserad revisor, KPMG

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e

2 0 1 2

Moldavien Barnmissionens samarbetspartner sedan 2007 är hjälporganisationen ”The future generation” som drivs av en ung Pingstförsamling i den lilla staden Cornesti, 8 mil väster om huvudstaden Chisianu. Församlingen och hjälporganisationen leds av pastor Vitalie Gaiceanu, en visionär och entreprenör med ett stort hjärta för socialt hjälparbete. Sektorfokus är utbildning, hälsa och samhällsutveckling.

bland annat trafficking, alkohol och droger i skolor och ett flertal byar på landsbygden runt om Cornesti.

Genomgångsboende

Jordbruksprogram

Med särskilt fokus på barn och ungdom i social utsatthet, drivs ett genomgångsboende för 15 ungdomar från trasiga hemförhållanden. Man tar ett helhetsansvar för ungdomarna som utöver logi, mat samt eventuell medicinsk behandling även erbjuds utbildning, från grundskola upp till collegenivå.

En viktig process är att stärka partnerns kapacitet till självförsörjning. Moldavien är i grunden ett jordbruksland, därför har Barnmissionen har under flera år gett stöd till jordbruksutveckling samt djuruppfödning. Jordbruksprogrammet är också en viktig utbildningsdel för ungdomarna i genomgångsboendet som lär sig tekniker för odling och djurskötsel. Under året har partnern skördat både grönsaker och frukt samt fått närings­riktiga tillskott i form av ägg och kött.

Informationsinsatser Med bildspel, drama och musik som metod har Socialarbetare genomfört informationsinsatser med fokus på

Stöd till utsatta familjer I samråd med de sociala myndigheterna får 20 utvalda, fattiga familjer matpaket varje månad. Utdelningen av mat kombineras med hjälp till hushållet såsom städning och trädgårdsskötsel samt folkbildningskurser inom familjevård, uppfostran mm.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Vi bryr oss alltid om samhällets minsta – barnen!

Tack vare genomgångsboendet får ungdomarna en ny chans i livet.

Hembesök hos en av de familjer som får stöd.

3


Förvaltningsberättelse

Filippinerna Barnmissionen samarbetar med systerorganisationen Children’s Mission Philippines (CMP). Missionsledare är Thord och Birgitta Dahl. Hela Barnmissionens verksamhet startade i Filippinerna för närmare 30 år sedan och än idag är CMP Barnmissionens största samarbetspartner. CMP har närmare 75 lokalt anställda som arbetar inom huvudsektorerna barnomsorg, utbildning samt utvecklingsprogram. En mamma väntar med sin lilla dotter utanför Barnmissionens Mödra- och Barnavårdscentral.

Barnomsorg Hills of Grace Efter två års arbete med att utveckla området på över två hektar, står nu åtta familjehemshus färdiga. Visionen för Open Heart Children’s Village är att i en skyddad miljö försöka återskapa en kärleksfull familj för barn som berövats en trygg barndom. Under året har tre ”mammor” anställts och utbildats och vid årsskiftet hade åtta barn sin hemvist i barnbyn. Barnaskaran kommer att utökas successivt framöver till totalt cirka 100 barn. Utöver barnbyn rymmer Hills of Grace organisationens administration, servicefaciliteter samt bostäder för gästarbetare och volontärer. Här finns också en mödra- och barnavårdscentral med mottagning för barn upp till fem år. En sattelitklinik finns också i stadsdelen San Isidro. I oktober föddes det första barnet någonsin på den nya förlossningsavdelningen. Den välskapta flickan fick det passande namnet Hillary Grace. Undernäringskliniken Malward har sin utgångspunkt på Hills of Grace. För

4

att kunna erbjuda hjälp till fler undernärda barn har arbetsmetodiken lagts om, från en mottagande och vårdande instans till uppsökande och proaktiv verksamhet. Anställd vårdpersonal, så kallade Community Nutritional Workers, gör hembesök i olika stadsdelar. Barn som då identifieras som undernärda får vård i hemmen samtidigt som föräldrarna utbildas i näringslära. I särskilt svåra fall finns möjligheten att under en period vårda barnen på Hills of Grace. Vi vill rikta ett särskilt tack till företaget Biltema som varit huvudfinansiär till uppförandet av Hills of Grace samt Phonera som bidragit till arbetet.

Utbildning Under året har över 900 barn och ungdomar ingått i olika utbildningsprogram, från förskola till collegenivå.

Shining Light Center Efter ett uppehåll och omorganisering återupptogs verksamheten i liten skala 2007. Sedan dess har antalet elever utökats år för år. Idag går 260 barn på skolan från förskola upp till femte

klass. Under 2013 etableras en sjätteklass. Många av skolbarnen kommer från kåkstäder utan varken el, avlopp eller rinnande vatten och en del av dem har aldrig varit utanför sin egen stadsdel. Med engagerade lärare, bra utrustning och läromaterial har Shining Light fått ett mycket fint renommé. En rolig notering är att några av barnen som deltog i en utbildningstävling vann första pris.

Hills of Grace Under året har en förskola etablerats på området. 31 barn, inklusive barnen i familjehemmen, uppdelade i tre åldersgrupper har varit inskrivna i verksamheten. Denna förskola är främst till för de barn som bor i barnbyn, men eftersom barnbyn ännu inte har fyllt alla platser bjuds barn från omkringliggande områden in till förskolan.

Molfrid Center Skolan ligger i Payatas ”Smokey Valley”, den stora soptippen i Manila. Missionen driver förskola för flera hundra barn som sponsras av ABC på Island. På Molfrid finns även en tandläkar­

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Förvaltningsberättelse

Nu är flera av våra fina hus i barnbyn färdiga.

klinik för de fattiga människor som bor i närområdet. Flera hundra barn runt centret ingår också i sponsorprogrammet där Missionen bekostar deras utbildning i allmän skola. Barnmissionens mobila läkarklinik i action.

Yrkesskolor

Barnmissionen har flera olika yrkesutbildningar.

Missionen driver yrkesskolor i två stadsdelar. Under 2012 öppnades en yrkesskola i San Isidro som är en så kal�lad omlokaliseringsstadsdel i närheten av Hills of Grace. Stadsdelen uppfördes efter flodvågskatastrofen 2009 då tiotusentals människor i princip tvångsförflyttades dit efter att de fått sina hem förstörda i flodmassorna. Behovet av sysselsättning är stort och vår yrkesskola är därför ett välkommet inslag. Läroplanen omfattar 10 olika kurser och under året har 210 deltagare genomgått utbildningar inom kosmetologi och hårvård, sömnad, data, svetsning, elektronik med mera. Läroplanen följer myndigheternas riktlinjer vilket innebär att samtliga deltagare certifieras efter utbildningen. Cirka 40% av deltagarna har fått arbete efter avslutad utbildning och det är ett mycket bra resultat!

Utvecklingsprogram Operation Love

En liten flicka som nu flyttat in i vår barnby

Operation Love kallas den uppsökande verksamhet som hjälper utsatta barn i Manilas slumområden. Missionen samarbetar med lokala kyrkor som har kunskap om behoven i de olika stadsdelarna. Missionens team håller samlingar där man ger barnen mat, sjunger och berättar bibelberättelser. Missionen hjälper kyrkorna och deras medlemmar genom att utbilda både kyrkoledare, föräldrar och barn. En programpunkt

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

kallas SAVE och det är en dockteater som behandlar känsliga ämnen som våld inom familjen, incest och sexuellt utnyttjande av barn. Dockteatern är utformad på ett sådant vis att det inte är stötande, men barnen lär sig sina rättigheter och att säga Nej. SAVE har blivit en mycket stor framgång och utvecklas ständigt. Under året har Missionen samarbetat med 30 kyrkor i primärt Manilas norra delar.

Unite Learn and Empower (ULE) ULE syftar till att stärka det civila samhället genom att identifiera, organisera och på folkbildningsnivå utbilda primärt hemmavarande kvinnor i Manilas slum- och ytterområden. Målgruppen består av över 700 kvinnor som genom utbildningen får lära sig nya metoder för att aktivt kunna bidra till familjens försörjning. I programmet ingår bland annat eget sparande, entreprenörskap och mikrolån. Vi får många solskenshistorier om hur kvinnornas och deras familjers liv har förändrats och utvecklats. Under 2012 avslutades den första treårsperioden av ULE som är ett SMR/Sida-projekt1. I juli 2012 inleddes en ny treårsinsats, ULE fas 2. Inriktningen är densamma där vi dels försöker nå nya grupper i fler delar av Manila, men där vi också arbetar för att de grupper som deltagit i första fasen skall formera sig i större grupper, så kallade Self Help Groups i syfte att tillsammans utgöra en starkare kraft för förändring och påverkan. Totalt har cirka 12 000 personer omfattats i Missionens samtliga insatser under året. 1 Svenska Missionsrådet (SMR) är en ram­avtals­ organisation till Sida

5


Förvaltningsberättelse

Ukraina

Barnmissionen samarbetar med systerorganisationen Childrens Mission Ukraine (CMU) som leds av Lyudmyla Loniuk. CMU har cirka 300 samarbetspartners, däribland social- och hälsovårdsmyndigheterna, kyrkor, församlingar och olika NGO:s1, barnoch vuxenfängelser, skolor, internat, barnhem mm. 1 Non Governmental organisation, ickestatlig organisation

Tillsammans med dessa samarbetspartners nådde CMU ut till cirka 280 000 behövande människor under året. Sektorfokus är humanitära hjälpsändningar, hälsa och opinionsbildning.

20-årsjubileum I oktober firade Barnmissionen 20 års verksamhet i landet. Vi arrangerade Livets resa till Lutsk där vi under en vecka besökte en rad olika verksamheter, alla med anknytning till Barnmissionen. Veckan kröntes med en fantastisk jubileumskonsert på stora teatern i Lutsk. Barnkörer, dansare, sångare och artister underhöll en fullsatt salong i flera timmar och höga representanter

6

från myndigheter och andra partners höll gripande tal. Det blev en manifestation över Barnmissionens insatser och vad de betytt för oerhört många människor över dessa år. Hela veckans intryck kommer att leva kvar som varma minnen för lång tid framöver.

Nytt kontor och lager Under året färdigställdes de nya lageroch kontorsfaciliteterna i Lavriv, strax utanför Lutsk. Nio anställda arbetar här. Under många år har CMU hyrt lager på olika platser men i takt med snabbt ökande hyreskostnader konstaterades att det skulle bli mer kostnadseffektivt att äga lokalerna. Byggnatio-

nen har pågått under närmare två år. Nu har CMU mycket ändamålsenliga och fina faciliteter för den omfattande hanteringen av humanitär hjälp.

Julprogram CMU:s julprogram omfattade över 200 möten där julens glada budskap förkunnades och nära 30 000 julklappar och matpaket delades ut. Över 300 volontärer från olika församlingar och samfund hjälpte till i denna stora julsatsning. CMU besökte fängelser, skolor, barnhem, internat, familjer i kris, sjukhus, fattiga familjer, familjer med handikappade barn och familjer med många barn. Vidare hölls stora julspel i olika kyrkor.

Hjälpsändningar Svenska Försvarsmakten har under 2012 varit Barnmissionens största givare av humanitär hjälp. Materielen håller mycket hög kvalitet och vi är tacksamma över det förtroende försvaret visar oss i det att vi får ta emot och

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Förvaltningsberättelse

Vänster: Det var många duktiga barn som uppträdde vid Barnmissionens 20 års jubileum. Ovan: Många höll tal och gav fina presenter vid vårt jubileum. Höger: Neonatalavdelningen på Barnsjukhuset i Lutsk.

vidareförmedla stora mängder kläder, skor och sjukvårdsutrustning mm. Försvarsmaktens gåvor uppgick till ett värde av mer än 18 milj kronor. En annan viktig samarbetspartner är den tyska organisationen Humedica som under året skickat flera hjälpsändningar med primärt sjukvårdsutrustning. Vidare får Barnmissionen humanitär hjälp i form av kläder, skor, leksaker mm från privatpersoner, Öppna Hjärtat Second Hand samt kyrkor och organisationer. Under året skickades hjälpsändningar med en totaltvikt om närmare 280 ton.

Sommarläger Rehabiliteringsanläggningen och sommarlägret i Dubechno tog emot nära 1 300 fattiga och sjuka barn som fick fira en underbar sommar. Totalt har stöd getts till över 3 000 barn i olika skolor och läger i Ukraina. Vi riktar ett extra tack till våra vänner i Osbygemenska-

pen, BFU i Norge och Barnmissionen på Färöarna som bidragit med extra pengar till detta sommarläger.

Datschny Under året har Osbygemenskapen gett ekonomiskt och materiellt stöd till rehabiliteringshemmet i Datschny. Detta hem drivs för handikappade barn som behöver stimulans och träning. Det är underbart att se med vilken inlevelse, kärlek och hur professionellt rehabiliteringshemmet arbetar med barnen.

Evangeliskt arbete CMU samarbetar med lokala församlingar, bland annat Pingst-, Baptist- och Frikyrkounionen. Pingstunionen når i första hand äldre människor medan Frikyrko- och Baptistunionen når en yngre generation. CMU underhåller också flera evangelister. Det evangeliska arbetet finansieras av Pingstkyrkorna i Osby och Bjärnum samt genom andra organisationer. Evangelister

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

besöker alla de platser där CMU verkar såsom sjukhus, fängelser, barnhem, skolor, internat mm. CMU erbjuder alltid de som får hjälp att möten kan hållas för dem om de så önskar. Det är fantastiskt att se hur tacksamma människor är att CMU inte bara kommer med humanitär hjälp, utan att det också finns en omsorg om människan.

Fängelsearbete CMU arbetar i fängelset i Sokal, en anstalt för hårt kriminella och långtidsdömda fångar. Vidare finns ett samarbete med pojkfängelserna i Kovel och Dubno och flickfängelset i Melitopol. Tillsammans med lokala församlingar bedriver CMU kontinuerlig bibelundervisning i fängelserna. CMU har även ett rehabiliteringscenter för före detta fångar i Sokal. Det nya rehabiliteringscentret i Novovolynsk är ännu inte officiellt invigt. En del yttre arbeten återstår, men redan nu bor ett sjuttiotal personer på centret. Invigning sker till sommaren 2013.

7


Förvaltningsberättelse

Sedan årsskiftet stödjer barnmissionen internatskolan Home Of Peace i norra Bangladesh.

Bangladesh Barnmissionen samarbetar sedan 2012 med Agape Social Concern (ASC) som är en del av Free Christian Churches of Bangladesh (FCCB). Sektorfokus är utbildning och samhällsutveckling för primärt den kristna minoriteten som utgör 0,2 % av landets befolkning. Utbildning ASC har ett omfattande arbete på landsbygden i de norra delarna av Bangladesh. Skolan Home of Peace (HOP) är ett kristet internatboende för över 250 barn som får utbildning, mat och logi. Många av barnen kommer från fattiga stamfolk som tillhör den mest lågutbildade folkgruppen. Utöver grundläggande utbildning deltar barnen i yrkesträningsprogram där de bland annat får lära sig odlingstekniker ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, fiskemetoder, IT/data, sömnad etc. Till dessa kurser bjuds också ensamstående och fattiga föräldrar in. Under året har ett getprogram startats där 2 000 getter distribuerats till utsatta familjer. Metodiken följer getprogrammen i övriga länder med syftet att stärka målgruppens förutsättningar för egen försörjning.

8

Bo Wallenberg inhandlar Barnmissionens första ko till vårt nya projekt i Bangladesh

Det är roligt när Barnmissionen kommer på besök.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Förvaltningsberättelse

Zambia

Tre små flickor väntar med spänning på veckans händelse då vårt fotbollslag skall spela match i byn.

Sedan 2007 samarbetar Barnmissionen med pingströrelsen Apostolic Church of Pentecost (ACOP). ACOP har ett stort socialt arbete på den zambiska landsbygden i primärt Mpongweregionen som ligger cirka 30 mil norr om huvudstaden Lusaka. Sektorfokus är utbildning, hälsa och samhällsutveckling.

vilket är dyrt att köpa in. Vidare lär man sig komposteringsteknik och växelodling som innebär att markerna får vila i perioder för att sedan ge större skördar. Programmet har fungerat väl och de första majsskördarna uppgick till 5 ton vilket är en stor ökning för deltagarna.

Byskola Getprogram Under året har över 2 000 getter distribuerats till utsatta familjer. Resultatet efter flera års arbete med getter, är att de förökar sig vilket gör att familjerna kan sälja kiden. Inkomsten efter försäljningen är av stor vikt, speciellt för barnen som nu får en möjlighet att kunna gå i skola. Samarbete sker med de lokala församlingar inom ACOP. De köper getterna i sitt närområde och varje församling får pengar till inköp av 20 getter. Tio getter får man ge till fattiga människor inom församlingen och tio getter skall ges till fattiga människor i närområdet.

Jordbruksprogram Som ett komplement till getprogrammet har 120 familjer deltagit i ett jordbruksprogram. Syftet har varit att utöka utsatta familjers tillgång till mat genom att lära dem nya odlingsmetoder. En metod är att ta tillvara naturlig spillning som kan ersätta konstgödsel

Byskolan Chinamupanga, som Barnmissionen finansierade för några år sedan, har nu ökat elevantalet från 120 till 400. Som ett resultat av detta har en utbyggnad av skolan påbörjats under året. Vidare har skolministeriet tillsatt ytterligare en lärare för att möta behoven. Under året anlades också en fotbollsplan i anslutning till skolan.

En liten pojke har fått två efterlängtade getter till familjen.

vilar på en tydlig kristen grund. En effekt av ställningstagandet mot korruption var att fotbollslaget blev uteslutet ur distriktsligan, detta sedan ligans administration ifrågasatts som bristande. Detta resulterade i att en egen ”korruptionsfri” fotbollsliga startades och under året har åtta fotbollslag deltagit i ligan. Barnmissionen stöder projektet genom att köpa in matchställ, fotbollsskor och annan utrustning.

Fotbollslag Barnmissionen stöder ett fotbollslag, Tabernacle FC som under året har skördat stora framgångar! Laget vann sin distriktsserie och man stod också som slutsegrare i en fotbollsturnering, Moses Trophy Cup. Fotbollsinitiativet är ett bra sätt att nå barn och ungdomar i syfte att ge dem sunda värderingar och en meningsfull fritid. En viktig del i arbetet med ungdomarna är att öka medvetenheten om och behandla frågor kring HIV/Aids och korruptionens påverkan på samhället. Hela arbetet

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Bo Wallenberg undervisar vårt fotbollslag i No Corruption Generation

Några förväntansfulla elever i vår byskola.

9


Förvaltningsberättelse

Entreprenörs­ utveckling i Afrika – NavPartners Sedan årsskiftet ingår NavPartners projektverksamhet i Barnmissionen och har fortsatt att verka under namnet NavPartners. Fokus har varit på entreprenörskap och hållbar samhällsutveckling. NavPartners arbetar tillsammans med missionsorganisationen The Navigators i Afrika med att skapa förutsättningar för tusentals företag att starta och utvecklas i Afrika. Föräldrar till gymnasieelever utbildas i entreprenörskap för att kunna höja hushållens inkomster och därmed säkerställa att ungdomarna kan slutföra sin skolgång.

Erfarenhetsutbyte Under året genomfördes en läranderesa för deltagare från 10 länder där man delade erfarenheter kring entreprenörsutbildning, mentorskap, finansiering m.m. Man lärde sig också av tidigare erfarenheter från Kenya. Som resultat av detta har entreprenörsutvecklingsinitiativ kommit igång i Zambia, Malawi, Nigeria och Kamerun och de som pågår i Uganda, Burkina Faso och Kongo Brazzaville har utvecklats vidare. Initiativen utvecklas främst med hjälp av lokala resurser. På så sätt blir förutsättningarna bättre för att de ska bli hållbara.

Kenya, Uganda & Elfenbenskusten I Kenya, Uganda och Elfenbenskusten har NavPartners länge samarbetat med lokala organisationer för att utveckla entreprenörskap. Under 2012 har arbetet genom samarbetsorganisationen

10

Economic Projects Trust Fund (EPTF) i Kenya förändrats. NavPartners bidrar nu till att utveckla EPTFs organisatoriska kapacitet och roll. Avsikten är att den kan bli en möjliggörande aktör för entreprenörsutveckling i Kenya i samarbete med andra aktörer och organisationer. I Uganda har samarbetspartnern Centre for Evangelisations’ (CFE) arbete fått ett förstärkt fokus på att öka hushållens inkomster genom entreprenörsutbildning. För ungdomar finns en särskild entreprenörsutbildning och även yrkesutbildning genom lärlingsplatser. I Elfenbenskusten avslutades ett projekt för entreprenörsutbildning som blivit försenat ett år på grund av inbördeskriget 2011. Samarbetsorganisationen Fond Pour Les Micro-Projects (FMP) lyckades mycket väl under 2012 då 218 personer utbildades och 70

företag utvecklades. FMP startade även upp utbildning i det forna rebellfästet Boake i norr.

SEAL – Skapar nya förutsättningar för gymnasieungdomar i Kenya I programmet SEAL integreras frågor om sexuell och reproduktiv hälsa, entreprenörskap, skolutveckling samt ledarskap och ansvarsutkrävande. NavPartners samarbetsorganisationer I Choose Life (ICL) och EPTF arbetar i projektet med att påverka myndigheter så att de skapar bättre förutsättningar för att eleverna ska få god utbildning som de också praktiskt kan tillämpa. Detta sker bland annat genom att påverka utbildningsplanerna. Insatsen tar ett familjeperspektiv genom att föräldrarna involveras och stärks så att de också bättre kan försörja sig. Genom detta arbete har ungdomar fått ökad kunskap om sexuell och reproduktiv

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Förvaltningsberättelse

Getprogram

hälsa. Elever, föräldrar och lärare får utbildning i hur de startar och utvecklar företag. Detta har ökat hushållens inkomster vilket gör det lättare för dem att klara av skolavgifter och minskar risken för att eleverna ska dras in i prostitution och kriminalitet. Under 2012 pågick ett SEAL projekt i Nairobi finansierat tillsammans med SMR och ett annat i Machakos län finansierat av Radiohjälpen.

Det nya Kenya växer fram Ledaren för I Choose Life (ICL), Mike Mutungi, skrev 2011 boken ”Kenya Mpya” – Det nya Kenya . Den handlar om hur Kenya inom ramen för den nya konstitutionen kan ta viktiga steg för att bli ett välutvecklat land. Tillsammans med ICL – Africa genomfördes ett pilotprojekt i Machakos, ett av de 47 länen

i Kenya, där idéerna från boken tillämpades. Här involverades flera tusen invånare att ta fram ett strategiskt ramverk för utvecklingen i länet. Under de senaste månaderna innan valet 4 mars 2013, ordnades politiska debatter mellan kandidaterna för att adressera utvecklingsfrågor. Intresset har varit mycket stort i hela landet och initiativ pågår för att ta erfarenheterna vidare till ytterligare 10 län.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Barnmissionens omfattande getprogram kräver eget utrymme i redogörelsen över årets aktiviteter och resultat. Sedan starten 2007 har Barnmissionen emottagit gåvor motsvarande över 10 000 getter. Merparten har distribuerats i Zambia, men med en kraftigt ökad kvantitet har getprogram startats i flera verksamhetsländer, bland annat Bangladesh, Uganda och Malawi. Getterna utgör en direkt och konkret hjälp för mottagande målgrupper som ofta är lågutbildade och mycket fattiga människor på landsbygden. Flera personliga återberättelser vittnar om hur livet förändrats efter getternas ankomst. Genom att föda upp och sälja getter får familjerna en liten inkomst som kan möjliggöra till exempel barnens skolgång. Den näringsrika mjölken är också ett viktigt tillskott för många HIV-positiva människor som har ett dåligt immunförsvar. I flera länder är getprogrammen ett första steg mot ytterligare kapacitetsutveckling, där målgrupperna erbjuds utbildning inom bland annat entreprenörskap och jordbruks­ utveckling.    11


Förvaltningsberättelse

Tre Bar ytoner And

liga

Tre Barytoner LX

siker

D

17 3

Klas

|

&

©

20 13

L in xM

usic

| ww w.linx mu

sic.se | All

rights reserved |

/n BIEM

©b

CMYK

Under några veckoslut har barnmissionen genomfört turnéer med sånggruppen tre barytoner. gruppen består av Mikael Järlestrand, bo Wallenberg och Mikael Joumé. tre barytoner är goda

ambassadörer för barnmissionen och konserterna är mycket uppskattade för sin kombination av musikalisk och scenisk glädje och berättelser om barnmissionens viktiga arbete. Under året

fattades beslut om att spela in en skiva. Detta kommer att ske under början av 2013 och hela produktionen bekostas av externa sponsorer vilket är mycket glädjande.

Insamling av gosedjur även under 2012 gav barnmissionen Malmös förskolor möjligheten att skänka nallar och gosedjur till barn i Ukraina. tusentals barn mötte upp på gustav adolfs torg i Malmö och gav sina nallar till barnen i Ukraina. vi tackar Malmö

12

stad för ett gott samarbete. På stinsens shoppingcenter i Häggvik, sollentuna, fylldes också i år sveriges största julklappssäck med leksaker och hygienartiklar till barn i Ukraina. vi tackar lions för detta fina samarbete.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Förvaltningsberättelse

Ny webbshop i november lanserades barnmissionens nya webbshop med en mer användarvänlig och modernare layout. besöksflödet under julmånaderna var fantastiskt och besökarna skänkte gåvor för över 1,5 miljoner kronor – ett otroligt fint resultat! Dessa gåvor är öronmärkta för de ändamål som presenteras i webbshopen. tack vare den fina responsen kan vi under 2013 starta flera nya djuruppfödningsprojekt runt om i våra verksamhetsländer.

FRIIs kvalitetskod enligt riktlinjerna i kvalitetskoden framtagen av Frivilligorganisationernas insamlingsråd, Frii, har skandinaviska barnmissionen upprättat en kodrapport för verksamhetsåret 2012. Kodrapporten utgör en särskild rapport och finns offentligt tillgänglig på skandinaviska barnmissionens hemsida.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Det första som möter alla besökare på Home Of Peace är Barnmissionens symbol för No Corruption Generation.

No Corruption Generation Under 2012 inledde barnmissionen ett mer aktivt strategiskt arbete med konceptidén no Corruption generation (nCg) som har som målsättning att fostra en ny generation att ta ställning mot korruption. en egen hemsida lanserades, grundläggande bildmaterial togs fram och programförklaringen introducerades officiellt. tanken är att söka en bredare samarbetsform där fler aktörer involveras och tillsammans bidrar till utvecklingen av konceptet. vi tror att nCg har potential att bli en global folkrörelse, men det förutsätter externa resurser. barnmissionens samarbetspartners har tagit egna initiativ med fokus nCg. i Ukraina lanserades idén brett i regional tv och press och ett drama på temat anpassat för barn har

spelats upp ett flertal gånger runt om i skolor. i Zambia har ett påverkansarbete kring konceptet inletts. vid aCOP:s årskonferens i september introducerades konceptet för de lokala kyrkorna i Mpongwedistriktet med en uppmaning till kyrkoledarna att agera som förebilder samt att vara medvetna om och motverka korruption i samhället. Fotbollslaget tabernacle FC har nCg som en del av värdegrunden. tanken är att genom sportaktiviteter nå ut till ungdomar och fostra dem med sunda och hållbara värderingar. i bangladesh och Filippinerna möts man av nCg-logotypen när man träder in på våra samarbetspartners verksamhetsområden. budskapet är tydligt – detta är en korruptionsfri zon.

13


Förvaltningsberättelse

Vi är tacksamma för alla fantastiska volontärer som hjälper Barnmissionen.

Volontärer Barnmissionen har fyra heltidsanställda och fem deltidsanställda. Under vissa perioder är arbetsbördan enorm och då är vi i stort behov av hjälp. Därför är det med stor tacksamhet

och glädje vi ser tillbaka på den hjälp vi har fått av alla dessa fantastiska volontärer – en avlastning under pressade perioder och en hjälp att behålla våra låga administrationskostnader.

Inte minst känner vi tacksamhet över volontärernas tillskott av kraft, energi och kunskap!   

Journalist och filmaren Teddy Landen på besök i Bangladesh då han gör Barnmissionens nya film.

Ny film om Barnmissionen Under året inleddes arbetet med att spela in en ny film om Barnmissionens arbete runt om i världen. Filmen kommer att användas i informations-, kommunikationsoch insamlingssyfte. För uppdraget engagerades Teddy Lan14

dén, journalist och filmare med mångårig erfarenhet som bland annat nyhetsankare i TV4 Öresund. Under året har ett flertal av verksamhetsländerna besökts. Filmen kommer att lanseras under våren 2013.    Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Förvaltningsberättelse

Barnmissionens verksamhetsländer Norden Ukraina Moldavien Bangladesh Elfenbenskusten

Burkina Faso Uganda & Kenya

Filippinerna

Zambia & Malawi

Avslut och framtid 2012 har varit ett år som präglats av samgåendet med NavPartners. En växande organisation ställer nya krav på system, strukturer och rutiner. Med nya verksamhetsländer och ny personal följer också en process att lära känna varandra och att föra en dialog om vision, värdegrund, utvecklingssyn, fokus och riktning. 2012 har varit ett investeringsår där vi i de olika processerna i den växande organisationen använt fonderade medel. Detta gör att vi uppvisar ett planerat minusresultat. Barnmissionen har alltid varit och vill fortsätta vara en dynamisk och flexibel organisation. Det skall inte vara för långa processer från beslut till handling, vi ska kunna agera med kort varsel och hjälpa där nöden är som störst. Samtidigt vill vi bidra till en hållbar utveckling där människor och samhällen verkligen förändras och utvecklas. Det innebär att vi arbetar med både långa och korta perspektiv, både på djupet och på bredden. Med NavPartners som en del av familjen skapar

vi en ännu större bredd och dynamik. Ett resonemang som förts under året är att vi i högre grad vill behandla roten eller orsaken till de problem vi stöter på ute i världen. Historiskt har vi framförallt behandlat effekterna av problemen, men det innebär ju också att själva roten kvarstår och vår behandling blir en ständigt pågående process, utan ände. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi identifierat korruption som en av de allvarligaste orsakerna till fattigdom och orättvisor. Genom konceptidén No Corruption Generation vill vi vara med och lägga grunden för en global rörelse som säger nej till korruption. Under 2013 tar vi således avstamp i både stora och små frågor. Vi kommer fortsätta att omfamna de mest utsatta barnen i direkta insatser, men vi kommer också att arbeta med utbildning och påverkansarbete för att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Styrelsen vill rikta sitt varmaste tack till alla faddrar för ert trogna stöd

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

– ni är ryggraden i Barnmissionens viktiga arbete och uppdrag. Ett stort tack riktar vi också till personal, volontärer, företag, kyrkor och organisationer som stått med oss under året. Vi hoppas och tror att ni vill ge oss ett fortsatt förtroende även under kommande år. Tack för ert engagemang!   

Tillgängliga medel att fördela: »» Årets resultat före fördelning enligt resultaträkningen –764 003 »» Balanserat kapital, ingående balans 4 346 907 »» Kvarstående belopp att fördela 3 582 904

Styrelsen föreslår följande: Årets resultat överföres till balanserat kapital. »» Årets resultat –764 003 »» Balanserat kapital, ingående balans 4 346 907 »» Balansering i ny räkning 3 582 904

15


Å RSRE D O VISNING

2 0 1 2

Resultaträkning Not

Organisationens verksamhetsintäkter

Organisationens verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

2011

12 455 889 23 177 016 35 632 905 5 902 659 1 959 708 7 862 367 1 500 43 496 772

16 473 316 12 707 382 29 180 698 448 544 0 448 544 21 991 29 651 233

1 758 606 39 804 301 981 318 2 011 613 74 685 37 560 0 44 668 083

1 279 826 25 859 469 1 162 018 1 925 481 52 646 49 303 0 30 328 743

–1 171 311

–677 510

62 709 –6 245 350 844 407 308

44 874 1 314 18 475 64 663

–764 003

–612 847

–764 003

–612 847

1

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor Gåvor in natura Summa medel från allmänheten Bidrag från SIDA / SMR och Radiohjälpen Bidrag från övriga organisationer Summa medel från organisationer Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter

Kostnader insamling Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten Kostnader information Kostnader administration Övriga kostnader (evangelisation) Avskrivningar Övriga externa kostnader Summa verksamhetskostnader

2012

2, 3, 4 5 6

Resultat från finansiella investeringar Ränta, aktieutdelning, kursvinster etc Ränta, kursförluster och övriga kapitalkostnader Resultat vid försäljning värdepapper Summa resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster Årets resultat före fördelning

Organisationens verksamhetsintäkter

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor (28,6 %) Gåvor in natura (53,3 %)

Organisationens verksamhetskostnader Kostnader insamling (3,9 %)

Bidrag från SIDA/SMR, Radiohjälpen övriga organisationer (18,1 %)

Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten (89,1 %) Kostnader information (2,2 %) Kostnader administration (4,5 %)

Övriga kostnader (evangelisation) (0,2 %) Avskrivningar (0,1 %)

16

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Balansräkning Not

2012-12-31

2011-12-31

Tillgångar Anläggningstillgångar Immatriella anläggningstillgångar Matriella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar

173 655 7

37 561 211 216

75 120 75 120

Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Övriga korta fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar

98 500 883 353 128 223 1 110 076

1 751 157 91 052 1 842 209

5 477 796

6 576 337

Kassa och bank

1 202 462

1 933 919

Summa omsättningstillgångar

7 790 334

10 352 465

Summa tillgångar

8 001 550

10 427 585

0 311 000 1 730 098 4 346 907 -764 003 5 624 002

0 311 000 2 114 657 4 959 774 -612 847 6 772 584

1 057 421 43 265 864 167 412 695 2 377 548

1 117 931 41 215 2 124 520 371 335 3 655 001

8 001 550

10 427 585

Inga Inga

Inga Inga

Kortfristiga placeringar

8

Eget kapital och skulder Eget kapital

9

Donationskapital Reserverade medel Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat före fördelning Summa eget kapital

Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Reserverade medel för hjälpinsatser Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

10

17


Årsredovisning

Tilläggsupplysningar

Redovisnings och värderingsprinciper

Principer för värdering av gåvor

Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Resultaträkningens uppställningsform avviker från uppställningsformen i Årsredovisninglagen. Motivet till avvikelser utgörs av stiftelsens särskilda inriktning och mottagarens informationsbehov.

Gåvor in natura värderas till 25/30 kr per kilo i de fall givaren inte åsatt något värde. Aktier och värdepapper som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett beräknat marknadsvärde, börskursen, vid gåvotillfället.I samband med bokslutet värderas aktier till det lägsta av värdet vid gåvotillfället och värdet på balansdagen. Härvid sker en kollektiv värdering av aktieinnehavet.

Fordringar Principer för intäktsredovisning Gåvor och bidrag från privatpersoner, organisationer och företag intäktsförs normalt i den period då gåvan eller bidraget erhålls. Bidrag från SIDA (SMR) och Radiohjälpen intäktsförs löpande i de fall då det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. I övriga fall intäktsförs bidrag från SIDA (SMR) och Radiohjälpen i samband med att projekten avslutats och slutredovisats. För de projekt som intäktsförs först efter avslut och slutredovisning, redovisas erhållna bidrag i balansräkningen under Reserverade medel för hjälpinsatser. Om givarens avsikt och krav innebär att gåvan skall användas för visst ändamål, skuldförs gåvan vid mottagandet och intäktsförs först när utgifter uppstår. Denna typ av gåvor redovisas i balansräkningen under rubriken Ändamålsbestämda medel.

18

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. För inventarier tillämpas en avskrivningstid på 5 år.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Upplysningar till enskilda poster Not 1

Verksamhetsintäkter Av verksamhetsintäkterna har 6 583 627 kr (5 392 tkr) insamlats via 90-konton PG. Under posten penninginsamlingar har 141 314 kr överförts från NavPartners och intäktsförts i samband med samgåendet 1 januari 2012.

Not 2

Arvoden 2012 53180 180 000 83 193 11 760 328 133

Mazars SET Revisionsbyrå AB Revision KPMG Övriga uppdrag, PWC Övriga uppdrag revision Summa Not 3

72 666 72 666

Medelantalet anställda 2012 Män 4,5

Not 4

2011 95 000

2012 Kvinnor 4

2011 Män 2

2011 Kvinnor 5

Löner och sociala kostnader

Löner har utgått med till styrelsen till missionschef till övriga anställda till missionschef på Filippinerna

Sociala kostnader Pensionskostnader exkl. löneskatt

2012

2011

0 402 400 2 179 896 319 100 2 901 396

0 356 244 1 475 248 308 652 2 140 144

814 341 260 593

624 259 176 182

Av pensionskostnaderna exkl löneskatt avser 43 305 kr (34 345 kr) missionschefen, Sverige. Stiftelsens styrelse i övrigt 0 kr i pensionskostnader. Ersättning till enskilda styrelseledamöter har utgått med 64 921 kr i enlighet med antagna riktlinjer för avgränsade konsultuppdrag. Not 5

Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten Posten omfattar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens syfte och omfattar följande delposter: Direkta kostnader/utbetalningar Överlämnade gåvor in natura Kostnader i samband med slutf. av projekt med bistånd från SMR, Radiohjälpen Indirekta personalkostnader och sociala avgifter Indirekta kostnader i form av transport- och resekostnader och övriga indirekta kostnader Summa

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

2012 8 691 492 23 078 516 5 599 487 1 960 701

2011 11 500 442 12 707 382 413 664 942 593

474 104 39 804 300

295 388 25 859 469

19


Årsredovisning

Not 6

Kostnader administration Kostnader för administration omfattar följande delposter: Personalkostnader och sociala avgifter Övriga kostnader i form av hyror, revisionsarvoden, kostnader för styrelsemöten, kommunikation resekostnader mm Summa

Not 7

Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning och utrangering Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde

1 275 646 2 011 613

1 093 894 1 925 481

2012-12-31

2011-12-31

308 987 0 –35 275 273 712

796 270 0 –487 283 308 987

–233 867 35 275 –37 560 –236 152

–643 838 459 274 –49 303 –233 867

37 560

75 120

Konto

Bokfört värde

Kortfristiga placeringar Antal/Andelar Placeringar Aktieansvar Sverige Aktieansvar Europa Swedbank Robur Nordea Räntefond SEB Plackonto IRA SEB Plackonto Sjuka barn SEB Plackonto Andersson SEB Plackonto Katastrof SEB Plackonto Eva Kononova SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond SEB Plackonto Katastrof Filippinerna

20

2011 831 587

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

Not 8

2012 735 967

1 048 1 1 301 136 2 006 744 2 028 918 2 028 942 2 028 950 2 200 222 70 704 17 945 2 208 258

161 161 72 310 334 14 615 53 038 463 467 550 056 574 321 1 000 833 1 507 794 405 148 436 956

Totalt

5 477 795

Marknadsvärde

5 933 572

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Not 9

Eget kapital

Donationskapital

reserverade medel

0

311 000

Ingående balans Årets förändring Dispostion

ändamålsbestämda medel 2 114 657 –390 615

Balanserat kapital

Årets resultat

Totalt eget kapital

4 959 774

–612 866

–612 866

612 866

6 772 584 –390 615 0

–764 003

–764 003

–764 003

5 624 002

Årets resultat Utgående balans

0

311 000

1 730 097

4 346 908

Ändamålsbestämda medel avser donationer/gåvor som enligt givarens avsikt och krav skall användas för visst ändamål.

Not 10

reserverade medel för hjälpinsatser I balansposten ingår bidrag från Radiohjälpen/Svenska Missionsrådet varvid återbetalningsskyldighet föreligger till dess att projekten är avslutade och slutredovisade. Beloppen uppgår till 864 167 kr (2 123 420 kr).

Malmö den 6 april 2013

Nils-Erik Claesson Ordförande

Maud Andersson Vice ordförande

Bo Wallenberg

Anders Ljung

Eva Kerschner

Lena Boberg

Ragnar Smittberg

Min revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2013

Helen Wide Auktoriserad revisor

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

21


Ă…rsredovisning

22

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Vi stödjer Barnmissionen! „Att åka husbil och känna sig fri är att sätta ”guldkant” på tillvaron för många av våra kunder. Genom vår verksamhet kan vi stödja Barnmissionen att göra livet bättre för dessa barn som också behöver lite ”guldkant på tillvaron”. Då känns vårt dagliga arbete ännu mer meningsfullt.“ VD, Aner Engstrand

Vi finns i Örebro, Ängelholm och Stockholm | hymercenter.se

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

23


ens nya

n barnmissio

WEBBSHOP

shop

en.se/webb

mission www.barn

G

Barnmissionen har

Å

V

mottagit en gåva

O

i

n

t

y

toner Tre Bary r

assike ga Kl

Andli

G

av:

för inköp av en ko till våra näringspro gram i Bangladesh. Gåvogivare ns önskemål är att kon skall namnges till:

LXD 17

Malmö

När du köper en get eller en ko kan du själv namnge dem. Du får ett fint gåvointyg hemskickat eller så kan du själv skriva ut det.

3|

& © 2013

| .se usic .linxm Linx Music | www

eller beställ via telefon: 040-689 30 40, e-post: info@barnmissionen.se

Barnmissionen på YouTube Barnmissionen på Facebook gör som dina vänner, gilla oss på facebook! nyheter, filmklipp och mycket mer. www.facebook.com/barnmissionen

för att ni gjort barnmissionen arbete möjligt genom ert engagemang och era gåvor.

Tillsammans räddar vi liv!

res

ed erv

IE |B

/n M

Barnmissionens nya skiva ”Tre barytoner – Andliga klassiker” finns att köpa i vår webbshop.

www.barnmissionen.se/shop

Tack!

ts righ All

Bo Wallenberg Missionschef, Barnmissio www.barnmissionen nen .se

gå in på vår hemsida idag och gör din beställning!

Följ barnmissionens arbete via vår kanal på Youtube. Här kan du titta på och följa med på de olika verksamhetsfälten. se den nya barnbyn ”Hills of grace” i Filippinerna, följ med på resa i bangladesh, se glädjen hos de familjer som tar emot getter i Zambia. www.youtube.com/user/barnmissionen

©

b

I Bangladesh är en ko som en bank, det är en tillgång som ger avkastning genom både mjölk och kalvar att sälja. För pengarna kan en familj bekosta skolgång till sina barn samt förnödenh eter och mediciner. in och delas ut till Kor köps fattiga familjer med stora behov, och förändrar en familjs hela livssituation.

2012 års verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning från Barnmissionen!

2012 års verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning från Barnmissionen!

Advertisement