Barn i Byen 53

Page 6

... Nabolag ...........................................................................................................................................................................................................

Sosial kultursymfoni Mester og elev-tradisjonen i musikk- og kunstundervisningen er i ferd med å gå ut på dato. Kulturskolen vil inn i nærmiljøet ditt. Tekst: Synnøve Vindheim Svardal Foto: Jeanette Ekren og Lasse Totland

Sosial undervisning: Som et tradisjonelt opplæringssted for kunst og musikk og etter hvert andre kunstformer, står mester og elev-tradisjonen i øvingsrom eller atelier fortsatt sterkt i Bergen kulturskole. Men, i følge fagsjef og prosjektleder for nabolagsprosjektet «Vår Gate», Alf Bugge Gjerstad, har en mer sosial undervisningsform vært et ønske fra både elever og foreldre over lengre tid: – Det sosiale rangeres ofte like høyt som selve undervisningen og det handler vel så mye om innsats og glede som talent. Betingelsen for kulturskolen er at det ligger en solid faglig kompetanse i bunn for de valg man tar, sier Gjerstad. Ett av fjorårets kulturskolens prøveprosjekter for å nå bredere ut, var nabolagsprosjektet «Vår gate» – en videreføring av et kulturfagprosjekt i Åsane og Laksevåg bydeler der 1050 elever har fått tilbud i kulturskolefagene dans, teater, musikk og visuelle kunstfag i over seks år. – «Vår gate» var et eksperimentelt arbeid der kulturskolelærerne gikk inn uten å vite hvordan prosjektet ville utvikle seg. Kjernen var elevenes kompetanse og

Spre det gode budskap: Kulturskolens tanke bak å åpne opp undervisningsformene er både å bringe sosi­ ale lag nærmere hverandre, men også å spre kunstner­ ens måte å arbeide på. – Kulturskolen er pliktig til å være tilg jengelig for alle sosiale lag. Vi er en offentlig skole med et offentlig ansvar. Hvis det finnes mennesker eller kulturelle kretser der ute som ikke føler at kunstneriske kvaliteter og kulturskole er et alternativ, er det vår oppgave å åpne opp og vise denne muligheten. Vi vil være en kulturskole for alle, understreker Gjerstad. Målet er at eleven, læreren og nærmiljøet skal arbeide sammen. – Vi vil at elevene skal kjenne at de lever når vi besøker dem, at de åpner øynene. Hvordan kan vi, g jennom kunstneriske prosesser, bli en del av hverdagen? Vi vil g jerne komme mer under huden på dem, og vi vil at de tar mer ansvar, sier Gjerstad. Framfor å fokusere på faglige teknikker, vil denne undervisningsformen ta utgangspunkt i livsnære spørsmål og situasjoner: – Vi må være åpne for nye veier både for oss selv som lærere og for elevene og deres miljø. Vi må også stole mer på prosessen, og håpe at vi klarer å så noen frø eller tenne noen gnister som vil leve videre og ikke alltid måtte presentere et sluttprodukt. Dette er bakgrunnen for at Gjerstad også ønsker at lærerne skal få undervisning i kulturskolefagene: – Skolene sliter, de er utarmet med hensyn til estetisk kompetanse, og har store krav i læreplanene. Derfor er det gledelig at kulturskolen fra høsten ig jen kan komme til alle skolene med egne lærere i skole / SFO-tiden. –Kulturskolens ressurser skal gå til elevene, men vi ser at lærere også trenger påfyll og verktøy i arbeidet, og dette er avg jørende for gode elevresultater. Det må da tilføres midler direkte til skolene, som skal gå til å heve den estetiske kompetansen.

«Kulturskolen er pliktig til å være tilgjengelig for alle sosiale lag. Vi er en offentlig skole med et offentlig ansvar.» Alf Bugge Gjerstad egne erfaringer og tanker om deres gate, historie, miljø, familier og venner. Fire skoler i Årstad og Bergen­ hus bydeler var delaktig i prosjektet: Slettebakken, Ny-Krohnborg, Fridalen og Møhlenpris. I følge Gjerstad ville prosjektet bringe elevene nærmere deres egne rike muligheter og rammer: – «Vår gate» var et ønske om å gå videre, om å utforske og å se på samarbeidet som en mulig symfoni – et levende musikkstykke, der elevene og deres nærmiljø var aktører og scenen var de sosiale og fysiske rammene i nabolaget. 6

Barn i Byen nr. 53 - Vinter/vår 2013

Videreføring: Noen av metodene og tankene bak «Vår gate» vil føres videre høsten 2013 når Kulturskolen

g jør enda et hopp for å få kunstundervisningen ut til Bergens elever. Mer statlige midler og flere ansatte åpner opp for en bredere satsing: – Vi vil være tilstede, utveksle tanker, vekke engasjement og fortelle historier. Ett mål er å engasjere foreldre og nærmiljø i like stor grad som korpsmiljøet og idretten: – Korps og idrett har et engasjement blant foreldre og nærmiljø som kulturskolen og kunstsektoren mangler. Ofte, når noe blir statlig eller kommunalt, så slipper man tilsynelatende å kjempe og det kan synes vanskelig å utvikle seg. Kulturskolen kan derfor åpne opp, få nærmiljøet inn og se på byen som en kreativ mulighet. Skolen var i sentrum for «Vår Gate», og vil være i sentrum for høstens satsing, men Gjerstad mener at det har liten hensikt å bare jobbe i klasserommet: –Hver elev er et verdenssentrum i et mangfoldig og sammensatt liv der kulturskolens delaktighet bare kan bli et lite tilskudd, en liten gnist, en liten flamme. Nøkkelen til kvalitet, i følge Gjerstad, beror derfor på å se barnet som en enhet og ikke stykkevis og delt, en skoledel, en fritidsdel eller en helsedel. – I «Vår Gate» besørget vi noe av dette ved at kulturkontoret bevilget midler til en kunstner som fungerte som bindeledd mellom kulturskolelærerne/ skolen og nærmiljøet. Nå bør det opprettes et team av kunstnere som tar videre denne oppgaven i alle bydeler.