a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

AKTIVITETS KORTET FOR BARN OG UNGE VÅREN 2020 BERGEN

‫ ﺑﯾرﻏن‬.2020 ‫ رﺑﯾﻊ و ﺻﯾف‬.‫ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب‬


‫!‪Gratulerer med ditt nye Aktivitetskort for våren og sommeren 2020‬‬ ‫ﺟدﯾدة ﻟـ رﺑﯾﻊ و ﺻﯾف ‪2020‬‬ ‫ﺗﮭﺎﻧﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟك ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﻧﺷﺎطﺎت‬ ‫ﺗﮭﺎﻧﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟك ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺟدﯾدة ﻟـ رﺑﯾﻊ و ﺻﯾف ‪2020‬‬

‫ﻧﺗﻣﻧﺎ ﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑطﺎﻗﺔ أن ﺗﺧﻠﻖ ذﻛرﯾﺎت ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻣﻌك طوال ﺣﯾﺎﺗك‪ .‬ﺗﻣﻧﺢ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب اﻟدﺧول اﻟﻣﺟﺄﻧﻲ‬ ‫ﻟﻌددل ﺣﯾﺎﺗك‪ .‬ﺗﻣﻧﺢ ﺑط‬ ‫طوا‬ ‫ﻣﻌك‬ ‫ذﻛرﯾﺎت‬ ‫ﻟك ﻣن‬ ‫ﻣنﻧﺗﻣﻧﺎ‬ ‫ﯾﻣﻛﻧك‬ ‫ﺗﺣﻣﻠﮭﺎﻣﻣﺗﻊ و‬ ‫اﻟﻧﺷرة ﻛل ﻣﺎ ھوه‬ ‫ﺗﺧﻠﻖ ﺳﺗﺟد ﻓﻲ ھذه‬ ‫أن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺑطﺎﻗﺔأو أﺣد‬ ‫ﺧﻼلﺳوﯾﺗﺎ ً ﻣﻊ ﺻدﯾﻖ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪,‬‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت و‬ ‫اﻻﺷﺗراك ﺑﮫ‪ .‬ﯾﺳﻌدﻧﺎ اﯾﺿﺎ ً إﻧظﻣﺎم ﻣﺗﺣف اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﯾﻌﻲ و اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﯾﻧﺎ ھذه اﻟﺳﻧﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻛل اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‬ ‫ﺑﯾرﻏن‪,‬ﻧظم اﻟﻰﺳوﯾﺗﺎ ً‬ ‫ﻣﻊﺗﻌﻠم اﻟﻌزف ﻋﻠﻰ‬ ‫"اﻟﺑﺎرﻛور" أو‬ ‫ﻓﻲ"ﻛﻔﺎﻣﺳﻛوﺟن"‪ ,‬إ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ‬ ‫ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻛوخ‬ ‫ﺧرى اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻼھﺗﻣﺎم!‬ ‫ﺻدﯾﻖ آﻟﺔأوﻣوﺳأﯾﻘﯾﺔﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪ .‬ﺳ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎتﺳﺎﻓرو‬ ‫اﻷﻣن‬ ‫أو اﺻطﺣب ﻣﻌك ﺻدﯾﻘﺎ وإﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻧظر ﻣن "ﻓﻠوﯾن"‪ .‬ﻧﺄﻣل أن ﺗﺳﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ و اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺟﯾدة!‬ ‫ﻧظﻣﺎم ﻣﺗﺣف اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﯾﻌﻲ و اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟ‬ ‫اﻻﺷﺗراك ﺑﮫ‪ .‬ﯾﺳﻌدﻧﺎ اﯾﺿﺎ ً إ‬ ‫ﻣﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫ﻏﺎﺑﺔ "ﻛﻔﺎﻣﺳﻛوﺟن"‪ ,‬إ‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻼھﺗﻣﺎم! ﺳﺎﻓر ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻛوخ ﻓﻲ‬ ‫إﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪ /‬اﻟﻘواﻋد‪ :‬ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ھﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وأﻧت اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ‪ .‬ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‬ ‫ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر‪ /‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ ‪ 31‬اﻏﺳطس‪ /‬آب ‪ . 2020‬ﺗﺗﯾﺢ ﻟك اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓرﺻﺔ أﺧذ ﺻدﯾﻖ أو ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﻧﺄﻣل أن ﺗﺳﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺑط‬ ‫ﺻدﯾﻘﺎ وإﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻧظر ﻣن "ﻓﻠوﯾن"‪.‬‬ ‫اﺻطﺣب‬ ‫أو‬ ‫ﻣﻌكﻛل ﻣرة‪.‬‬ ‫ﻣﺟﺎﻧﯾﺗﯾن ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌك‪ ,‬وﺗﻣﻧﺣك ﺗذﻛرﺗﯾن‬ ‫ﻧﺷﺎطﺎت ﺑﺷروط ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫• ﻓﻲ ﻣﺳﺑﺢ "آدو أرﯾﻧﺎ" ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ أرﺑﻌﺔ زﯾﺎرات ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫• ﻓﻲ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﯾرﻏن ﯾﻣﻛﻧك اﻟذھﺎب ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﮭر‪ ,‬وﯾﻣﻛﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ أرﺑﻊ زﯾﺎرات ﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫• ﺑﻌض اﻷﻣﺎﻛن ﻟدﯾﮫ ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن اﻟﺗذاﻛر‪.‬‬

‫ﻣﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة‪.‬‬

‫ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻔﯾﺳﺑوك و‬ ‫ھﻲﺗﺣﺻل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛﻧك ﻗراءة اﻟﻣزﯾد ﺣول‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ‬ ‫اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ"‬ ‫ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك‪ :‬ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ "‬ ‫ﺷﺧﺻﯾﺔ وأﻧت اﻟﺷﺧص‬ ‫ﺑطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت‬ ‫ﺑطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻘواﻋد‪:‬‬ ‫اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪/‬‬ ‫إﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻻﻧﺳﺗﺟرام ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت وﯾﻣﻛﻧك طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ و اﻷﺳﺗﻔﺳﺎرات‪ .‬ﺗﺎﺑﻊ "‪"Aktivitetskortet‬ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك و‬ ‫اﻻﻧﺳﺗﺟرام‪.‬‬ ‫‪ 1 www.barnibyen.no/aktivitetskort‬ﯾﻧﺎﯾر‪ /‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ ‪ 31‬اﻏﺳطس‪ /‬آب ‪020‬‬ ‫اﻟﻣﻔﻌول ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺳﺎرﯾﺔ‬ ‫‪www.facebook.com/aktivitetskort‬‬ ‫ﻣﺟﺎﻧﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣرة‪.‬‬ ‫ﻣﻌك‪ ,‬وﺗﻣﻧﺣك ﺗذﻛرﺗﯾن‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺣﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﯾرﻏن‬

‫ﻧﺷﺎطﺎت ﺑﺷروط ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬


‫ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب‪ .‬رﺑﯾﻊ و ﺻﯾف ‪ .2020‬ﺑﯾرﻏن‬

‫!‪Gratulerer med ditt nye Aktivitetskort for våren og sommeren 2020‬‬ ‫ﺗﮭﺎﻧﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟك ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺟدﯾدة ﻟـ رﺑﯾﻊ و ﺻﯾف ‪2020‬‬

‫ﻧﺗﻣﻧﺎ ﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑطﺎﻗﺔ أن ﺗﺧﻠق ذﻛرﯾﺎت ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻣﻌك طوال ﺣﯾﺎﺗك‪ .‬ﺗﻣﻧﺢ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷطﻔﺎل و اﻟﺷ‬ ‫ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪ ,‬ﺳوﯾﺗﺎ ً ﻣﻊ ﺻدﯾق أو أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪ .‬ﺳﺗﺟد ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة ﻛل ﻣﺎ ھو‬ ‫‪BARNAS‬‬ ‫‪KULTUR‬ﻣﺎم ﻣﺗﺣف اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﯾﻌﻲ و اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﯾﻧﺎ ھذه اﻟﺳﻧﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻛ‬ ‫اﻻﺷﺗراك ﺑﮫ‪ .‬ﯾﺳﻌدﻧﺎ اﯾﺿﺎ ً إﻧظ‬ ‫‪HUS‬‬ ‫اﻷﺧرى اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻼھﺗﻣﺎم! ﺳﺎﻓر ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻛوخ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ "ﻛﻔﺎﻣﺳﻛوﺟن"‪ ,‬إﻧظم اﻟﻰ "اﻟﺑﺎرﻛور" أو ﺗﻌﻠم ا‬ ‫أو اﺻطﺣب ﻣﻌك ﺻدﯾﻘﺎ وإﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻧظر ﻣن "ﻓﻠوﯾن"‪ .‬ﻧﺄﻣل أن ﺗﺳﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ و اﻟﻌدﯾد ﻣ ‪S‬ن اﻟﺗ ‪B‬ﺟﺎرب اﻟﺟﯾ‬ ‫‪ERGENS JØFARTSMUSEUM‬‬

‫ﻣﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫‪MUSIKKSELSKAPET‬‬ ‫‪HARMONIEN‬‬

‫إﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪ /‬اﻟﻘواﻋد‪ :‬ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ھﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وأﻧت اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺣق ﻟﮫ اﺳﺗﺧداﻣ‬ ‫ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1‬ﯾﻧﺎﯾر‪ /‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ ‪ 31‬اﻏﺳطس‪ /‬آب ‪ . 2020‬ﺗﺗﯾﺢ ﻟك اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓرﺻﺔ أﺧ‬


‫مع تحيات بلدية بيرغن‬

‫‪AdO arena‬‬ ‫‪AdO arena‬‬

‫مسبح "آدو أرينا"‬ ‫لدا أجمل المسابح في بيرغن الكثير ليقدمه!‬ ‫حوض الغطس يصل ارتفاعه الى ‪ 10‬امتار ‪ ,‬بينما يمكنك السباحة في مظامير جيدة وطويلة في حوض السباحة الرئيسي بطول ‪50‬‬ ‫مترا‪ .‬في عطالت نهاية االسبوع و االجازات توضع العاب مائية في االحواض‪.‬عمق حوض الغطس ‪ 5‬امتار و الحوض الرئيسي ‪3‬‬ ‫امتار‪ ,‬لذا يجب هنا أن تكون سباحا ماهرا قبل النزول للحوضين‪.‬‬ ‫يمكنك ايضا تجربة الزالجتين المائيتين‪ ,‬حوض األطفال وحوض التدريب‪ .‬من اجل اتاحة الفرصىة أمام الجميع للسباحة‪ ,‬فيمكنك‬ ‫وكحد أقصى التواجد في قاعة السباحة لمدة ساعتين‪.‬‬ ‫اجراءت السالمة‪ :‬يجب على حاملي بطاقات النشاطات من هم دون سن ‪ 12‬سنة أو الذين ال يجيدون السباحة‪ ،‬أن يرافقهم شخص‬ ‫بالغ يجيد السباحة‪.‬‬ ‫هكذا تمضي قدما ‪ :‬تمنحك بطاقة النشاطات إمكأنية زيارة مسبح "آدو أرينا" أربعة مرات‪ .‬تذكرتي دخول مجانيتين في كل زيارة‪.‬‬ ‫ابرز بطاقة النشاطات في األستعالمات‪ ،‬وستحصل على بطاقة مجانية واحدة أو اثنين‪.‬‬ ‫أوقات العمل‪ :‬من االثنين الى الجمعة‪06.15-2100 :‬‬ ‫نهاية االسبوع‪ ,‬العطل و االجازات‪1000-1800 :‬‬

‫‪AdO Arena – Lungegårdskaien 40‬‬ ‫‪T: 53 03 62 22 – Epost: ado@adoarena.no‬‬ ‫‪www.adoarena.no‬‬

‫‪4‬‬


‫‪AKKS Bergen‬‬ ‫‪AKKS Bergen‬‬ ‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ "أّﻛس" ﺑﯾرﻏن‬

‫ھل أﻧت ﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ؟ ھل ﻟدﯾك اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﺗﻌﻠم اﻟﻌزف ﻋﻠﻰ آﻟﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ‪ ,‬اﻟﻌزف ﻣﻊ ﻓرﻗﺔ‪ ,‬أو ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺟرب ﻧﻔﺳك ﻛﺎ‬ ‫دﯾﺟﻲ أو ﻣﻧﺗﺞ ﻣوﺳﯾﻘﻲ؟‬ ‫ﻣرﻛز "أّﻛس" ﺑﯾرﻏن ھو ﻣﻧظﻣﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ "ﯾو‪ .‬أس‪ .‬أف‪ .‬ﻓرﻓﺗﺔ" ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾرﻏن‪ .‬ﻋروﺿﻧﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن واﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن‪ ،‬وﻋﻧدﻧﺎ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻘﺎن وﻣﺗﻌﺔ اﻟﻌزف ﺳوﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن‪ .‬دوراﺗﻧﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣن ھم ﻓوق ﺳن ‪ 13‬ﺳﻧﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﺗم اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﯾن‪ .‬ﻧﻘدم دورات ﻓﻲ اﻟﻌزف و اﻟﻐﻧﺎء‪ ,‬اﻟﻔرق اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ‪ ,‬دﯾﺟﻲ و دورة‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﯾﺳﯾﻘﻰ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻣﻊ ﻣدرﺑﯾن ﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪.‬‬ ‫ﻧﻧظم "ﻷود" وھو ﻣﻌﺳﻛر ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت و ھوه ﻋرض ﻓﻲ اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺧرﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت و اﻟﻐﯾر ﺛ ُﻧﺎﺋﯾن)اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺷﻌر اﻧﮫ ﻟﯾس‬ ‫رﺟل و ﻟﯾس أﻣرأة( و اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺣوﻟﯾن ﺟﻧﺳﯾﻧﺎ ً ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳن ‪ 11‬اﻟﻰ ‪ 16‬ﺳﻧﺔ‪ .‬ﺳﺗﻘﺎﺑل ﺧﻼل ھذا اﻻﺳﺑوع آﺧرﯾن ﯾﺗﺷﺎطرن ﻧﻔس‬ ‫اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ‪ ،.‬وﺳﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌزف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﻻت‪ ،‬واﻟﻌزف ﻣﻊ ﻓرﻗﺔ واﻧﺗﺎج اﻏﺎﻧﯾك اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ .‬ﯾﺧﺗﺗم ﻛل ذاﻟك‬ ‫ﺑﺣﻔل ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻟﻸﺻدﻗﺎء و اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ‪ :‬ادﺧل ﻋﻠﻰ ‪ www.akks.no/bergen/kurs‬ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺳﺟﯾل‪ ،‬أو‬ ‫إﺗﺻل ﺑﻧﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪ bergen@akks.no‬أو ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم ‪55557555‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪:‬‬

‫‪AKKS Bergen- Georgernes Verft 12- 5011 Bergen‬‬ ‫‪55557555(kl 1000-1630)- E: bergen@akks.no‬‬

‫‪AKKS Bergen – Georgernes Verft 12 – 5011 Bergen‬‬ ‫‪T: 55 55 75 55 (kl 10–16.30) – E: bergen@akks.no‬‬ ‫‪www.akks.no/bergen‬‬

‫‪6‬‬


Deltakere pĂĽ Loud! Jentenes Bandleir 2018. Foto: Embla Karidotter.


‫‪Akvariet i Bergen‬‬

‫‪Akvariet i Bergen‬‬ ‫ﻣﺗﺣف اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ) أﻛوارﯾوم( ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‬ ‫ﯾوﻓر اﻷﻛﻔﺎرﯾوم ﻟﺳﺎﻛﻧﻲ ﺑﯾرﻏن و اﻟزوار ﻣﻠﺗﻘﻰ راﺋﻊ ﻟﻣﺷﺎھدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎق و ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪.1960‬‬ ‫ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻷﻛﻔﺎرﯾوم أن ﯾروا‪ ,‬ﯾﺣﺳوا‪ ,‬ﯾﻘرؤوا وﯾﺗﺎﺑﻌوا اﻟﺣﯾوﻧﺎت و ﺣراﺳﮭﺎ ﻋن ﻗرب‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛﻧك ﻣﺷﺎھدة اﻟﺗﻣﺎرﯾن و إطﻌﺎم اﻟﺣﯾواﻧت و اﻷﺳﻣﺎك‪ .‬ﻟدﯾﻧﺎ ﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﻛل ﺳﺎﻋﺔ‪ ,‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧك ﻣﺷﺎھدة ﻓﻠم ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺳﯾﻧﻣﻰ‪ .‬ﻣﻣﻛن أﯾﺿﺎ ً ﺷراء اﻟﻣرطﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟطﻌﺎم‪ .‬اﻟﺟﻣﯾل ﻓﻲ اﻷﻛﻔﺎرﯾوم أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟداﺧل و اﻟﺧﺎرج‪.‬‬ ‫ﯾوﺟد ﻣﻛﺎن اﻟﻌﺎب راﺋﻊ ﻓوق اﻟﺳطﺢ‪ .‬ﻧﻔﺗﺢ أﺑواﺑﻧﺎ ‪ 365‬ﯾوﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ‪ .‬ﻧﻧﺻﺣك ﺑﺗﻔﺣص ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻲء‪ ,‬ﺣﯾن اذا ً‬ ‫ﻻ ﯾﻔوﺗك ﺷﻲء‪.‬‬

‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ‪ :‬ﻣن ﺧﻼل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ دﺧول ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟك و ﻟزاﺋرا ً آﺧر‪ .‬ﻣﻼﺣﺿﺔ‪ ,‬اﻷطﻔﺎل ﺗﺣت‬ ‫ﺳن اﻟﻌﺎﺷرة ﯾﺟب أن ﯾراﻓﻘﮭم ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ‪ .‬إﺑرز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻰ اﻷﻛﻔﺎرﯾوم ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪ .‬ﺣﯾن اذا ً‬

‫ﺳﺗدﺧل ﻣﺟﺎﻧﺎ ً‪ .‬ﻧﺳﺗرﻋﻲ إﻧﺗﺑﺎھﻛم اﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻔﺎذ اﻟﺗذاﻛر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪ .‬ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺷﻣل إﯾﺿﺎ ً اﻟﻣﺳﯾرة اﻟﯾﻠﻠﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر‪ /‬ﺷﺑﺎط‪ .‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣوﻗﻊ "‪ "akvariet.no‬ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬ ‫أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠول اﻟﻰ ‪ 30‬أﺑرﯾل‪/‬ﻧﯾﺳﺎن‪ :‬ﻛل اﻷﯾﺎم ﻣن ‪ 10‬اﻟﻰ ‪18‬‬ ‫‪ 1‬ﻣﺎﯾو‪/‬أﯾﺎر اﻟﻰ ‪ 31‬أﻏﺳطس‪/‬آب‪ :‬ﻛل اﻷﯾﺎم ﻣن ‪ 9‬اﻟﻰ ‪18‬‬ ‫>ﻣﻐﻠﻖ ﻟﯾﻠﺔ ﻋﯾد اﻟﻣﯾﻼد‪ ,‬أول أﯾﺎم أﻋﯾﺎد اﻟﻣﯾﻼد و ﻟﯾﻠﺔ رﺋس اﻟﺳﻧﺔ<‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻌﻧﺎ‪:‬‬

‫‪4Akvariet i Bergen-Nordnesbakken‬‬ ‫‪Akvariet i Bergen – Nordnesbakken 4‬‬ ‫اﻟﮭﺎﺗف‪5555717 T::‬‬ ‫رﻗم‬ ‫‪55 55 71 71‬‬ ‫‪www.akvariet.no‬‬ ‫‪www.akvariet.no‬‬

‫‪8‬‬


‫‪Barnas kulturhus‬‬ ‫‪Barnas kulturhus‬‬ ‫اﻟﺑﯾت اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸطﻔﺎل‬ ‫ﻣﺟﺎل ﻟﻼﺑداع‪ .‬ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ‪ .‬ﻣﺟﺎل ﻟﻼﺳﺗﻛﺷﺎف‪ .‬ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻔﻛر و اﻟﺗﺄﻣل‪ .‬ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻐﯾر‪.‬‬ ‫ﻧدﻋو اﻷطﻔﺎل ﻷﺟواء ﺗﺣﺻل ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻘﺎءات ﻓﻧﯾﺔ ﺟﯾدة‪ ،‬ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺻول اﻟﺗﻌﻠم‪ .‬ﺣﯾث ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠطﻔل ﻧﻔﺳﮫ اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻧﻔس‬ ‫ﺑﺄﺷﻛﺎل ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾ ُﻌرض‪ ،‬ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺳﺑت ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ ، 16 -13‬ﻋﻠﻰ أﺳر اﻷطﻔﺎل ﻣﻣن ﺗﺗرأوح أﻋﻣﺎرھم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 13 - 0‬ﺳﻧﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ً ﻓﻧﯾﺎ ً وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ً‬ ‫واﺳﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟﻣﺳرح واﻟدراﻣﺎ واﻟﻔﻧون اﻟﺑﺻرﯾﺔ واﻟرﻗص واﻷﻓﻼم‪.‬‬ ‫ﺗ ُﺳﺗﮭل ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت أﯾﺎم اﻟﺳﺑت ﺑﻌرض ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ ،13‬وﯾﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ 13.45‬ورش ﻋﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗ ُدار ھذه اﻟورش ﻣن ﻗﺑل‬ ‫ﻓﻧﺎﻧون أو وﺳطﺎء ﻓﻧﯾون‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻔوﺗوا أﯾﺿﺎ ً اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣﮭﺎ أو ﯾرﻋﺎھﺎ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸطﻔﺎل‪:‬‬ ‫اﻟﻣﮭرﺟﺄن اﻷدﺑﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن اﻷﻟف إﻟﻰ اﻟﯾﺎء )أﻟﻔﺎ ﺋوك أوﻣﯾﻐﺎ(‬‫اﻟﻣﮭرﺟﺄن اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻟﻸطﻔﺎل) ﻟﯾدﯾﻎ(‬‫ﻋطﻠﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل‬‫اﻟﻣﮭرﺟﺄن اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸطﻔﺎل )ﺑﺎرﻧﺎ ﺑﻲ ف(‬‫ﻣﮭرﺟﺎن اﻟﻔﻧون اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل )ﺳﻛوﺑﺎ(‬‫ ﻣﮭرﺟﺄن اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬اﻟﻛﮭوف واﻟﻣﻐﺎرات واﻷﺳرار اﻷﺧرى‪:‬‬‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ‪ :‬إﺑرز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك اﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺿﯾف ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت‪ ,‬و ﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﯨﻰ دﺧول ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾن‪.‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪:‬‬ ‫‪Barnas kulturhus – Kalmargaten 6‬‬ ‫‪Barnas‬‬ ‫‪kulturhus‬‬ ‫–‬ ‫‪Kalmarsgaten‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪T: 53 03 82 30 – E: barnaskulturhus@bergen.kommune.no‬‬ ‫اﻟﮭﺎﺗف ‪ 53038230‬اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪barnaskulturhus@bergen.kommune.no‬‬ ‫‪www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus‬‬ ‫‪www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus‬‬

‫‪10‬‬


‫‪Barnelørdag og PopLAB‬‬ ‫‪Barnelørdag og PopLAB‬‬ ‫ﺳﺑت اﻷطﻔﺎل و "ﺑوب ﻻب"‬ ‫ﺳﺑت اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗك اﻟﻘرﯾﺑﺔ‪ :‬ﺳﺑت اﻷطﻔﺎل ھو ﻋرض ﻣﺳرﺣﻲ و ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﺗﻘدﻣﮫ ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﯾرﻏن ﻟﻠﻌواﺋل و اﻷطﻔﺎل‪ .‬ﻧرﻏب ﺑﺎإﯾﻘﺎض‬ ‫إھﺗﻣﺎم اﻷطﻔﺎل و ﺷﻐﻔﮭم ﺑﺎﻟﻔن و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ‪ ,‬ﺑﺄن ﻧﻌرض ﻋﻠﯾﮭم ﺗﺟﺎرب ذا ﺟودة‪ .‬ﺗﺎﺑﻌوﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك )ﺳﺑت اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻻﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ‬ ‫ﻣﻊ أﻣﺗﻊ اﻷوﻗﺎت( ‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﺗﺗﺿﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت دﺧول طﻔل واﺣد ﻣﻊ ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ واﺣد ﻟﻛل ﺑطﺎﻗﺔ‪ .‬ﻧﻧﺻﺢ ﺑﺣﺟز اﻟﺗذاﻛر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺑﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت ‪ :barnelørdag.ticket.no‬اﺑﺣث ﻋن ‪Barnelørdag‬ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ‪ ticket.no‬ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪ .‬إذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﺗذاﻛر ﻗد ﻧﻔذت‪ ،‬ﻓﺑﺈﻣﻛﺄﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً ﻋﻧد اﻟﺑواﺑﺔ‪ .‬ﯾﻔﺗﺢ ﺷﺑﺎك اﻟﺗذاﻛر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻗﺑل ﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺑدء‬ ‫اﻟﻌرض‪ ،‬ﯾُﺳﺗﺣﺳن اﻟﺣﺿور ﻗﺑل وﻗت‪.‬‬

‫"ﺑوب ﻻب"‪ :‬ﻧدﻋوك ﻓﻲ أﯾﺎم ﺳﺑت ﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺗطوﯾر ﺣﺳك اﻟﻔﻧﻲ‪" .‬ﺑوب ﻻب" ھﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت إﺑداﻋﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﮫ و ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ‪ ,‬ﺳﺗﺗﻌﻠم‬ ‫ھﻧﺎك اﻟرﺳم‪ ,‬رﺳم ﻟوﺣﺎت ﻓﻧﯾﺔ‪ ,‬اﻟﻘص و اﻟﻠﺻﻖ ﻋﻠﻰ ﻣواد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪" .‬ﺑوب ﻻب" ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺗﺳوق أواﺳن‪ ,‬ﻣرﻛز ﺗﺳوق ﻓﺳﺗﻛﺄﻧﺗن‬ ‫وﻣرﻛز أوﺳﺄﻧﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ‪ .‬ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻛﺛر ﺣول اﻷﻣﺎﻛن‪,‬اﻟﺗوارﯾﺦ و اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺎﺑﻌوﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ) ‪( PopLAB i Bergen‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse – Neumannsgate 1 (3. etg.) :‬‬ ‫‪T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no‬‬ ‫)‪Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse – Neumannsgate 1 (3. etg.‬‬ ‫‪www.bergen.kommune.no‬‬ ‫‪T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no‬‬ ‫‪www.bergen.kommune.no‬‬

‫‪12‬‬


«Riverso».Open Window Theatre.

Her spilles forestillingene: Venues where the performances will be held: • Arna Industrihus, Ytre Arna. • Barnas Kulturhus, Sentrum. • Fana Kulturhus, Fana. • Gnisten, Laksevåg. • Kultursalen at Vannkanten, Loddefjord. • Magneten Kunstkollektiv, Fyllingsdalen. • Ny-Krohnborg Kultursenter, Løvstakksiden. • Ulriken Bydelssenter, Landås. • Ytrebygda Kultursenter, Ytrebygda. • Ådnahall Kulturverksted, Indre Arna. • Åsane Kultursenter, Åsane.


‫‪Bergen Filharmoniske Orkester‬‬ ‫‪Bergen Filharmoniske Orkester‬‬ ‫اﻷورﻛﺳﺗرا اﻟﻔﯾﻠﮭﺎرﻣوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‬

‫ھل ﺗﺣب ﺳﻣﺎع ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﺎر "إدوارد ﻏرﯾﻎ"؟‬ ‫ﯾﻣﻛﻧك ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺣﺿور اﻟﺣﻔﻼت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺗﺣدﯾد ا ﻟﻠﻌواﺋل‪ ،‬أو ﺣﻔﻼت اﻷورﻛﺳﺗرا اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻷورﻛﺳﺗرا اﻟﻔﯾﻠﮭﺎرﻣوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن ﻣﻊ ﻋﺎزﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﺗرﻓون اﻟﻣﺋﺔ‪ ،‬ھﻲ ﻣن أورﻛﺳﺗرات اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻷورﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﺣﻔﻼت ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌواﺋل رﺑﯾﻊ ‪2020‬‬ ‫ ﺳوﺳﺗﺎﯾن‪ :‬اﻟﺳﺑت ‪ 25‬ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ‬‫ ﻣوﺳﯾﻘﻰ "ﻟﯾدو" ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺑرﻣﺟﯾن‪ :‬اﻟﺳﺑت ‪ 18‬اﺑرﯾل‪ /‬ﻧﯾﺳﺎن‬‫ﻧﺷﺎطﺎت وﻣﻘﮭﻰ ﻣﻔﺗوح ﻓﻲ اﻟﺑﮭو ﻗﺑل ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﻣوﻋد ﺑدء اﻟﺣﻔل‪.‬اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻧﺻﺢ ﻟﻠﺷﺑﺎب )ﻣن ﺳن‪ ( 15‬ﺣﺿور ﺣﻔﻼت اﻷورﻛﺳﺗرا اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺧﻣﯾس واﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸورﻛﺳﺗرا اﻟﻔﯾﻠﮭﺎرﻣوﻧﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﯾرﻏن‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﺧول ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾن إﺛﻧﯾن‪ .‬ﺗُﺣﺟز اﻟﺗذاﻛر أو‬ ‫ﺗُﺳﺗﻠم ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺗذاﻛر ﻓﻲ "ﻏرﯾﻎ ھﺎﻟن"‪ .‬ﯾﺟب اﺑراز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻧد أﺧذ اﻟﺗذاﻛر‪.‬‬ ‫أوﻗﺎت دوام ﻣﻛﺗب اﻟﺗذاﻛر‪:‬اﻻﺛﻧﯾن اﻟﺟﻣﻌﺔ‪ :‬ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ . 17-10‬اﻟﺳﺑت‪ :‬ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ . 14-11‬ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺣﻔﻼت ﻗﺑل ﺑدء اﻟﺣﻔﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﺿﺔ‪ :‬أوﻗﺎت اﻟدوم ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺻﯾف و اﻟﻌطل‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Bergen Filharmoniske Orkester - Grieghallen, Edvard Griegsplass 1 :‬‬ ‫‪Bergen Filharmoniske Orkester – Bergen‬‬ ‫‪Grieghallen,‬‬ ‫‪Edvard Griegsplass‬‬ ‫‪55216150‬‬ ‫‪1‬رﻗم اﻟﮭﺎﺗف‪:‬‬ ‫‪Kundetelefonen: 55 21 61 50‬‬

‫‪www.harmonien.no‬‬ ‫‪www.harmonien.no‬‬

‫‪14‬‬


‫‪Bergen Internasjonale Kultursenter‬‬ ‫‪Bergen Internasjonale Kultursenter‬‬ ‫ﻣرﻛز ﺑﯾرﻏن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬

‫ھل ﺗﺣب اﻟرﻗص‪ ,‬اﻟﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳرﺣﻲ أو ﺣﺿور ﺣﻔﻼت اﻟﻌواﺋل؟ أو رﺑﻣﺎ ﺗﺣب أن ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺑﺄﺻدﻗﺎء ﺟدد ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋدﯾدة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟‬ ‫ﻣرﻛز ﺑﯾرﻏن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ھو ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻟﻸطﻔﺎل وﻟﻠﺷﺑﺎب‪ .‬ﯾوﺟد ھﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ و‬ ‫اﻟدورات ﻣﻊ إﻣﺎﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻛل أﺳﺑوع‪ ،‬وھﻧﺎﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﺛﯾرة!‬ ‫ﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب‬ ‫•ﺗﻣﺎرﯾن اﻟرﻗص اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‪ ،‬ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء‪ :‬اﻟﺳﺎﻋﺔ‪21-19‬‬ ‫•"ﺑﺎرﻧﺔ ﺑﺎء" )ﯾوم ﻟﻠطﻔل(‪ :‬ﯾوم ﺳﺑت ﻓﻲ اﻟﺷﮭر‪ ،‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ ، 12.30‬ﻧدﻋوا ﻓﯾﮫ ﻟﯾوم ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﮭﻰ‪،‬‬ ‫ورﺷﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣواﺿﯾﻊ و أﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫• ﺣﻔل ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻋﺎﺋﻠﻲ‪ .‬ﯾوم أﺣد ﻓﻲ اﻟﺷﮭر ﻣﻊ ﻓﻧﺎﻧﯾن ﻣﺛﯾن ﻟﻼھﺗﻣﺎم‪.‬‬ ‫• ﺣﻔﻠﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب‪.‬‬ ‫• ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳرح ﻟﻼطﻔﺎل ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 7‬اﻟﻰ ‪ 12‬ﺳﻧﺔ ) ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل( ‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺑراز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪ .‬ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗذﻛرة دﺧول ﻣﺟﺄﻧﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﻔﻼت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﺑﻌد اﺑراز اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Bergen Internasjonale Kultursenter – Kong Oscars gate 15 :‬‬ ‫‪T: 53 51 03 40 / 55 55 80 39 – E: post@bergeninternasjonalekultursenter.no‬‬ ‫‪Bergen Internasjonale Kultursenter – Kong Oscars gate 15‬‬ ‫‪T: 53 51 03 40 / 55 55 80 39 – E: post@bergeninternasjonalekultursenter.no‬‬ ‫‪www.bergeninternasjonalekultusenter.no‬‬

‫‪16‬‬


‫‪Bergen Kino‬‬ ‫‪Bergen Kino‬‬ ‫ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﯾرﻏن‬ ‫ھل ﺗﺣب اﻟذھﺎب اﻟﻰ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ؟ إﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﺣر اﻷﻓﻼم ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﺟﻧﺑﺎ اﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن!‬ ‫ﺗﻌرض ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﯾرﻏن أﻓﻼم ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬وھﻧﺎ ﺗﻌرض أﻓﻼم ﻟﻠﺷﺑﺎب وﻟﻠﻌواﺋل ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء‪ .‬ﯾﻣﻛﻧك ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام‬ ‫ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﺗﺟﺎرب ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ‪ .‬راﺟﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ‪www.bergenkino.no‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﺗﺳﻣﺢ ﻟك ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺑزﯾﺎرة اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺷﮭر‪ ،‬وﺑﺎﻣﻛﺄﻧك زﯾﺎرة اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻟﺣد أرﺑﻌﺔ ﻣرات ﺧﻼل‬ ‫ﻓﺗرة اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪ .‬ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗذﻛرﺗﯾن ﻣﺟﺎﻧﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﻛل زﯾﺎرة‪.‬‬ ‫أﺣﺿر ﻣﻌك ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻧد إﺳﺗﺧراج ﺗذاﻛر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻣن اﻷﻛﺷﺎك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﺎ )ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت (‪.‬‬ ‫ﯾﺳري ذاﻟك ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻌروض اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻧود أن ﻧﻠﻔت إﻧﺗﺑﺎھك اﻟﻰ إﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻔذ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺗذاﻛر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪.‬‬ ‫أوﻗﺎت دوام ﺷﺑﺎك اﻟﺗذاﻛر‪:‬ﻓﻲ دار ﺳﯾﻧﻣﺎ "ﻛوﻧﺳرت ﺑﺎﻟﯾﮫ" ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ 10‬ﻣن اﻷﺛﻧﯾن اﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ‪ ،‬و ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ 11‬ﯾوﻣﻲ اﻟﺳﺑت‬ ‫واﻷﺣد‪) .‬ﺑﺈﻣﻛﺄﻧك أﯾﺿﺎ ﺷراء ﺗذاﻛر ﻟدار ﺳﯾﻧﻣﺎ"‬ ‫ﻣﺎﻏﻧوس ﺑﺎرﻓوت" ﻣن دار ﺳﯾﻧﻣﺎ "ﻛوﻧﺳرت ﺑﺎﻟﯾﮫ‪"(.‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Bergen kino – Neumannsgate 3 :‬‬ ‫‪T: 55 56 90 50 (man–fre kl 8–15) / 917 22 798 (man–fre kl 14.30–21.30‬‬ ‫‪/lør–søn‬‬ ‫‪kl 11.30–3‬‬ ‫‪Bergen kino‬‬ ‫‪– Neumannsgate‬‬ ‫)‪21.30‬‬ ‫)‪T: 55 56 90 50 (man–fre kl 8–15) / 917 22 798 (man–fre kl 14.30–21.30 /lør–søn kl 11.30–21.30‬‬ ‫‪www.bergenkino.no‬‬

‫‪www.bergenkino.no‬‬

‫‪18‬‬


‫‪Bergen kulturskole‬‬ ‫‪Bergen kulturskole‬‬ ‫ﻣدرﺳﺔ ﺑﯾرﻏن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ھل ﺗرﻏب ﺑﺗﻌﻠم اﻟﻌزف ﻋﻠﻰ آﻟﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ؟ أو رﺑﻣﺎ ﺗﺣب اﻟرﻗص‪ ,‬اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺳرﺣﻲ‪ .‬اﻟرﺳم‪ ,‬اﻟرﺳم اﻟزﯾﺗﻲ‪ ,‬ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧزف أو‬ ‫ﺗﺻوﯾر اﻷﻓﻼم؟ ﯾﻣﻛﻧك ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت أن ﺗﻘدم طﻠﺑﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺑﯾرﻏن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ!‬ ‫ﻣدرﺳﺔ ﺑﯾرﻏن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ھﻲ ﻣﻛﺎن ﺗﻌﻠم داﻣﺞ وﻣﺗﻧوع‪ .‬ھﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻣواھﺑك أن ﺗﺗﻛﺷف وﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﻌﯾش ﻓرﺣﺔ اﻹﺑداع واﻟﺗﻔﻧن ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ‪ ,‬اﻟرﻗص‪ ,‬اﻟﻣﺳرح‪ ,‬اﻟرﺳم اﻟزﯾﺗﻲ‪,‬اﻟﻧﺣت و اﻟرﺳم‪.‬‬ ‫ﺗﻘدم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺻص ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺣﯾﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗدرﯾس ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﯾﺗوزع ﻋﻠﻰ ‪36‬‬ ‫أﺳﺑوع‪.‬‬ ‫ﺗﻘدم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋروض ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ﺿﻣن ﻋدد ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة‪ ،‬ﻓﻲ اﻟرﻗص ﯾﻛون اﻟﺟﺳد ھو اﻵﻟﺔ‬ ‫وﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺗم ﺗطوﯾر ﺗﻧﺳﯾﻖ اﻟﺣرﻛﺎت‪,‬اﻹﺑداع‪ ,‬اﻟﻘوة‪ ,‬اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻣوھﺑﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺎدة اﻟﻣﺳرح ﻓﮭﻲ ﻣﺎدة ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ‪ .‬ﻣواد اﻟﻔﻧون‬ ‫اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻧوع‪ ،‬وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻌﯾن ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻌﻣل‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﯾﻣﻛﻧك ﻣﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻘدﯾم طﻠب ا ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺑﯾرﻏن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون!‬ ‫اذھب إﻟﻰ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪www.bergen.kommune.no/kulturskolen‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪:‬‬ ‫‪Her finner dere oss: Bergen Kulturskole – Strømgaten 19‬‬ ‫‪T: 55 56 80 50 – E: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no‬‬

‫‪Bergen Kulturskole – Strømgaten 19‬‬ ‫‪T: 55 56 80 50 – E: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no‬‬

‫‪www.bergen.kommune.no/kulturskolen‬‬ ‫‪www.bergen.kommune.no/kulturskolen‬‬

‫‪20‬‬


Foto: Tove K. Breistein og Bergen kulturskole.


‫‪Bergens Sjøfartsmuseum‬‬ ‫‪Bergens Sjøfartsmuseum‬‬ ‫ﻣﺗﺣف اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫ھل أﻧت ﻣﮭﺗم ﺑﺎﻟﻘوراب واﻟﺳﻔن و اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺑﺣر؟ ﻋﻠﯾك اذا ً زﯾﺎرة ﻣﺗﺣف ﺑﯾرﻏن ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺧﺑر ﻋروﺿﻧﺎ ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧروﯾﺞ واﻟﺑﺣر ﻋﺑر اﻵف اﻟﺳﻧﯾن‪ .‬ﺗوﺟد ﻟدﯾﻧﺎ ﻧﻣﺎذج راﺋﻌﺔ‪ ،‬وﻗوارب ﺑﺣﺟم ﻛﺑﯾر‪ ،‬وﻣﻛﺗﺷﻔﺎت‬ ‫أﺛرﯾﺔ وأدوات إﺳﺗﺧدام ﻣﺛﯾرة‪ .‬ﯾﺧﺑر ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺗﮫ ﻗﺻﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺑﺣر‪.‬‬ ‫ﺗﺟول ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣف‪ ،‬أﺳﺗرﺧﻲ ﻋﻠﻰ ظﮭر ﺳﻔﯾﻧﺔ وﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻧظر اﻟﻣرﻓﺄ‪ ،‬وﺷﺎھد ﻓﯾﻠم أو ﻗم ﺑرﺣﻠﺔ ﺑﺣث ﻋن اﻟﻛﻧز‪ .‬ﻧرﺣب ﺑﻛم ﻓﻲ ﻣﺗﺣﻔﻧﺎ‬ ‫اﻟﻛﺑﯾر واﻟراﺋﻊ واﻟﻣﺷرق واﻟداﻓﺊ‪ .‬ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫راﺟﻊ ﻣواﻗﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪:‬‬ ‫ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗﺣف ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ‪ 150‬ﻣﺗرا ﺧﻠف ﻛﻧﯾﺳﺔ "ﯾوھﺎﻧوس" )ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻟم(‪.‬أﻗرب ﻣوﻗف ﻟﻠﺑﺎﺻﺎت ھو "ﻣوﻟﻧﺑرﯾس‪".‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬اﺑرز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻣوظف اﻷﺳﺗﻌﻼﻣﺎت‪ .‬ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟدﺧول اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾن‪) .‬اﻟﺳﻌر اﻷﻋﺗﯾﺎدي‬ ‫ﻟﻠﺻﻐﺎر‪ :‬دﺧول ﻣﺟﺄﻧﻲ‪ .‬اﻟﺳﻌر اﻷﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻠﻛﺑﺎر‪ 100 :‬ﻛرون(‬ ‫أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫‪. 1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‪ 14 -‬ﻣﺎﯾو‪ :‬ﺟﻣﯾﻊ اﻻﯾﺎم‪ ،‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪15-11‬‬ ‫‪15‬ﻣﺎﯾو اﻟﻰ ‪ 31‬اﻏﺳطس‪ :‬ﺟﻣﯾﻊ اﻷﯾﺎم ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪17-10‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Bergens Sjøfartsmuseum - Haakon Sheteligs plass 15 :‬‬ ‫‪T: 55 54 96 00 – E: www.sjofartsmuseum.no‬‬ ‫‪Bergens Sjøfartsmuseum - Haakon Sheteligs plass 15‬‬ ‫‪T: 55 54 96 00 – E: www.sjofartsmuseum.no‬‬

‫‪www.museumvest.no‬‬

‫‪www.museumvest.no‬‬

‫‪22‬‬


‫‪Bergen og Hordaland Turlag‬‬ ‫‪Bergen og Hordaland Turlag‬‬ ‫ﺟﻣﻌﯾﺔ "ﺑﯾرﻏن و ھورده ﻻﻧد" ﻟﻠﺗﻧزه ﻓﻲ اﻟﮭواء اﻟطﻠﻖ‬ ‫ھل ﺗرﻏب ﺑﺎﻷﻧﺿﻣﺎم ﻟـرﺣﻠﺔ دراﺟﺎت ھواﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول طرﯾﻖ "راﻻر"‪ ,‬رﺣﻠﺔ ﺗرﻓﯾﮭﺔ اﻟﻰ "ﺟوﻟﮭورﺟﺎﺑو" ﻓﻲ "ﺑﯾرﻏداﻟن" أو‬ ‫ﻋطﻠﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع ﻣﺎ ﻗﺑل أﻋﯾﺎد اﻟﻣﯾﻼد ﻓﻲ "ﻣﯾرداﻷن" ؟ أﻧظم اﻟﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟرﺣﻼت‪.‬‬ ‫ﺗﻧظم ﺟﻣﻌﯾﺔ "ﺑﯾرﻏن و ھورده ﻻﻧد" ﻟﻠﺗﻧزه ﻓﻲ اﻟﮭواء اﻟطﻠﻖ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟرﺣﻼت و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻧظم رﺣﻼت ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ و رﺣﻼت ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ إﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺔ أذا ﻛﻧت راﻏﺑﺎ ﺑﺎﻻﻧظﻣﺎم ﻟرﺣﻠﺔ اﻟـ ‪ 7/4/3‬ﺟﺑﺎل و اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠﻖ ‪ 31‬ﻣﺎﯾو‪/‬اﯾﺎر‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬إدﺧل اﻟﻰ ‪ www.dntno/aktiviteter‬وﻗم ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ‪Aktivitetskort‬‬ ‫إﺗﺻل ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳؤول )ﯾذﻛر أﺳم اﻟﺷﺧص ﻟﻛل ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺗك ﻓﻲ واﺣدة ﻣن ھذه اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك‪www.facebook.com/barnasturlagbergen :‬‬ ‫و ﻋﻠﻰ ‪www.facebook.com/dntungbergen‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Bergen og Hordaland Turlag – Tverrgaten 4-6 i Marken :‬‬ ‫‪T: 55 33 58 10 (hverdager 10-16) – E: bht@dnt.no‬‬

‫‪www.bergenoghordalandturlag.no‬‬

‫‪Bergen og Hordaland Turlag – Tverrgaten 4-6 i Marken‬‬ ‫‪T: 55 33 58 10 (hverdager 10-16) – E: bht@dnt.no‬‬ ‫‪www.bergenoghordalandturlag.no‬‬

‫‪24‬‬


Foto: Bergen og Hordaland Turlag og Sindre Thoresen Lønnes.


‫‪SK Brann‬‬ ‫‪Brann‬‬ ‫ﻣﻠﻌب ﻧﺎدي "ﺑران"‬

‫ﺷﺎھد ﻓرﯾﻖ "ﺑران" ﻟﻛرة اﻟﻘدم‪ .‬ﺷﺎرك وإﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻷﺟواء اﻟراﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻌب ﺑران!‬ ‫اﻷﺟواء واﻟﻐﻧﺎء وھﺗﺎﻓﺎت اﻷﺑﺗﮭﺎج واﻟﺣﻣﺎﺳﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ أھل ﺑﯾرﻏن – ﻛﻠﮭﺎ أﻣور ﺳوف ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗذھب ﻟﻣﺷﺎھدة‬ ‫إﺣدى ﻣﺑﺎرﯾﺎت ﻛرة اﻟﻘدم ﻓﻲ ﻣﻠﻌب "ﺑران"‪ .‬ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺎدي‬ ‫"ﺑران" ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻓﺧر ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾرﻏن وھو ﻣن أﻧدﯾﺔ اﻟدوري اﻟﻧروﯾﺟﻲ اﻟﻣﻣﺗﺎز ﻓﻲ ﻛرة اﻟﻘدم‪.‬‬ ‫ﻧﺄﻣل أن ﻧراك ﻓﻲ إﺣدى ﻣﺑﺎرﯾﺎت ﻛرة اﻟﻘدم! "ھﯾّﺎ ﺑرأن!"‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬أﺳﮭل طرﯾﻘﺔ ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ ﻣﻠﻌب ﻛرة اﻟﻘدم ھﻲ أن ﺗﺳﺗﻘل اﻟﻘطﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﻣﺳﻣﻰ " ﺑران‬ ‫ﺳﺗﺎدﯾون "‪ .‬ﻋﻠﯾك اﻟﺣﺿور ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻓﮭﻧﺎك أﯾﺿﺎ ً اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗﻔرﺟﯾن‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺣﺻول ﻣن ﺧﻼل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻠﻰ ﺗذﻛرﺗﯾن ﻣﺟﺎﻧﯾﺗﯾن ﻟﻛل اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻠﻌب "ﺑران"‪ .‬إﺻطﺣب ﻣﻌك ﺻدﯾﻖ وإﺳﺗﻣﺗﻊ‬ ‫ﺑﻣﺷﺎھدة ﻓرﯾﻖ "ﺑران" ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻣن ﻣﻘﺎﻋد ﺟﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣدرﺟﺎت اﻟﻣﻠﻌب طوال اﻟﻣوﺳم ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ‪.‬‬ ‫ارﺳل ﺑرﯾداﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻰ ‪ kamp@brann.no‬ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗذاﻛر‪ .‬ﺗُﺳﺗﻠم اﻟﺗذاﻛر ﻣن إﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﻠﻌب أو ﻣن ﻛﺷك اﻟﺗذاﻛر ﻗﺑل‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﻣن ﺑدء اﻟﻣﺑﺎراة‪ .‬اﺟﻠب ﻣﻌك ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻧد إﺳﺗﻼم اﻟﺗذاﻛر‪ .‬ﻧود أن ﻧﻠﻔت أﻧﺗﺑﺎھك اﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻔذ‬ ‫ﻣﻧﺎ اﻟﺗذاﻛر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪ .‬ﻟذا ﻧﻧﺻﺢ ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻣﺑﻛرا ً‪.‬‬ ‫أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل‪ :‬اﻻرﺑﻌﺎء ‪ ,18-12‬اﻟﺧﻣﯾس و اﻟﺟﻣﻌﺔ ‪.15-12‬‬ ‫أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﯾﺎم اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت‪ :‬ﺳﺎﻋﺗﺄن ﻗﺑل اﻟﻣﺑﺎرة‬ ‫‪Sportsklubben Brann – Brann stadion, Kniksens plass 1‬‬

‫‪55 59 85 00‬‬ ‫‪(kl. 9–16) –plass‬‬ ‫‪E: post@brann.no‬‬ ‫‪Her finner dere oss: Sportsklubben Brann – Brann T:stadion,‬‬ ‫‪Kniksens‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪1 :‬‬ ‫‪www.brann.no‬‬ ‫‪T: 55 59 85 00 (kl. 9–16) – E: post@brann.no‬‬

‫‪26‬‬


Ill.:: Stina van der Meeren


‫‪Bymuseet i Bergen‬‬ ‫‪Bymuseet i Bergen‬‬ ‫ﻣﺗﺣف اﻟﻣدﯾﻧﺔ‬ ‫ﺗﺟرﺑت اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ .‬ﻓﮭم اﻟﺣﺎﺿر‬ ‫ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾرﻏن! ﻗم ﺑزﯾﺎرة اﻟﺳﺟون اﻟﻘدﯾﻣﺔ‪ ,‬اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرج "روﺳﻧﻛران ﺗورﻧﮫ" و ﻗﺎﻋﺔ "اﻟﻣﻠك ھوﻛون"‪ .‬ﺗﺟرﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺣف "ﺗﺣت اﻷرض" ﻓﻲ ﻣﺗﺣف "ﺑرﯾﻐن"‪ .‬ﯾﻣﻛﻧك ﻓﻲ ﻣﺗﺣف ﻟﯾﺑرا)اﻟﺟذام( ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣذا أﺻﺑﺣت ﺑﯾرﻏن ﻣن اھم اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ‬ ‫أﺑﺣﺎث و ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣرض‪ .‬ﯾﻘﻊ ﻣﺗﺣف اﻟﻣدارس ﻓﻲ أﻗدم ﺑﻧﺎﯾﺔ ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧروج‪ ,‬أﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣرح ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺗﯾﻧﯾﺔ ﺣﯾث‬ ‫اﻻوﻻد ﯾﺣﻔظون اﻻﺗﯾﻧﯾﺔ‪ .‬ﺷﺎھد اﻷﺳﯾﺎد و اﻟﺧدم ﻣن اﻻزﻣﺎن اﻟﻔﺎﺋﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺗﺣف ﺑﯾرﻏن اﻟﻘدﯾﻣﺔ‪,‬ﺷﺎھد ﻛﯾف ﻛﺎﻧت اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺳﯾر ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‬ ‫ﻗﺑل ﻣﺎﺋﺔ او ﻣﺋﺗﯾن ﺳﻧﺔ‪ .‬ﻗم ﺑزﯾﺎرة ﻗﺻر اﻷﺣﺗﻔﺎﻻت اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ ﺣﻘل "داﻣﺳﻐورد" اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟذي ﯾﺷﻣل "ﺣدﯾﻘﺔ اﻟرﺟﺎل"و "ﺣدﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻧﺳﺎء" و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﯾﺗﺎ ً رﯾﻔﺎ ً ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ‪ .‬ﻗم ﺑﺗﺟرﺑﺔ دق اﻟﻣﺳﺎﻣﯾر و اﻟﻧﺟﺎرة واﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ اﻷﺧرى وﺗﻌﻠم ﺣول ﺗﻘﺎﻟﯾد‬ ‫اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺗﺣف ھوردا‪.‬‬ ‫• ﻣﺗﺣف ﺑرﯾﻐن‬ ‫• ﻣﺗﺣف ھوردا‬ ‫• ﻣﺗﺣف ﻟﯾﺑرا‬ ‫• ﻣﺗﺣف ﺑﯾرﻏن اﻟﻘدﯾﻣﺔ‬ ‫• ﻗﺎﻋﺔاﻟﻣﻠك ھوﻛون‬ ‫• ﺑرج روﺳن ﻛراﻧﺗز ﺗورﻧﮫ‬ ‫• ﻣﺗﺣف اﻟﻣدارس‬ ‫• آﻟﻔون اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬اﺑرز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺗﻌﻼﻣﺎت‪ .‬ﺗﻣﻧﺣك اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﺧول اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر‪.‬‬ ‫أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل ﺗﺟدھﺎ ﻓﻲ ‪www.bymuseet.no‬‬ ‫‪Bymuseet i Bergen‬‬ ‫‪T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – Her‬‬ ‫‪facebook.com/bymuseet‬‬ ‫‪instagram.com/bymuseetibergen‬‬ ‫‪finner dere oss:–Bymuseet‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪i Bergen :‬‬ ‫‪www.bymuseet.no‬‬ ‫‪T: +47 55 30 80 30 – E: Post@bymuseet.no – www.bymuseet.no – facebook.com/bymuseet‬‬ ‫‪– instagram.com/bymuseetibergen‬‬

‫‪28‬‬


Foto: Tove K. Breistein


‫‪Dans uten grenser‬‬ ‫‪Dans uten grenser‬‬ ‫اﻟرﻗص ﺑﻼ ﺣدود‬ ‫رﻗص ﺑﻼ ﺣدود ھوه ﻋرض ﺟدﯾد ﻟﻠرﻗص ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪.‬‬ ‫اﻷن ھﻧﺎﻟك دورات رﻗص ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب ﻣن ‪ 9‬اﻟﻰ ‪ 18‬ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ! اﻟﻣدرﺑون ﺷﺑﺎب ﺗﻠﻘوا‬ ‫ﺗدرﯾب ﺟﯾد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ رﻗص ﺑﻼ ﺣدود) ‪ . ( DUG‬ﺗرﻛز اﻟدورات ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟرﻗص و اﻷﺟواء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ .‬و ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗدرﯾﺳﮭﺎ‪:‬دأﻧﺳﮭول‪ ,‬اﻟرﻗص اﻻﺳﺗﻌراﺿﻲ‪ ,‬اﻟﻔﯾوﺟن‪ ,‬اﻟﮭوب ھوب‪ ,‬اﻟﻔوﻧك‪ ,‬اﻟﺟﺎز و اﻟرﻗص اﻟﺣدﯾث‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬اﺑﺣث ﻋن اﻟدورة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ‪ www.deltager.no/BK‬ﺛم ادﺧل ﻛﻠﻣﺔ ‪DUG‬ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺑﺣث‪ .‬إﺳﺗﺧدم‬ ‫"ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت" ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻷﺳﻌﺎر و ﻗم ﺑﺎدﺧﺎل اﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﻘل "رﻗم ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت"‬ ‫اﻟدورات ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ‪ :‬اﻟدورات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻟﻔﺻل دراﺳﻲ ﻛﺎﻣل ﺗﺑداء ﻓﻲ ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر‪ .‬ﺗﺗوﻗف اﻟدورات ﺧﻼل اﻟﻌطل‬ ‫اﻟﻣدرﺳﯾﺔ‪ .‬ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء وﻣﻛﺎن ﻛل دورة اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ‪www.deltager.no/BK :‬‬ ‫ﻧﻧﺷﻰء دورات ﻓﻲ ﻋدة أﺣﯾﺎء ‪ ,‬ﺗﺎﺑﻌوﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ‪ www.deltager.no/BK‬و اﻟﻔﯾﺳﺑوك‪Dans uten grenser Bergen :‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse :‬‬ ‫‪Neumannsgate 1 (3. etg.) T: 55 56 96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no‬‬ ‫‪Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse‬‬ ‫‪Neumannsgate 1 (3. etg.) T: 55 56 96 65 – E: www.bergen.kommune.no/kultur‬‬ ‫‪kulturformidling@bergen.kommune.no‬‬ ‫‪www.bergen.kommune.no/kultur‬‬

‫‪30‬‬


‫‪Den Nationale Scene‬‬ ‫‪Den Nationale Scene‬‬ ‫اﻟﻣﺳرح اﻟوطﻧﻲ‬ ‫ھل ﺗرﻏب ﺑﻣﻧﺢ ﻋﺎﺋﻠﺗك ﻓرﺻﺔ ﻋﯾش أﺟواء اﻟﻣﺳرح اﻟﺳﺎﺣرة؟‬ ‫ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺳرح اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾرﻏن وﯾﻘدم ﻋروﺿﺎ ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل وﻟﻠﺷﺑﺎب وﻟﻠﻛﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء‪.‬‬ ‫ﻋﯾﺷوا اﻟﻌرض اﻟراﺋﻊ ﻟـ وﻧدي و ﺑﯾﺗر ﺑﺎن ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء‪ .‬ﺷﺎرﻛوا "ودﻧﻲ" و اﺧواﻧﮭﺎ اﻟﺻﻐﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻐﺎدرون ﻏرﻓﺔ اﻷطﻔﺎل و‬ ‫ﯾﺣﻠﻘون ﻓﻲ ﺳﻣﺎء اﻟﯾل ﺳوﯾﺗﺎ ً ﻣﻊ "ﺑﯾﺗر ﺑﺎن"‪ .‬ﺳﯾﻛون ھﻧﺎﻟك ﻗراﺻﻧﺔ ﻣﺗﻌطﺷﯾن ﻟﻠدﻣﺎء‪ ,‬ﺟﻧﯾﺎت)ﻣﺧﻠوق اﺳطوري ﻣن ا ﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻻورﺑﻲ(‬ ‫ﻣﻣﺗﻠﺋﺎت و أوﻻد ﺟﺎﻣﺣﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻌرض اﻟﻣﺛﯾر ﻟﻼھﺗﻣﺎم و اﻟﻣﻠﯾﺊ ﺑﺎﻻﺛﺎرة‪ .‬ﯾﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺷﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪ .‬ﯾﻧﺻﺢ ﺑﮫ ﻟﻸﻋﻣﺎر ﻣن ‪.6‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﺗﺣﺻل ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻠﻰ ﺗذﻛرﺗﯾن ﻣﺟﺎﻧﯾﺗﯾن‪ .‬إﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم ‪ 55607080‬ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗذاﻛر أو أرﺳل ﺑرﯾد اﻟﻛﺗروﻧﻲ إﻟﻰ ‪ dns@dns.no‬أو ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺗذاﻛر‪ .‬ﺗ ُﺳﺗﻠم اﻟﺗذاﻛر ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺗذاﻛر‪.‬إﺟﻠب ﻣﻌك ﺑطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻧد إﺳﺗﻼم اﻟﺗذاﻛر‪ .‬ﻣﻼﺣظﺔ! ﯾوﺟد ھﻧﺎﻟك ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﺗذاﻛر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪ ،‬ﻟذﻟك ﻧﻧﺻﺣﻛم‬ ‫ﺑﺣﺟز اﻟﺗذاﻛر ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺗﺗﻛم إﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫أوﻗﺎت دوام ﻣﻛﺗب اﻟﺗذاﻛر‪ :‬اﻻﺛﻧﯾن اﻟﺟﻣﻌﺔ‪ :‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ ، 20-11‬اﻟﺳﺑت‪ :‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪18-11‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Den Nationale Scene: Engen 1, 5803 Bergen :‬‬ ‫‪T: 55 60 70 80 – E: dns@dns.no‬‬ ‫‪Den Nationale Scene: Engen 1, 5803 Bergen‬‬ ‫‪T: 55 60 70 80 
– E: dns@dns.no‬‬

‫‪www.dns.no‬‬

‫‪www.dns.no‬‬

‫‪32‬‬


‫‪Farge‬‬ ‫‪Fargespill‬‬ ‫‪Fargespill‬‬

‫اﻟﻣﺷﻛﺎل "ﻓﺎرﻛﮫ ﺳﺑﯾل "‬ ‫ﺳﯾﺣﺗﻔل اﻟﻔﺎرﻛﮫ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ ‪ 2019‬ﺑﻣرور‪ 15‬ﺳﻧﺔ‪ ,‬ﺣﺗﻰ أﻧﮫ ﺳﯾطﻠﻖ ﻋرض إظﺎﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ "ﻏرﯾﻎ‪ ".‬ﻓﻲ ﺷﮭرﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ .‬ﺳﯾﻠﺗﻘﻲ ﺣواﻟﻲ ‪ 100‬طﻔل وﺷﺎب‪ ،‬ﺳﯾﻘدﻣون ﻋرض ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟرﻗص ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم‪ ,‬اﺑﺗدءا ً ﻣن اﻟﮭﯾب‬ ‫ھوب وﻣوﺳﯾﻘﻰ "ھﺎل ﯾﻧﻎ"‪ .‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺿوﯾف ﻣن اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن ﻣﺛل "ﺳﯾﻠﯾﺎ ﺳول"‬ ‫ﺳﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ,‬اﻟﺣﺎﺿر و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ .‬ﺳﺗﻘدم اﻟﻌروض اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة وﺳﻛون ھﻧﺎﻟك ﻋروض ﺟدﯾدة طورة ﺑواﺳطﺔ‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ "اﻟﻔﺎرﻛﺔ ﺳﺑﯾل" ﻓﻲ ھذه اﻷﯾﺎم و ﺳﯾظﮭر ﻓﻧﺎﻧﯾن ﻗداﻣﺎ ﻣن "اﻟﻔﺎرﻛﺔ ﺳﺑﯾل" ﻛﺎﺿوﯾف ﺑﻣﺷﺎرﯾﻌﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫أﯾﺎم اﻟﻌروض ‪:‬اﻷﺣد ‪ 26‬ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ھﻛذت ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪:‬ﺗﺣﺻل ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻠﻰ دﺧول ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾن‪ .‬ﺗﺣﺟز أو ﺗُﺳﺗﻠم اﻟﺗذاﻛر ﻓﻲ ﻣﻛﺗب‬ ‫اﻟﺗذاﻛر ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ "ﻏرﯾﻎ"‪ .‬إﺑرز اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻧد ﺟﻠب اﻟﺗذاﻛر‬ ‫أوﻗﺎت دوام ﻣﻛﺗب اﻟﺗذاﻛر ‪:‬اﻷﺛﻧﯾن‪-‬اﻻرﺑﻌﺎء و اﻟﺟﻣﻌﺔ‪ :‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ . 17-10‬اﻟﺧﻣﯾس‪ :‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ . 19.30-10‬اﻟﺳﺑت‪ :‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪14-11‬‬ ‫ﻓﻲ ﯾوم اﻟﺣﻔل‪ :‬ﻣﻔﺗوح ﻗﺑل ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻣن وﻗت اﻟﻌرض‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪:‬‬ ‫‪Her finner dere oss: Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124‬‬ ‫‪55 32 31 40 – www.fargespill.no I Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 – 55 21 61 50‬‬ ‫‪www.fargespill.no‬‬

‫‪Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124‬‬ ‫‪55 32 31 40 – www.fargespill.no I Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 – 55 21 61 50‬‬ ‫‪www.fargespill.no‬‬

‫‪34‬‬


Foto: Helge Hansen.


‫‪Festspillene i Bergen‬‬ ‫‪Festspillene i Bergen‬‬ ‫ﻣﮭرﺟﺎن ﺑﯾرﻏن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬ ‫ھل ﺗﻌﺗﻘد أن ﻣﮭرﺟﺎن ﺑﯾرﻏن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾدور ﺣول "أدﻓﺎرد ﻏرﯾﻎ و آﻟﺔ اﻟﻛﻣﺎن؟ ﺻﺣﯾﺢ أن ﻣﻠﺣن ﺑﯾرﻏن و اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻘوة‪ ,‬وﻟﻛن ﻟدﯾﻧﺎ ﻟﻛﺛﯾر ﻟﻧﻘدﻣﮫ ﻣﻊ ﻣﺋﺎت اﻟﻌروض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺑﺎﻧواﻋﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ,‬اﻟﻣﺳرح‪ ,‬ﻋروض اﻻطﻔﺎل و اﻟﻌواﺋل‪ ,‬اﻟﻣﻌﺎرض‪ .‬اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت‪ ,‬اﻟﻣرح و اﻟﻌروض ﻓﻲ اﻟﺷوارع ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺣدث ﻓﻲ ‪ 15‬ﯾوﻣﺎ ً ﻣزدﺣﻣﺎ ً‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻠب ﻣدﯾﻧﺗﻛك! ﻣرﺣﺑﺎ ﺑﻛم ﻓﻲ ﻣﮭرﺟﺎن ﺑﯾرﻏن ‪ 20‬ﻣﺎﯾو‪/‬اﯾﺎر‪ 30-‬ﯾوﻧﯾو‪ /‬ﺣزﯾران!‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﺳﺗﺟد ﻓﻲ ‪ www.fib.no‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ ,‬إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺻور و ﻓﯾدﯾو‪ .‬ﯾُﻌﻠن ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺷﮭر‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ .‬ﯾﻣﻛن ﺟﻠب اﻟﺗذاﻛر ﻣن ﻣﻛﺗب ﺗذاﻛر "ﻏرﯾﻐرھﺎﻟن" ﻣﻘﺎﺑل اﺑراز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪.‬‬ ‫ﻟﺳت ﻣﺗﺄﻛدا ً ﻣن ﻣﺎ ﺗود اﻟذھﺎب ﻟﮫ؟ ﻧﺳﺎﻋدك ﺑﻛل ﺳرور ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺎت ﻋﻠﻰ ‪!fib.no‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣﮭرﺟﺎن ﺑﯾرﻏن و ﺗﺣدث ﻣﻌﻧﺎ‪:‬‬

‫اﻧﺴﺘﻐﺮام‪@festspillene/#festspillene20:‬‬ ‫ﻓﯾﺳﺑوك‪/festspilleneibergen:‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪billett@fib.no :‬‬ ‫‪www.fib.no‬‬ ‫‪billett@fib.no‬‬ ‫‪www. fib.no‬‬

‫‪36‬‬


Foto: Thor Brødreskift og Johanne Karlsrud


‫‪Fløibanen og Fløyen‬‬ ‫‪Fløibanen og Fløyen‬‬ ‫اﻟﻘطﺎر اﻟﺟﺑﻠﻲ وﺟﺑل "ﻓﻠوﯾن"‬ ‫ھل رﻛﺑت اﻟﻘطﺎر اﻟﺟﺑﻠﻲ ﯾوﻣﺎ؟ إرﻛب اﻟﻘطﺎر اﻟﺟﺑﻠﻲ ﻟﺟﺑل "ﻓﻠوﯾن" واﻛﺗﺷف أﻛﺑر ﻣﻛن ﻟﻌب ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪.‬‬ ‫ﯾﺗوﻓر ھﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺷﺟﺎر اﻟﺗﺳﻠﻖ اﻟﻣﻣﺗﻌﺔ وﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ واﻟﺳﮭول اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﻣرء اﻟﻠﻌب طوال اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﯾوﺟد ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﻛﺎن ﺟﻣﯾل ﺟدا ﻟﻠﻌب ﻓﻲ ﺟﺑل "ﻓﻠوﯾن" وأﻟﻌﺎب اﻟﺗﺳﻠﻖ ﻋﻧد ﺳﮭل "ﻓﻠوي" وﻏﺎﺑﺔ "اﻟﺗرول" اﻟﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت وﺑﺣواﺟز‬ ‫اﻟﺗﺳﻠﻖ اﻟﻌدﯾدة‪ .‬ﯾﻣﻛﻧك ھﻧﺎ إﻟﻘﺎء اﻟﺗﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﺎﻋز ﺣﯾث ﺗﺳرح ﻓﻲ اﻟﻌراء طوال اﻟﺳﻧﺔ و ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ ﻣن ﻣطﻌم‬ ‫ﻓﻠوﯾن‪ .‬ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﺿﻣﺎرﺳﺑﺎق اﻟﺗرول" و "زﯾﺑﻠﯾﻧﻎ" )اﻷﻧزﻻق ﺑﺎﻟﺣﺑل( ﻟﻠﺻﻐﺎر ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧك ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟطﯾران ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﺷﺟﺎر‪ .‬ﯾﻣﻛﻧك‬ ‫ﺗﺟدﯾف ﻗﺎرب "اﻟﻛﺎﻧو" أو اﻟﺗزﻟﻖ ﻓﻲ "ﺳﻛوﻣﺎﻛردﯾﻛﺔ" ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟزﻻﺟﺎت واﻟﺗزﻟﺞ ﻓﻲ ﺟﺑل "ﻓﻠوﯾن" ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻋﻧد‬ ‫ﻧزول اﻟﺛﻠوج‪.‬‬ ‫ﯾﺣﺻل ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ و أﺣد أوﻟﯾﺎء اﻣره أو اﺻدﻗﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﺗذﻛرة ﻋﻧد إﺑراز اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﺗذاﻛر ﻓﻘط ﻋﻧد اﺑراز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ ﻛﺷك اﻟﺗذاﻛر ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻷرﺿﻲ‪ .‬ﻻﺣظ أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻣﻛن إﺳﺗﻼم اﻟﺗذاﻛر ﻣن دﻛﺎن ﺻﺎﻟﺔ ﺟﺑل "ﻓﻠوﯾن" أو ﻣن أﺟﮭزة اﻟﺗذاﻛر‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻣل اﻟﻘطﺎر اﻟﺟﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدار ‪ 365‬ﯾوم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ! ھﻧﺎ ﺗﺟد اﻟﺳرﻋﺔ واﻻﺛﺎرة طوال اﻟﺳﻧﺔ‪ .‬اھﻼً ﺑﻛم ﻓﻲ اﻟﺟﺑل ﻛﺑﺎرا ً و ﺻﻐﺎراً‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Fløibanen – Vetrlidsallmenningen 23 A :‬‬ ‫‪T: 55 33 68 10 / 55 33 68 09 – info@floyen.no – Facebook/fløyen – Instagram/fløibanen‬‬ ‫‪www.floyen.no‬‬

‫‪Fløibanen – Vetrlidsallmenningen 23 A‬‬ ‫‪T: 55 33 68 10 / 55 33 68 09 – info@floyen.no – Facebook/fløyen – Instagram/fløibanen‬‬ ‫‪www.floyen.no‬‬

‫‪38‬‬


Foto: Sverre Hjørnevik


‫‪Fyllingsdalen teater‬‬ ‫‪Fyllingsdalen teater‬‬ ‫ﻣﺳرح " ﻓﯾّﻠﯾﻐﻧﺳداﻟن"‬ ‫ھل ﺗود اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺄﺣد اﻟﻌروض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ؟‬ ‫ﯾﻘدم ﻣﺳرح "ﻓﯾﻠّﯾﻐﺳﻧداﻟن" ﻋروض ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب واﻟﺑﺎﻟﻐﯾن‪..‬‬ ‫ﯾزور ﻣﺳرﺣﻧﺎ اﻟﺻﻐﯾر واﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻗراﺑﺔ ‪ 20000‬ﺷﺧص ﺳﻧوﯾﺎ‪ ,‬ﯾﺑﻌد اﻟﻣﺳرح ‪ 8‬دﻗﺎﺋق ﻓﻘط ﻋن وﺳط ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾرﻏن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﺧذ اﻟﺑﺎص رﻗم ‪ 4‬ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ " ﻟوﻓوس"‪ .‬ﺗﺳﺗﻐرق اﻟرﺣﻠﺔ ﺛﻣﺎن دﻗﺎﺋق ﻓﻘط‪ .‬ﻋﻧد ﻧزوﻟك ﻣن اﻟﺑﺎص‬ ‫ﺳﺗﻛون واﻗﻔﺎ اﻣﺎم ﻣﺑﻧﺎ اﻟﻣﺳرح ﻣﺑﺷرﺗﺎ ً‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛﻧك إﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ ﻛل اﻟﻌروض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﺳرح ﺑﻧﻔﺳﮫ‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺣﺻول وﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻌروض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت ﻣوﻗﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ‪:‬‬ ‫‪:www.fyllingsdalenteater.no‬ھﻧﺎك ﯾﻣﻛﻧك إﺳﺗﺧدام إﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﻟﺣﺟز ﺗذاﻛر اﻟﻌروض‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧك أن‬ ‫ﺗرﺳل ﺑرﯾدا ً اﻟﻛﺗروﻧﯾﻧﺎ ً اﻟﻰ‪ .ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no :‬ﻻ ﺗﻧﺳﻰ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺣول أﻧك ﺗﺣﻣل ﺑطﺎﻗﺔ ﻧﺷﺎطﺎت‬ ‫ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺣﺟز‪.‬‬ ‫ﻧود أن ﻧﻠﻔت أﻧﺗﺑﺎھك اﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻔذ اﻟﺗذاﻛر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater :‬‬ ‫‪Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater‬‬ ‫‪Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no‬‬

‫‪Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no‬‬ ‫‪www.fyllingsdalenteater.com‬‬

‫‪www.fyllingsdalenteater.com‬‬

‫‪40‬‬


‫‪Teaterskole Fyllingsdalen teater‬‬ ‫‪Teaterskole Fyllingsdalen teater‬‬ ‫ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳرح ﻓﻲ "ﻣﺳرح ﻓﯾﻠﯾﻧﻐداﻟن"‬ ‫ھل ﻓﻲ داﺧﻠك ﻣﺷروع ﻣﻣﺛل؟‬ ‫ﻟﻘد أدرﻧﺎ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳرح ﻓﻲ ﻓﯾﻠﯾﻧﻐداﻟن ﻣﻧذ ‪ 40‬ﺳﻧﺔ‪ ,‬و اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواھب اﻟﻣﺷﮭورة و اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن ﺑداءو ﻣﺷوارھم ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻧﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳرح‪.‬‬ ‫ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟدﯾﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣدارس اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ و اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ‪ .‬ﯾﻌﺑر ﺗﻼﻣﯾذﻧﺎ ﻋن أﻧﻔﺳﮭم ﺑﺎ ادوار‪,‬‬ ‫ﻗﺻص و ﺧﯾﺎل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ و داﻋﻣﺔ‪ .‬ﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳرح ﺗﺗﺎح ﻟﮭم ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺟرﺑﺔ أﻧﻔﺳﮭم ﻓﻲ أﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳرح اﻟرﯾﺋﺳﺔ‪ ,‬و‬ ‫ﯾﺟرﺑون ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﺷﺑﺔ اﻟﻣﺳرح اﻣﺎ ﺟﻣﮭور ﻋرﯾض‪.‬‬ ‫ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﺻل دراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑﯾﻊ و اﻟﺧرﯾف و اﻟﺗدرﯾس ﯾﻛون ﯾوم ﻓﻲ اﻻﺳﺑوع‪ .‬ﯾﺗﻛون ﻛل ﻓﺻل دراﺳﻲ ﻣن ﻋﺷر ﺣﺻص ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ‪ .‬ﯾﺗم‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻣرﯾﺎا‪ ,‬وھﻧﺎك ﻋددا ﻣﺣدد ﻣن اﻷﻣﺎﻛن ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ www.fyllingsdallenteater.no/teaterskole :‬أو اﻟﺑرﯾد اﻻﻛﺗروﻧﻲ‪:‬‬ ‫‪ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater :‬‬ ‫‪Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no‬‬

‫‪www.fyllingsdalenteater.com/teaterskole‬‬ ‫‪Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater‬‬

‫‪Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no‬‬ ‫‪www.fyllingsdalenteater.com/teaterskole‬‬

‫‪42‬‬


‫‪Cirkus Balance‬‬ ‫‪Cirkus Balance‬‬ ‫"ﺳﯾرك ﺑﻼﻧﻛﺎ"‬ ‫"ﺳﯾرك ﺑﻼﻧﻛﺎ" ھو ﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﯾرك اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪ ,‬أ ُﺳس ﻓﻲ ‪ 2011‬ﺑﻧﺟﺎح ﻛﺑﯾر‪ .‬ﻧﻘوم ﻣﻧذ ذاك اﻟوﻗت ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻷطﻔﺎل ‪ ,‬اﻟﺷﺑﺎب و‬ ‫اﻟﻛﺑﺎر ﻣن ﻛل ﺑﯾرﻏن‪.‬‬ ‫ﻧﺗﻣرن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎب اﻷﻛروﺑﺎت‪ ,‬اﻟﻣوازﻧﺔ‪ ,‬اﻟﻌﺎب اﻟﺧﻔﺔ و اﻟﺗﮭرﯾﺞ‪.‬‬ ‫أﻧﮭﺎ ﺧطﺔ ﻣﺛﯾرة ﻟﻼھﺗﻣﺎم و ﺿﻌﺗﮭﺎ ﺳوﯾﺗﺎ ً اﻷﺧوات "ﺟﺎﻧﯾﺗﮫ و ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﮫ ﺳﻣوردال"‪ ,‬وھﻣﺎ ﻣن ﺷﯾﺊ ﻧﺎدر ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‪,‬اﻟﻰ وھو ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﯾرك‬ ‫ﻧروﯾﺟﯾﺔ أﺻﯾﻠﺔ ! ﻟﻘد ﻛﺑرﺗﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﺳﯾرك " آﻏورا" ﻛﺄﺑﻧﺗﯾن ﻟﻣدﯾر اﻟﺳﯾرك ﯾﺎن ﺷﯾﺗل ﺳﻣوردال‪.‬‬ ‫ﯾﺗواﺟد ﺳﯾرك ﺑﻼﻧﻛﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ" ﻻﻛﺳﮫ ﻓوك" ‪ .‬ﻧﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻓرق ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺛل "ﻟﻲ ﺑﯾﺗل ﺳﯾرك" ﻣن اﻣﯾرﻛﺎ و‬ ‫"أوﺳﻠوت ﻓﺄوﯾﻧدﯾﺷن ﻣن ﺑوﻟﻧدا"‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﺳﺗﻧظم ﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﯾرك ﺧﺎﺻﺗﻧﺎ‪ ,‬ﺟﯾد إذا! إرﺳل ﻟﻧﺎ ﺑﯾرﯾدا ً اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater :‬‬ ‫‪Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no‬‬

‫‪www.fyllingsdalenteater.com‬‬

‫‪Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater‬‬ ‫‪Folke Bernadottes vei 21 – E: ane.berentsen@fyllingsdalenteater.no‬‬ ‫‪www.fyllingsdalenteater.com‬‬

‫‪44‬‬


‫!‪Gitarskule Arna‬‬ ‫!‪Gitarskule Arna‬‬

‫ﻣدرﺳﺔ اﻟﻐﯾﺗﺎر ﻓﻲ "آرﻧﺎ"!‬ ‫ﻣدرﺳﺔ "روﺑﯾﻧس" ﻟﻠﻐﯾﺗﺎر ھﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋرض ﻟـﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ‪ 1‬اﻟﻰ ‪ 7‬ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ "آرﻧﺎ" ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪ .‬وﻻﻛن‪ ,‬ﻛل اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ‬ ‫و اﻟﻣﻧﺎطق ﻣرﺣﺑﺎ ﺑﮭﺎ!‬ ‫ﻻ ﯾﺷﺗرط اﻻﻟﺗزام ﺑﻔﺗرة إﺷﺗراك‪ ,‬و ﻟﮭذا ﻧرﺣب ﺑك ﻛﻲ ﺗﺟرب درس او ﻟـ‪ 10‬دروس ﺳواء ﻛﻧت ﻣﺑﺗدﺋﺎ ً او ﻋزﻓت ﻟﻔﺗرة‪.‬‬ ‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺑداع‪ ,‬اﻻﺗﻘﺎن وﺑث اﻟﺣﺎﻓز‪ ,‬ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﺗﯾﺳﯾر ﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﻌزف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ‪ .‬ﻟذاﻟك إﺧﺗﺎرت ﻣدرﺳﺔ "روﺑﯾﻧز" ﻟﻠﻐﯾﺗﺎر‬ ‫اﻟدﻣﺞ ﺑﯾن وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗدرﯾس اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻔردﯾﺔ‪ .‬وﻟذاﻟك ﻧﻼﺣض ﻣﯾزﺗﻲ اﻟﺣﺎﻓز و اﻟﻣﺗﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌزف ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن‪,‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﯾﻘﯾﯨﺔ‪/‬اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣرﯾن اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻟﻔردي‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ارﺳل ﻟﻧﺎ إﺷﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ‪ Rubens Gitarskule‬او إرﺳل رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺻﯾﺔ ال ‪ . 951056651‬ﺳﻧﺟﯾب‬ ‫ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن‪ ,‬وﻧﺄﻣل اﻧك أﻧت ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻣن ﯾﺗواﺻل ﻣﻌﻧﺎ!‬ ‫ﺗﺎﺑﻌوﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ‪ Rubens Gitarskule‬وﯾﻣﻛﻧﻛم اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻧﺎ ﻣن اﺟل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻛﺛر‪.‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪ Øvre Seimsmark 52, 5264 Garnes :‬رﻗم اﻟﮭﺎﺗف‪ – 95105651:‬اﻟﻔﯾﺳﺑوك‪Rubens Gitarskule :‬‬

‫‪Øvre Seimsmark 52, 5264 Garnes‬‬ ‫»‪T: 951 05 651 – Fcebook: «Ruben’s Gitarskule‬‬ ‫‪46‬‬


Foto: Shutterstock


‫‪Idrettsetaten‬‬ ‫‪Idrettsetaten‬‬ ‫داﺋرة اﻟرﯾﺎﺿﺔ‬ ‫ھل ﺗرﻏب ﺑﺎﻟﺳﺑﺎﺣﺔ أو اﻟﺗزﻟﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠﯾد؟ ھل ﺗرﯾد اﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻰ ﻣﺧﯾم؟ أو اﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻰ دورة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻓﯾﺳﺎك؟‬ ‫ﻟدا داﺋرة اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب وﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﮭم اﻻﻧﺧراط ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﻧﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻣﻛﺎﻧك اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻛل ﻣﺎ اردت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ‪ ,‬إﺳﺗﻌﺎرة ﻟوح ﺗزﻟﺞ او ﺳﻛوﺗر ﻓﻲ "ﻓﯾﺳﺎك" أو اﻟﺗﻠزج ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ‬ ‫ﺷﻠوﺗﮭﺎوغ أو ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺑﯾرﻏن) ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﻌدات ﻣﺟﻧﺎ ً(‪ .‬ﯾﻣﻛﻧك اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺻﯾف و اﻟﺧرﯾف ﻟﻌدت ﻣﺧﯾﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ*‪ ,‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺧﯾم ﻟﻠﺗﻠزج ﻋﻠﻰ اﻟوح أو ﻣﺧﯾم اﻟﮭواء اﻟطﻠق اﻟﺦ‪ .‬ﻧﻧظم إﯾﺿﺎ ً اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدورات اﻟﻣﺗﺗﻌددة و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ* ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻓﯾﺳﺎك‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻظﺎﻓﺔ ﻟﮭذا ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﺎص اﻟﺗﻠزج ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء و اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻧﻘل ﻣﺟﺎﻧﺎ اﻟﻰ أﯾﻛداﻟن‪.‬‬ ‫*ﻋدد اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺗﺎح ﻣﺣددود‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﻗم ﺑﺎإﺑراز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷطﺎت ﻋﻧد ﺣﺿورك اﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ إﺣدى ﻣﻧﺷﺋﺂﺗﻧﺎ‪ ,‬و ﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ دﺧول ﻣﺟﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﺷﺧﺻﯾن‪ .‬ﺗﺟد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻠو اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت و اﻟدورات ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ‬ ‫‪www.bergen.kommune.no/idrett‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: Nygårdsgaten 114, 6 etg :‬‬ ‫‪www.facebook.com/Idrettsservice‬‬ ‫‪www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/idrettsservice‬‬ ‫‪Nygårdsgaten 114, 6 etg‬‬

‫‪www.facebook.com/Idrettsservice‬‬

‫‪www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/idrettsservice‬‬

‫‪48‬‬


Foto: Nina BlĂĽgestad, Kristin Klemsdal og Bergen kommune.


‫‪KODE – Kunstmuseer og komponisthjem‬‬ ‫‪KODE – Kunstmuseer og komponisthjem‬‬ ‫ﻣﺗﺎﺣف "ﻛودة" ﻟﻠﻔﻧون واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ‬ ‫ﺗ ُﻌﺗﺑر "ﻛودة" ﻣن أﻛﺑر ﻣﺗﺎﺣف اﻟﻔن واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻓﻲ دول اﻟﺷﻣﺎل! ﻧﻘدم ﻋروﺿﺎ ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻛل اﻷﻋﻣﺎر‪.‬‬ ‫ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ "ﻛودة" ‪ 4‬ﻣﺗﺎﺣف و ‪ 3‬دور ﻣﻠﺣﻧﯾن ﻣﻊ ﻋروض ﻟﻔﻧﺎﻧﯾن ﻋﺎﻟﻣﯾن ﻣﺛل أدﻓﺎرد ﻣوﻧﺦ‪ ,‬ﻧﯾﻛوﻻي آﺳﺗروب‪ ,‬ﺑﺎﺑﻠو ﺑﯾﻛﺎﺳو‬ ‫و أدﻓرد ﻏرﯾﻎ‪ .‬ﯾﻣﻛﻧك اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔن اﻟﺣدﯾث‪ ,‬اﻟوﺣﺎت اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ‪ ,‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﺑﺎﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺛﯾرة‪.‬‬ ‫ﺗﺟد أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ "ﻛودة ‪ 4‬و "ﻟﯾﺳﻔرﻛﮫ" ﺟﻧﺎح اﻟﻣﺗﺣف اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻼطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن‪ ,‬واﻟذي ﯾدﻋﻰ "ﻛوﻧﺳت ﻻب"‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﯾﻣﻛن اﻟدﺧول ﻟﻛل ﻣﺗﺎﺣﻔﻧﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ‪:‬ﻛودة ‪ ,4-1‬ﺗروﻟدھﺄوﻏن‪,‬ﺳﯾﻠﯾوﺳﺗول و ﻟﯾﺳﺋون‪.‬‬ ‫إﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻧدﻧﺎ ﻗدر ﻣﺎ ﺗﺷﺎء‪ .‬ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣﻣن ﯾﻘل ﻋﻣرھم ﻋن ‪ 12‬ﺳﻧﺔ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﻛوﻧوا ﺑﺻﺣﺑﺔ ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ‪.‬‬ ‫أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫ﻟﻣﻌرﻓﺔ أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل ﻗم ﺑزﯾﺎرة ﻣوﻗﻌﻧﺎ‪kodebergen.no :‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: KODE – Rasmus Meyers alle 9 :‬‬ ‫‪T: 53 00 97 04 – E: post@kodebergen.no‬‬ ‫‪www.kodebergen.no‬‬

‫‪KODE – Rasmus Meyers alle 9‬‬ ‫‪T: 53 00 97 04 – E: post@kodebergen.no‬‬ ‫‪www.kodebergen.no‬‬

‫‪50‬‬


Foto: Dag Fosse


‫‪Kurstilbud og fritidsklubber‬‬ ‫‪Kurstilbud og fritidsklubber‬‬ ‫ﻋروض اﻟدورات و ﻧوادي أوﻗﺎت اﻟﻔراغ‬ ‫إﻋﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎك اﻟﻣﻔﺿل اﻟﺟدﯾد‪ ،‬ﺷﺎرك ﻓﻲ أﻧدﯾﺗﻧﺎ‪ ،‬إﻣﺿﻲ وﻗت ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋك أو ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺻدﻗﺎء ﺟدد‪.‬‬ ‫دورات‪:‬ﻧﻌرض دورات ﻓﻲ اﻟرﻗص‪ ,‬اﻷﻓﻼم‪ ,‬اﻟرﺳم‪ ,‬اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ و اﻟﻣزﯾد‪.‬‬ ‫ﻧوادي اﻷطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب‪ :‬ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ أﻧدﯾﺗﻧﺎ‪ ,‬ﺗﺟرﺑﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺟدﯾدة و اﻟﻠﺗﻘﺎء ﺑﺎﺻدﻗﺎء ﺟدد‪.‬ﻟدﯾﻧﺎ ﻣدراء ﻧوادي ﺑﺎﻟﻐﯾن و ‪ ,‬ھم‬ ‫ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﺟواء إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ آﻣﻧﺔ وﺑﯾﺋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ‪.‬‬ ‫أﯾن‪ :‬ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺟﺎدﻧﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺄﻧﺎ‪ ,‬ﻟودّة ﻓﯾورد‪,‬ﺳﺎﻧدﻓﯾﻛن‪,‬إﯾﺗراﺑﯾﻐدا‪ ,‬أوﺳﺎﻧﺔ‪,‬آرﻧﺔ و ﻻﻛﺳﺎﻓوغ‪ ,‬ﺑوﻧس‪,‬ﻻﻧدوس‪ ,‬ﻧﻲ ﻛروﻧﺑورغ‬ ‫و ﻣوﻟﻧﺑرﯾس‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟدورات‪deltaker.no/bk:‬‬ ‫ﺳﺎرع ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻷن ﺑﻌض اﻟدورات ﺗﻣﺗﻠﺊ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﺳرﻋﺔ‪ .‬اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪.‬‬ ‫ﻧﺎدي اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن و اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن‪ :‬إﺣﺿر ﻓﻘط‪ ,‬ﻻ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﺳﺑﻘﺎ ً‪.‬‬ ‫ﻧوادي اﻷطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب‪:‬اﻟﺣﺿورﻣﺑﺎﺷرﺗﺎ ً‪ .‬ﻻﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺳﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل – ‪: Her finner dere oss: Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse‬‬ ‫)‪Neumannsgate 1 (3. etg.‬‬

‫)‪Bergen kommune – Enhet for kulturformidling og deltagelse – Neumannsgate 1 (3. etg.‬‬ ‫‪96 65 – E: kulturformidling@bergen.kommune.no‬‬ ‫‪T: 55 56 96 65T:–55E:56kulturformidling@bergen.kommune.no‬‬ ‫‪www.bergen.kommune.no/kultur + www.facebook.com/kulturogdeltakelse‬‬

‫‪52‬‬


Foto: PĂĽl Bernhard Sleire, Unsplash og Bergen kommune.


‫‪Norges Fiskerimuseum‬‬ ‫‪Norges Fiskerimuseum‬‬

‫ﻣﺗﺣف اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻧروﯾﺟﻲ‬ ‫ھل ﺗرﻏب ﺑﺎﻟﻐوص ﻓﻲ ﻗﺻص ﻣﺛﯾرة ﺣول ﻣﺎ ﯾدور ﺗﺣت ﺻطﺢ اﻟﻣﺎء؟‬ ‫ﻗم ﺑزﯾﺎرة ﻣﻌﺎرﺿﻧﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و اﻟﻣﻣﺗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣف ﯾﻣﻛﻧك ﺧﻠق ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑك و اﻟﻌب ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺄﻛوﻻت اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ )‪.(Fin city‬ﺟرب إﯾﺿﺎ ﺣﺿك‬ ‫ﻓﻲ ﺻﯾد اﻟﺳﻣك ﻓﻲ "ﻟوﻓﺗﺔ"‪ ,‬اﻟق اﻟﺗﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾون اﻟﺳﻠطﻌون اﻟﻣﻌروف "أوﻟوف‪ ,".‬اﻟﻌب ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت و اﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺑﺣث ﻋن "ﺳﻣﻛﺔ اﻟرﻧﺟﺔ" ) ‪(Silja Sild‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬إﺑرز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻣوظف اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل وﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗذﻛرﺗﻲ دﺧول ﻣﺟﺎﻧﺗﯾن ﻟﺷﺧﺻﯾن‪.‬‬ ‫اﺳﺗﺄﺟﺎر ﻗﺎرب ﺗﺟدﯾف ﻣﺟﺎﻧﻲ‪ ,‬ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻛﺎﺣد اﻗﺻﻰ)ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء(‪.‬‬ ‫أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫‪ 4‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ 30 -‬اﺑرﯾل‪ :‬ﻛل ﯾوم‪ ،‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ .15 -11‬ﯾوم اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻐﻠق‪.‬‬ ‫‪31-1‬ﻣﺎﯾو‪ :‬ﻛل ﯾوم‪ ،‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ .17-10‬ﻣﻐﻠق ﻓﻲ ﯾوم ‪ 17‬ﻣﺎﯾو‬ ‫‪1‬ﯾوﻧﯾو‪ 31 -‬أﻏﺳطس‪ :‬ﻛل ﯾوم‪ ،‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪18-10.‬‬ ‫‪30-1‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‪ :‬ﻛل ﯾوم‪ ،‬اﻟﺳﺎﻋﺔ‪17-10.‬‬ ‫‪1‬اﻛﺗوﺑر‪ 20 -‬دﯾﺳﻣﺑر‪ :‬ﻛل ﯾوم‪ ،‬اﻟﺳﺎﻋﺔ ‪ . 15-11‬اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻐﻠق‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪: Norges Fiskerimuseum – Sandviksboder 23‬‬ ‫‪Norges Fiskerimuseum – Sandviksboder 23‬‬

‫‪T: 53 00 61T:60‬‬ ‫– ‪53‬‬ ‫‪00E:‬‬ ‫‪61 fiskeri@museumvest.no‬‬ ‫‪60 – E: fiskeri@museumvest.no‬‬ ‫‪www.fiskerimuseum.museumvest.no‬‬ ‫‪www.fiskerimuseum.museumvest.no‬‬

‫‪54‬‬


Foto: Ingvild Festervoll Melien og Museum Vest.


‫‪Bergen Parkour‬‬ ‫‪Bergen Parkour‬‬ ‫ﺑرﻏن ﺑﺎرﻛور‬ ‫ﯾﻘوم "ﺑرﻏن ﺑﺎرﻛور" ﺑﺈﻋداد دورات ﺑﺎرﻛور ‪ ,‬و وﺿﻊ ﻣواﻧﻊ ﻓﻲ اﻻﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﯾدور اﻟﺑﺎرﻛور ﺣول ﺣب اﻻﺳﺗطﻼع و ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺳم ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ‪ .‬ھﻧﺎﻟك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت‪,‬‬ ‫ﻟﻛن اﻟﺳؤول اﻟﻣطروح دوﻣﺎ ً‪" ,‬ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻻﻋﻠﻰ ھﻧﺎك"؟ او "ھل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻧزول ھﻧﺎك"؟ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن ﯾﻛون‬ ‫ذاﻟك ﻣﻣﻛن‪ ,‬و ﻓﻲ اﺣﯾﺎن اﺧرى ﯾﺟب ان ﺗﻌود و ﺗﺣﺎول ﻓﻲ ﯾوم آﺧر‪.‬‬ ‫ﺗﺑدأ دورات ﻓﺻل اﻟرﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺷﮭر ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪ ,‬وذاﻟك ﻟﺗﺟﻧب ﻓص اﻟﺷﺗﺎء ﻗدر اﻻﻣﻛﺎن ﻷﻧﻧﺎ ﻧﺗدرب ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج‪ ,‬ﺗﺳﺗﻣر اﻟدورات‬ ‫ﺣﺗﻰ ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران‪ .‬ﻗﺑل اﻟﺑدأ ﺑﺎﻟدورات ﺗﻘﺎم دورات ﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر‪/‬ﺷﺑﺎط ﻟﻣن ھم ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛدﯾن ﻣن ﻛون اﻟﺑﺎرﻛور ﻣﻧﺎﺳب ﻟﮭم ام‬ ‫ﻻ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻗﺗراﺑﻧﺎ ﻣن ﻓﺻل اﻟﺻﯾف‪ ,‬ﯾﺑدأ اﻟﺟو ﺑﺎﻟﺗﺣﺳن‪ ,‬ﺳﺗوﺿﻊ ﻣواﻧﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﻓﻲ ارﺟﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﺗﺟدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﺳﺑوك"‪ ."Bergen Parkour‬ھﻧﺎﻟك ﯾﺗم ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣرﺣول ﻧﺷﺎطﺎﺗﻧﺎ‪ .‬ﻋﻧد ﺗﺳﺟﯾﻠك ﻓﻲ‬ ‫اﺣدھﺎ‪ ,‬ارﺑز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻠﻣدرب ﻋﻧد اﻟﻘﺎء اﻻول‪ .‬اذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺳؤوال‪ ,‬اﺗﺻل ﺑﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﯾﺳﺑوك او اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗواﺻل‪bergen.parkour@gmail.no- www.facebook.com/Bergenparkour :‬‬

‫‪E: bergen.parkour@gmail.com – www.facebook.com/Bergenparkour‬‬

‫‪56‬‬


Foto: John Patrick Habiyaremye


‫‪Soltun hytte på Kvamskogen‬‬ ‫‪Soltun hytte på Kvamskogen‬‬

‫ﻛوخ "ﺳوﻟﺗون ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻔﺎﻣﺳﻛوﻏن"‬ ‫ھل ﻟدﯾﻛم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟذھﺎب ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻟﻛوخ ﻓﻲ "ﻛﻔﺎﻣﺳﻛوﻏن‪/‬ﯾوﻧﺳﮭوﻏدي ﺳوﯾﺗﺎ ً" ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪/‬اﻻﺻدﻗﺎء؟‬ ‫ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻛوخ ﺳوﻟﺗون ‪11‬ﺳرﯾرا و ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ‪ .‬ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻﯾﻛون ھﻧﺎﻟك ﺛﻠوج‪,‬ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎدة إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺑواﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرﺗﺎ ً‪ .‬ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﻛوخ ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺗوﻗف ﻓﻲ اﻟﻣرآب اﻟﻣﺷﺗرك‪ .‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎﻟك ﺛﻠوج ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻟﻣدة ‪10‬‬ ‫دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟزﻻﺟﺎت أو أﺣذﯾﺔ اﻟﺛﻠﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻣوﻗف اﻟﺑﺎص‪/‬ﻣرآب اﻟﺳﯾﺎرت‪.‬‬ ‫ھﻧﺎﻟك اﻟﻛﺛﯾر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻛوخ و ﺣوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم‪ .‬ﺗم ﺗزوﯾد اﻟﻛوخ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺑﺎﻟﻌﺎب و اﻟﻌﺎب اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌدﯾد‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت و ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﮭواء اﻟطﻠﻖ‪ .‬ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟرﺑﯾﻊ‪,‬اﻟﺻﯾف و اﻟﺧرﯾف ﻣن اﻟﺟﯾد اﻟذھﺎب ﻓﻲ ﻧزھﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾرا ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام‪ ,‬اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ‪ ,‬ﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك أو رﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرب اﻟﺗﺟدﯾف‪.‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء ﻓﺄن ﻣﺿﻣﺎراﻟﺗزﻟﺞ و ﻣﻧﺣدر‬ ‫اﻟﺗزﻟﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﻟواح ﯾﻘﻊ اﻣﺎم اﻟﺑﺎب ﻣﺑﺎﺷرﺗﺎ ً‪ .‬أﻣﺎ أن ﻛﻧت ﺗرﻏب ﺑﺎﻟﺗزﻟﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺣدرات اﻟﺛﻠﺟﯾﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣرﻛز "اﯾﻛداﻻن أو‬ ‫ﻓوروداﻟن" ﻟﯾﺳت ﺑﻌﯾدة‪.‬‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬إرﺳل ﺑرﯾدا اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ اﻟﻰ‪ beate@akestiftelsen.no :‬ﺣول اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗرﻏب ﺑﮫ)أﻧظر اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗوارﯾﺦ‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت(ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺻورة ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‪ .‬ﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻌﺎر ﻛل ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛوخ ﻟﻣدة ﯾوﻣﯾن ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ أن ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن‪ .‬اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﺳؤول ﯾﺟب أن ﯾﻛون أﺗم اﻟـ ‪ 25‬ﺳﻧﺔ‪ .‬ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أﯾظﺎ ً ﺣﺟز اﻟﻛوخ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟدوام‪.‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: AKE-Stiftelsen – postboks 20, sentrum – 5003 Bergen :‬‬ ‫‪Facebook: Soltun. Hytte på Kvamskogen for leie.‬‬ ‫‪AKE-Stiftelsen – postboks 20, sentrum – 5003 Bergen‬‬ ‫‪Facebook: Soltun. Hytte på Kvamskogen for leie.‬‬

‫‪www.akestiftelsen.no/booking‬‬

‫‪www.akestiftelsen.no/booking‬‬

‫‪58‬‬


© Shutterstock

Forbeholdt Aktivitetskortet vår/sommer 2020: 17.–19.1. 24.–26.1. 31.1.–2.2. 7.–9.2. 6.–8.3. 20.–22.3. 27.–29.3. 17.–19.4. 24.–26.4. 30.4–3.5.

8.–10.5.   15.–17.5. 20.–22.5. 22.–24.5. 29.5–1.6. 5.–7.6. 12.–14.6. 19.–21.6. 26.–28.6.


‫‪Universitetsmuseet‬‬ ‫‪Universitetsmuseet‬‬ ‫ﻣﺗﺣف اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻟدا ﻣﺗﺣف اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن ﻣﺗﺣﻔﺎن ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ‪ ,‬اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرض ﻣﺛﯾرة‬ ‫ﻟﻼھﺗﻣﺎم و ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ!‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺗﺣف اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‪,‬اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪ ,‬ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﻌﻠم ﺣول ﻛﯾف ﻧﺷﺎء ﻛوﻛب اﻻرض و ﻣﺎ ھﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ‪ .‬اﻟﻛﺛﯾر ﯾدﻋون‬ ‫اﻟﻣﺗﺣف ﺑﻣﺗﺣف اﻟﺣﯾواﻧﺎت‪ ,‬ھﻧﺎﻟك ﯾﻣﻛﻧك رؤﯾﺔ ھﯾﺎﻛل ﻋظﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺣﯾﺗﺎن‪ ,‬ﺣﯾواﻧﺎت‪.‬طﯾور و زواﺣف‪ ,‬وﻟﻛن اﯾﺿﺎ ً زھور ﻣﻠوﻧﺔ‬ ‫وﺑﻠورات ﻣﺷﻌﺔ‪ .‬اﯾﺿﺎ ً رؤﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﻌﯾش ‪ 3000‬ﻣﺗر ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر؟‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺗﺣف اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‪ ,‬اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ‪ ,‬ﺗﺟد ﻛﻧوز اﻟﻔﺎﯾﻛﻧﺞ و اﻟﻣوﻣﯾﺎء اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ .‬ھﻧﺎﻟك اﯾﺿﺎ ً أدوات ﻗدﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧروج‪,‬اﻗدم آﻟﺔ "ﻛﻣﺎن ھﺎرداﻧﻐر" ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وادوات اﺛﻧوﻏراﻓﯾﺔ ﻣن أﻓرﯾﻘﯾﺎ‪,‬آﺳﯾﺎ و ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ‪.‬‬ ‫ھﻛذاﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﯾﻣﻛﻧك اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﺣﻔﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟدوام اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ‪ .‬إﺑرز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻣوﺿف اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗﺣف اﻟذي ﺗزوره‪ .‬ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺑطﺎﻗﺔ دﺧول ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾن‪ ) .‬اﻷﺳﻌﺎراﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﺗﺣت ‪ 18‬ﺳﻧﺔ‪:‬ﻣﺟﺎﻧﺎ ً‪ .‬اﻷﺳﻌﺎر اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن‪(120 :‬‬ ‫ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗﺣف ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ‪" Nygårdshøyden‬ﻧﯾﻐوردس ھوﯾدن"‪.‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪ :‬اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ‪ .Haakon Sheteligs Plass 10:‬اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ‪ Museplass 3 :‬و ‪ .Musehagen‬اﻟﻣﺷﺗل‬ ‫و اﻟﺣداﺋﻖ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ )‪ (Arboretet og Botaniske hage‬ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ "ﻣﯾﻠده" ‪)Milde‬اﻟدﺧول ﻣﺟﺎﻧﻲ(‬ ‫‪www.universitetsmuseet.no‬‬ ‫‪Kulturhistorie: Haakon Sheteligs plass 10. Naturhistorie: Muséplass 3 og Musèhagen.‬‬ ‫)‪Arboretet og de Botaniske hager på Milde (gratis inngang‬‬ ‫‪www. universitetsmuseet.no‬‬

‫‪60‬‬


Foto: Thor Brødreskift og Adnan wIcagic


‫‪VilVite‬‬ ‫‪VilVite‬‬

‫ﻣرﻛز اﻟﻌﻠوم "ﻓﯾﻠﻔﯾﺗﺎ"‬ ‫ھل ﻟدﯾك أطﻔﺎل ﻟدﯾﮭم ﻓﺿول و ﺣب ﻟﺗﻌﻠم اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة؟ ﻓﻲ "ﻓﯾﻠﻔﯾﺗﺎ" ھﻧﺎﻟك اﻟﻛﺛﯾر ﻻﻛﺗﺷﺎﻓﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻷطﻔﺎل واﻟﻛﺑﺎر‪.‬‬ ‫أن ﻣرﻛز اﻟﻌﻠوم ﻓﯾﻠﻔﯾﺗﺎ ھو ﻣرﻛز ﻟﻛل ﻣن ﯾﺣﺑون اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ‪ .‬ﯾﺿم اﻟﻣرﻛز ﻣﻌرﺿﺎ ً‬ ‫ﻛﺑﯾرا ً ﻓﯾﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻷﻧﺷطﺔ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺻﻐﺎر واﻟﻛﺑﺎر اﻟﻌب و اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻌﺎ ً ‪.‬‬ ‫آﺧر اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻛﺑﯾرة‪ ,‬ﻣﻌرض "اﻟﺧﯾﺎل و ﻧظﺎرات اﻟواﻗﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ"‪ .‬إﻧطﻠق ﺑﺳﻔرة ﻣﺛﯾرة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺻﺎت ﻧظﺎرات اﻟواﻗﻊ‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﻲ و ﺗﺟرﺑﺔ ﻛل اﻟﺧﯾﺎل اﻟﺳﺎﺣر!‬ ‫ھﻛذا ﺗﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ‪ :‬ﺧذ اﻟﻘطﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ "ﻓﻠورﯾدا" أو ﺗﻣﺷﻰ ﻟﻣدة ‪ 15‬دﻗﯾﻘﺔ ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻣدﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫إﺑرز ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟﻣوظف اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل وﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗذﻛرﺗﻲ دﺧول ﻣﺟﺎﻧﺗﯾن ﻟﺷﺧﺻﯾن‪ .‬ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻘط ﻟﮭذﯾن‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾن ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟزﯾﺎرة‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣظﺔ‪ :‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﺗﺣت ﺳن ‪ 10‬ﺳﻧوات ﻣراﻓق ﺑﺎﻟﻎ‪.‬‬ ‫ﻣﻔﺗوح ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ‪ :‬اﻟﺛﻼﺛﺎء‪-‬اﻟﺟﻣﻌﺔ ‪ .15-09‬اﻟﺳﺑت‪-‬اﻻﺣد ‪ .17-10‬ﻣﻐﻠق أﯾﺎم اﻻﺛﻧﯾن‪ .‬ﻓﻲ اﻻﺟﺎزات‪ :‬إطﻠﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‪www.vilvite.no‬‬

‫ﻟﻠﺗواﺻل‪Her finner dere oss: VilVite – Thormøhlensgate 51 :‬‬ ‫‪T: 55 59 45 00 – E: post@vilvite.no‬‬ ‫‪VilVite – Thormøhlensgate 51‬‬ ‫‪T: 55 59 45 00www.vilvite.no‬‬ ‫‪– E: post@vilvite.no‬‬ ‫‪www.vilvite.no‬‬

‫‪62‬‬


‫!‪Gratis utleie av utstyr‬‬ ‫!‪Gratis utleie av utstyr‬‬ ‫ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﻌدات ﻣﺟﺎﻧﺎ ً!‬ ‫"ﺳﻛﺎﺗﮫ ﻛﺎﻣر")اﻟﻛﻧز(ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‬ ‫إﻓﺗﺗﺣت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﺗﺑﺷﯾرﯾﺔ) ‪(Kirkens Bymisjon Bergen‬ﻣﺧزﻧﺎ ً ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪ .‬ﯾﻌﺗﺑرھذه اﻟﻣﺧزن ﻛﻣرﻛز ﻛﺑﯾر‬ ‫ﻟﻼﻋﺎرة اﻟﻣﻌدات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و ﻣﻌدات ﻧﺷﺎطﺎت أوﻗﺎت اﻟﻔراغ و اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋﺎرﺗﮭﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ ً ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﺳن ‪ 20‬ﺳﻧﺔ‪ .‬إذا ﻛﻧت‬ ‫ﺗرﻏب ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﻧﺷﺎط ﺟدﯾد‪ ,‬ﯾﻣﻛﻧك إﺳﺗﻌﺎرت اﻟﻣﻌدات اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ و اﻟﺷﺗوﯾﺔ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻰ ﺣد اﺳﺑوع‪ .‬أﻓﺿل ﻣﺎ ﻓﻲ ذاﻟك‪ ,‬اﻻﻋﺎرة ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﺎ ً‪ .‬ﺗﺟدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻖ اﻻرﺿﻲ ﻓﻲ ‪Kong Oscars gate 62‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك و اﻷﻧﺳﺗﺟرام ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾﺛﺎت ﺣول ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻻﻋﺎرة‪.‬‬ ‫ﺳﺗﺟدﻧﺎ ﻓﻲ‪Kong Oscars gate 62,5017 Bergen :‬‬ ‫"ﺑوا" ﻣﻠﻛﺑﻼﺳن ) ‪( BUA Melkeplassen‬‬ ‫ھل ھﻧﺎك ﻧﺷﺎط أو رﯾﺎﺿﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻻﻛﻧك ﺗﻔﺗﻘد ﻟﻠﻣﻌدات اﻻزﻣﺔ؟ ﻓﻲ "ﺑوا" ) ‪ ( BUA‬ﻓﻲ "ﻣﻠﻛﺑﻼﺳن" ﯾﻣﻛن إﺳﺗﻌﺎرت‬ ‫ﻣﻌدات اﻟرﯾﺎﺿﺔ و أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻣﺟﺎﻧﺎ ً‪ ,‬ﺳواء ﻛﺎﻧت رﯾﺎﺿﺎت او ﻧﺷﺎطﺎت ﺻﯾﻔﯾﺔ او ﺷﺗوﯾﺔ‪ .‬ﻣﻘرﻧﺎ ﻓﻲ ‪Øvre Fyllingsveien 35‬‬ ‫ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺧزن ﺧﻠف ﻗﺎﻋﺔ "ﻓﯾﺳﺎك ﻣﻠﻛﺑﻼﺳن"‪ .‬ﺗﺎﺑﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻋﻠﻰ‪( BUA Melkeplassen ) :‬‬ ‫"ﺑوا" اوﺳﺗﻔﯾت )‪(BUA ÅSTVEIT‬‬ ‫ﻓﻲ اواﺋل ‪ 2020‬ﺳﺗﻘوم داﺋرة اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﻣرﻛز ﻣﻌدات‪ .‬ﺳﯾﻛون ﻣوﻗﻌﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ "أوﺳﻔﯾت")‪ (Åstveithallen‬ﻓﻲ‬ ‫‪ .Tertnesveien 31‬إﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻻﻋﺟﺎب و ﻗم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ )‪ (BUA ÅSTVEIT‬ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر‪.‬‬ ‫ﻛل اﻟﻣﻌدات ﯾﻣﻛن ﺣﺟزھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ‪ www.bua.io‬وھﻧﺎك ﺗوﺟد أﯾﺿﺎ ً ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣدﺛﺔ ﺣول ﻣرﻛز اﻻﻋﺎرة ﻓﻲ ﺑﯾرﻏن‪.‬‬ ‫‪64‬‬


Š Shutterstock


Hvordan finne frem Where to find us and how to get there 1 AdO Arena Lungegårdskaien 40 Buss til Bystasjonen.

2

ÅRSTAD: Ny-Krohnborg Kultursenter Rogagaten 9 Buss 13 til Lien Sør. Buss 10 til Blekenberg. Ulriken Bydelssenter Landåsveien 31A Buss 12 til Vognstølen. Buss 3 til Sletten. Buss 2, 21 til Langhaugen. YTRE ARNA: Arna Industrihus Fabrikkvegen 1. Buss 5 til Fabrikkvegen.

AKKS Bergen Georgernes Verft 12 Buss eller bybane til sentrum. Buss 11 til Klosteret.

3 Akvariet i Bergen Nordnesbakken 4 Buss 11 til Akvariet. 4

Barnas kulturhus Kalmargaten 6 Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate eller Festplassen. Buss 11 til Veiten.

4

Barnelørdag/PopLab BERGENHUS (SENTRUM): Barnas Kulturhus Kalmargaten 6

FANA: Fana Kulturhus. Østre Nesttunvegen 18 Bybane til Nesttun sentrum. FYLLINGSDALEN: Magneten Kunstkollektiv Spelhaugen 12 Buss 18 til Tjernet. Oasen Folke Bernadottes vei 52 Buss 4, 12, 18, 50E til Oasen LAKSEVÅG: Vannkanten – Kultursal Loddefjordveien 2 Buss 5, 6 til Loddefjord terminal.

66

Gnisten – Storsal Håsteins gate 3 Buss 16 eller 17 til Laksevåg.

INDRE ARNA: Ådnahall Kultur­verksted Lakslia 10 Tog til Arna stasjon, eventuelt buss 3 eller 4 til Åsane terminal, videre med buss 91 til Arna terminal.

YTREBYGDA: Ytrebygda Kultursenter Sandslivegen 98 Bybane til Sandslivegen. Buss 50E til Petedalsheia. Buss 54 til Sandsliåsen. ÅSANE: Åsane Kultursenter Åsane Senter 40 Buss 3, 4, 36 til Åsane terminal 5 Bergen Filharmoniske Orkester Grieghallen, Edvard Griegsplass 1 Buss eller bybane til sentrum.

6

Bergen Internasjonale Kultursenter Kong Oscars gate 15 Buss eller bybane til sentrum. Buss 2 til Kong Oscars gate. Buss 3, 11 til Nygaten.

7

Bergen kino Buss 11 til Veiten Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

8

Bergen kulturskole Strømgaten 19 (sentrum) Buss eller bybane til sentrum. Ellers tilbud i alle bydeler.

9

Bergen Sjøfartsmuseum Haakon Sheteligs plass 15 Buss 4, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 40 til Møhlenpris.

10 Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4–6 i Marken Buss eller bybane til sentrum. Buss 2, 3, 80 til Nygaten eller Kong Oscars gate.

Brann Brann stadion, Kniksens plass 1 Bybane til Brann stadion.

Bymuseet i Bergen Alvøen Hovedbygning Alvøveien 150 Buss 5, 6, 42 til Alvøen.

11 Bryggens Museum Dreggsallmenningen 3 Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen.

12 Damsgård Hovedgård Alléen 29 Buss 16, 17 til Damsgård Hovedgård. Buss 19 til Carl Konows gate. 13

Gamle Bergen Museum Elsero, Nyhavnsveien 4 Buss 3, 4, 5, 6, 83 til Gamle Bergen.

17 Den Nationale Scene Engen 1 Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen. 5

Fargespill Grieghallen – Edvard Griegsplass 1 Buss til Bystasjonen. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

Hordamuseet Hordnesvegen 24 Bybane til Lagunen. Buss 60, 61og 62 til Stend.

18 Fløyen og Fløibanen Vetrlidsallmenningen 23 A Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen eller Torget.

14 Håkonshallen Bergenhus Festning Buss eller bybane til sentrum. Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen.

Fyllingsdalen Teater Folke Bernadottes vei 21 Buss 4, 18 til Løvås

KODE Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18 eller 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

15 Lepramuseet Kong Oscars gate 59 Buss eller bybane til sentrum. 14 Rosenkrantztårnet Bergenhus Festning Buss eller bybane til sentrum. Buss 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83 til Bryggen. 16 Skolemuseet Lille Øvregate 38 Buss eller bybane til sentrum. 7

Dans uten grenser Neumanns gate 1 Buss 11 til Veiten Buss eller bybane til sentrum. Buss 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 83 til Lars Hilles gate/Festplassen.

19 KODE 1 Nordahl Bruns gate 9 20 KODE 2 Rasmus Meyers allé 3 21 KODE 3 Rasmus Meyers allé 7 21 KODE 4 Rasmus Meyers allé 9 Lysøen Bybanen til Lagunen, deretter buss 62 til Buena kai, videre med båt til Lysøen


ÅSANE OG ARNA 22

Siljustøl Siljustølveien 50. Bybanen til Råstølen, videre til fots inn Harald Sæveruds vei videre til fots opp Siljustølveien

5

Festspillene i Bergen Billettkontor: Grieghallen, Edvard Griegsplass 1 Buss eller bybane til sentrum.

11

BUA Melkeplassen Øvre Fyllingsveien 35. Buss 19 til Løvstakkskiftet BUA Åstveit Åstveithallen, Tertnesveien 31 Buss 30E, 26, 5 til Tertneskrysset

2

16

6 4

17 7

10 15 19

20

21

8

SENTRUM

9

For bussruter se www.skyss.no, last ned Skyss-appen eller ring rutetelefonen 177

LAKSEVÅG OG LODDEFJORD

24

18 18

5

23 VilVite Thormøhlensgate 51 Bybane eller buss 12,13 eller 21 til Florida. Buss 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 18, 19 eller 40 til Møhlenpris. Buss 103 til Thormøhlensgate Gratis utleie av utstyr Skattkammeret Bergen Kong Oskars gate 62 Buss 2,3,11, 80 til Kong Oscars gt.

14

3

9 Universitetsmuseet Kulturhistorie: Troldhaugen Haakon Sheteligs plass 10. Troldhaugvegen 65 Naturhistorie: Bybanen til Hop, videre til fots Muséplass 3 i 25 min. Følg skilt. Buss til sentrum eller buss 4, 5, 6, Kurstilbud og åpne møteplasser 10, 12, 15, 17, 18, 19, 40 til Møhlenpris. Fana, Loddefjord, Sandviken, Ytrebygda, Åsane, Arna, Laksevåg, Bønes, Landås, Ny-Krohnborg og Gitarskule Arna Øvre Seimsmark 52 Møhlenpris. Tog fra Bergen til Arna, eller buss 91, 925, 930, 950 fra Åsane til Arna. 22 Norges Fiskerimuseum Buss 92, 95, 200, 201 fra Arna Sandviksboder 23 Terminal til Garnes Buss 3, 4, 5, 6, 39 eller 83 til Sandvikstorget.

15

13

1

12

23

24

FYLLINGSDALEN

ÅRSTAD, FANA OG YTREBYGDA


Ansvarlig utgiver: Bergen kommune. Grafisk produksjon: Barn i Byen kulturformidling. Trykk: Skipnes. Forsidefoto: Š Shutterstock

Du finner oppdatert informasjon pĂĽ; www.barnibyen.no/aktivitetskortet eller www.facebook.com/Aktivitetskortet 68

Profile for Lasse Totland

Aktivitetskortet Arabisk brosjyre Våren 2020  

Informasjon om Aktivitetskortet i Bergen Våren 2020. Arabisk brosjyre

Aktivitetskortet Arabisk brosjyre Våren 2020  

Informasjon om Aktivitetskortet i Bergen Våren 2020. Arabisk brosjyre

Profile for barnibyen
Advertisement