Page 1

Årsplan 2019/ 2020

FJELLDAL Barnehage

VELKOMMEN TIL FJELLDAL BARNEHAGE Fjelldal barnehage er en tre avdelings barnehage som åpnet i 1994. Avdelingene er delt inn etter alder og består av en 0 til 3 års avdeling med 15 barn, og to 3 til 6 års avdelinger med 20 barn pr avdeling. Bemanningsnormen er på plass med 12,7 årsverk.

EN GOD START VARER HELE LIVET


EN GOD START VARER HELE LIVET Hvilke kompetanser og ferdigheter krever fremtidens samfunn av barna våre? Hvilke utfordringer og muligheter vil barna våre stå overfor? Og ikke minst – hvordan vil de søke å løse og gripe dem? Det eneste vi vet med sikkerhet er at vi ikke vet hva fremtiden bringer. Vi må forberede våre barn til jobber som enda ikke er skapt. Våre barn skal jobbe med teknologi som enda ikke er oppfunnet – og løse problemstillinger som enda ikke er tenkt. Barnehagen har et stort og viktig mandat. Ikke bare er barnehagetiden en viktig periode i seg selv, men den skal også legge et godt grunnlag for vekst videre i livet. Vi sier gjerne at barnehagen er starten på utdanningsløpet til barna. Vi vet at de første årene av livet er en avgjørende tid, hvor barnets personlighet blir grunnlagt, og evnen til empati og tilknytning utvikles. Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre barnehager formidler verdier og holdninger, gir barn ferdigheter, kunnskaper og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og voksne. Barn får utviklet sin selvfølelse og samspillsevner gjennom utfordringer og mestring i møte med seg selv og andre. Viktige ferdigheter som å lese, skrive og regne blir lagt grunnlag for i førskolealder. God kvalitet på innholdet i barnehagehverdagen vil derfor få stor betydning for en positiv utvikling hos barnet for resten av livet. For å lykkes i alt dette er det viktig å jobbe systematisk, utvikle gode arbeidsmetoder og jobbe kontinuerlig med endring og utviklingsarbeid. Barnehagene i Barnehagenett jobber med fire grunnleggende programområder. Sunne barn – Aktive barn – Lekende barn og Trygge barn. Disse områdene tar for seg det vi mener er de viktigste forutsetninger for å kunne skape gode barnehager, og er grunnlaget for vår oppgave med å gi barna en god start som varer hele livet.

TIPP METODIKK Barnehagen ønsker til enhver tid å gi et tilbud med god kvalitet. Med rammeplanens mange krav og forventninger krever det at de voksne må jobbe systematisk med god planlegging og evaluering innenfor alle områder. Vi har de siste fem årene jobbet med et utviklingsarbeid for å styrke barnehagen som læringsarena gjennom barnas lek. Dette har vi gjort i samarbeid med høgskolen i Østfold. Vi har kalt utviklingsarbeidet «TIPP – the importance of play in preschool». Refleksjon har fått stor plass i dette utviklingsarbeidet, fordi vi har en tro på at det må til for å få til utvikling. Det har vi også fått erfare gjennom de utviklingsprosessene vi har gjennomført. Vi har erfart at refleksjon har bidratt til mer kunnskap og økt bevissthet om den viktige leken. TIPP metodikken består i dag av disse verktøyene: Reflexbox, På jobben trening og didaktiske skjema, og blir brukt i tilknytning til krav i rammeplanen. Disse metodene blir brukt i alle barnehagene i Barnehagenett, og er en naturlig del av vår praksis.

TRYGGHETSSIRKELEN - COS

Trygghetssirkelen – er en tilknytningsmodell som lærer deg å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Vi skal få veiledning i COS fra Liv K. Lunder fra rus og psykisk helse i kommunen 8 ganger i løpet av dette barnehageåret. Det skal gi oss økt kompetanse på det å være en best mulig tilknytningsperson for barna i barnehagen. Det å være den trygge voksne som hjelper barnet til å utforske og forstå omgivelsene rundt seg. Veiledningen tar utgangspunkt i boka «Se barnet innenfra».


LIVSMESTRING OG HELSE Rammeplan har et helhetlig syn på livsmestring og helse og er klar på at fysisk og psykisk helse utfyller hverandre. Den sier at barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Vi har utarbeidet vår egen handlingsplan i Barnehagenett med et konkret pedagogisk verktøy som vi bruker i arbeidet mot mobbing i barnehagen. Planen beskriver vårt syn på mobbing, samt hvilke tiltak vi gjør dersom det forekommer mobbing. Hovedmålet er å skape et barnehagemiljø med nulltoleranse for mobbing både blant barn og voksne.

SOSIAL KOMPETANSE OG VENNSKAP Mål: Å fremme alle barns sosiale kompetanse, føle glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Det å lykkes i å omgås andre mennesker. Denne kompetansen læres i samspill med barn og voksne, og utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Sosiale ferdigheter er grunnleggende for å etablere vennskap og være en god venn. Vi bruker Kari Lamer sitt program «Du og jeg og vi to» som deler sosial kompetanse inn i fem hovedområder: selvkontroll, selvhevdelse, empati og rolletaking, prososial atferd og lek, glede og humor. Dette øver barna på gjennom hele barnehagedagen. Vi bruker også pedagogiske verktøy som Hjerteprogrammet, Pulverheksabøkene og Venneserien. Å lære sosiale ferdigheter forebygger mobbing og uheldige samspillsmønstre. I barnehagen jobber vi for at alle skal være betydningsfulle for felleskapet og være i et positivt samspill med barn og voksne. Fjelldal loven har barna vært med på å lage. Den viser hvordan barna vil at et godt arbeidsmiljø skal være.

FJELLDALLOVEN Jeg sier ifra til en voksen, når noe ikke er greit Jeg deler med andre Jeg har lov til å bli sint, men gjør ikke andre vondt Jeg hjelper til, hvis noen trenger hjelp Jeg trøster når noen er lei seg Jeg tar vare på lekene, og rydder når jeg er ferdig

BARNS MEDVIRKNING

Sosial kompetanse og anerkjennelse er helt grunnleggende for at barns medvirkning skal bli en naturlig del av hverdagen. Barna skal få være seg selv og tørre å si sine meninger. De voksnes rolle er å møte barna med anerkjennelse, respekt. I tillegg til å observere og vurdere dagens aktiviteter ut ifra barnas alder, meninger og behov. Vi skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Fra Rammeplan: Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

Årsplan Fjelldal 2019 / 2020


Årsplan Fjelldal 2019 / 2020

OVERGANGER

Tilvenning av nye barn Når barnet begynner i vår barnehage vil det få tildelt en primærkontakt. Det betyr at en voksen vil være den nærmeste voksenkontakten for både barnet og foreldrene den første tiden, og sikre en god omsorg og tilknytning.

Filosofi Vår filosofi er: EN GOD START VARER HELE LIVET

Vi vil tilpasse rutiner og gi rom for at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Viser til dokumentene våre SALT og Ettåringen. Innad i barnehagen Ved bytte av avdeling i barnehagen har vi fokus på tidlig tilvenning på ny avdeling. Dette gjøres ved besøk på storavdeling gjennom våren og sommeren. Vi har også en felles stor lekeplass hvor store og små er sammen og blir kjent. På morgenene har vi åpne dører til avdelingene inne så alle kan gå rundt og velge lekested og spise litt frokost hos hverandre.

Vår drivkraft Det viktigste for oss er at barna utvikler seg i samspill med andre barn i trygge omgivelser som inspirerer til utvikling og lek. Dette vil vi gjøre gjennom engasjement, lek og fokus på barns beste!

Barnehage - skole Barnehagen følger kommunens årshjul for overføring av informasjon til skolen.

Engasjement å være engasjert er å se muligheter ha en driv stille opp for hverandre og ikke minst “brenne” for jobben sin

Klubben er et skoleforberedende tilbud som gis til alle barn i Fjelldal barnehage det siste året før skolestart. Fokus i klubben er selvstendighetstrening og mange lærerike oppgaver og aktiviteter.

Lek å være leken er å tørre å bryte grenser gjøre noe nytt leve i nuet overraske oss selv ha det gøy

Vårt mål er å legge til rette for en god og trygg overgang for barn som skal begynne på skolen.

FORELDRESAMARBEID

Fokus på barns beste handler om å se det enkelte barn gi barn mulighet for medvirkning en meningsfylt hverdag gi rom for læring men også innrømme at foreldre er eksperter på sitt barn

God kommunikasjon mellom hjem og barnehage er en forutsetning for oss. Vi ønsker at foreldre og personalet i barnehagen skal ha et felles ansvar for barnas trivsel, omsorg og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bygges på gjensidig åpenhet, respekt og tillit. Foreldrene sikres medbestemmelse i barnehagens virksomhet gjennom deltagelse i foreldreutvalg og samarbeidsutvalg.

intens jobbing! stort hjerte! glede!

Vårt mål er fornøyde og trygge foreldre

På våre nettsider www.barnehagenett.no/fjelldal finnes dokumenter for nedlastning. Barnehagens åpningstider er fra klokken 06.45 til 17.00. Vi holder åpent 12 måneder i året. Adresse Kanefarten 13 1739 Borgenhaugen Styrer Bente Sørli Eier Fjelldal barnehage AS

Mail bente@barnehagenett.no Tlf 69166270 Web www.barnehagenett.no Følg oss på facebook

Telefon avdelingene Armkroken: 48081069 Gofoten: 48081070 Smilehullet: 48081071

Profile for Barnehagenett AS

Årsplan Fjelldal barnehage  

Årsplan Fjelldal barnehage  

Advertisement