Page 1


NELEROLUYOR?

MALZEME:GRANİ T ÖĞRENCİOBJ EKTİ Fİ


Ki t apl ar ıbul uşt ur duğumuzoandaki mut l ul ukl ar ı nıgör mekherşeye değer di .Si zsöyl eyi n bi r i nimut l u et mekt en hel e de çocukl ar ımut l u et mekt endahagüzelbi rduyguvarmıdünyada?Ki t apl arbi rkenar a; onl ar ıdi nl emek,onl ar l aot ur upkonuşmak,doyası yaoyunl aroynamak ve gözl er i ndekimut l ul uğa vesi l e ol muş ol mak bi zi m i çi n ger çekt en unut ul mazgüzel l i kt eydi . Çaykar aİ l çesiİ l çeMi l l iEği t i m Müdür üAhmet Çamur al i ´ yeveİ l çeMi l l iEği t i m ŞubeMüdür üEr doğanKar akaş' avebu bul uşmaya vesi l e ol an t üm güzelyür ekl igönül l ül er i mi ze en i çt en t eşekkür l er i mi zisunar ı z.

FSTTEBRİ KKÖŞEMİ Z

FSTRADYO YAYI NLARI

Fstkur ucuüyel er i ndenMuhar r em Duman’ ı ndaar al ar ı ndayeral dı ğı eki p Bal ı kesi r Büyükşehi r Bel edi yesiHi zmetBi nasıMi mar iPr oj e Yar ı şması ' ndanSat ı nAl maödül ünüal dı . Tüm eki bit ebr i kederbaşar ı l ar ı nı ndevamı nıdi l er i z;ancak KTÜ Mi mar l ı k Böl ümünden geçt i ği mi z sene mezun ol an ve Fi ki rSanat Tasar ı m Topl ul uğununkur ucul ar ıar ası ndayeral anMuhar r em Duman' ı ayr ı cat ebr i kederbaşar ı l ar ı nı ndevamı nıdi l er i z‘ büyükbaşkan’ .

t ak i pt ek al ı n. . . 1


NELEROLUYOR?

HAYCAR mi mar l ar ı ndan Tavi t Aynal ıt ar af ı ndant asar l anananı t mezar da Bal yanl ar ı n eser iol an Beşi kt aşMer yemanaKi l i sesi ' ni n Hor an ( Sunak) böl ümünden i l ham al ı nmı ş. Ar kaböl ümdeyer al acak bl ok mer mer l er de, Er meni ce ol ar ak Bal yanAi l esi ' ni n eser l er i yazı yor .Di ğert ar af t ai se, Osmanl ıTuğr asıyeral ı yor .

“ Bİ Zİ NSAN MI YI Z?”t emasıal t ı nda “ i nsan”ve “ t asar ı m”ar ası ndaki yakı ni l i şki yimer cekal t ı naal anbi enalKar aköy’ dekiGal at aÖzelRum İ l köğr et i m Okul u,St udi oXİ st anbulveDEPO,Bomont i ’ deyeral anAl t veİ st anbul Ar keol oj iMüzel er i ’ ndeücr et si zol ar akgezi l ebi l ecek. İ nsanl ı ğı n başl adı ğı andan i t i bar en t asar ı mıyeni dendüşünmeyihedef l eyen3.İ st anbul Tasar ı m Bi enal i ,bi r bi r i ne kesi şen4pr oj e“ küme”si ndenol uşuyor : Bedeni Tasar l amak, Gezegeni Tasar l amak, Yaşamı Tasar l amak ve ZamanıTasar l amak.

Müze,t üm boyut l ar dakimodel l eri çi n ser gial anısağl ayan yer den t avanadekuzananr af l ar danol uşuyor .Mi mar l ı kst üdyol ar ıbur af l ar ıki r al ayabi l i yorveböyl ecemaket l erof i sl er deyerkapl amakyer i neal t er nat i fbi rmekandabul undur ul muşol uyor . Kengo Kuma' nı nAi x en Pr ovence Müzi k Konser vat uvar ıbi nası nı n büyük öl çekl ibi rmodel i ,Ri ken Yamamot ot ar af ı ndan t asar l anan üni ver si t ekampüsününmodel i veKazuhi r oKoj i maveKazukoAkamat su t ar af ı ndan t asar l anan ağaçl ar l a çevr i l ibi rokulyapı sı nı n model i müzedeser gi l enençal ı şmal ar danbazı l ar ı .

Ser gi ni n kür at ör l üğünü ı şı k t asar ı mcı sı Ul r i ke Br andi üst l endi . Br andi ' ni nf ar kl ısaat l ervehavaşar t l ar ıal t ı ndaki ı şı kl ar ıi l edeği şer ekbambaşkaduygul ar abür ünenİ st anbul ' un at mosf er i nden esi nl endi ğiser gii çi n davet l ikat ı l ı mcı l ar ı n" doğalı şı k"ka vr amı na yoğunl aşması i st endi . Kür at ör ün çağr ımet ni nde yeral an konsept , kat ı l ı mcı l ar ı n" doğalı şı ğı " yeni den düşüner ek yor uml amal ar ı na ol anaksağl adı . “ Di l ekMaki nesi ”pr oj esi6Eyl ülSal ıgünüyapı l anöni zl emegününde ul usl ar ar asıt asar ı m dünyası nat anı t ı l dı .

İ st anbulDevl etGüzelSanat l arAkademi si( İ DGSA)1952 mezunu,Mi mar l arOdası ' nı n673numar al ıüyesi Or hanŞahi nl er ,mesl eki ör güt l enme, mesl ekidayanı şmavemesl ekiet i k kur al l ar ı n uygul anması nda yaşamı boyuncat opl umcu,öncür ol l erüst l e nmi şt i . Ai l esi ne, mi mar l ı kt opl ul uğuna ve t üm sevenl er i nebaşsağl ı ğıdi l i yor uz.

Fr ansı zİ ht i l al isonr asıFr ansa’ nı nkar anl ı kgünl er i ndenkesi t l erver en bi rmüzi kal .Oyundaçi r ki n,kambur ,engel l i veKi l i sezangocuQuasi modo i l e Fr ansa’ nı nr uhanive di nil i der iCl aude Fr ol l o’ nun,semt t e yaşayan Çi ngene Kı zıEsmer al da’ ya ol an aşkl ar ı nı ,Zangoçi l e Papaz’ ı nr uhl ar ı ndaol uşani ki l eml er ivet epki l er ir omant i kyakl aşı ml ael e al anbi rmüzi kal . Bi l etsat ı nal maki çi n: ht t p: / / www. bi l et i x. com/ et ki nl i kgr up/ 1 16399433/ TURKI YE/ t r


Mi mar i t asar ı m veeği t i m çal ı şmal ar ıyanı nda,Tür ki ye’ devedünyadaki mi mar l ı kor t amı ndar ol al makveet ki nl i kl ersür dür meküzer ef ar kl ımesl eki der nekl er deüyel i kl er i bul unmakt adı r .Tür kSer bestMi mar l arDer neği ’ ndeveMi mar l arDer neği 1927’ deyönet i m kur ul uüyesi ol ar akgör eval mı şt ı r . Ayr ı ca“ Ser bestMi mar ”der gi si ndeyayı nkur ul uüyel i ğiveedi t ör l ükyapmı şt ı r .

Bi zi ml epayl aşt ı kl ar ıbi l gi l ervegör sel l eri çi nAdnanAksu veAzaksuMi mar l ı k‘at eşekküreder i z.


?

Mİ MARLI K NASI LTANI MLANMI Ş

Mmar l ı kkavr amı nı nszn çnne f adeet tğn düşündünüzmühç?Evetmmarol mak,mmar l ı ksür eklduyduğumuzkavr aml ar amaney f adeet tğn yadabusözcüğünt arhselsür eçt enası lt anı ml amal ar dangeçtğn ar aşt ı r ı pder l edkbusayı mı zda.

Brnckt abı ndabrmmar ı neğtmlvesadecemmar l ı ksanat ı nadeğl dğert üm sanatvebl m dal l ar ı na l glol masıger ektğn vur gul amakt adı r .

Mar cusVt r uvusPol l o

Kt abı ngüncelver syonu

Ayr ı caVt r uvus başar ı l ıbrmmar l ı kçn" Utl t as,Fr mt as,Venust as" ( kul l anı şl ı l ı k,sağl aml ı k,güzel l k)et menl ernnger eklol duğunu l ersür müşt ür .

‘ ’ Neyet enekol madaneğtm,nedeeğtm ol madanyet enekl ekusur suzbrsanat çıyetşemez. Mmareğtl mel ,kal em güçl üol mal ı ,geomet röğr enm gör mel ,y t arhbl mel ,fl ozof l ar ıy zl emel ,müzkt enanl amal ı ,br azt ı pbl gsbul unmal ı ,hukukçul ar ı ndüşüncel ern bl mel , yı l dı zbl m vegökl ernkur amıl et anı şı kl ı ğıol mal ı dı r . ’ ’ Bur adakastedl enmmar l ı ğı nyanısı r a‘ ’ hukukçu’ ’ ‘ ’ dlbl mc’ ’ vs.ol makdeğl cahlkal mamak,heral andayet er ldonanı masahpol makt ı r Vt r uvusgb brçokmmar , düşünürmmar l ı kkavr amı nakar şıbakı şaçı l ar ı nıt arh boyuncabel r t mşl er dr .

. . . . . .

Al manyazarJohannWol f gangvonGoet he’ egör e“ Mmar l ı kdonmuş, müzktr ”

F. L.Wrght ’ agör e,“ Mmar l ı kbçm hal negel mşyaşamdı r . ”Mmar l ı ğıbryaşam t ar zıol ar akbenmsemenokt ası nadeğnmştr .

. . . . . .

JohnRusknmmar l ı ğı nyapı l ar auygul anansüsl emedenbaşkabrşeyol madı ğı nıl ersür müşt ür .

August eRod’ nndüşünenadam heykel

Ludw gM esVanDerRohe‘ ‘İ kt uğl adüzgüncebrar ayagetrl dğndeveyadör tduvarvebunl ar ı nüst ündekbrçat ı dançok dahaf azl aol anşeydr !’ ’söyl emndebul unar akmmar l ı ğı nbukadarbastol madı ğı nıvur gul amı şt ı r . V ct orHugo“ Mmar l ı k,nsanl ı ğı nbüyükkt abı dı r …Mmar l ı ğı nyazdı ğıkt abı nsayf al ar ısür eklol ar akçevrl melve onahayr ankal ı nmal ı dı r ”dyer ekmmar l ı ğı nzamansı zl ı ğı na vur guyapmı şt ı r .

. . .

Fr ansı zyazarAst ol phedeCustne’ e gör e“ Mmar l ı k, ul usl ar ı nfzyonomsdr . ”Mmar l ı ğı nasl ı ndadeğşkenbr sanatol duğundanbahset mştr

. . .

Romenheykel cConst antnBr ancus demmar l ı ğı“ Mmar l ı k,çndeyaşanı l anheykel dr . ”şekl ndet anı ml arvebu daasl ı ndammar l ı ğı nherhang brmesl ekdal ı yl al şkl endrl ebl ecekbüyükbryel pazeol duğunungöst er gesdr

. . .

LeCor buser ,“ I şı kal t ı ndabr ar ayagetrl enküt l el ern, ust al ı kl ı ,doğr uvegör kemloyunu”dyer ekkend t anı mı nı or t ayakoyar .

. . .

ATATÜRK, ’ ’ Sanatgüzel l ğn f adesdr .Bu f adesözl e ol ur saşr ,nağmeol ur samusk,r esm l eol ur sar essaml ı k, oyma l eol ur saheykel t r aşl ı k,bna l eol ur sammar l ı k ol ur . ’ ’ şekl ndeaçı kl amı şt ı r .

. . .

Sonsözol ar ak;t arhboyuncabrçokt anı ml amadangeçen mmar l ı kt anı ml ar ı na,yenl erekl ener ekdevam edyorveedecekt e. ’ ’ Ancakdüşünül müşünüzerndendüşünül ebl r . ’ ’ sözüyl e yol açı kacakol ur saknekadarf azl aokur sakokadarf ar kl ıbr düşüncegel ştr ebl rzt am dabur adabzedüşenyapı l ant anı ml ar ıyyor uml ayabl mekvegünümüze, kendmzer evze edebl mektr . Vt r uvusundadedğ gb kendmzheral anda gel ştr er ekMİ MAR ol mayol undasağl am adı ml ar l al er l emş ol ur uz.


TEST:SENİ NKALEMİ NHANGİ Sİ? 1)Caf eyegt tnvesanayanl ı şyemekgetrl d.Ver eceğnt epk neol ur?

6)Ar kadaşl ar ı nt ar af ı ndandoğum günününnası lkut l anması nıst er sn?

A)Çı kargderm. B)Sor undeğlyerm. C)Yerm ama çmden‘ par aal mazl arnşal l ah’ dyedüşünür üm. D)Busef ert amam amabrdahakneasl a.

A)Şı kbrr est or andabr l kt eyemekyyer ek. B)Gecebr l kt evaktgeçr er ek. C)Par tyeger ekyoksöyl emel eryet er . D)Banaözelbrsür przst erm.

2)İ şgör üşmesnegder kennası lgynr sn?

7)AVM’ l erençokhang amaç çnkul l anı r sı n?

A)Tar zı mdanödünver mem. B)Takı m el bsem gynrm. C)Düzgünol sundaneol ur saol sun. D)Kı yaf etnönem varmık?

A)Yemek B)Eğl ence C)Al ı şverş D)Teknol oj

3)Zor l ut eslm nar dı ndanyapacağı nl k şneol ur du?

8)Hang çeceğ t er cheder sn?

A)Tab kakşamapar tvar . B)Benkaçsaat truyumuyor um sznhabernzvarmı? C)Branönceokul danuzakl aşmayabakar ı m. D)Tesl m ver dğm km söyl ed ?

A)Tür kkahves B)Çay C)Kokt eyl D)Espr esso

4)Hang kokusendedeğşkhsl eruyandı r ı r?

9)Yakı nar kadaşı nsanaşakayapt ı .Tepknneol ur?

A)Apar t mandaknefsyemekkokusu B)Benzn st asyonundakkoku C)Ççekkokusu D)Kt apkokusu

A)Brsür et rpat ar ı m. B)Al t t akal mam ntkam al ı r ı m. C)Kmsebanaşakayapamaz. D)Umr umdaol mazgül ergeçerm. d2 d1 d3 d4 d2

6.a4 7.a2 8.a4 9.a1

b3 b3 b1 b2

c 1 c 1 c 3 c 4

d2 d4 d2 d3

1622ar asıAset atKal em

Hayat ıçndengel dğ gb yaşayanyanl ı şyapmakt ankor kmayanuyuml ubrnsansı n. İ çndı şı nbrsenn.Hernsanı nsahpol masıger eken samm brar kadaşsı n.İ l erye dönükendşel ernyok,kendn deçevr endekl erdeol duğu gb kabuledyor sun.

Göst erşt enuzakama nce det ayl ar danhoşl ananbrsn. Büyükbrçevr eye htyacı n yoksammyetnegüvendğn br kaçdost unsanayet er .Snr lbrdeğl snamaöyl eXL dadeğl sn.Her kesyern bl sn.

2329ar asıMar ker

3036ar asıDol maKal em

Heyşt eheror t amı nar anan eğl enceladamı !Öyl ekgr dğnor t amıanı ndaneşel endryor sun.Doğal sı nb def a,t abul ar ı nyok.İ çndekçocukhç büyümüyor .Hepböyl ekal çünküsenngbl er e htyacı mı zvar .

Özünebağl ıkendndenödün ver meyenbrsn.Hayat t abr t akı m kur al l ar ı nvar .Br azfyakal ıbrt ar zı nol duğudadoğr u. Gr dğnheror t amdadkkat l er üzerneçekmeybaşar ı yor sun. Ol muşken ysol sun ysyse nedenbenm ol ması ndyor sun hakl ı sı n: )

6

c 3 c 2 c 2 c 3 c 1

915ar asıEskzKal em

b1 b4 b4 b2 b4

A)Çı l gı nl argb yerçerm. B)Yat ı r ı m yapar ı m. C)Zorzamanl arçnbankayakoyar ı m. D)Büyükoynar ı m.

1.a4 2.a3 3.a1 4.a1 5.a3

5)Elndeyükl üm kt ar dabrpar avarneyapar sı n?


İTANI YALI M. . GRANİ T’

ÖĞRENCİOBJEKTİ Fİ

»Gr ant ,y er k ür ennml y onl ar c ay ı ls ür enj eol oj kol uş um döneml erndek uv ar s ,f el ds patv emk agb ç eşt lmner al l ernbr l eş mesy l eol uş muşdoğal magmak ay al ar ı dı r . »Bl eşmndek bumner al l ernol uş t ur duğudok us uy l as ağl am br y apı y av ez engn r enks k al as ı y l a es t et kgör ünüme s ahp ol an gr ant ,t arhboy unc aar anı l an,y er y üz ününens er tv eday anı k l ı y apımal z emesol muş t ur . »Gr ant ,y apı l ar ıdı şet k enl er denk or umas ı ,y apıç k l m muhaf az aet mes,pery odkbak ı ml ar a ht y açgös t er memes,ı ş ı ğıy ans ı t mas ıv epar l ak l ı ğıuz uns ür ek or uy ar akl kgünk ügör ünt üs ünüy ı l l ar c ak ay bet memes gb f zk s elöz el l k l erny anıs ı r az engnr enk v edok us eç enek l ery l e,moder nmmardet er chedl enbry apı mal z emesdr »Ay r ı c aç eşt lk al ı nl ı k l ar dav eebat l ar da maledl ebl mes,c ephe k apl amas ıçnank r aj del k l ernndel nebl mesgb av ant aj l ar as ahpt r .

MUHARREM DUMAN SUL TANAHMETCAMİ İ/İ STANBUL

»Es kç ağl ar daür et mv eş l enmesç okz orş ar t l ar dager ç ek l eş t rl engr ant ,günümüz degel ş mşmet ot l ar l aür et l mek t ev ey ük s ek t ek nol oj l eş l ener eky apıs ek t ör ünündı şc ephek apl amas ı ndan z emndöş emel erne,mer dv enl er denmut f akv ebany ot ez gahl ar ı nda,as ans örs öv el erndenş ömnel er ek adarç eşt lal anl ar dak ul l anı l mak t adı »Günümüz ünenday anı k l ıv ees t et ky apımal z emes ol angr ant , z engnr enkv edok uç eşt l l ğnes ahpt r .Kol ayt emz l enebl rol uş uy l adaçv edı şmek anl ar dak ul l anı l abl ec ekenş l ev s el v ehj y enk mal z emedr . »Ül k emz de90' l ıy ı l l ar ı nbaş ı nda,y ay gı nol ar akk ul l anı magr en gr ant ,t üm buav ant aj l ar ınedeny l e,öz el l k l ebüy ükpr oj euy gul amal ar ı ndak ul l anı l mak t adı r .

SABİ HANURYENER NOVISADDE/SI RBİ STAN

GRANİ TKULLANI M ALANLARI f akT ez gahl ar ıv eBany oBank ol ar ı *Mut amas ı ,Mer dv enBas amağı ,Süpür gel k *ZemnKapl çv eDı şCepheKapl amas ıol ar akpr oj el ernf ar k l ıal anl ar ı nda *İ

uy gul anabl ens ağl am v eş ı kbrmal z emedr .Mer meray r ı c amas a, s ehpagb dek or at ft as ar ı ml ar dadabaş ar ıl euy gul anı r .

GRANİ TDAYANI KLI DI R GRANİ THİ JYENİ KTİ R GRANİ TKOLAYTEMİ ZLENİ R GRANİ TASİ TVEBAZLARDANETKİ LENMEZ

8

BURAKKÖSE ANKARA


Sayı 5  

Fikir Sanat Tasarım BARKOD dergimizin 5. sayısı sizlerle.

Sayı 5  

Fikir Sanat Tasarım BARKOD dergimizin 5. sayısı sizlerle.

Advertisement