Page 1

Poznań, 25.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1A/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na opracowanie raportu z badań na reprezentatywnej próbie 1700 osób w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I.

Nazwa i adres Zamawiającego Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań KRS 0000208767 NIP 782-23-00-298 REGON 634594030

II. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). III. Wspólny Słownik Zamówień 73110000-6 – usługi badawcze 79311300-0 – usługi analizy ankiet IV. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zbiorczego raportu z badań p.n. „Ocena sytuacji mieszkaniowej i zadłużeń czynszowych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile”. 2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego materiał badawczy w postaci 1700 kwestionariuszy wywiadów indywidualnych (wzór kwestionariusza wywiadu – załącznik nr 3) w formie drukowanej, niezakodowanej. Materiał ten stanowić będzie podstawę do opracowania raportu. Przekazanie materiału Wykonawcy nastąpi dnia 4 września 2012 roku. 3. Wykonawca przeprowadzi analizę i interpretację otrzymanych materiałów, opracuje i przekaże Zamawiającemu Raport z przeprowadzonych badań. 4. Przekazanie Zamawiającemu Raportu w formie drukowanej i elektronicznej nastąpi w terminie do 20 września 2012 roku. 5. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zaproponowane przez Zamawiającego uzupełnienia bądź zmiany i złożyć ponownie Zamawiającemu poprawiony raport w terminie 7 dni od dnia dostarczenia uwag. 6. Wymaga się aby Raport z przeprowadzonych badań osadzony był w strukturze powiązanych ze sobą elementów takich jak: a) strona tytułowa ze zdaniami: „Raport z badania sytuacji mieszkaniowej i zadłużeń czynszowych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile”; b) wprowadzenie - informacja o problemach badawczych, zastosowanych technikach i osiągniętych wynikach; c) metodologia i wyniki analizy; d) wnioski i rekomendacje;

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


e) przypisy; f) obowiązujące całość raportu nawiązanie do symboliki projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” – „Standardy w Pomocy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (załącznik nr 4). 7. Ponadto od wykonawcy oczekuje się:  sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym;  pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym;  informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia opracowywania wyników badania. 8. Miejsce dostarczenia Raportu: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań V. Minimalne wymagania dotyczące Wykonawcy Wykonawca w ramach realizacji zamówienia powinien spełniać wymagania: a) wykształcenie wyższe socjologiczne; b) wiedzę z zakresu metodologii badań społecznych; c) doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów w razie wątpliwości co do spełnienia przez danego Wykonawcę minimalnych wymagań. VI. Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących Wykonawcy 1. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w pkt. V, Zamawiający żąda przedłożenia CV zawierającego poniższe informacje: a) doświadczenie w zakresie realizacji badań społecznych;  tytuł badania;  krótka charakterystyka badania;  zakres wykonywanych zadań/obowiązków;  okres pracy. b) doświadczenie w opracowaniu (współautorstwo) raportu/-ów z badań w zakresie problemów społecznych;  tytuł raportu;  krótka charakterystyka raportu;  tytuły opracowanych rozdziałów. 2. Do CV należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie. *W razie ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez podmiot nie będący osobą fizyczną, podmiot ten powinien dysponować personelem spełniającym wymogi opisane w pkt. V, oraz dołączyć CV osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych. VII. Sposób przygotowania oferty 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 4. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej (zeskanowane, podpisane dokumenty) lub w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres Zamawiającego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim. 6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Cena nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 7. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania. 9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania. VIII. Data i sposób złożenia oferty 1. Oferty należy złożyć drogą mailową na adres: michal.remisz@barka.org.pl lub w biurze Zamawiającego: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań do dnia 13 lipca 2012 r. do godziny 14.00. Decydująca jest data wpływu oferty. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VII. Kontakt z Zamawiającym 1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Michał Remisz tel. 697-570-307, (61) 66823-14; adres e – mail: michal.remisz@barka.org.pl. 2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. VIII. Kryteria wyboru oferty 1. Ocenie zostaną podane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów: a) Formalne:  Minimalne wymagania dotyczące Wykonawcy (punkt V) – warunek konieczny – oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.  Oferty nie spełniające minimalnych wymogów zostaną odrzucone. b) Merytoryczne:  Cena - waga procentowa kryterium - 100%  Sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium – oferta z najkorzystniejszą ceną otrzymuje 100 punktów, a każda kolejna otrzymuje punktację proporcjonalną do jej atrakcyjności cenowej (równą wartości procentowej). 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą oceną.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. X. Przesłanki odrzucenia oferty Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;  zostanie złożona po terminie składania ofert;  będzie zawierała rażąco niską cenę;  będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń. IX. Ogłoszenie wyników postępowania 1. Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.barka.org.pl do dnia 18.07.2012 roku. 2. O fakcie wyboru oferty oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego w drodze postępowania Wykonawcę e-mailowo. IX. Inne informacje dotyczące postępowania 1. Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. 2. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z każdym Wykonawcą, jeżeli zaproponowane przez Wykonawców ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynikiem negocjacji będzie wyznaczenie dodatkowego terminu, w którym wszyscy oferenci będą mogli złożyć oferty z nową niższą ceną. Lista załączników: 1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego; 2. Załącznik nr 2 - wzór umowy; 3. Załącznik nr 3 - wzór kwestionariusza wywiadu; 4. Załącznik nr 4 - wzór symboliki projektu „Standardy w Pomocy”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1A/2012/GSBW  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1A/2012/GSBW

Advertisement