Page 1

OÂRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKONOMII SOLIDARNEJ

PARTNER PROJEKTU:

LIDER PROJEKTU:

OÂRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA ul. Âw. Wincentego 6/9, 61-003 Poznaƒ tel.: +48 61 66 82 300, fax: +48 61 66 82 416 barka@barka.org.pl, www.barka.org.pl www.wces.eu

STOWARZYSZENIE CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH PISOP ul. Ratajczaka 26/6/96, 61-815 Poznaƒ tel.: +48 61 85 19 134, fax: +48 61 85 58 643 pisop@pisop.org.pl, www.pisop.org.pl

Cz∏owiek – najlepsza inwestycja P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y z e Ê r o d k ó w U n i i E u r o p e j s k i e j w r a m a c h E u r o p e j s k i e g o Fu n d u s z u S p o ł e c z n e g o


OÂRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej jest zapewnienie rozwoju i wzmocnienia sektora ekonomii solidarnej w subregionie poznaƒskim (tj. na terenie m. Poznania oraz powiatów: gnieênieƒskiego, grodziskiego, mi´dzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznaƒskiego, szamotulskiego, Êredzkiego, Êremskiego, wrzesiƒskiego) poprzez: Kompleksowe wsparcie istniejàcych ju˝ podmiotów ekonomii solidarnej, Tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju lokalnoÊci i zatrudnionych w nich osób, Zwi´kszenie szans reintegracji zawodowej i społecznej osób zagro˝onych wykluczeniem społecznym

WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKONOMII SOLIDARNEJ Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wraz z partnerem Stowarzyszeniem Centrum PISOP realizuje od stycznia 2013 roku projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Społeczna gospodarka rynkowa to jeden ze sposobów okreÊlenia działalnoÊci gospodarczej, która łàczy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Do podmiotów gospodarki społecznej zalicza si´: organizacje obywatelskie, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zaj´ciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywnoÊci zawodowej, towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych.

W ramach działalnoÊci Centrum podejmowane sà takie działania jak: Âwiadczenie doradztwa i organizowanie szkoleƒ dla przedstawicieli podmiotów ekonomii solidarnej (m.in. w zakresie biznesplanu, prowadzenia działalnoÊci odpłatnej i gospodarczej, zarzàdzania organizacjà, partnerstw lokalnych, komunikowania/promocji, aspektów prawnych, mediacji). Wsparcie przy tworzeniu partnerstw lokalnych (m.in. poprzez zapewnienie wsparcia dla lokalnych animatorów partnerstw). Organizowanie wydarzeƒ sieciujàcych dla przedsi´biorstw społecznych m.in.: targi, spotkania bran˝owe. Wsparcie powstawania spółdzielni socjalnych (m.in. poprzez przyznawanie Êrodków finansowych na zało˝enie spółdzielni). Promocja ekonomii solidarnej w subregionie.

Ulotka wces  
Advertisement