Page 1

Ş. BARI Ş TERZİ


TASARI M VAR OLAN Bİ LGİBİ Rİ Kİ Mİ Nİ N FARKLIDİ Sİ PLİ NLER TARAFI NDAN İ ŞLENİ P, YENİ ,GELİ ŞTİ Rİ LEBİ Lİ R,SÜRDÜRÜLEBİ Lİ R VARLI ĞA /VARLI KLARA DÖNÜŞTÜĞÜ Bİ R SÜREÇTİ R.


ÖZGEÇMİ Ş EĞİ Tİ M

YABANCIDİ L

YETENEK

tülaybaşaran anadolu li sesi

İ NGİ Lİ ZCE

ARCHI CAD

20082012

samsun

i stanbulkültürüni versi tesi 20132017

i stanbul

ortadüzey

ALMANCA başlangı ç

AUTOCAD I LLUSRATOR LUMI ON

Ş. BARI Ş TERZİ 28. 07. 1994

05057282486 baristerzitr@gmail.com

osmanağamah.gazi osman paşask.no: 18 dai re: 6 kadı köy/i stanbul

DENEYİ M

İ LGİALANLARI

modern mi marlar

fotoğraf gastronomi motorsi klet resi m si nema teknoloji yüzme

yardı mcı 2017 i stanbul

vadii stanbul stajyer 2016

i stanbul

atı lı m mi marlı kdekorasyon stajyer 2015

samsun

MS OFFI CE PHOTOSHOP SKETCHUP VRAY

YARI ŞMALAR YTONG Fİ Kİ R YARI ŞMASI

DOĞALTAŞ TASARI M YARI ŞMASI İ STANBULKÜLTÜR ÜNİ VERSİ TESİ ATAKÖY I IKAMPÜS Fİ Kİ R YARI ŞMASI PROSTEELÇELİ K YAPITASARI MI ÖĞRENCİYARI ŞMASI

2015 KATI LI MCI

BAKI RKÖY DEMİ RCİ LER ÇARŞI SIVE ÇEVRESİULUSALÖĞRENCİYARI ŞMASI

2016 KATI LI MCI

2016 KATI LI MCI

8.BETONİ K Fİ Kİ RLER PROJE YARI ŞMASI 2017 KATI LI MCI

2016 SATI NALMA

EVKA 3 SOSYALMERKEZ VE AKTARMA İ STASYONU Mİ MARİPROJE YARI ŞMASI

2016 1.ÖDÜL

RÖNESANS SÜRDÜRÜLEBİ Lİ R GELECEĞİ TASARLA ÖĞRENCİYARI ŞMASI 2017 KATI LI MCI

2015 UMÖB

BAŞKA Bİ R KENTREHBERİ

2016 BETONART

Bi r‘ Pali mpsest’KENTOLARAK İ STANBUL VE SONSUZ TASARI M KATMANLARI 2016

ayhanustaca@gmail.com

DOC.DR.EMELBİ RER

2017 MANSİ YON

ATÖLYELER TASARI M KÖYÜ İ ZMİ R

BETONARTMİ MARLI K YAZ OKULU

2016

İ KSVİ KÜ

İ KSVÖZü

REFERANSLAR PROF.DR.AYHAN USTA

2

emelbirer@gmail.com


projeler

4

6

10

8

SAHNE SANATLARILİ SESİ

İ TÜ MAÇKA BESYO KAMPÜSÜ

GELENEKSELDEN MODERNE PAZAR

BAKI RKÖY’ ÜN İ Zİ

BAKI RKÖY -İ STANBUL Mİ MARİTASARI MV 2015

BEŞİ KTAŞ -İ STANBUL Mİ MARİTASARI M VI 2016

BAKI RKÖY -İ STANBUL PROSTEELÇELİ K YAPITASARI MIYARI ŞMASI 2016

BAKI RKÖY -İ STANBUL BAKI RKÖY DEMİ RCİ LER ÇARŞI SIYARI ŞMASI 2016

12

16

14

18

YENİ BOSNA SOSYALKONUTPROJESİ

MOBI LI TY HUB

HABI TECH

HALİ Ç KENTLABORATUVARI

BAHÇELİ EVLER -İ STANBUL Mİ MARİTASARI M VI I 2016

BORNOVA -İ ZMİ R EVKA3 SOSYALMERKEZ VE AKTARMA İ ST. 2017

RÖNESANS SÜRDÜRÜLEBİ Lİ R GELECEĞİ TASARLA ÖĞRENCİYARI ŞMASI 2017

BEYOĞLU -İ STANBUL Mİ MARİTASARI M VI I I 2017

3


sahnesanatlarıli sesi

1

4

7

ARAZİ

ARAZİ DEİ NSANULAŞI MI

2

5

ARAZİBÖLÜMLENMESİ

YAPI NI NKÜTLESELOLUŞUMU

3

6

ARAZİ YEYERLEŞME

KÜTLESELŞEKİ LLENME

DESTEKBİ Rİ MLERİ NOLUŞUMU

BAKI RKÖY SAHNE SANATLARILİ SESİ

BAKI RKÖY ESKİAKSU İ PLİ K FABRİ KASI NI N ARAZİ SİÜZERİ NE YAPI LAN PROJEDE,300 ÖĞRENCİ YE EĞİ Tİ M VERMEYİ AMAÇLAYAN Bİ R SAHNE SANATLARILİ SESİTASARLANMI ŞTI R.PROJEDE ARAZİİ KİBÖLÜME BÖLÜNMÜŞ KAMUSAL VE ÖZEL ALAN OLUŞTURULMUŞTUR.ARAZİ Nİ N ORTA NOKTASI NA KONUMLANMI Ş OLAN PERFORMANS SAHNESİİ LE ODAK NOKTASIOLUŞTURULMUŞTUR.PERFORMANS SANATLARIMERKEZİİ Çİ NDE BULUNAN Kİ TAPKAFE, PERFORMANS SAHNESİ Nİ N SEYİ RCİFUAYESİİ LE Bİ RLİ KTE ÇÖZÜLMÜŞTÜR.BÖYLECE SEYİ RCİ LER İ Çİ N AKTİ FBİ R BEKLEME ALANIVE ÇEVRE İ Çİ N Bİ R SOSYAL ALAN OLUŞTURULMUŞTUR.YAPI DA EĞİ Tİ M ALANIVE SOSYALALAN AYRI LMI Ş VE EĞİ Tİ M ALANIALANIDA SANATEĞİ Tİ MİVE TEMEL EĞİ Tİ M OLARAK FARKLIBİ NALARA KONUMLANMI ŞTI R.20 SI NI FI N BULUNDUĞU TEMELEĞİ Tİ M Bİ NASI NDA MAKSİ MUM GÜNEŞ I ŞI ĞIAMAÇLANMI Ş VE SI NI FLAR GÜNEYDOĞU YÖNÜNDE Bİ RBİ Rİ Nİ NI ŞI ĞI NIKESMEYECEK ŞEKİ LDE YERLEŞTİ Rİ LMİ ŞTİ R. SANAT EĞİ Tİ Mİ Nİ N YAPI LDI ĞIYAPI DAKİSALON VE STÜDYOLARI N ORTAK Bİ R KORİ DORA AÇI LMASISAĞLANMI Ş, DANS VE Tİ YATRO SALONLARIBİ RLEŞTİ REREK VE BAHÇEYE AÇI LARAK ESNEK ALAN OLUŞTURULMASI PLANLANMI ŞTI R.

aakesi ti

4

cc-kesi ti


mi mariproje5 2015 600

600

600

LABORATUVAR

600

600

600

KAFETERYA/ Kİ TAPSALONU

300

300

300

LABORATUVAR

3. 00

600

600

REHBERODASI

600

3. 00 OFİ S

TEKNOLOJ İ LABORATUVARI

WC

+0. 10

+0. 10

WC

+0. 10

KAFETERYA SATI ŞBÖLÜMÜ

İ DARİODA

600

600

İ DARİODA

600

3. 00

800

800

800

İ DARİODA

WC

WC

800

800

+0. 10

600

600

600

600

600

600

PLASTİ K SANATLAR DERSLİ Ğİ

600

600

600

300

300

300

+11. 70 600

600

600

+7. 80

600

600

600

2. katplanı

800

TEKNOLOJ İ LABORATUVARI

ÖĞRETMEN ODASI

600

600

600

+0. 10 YABANCIDİ L SI NI FI

+0. 10

300

300

300

ÖĞRETMEN ODASI

ÖĞRETMEN ODASI

PLASTİ K SANATLAR DERSLİ Ğİ

+11. 70

600

WC

+0. 10

zemi n katplanı

WC

+7. 80

600

600

+3. 90

WC

3. katplanı

WC

1. katplanı

3. 00

+4. 60

doğu görünüşü

kuzey-kuzeybatıgörünüşü

5


i tü besyo kampüsü

1ARAZİ

2KÜTLE YERLEŞİ Mİ

3ARAZİ YE GÖRE KÜTLE Bİ Çİ MLENMESİ

4BAĞLANTIAKSIOLUŞTURMA

YÖNETİ M VEGENELEĞİ Tİ M Sİ RKÜLASYONALANLARI SAĞLI KBİ Rİ Mİ SPORBİ Rİ Mİ

5ARAZİ YE UYUMLU STRÜKTÜR Bİ Çİ MLENMESİ

6YAPI -FONKSİ YON İ Lİ ŞKİ Sİ

YAPIARAZİ Nİ N ORTA NOKTASI NA KONUMLANDI RI LARAK,TÜM BAĞLANTINOKTALARI NI N DEĞERLENDİ Rİ LMESİHEDEFLENMİ ŞTİ R.BÖYLECE YAPI ,İ KİAKS TARAFI NDAN KESİ LEREK BÖLÜNMÜŞ VE ARAZİDI ŞI NDAKİSOKAKLARIBAĞLAYAN,BAĞLANTI LAR OLUŞTURULMUŞTUR. YAPI YIBÖLEN AKSLAR SOKAK OLUŞTURMUŞ VE AÇI KYARIAÇI K-KAPALISOKAKLAR İ LE AKTİ FKULLANI M ALANLARIOLUŞTURULMUŞTUR. ARAZİ DEKİGÖRSELSÜREKLİ Lİ ĞİBOZMAMAK İ Çİ N,YAPIYÜKSEKLİ ĞİKI SI TLITUTULMUŞ VE STRÜKTÜRÜN ZEMİ NE UYUM SAĞLAMASIHEDEFLENMİ ŞTİ R.BÖYLECE ARAZİ YE YAKLAŞAN KULLANI CI ,ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞAN YAPI NI N YALNI ZCA Bİ Rİ NİALGI LAYARAK,SOKAKLAR TARAFI NDAN KARŞI LANMASIAMAÇLANMI ŞTI R.YEŞİ LÇATI LAR,SOKAKLAR VE SOSYALALANLAR OLUŞTURULARAK;BÖLGEDE Bİ R BOŞLUK OLUŞTURULMASIHEDEFLENMİ ŞTİ R. v ARAZİ DE MEVCUTBULUNAN ÖĞRENCİYURDU İ LE BAĞLANTISAĞLANMI Ş VE YENİEK YAPI LAR OLUŞTURULARAK BÖLGEDE KENTSELSÜREKLİ Lİ K SAĞLANMI ŞTI R. YAPIDI Ş SI NI RLARI NIARAZİSI NI RLARIİ LE Bİ R TUTARAK SOMUTBİ R SI NI R OLUŞUMU SAĞLAMI ŞTI R.Bİ RDEN ÇOK Gİ Rİ Ş VE BAĞLANTIOLUŞTURULARAK,İ Ç SI NI RLARI NDA ESNEKLİ K SAĞLAMI ŞTI R.

6

GÜNEY GÖRÜNÜŞÜ

DOĞU GÖRÜNÜŞÜ

KUZEYK. BATIGÖRÜNÜŞÜ


mi mariproje6 2015

+1 KATPLANI

+2 KATPLANI

ZEMÄ° N KATPLANI

1 KATPLANI

2 KATPLANI

aakesi ti

bbkesi ti

cckesi ti

7


gelenekselden modernepazaryeri 1

3

5

2

4

6

STRÜKTÜRYAPI LANMASI NDAGELENEKSELSOKAKPAZARLARI NDAKİGERMESİ STEMLERDE KULLANI LANTAŞI MAÇUBUKLARI NDANETKİ LENİ LMİ ŞTİ R

GELENEKSELDEN MODERNE PAZAR YERİ PazaryeriTürktoplumu i çi n oldukçaönemlibi r yeresahi pti r.Alı şveri şyapmanı n ötesi nde, i nsanları n bi rbi ri ylekarşı laştı ğıomuzları n bi rbi ri nedeğereki lerlendi ğisosyalleşmealanı dı r. Günümüzdei se;toplumdakialı şveri şalı şkanlı ğı avmlerebı rakı lmı şdurumda.Kapalı ,yersi zyurtsuz mekanlaraterkedi lmi ş.

MEKAN

Bakı rköyAdli yeSarayı ’ nı n arkası ndayeralan ve hali hazı rdaCumartesiPazarıolarakkullanı lan bi rarazideyeralmakt adı r.Alanı n seçi lmesi nde; anaulaşı m ağları yla( metrro,metrobüs,mi ni büs) olan bağlantı sı ,sabi tkullanı mdadüzensi zve di ğergünlerde Yapıgelenekselpazaralanı nı n,basi tvegeli şi güzelolan kamuyayetersi zhi zmetetmesietki liolmuştur. DEĞİ ŞEN Bİ R KURGU S ÜR DÜR ÜL B İ L R L İ K kurgusundan yola ç ı ka rakş ekE i l le nİ m i ş t i r.

GELENEKSEL HACİ M VE ALGI YIKORUMAK SAĞLAMLI K DAVET I ŞI ĞI N KULLANI MI

8


prosteelçeli kyapıtasarı mıyarı şması 2016

hareketlistrüktürgeli şi mi bölümlenmi şmodülersı stem

yeşi lalan yerleşi mi

ZEMİ N PLANI

strüktürtaşı yı cı sıgeli şi mi

zemi n oluşumu

yol-arsası nı rı

yataytaşı yı cıgeli şi mi

1 KATPLANI

pazardurumu

sempozyum durumu

sergidurumu

konserdurumu

pazaralanı ndabulunan anaaktörleri ni hti yaçları gözönündebulundurularakhem deği şebi len bi r MODULER kurgu hem deki şi yeözgü kullanı mi çi n yapı nı n TEZGAH YERLEŞİ Mİ dönüştürülebi li rolmasıönemsenmi şti r.ayrı ca YAYA DOLAŞI M AKSI günümüzdeartan enerjii hti yacınedeni yle;üstörtüye OTOPARKWCDEPO eklenen fotovoltai kpanellervekolonlardan geçen su toplamaboruları ylakendikendi neyetebi len, sürdürülebi li rbi rsi stem oluşturulması hedeflenmi şti r. projeni n deği şken bi rkurguyasahi p olması ;pazaralanı ,açı khavakonseralanı , sempozyum,sergi ,rekreasyon alanıgi bi alternati fkullanı mlaraolanakvermektedi r. ÜSTÖRTÜNÜN ALTKATMANI NDA KULLANI LAN Nİ KELAJ KAPLAMALAR SAYESİ NDE,PAZAR ALANI NDAKİ HAREKETLİ Lİ K ÜSTDOKUYA YANSI TI LMI ŞTI R. 1.KATA YERLEŞTİ Rİ LEN OTOPARK,DEPO,TUVALETLERE ERİ Şİ M SAĞLAYAN BAĞLANTI LAR ALANI N Bİ RÇOK NOKTASI NA YERLEŞTİ Rİ LMİ Ş VE STRÜKTÜRDE AÇI LAN BOŞLUKLAR SAYESİ NDE VURGULANMI ŞTI R.YAPI DA OLUŞTURULAN BU BOŞLUKLAR VE ALAN ORTASI NDAKİ BOŞALTMALARLA,PAZAR ALANI NDA MOLA NOKTALARI OLUŞTURULMUŞTUR.

otoparkyerleşı mı

AA KESİ Tİ

BB KESİ Tİ

9


bakı rköy’ ün i zi

10


bakı rköydemi rci lerçarşı sıöğrenciyarı şması 2016

11


yeni bosnasosyalkonutprojesi

İ STANBULYENİ BOSNA’ DA BULUNAN ARAZİ ÇEVRESİ NDE Bİ RÇOK SANAYİYAPI SIBULUNMAKTADI R.PROJE TASARI MI NDA BU BÖLGENİ N KONUTBÖLGESİ NE DÖNÜŞÜMÜ ÖNGÖRÜLMÜŞ VE YENİ BOSNANI N MEVCUTKONUT ZONLARI NDAKİYOLYAPIVE YAPI YEŞİ LALAN İ Lİ ŞKİ SİGÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUŞTUR.

ı MEVCUTDURUM VE YOLÖNERİ LERİ

KENTDOKUSU İ LE UYUMLU KÜTLE YERLEŞİ Mİ

BLOK -YOL-BLOK İ Lİ ŞKİ Sİ

YEŞİ LALAN

GÜNI ŞI ĞI NDAN MAKSİ MUM DÜZEYDE FAYDALANMAYA YÖNELİ K BLOK YÜKSEKLİ KLERİ

CEPHE HAREKETLİ Lİ ĞİVE YAPIİ ÇİSİ RKÜLASYON

KAMUSAL-YARIKAMUSALALAN İ Lİ ŞKİ LERİVE YAYA Sİ RKÜLASYONU

Tİ CARİALAN

ı

MODÜLER EKONOMİ K SÜRDÜRÜLEBİ Lİ R BLOK BOŞLUKLARIVE KATBAHÇELERİ

BLOKLARI N ÇATIBİ Çİ MLERİ

ALANA ARAÇ YAKLAŞI MIVE SERVİ S YOLLARI

ÇEVREYLE UYUMLU

YENİ BOSNA SOSYALKONUTPROJESİ TOPLU KONUTYERLEŞİ Mİ NİHEDEFALAN PROJEDE,DI ŞA KAPALIBİ R KONUTTOPLULUĞU OLMAK YERİ NE;GEÇİ RGEN SI NI RLARA SAHİ P, ÇEVRESİ NDEKİDÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK YAPACAK Bİ R TASARI M ANLAYI ŞI AMAÇLANMI ŞTI R.PROJEDE YAPI YEŞİ LALAN ORANIDİ KKATE ALI NMI Ş VE İ NSANLARI N SANAYİBÖLGESİ NDEKİYEŞİ LALANDAN KOPUKLUĞU Gİ DERİ LMEYE ÇALI ŞI LMI ŞTI R.GEREK ZEMİ NDE GEREK KATLARDA BULUNAN BAHÇELERLE İ NSANLARI N YEŞİ LALAN ÜRETİ Mİ NE DAHİ L OLMASIAMAÇLANMI ŞTI R.YERLEŞİ M BLOKLARDAN OLUŞMAKTADI R VE BLOKLAR İ Çİ NDEKİMODÜLLERLE 2 FARKLIPLAN Tİ Pİ NDE KONUT TASARLANMI ŞTI R.AÇI K KORİ DORLAR VE AÇI K Sİ RKÜLASYON ALANLARI İ LE PROJEDE İ ÇERİ DI ŞARIİ Lİ ŞKİ SİGÜÇLENDİ Rİ LMEYE ÇALI ŞI LMI Ş BÖYLECE KONUTLARI N YÜKSEK KAPALIBİ NALAR İ Çİ NDE DEĞİ LDAHA ÇOK DI ŞARIİ LE TEMAS EDEN Bİ Rİ MLER OLMASIPLANLANMI ŞTI R.BLOK VE ÇATITASARI MI NDA YENİ BOSNANI N KONUTBÖLGESİ NDEKİBİ Tİ Şİ K Nİ ZAM YAPIDOKUSU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUŞTUR.

12

29 EKİ M CADDESİGÖRÜNÜŞÜ

I IKESİ Tİ


MEVCUTBİ Tİ Şİ K Nİ ZAM CEPHELER

BLOK -ZEMİ Nİ Lİ ŞKİ Sİ

DÜŞEY VE YATAY Sİ RKÜLASYON

KULLANI CIBLOK ERİ Şİ Mİ

mi mariproje7 2016

bblokzemi n katplanı

bblok1.katplanı

bblok2.katplanı

BLOK CEPHESİ

MEVCUTDURUM GECE GÖRÜNÜMÜ

bblok3.katplanı

AA KESİ Tİ

BLOK CEPHE TASARI MI

BB KESİ Tİ

bblokgüneygörünüşü

bblokdoğu görünüşü

13


mobı lı tı yhub 1

ALAN VE TOPLU TAŞI Mİ Lİ ŞKİ LERİ

2

ALAN VE HACİ MSELLEŞME İ Lİ ŞKİ Sİ

3

ALAN,YAYA VE Bİ Sİ KLETHAREKETİ İ

4

KAMUSALALANLAR ARASIBAĞLANTIVE KÜTLESELORYANTASYON

5

KAMUSALBÖLGELER

6

SÜRDÜRÜLEBİ Lİ R HAREKETLİ Lİ K VE PROGRAMLAŞMA

7

KAMUSALBÖLGE -AKTARMA İ Lİ ŞKİ Sİ

8

İ ŞLEVSELKATMANLAŞMA

projealanıi zmi ri li ni n kuzeyi nde ( dabulunmaktaolupi zmi rmetro ağı n aktarmai stasyonunun barı ndı rdı ğıa metro, eshototobüsleri ,şehi ri çimi n dahasağlı klı ,dahakonforlu,daha musalyaşam ortamıyaratmaktasarı m bu nedenleevka3 aktarmai stasyonu sosyal,kültürelverekreasyonelge kamusalyaşam mekanıolacaktı r.ak syon yakı n çevresiarası ndabi rkata üstlenmektedi r. 1.mobi li tyeylemi ni n güvenli ,konfor 2.mobi li tyeylemii lebi rli kteyakı n çe yaratmak.

BATIGÖRÜNÜŞÜ

14

GÜNEY GÖRÜNÜŞÜ


evka3 Sosyalmerkezveaktarmai stasyonu 2017

(mani sai stanbulyönünde)gi ri şkonumunı nı n bornovayönündekison i stasyonudur. alternati fulaşı m si stemleri( yaya,bi si klet, i ni büsler, özelaraç,taksi )kullanı cı larıi çi n agüvenlivedahasürdürülebi li rbi rkaı mı n temel amacı nıoluşturmaktadı r. nu farklımobi li typrogramlarısunarken, ereksi ni mlerikarşı layacakyüksekkali teli ktarmai stasyonu,aktarmai şlevivei staali zör i şlevi nesahneolupi kitemeli şlevi

orlu,kali telivehı zlıbi rşeki lde yapı lması . çevresii çi n güçlü bi r kamusalyaşam ortamı

AA KESİ Tİ

CC KESİ Tİ

15


HABI TECH

TARI M ALANI !

DÜŞEY BAHÇELERİ N DOĞUŞU TARI M ALANI

DÜŞEY BAHÇELERİ N YÜKSELİ Şİ

arazi mevcutbağlantı lar-kütleöneri si

kamusalalandüşeybahçeoluşumu

DÜŞEY BAHÇELERİ NSAN ETKİ LEŞİ Mİ

DÜŞEY BAHÇELERDE ÜRETİ M VE KAMUSAL ALAN

laboratuvarulaşı m bağlantı sı

çevreakslaragöreform oluşumu

sosyalmerkezkamusalalan bağlantı sı

güneşhaki m rüzgarkamusalalan i li şki si

‘ ’ Bİ Lİ M Bİ ZİTANRI NI N GAZABI NDAN KURTARI R’ ’İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ İ LK İ NSANLAR AĞAÇ KAVUKLARI NDA,MAĞARALARDA YAŞADI .GELİ ŞEN TEKNOLOJİ VE NÜFUSUN HI ZLA ARTMASIİ NSANIDOĞADAN KOPARTTI .ONUNLA BERABER YAŞAMAK YERİ NE,ONUN ÜZERİ NE ÇI KTI ;KONTROLSÜZ Bİ R ŞEKİ LDE Bİ NA YAPI P YAYI LDI .

İ NSAN TEKRAR DOĞAYA DÖNÜP DOĞADAN ALDI ĞI İ LHAMLA TASARLAYABİ Lİ R Mİ ? GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİ Sİ NİKULLANARAK EKİ PBİ ÇME ALANLARI,KENTLİ Nİ N DE BUNA DAHİ LOLABİ LECEĞİTAZE MEYVESEBZE TOPLAYABİ LECEKLERİALANLAR ( DÜŞEY BAHÇELER)DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR.TASARLANAN LABORATUVAR VE ARAŞTI RMA MERKEZİ NDE;TARI M ALANI NDA YENİYÖNTEMLER GELİ ŞTİ Rİ LMESİVE KENTLİ LERE Bİ LGİVERİ LMESİAMAÇLANMI ŞTI R.

KUZEY -KUZEYBATI GÖRÜNÜŞÜ

KUZEY GÖRÜNÜŞÜ

16

GÜNEY GÖRÜNÜŞÜ

bi r uçurtma hi kayesi


rönesanssürdürülebi li rgeleceğitasarla 2017

ENERJİÜRETİ M VE DEPOLAMA

1. ALANDAN GELEN SU 2. DAMALAMA Sİ STEMLE Bİ TKİ LERİ N BESLENMESİ 3. Dİ KEY BAHÇELERİ N SU DEPOSU 4.DÜŞEY BAHÇELER ARASISU BAĞLANTIAĞI

+2 KATPLANI

ZEMİ N KATPLANI

+3 KATPLANI

1. RÜZGAR GÜLÜNDEN ENERJİ ÜRETİ LMESİ 2. ÜRETİ LEN ENERJİ Nİ Nİ LETİ Mİ 3. ALANDAN GELEN ENERJİ Nİ N TOPLANI MI 4. TOPLANAN ENERJİ Nİ N YAPI YA TAKSİ Mİ DA TOPLANMASI 5. ENERJİ Nİ N YAPI 6. FOTOVOLTAİ K PANELLER 7. PANELLERDE ÜRETİ LEN ENERJİ Nİ N DEPOYA AKTARI MI

hobiodası çocukkulübü

fuaye

bi let gi şesi

tekni khaci m

fuaye

kayı t odası

su arı tmabi ri mi

tekni khaci m

konferanssalonu

sahne tekni khaci m

hazı rlanma odaları

8. SUYUN TEMİ ZLENMESİ 9. TEMİ ZLENEN SUYUN Dİ NLENDİ Rİ LMESİ ,DEPOLANMASI 10. ANA ARTER: NEHİ RDE KİSU DEPOLARI NDAKİDİ NLENMİ Ş SUYUN REKREASYON ALANI NA İ LETİ Mİ 11. SUYUN DAMLAMA Sİ STEMİ NE AKRATI LMASI 12. POMPA 13. REKREASYON ALANI NDA KONUMLANMI Ş SU DEPOSU 14. TEMİ Z SUYUN YAPI YA TAKSİ Mİ 15. DAMLAMA Sİ STEM

REKREASYON ALAN İ ÇİDÜŞEY BAHÇE SU KULLANI MI

kütüphane

ofi sler

kütüphane

açı ktarı m laboratuvarı

ofi sler su vetoprak laboratuvarı

açı ktarı m laboratuvarı

hobiodası çocukkulübü mahsül deposu

tekni khaci m su arı tmabi ri mi

yağmursuyu deposu

temi zsu deposu

mahsül deposu yağmursuyu deposu

temi zsu deposu

tohum deposu yağmursuyu deposu

temi zsu deposu

SU DOLAŞI M HARİ TASI

açı kçalı şma alanı konferanssalonu

mahsül deposu tekni khaci m

arı tma bi ri mi

mahsül deposu yağmursuyu ki rlisu deposu deposu

CC KESİ Tİ

kütüphane

1. NEHİ RDE KİTEMİ Z SU DEPOLARI 2. TEMİ Z SULARI N ANA ARTERE AKTARI MI 3. ANA ARTER 4. ARAZİ DE KONUMLANMI Ş SU DEPOSU 5. YAPI YA SU AKTARI MI 6. ARAZİ DEKİSERBESTDOLANAN DAMLAMA Sİ STEM 7. Kİ RLİNEHİ R SUYUNUN ALI NI MI

BB KESİ Tİ

kütüphane

AA KESİ Tİ

+1 KATPLANI

1 KATPLANI

ENERJİDAĞI LI M HARİ TASI

17


1t aşı yı cıstrüktür

2laboratuvarlarvekonferans salonu

deprem öncesiVAZİ YETPLANI

yı kı m

varoluş

tutunuş

hali cşehi rkatmanlarıaraştı mamerkezivemuzesi

4strüktürün toprağa tutunuşu

5strüktürün yanalyüklere tepki si

7deprem

8deprem yükünekarşıbi ri mleri n tepki si

deprem sonrasıVAZİ YETPLANI çö km e

3seyi rterasıverampa

18

batıgörünüşü

doğu görünüşü

Bİ R GELECEK PROJEKSİ YONU OLARAK PROJE 2 ETAPTAN OLUŞMAKTADI R.“DEPREM ÖNCESİ ”VE “DEPREM SONRASI ” OLARAK ETAPLANAN PROJEDE,BEKLENEN İ STANBULDEPREMİ Nİ N Bİ R YI KI M DEĞİ LYENİ DEN DOĞUŞ OLARAK GÖRÜLMESİ AMAÇLANMI ŞTI R.KENTLABORATUVARIOLARAK PLANLANAN YAPI DA,İ STANBUL’ UN ÇEŞİ TLİETKENLERLE ( DOĞALAFET, SAVAŞ. . . )YI KI LAN KATMANLARI NI N ORTAYA ÇI KARI LMASIİ Çİ N ARAŞTI RMALAR YAPI LMASIVE Yİ NE Bİ R YI KI M OLAN DEPREM İ LE YENİKATMANLAR ARASI NDAKİGEÇİ ŞE ŞAHİ TLİ K EDECEK Bİ R YAPITASARLANMASIAMAÇLANMI ŞTI R. YAPITOPRAKTAN BAĞI MSI Z Bİ R STRÜKTÜR İ LE BU STRÜKTÜRE TUTUNAN ESNEK HAREKETLİBİ Rİ MLERDEN OLUŞMAKTADI R. BAĞI MSI Z STRÜKTÜRÜ ZEMİ NE BAĞLAYAN TEK Bİ Rİ M OLAN KÜTÜPHANE KÜTLESİAYNIZAMANDA YAPI YA Gİ Rİ ŞİDE SAĞLAMAKTADI R.YAPI YA DESTEKTE BULUNAN SEYİ R KULESİİ SE Bİ RDEN ÇOK SEYİ R KULESİ NDEN VERİTOPLAYAN Bİ R DEPOLAMA -İ ZLEME ARACIOLARAK TASARLANMI ŞTI R.

6-kütüphanestrüktürünün depremdeyapı yızemi ndetutması

9depremekarşıdolgu zemi ni n tepki si


yenihayat 13strüktürün sudadevam etmesi

16yapı yagi ri şisağlayan rampa

11çöken dolgu zemi ni n temi zlenmesi

14strüktüreyerleşti ri len dayanı klıcamlari leyapı su ayrı mı nı n sağlanması

17bi ri mleri n hareketi

12suları n temi zlenen alanı doldurması

15ekleni pçı kartı labi len bi ri mleri n suyun al tı nayerleşi mi

18yapi ni n yaşamı

+1 katplanı

+3 katplanı

+2 katplanı

+4 katplanı

seyi rvekayı tkulesi şehri n çeşi tlinoktaları ndabulunan kuleler,kenti n deği şken si lüeti ni n hem kaydı nıtutuyorhem de zi yaretçi lerebu katmanlaşmayıi zlemei mkanısunuyor.kuleni n akı llıcamlarısayesi ndei zlenen alanı n geçmi ştekideği şi migörülürken aynızamandamevcutsi lüetdei zlenebi li yor.kaydedi len veri leri ler araştı rmamerkezi ndetoplanı pşehri n oluşacakkatmanları nı n arşi violuşturuluyor.

aakesi ti

suyatemas

yeni den doğuş

bbkesi ti

10dolgu zemi ni n çökmesive yapı nı n sertzemi netutunması

mi mariproje8 2017

19


Barış Terzi Mimari Portfolyo 17'  
Barış Terzi Mimari Portfolyo 17'  
Advertisement