Page 99

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie powstała w oparciu o analizę danych ilościowych i jakościowych, zarówno zastanych, jak i wywołanych specjalnie na potrzeby projektu.

Analiza danych zastanych

Pierwszy etap Diagnozy, którego efektem jest raport „Podłoże instytucjonalne dla edukacji kulturowej w województwie opolskim. Wstęp do diagnozy”5 powstał w oparciu o analizę danych już istniejących, takich jak literatura przedmiotu, dokumenty strategiczne

jednostek

samorządu

terytorialnego,

domeny

internetowe,

dane

statystyczne (zasoby Głównego Urzędu Statystycznego, informacje publikowane przez podmioty organizujące konkursy grantowe). Materiał badawczy został podzielony na 7 obszarów tematycznych:  problematyka edukacji kulturowej w ujęciu teoretycznym i badaniach opolskich naukowców,  kształcenie w obszarze edukacji kulturowej,  kultura w dokumentach strategicznych urzędów gmin,  opis infrastruktury kulturalnej w województwie opolskim,  analiza wybranych typów instytucji kultury,  uczestnictwo w kulturze,  udział instytucji w konkursach grantowych. Przeanalizowany obszerny materiał badawczy wciąż jednak daje niekompletny ogląd interesującego nas fenomenu społecznego, jakim jest edukacja kulturowa z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, dane dostępne w przestrzeni publicznej nie w pełni odpowiadały naszym pytaniom badawczym, jak również nie wszystkie interesujące nas zjawiska znalazły odzwierciedlenie w analizowanych danych. Po drugie, zebrane w raporcie statystyki i analizy ilościowe stanowią skwantyfikowany opis życia 5

Raport jest dostępny na stronie: http://eduko.opole.pl/diagnoza/

99

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement