Page 95

szkoleń, na przykład: „możliwość większej ilości miejsc”, „częściej i w większym zakresie organizować takie przedsięwzięcia”, „poszerzyć ofertę szkoleń, ze względu na duże zainteresowanie i ciekawą ofertę”. Badani w tym samym kwestionariuszu ankiety zostali też poproszeni o wymienienie tematyki szkoleń, którą z chęcią powitaliby w przyszłości. Było to pytanie otwarte, które przyniosło bardzo zróżnicowane odpowiedzi pogrupowane przez nas w kilka zbiorczych kategorii. Jedną z nich są: „szkolenia – projekty”. Odpowiedzi, które zostały włączone do tej kategorii to między innymi: „Stworzyć panel szkoleniowy dotyczący możliwości zdobywania funduszy. Co jest ważne do składania wniosków?”; „pozyskiwanie środków”; „pisanie projektów”; „sponsoring”. Sporo odpowiedzi padło też w ramach kategorii „warsztaty – niepełnosprawni”, np.: „kreatywność ucznia niepełnosprawnego

umysłowo”,

„język

migowy”,

„muzyka

dla

dzieci

z

niepełnosprawnościami”. Tylko trochę mniej odpowiedzi mieściło się w zbiorze „warsztaty – psychologia”, oto ich przykłady: „kompetencje miękkie”; „neuropedagogika, motywacja, wypalenie zawodowe”; „komunikacja interpersonalna”. Ankietowane osoby były także zainteresowane organizacją w przyszłości warsztatów z dziedziny dziedzictwa kulturowego regionu („współpraca kulturalna polsko-niemiecka”;

„szkolenia

artystyczno-historyczne”;

„sposób

prowadzenia

warsztatów, lekcji, zajęć muzealnych”, „metodyka nauczania historii miejsc pamięci, pedagogika przeszłości”). Część odpowiedzi dotyczyła tematyki sformułowanej w nawiązaniu do określonych dziedzin sztuki i kultury, takich, jak: nowe media, teatr, muzyka, rękodzieło. W pytaniu dotyczącym oczekiwań wobec operatora programu prócz szkoleń pojawiła się jeszcze jedna grupa odpowiedzi – odnoszących się do kwestii organizacji administracyjnej / biurokratycznej, zwłaszcza w kontekście wnioskowania, składania projektów. Oto jakie odpowiedzi padały przy tym pytaniu: „usprawnić przekaz dokumentacji”, „jasne wytyczne biura co do przygotowania dokumentacji, przed podjęciem działań”, „wydłużyć czas na realizację projektów w ramach konkursu grantowego”.

95

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement