Page 94

5.2 WYZWANIA DLA REGIONALNEGO OPERATORA PROGRAMU BMK

Oczekiwania formułowane pod adresem regionalnego operatora programu BMK zostały w kontekście badawczym wyrażone w co najmniej dwóch różnych miejscach – ankietach wypełnianych online przez osoby z regionu opolskiego związane z edukacją kulturową oraz w ankietach ewaluacyjnych dystrybuowanych przez operatora po zakończeniu warsztatów i szkoleń. Wedle tego pierwszego źródła pomoc finansowa, choć faktycznie wymieniana przez ankietowane osoby najczęściej, nie jest jedyną formą wsparcia, jaką reprezentanci środowiska powiązanego z edukacją kulturową pragnęliby otrzymywać. Istotnie w odpowiedzi na pytanie: „Jakie wsparcie byłoby pomocne w prowadzonej przez Panią/Pana/Państwo działalności z zakresu edukacji kulturowej? Jak można Pani/Panu/Państwu pomóc?” najczęściej pojawiały się takie hasła, jak: „większe środki”, „większa aktywność instytucji mogących zapewnić środki finansowe”, „możliwość napisania projektu i pozyskania dofinansowania”, „pomoc w pozyskaniu środków na działania kulturalne”. Niemniej jednak w drugiej kolejności odnoszono się do wszelkich form inwestowania w kadry, ze szkoleniami na czele: „szkolenia i kursy – rozwój to podstawa”, „zwiększenie nieodpłatnych kursów dla instruktorów w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej”, „edukacja dla naszych animatorów w formie warsztatów i innych wydarzeń”, „organizacja kursów dla kadry kultury”, „szkolenia, cykliczne, nie jednorazowe”, „szkolenia z różnych metod pracy twórczej”, „szkolenie w temacie zakładania fundacji i pozyskiwania środków publicznych i nie tylko”. Z głosami przywołanymi powyżej współbrzmią dane uzyskane dzięki wspomnianej ankiecie ewaluacyjnej, w której badani pytani o oczekiwania wobec programu EDUKO wskazywali na potencjał tkwiący w szkoleniach oraz formułowali swoje życzenia co do pewnych szczegółów funkcjonowania projektu i organizacji

94

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement