Page 79

przeprowadzonej niezależnie od badań diagnostycznych przez opolskiego operatora BMK. Badaniem objęto uczestników I Forum Ludzi Kultury w Mosznej (9-10.11.2016). Pytano w niej między innymi o przykłady współpracy podejmowanej na linii kultura – oświata. Oto wybór wymienianych form kooperacji sklasyfikowanych w kilku kategoriach: festiwale i koncerty (np. koncerty uczniów szkoły muzycznej, Przegląd Przedszkolny), konkursy, warsztaty i lekcje (plastyczne, teatralne, zajęcia biblioteczne, biblioterapeutyczne), działalność teatralna (występy, konfrontacje teatralne), jarmarki, święta oraz imprezy gminne (bożonarodzeniowe i wielkanocne, mikołajki, występy artystyczne podczas imprez gminnych). Podawano także przykłady wymykające się jednoznacznym kategoriom, tak różnorodne, jak: relacje turystyczne w szkołach, spotkania na uniwersytecie, zajęcia pokazowe, zajęcia edukacyjne dla nauczycieli, przygotowanie metodyki oferty edukacyjnej.

To jest jak drzewo – ma korzenie i coraz to nowe gałęzie, czyli o lokalnej współpracy na rzecz kultury i edukacji Nie ulega wątpliwości, że partnerstwo placówek oświatowych i lokalnego świata kultury stanowi jeden z kluczowych obszarów edukacji kulturowej i alianse na tej płaszczyźnie zaprzątają uwagę akademików, decydentów i praktyków. Ten model współpracy nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości, dlatego przyjrzałyśmy się także innym relacjom

łączącym

wszystkich

aktorów

społecznych

zainteresowanych

współtworzeniem kultury: instytucje, stowarzyszenia, pasjonatów, społeczników i mieszkańców. Materiał zebrany w trakcie wywiadów grupowych pozwolił na pogrupowanie tej dość złożonej materii w kilka przejrzystych wątków. Pierwszym z nich jest współpraca różnych instytucji kultury we własnym eksperckim kręgu. Opinie wyrażane przez naszych badanych sugerują, że modelowym podejściem jest w tym przypadku nie rywalizacja, lecz komplementarność, poszukiwanie punktów stycznych i możliwości dopełnienia się w różnych zadaniach. Mówi o tym wprost jeden z badanych: Ta współpraca między instytucjami – mówiąc na przykładzie naszej instytucji – trwa cały czas. Bo z jednej strony przyjmujemy propozycje współpracy z innych instytucji kultury, udostępniamy działalność kulturalną biblioteki – studentom, stowarzyszeniom. Więc to nie jest tak, że to jest konkurencja. To jest wzajemna

79

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement