Page 25

3.2 REKOMENDACJE Przygotowując listę rekomendacji miałyśmy na uwadze dwie kwestie: to, aby poniższe sugestie były sformułowane w sposób możliwie konkretny i utylitarny oraz aby wpisywały się w ramy szerokiego, inkluzywnego podejścia do edukacji kulturowej, zgodnie z którym jest ona: (…) nie tylko przygotowywanie[m] do tworzenia i odbioru sztuki, ale raczej wyposażanie[m] w kompetencje pozwalające na bycie w kulturze, korzystanie i współtworzenie jej zasobów, a tym samym pełnoprawne uczestnictwo w życiu zbiorowym”3. *

*

*

Kluczowe dla rozwoju i wspierania edukacji kulturowej jest opracowanie jej strategii dla regionu, skonstruowanej w taki sposób, aby założenia odnoszące się do poziomu całego województwa były spójne i odpowiednio sprzężone z zadaniami realizowanymi na niższych szczeblach samorządowych. W sytuacji, gdy stosowane obecnie wskaźniki, za pomocą których monitoruje się stan kultury i edukacji kulturowej, trudno uznać za optymalne rozwiązania diagnostyczne, należy skupić się na wypracowaniu wskaźników w bardziej adekwatny sposób informujących o poszczególnych aspektach funkcjonowania sfery kultury. Zarzut ten dotyczy przede wszystkim tak przecenianego wskaźnika, jak frekwencja – ograniczenie się do obrazu statystycznego nie pozwala na uchwycenie jakościowych atrybutów w dziedzinie kultury. O edukacji kulturowej często pisze się (i mówi) w kategoriach użyteczności. Ma ona czemuś „pożytecznemu” służyć, przy czym spektrum celów i zadań, jakie się przed nią stawia, jest bardzo szerokie. Rzadziej jest traktowana w sposób autoteliczny. Zwłaszcza, gdy pojawia się kontekst pedagogiczny. Warto przemyśleć nieco inny sposób komunikowania założeń edukacji kulturowej, tak aby była ona postrzegana mniej jak odgórny „program społecznej zmiany” a bardziej jak ukierunkowany na człowieka zbiór

3

Marek Krajewski za edukacjakulturowa.pl

25

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement