Page 22

sensie, że przyjazd dzieci i młodzieży spoza Opola do instytucji kultury wymaga nieraz poświęcenia na to niemal całego dnia a co za tym idzie – „przepadają” lekcje i nauczyciele mają problem z realizacją minimum programowego. Oferta przygotowywana przez podmioty związane z edukacją kulturową powinna być w większym stopniu „szyta na miarę”, a więc między innymi uwzględniać ograniczenia czasowe, finansowe i logistyczne po stronie odbiorców (np. zajęcia dla przedszkolaków tylko przed południem to problem dla pracujących rodziców). Jak również powinna trafiać w ich faktyczne zainteresowania, co wymaga zdiagnozowania oczekiwań (podczas gdy – pozostając przy rodzicach przedszkolaków – dorośli bywają wciągani w działania, które nie zawsze są dla nich atrakcyjne). Głównym problemem systemowym osób działających w obszarze edukacji kulturowej są kwestie finansowe (m.in. brak transparentnej polityki publicznej w zakresie wspierania sfery kultury, niskie kwoty tego wsparcia, konkurencja ze strony innych sektorów podlegających samorządom), źródłem zmartwień jest także brak satysfakcjonującego zainteresowania ze strony odbiorcy oraz w dalszej kolejności – problemy związane ze współpracą oraz władzami. Kwestia aplikowania w konkursach grantowych inaczej przedstawia się w świetle danych zastanych w postaci zestawień statystycznych na poziomie kraju, w których województwo opolskie wypada słabo, a inaczej wygląda na podstawie analizy materiałów z badań jakościowych. Na to wszystko nakładają się jeszcze wyniki badań ankietowych. W pierwszym przypadku, czyli w ujęciu statystycznym, obraz jest mocno pesymistyczny – mało osób i podmiotów ubiega się o środki na drodze konkursowej. Wyniki ankiet z kolei wskazują, że badani słabo znają międzynarodowe programy grantowe i zdecydowana większość nie starała się w tych programach o dofinansowanie. Dodatkowo istnieje problem z akceptacją wniosków składanych w następujących programach: organizowanych przez wyspecjalizowane fundacje i społeczne programy dotacji (np. Fundacja Kronenberga, Fundacja PZU, Fundacja Orange) oraz organizowanych przez inne niż MKiDN ministerstwa (MPiPS, MSZ, MSiT np.: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Aktywizacja Społeczna Osób Starszych, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej). Natomiast materiały z badań jakościowych pozwalają przyjąć, że pracownicy kultury i oświaty posiadają podstawowe kompetencje w zakresie

22

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement