Page 21

które kojarzone są z kulturą elitarną i środowiskiem profesjonalnym (np. zajęcia plastyczne w bibliotece versus warsztaty w galerii sztuki). Z

wielu

różnych

podmiotów

zajmujących

się

edukacją

kulturową

w

województwie opolskim zaczynają się wyłaniać liderzy, którzy realizują relatywnie dużo

atrakcyjnych

dla

odbiorcy

i

starannie

przemyślanych

pod

względem

merytorycznym działań. W wymiarze czysto teoretycznym edukacja kulturowa jest przez naszych badanych definiowana głównie w kategoriach socjalizacji – przygotowania młodego człowieka do kompetentnego udziału w życiu kulturalnym, co w gruncie rzeczy zbliża ją do zakresu znaczeniowego innego terminu a mianowicie – edukacji kulturalnej (artystycznej). Natomiast w wymiarze faktycznych działań (w tym planowanych i realizowanych projektów) nacisk kładziony jest na kwestie wpisujące się w typową definicję edukacji kulturowej, w szczególności zagadnienia tożsamości, tradycji i regionalnego dziedzictwa kulturowego. Badani reprezentanci sfer kultury i edukacji na ogół nie czują się „edukatorami”, ponieważ albo termin „edukacja” w ich mniemaniu budzi niechciane skojarzenia z asymetrycznymi relacjami – „wywyższaniem się”, „mądrzeniem”, albo identyfikują się w pierwszej kolejności z rolą zawodową (np. nauczyciele), albo nie poddają tej identyfikacji urefleksyjnieniu – nie myślą o etykiecie „edukator” w sposób oderwany od macierzystej instytucji (automatycznie jestem edukatorem, bo pracuję w takiej instytucji). Relacje badanych osób wskazują na to, że wiele z opolskich instytucji kultury funkcjonuje od jakiegoś czasu w trybie multizadaniowości podejmując działania z różnych obszarów sztuki i kultury, łącząc w jednym wydarzeniu kilka funkcji społecznokulturalnych

i

generalnie

opuszczając

wąskie

ramy

zasadniczej

działalności

(statutowej). Rdzeń (np. książka i czytelnictwo w bibliotece) pozostaje bez zmian, natomiast wokół tej bazy kreuje się wiele innych, już luźniej z nią powiązanych, działań. Placówki oświatowe zlokalizowane w Opolu są w porównaniu z placówkami bardziej peryferyjnie położonymi w uprzywilejowanej sytuacji – w ich przypadku dostęp do oferty edukacji kulturowej jest szybszy i tańszy. Jest też łatwiejszy w tym

21

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement