Page 20

3.1 WNIOSKI Poniżej prezentujemy listę kluczowych wniosków z badań realizowanych w ramach Diagnozy 2016. Analizując je warto mieć wszakże na uwadze fakt, że centralnym punktem przyjętej strategii badawczej były wywiady grupowe, które ze względu na swoją specyfikę a dodatkowo – charakter podjętej tematyki, dostarczyły nam wielu cennych opinii osób, które w szczególny sposób zaangażowane są w proces edukacji kulturowej. Podobne zastrzeżenie należy poczynić w odniesieniu do prowadzonych online badań ankietowych – rozsądnie jest założyć, że wśród respondentów znalazło się sporo osób ponadprzeciętnie zorientowanych w poruszanej w badaniach problematyce, energicznie działających w sferze kultury. Oznacza to, że trudno tych respondentów uznać za w pełni reprezentatywne grono – wydaje się, że nadreprezentowane są w tym przypadku osoby bardzo aktywne, działające dużo i kompetentnie, interesujące się żywo życiem społecznym i kulturalnym. Druga uwaga dotyczy zaaranżowanej przez nasz zespół sytuacji badawczej, czyli konfrontacji uczestników wywiadu, ich wspólnej dyskusji, czasem rywalizacji o uwagę moderatora i grupy, słowem – całej, żywej otoczki społecznej wywiadu socjologicznego. Otóż, nasze obserwacje (jak również komentarze samych badanych) wskazują, że wywiad był na ogół okazją do nawiązania relacji również pozabadawczych a uczestniczące w nim osoby chętnie korzystały ze sposobności poznania podobnie myślących pasjonatów i wymiany doświadczeń. *

*

*

Badani przedstawiciele środowisk kultury i edukacji nawet, gdy zapytani wprost odżegnują się od stosowania tradycyjnego, wartościującego podziału na kulturę wysoką i niską, to w toku dyskusji często bezwiednie odwołują się do tej opozycji i kategoryzują poszczególne działania i praktyki kulturalne przy jej użyciu. Na bibliotekę należy spojrzeć jak na miejsce, w którym dzięki przyjaznej, nieformalnej i egalitarnej atmosferze, użytkownik może otworzyć się na to, co nowe, ośmielić się na tyle, by jako amator podjąć jakiś rodzaj aktywności kulturalnej czy artystycznej. W tym sensie biblioteka wykazuje przewagę nad tymi instytucjami kultury,

20

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement