Page 17

Analiza problemów poruszanych we wnioskach złożonych w programie regrantingowym EDUKO 2016

W ramach pierwszego „rozdania” regrantingowego ocenie poddano w sumie 32 wnioski projektowe, z czego 10 uzyskało dofinansowanie. Aplikujący byli między innymi zobowiązani do wskazania problemów, do których rozwiązania miałby przyczynić się ich projekt. Ponadto formularz wniosku przewidywał podanie źródła tej wiedzy – na jakiej podstawie zdiagnozowano te konkretne problemy. Analiza wszystkich złożonych wniosków ujawniła przede wszystkim, że w zdecydowanej większości przypadków z łatwością można w jednoznaczny sposób wpisać dany wniosek w kategorię edukacji kulturalnej lub edukacji kulturowej. Oznaczało to, że – by ograniczyć się tylko do kilku przykładów – część wnioskodawców skupiała się na problemach m.in.: tożsamości, tolerancji, więzi, integracji społecznej, tradycji, pamięci historycznej oraz praktykach: angażujących odbiorców, więziotwórczych, inkluzywnych i znoszących hierarchiczność, podczas gdy inne wnioski w warstwie problemowej zorientowane były m.in.: na bardziej statyczny odbiór kultury (zwłaszcza tej określanej jako wysoka), zdobywanie i doskonalenie kompetencji artystycznych, podstawowe umiejętności umożliwiające recepcję i ekspresję (czytanie, pisanie), frekwencję, kontakt z kulturą instytucjonalną. Odnosząc się do prostego podziału na wnioski zwycięskie i odrzucone, zauważyć należy, że wśród tych pierwszych przeważało podejście kulturowe, natomiast we wnioskach z drugiej, mniej szczęśliwej puli dominowała perspektywa kulturalna. We wnioskach sprofilowanych kulturowo kładziono przede wszystkim nacisk na: nieznajomość historii miejsca zamieszkania, małą wiedzę o innych kulturach oraz osłabienie więzi rodzinnych. Z kolei wnioskodawcy prezentujący podejście kulturalne odnosili się chętnie do dość archaicznego już wzorca człowieka kulturalnego (idealnego odbiorcy kultury elitarnej), czemu towarzyszyło utyskiwanie m.in. na spadek czytelnictwa, agresywny rozwój nowych technologii, brak oferty pozaszkolnej w zakresie plastyki, tańca, teatru, czy niską frekwencję dzieci poza zajęciami przedszkolnymi. Znamienne i wspólne dla obu kategorii wniosków jest dość krytyczne naznaczanie rodziców, od których generalnie oczekiwałoby się większego zaangażowania w edukację na polu kultury. Kolejna rzecz, która łączy wnioski kulturowe i kulturalne, zwycięskie i przegrane, to wyraźne deficyty w obszarze badawczym, diagnostycznym. Wnioskodawcy przedstawiając problemy i ich genezę sporadycznie czynili to w możliwie zobiektywizowanych ramach analitycznych, zdawali się raczej na swój subiektywny ogląd, czyli na przykład znajomość środowiska i intuicję.

17

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement