Page 16

Najpopularniejszymi formami imprez oświatowych w muzeach i ich oddziałach w województwie opolskim są lekcje/zajęcia, odczyty/prelekcje/spotkania oraz warsztaty. Liczba odczytów/prelekcji/spotkań rośnie liniowo w ostatnich kilku latach. Należy jednak dodać, że statystyki dotyczące działalności muzeów w latach 2014-2015 udostępnione

nam

przez

instytucje

pokazują,

że

coraz

szersza

oferta

prelekcji/wykładów nie przekłada się wzrost frekwencji na tych wydarzeniach. Największa aktywność internetowa cechuje opolskie muzea i domy kultury, zdecydowanie słabiej pod tym względem wypadają biblioteki, aczkolwiek należy pamiętać, że jest to po części spowodowane ich rozdrobnieniem, czyli bardzo dużą sumarycznie w skali województwa liczbą filii i oddziałów bibliotecznych. Własne strony internetowe i profile w mediach społecznościowych posiadają przede wszystkim biblioteki macierzyste. Ważne jest to, że większość usieciowionych instytucji kultury dba o to, by regularnie aktualizować domeny i profile internetowe.

6. Uczestnictwo w kulturze W województwie opolskim zauważalna jest tendencja zmniejszania się frekwencji na imprezach organizowanych przez lokalne instytucje kultury (natomiast w skali kraju od roku 2012 frekwencja rośnie). Trend ten obecny jest w powiatach namysłowskim, głubczyckim, opolskim, strzeleckim oraz w Opolu. Warto podkreślić, że wzory aktywności domów kultury (liczba organizowanych imprez) nie zawsze nakładają się na wzory uczestnictwa (frekwencja na wydarzeniach). Dynamicznie rośnie liczba członków kół zainteresowań działających w domach kultury (wyjątek stanowią powiat nyski oraz Opole). Zmniejsza się również liczba gmin, w których nie działają takie koła.

7. Udział instytucji w konkursach grantowych Podmioty działające w obszarze kultury rzadko aplikują w konkursach grantowych na poziomie krajowym. Zdecydowanie częściej biorą udział w konkursach regionalnych.

16

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement