Page 14

2. Kształcenie w obszarze edukacji kulturowej Na podstawie oferty edukacyjnej opolskich uczelni można stwierdzić, że osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie edukacji kulturowej, powinny bez trudu znaleźć odpowiedni dla siebie kierunek studiów lub - by być tu precyzyjnym – najczęściej specjalność w ramach kierunku podstawowego. Problemem mogą w niektórych przypadkach być uregulowania formalne ograniczające (a w każdym razie utrudniające) dostęp do studiów II stopnia osobom o wykształceniu innym niż wskazane w kryteriach rekrutacyjnych (co dotyczy np. kandydatów z dyplomami spoza humanistyki).

3. Kultura w dokumentach strategicznych urzędów gmin Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że – gdyby analizować tylko poziom deklaratywny wyrażony w dokumentach publicznych – opolskie gminy dostrzegają i doceniają znaczenie kultury dla wszechstronnie pojętego rozwoju lokalnego. Odniesienia do sfery kultury są bowiem obecne we wszystkich upublicznionych przez te jednostki samorządowe planach, programach lub strategiach rozwojowych. Co więcej, na ogół odniesienia te nie są sporadyczne, zdawkowe i „dekoracyjne”, tylko solidnie powiązane z

innymi

wymiarami

funkcjonowania

gminy

gospodarczym,

społecznym,

infrastrukturalnym. Wydaje się, że ta tendencja może się jeszcze wzmocnić, gdyż w 2014 znowelizowano zapisy dotyczące samorządowych programów rozwoju i obecnie gminy powinny koordynować swoje plany z celami formułowanymi na poziomie ponadlokalnym, co w praktyce będzie oznaczać obligację, żeby wymiar kulturowy adekwatnie wpisać w programy lokalne.

4. Opis infrastruktury kulturalnej w województwie opolskim Liczba instytucji kultury działających na terenie województwa opolskiego spada – tendencja ta charakterystyczna jest dla całego kraju. Jednakże dalsza analiza wykazała, że nie jest to cecha właściwa wszystkim powiatom i gminom. Pod względem wartości wskaźnika zrelatywizowanego (liczba instytucji na 1 000 osób) najkorzystniej wypadają

14

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement