Page 12

wyodrębnionych dla potrzeb diagnozy, kategorii instytucji kultury: bibliotek, domów kultury i muzeów.

6. Uczestnictwo w kulturze Pierwsza próba opisu potencjalnych odbiorców/uczestników projektów edukacyjnych powstała w oparciu o analizy frekwencji na wydarzeniach organizowanych przez domy kultury oraz liczebności członków kół zainteresowań. Dodatkowo przedstawiono wnioski z badań, które analizowały specyfikę uczestnictwa w kulturze mieszkańców województwa opolskiego.

7. Udział instytucji w konkursach grantowych Jednym ze wskaźników aktywności podmiotów działających w obszarze kultury i edukacji jest ich poziom zaangażowania w pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. Eksploracji zostały zatem poddane wyniki naboru do konkursów grantowych organizowanych na poziomie ogólnokrajowym (przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Akademię Orange, Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundację Banku Zachodniego WBK – Bank Ambitnej Młodzieży, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych) oraz konkursy na poziomie regionalnym i lokalnym (Samorządu Województwa Opolskiego, Urzędu Miasta w Opolu, Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie).

2.2 WNIOSKI

Statystyki publiczne nie gromadzą danych na temat działalności edukatorów kulturalnych – instytucje kultury nie są zobowiązane do upubliczniania informacji na ten temat, dlatego eksplorację problemu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie rozpoczęto

12

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement