Page 11

poddać go analizie pod kątem ewentualnej obecności treści odnoszących się do zarządzania kulturą.

4. Opis infrastruktury kulturalnej w województwie opolskim Infrastruktura kulturalna stanowi zaplecze dla wielu działań z zakresu edukacji kulturowej – jest podstawowym miejscem realizacji projektów zarówno przez podmioty instytucjonalne, jak i aktorów pozainstytucjonalnych. Instytucje kultury skupiają zatem jednostki zaangażowane w życie kulturalne na różnych poziomach – zarówno twórców/animatorów działań, jak i ich odbiorców/uczestników, zaś kontakty bezpośrednie sprzyjają budowaniu kapitału społecznego. Do opisu infrastruktury kultury wykorzystano dane gromadzone przez GUS.

5. Analiza wybranych typów instytucji kultury Szerzej opisane zostały trzy typy instytucji kultury: biblioteki, domy kultury, które w dużym stopniu funkcjonują na poziomie społeczności lokalnych (gmin) oraz muzea. Projektowane działania edukacyjne adresowane są głównie do mieszkańców, co stwarza warunki

do

wypracowywania

nieformalnych

kontaktów

pomiędzy

twórcami/animatorami, a odbiorcami/uczestnikami. Bardziej pogłębiona ocena funkcjonowania lokalnych domów kultury oparta została na analizie liczby corocznie organizowanych imprez i kursów. Dodatkowym wskaźnikiem aktywności była liczba publikowanych przez instytucje raportów badawczych czy zbiorów dobrych praktyk. Wszechobecne oczekiwanie (czy nawet wymóg) bycia online może być przez część przedstawicieli instytucji kultury odbierane jako uciążliwe, nadmiernie represyjne czy wręcz nieadekwatne do celów i mechanizmów działania w polu praktyk wciąż jeszcze często określanych jako elitarne. Z drugiej strony trudno nie doceniać internetu jako kanału przekazu i jednocześnie narzędzia kreacji pozwalającego tak sprawnie dotrzeć do tak wielu stałych i potencjalnych odbiorców. Dlatego też jednym z zasadniczych zadań badawczych w analizie obszaru edukacji kulturowej było bliższe przyjrzenie się aktywności internetowej podmiotów należących do trzech głównych,

11

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement