Page 10

określać wymiennie mianem edukacji artystycznej. Propozycja ta wynika stąd, iż sam przymiotnik „kulturalna” naznaczony jest w języku polskim waloryzująco, przywołując na myśl człowieka „kulturalnego” – obytego, oczytanego, bywającego w przybytkach kultury wysokiej, o odpowiedniej, eleganckiej prezencji i adekwatnym sposobie bycia. Lapidarnie ujmuje tę kwestię Katarzyna Olbrycht pisząc, że: „…określenie kulturowy ma charakter raczej neutralny, zaś kulturalny – nazywa stan pożądany, szczególnie z perspektywy edukacyjnej”2.

2. Kształcenie w obszarze edukacji kulturowej Ten fragment opracowania dostarcza wiedzy na temat podstawowych kierunków kształcenia kadr dla edukacji kulturowej na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Omówione zostały oferty przygotowane na rok akademicki 2016/2017 przez różne (niekoniecznie wprost powiązane z pedagogiką kultury) jednostki naukowo-dydaktyczne opolskich uczelni.

3. Kultura w dokumentach strategicznych urzędów gmin W celu nakreślenia szerszego tła instytucjonalnego analizie poddano także dokumenty urzędowe wytworzone na poziomie opolskich gmin i upublicznione za pośrednictwem ich oficjalnych stron internetowych. Jako jednostkę analizy przyjęto zatem gminę a informacje pozyskiwane były w sposób jawny, bez korzystania z jakichkolwiek źródeł niepublicznych, wymagających na przykład bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Metodologia pozyskiwania danych urzędowych opierała się w tym przypadku po pierwsze na dotarciu do właściwej domeny internetowej – zadanie ułatwiał fakt, że wszystkie

jednostki

samorządu

terytorialnego

posiadają

swoje

internetowe

reprezentacje i to w dość zestandaryzowanej formie, co ułatwia nawigację, a co za tym idzie realizację założeń badawczych. Po drugie, należało odnaleźć w miarę możliwości najbardziej aktualny dokument przedstawiający strategię rozwoju gminy. I w końcu – Olbrycht K., Edukacja kulturalna – potrzeby, uwarunkowania, perspektywy, http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/kon2.html?file=tl_files/fotki%20kk/Edukacja%20kultu ralna%20-%20Katarzyna%20Olbrycht.pdf dostęp dn. 29.05.2016. 2

10

Profile for Bardzo Młoda Kultura

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie  

Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba

Advertisement