Page 1

Where solidarity is investment

ПРОЕКТ “ИНОВАТИВНА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” ISEDE-NET Партньори: Провинция Бреша, Италия Фондация Каритас, Милано Община Венеция, Италия Асоциация за управление на отпадъците, Грац, Австрия “Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения”, гр. Варна, България БАРДА, България EOMMEX Атина, Гърция (Национална Агенция за МСП) SAVARIA Рехаб, Унгария, Заетост за хора в неравностойно положение IER Институт за Икономически изследвания, Словения Асоциирани партньори: EMINS – Белград, Сърбия NES – Бюра по труда, Сърбия AEDIF – IVANO-FRANKIVS, Украйна

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АГЕНЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТРОВЕ (БАРДА) БАРДА е децентрализирана неправителствена организация, основана през 1997 г. и работеща в обществена полза. Нейни членове са независими агенции за регионално развитие и бизнес центрове от всички региони на България. БАРДА е партньор на Европейската Асоциация на Агенциите за Развитие (EURADA) и член на Българския Икономически Форум. Организацията е търсен и надежден партньор на министерства, държавни агенции, чуждестранни донори и други публични и частни организации при прилагането и изпълнението на политиката за регионално развитие и подкрепа на бизнеса. Нейните членове са ключови партньори на местните управи в подкрепа на бизнеса и местното развитие. БАРДА е добре позната и призната като работеща структура на международно, национално и регионално ниво.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАРИАТ: Бизнес център Триадица ул. “Триадица” № 6 София 1000 Тел./Факс: 02/ 980 97 03 Ел. поща: office@barda.bg Интернет: www.barda.bg

ПРОЕКТ “ИНОВАТИВНА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”


ПРОЕКТ “ИНОВАТИВНА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” - ISEDE-NET

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ОБЩА ЦЕЛ: Оказване на подкрепа за развитие на социалното предприемачество Конкретни цели: 1. Идентифиране на основните фактори и движещи сили за развитие на социалното предприемачество; 2. Изграждане на междунационална мрежа от социални предприятия като се мобилизират и им се окаже съдействие за участие в социалната мрежа ISEDE-NET; 3. Осъществяване на пилотни иновативни дейности – финансови и консултантски услуги в подкрепа на бизнеса, развитие на пазара; 4. Подкрепа за иновации и създаване на нови социални предприятия; 5. Създаване на междунационална мрежа от публични и частни парньорски институции, работещи за развитието на сектора; 6. Предоставяне на възможности за социално включване на групи в неравностойно положение.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Социални предприятия, съществуващи под различна форма в страните от Югоизточна Европа

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: • Организации и институции, работещи за формиране на местни, регионални и национални политики в сферата на социалното предприемачество; • Финансови институции; • Агенции за развитие и бизнес центрове за подкрепа на МСП; • Широката общественост и медиите

Очаквани резултати: 1. Идентифицирани добри практики, свързани с условия и дейности, стимулиращи социалното предприемачество и техния обмен в мрежата; 2. Създадена постоянна международна мрежа от публично-частни партньорства, ангажирани с развитието на сектора; 3. Изградена постоянна многонационална мрежа от социални предприятия с повишени бизнес възможности и по-добър излаз към пазари; 4. Реализирани пилотни дейности за развитие на сектора на социалното предприемачество; 5. Повишена чуствителност сред заинтересованите страни относно изискванията за развитие на социално предприемачество.

Дейности по проекта: 1. Изследване състоянието на социалното предприемачество - дълбочинен анализ на националните сектори; 2. Разширено финално изследване на базата на националните доклади, сравнителен анализ, идентифициране на значими проблеми, за които да бъдат търсени ефективни решения в последващите дейности по проекта; 3. Създаване на ISEDE-NET портал – социална мрежа за равнопоставено общуване на социални предприятия от страните – участнички в проекта; 4. Разработване на иновативен финансов инструмент, експериментиране приложимостта на иновативни финансови системи, допълващи съществуващите; 5. Развитие на услуги в подкрепа на бизнеса; 6. Предоставяне на информация и обучителни материали, успоредно с он-лайн обучения чрез ISEDE-NET портала; 7. Проучване на пазарни ниши за навлизане на социалното предприемачество; 8. Изследване нови бизнес модели и сфери с високо ниво на иновативност, подходящи и достъпни за развитие на социалното предприемачество.

ПРОЕКТ “ИНОВАТИВНА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” - ISEDE-NET  

ОБЩА ЦЕЛ: Оказване на подкрепа за развитие на социал- ното предприемачество