__MAIN_TEXT__

Page 1

Conferința transfrontalieră Proiectul „Prin intermediul unui transport durabil către un mediu curat” Cernăuți, 7-8 februarie 2019

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Reglementările Republicii Moldova cu privire la transportul durabil naționale cu  privire la transportul durabil

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


POLITICA DE TRANSPORT ÎN REPUBLICA MOLDOVA (I) Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 1) înlocuirea carburanţilor tradiţionali cu gaze naturale comprimate şi gaze de sondă lichefiate, care sunt mai puţin poluante; 2) elaborarea şi implementarea standardelor şi normelor naţionale de protecţie a mediului în conformitate cu standardele UE, în vederea reducerii emisiilor de noxe, inclusiv celor din sectorul transport; 3) implementarea Directivei 93/76/EEC privind limitarea emisiilor CO2, a Directivei 94/63/EEC şi a Directivei 96/59/EEC; 4) sporirea conştientizării problemei în rândul grupurilor-ţintă, precum şi în rândul publicului larg; 5) elaborarea unor scheme de finanţare creative.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


POLITICA DE TRANSPORT ÎN REPUBLICA MOLDOVA (II)

 Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020  Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”  Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030  Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 reactualizează obiectivele în domeniul atenuării emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturi şi prevăd o creştere a ponderii biocombustibililor până la cel puţin 10% din totalul combustibililor utilizaţi în sectorul transporturi până în anul 2020.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


   

Strategia națională de dezvoltare Strategia energetică a Republicii Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 „Moldova 2020” Moldova până în anul 2030 diminuarea intensității energetice  regândirea mixului de generare  promovarea trecerii de la un transport în sectorul de transport; din perspectiva eforturilor de care poluează la unul care poluează mai evitare a schimbărilor climatice; puțin, utilizează energie regenerabilă şi modernizarea sistemului energetic; protejează mediul ambiant;  asigurarea durabilității sectorului  promovarea standardelor europene implementarea unor tehnologii energetic şi combaterea pentru maşini, în vederea alinierii la energetice eficiente; schimbărilor climatice; cerințele şi standardele UE; implicarea resurselor energetice adaptarea condițiilor de construcție a   reducerea emisiilor de gaze cu proprii, inclusiv a celor drumurilor la condițiile climaterice, efect de seră (comparativ cu regenerabile, în balanța de aplicarea cerințelor de protecție a 1990) cu 25% în 2020. consum. biodiversității şi de evaluare a impactului asupra mediului în procesul de Economiile de energie astfel construcție a drumurilor; obținute vor avea un efect favorabil  evaluarea potențialului economic şi şi asupra mediului; ecologic pentru diversitatea sistemului de reducerea emisiilor de gaze cu transport (auto, feroviar, aerian, naval); efect de seră (comparativ cu 1990)  elaborarea mecanismului de stimulare şi cu 25% în 2020. promovare a înnoirii parcului auto național.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


POLITICA DE TRANSPORT ÎN REPUBLICA MOLDOVA (III) Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017 este axată pe trei direcţii prioritare: reabilitarea infrastructurii existente, dezvoltarea infrastructurii noi îmbunătăţirea cadrului instituţional. Implementarea Strategiei are un impact pozitiv asupra siguranţei şi sănătăţii populaţiei, reducerii numărului de accidente şi nivelului de poluare a aerului, ca urmare a menţinerii vitezei mai constante a traficului pe anumite sectoare ale drumurilor reabilitate.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


PROBLEME IDENTIFICATE (I)  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul transport va impune schimbări profunde în planificarea transportului şi infrastructurii, precum şi tranziţia la combustibili cu emisii scăzute de carbon. Costurile preoperaţionale pentru vehiculele electrice şi hibride sunt ridicate. Lipsa infrastructurii pentru alimentarea vehiculelor electrice este, de asemenea, o barieră.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


PROBLEME IDENTIFICATE (II)  Combustibilii precum gazul natural comprimat, gazul de sondă lichefiat şi biocombustibilii (bioetanol, biodiesel) urmează a fi promovaţi ca alternative mai puţin carbonintensive în comparaţie cu combustibili convenţionali pe bază de petrol. Resursele interne de combustibili fosili sunt foarte limitate şi Republica Moldova se confruntă cu probleme asociate cu securitatea aprovizionării cu combustibili, ca şi în cazul aprovizionării cu gaze naturale şi petrol. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


PROBLEME IDENTIFICATE (III)  Proiectele ce ţin de infrastructura transportului public sunt asociată cu costurile preoperaţionale de capital foarte ridicate, cu planificarea urbană nesatisfăcătoare şi cu mecanismele instituţionale inadecvate pentru gestionarea cererii de transport în zonele urbane.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Principalele probleme care sporesc impactul transportului auto asupra mediului: calitatea combustibilului; insuficienţa nodurilor de intersecţie pe autobanuri, a staţiilor auto şi parcărilor auto moderne; calitatea nesatisfăcătoare a învelişului rutier, în special în interiorul cartierelor; parcarea automobilelor gazoane şi pe trotuare;

în

curţi,

pe

exploatarea îndelungată şi starea tehnică nesatisfăcătoare a unităţilor de transport etc.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


CADRUL LEGAL (I)  Legea nr. 1515-XII din 16.06.93 privind protecţia mediului înconjurător;  Legea nr. 1422-XIII din 17.12.97 privind protecţia aerului atmosferic;  Legea nr. 1380-XIII din 20.11.97 cu privire la tariful vamal Stabileşte mecanismele de limitare a importului mijloacelor de transport vechi atât prin diferenţierea taxei vamale pentru automobile, în funcţie de vechimea lor, cât şi prin interzicerea importului mijloacelor de transport exploatate peste 10 ani.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


CADRUL LEGAL (II)  Semnarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prevede elaborarea unui cadru de politici pentru armonizarea la acquis-ul comunitar UE cu privire la transport şi transportul durabil.  Acordul instituie o foaie de parcurs până în 2022 pentru implementarea articole a Directivelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte transportul şi protecţia mediului.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


CADRUL LEGAL (II)  Semnarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prevede elaborarea unui cadru de politici pentru armonizarea la acquis-ul comunitar UE cu privire la transport şi transportul durabil.  Acordul instituie o foaie de parcurs până în 2022 pentru implementarea articole a Directivelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte transportul şi protecţia mediului.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


CADRUL LEGAL (III) CAPITOLUL 15 TRANSPORTURI ARTICOLUL 80 Aplicarea următoarele Directive: Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic Calendar: dispozițiile acestei directive se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Reglementările Uniunii Europene cu privire la transportul durabil

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE  Strategie de adaptare la schimbările climatice a UE Scop - consolidarea rezistenţei Europei în faţa impactului schimbărilor climatice. Transportul se situează pe locul doi după industria energetică ca şi factor determinant în producerea emisiilor de CO2.  Contribuţia Europei la emisiile globale UE este responsabilă pentru aproximativ 10 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Aproape 80 % din emisiile europene provin din producerea şi utilizarea energiei, inclusiv din transport.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Obiective ale politicii Uniunii Europene (I) Obiectivul general - stabilirea unui echilibru între dezvoltarea economică pe de o parte şi cerinţele de calitate şi siguranţă ale societăţii pe de cealaltă parte, pentru a dezvolta un sistem de transport modern, durabil. 60 de măsuri pentru dezvoltarea unui sistem de transport capabil să modifice ponderea modurilor de transport, să revitalizeze transportul feroviar, să promoveze transportul maritim şi fluvial şi să controleze creşterea transportului aerian. Transport rutier: Îmbunătăţirea calităţii, aplicarea în mod mai eficient a reglementărilor existente printr-un control şi sancţiuni mai aspre. Transport feroviar: Revitalizarea căilor ferate prin crearea unei zone feroviare integrate, eficiente, competitive şi sigure şi înfiinţarea unei reţele destinate serviciilor de transport de bunuri.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Obiective ale politicii Uniunii Europene (II)  Transport aerian: Controlul creșterii transportului aerian, menținerea standardelor de siguranță și protecția mediului.  Transport maritim şi fluvial: Dezvoltarea infrastructurii, simplificarea cadrului de reglementareși integrarea legislației sociale pentru a putea crea veritabile „autostrăzi maritime”.  Transport inter-modal: Modificarea ponderii modurilor de transport prin intermediul unei politici pro-active de promovare a transportului intermodal și a transportului feroviar, maritim și fluvial. În acest sens, una din inițiativele majore este programul „Marco Polo”, ce înlocuiește programul Acțiuni Pilot pentru Transport Combinat.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Obiective ale politicii Uniunii Europene (III)  Reţelele trans-europene şi eliminarea blocajelor: Construirea obiectivelor de infrastructură propuse în programul de reţele trans-europene identificate în 1996 într-un set de linii directoare, precum şi a proiectelor prioritare selectate în 1994 de către Consiliul European.  Utilizatorii: Poziţionarea utilizatorilor în centrul politicii de transport, respectiv reducerea numărului de accidente, armonizarea sancţiunilor şi dezvoltarea unor tehnologii mai sigure şi mai curate.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Viitorul politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor (I) Cartea albă din 2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” Viziune pentru viitorul transporturilor europene până în 2050, recomandând schimbări profunde la nivel de gândire politică și propune o serie de obiective și inițiative concrete. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Viitorul politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor (II) Provocări viitoare: Cererea de transport va creşte (se estimează că doar transportul de marfă va crește cu 80 % până în 2050), iar tendința de urbanizare se va menține. Sectorul european al transporturilor, în special cel rutier, depinde aproape total de petrol. Dată fiind volatilitatea piețelor petrolului și problemele de aprovizionare cu care ne vom confrunta probabil în viitor, trebuie găsiți combustibili alternativi fiabili. UE s-a angajat să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 80 % până în 2050. Transporturile (una dintre principalele surse de poluare, aflată la originea a circa un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din UE) vor trebui să contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Viitorul politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor (III)

Provocări viitoare: Una dintre cele mai grave probleme din transporturi rămâne congestionarea traficului, în special a celui rutier și aerian. Europa pierde anual, din acest motiv, circa 1 % din PIB și generează emisii foarte mari de carbon și alte substanțe nedorite. Transporturile trebuie eficientizate. În acest sens, pe lângă îmbunătățirea logisticii și favorizarea unui comportament „mai inteligent” din partea călătorilor, este nevoie și de o exploatare optimă a tehnologiilor moderne ale informației și comunicațiilor și a celor bazate pe sateliți. În loc să se limiteze la un singur mijloc de transport, călătorul european trebuie să învețe să combine toate modurile și rețelele de transport. Axarea pe cercetare şi inovare va garanta competitivitatea transporturilor europene pe piața mondială și îi va permite Europei să se mențină în avangarda tehnologică. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Viitorul politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor (IV)

10 obiective pentru un sistem de transport competitiv şi sustenabil: puncte de reper pentru atingerea obiectivului de reducere cu 60 % a emisiilor de GES.

1)Înjumătățirea utilizării autovehiculelor „alimentate în mod convențional” în transportul urban până în 2030; dispariția lor progresivă din orașe până în 2050; implementarea unei logistici urbane practic lipsite de CO2 în marile aglomerări urbane până în 2030. 2)Atingerea unui nivel de 40 % în privința utilizării în aviație a combustibililor sustenabili cu conținut scăzut de carbon până în 2050; de asemenea, reducerea cu 40 % a emisiilor de CO2 ale UE generate de combustibilii pentru transportul maritim până în 2050 (dacă este fezabil, chiar cu 50 %). This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Viitorul politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor (V) Obiective pentru un sistem de transport competitiv şi sustenabil:

3) Un procent de 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km ar trebui să fie transferat până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, acest procent trebuind să depășească 50 % până în 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă eficiente și ecologice. Pentru realizarea acestui obiectiv va fi necesară și dezvoltarea unei infrastructuri adecvate. 4) Finalizarea, până în 2050, a unei rețele feroviare europene de mare viteză. Triplarea lungimii rețelei feroviare de mare viteză existente până în 2030 și menținerea unei rețele feroviare dense în toate statele membre. Până în 2050, majoritatea transportului de călători pe distanțe medii ar trebui să se efectueze pe calea ferată. This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Viitorul politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor (VI) Obiective pentru un sistem de transport competitiv şi sustenabil:

5) Implementarea, până în 2030, a unei „rețele primare” TEN-T multimodale și complet funcționale la nivelul întregii UE, a unei rețele de calitate înaltă și de mare capacitate până în 2050 și a unui set corespunzător de servicii de informații. 6) Conectarea, până în 2050, a tuturor aeroporturilor „rețelei primare” la rețeaua feroviară, de preferință la rețeaua de mare viteză; garantarea faptului că toate porturile maritime primare sunt conectate corespunzător la sistemul feroviar de transport de marfă și, acolo unde este posibil, la sistemul de căi navigabile interioare.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Viitorul politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor (VII) Obiective pentru un sistem de transport competitiv şi sustenabil 7) Implementarea infrastructurii modernizate de gestionare a traficului aerian (SESAR) în Europa până în 2020 și finalizarea Spațiului aerian european comun. Implementarea unor sisteme echivalente de gestionarea a transportului terestru și pe apă. Lansarea Sistemului Global de Navigație prin Satelit European (Galileo). 8) Instituirea, până în 2020, a unui cadru pentru un sistem european de informare, gestionare și plată aplicabil transportului multimodal. 9) Apropierea de obiectivul „zero decese” în transportul rutier până în 2050. Garantarea poziției de lider mondial a UE în materie de siguranță și securitate a transportului pentru toate modurile de transport. 10) Realizarea de progrese în direcția aplicării principiilor „utilizator-plătitor” și „poluator-plătitor” și întărirea angajamentului sectorului privat în ceea ce privește eliminarea denaturărilor, inclusiv a subvențiilor prejudiciabile, generarea de venituri și asigurarea finanțării pentru investițiile viitoare în transporturi.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Măsurile specifice dezvoltării unui sistem de transport durabil în marile orașe sunt: introducerea unor taxe pe carburanți, parcare, impozite anuale pentru deținerea unor autovehicule etc; interzicerea traficului auto în anumite zone istorice sau centrale; dezvoltarea unor rețele infrastructurale pentru cicliști și pietoni; încurajarea transportului public (în special a autovehiculelor nepoluante) și delimitarea utilizării anumitor trasee; constrângerea scoaterii din uz a autovehiculelor vechi; constrângerea întreținerii periodice a vehiculelor; limitarea vitezelor; încurajarea amenajării unor spații de parcare (parcaje etajate);

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Municipalitățile pot adopta strategii de management pentru transport care sa promoveze alternative la utilizarea autoturismelor. reducerea numarului de autoturisme din trafic va reduce dramatic poluarea si nivelul de zgomot principiul "poluatorul plateste"  taxarea (pentru utilizarea infrastructurii, taxele de mediu…)  diminuarea impactului negativ al transportului asupra sanatatii. Exemplu: sistemul de taxare din Londra This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


MĂSURI - dezvoltarea unui sistem de transport durabil: 1. introducerea unor taxe specifice, diferențiate în funcție de nivelurile reale ale emisiilor 2. adaptarea prețului carburanților astfel încât să reflecte daunele pe care aceștia le produc asupra mediului 3. îmbunătățirea sistemelor de monitorizare a emisiilor și compararea datelor cu potențialul impact al emisiilor poluante asupra mediului și sănătății 4. diferențierea pe baza nivelului emisiilor a impozitelor anuale pentru autovehicule.

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


MĂSURI - dezvoltarea unui sistem de transport durabil:

5. realizarea unei monitorizări “în timp real”, cu perspectiva înregistrării poluatorilor ce depășesc CMA (concentrația maximă admisă) 6. măsuri fiscale și de monitorizare contra poluării fonice 7. restricționarea accesului în diferite zone ale orașelor, pentru diferite perioade de timp și pentru anumite tipuri de vehicule 8. dimensionarea oricărei taxe în funcție de lungimea traseului străbătut This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


INSTRUMENTE - încurajarea unui sistem de transport durabil: -economice -informaționale -administrative Instrumente economice: -impozite anuale pentru deținerea de autovehicule -taxe de achiziționare -taxe pe carburanți -taxe de parcare -taxe de utilizare a infrastructurii (taxe/km) Instrumente informaționale: - informarea publicului asupra efectelor și costurilor poluării This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Exemple: Instrumente administrative: -introducerea unor limite -interzicerea traficului în anumite zone -limitarea spațiilor de parcare -dezvoltarea infrastructurii pentru bicicliști, pietoni -încurajarea transportului public și delimitarea utilizării anumitor trasee

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Strategia de dezvoltare a unui sistem de transport durabil: - național - local La nivel național: -măsuri fiscale -măsuri compensatorii -măsuri informaționale

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


La nivel local: -subvenții pentru transporturile mai puțin poluante -măsuri fiscale -măsuri de tip cantitativ (restricții de viteză, acces, tip de carburant) -soluții alternative: bicicleta, mersul pe jos, transportul public, reglementări teritorial administrative

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Amenajarea teritoriului studii de capacitate păstrarea tuturor sistemelor naturale planificare pe termen lung teste de protecția mediului participarea locuitorilor la luarea deciziilor amenajarea integrată a teritoriului control și revizuire

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț


Vă mulțumesc pentru atenție!!!

ÎMPREUNĂ PENTRU UN TRANSPORT DURABIL!

This Programme is co-funded by the European Union

Implementat de Primăria municipiului Edineț

Profile for bard_ngo

Анализ законодательства, Молдова  

Ana Strimbanu

Анализ законодательства, Молдова  

Ana Strimbanu

Profile for bard_ngo
Advertisement