Page 1

WEEKEND BREAKFAST T h ewh o l ep o i n t o ft h ewe e k i st h ewe e k e n d Σ ΑΒΒΑΤ Ο&ΚΥΡΙ ΑΚΗ 10. 00πµ-13. 00µµ


WEEKEND BREAKFAST Οµελέτ α7, 00€ ( µεgouda ,γ αλοπούλακ απν ι στ ή,ν τ οµάτ α) Σ υν οδε ύε τ αι µεπατ άτ ε ςτ ηγ αν ι τ έ ςκ αι c oc k t a i l s a uc e

Panc akes7, 50€ •Σ ι ρόπι σφε ν δάµου( ma pl es y r up)κ αι κ αρύδι α •Πραλί ν αφουν τ ουκ ι ού •Μέ λι µεκ αρύδι ακ αι κ αν έ λα •Mαρµε λάδα( βατ όµουρο,µύρτ ι λο,φρούτ ατ ουδάσους )

Πί τ σασοκολάτ ας8, 00€ ( µεπραλί ν αφουν τ ουκ ι ού,µπαν άν ακ αι τ ρι µµέ ν οµπι σκ ότ ο)

Amer i c anBr eakf as t8. 50€ ( Αυγ άτ ηγ αν ι τ άµεµπέ ι κ ον ,λουκ αν ι κ άκ ι αφραν κ φούρτ ης , ψητ άλαχ αν ι κ ά)

Αυγοφέτ ες7, 00€ •µέ λι µεκ αρύδι ακ αι κ αν έ λα •κ ρέ µατ υρι ού,µαρµε λάδα( βατ όµουρο,µύρτ ι λο, φρούτ ατ ουδάσους )

Cr oqueMes s i e8, 50€ ( µεf oua nt r eχ οι ρι ν ό,goudaκ αι κ ρέ µαµπε σαµέ λ)

∆ΩΡΕΑΝ τ ορόφηµατ ηςεπι λογήςσας •Καφές •Τ σάι•Χυµός •Γ άλα κ αικ ρουασανάκ ι ασοκ ολάτ ας

WEEKEND BREAKFAST @BARCO  

The whole point of the week is the weekend! ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 10.00πμ - 13.00 μμ

WEEKEND BREAKFAST @BARCO  

The whole point of the week is the weekend! ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 10.00πμ - 13.00 μμ

Advertisement