Page 1

REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

1


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Tipologia del document Àmbits del treball Línies de treball Organització de la comissió Organització de la comissió

Ortofoto actual

2


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Tipologia del document

Antecedents Cronologia del planejament  (fites principals)

1976 1986 1993 1994

Aprovació del Pla General Metropolità (PGM) Aprovació del Text refós del PERI de la Barceloneta Aprovació del PERI Sector Nord de la Barceloneta Aprovació del PE de la Façana marítima de la Barceloneta (anul∙lat per sentència del TS de l’any 2000) 1999 Aprovació de la Modificació puntual del PERI de la Barceloneta 2007 Modificació del PGM per a la millora de l’accessibilitat vertical (“Pla dels ascensors”) 2010 Modificació del Domini públic marítimo‐terrestre

3


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Tipologia del document

1

2

Dos documents urbanístics

MODIFICACIÓ DEL PERI DE LA BARCELONETA PER A LA  MODIFICACIÓ DEL PERI DE LA BARCELONETA PER A LA REFOSA I ACTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ (MPGM) A LA BARCELONETA

4


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Tipologia del document

MODIFICACIÓ DEL PERI DE LA  BARCELONETA  PER A LA REFOSA PER A LA REFOSA  I ACTUALITZACIÓ  DEL  PLANEJAMENT PLANEJAMENT  VIGENT MODIFICACIÓ  PUNTUAL DEL  PLA GENERAL PLA GENERAL  METROPOLITÀ (MPGM) A LA  BARCELONETA

1 2

Tramitació en paral∙lel  Redacció del document per a l’aprovació inicial  Seguiment per la Comissió Seguiment per la Comissió  Aprovació inicial del document urbanístic – AJ. BCN  Exposició al públic (30 dies)  Recull d'al∙legacions, informes sectorials i suggeriments  Retorn de les modificacions a la Comissió Aprovació provisional Redacció del document que incorpora les modificacions per a  ll’aprovació aprovació definitiva definitiva Aprovació definitiva – AJ. BCN Publicació al BOPB  Redacció del document per a l’aprovació inicial Redacció del document per a l’aprovació inicial  Seguiment per la Comissió  Aprovació inicial del document urbanístic – AJ. BCN (Hàbitat Urbà)  Exposició al públic (30 dies)  Recull d'al∙legacions, informes sectorials i suggeriments  Retorn de les modificacions a la Comissió Redacció del document que incorpora les modificacions per a l’aprovació  provisional Aprovació provisional – AJ. BCN (Plenari municipal) Aprovació definitiva – subcomissió d’urbanisme (GENCAT+AJ. BCN) Publicació al DOGC

5


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Tipologia del document

1

OBJECTIUS

MODIFICACIÓ DEL PERI DE LA BARCELONETA PER A LA REFOSA  MODIFICACIÓ DEL PERI DE LA BARCELONETA PER A LA REFOSA I ACTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT Dotar al barri de La Barceloneta d Dotar al barri de La Barceloneta d’un un instrument de planejament urbanístic  instrument de planejament urbanístic únic, el qual pugui regular d’una manera més eficient i eficaç la maduració del  teixit urbà. Posar de rellevància els valors patrimonials del teixit urbà del barri que el  Posar de rellevància els valors patrimonials del teixit urbà del barri que el doten de singularitat i li aporten un caràcter diferencial respecte a la resta de  ciutat, mitjançant estratègies de desenvolupament i gestió que mantinguin  viu el patrimoni construït del barri a través, bàsicament, de processos actius  de rehabilitació i recuperació.  Resoldre situacions urbanístiques que resten pendents de gestió bé derivades  directament d’àmbits no desenvolupats del propi PERI del 1986, com a  conseqüència del desenvolupament de processos urbans,  de figures de  planejament, convenis urbanístics, etc. o bé simplement situacions  urbanístiques provinents d’errades materials detectades en la transcripció de  regulacions normatives, gràfiques o escrites. regulacions normatives, gràfiques o escrites.

6


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Tipologia del document

2

OBJECTIUS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ (MPGM) A LA BARCELONETA Modificació del document  Modificació del document “Modificació Modificació del PGM en la regulació de  del PGM en la regulació de l’edificació tradicional de la Barceloneta per millorar la seva accessibilitat  vertical”, aprovat definitivament el 04/05/2007. L’objecte de la modificació  sobre aquest document serà la seva derogació. Modificació del document “Modificació del PGM per a la destinació de  finques de Ciutat Vella a Habitatge Social”, aprovat definitivament el  11/06/2008. L’objecte de la modificació sobre aquest document serà el  compliment del conveni signat en data 29 de novembre de 2010 entre  Foment de Ciutat Vella i la Comunitat de propietaris de la finca del c. Pinzón 15, Balboa 32 i Pinzón 17‐19.  Modificacions de diverses claus urbanístiques en compliment de diversos  Convenis signats: Casa del Porró i Clínica Barceloneta. Adaptació del perímetre de la clau urbanística 18 (Zona subjecte a ordenació  volumètrica específica) a la realitat de l’edifici existent de PB+12PP+A de la  l è íf ) l l d l’ d f d d l Plaça del Mar.  

7


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Àmbits dels treballs 

1

8

Delimitació física

MODIFICACIÓ DEL PERI DE LA BARCELONETA PER A LA REFOSA  MODIFICACIÓ DEL PERI DE LA BARCELONETA PER A LA REFOSA I ACTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Àmbits dels treballs 

2

Delimitació física

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ (MPGM) A LA BARCELONETA

9


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Línies de treball 

Actuacions prèvies

2008  Projecte d’intervenció integral (Pla de barris) 2009 Estudis de l’edificació tradicional (Xabier Eizaguirre)

2010 Concurs per a la modificació i refosa del planejament al barri de la Barceloneta (adjudicació a Urbaning 09, SLP) 2011 Lliurament dels estudis previs i diagnosi de l’estat actual del Lliurament dels estudis previs i diagnosi de l’estat actual del planejament (abril de 2011). 

10


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

11

Línies de treball   Per tal de dotar al barri de La Barceloneta d’un instrument de  planejament urbanístic únic, el qual pugui regular d’una  manera més eficient i eficaç la maduració del teixit urbà:

A. Es refonen els planejaments derivats  inclosos dintre de l’àmbit de la present  modificació en un de sol B. S’actualitzen les claus urbanístiques q


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Línies de treball   Per Per tal de posar de rellevància els valors patrimonials del  tal de posar de rellevància els valors patrimonials del teixit urbà del barri:

A Es A. Es redacta una Ordenança d’edificació amb  redacta una Ordenança d’edificació amb l’objectiu de • Preservar els valors històrics, tipològics i ambientals del  B id l B Barri de la Barceloneta l • Afavorir el procés de renovació del teixit residencial i  edilici

B.  Es creen dues subclaus específiques dintre de  cada zona urbanística, per tal de regular la  manera en què s’ha d’intervenir a les  edificacions tot preservant els valors  patrimonials que atresoren patrimonials que atresoren

12


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Línies de treball   Per Per tal de resoldre situacions urbanístiques que resten  tal de resoldre situacions urbanístiques que resten pendents de gestió:

A Adaptem A. Adaptem el planejament a la nova línia que  el planejament a la nova línia que defineix la zona de domini públic Marítimo Terrestre (DPMT) B. Es tramita en paral∙lel la Modificació puntual del  PGM a la Barceloneta G a a a ce o eta

13


REFOSA DEL PLANEJAMENT VIGENT A LA BARCELONETA i Modificació de PGM Constitució de la Comissió de seguiment

Organització de la Comissió

14

Profile for Avv l'òstia Barceloneta

Esquema-presentacio nou pla urbanistic i comissio de seguiment  

Esquema del nou pla urbanistic (linies generals i calendari), presentat a les entitats del barri el 19 de desembre del 2012.

Esquema-presentacio nou pla urbanistic i comissio de seguiment  

Esquema del nou pla urbanistic (linies generals i calendari), presentat a les entitats del barri el 19 de desembre del 2012.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded