Page 1

JORNADES DE PARTICIPACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PERI DE LA BARCELONETA Gener 2013

URBANING o9, S.L.P. c/Turull, 59 primer pis o82o2 Sabadell Telf.: 93 745 o6 53 Fax.: 93 726 71 66 / info.: mail@urbaning.net


INDEX 1. PRESENTACIÓ DE LES SESSIONS TÈCNIQUES DE PARTICIPACIÓ ........ 3 1.1

Introducció ............................................................................................................... 3

2. OBJECTIUS GENERALS ................................................................................ 4 2.1

Objectiu 1 ................................................................................................................. 4

2.2

Objectiu 2 ................................................................................................................. 5

2.3

Objectiu 3 ................................................................................................................. 6

2.4

Enfoc de les sessions de participació en funció dels objectius plantejats ............... 7

3. ESTRUCTURA DE LES JORNADES .............................................................. 8 3.1

Primera sessió .......................................................................................................... 8

3.2

Segona sessió ........................................................................................................... 8

3.3

Tercera sessió........................................................................................................... 8

URBANING o9, S.L.P. c/Turull, 59 primer pis o82o2 Sabadell Telf.: 93 745 o6 53 Fax.: 93 726 71 66 / info.: mail@urbaning.net


1. PRESENTACIÓ DE LES SESSIONS TÈCNIQUES DE PARTICIPACIÓ 1.1 Introducció Arran dels treballs de redacció que han de suposar la modificació i refosa del planejament urbanístic a la Barceloneta i en compliment al compromís amb les entitats del barri de la Barceloneta sobre la creació d’una comissió de seguiment dels mateixos, en data 19 de desembre de 2012 es va fer una primera reunió amb l’objectiu de constituir/definir aquesta Comissió de Seguiment dels treballs. A la reunió van estar convidades diferents entitats del barri, per tal d’informar de les primeres reflexions tècniques al respecte dels treballs a realitzar. A més, es va pactar amb elles les condicions en què es produiria el funcionament de la Comissió. Un dels compromisos adoptats per l’equip redactor en aquell moment, fou el de lliurar la documentació tècnica que havia de ser treballada en cada reunió. I és per això que hem elaborat el present informe: – D’una banda, i mitjançant aquest informe, es pretén tornar a posar l’èmfasi en quins han estat els objectius del treball, per tal d’entendre clarament quin és l’abast del document i de quina manera pot incidir en la

millora de l’habitabilitat i aportar solucions urbanístiques a

problemàtiques pròpies del barri. – I d’altra banda, explicar quin ha estat l’orientació escollida per preparar les diferents reunions de treball amb els veïns. Val a dir que, l’equip d’URBANING ha realitzat un document d’Estudis previs, el qual conté una primera anàlisi urbanística del barri, des de diferents perspectives, tal com explicarem més endavant a l’apartat 3.

URBANING o9, S.L.P. c/Turull, 59 primer pis o82o2 Sabadell Telf.: 93 745 o6 53 Fax.: 93 726 71 66 / info.: mail@urbaning.net


2. OBJECTIUS GENERALS 2.1 Objectiu 1 Dotar al barri de La Barceloneta d’un instrument de planejament urbanístic únic, el qual pugui regular d’una manera més eficient i eficaç la maduració del teixit urbà. Inicialment, l’àmbit d’estudi que s’ha escollit es correspon i coincideix amb el delimitat pel PERI de la Barceloneta de l’any 1986, el qual inclou el recinte històric del teixit tradicional, el passeig Marítim, el passeig de Joan de Borbó, el sector Nord (Avinguda d’Icària) i l’àrea del parc de la Barceloneta. La gran quantitat de documents de planejament urbanístic, general i derivat, que s’han aprovat des del 1986, els quals han modificat parcialment alguns dels aspectes del PERI inicial, han generat una superposició de normatives urbanístiques que fa difícil actuar amb eficàcia, a l’hora de decidir quins són els paràmetres normatius a aplicar en cada parcel·la. Entre d’altres, cal mencionar el Pla de Gestió Integrada del litoral de la ciutat (PGI), el qual delimita la nova ZMT (alliberant de 77 Ha en el total de Barcelona, de les quals 14 són de passeig marítim), segons el conveni de col·laboració entre el “Ministerio de Medio Ambiente”, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Resulta evident per tant que cal adaptar-la a la nova realitat física del litoral barceloní i, serà a través d’aquest document únic de planejament, que s’adequaran les qualificacions dels espais alliberats per la nova delimitació de la ZMT (zona marítimo-terrestre), la qual ve a substituir la que es va realitzar l’any 1923.

URBANING o9, S.L.P. c/Turull, 59 primer pis o82o2 Sabadell Telf.: 93 745 o6 53 Fax.: 93 726 71 66 / info.: mail@urbaning.net


2.2 Objectiu 2 Posar de rellevància els valors patrimonials del teixit urbà del barri que el doten de singularitat i li aporten un caràcter diferencial respecte a la resta de ciutat, mitjançant estratègies de desenvolupament i gestió que mantinguin viu el patrimoni construït del barri a través, bàsicament, de processos actius de rehabilitació i recuperació. Cal avançar en les diferents propostes de rehabilitació del recinte històric des d’una estricta preservació dels valors de la gènesi del barri. La singularitat de la trama i la volumetria existents seran la guia per al desenvolupament dels treballs de desenvolupament del nou document de planejament. El nou text urbanístic normatiu haurà de recollir la complexitat i tot el seguit de particularitats i casuístiques que es poden produir en l’aplicació de les idees reflectides en el document. La correcta correlació entre l’objectiu i els mecanismes tècnics de regulació han de ser la clau de l’èxit de la seva aplicació tenint sempre en compte la necessària correspondència amb la normativa dels planejaments precedents i actualment vigents, malgrat que no podem descartar la necessitat de revisar-ne el seu contingut i fins i tot generar propostes de modificació puntual d’algun dels seus aspectes normatius en relació a les característiques singulars de l’habitatge com a mesura excepcional pel barri de la Barceloneta. Igualment, s’haurà de tenir en compte la nova legislació referent al Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, el qual pretén “determinar condicions tècniques d'habitabilitat més assequibles i ajustades als processos de construcció i rehabilitació actuals, sense oblidar els requeriments mínims de què han de disposar els habitatges del parc existent.”

URBANING o9, S.L.P. c/Turull, 59 primer pis o82o2 Sabadell Telf.: 93 745 o6 53 Fax.: 93 726 71 66 / info.: mail@urbaning.net


2.3 Objectiu 3 Resoldre situacions urbanístiques que resten pendents de gestió bé derivades directament d’actuacions programades pel d’àmbits pendents de gestió del propi PERI del 1.986 però sense executar, bé com a conseqüència del desenvolupament de processos urbans, de figures de planejament, convenis urbanístics, etc. o bé simplement situacions urbanístiques provinents d’errades materials detectades en la transcripció de regulacions normatives, gràfiques o escrites.

D’una banda, el PERI del 1986 preveia un programa d’actuacions que han estat executades amb un percentatge força elevat (l’anàlisi detallat d’aquestes actuacions es realitzarà a la 3a sessió de participació). Tot i així, resten pendents d’execució algunes operacions urbanístiques, que han quedat aturades per diversos motius, les quals, mitjançant el nou document de planejament que es redactarà, hauran de ser definides i projectades d’acord amb la situació urbanística i conjuntural actual. I d’altra banda, al llarg d’aquests 16 anys, d’ençà que es va aprovar definitivament el PERI, han esdevingut circumstàncies urbanístiques de diversa índole – provinents de convenis, altres aspectes sectorials, etc. –

les

conseqüències de les quals han de ser recollides en el nou document de planejament. En aquest sentit, la modificació i refosa del PERI, haurà d’identificar tots aquests fets i encertar en la manera en què han de ser resolts i incorporats, al nou document que regirà, urbanísticament, el barri de La Barceloneta.

URBANING o9, S.L.P. c/Turull, 59 primer pis o82o2 Sabadell Telf.: 93 745 o6 53 Fax.: 93 726 71 66 / info.: mail@urbaning.net


2.4 Orientació de les sessions de participació en funció dels objectius plantejats

Per tal de ser conseqüents amb els objectius prèviament establerts, es proposa desenvolupar les sessions de participació en tres etapes que es corresponguin amb la part de l’anàlisi dels Estudis Previs que afecti als aspectes a tractar. Cadascuna de les sessions, podrà ser dividida en dues parts:

La documentació tècnica que en cadascuna de les sessions aportarà l’equip d’URBANing, s’extraurà del document de caràcter tècnic que s’ha elaborat per tal de realitzar una primera anàlisi del barri de La Barceloneta: els ESTUDIS PREVIS.

URBANING o9, S.L.P. c/Turull, 59 primer pis o82o2 Sabadell Telf.: 93 745 o6 53 Fax.: 93 726 71 66 / info.: mail@urbaning.net


3. ESTRUCTURA DE LES JORNADES 3.1 Primera sessió A la primera sessió de participació, l’equip d’URBANING presentarà la part dels Estudis Previs relativa al planejament urbanístic. Es centrarà en analitzar i esmicolar tots aquells documents de planejament que han incidit, directament o indirectament, en qualsevol aspecte de regulació urbanística que tingui a veure amb el barri. 3.2 Segona sessió A la segona sessió de participació, l’equip d’URBANING presentarà la part dels Estudis Previs relativa al l’anàlisi de l’estat de les edificacions. Amb l’objectiu de definir clarament una estratègia que tingui en compte els valors patrimonials del barri, alhora que la situació actual, es presentarà una descripció de l’estat de les edificacions del barri, pel que fa a condicions d’habitabilitat i conservació del propi edifici. 3.3 Tercera sessió A la tercera sessió de participació, l’equip d’URBANING presentarà la part dels Estudis

Previs

relativa

al

la

gestió

de

les

àrees

pendents

de

desenvolupament. Per tal de poder valorar si els estàndards urbanístics que es desprenen dels diferents documents de planejament són els adequats, la sessió es centrarà, d’una banda, en l’anàlisi dels sistemes (equipaments, zones verdes, etc.) de què està dotat actualment el barri, i les estratègies de desenvolupament de les àrees pendents de gestió urbanística, amb les quals implementar petits projectes de futur de La Barceloneta.

URBANING o9, S.L.P. c/Turull, 59 primer pis o82o2 Sabadell Telf.: 93 745 o6 53 Fax.: 93 726 71 66 / info.: mail@urbaning.net

Proposta_sessions_participatives_Urbaning  

Proposta de sessions tecniques de participacio per part d'Urbaning per al nou planejament de la Barceloneta.

Proposta_sessions_participatives_Urbaning  

Proposta de sessions tecniques de participacio per part d'Urbaning per al nou planejament de la Barceloneta.

Advertisement