Page 1

Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

Adreça Comte de Santa Clara, 8‐10 Barcelona 08003 Telèfon 932‐253‐574 Biblioteca en servei des de Fax 932‐255‐068 Equipament en funcionament des de (darrer trasllat o ampliació) E‐mail b.barcelona.b@diba.cat Web http://www.bcn.cat/biblioteques/

Barcelona 26‐abr‐2008

0. RESUM DE DADES Població de l'àrea d'influència Població municipi

15.698 1.619.337

Població districte

118.967

RECURSOS Superfície Personal Punts de lectura Ordinadors Ordinadors per al públic Fons documental Fons documental en lliure accés Creixement de la col∙lecció Dies de servei Hores de servei

836 7 88 33 43.680 36.910 2.955 268 1.754

53 m2 per cada 1.000 habitants 7,00 Equivalent a temps complet* 21 per cada 10.000 habitants 2,78 volums per habitant 85% del fons total

38,50 hores setmanals en horari ordinari

USUARIS   Usuaris inscrits a 31/12** Carnets expedits durant l'any Població amb carnet***

14.058 1.246 789.997

90% en relació a la població de l'àrea d'influència

Visites Ús del SPAI o d'ofimàtica o Internet i + Ús del servei de Wi‐Fi Préstecs

102.904 10.095 11.844 113.139

384 38 44 422

Usuaris actius de préstec Usuaris actius de Wi‐Fi****

3.501 1.216

49% de la població del municipi

RESULTATS per dia de servei per dia de servei per dia de servei per dia de servei

25% dels usuaris inscrits 9 per cada 100 usuaris inscrits

* Equivalent en temps de treball a jornada completa i per tot el període de temps de servei de la biblioteca. ** Persones amb carnet de la biblioteca amb independència del municipi declarat de residència. *** Titulars del carnet de biblioteca residents al municipi **** Connectats des de la biblioteca


Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

1. DADES TERRITORIALS POBLACIÓ Municipi Barcelona Zona XB Barcelona ciutat Districte 01. Ciutat Vella Àmbit de servei Proximitat

1.619.337 118.967 15.698

7% de la del municipi 13% de la del districte

2. DADES DE L'ESPAI  

Altres equipaments públics al mateix edifici Accés directe des del carrer

No Sí

Superfície de servei (m2 útils) Nombre de plantes Taulells d'atenció al públic

836 4 3

3. DADES DE PERSONAL DIBA Llocs

Bibliotecaris Tècnics auxiliars TA Conductors Ajudants de serveis Altres Becaris TOTAL Total sense becaris

Equiv any

AJUNTAMENT Llocs

Equiv any

GENCAT Llocs

Equiv any

CONSORCI BCN Llocs

Equiv any

TOTAL Llocs

Equiv any

2 4

2,00 4,00

2 4

2,00 4,00

1

1,00

1

1,00

7 7

7,00 7,00

7 7

7,00 7,00


Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

4. DADES DE FONS FONS PER SECCIÓ

Fons inicial

Fons general Fons infantil Música i cinema Fons revistes Fons col∙lecció local Fons petits lectors Fons referència Fons magatzem Fons especial Fons mòbil TOTAL

19.947 7.366 7.229 384 483 370 683 943 3.673 31 40.725 (sense R)

FONS PER TIPUS DE MATERIAL (final a 31/12/2010) ‐ 29.749 Llibre 1 Braille Partitura 16 Disc vinil Mapa 90 Lectura fàcil 92 4.347 DVD 20 VHS 119 Audiollibre 5.107 CD Làmina, fotografia

Fons en lliure accés de  préstec*

36.910

5. PUNTS DE LECTURA I SERVEI Punts de lectura amb taula Punts d'accés a Internet Punts d'escolta / visionatge Punts de lectura sense taula Places en aules Punts d'autoaprenentatge TOTAL

48 8 20 12 88

992 686 743 1.393 56 38 ‐274 311 404 ‐1 2.955 (sense R)

31/12/2010

%

20.939 8.052 7.972 1.777 539 408 409 1.254 4.077 30 43.680 (sense R)

48% 18% 18% 4% 1% 1% 1% 3% 9% 0% 104%

= = = = = = = = = = =

Lletra gran Web

100

Joc PC Joc videoconsola Blu‐ray Revista Revista‐e Casset CD‐ROM DVD musical Curs de llengua Còmic TOTAL

232 30 4 2.737 5 173 284 887 1.464 42.715 (sense R)

Títols de revistes vives Recursos d'informació d'accés en línia subscrits

85% del fons

*Càlcul a partir del percentatge segons la taula Fons per secció.

Creixement + + + + + + + + + + +

140 16


Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

6. EQUIPAMENT 6.1 INFORMÀTIC ORDINADORS D'ÚS PÚBLIC De sobretaula Portatils

23

Amb connexió a Internet

20

Amb connexió a Internet

9

23

ORDINADORS DE TREBALL INTERN De sobretaula Portatils

9 1 10

TOTAL ORDINADORS

33

Escànner Lectors de codis de barres Aparells d'autoprèstec

1 9

Biblioteca amb servei de Wi‐Fi Biblioteca amb servei Internet i +

Sí Sí

IMPRESSORES De carnets De teixells En color En blanc i negre Diaris del món TOTAL

6.2 AUDIOVISUAL Pantalles de TV Recepció TV satèl∙lit Combis Auriculars Equip de so ambient Equip de so sala d'actes Altres equips de so Càmares fotogràfiques Càmeres de vídeo

No 10

Pletines de casset Reproductors CD Reproductors vídeo VHS Reproductors DVD Reproductors Blu‐Ray Videoconsoles

1 1

Projector de diapositives Vídeo‐projectors Aparells compactes

6.3 TELEFONIA Línies de telèfon Aparells de fax Telèfon públic

4 de veu o fax 1

6.4 REPROGRAFIA Fotocopiadores d'ús públic Fotocopiadores d'ús intern TOTAL

1 1 2

6.5 EQUIPAMENT ANTIFURTS Nombre de passadissos Aparells activadors / desactivadors

1 4

6.6 MATERIAL D'AJUT I SUPORT A LA LECTURA PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ Lupa

1

3

1 1 3

5


Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

8. DADES D'USUARIS INSCRITS, SEGONS ACTIVITAT I POBLACIÓ AMB CARNET 8.1 USUARIS INSCRITS (a la biblioteca amb independència del seu municipi de residència) Carnets expedits per la biblioteca durant l'any Usuaris que han tingut activitat al servei de préstec usuaris actius 46 Petits lectors (PL) 421 Infantils (IN) 373 Joves (JO) 1.648 Adults 1 (AD1) 857 Adults 2 (AD2) 144 Gent gran (GG) Servei domiciliari (SD) 2 Biblioteques (BI) 4 Altres entitats PI Generalitat 1 Staff 5 Indeterminats 3.501 TOTAL 25% %

1.246

usuaris no actius

total 108 1.081 1.755 6.642 3.552 883

1% 8% 12% 47% 25% 6%

1 13

3 17

0% 0%

4 7 10.557 75%

5 12 14.058

Usuaris que han tingut activitat al servei de Wi‐Fi usuaris inscrits a  qualsevol biblioteca  connectats des de la  biblioteca

Petits lectors (PL) Infantils (IN) Joves (JO) Adults 1 (AD1) Adults 2 (AD2) Gent gran (GG) Servei domiciliari (SD) Biblioteques (BI) Altres entitats PI Generalitat Staff Indeterminats TOTAL

%

%

1% 16% 64% 17% 1%

19 157 681 194 16

2% 15% 64% 18% 1%

1

0%

1

0%

1

0%

100%

8.2 POBLACIÓ AMB CARNET (residents al municipi) Habitants amb carnet

usuaris amb carnet  de la biblioteca  connectats a  qualsevol biblioteca

15 194 779 211 16

1.216

789.997 (Barcelona)

%

62 660 1.382 4.994 2.695 739

1.069

100%

0% 0% 100%


Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

9. DADES DE SERVEI 9.0 Temps de servei Dies de servei Hores de servei

268 1.754

38,50 Setmanals (en horari ordinari)

9.1 ÚS DE LA BIBLIOTECA (Visites i ús dels diferents serveis)

Visites Infantils Joves Adults Gent Gran Servei domiciliari Entitats Biblioteques TOTAL % sobre visites

102.904

102.904 100%

Visites al web

Ús del servei  públic d'accés  Ús del servei  Ús del servei  Ús del servei  Wi‐Fi a Internet d'ofimàtica d'Internet i +

10.095

53 53 11.429 309

10.095 10%

11.844 12%

37.976

37.976 37%

9.2 PRÉSTEC

Fons general Fons infantil Música i cinema Fons revistes Fons col∙lecció local Fons petits lectors Fons referència Fons magatzem Fons especial Fons mòbil TOTAL

TOTAL

%

Rotació

37.843 13.452 50.454 3.166 247 1.045 35 1.153 5.739 5 113.139 113.139

33% 12% 45% 3% 0% 1% 0% 1% 5% 0%

1,81 1,67 6,33 1,78 0,46 2,56 0,09 0,92 1,41 0,17 2,98* VERDADERO

* Rotació total calculada sobre el fons en lliure accés i descomptant el préstec de revistes

9.3 PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI Documents deixats Documents rebuts

1.967 1.120

9.4 ACTIVITATS, PUBLICACIONS I DIFUSIÓ Exposicions Hores del conte Conferències Visites escolars Visites organitzades Audiicons i concerts Cursos  i tallers Sessions de Clubs de Lectura Altres tertúlies literàries Altres activitats TOTAL

8 19 7 20 8 4 105 16 1            188

Guies de lectura Programes de ràdio Programes de TV Col∙laboracions en premsa Altres publicacions Punts de servei extern Bibliopiscina? Altres

10

No No


Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

10. INDICADORS 2010 ORIENTACIÓ A L'USUARI

Percentatge d'usuaris inscrits que han fet ús del servei de préstec Usuaris actius* Usuaris inscrits

3.501 14.058

3.501 14.058

x 100

=

25%

25

=

8%

8

El 25% dels usuaris inscrits ha fet ús del servei de préstec * Amb 1 o més préstecs registrats durant l'any

Percentatge d'usuaris inscrits que han fet ús del servei de Wi‐Fi* Usuaris actius* Usuaris inscrits

1.069 14.058

1.069 14.058

x 100

El 8% dels usuaris inscrits ha fet ús del servei de Wi‐Fi * Inscrits a la Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat amb 1 o més connexions registrades durant l'any a qualsevol biblioteca de la XBM

Relació entre el nombre d'usuaris inscrits i usuaris que han fet ús del servei de Wi‐Fi des de la biblioteca* (en %) Usuaris actius* Usuaris inscrits

1.216 14.058

1.216 14.058

x 100

=

9%

9

Per cada 100 usuaris inscrits, 9 usuaris s'han connetat a Internet a través del servei de Wi‐Fi de la biblioteca * Inscrits a qualsevol biblioteca amb 1 o més connexions registrades durant l'any a la Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat 

INTENSITAT EN LÚS DE LA BIBLIOTECA

Visites a la biblioteca per dia de servei Visites Dies de servei

102.904 268

102.904 268

=

384

384

102.904 836

=

123

123,09

10.095 268

=

38

La biblioteca rep 384 visites per dia de servei

Visites a la biblioteca per m2 Visites Superfície

102.904 836 123,09 visites per m2

Ús dels serveis d'Internet i/o ofimàtica per dia de servei Ús SPAI + Ofimàtica

Dies de servei

10.095 268

38 usuaris dels serveis públics d'internet i/o ofimàtica per dia de servei

38


Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

Ús del servei Wi‐Fi per dia de servei Ús servei Wi‐Fi Dies de servei

53 268

53 268

=

0,20

0

=

422

422

=

135

135

=

2,59

2,59

=

3,07

3,07

=

1,10

1,10

=

8,05

8,05

0 usuaris del servei Wi‐Fi per dia de servei

Préstecs per dia de servei Préstecs Dies de servei

113.139 268

113.139 268 422 préstecs per dia de servei

Préstecs per m² Préstecs Superfície

113.139 836

113.139 836 135 préstecs per dia de servei i m2

ANÀLISI DE L'ÚS DE LA BIBLIOTECA

Préstecs per document Préstecs Fons documental

113.139 43.680

113.139 43.680 Cada document ha estat prestat 2,59 vegades

Préstecs* per document en lliure accés de préstec Préstecs Fons lliure accés préstec

113.139 36.910

113.139 36.910

Cada document de lliure accés de préstec ha estat prestat 3,07 vegades * Es descompten els préstecs de revistes

Préstecs per visita Préstecs Visites

113.139 102.904

113.139 102.904

Cada visita s'ha emportat en préstec 1,10 documents de mitjana

Préstecs per usuari inscrit Préstecs Usuaris inscrits

113.139 14.058

113.139 14.058

Cada usuari amb carnet expedit per la biblioteca s'ha emportat en préstec 8,05 documents de mitjana

Préstecs per usuari que ha fet ús del servei de préstec* Préstecs Usuaris actius

113.139 3.501

113.139 3.501

=

32,32

Cada usuari que ha fet ús del servei de préstec s'ha emportat 32,32 documents de mitjana * com a mínim ha fet servir el servei de préstec un cop

32,32


Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

Percentatge de visites que fan ús dels serveis públics d'Internet i/o ofimàtica 10.095 102.904

Ús SPAI + Ofimàtica

Visites

10.095 102.904

x 100

=

10%

10

=

12%

12

=

9,74

9,74

El 10% de les visites fa ús dels serveis públics d'Internet i/o ofimàtica

Percentatge de visites que fan ús del servei de Wi‐Fi Ús Wi‐Fi Visites

11.844 102.904

11.844 102.904

x 100

El 12% de les visites fa ús del servei Wi‐Fi

Ús del servei Wi‐Fi per usuari que ha fet ús del servei* Ús servei Wi‐Fi

11.844 1.216

Usuaris actius Wi‐Fi

11.844 1.216

Cada usuari que ha fet ús del servei de Wi‐Fi l'ha emprat 9,74 vegades * Inscrits a qualsevol biblioteca amb 1 o més connexions registrades durant l'any a la Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat 

Percentatge d'usos d'Internet a través de Wi‐Fi sobre el total d'usos d'Internet i ofimàtica Ús servei Wi‐Fi

53 21.939

Ús SPAI + Ofimàtica + wi‐fi

53 21.939

x 100

=

0,2%

0 %

El 0 % dels usos d'Internet es fa a través de la xarxa Wi‐Fi de la biblioteca ANÀLISI DE LA COL∙LECCIÓ

Percentatge de renovació del fons Doc. ingressats Fons documental

2.955 43.680

2.955 43.680

x 100

=

6,8%

7

2.955 40.725

x 100

=

7,3%

7

Creixement de la col∙lecció Fons inicial Fons final

40.725 43.680

La col∙lecció de la biblioteca ha crescut en un 7%


Biblioteca Barceloneta‐La Fraternitat Barcelona

RECURSOS HUMANS

Visites per dia de servei i treballador Visites Dies de servei Treballadors FTE

102.904 268 7,00

102.904 268 X 7,00

=

55

=

5,38

55

55 visites per dia de servei i treballador

Ús dels serveis públics d'Internet i/o ofimàtica per dia de servei i treballador Ús SPAI + Ofimàtica

Dies de servei Treballadors FTE

10.095 268 7,00

10.095 268 x 7,00

5,38

5,38 usuaris dels serveis públics d'Internet i/o ofimàtica per dia de servei i treballador

Préstecs per dia de servei i treballador Préstecs Dies de servei Treballadors FTE

113.139 268 7,00

113.139 268 x 7,00

60 préstecs per dia de servei treballador

=

60

60

Dades estadístiques 2010  

Resum estadístic de l'any 2010 de la biblioteca Barceloneta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you