Page 1

Barcelona Activa

Barcelona Activa Estay Grupo Consultor Finances per a no financers Equip d’Estay Grupo Consultor

Activitats cofinançades per:

ESTAY GRUPO CONSULTOR


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

0. Introducció El resultat de l’empresa Com a conseqüència de les operacions que realitza l’empresa, es produeixen uns ingressos i unes despeses, de la diferència de les quals sorgeix el resultat del període.

Resultat = Ingressos - Despeses

Ingressos > Despeses = BENEFICI Ingressos < Despeses = PÈRDUES


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

0. Introducció

Principals tipus d’ ingressos

Vendes : Són les entregues de béns o serveis als clients. Ingressos financers: Són els interessos que es perceben dels bancs i altres institucions financeres per a les inversions que efectua l’empresa.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

0. Introducció Principals tipus de despeses Cost dels materials : És l’ import que s’ha de pagar als subministradors dels articles que ha consumit l’empresa.

Despeses de personal: Sous i seguretat social dels empleats de l’empresa. Impostos: Són els tributs que es paguen a l’ Estat i altres organismes oficials.

Despeses financeres: Són els interessos i comissions que cobren els bancs i altres institucions financeres pels diners i serveis que presten. Amortització: Materialització del desgast que pateix l'immobilitzat. Despeses generals: Material d’oficina, lloguer,…


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

0. Introducció El cost dels materials Per què NO coincideix el cost dels materials amb la compra de materials?

+

Compres

+

Existències inicials

-

Existències finals

____________________________________

=

Cost dels materials consumits


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

0. Introducció L’amortització L’amortització reflecteix el desgast que pateixen els elements de l’immobilitzat. Si una empresa vol conèixer el resultat real que ha obtingut, haurà d’afegir al seu compte de resultats l’amortització. El mètode d’amortització més utilitzat és el lineal: Quota anual: Valor amortitzable / Nombre d’anys de vida útil Quota anual: (Valor d’adquisició – Valor residual) / Nombre d’anys de vida útil.

És el valor del bé al final de la seva vida útil


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

0. Introducció

Concepte de l’anàlisi dels estats financers L’anàlisi dels estats financers, també coneguda com l’anàlisi economico-financera, l’anàlisi de balanços o l’anàlisi comptable, és un conjunt de tècniques utilitzades per a diagnosticar la situació i perspectiva de l’empresa amb l’objectiu de poder prendre decisions més correctes.

7


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

0. Introducció

Limitacions de l’ anàlisi dels estats financers Com en qualsevol conjunt de tècniques d’aplicació a la gestió empresarial, l’anàlisi d’estats financers té diverses limitacions que cal tenir en compte:

Sol basar-se en dades històriques. Els tancaments solen referir-se al 31 de desembre. Les empreses manipulen les seves dades comptables. La informació comptable no reflecteix la inflació. No sempre és possible obtenir dades del sector.

8


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

1. Balanç de situació

Un balanç inevitablement és fals Un balanç inevitablement és fals, perquè,s’anoten les coses pel que han costat, i el que han costat no és generalment el que valen i, com volem saber el que val

una cosa que no sabem quan i a quin preu vendrem? Auguste Detoeuf

9


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

1. Balanç de situació

Concepte El balanç de situació és un estat comptable que reflecteix la situació patrimonial de l’ empresa. Es compon de: béns, drets, deutes i capital que té l’empresa en un moment donat.

ACTIU

PASSIU

Béns (el que l’empresa té)

Capital

Drets (el que deuen a l’empresa )

Deutes (finançament amb tercers)

En què ha invertit l’empresa?

(aportacions dels propietaris)

D’on ha obtingut el finançament?

10


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

1. Balanç de situació

ACTIU Terrenys Maquinària Existències Clients Caixa

TOTAL DE L’ACTIU

PASSIU 3.000 1.400 2.000 1.000 600

Capital social Reserves Creditors a l/t Préstecs bancaris a l/t Préstecs bancaris a c/t

4.000 2.000 500 500 1.000

8.000

TOTAL DEL PASSIU

8.000

Actiu = Passiu

En alguns països com Estats Units els criteris d’ordenació són al revés

Ordenat de menor a major exigibilitat

Ordenat de menor a major liquiditat

Caracteristiques


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

1. Balanç de situació Grups patrimonials ACTIU

PASSIU

ACTIU FIX Terrenys Maquinària

FONS PROPIS 3.000 1.400

ACTIU CIRCULANT Existències Existències

4.000 2.000

EXIGIBLE Exigible a llarg termini 2.000

Circulant Clients

Capital social Reserves

Préstecs bancaris a l/t

500

Exigible a curt termini 1.000

Préstecs bancaris a l/t

1.000

TOTAL DEL PASSIU

8.000

Disponible Caixa TOTAL DE L’ ACTIU

600 8.000


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

1. Balanç de situació L’amortització acumulada i les previsions ACTIU

PASSIU

FIX <Amortització Acum.>

FONS PROPIS <Pèrdues d’exercicis ant.> <Pèrdues de l’exercici>

CIRCULANT Existències Circulant <Previsions clients d.c.> Disponible

EXIGIBLE

Les amortitzacions acumulades, les previsions efectuades i les pèrdues del darrer exercici o anteriors, es posaran en el balanç restant.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

1. Balanç de situació

Normes de valoració La correcta valoració dels actius i passius és requisit indispensable perquè la informació del balanç sigui fiable. Totes les empreses han de valorar les seves transaccions d’acord amb les normes contingudes en el Pla General de Comptabilitat.

14


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

2. Compte de PiG

El compte de pèrdues i guanys També es denomina compte de resultats, es confecciona anotant en el dèbit totes les despeses del període i, en el crèdit tots els ingressos:

Dèbit

Crèdit

Despeses

Ingressos

La diferència entre les despeses i els ingressos serà el resultat


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

2. Compte de PiG

Normes de valoració La correcta valoració dels actius i passius és requisit indispensable per a que la informació continguda en el balanç sigui fiable. Totes les empreses han de valorar les seves transaccions d’acord a les normes contingudes en el Pla General de Comptabilitat.

16


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

2. Compte de PiG

Tipus de resultats El resultat de la gestió de l’empresa és la conseqüència de dos tipus d’activitats:

Resultado de la Empresa

Resultado Ordinario

Resultado de explotación

Resultado extraordinario

Resultado Financiero

17


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

2. Compte de PiG Exemple Resultat de l’Explotació Vendes

+ 50.000

Cost de materials

- 30.000

Despeses de personal

- 15.000

RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ

+ 5.000

Resultats Financers Ingressos Financers

+ 1.000

Despeses Financeres

- 7.000

RESULTATS FINANCERS

- 6.000

Resultats Extraordinaris Ingressos extraordinaris Despeses extraordinàries RESULTATS EXTRAORDINARIS

RESULTAT TOTAL (BENEFICI)

+ 12.000 - 1.000 + 11.000

+ 10.000


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

2. Compte de PiG

L’anàlisi del compte de resultats En el moment de l’anàlisi, ens centrarem en el resultat ordinari de l’empresa, estructurant-lo en funció del tipus de resultat:

Marge brut Benefici abans d’interessos i impostos (BAII) Benefici abans d’impostos (BAI) Benefici net

19


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

3. Anàlisi de balanços

Càlcul de percentatges El càlcul de percentatges consisteix en dividir cada element del balanç pel total de l’actiu. Així, es pot apreciar la importància de cada element respecte al total de l’actiu o passiu. Exemple: Import

%

Importe

%

Immobilitzat

20

17

Capital i reserves

70

60

Existències

40

34

Exigible a l/t

20

17

Realitzable

6

5

Exigible a c/t

27

23

Disponible

51

44

117

100

117

100

TOTAL

TOTAL

20


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

3. Anàlisi de balanços

Exercici: càlcul de percentatges Realitzar el següent estudi percentual i obtenir com a mínim una conclusió:

Import

%

Import

%

Immobilitzat

495

No exigible

405

Existències

360

Exigible a l/t

270

Realitzable

180

Exigible a c/t

450

Disponible

90

TOTAL

1.125

100

TOTAL

1.125

100

21


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

3. Anàlisi de balanços

Representació gràfica Mitjançant la representació gràfica, es poden visualitzar les conclusions que s’han pogut obtenir amb el càlcul dels percentatges.

Immobilitzat 44%

No exigible 36%

Exigible a c/t 24% Existències 32% Realitzable 16% Disponible 8%

Exigible a c/t 40%


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

3. Anàlisi de balanços

Estudi de les ràtios Una ràtio és el quocient entre dos valors escollits, de manera que tingui un significat racional per a estudiar la situació. El càlcul de ràtios del balanç permet completar el diagnòstic de l’empresa. Quantes ràtios hem d’emprar?

Les ràtios d’una empresa varien en funció de les necessitats reals de cada una d’elles, el convenient és utilitzar les mínimes.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

3. Anàlisi de balanços

Les ràtios més comunes Ràtio d’endeutament: Exigible total / Passiu total = no ha d’ésser major que 0.6 > 0,6 = 0,6 < 0,6

Excés de deutes Correcte No existeix excés de deutes, l’empres està capitalitzada.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

3. Anàlisi de balanços

Les ràtios més comunes Ràtio de la qualitat del Deute: Exigible a curt termini / Exigible total Quant menor sigui el valor millor serà la qualitat del deute

Exemple: L’ exigible total d’ una empresa és de 20.000.000 i l’ exigible a curt termini de 5.000.000. El ràtio resultant serà de 0,25 el que significa que de tot el deute de l’empresa, només una quarta part haurà de tornar-se en el curt termini.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

3. Anàlisi de balanços

Les ràtios més comunes Ràtio de liquiditat: Actiu circulant / Exigible a curt termini El valor ideal d’aquesta ràtio sol fixar-se en 1,7 i 1,9 Exemple: L’actiu circulant d’una empresa és de 1.800.000 i els deutes a curt termini, de 1.000.000. El valor de la ràtio serà 1,8.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

3. Anàlisi de balanços

Les ràtios més comunes Ràtio de termini de cobrament: ( Clients / vendes ) x 365. Com més petit sigui el valor d’aquesta ràtio millor serà la tresoreria de l’empresa. Exemple: Una empresa té un saldo de clients de 32.850.000 i les vendes totals han suposat 266.450.000. La ràtio de termini de cobrament serà de 45 dies.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

3. Anàlisi de balanços Les ràtios més comunes Ràtio de termini de pagament: ( Proveïdors / Compres ) x 365. Com més gran sigui el valor d’aquesta ràtio millor serà la tresoreria i la qualitat del deute. Exemple: Les compres d’una empresa han estat de 98.550.000 i el saldo de proveïdors de 29.565.000. La ràtio de pagament serà: 109,5.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

4. Comparativa de balanços

Comparativa de Balanços Les mateixes tècniques presentades anteriorment s’utilitzen per a la comparativa de balanços: A

Càlcul de percentatges.

B

Representació gràfica.

C

Estudi dels ràtios.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

4. Comparativa de balanços

Comparativa de Balanços Ràtios

Any 1

Any 2

Endeutament

0,52

0,65

Qualitat del deute

0,43

0,54

Liquiditat

2,57

1,71

Termini de cobrament

63,8

80

Termini de pagament

102,6

184,2

Ens permet veure l’evolució en el temps


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

5. Anàlisi compte de resultats

Compte de resultats L’anàlisi econòmica consisteix en l’anàlisi del compte de resultats. Les etapes de l’anàlisi econòmica poden ser: Càlcul de percentatges respecte al volum de vendes. Representació gràfica del compte de resultats. Taxa d’expansió de les vendes. Destí de cada 100 unitats monetàries venudes. Anàlisi de les despeses. Punt d'equilibri de l’empresa.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

5. Anàlisi compte de resultats

Anàlisi La sistemàtica per a obtenir funciona igual que en el càlcul percentual del Balanç de situació. Any 1 Vendes - Costos de les vendes

Any 2

1.200 -600

100 -50

1.500 -780

100 -52

= Marge brut - Costos fixos

600 -450

50 -37,5

720 -450

48 -30

= Benefici abans d’interessos i impostos - Càrregues financeres

150 -30

12,5 -2,5

270 -30

18 -2

= Benefici abans d’impostos - Impost de societats

120 -30

10 -2,5

240 -60

16 -4

90

8,5

180

12

= Benefici net


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

5. Anàlisi compte de resultats Representació gràfica

Cost de les Vendes 50%

Costos fixes 30% Càrregues financ.2% Impostos 4% Benefici 12%

Vendes 100 %


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

5. Anàlisi compte de resultats

Representació gràfica Taxa d’expansió de les vendes: Vendes de l’any n / Vendes de l’any n - 1 Exemple: Taxa d’expansió = 1.500 / 1.200 = 1,25 El que significa que hi ha hagut una expansió d’un 25% respecte a l’any anterior.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

5. Anàlisi compte de resultats Anàlisi de les despeses Per a aprofundir sobre el compte de resultats podem detallar totes les partides del compte de resultats sobre les vendes. Exemple: % despeses de publicitat = ( Despeses publicitat / Vendes ) x 100. Si les despeses en publicitat han estat de 400 i les vendes de 2.700, el % que suposa la publicitat sobre la xifra de vendes serà de 14,8.

% despeses d’administració = (Despeses Adm.) / Vendes) x 100. % despeses financeres = (Despeses Financeres / Vendes) x 100


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

5. Anàlisi compte de resultats

Anàlisi de les despeses Per productes:

Despeses del producte A / Vendes del producte A Per funció Despeses comercials / Vendes

Despeses de producció / Vendes Despeses d’administració / Vendes


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

5. AnĂ lisi compte de resultats

AnĂ lisi de les despeses Segons la proporcionalitat amb les vendes: Despeses fixes / Vendes Despeses variables / Vendes Per la seva naturalesa: Despeses de personal / Vendes Treballs, subministraments i serveis exteriors / Vendes Despeses diversos / Vendes


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

5. Anàlisi compte de resultats

Anàlisi de la rendibilitat Rendiment del capital: La rendibilitat del capital és la relació entre el benefici net total obtingut per l’empresa i el capital dels propietaris. Rendibilitat del capital = ( Benefici net total / Capital )

Mesura la consecució del màxim benefici.


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

39

Finances per a no financers  

Documentació de l'activitat del mateix nom impartida a Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona.

Finances per a no financers  

Documentació de l'activitat del mateix nom impartida a Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona.

Advertisement