Page 1

Barcelona Activa Empresa

Barcelona Activa Empresa ESTร€ PREPARADA LA MEVA EMPRESA PER INTERNACIONALITZAR-SE? Jordi Mundet Pons COFORMA 16 de gener de 2013

Activitat cofinanรงada per:


Barcelona Activa Empresa

LA GLOBALITZACIÓ DELS MERCATS I LA NECESSITAT D’INTERNACIONALITZAR-SE

La globalització és un procés irreversible (ens agradi o no) La globalització ha generat reptes i amenaces, però també grans oportunitats. La petita empresa, pot aprofitar aquestes oportunitats?


Barcelona Activa Empresa

BARRERES MÉS FREQUENTS PER LA PETITA EMPRESA

Manca de recursos humans qualificats Temor a sortir a fora No es parlen idiomes Desconeixement dels mercats internacionals Manca de recursos financers


Barcelona Activa Empresa

LA GLOBALITZACIÓ DELS MERCATS: IMPLICACIONS PER LES PETITES EMPRESES El mercat domèstic tendeix a estar saturat Major competència Tendència a la concentració Optimització de costos Un nou mercat: el món sencer Per moltes petites empreses, necessitat de buscar segments especialitzats Més qualificació dels recursos humans


Barcelona Activa Empresa

PUNTS CLAUS A L’HORA D’INTERNACIONALITZAR-SE 1.

Disposar d’un servei / producte diferenciat

2.

Compromís

3.

Ser pacient i perseverant

4.

Estar disposat a invertir uns recursos

5.

Planificar la internacionalització

6.

Capacitat d’adaptació i de flexibilitat

7.

Aprofitar el potencial que tenen les TIC

8.

Deixar-se assessorar per experts

9.

Estar disposat a col·laborar / cooperar


Barcelona Activa Empresa L’AUTODIAGNOSI,

UN PUNT CLAU EN EL PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ

ANÀLISI +

OBJECTIUS

Conèixer les nostres capacitats, les nostres limitacions i el que ens envolta On volem arribar?

+

ESTRATÈGIA +

ACCIONS +

PRESSUPOST

6

Com hi arribarem? Quines accions i mètodes utilitzarem per arribar als objectius? Pressupost: com ho aconseguirem amb la menor inversió de temps, diners i recursos


Barcelona Activa Empresa

L’AUTODIAGNOSI: qui l’ha de fer? Les empreses que tinguin inquietud per iniciar un procés d’internacionalització, tant micro com PIMES, de qualsevol sector d’activitat. Es tracta d’arribar a unes conclusions que ens permetin: millorar determinades àrees, potenciar les nostres fortaleses i fixar uns objectius a mig I llarg termini en quant a la internacionalització de l’empresa. Aquesta reflexió estratègica l’han de fer aquelles persones amb responsabilitat directa sobre la gerència de l’empresa.


Barcelona Activa Empresa

L’AUTODIAGNOSI: Procés i fases


Barcelona Activa Empresa L’AUTODIAGNOSI:

REFLEXIÓ ESTRATÈGICA INFORMACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA


Barcelona Activa Empresa

L’AUTODIAGNOSI: REFLEXIÓ ESTRATÈGICA INFORMACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA Situació de partida CERT Tenim definida una estratègia d’internacionalització pels propers anys Hem fet alguna exportació esporàdica Tenim una certa capacitat per augmentar la producció Disposem de tecnologia d’última generació L’equip directiu s’implicarà en el procés d’internacionalització Tenim clar que hem invertir en innovació, destinant-hi un % de la facturació. Els nostres terminis d’entrega són competitius Tenim una experiència important en la nostra activitat Tenim experiència internacional

FALS


Barcelona Activa Empresa

L’AUTODIAGNOSI: REFLEXIÓ ESTRATÈGICA INFORMACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA Anàlisi dels recursos humans de l’empresa CERT El nostre equip estarà implicat en el procés d’internacionalització, assumint-ho com un repte L’equip directiu disposa de temps per dedicar al procés d’internacionalització, estant disposat a viatjar. El nostre personal parla idiomes estrangers Tenim personal amb coneixements sobre comerç exterior

FALS


Barcelona Activa Empresa

L’AUTODIAGNOSI: REFLEXIÓ ESTRATÈGICA INFORMACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA Anàlisi dels recursos financers de l’empresa CERT Les finances de l’empresa estan sanejades, amb un flux de caixa continu, estant al corrent de pagaments. Si és necessari l’empresa pot portar a terme inversions a curt termini amb capital propi o aliè Tenim capacitat per finançar-nos externament Portem un control de l’administració financera i dels costos

FALS


Barcelona Activa Empresa

L’AUTODIAGNOSI: REFLEXIÓ ESTRATÈGICA INFORMACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA Anàlisi dels recursos comercials (1) CERT Disposem d’informació dels nostre producte en mercats internacionals El nostre producte te un avantatge competitiuen el mercat internacional (diferenciació sostenible en el temps) Visitem algunes de les fires més importants del nostre sector. Coneixem quins són els competidors internacionals, així com les seves fortaleses i limitacions. La nostra pàgina web està traduïda a diversos idiomes i ofereix una info. acurada. Disposem de material promocional adaptat al mercat internacional Treballem per clients de referència en el mercat nacional

FALS


Barcelona Activa Empresa

L’AUTODIAGNOSI: REFLEXIÓ ESTRATÈGICA INFORMACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA Anàlisi dels recursos comercials (2) CERT La nostra marca està registrada internacionalment La imatge de “made in” és favorable en relació als mercats als que pensem anar

FALS


Barcelona Activa Empresa

L’AUTODIAGNOSI: REFLEXIÓ ESTRATÈGICA INFORMACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA Anàlisi de la cartera de productes i/o serveis CERT El nostre producte o servei és estacional La nostra marca és reconeguda en el mercat domèstic Tenim la capacitat d’adaptar el producte o servei als diferents mercats, en cas que sigui necessari. El nostre producte te un component d’innovació important Els nostres productes disposen de les homologacions i certificacions internacionals necessàries. No requerim d’un transport internacional especial o voluminós Els nostres productes no requereixen d’un servei posvenda amb ubicació local propera al client

FALS


Barcelona Activa Empresa

L’AUTODIAGNOSI: REFLEXIÓ ESTRATÈGICA INFORMACIÓ EXTERNA DE L’EMPRESA Anàlisi de l’entorn CERT Les empreses del meu sector ja operen en diferents mercats internacionals En el mercat domèstic la competència cada vegada és més gran, observant una disminució de les vendes. Consultem diverses fonts, que ens permeten estar al dia sobre els mercats internacionals Coneixem el diferents programes de suport a la internacionalització (ACC10, ICEX, Cambres, etc.)

FALS


Barcelona Activa Empresa L’AUTODIAGNOSI

Avaluació Eix 1: Situació inicial interna de l'empresa

PUNTUACIÓ INICIAL

a. Situació de partida davant la internacionalització

Eix 2: Recursos interns

GRAU DE CORRECIÓ 1,111

PUNTUACIÓ INICIAL

GRAU DE CORRECIÓ

b. Anàlisi dels Recursos humans de l’empresa

2,5

c. Anàlisi dels Recursos financers de l’empresa

2,5

d. Anàlisi dels Recursos comercials de l’empresa

Eix 3: Productes i/o serveis

f. Anàlisi de l’entorn

PUNTUACIÓ FINAL

1,111 PUNTUACIÓ INICIAL

e. Característiques dels productes i/o serveis

Eix 4: Entorn

PUNTUACIÓ FINAL

GRAU DE CORRECIÓ

PUNTUACIÓ FINAL

1,428 PUNTUACIÓ INICIAL

GRAU DE CORRECIÓ 2,50

PUNTUACIÓ FINAL


Barcelona Activa Empresa

COM INTERPRETAR LA MATRIU RESULTANT

Quadrant A: cal millorar la situació de partida de l’empresa. Quadrant B: cal millorar els recursos interns de l’empresa (RR.HH., recursos comercials, rec. financers) Quadrant C: cal millorar les característiques dels productes i/o serveis. Quadrant D: cal millorar la situació de l’empresa en l’entorn. Quadrant E: Esteu preparats per l’inici o expansió del procés d’internacionalització.


Barcelona Activa Empresa L’AUTODIAGNOSI

Exemple de matriu resultant


Barcelona Activa Empresa L’AUTODIAGNOSI

Exemple d’anàlisi DAFO FORTALESES

DEBILITATS

1. 2.

1.

3. 4. 5. 6.

Experiència en el sector (10 anys) Clients de referència en el mercat nacional Producte altament diferenciat i innovador Equip directiu implicat en la internacionalització Capacitat d’adaptació al client. Capacitat productiva ociosa

2. 3. 4. 5.

Poca capacitat financera per afrontar inversions. Imatge de marca desconeguda en el mercat internacional. Web no adaptada al mercat internacional Poca experiència internacional No tenim les certificacions internac.

OPORTUNITATS

AMENACES

1.

1.

2. 3. 4.

Oportunitats internacionals clares en alguns mercats europeus. Supressió de barreres legals i aranzelàries per l’exportació. Increment del 20% del consum del nostre producte en els darrers 3 anys. Desestacionalització de la demanda

2.

3.

Competidors xinesos en augment en el mercat europeu, amb preus d’un 40% inferiors al nostre. La distància geogràfica en alguns mercats, requereix de transport aeri si volem ser competitius en els terminis d’entrega. Existència de productes substitutius en augment.


Barcelona Activa Empresa

RECOMANACIONS Per millorar els resultats La decisio d’internacionalitzar-se implica una voluntat ferma per fer- ho. La decisio, que en molts casos modifica la propia cultura de l’empresa, n’ha d’involucrar al maxim l’equip directiu. És fonamental que la realització del test comporti una reflexió estratègica que permeti: -

Millorar aquelles àrees que es considerin punts febles per la internacionalització.

-

Establir un calendari de treball, amb un pla estratègic, establint les prioritats oportunes.


Barcelona Activa Empresa

Moltes grĂ cies

Jordi Mundet Pons jmundet@coforma.net Twitter: @jmundetp @clickvinus

Està la meva empresa preparada per internacionalitzar-se?  

Presentació del curs del mateix nom que s'imparteix a Barcelona Activa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you