Page 1

Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Barcelona Activa Estay Grupo Consultor Com interpretar els comptes que prepara el gestor? Equip d’Estay Grupo Consultor

Activitats cofinançades per:


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

PROGRAMA 1.- ELS COMPTES ANUALS  Formulació, models, límits i contingut 2.- COMPRENDRE EL BALANÇ DE SITUACIÓ  Composició i estructura  Equilibri financer, fons de maniobra, endeutament i liquiditat 3.- INTERPRETAR EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  Composició i ordenació  Rendibilitat econòmica i financera 4.- ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET I FLUXOS D’EFECTIU 5.- CONTINGUT DE LA MEMÒRIA

2


Barcelona Activa

1

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Els COMPTES ANUALS  Balanç, ECPN i memòria abreujada  Societats on el 31/12 concorrin mínim dues de las circumstàncies següents: − Total Actiu ≤ 2.850.000 € − Xifra de negocis ≤ 5.700.000 € − Núm. Mig de treballadors ≤ 50  Compte PiG abreujada  Societats on concorrin el 31/12 mínim dues de les circumstàncies següents: − Total actiu ≤ 11.400.000 € − Xifra de negocis ≤ 22.800.000 € − Núm. mig de treballadors ≤ 250  PGC de PIMES  Tota empresa que durant dos exercicis consecutius reuneixin, el 31/12 de cada un d’ells, al menys dues de les circumstàncies següents: - Total Actiu ≤ 2.850.000 € - Xifra de negocis ≤ 5.700.000 € - Núm. mig de treballadors ≤ 50 3


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Comprendre el BALANÇ DE SITUACIÓ

2

Concepte, composició i estructura

-

PATRIMONI NET + PASSIU

ACTIU

LIQUIDITAT

EXIGIBILITAT

CORRENT AnoC MANTINGUTS PER VENDA EXISTÈNCIES REALITZABLE TRESORERIA

CAPITAL RESERVES ROMANENT RESULTAT D’EXERCICI

PASSIU NO CORRENT DEUTES A LLARG TERMINI PASSIU CORRENT

Com finança l'inversió

Immobilitzat INTANGIBLE Immobilitzat MATERIAL Immobilitzat IMMOBILIARI Immobilitzat FINANCER

PATRIMONI NET

Inversions realitzades

NO CORRENT

DEUTES A CURT TERMINI

+

+ ∑A

=

∑ PN i P


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Fons de maniobra o rotació També anomenat capital líquid d’explotació, capital circulant o “working capital”  Depèn de la relació entre els recursos de què podem disposar a curt termini i els deutes a pagar a curt termini  Marge de seguretat  Garantia per a l’estabilitat financera. PN

A no C

PN FONS de MANIOBRA

AC

A no C

AC

POSITIU AC > PC

FONS de MANIOBRA

P no C

PC

POSITIU AC > PC

Càlcul  Relació entre l’Actiu Corrent i el Passiu Corrent:

FM = Actiu Corrent – Passiu Corrent

PC


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Ràtios d'endeutament ENDEUTAMENT (Dependència Financera)  Reflecteix la importància de tot el deute aliè respecte als recursos totals.

Passiu -----------------------------------(Patrimoni Net + Passiu)

> 0’6

> 0’4 i < 0’6 < 0’4

Excés de deute

Correcte Molt capitalitzada

AUTONOMIA FINANCERA  Informa de la importància del deute propi respecte als recursos totals. Patrimoni Net -----------------------------------(Patrimoni Net + Passi) 6


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

QUALITAT DEL DEUTE (Composició o Estructura)  Analitza la dificultat per atendre els deutes a curt termini en arribar-ne el venciment. Passiu Corrent -----------------------------------Total Passiu

Valor Reduït A > termini devolució deute  > qualitat

DISTÀNCIA DE LA FALLIDA (Solvència)  Indica la proximitat o llunyania a la situació de fallida. Actiu Actiu ------------------------ o ------------------Passiu Corrent Total Passiu

Major que 1 A > proximitat 1  > proximitat a la fallida


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Ràtios de liquiditat o solvència LIQUIDITAT  Reflecteix la capacitat de l’empresa per fer front als seus deutes a curt termini.

Realitzable + Tresoreria ---------------------------------Passiu Corrent

Actiu Corrent -----------------------Passiu Corrent

Pròxim a 1

Major que 1 Si és possible pròxim a 1’5

TRESORERIA  Mesura la capacitat de l’empresa de satisfer els seus deutes a curt termini amb els actius disponibles.

PROVA ÀCIDA (Acid Test)  Reflecteix la capacitat de l’empresa per satisfer els seus deutes a curt termini amb els seus actius de disponibilitat immediata.

Tresoreria -----------------------Passiu Corrent

< 0’2

Liquiditat insuficient

> 0’2 i < 0’3 Correcte > 0’3

Tresoreria infrautilitzada 8


Barcelona Activa

3

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Interpretar el compte de PÈRDUES I GUANYS Concepte, composició i ordenació (I/IV)

Recull el resultat de l’exercici, format pels ingressos i les despeses, excepte quan convingui la seva imputació directa al patrimoni net  La presentació es fa en forma de llista en lloc d’una estructura de compte o quadre com al PGC-1990. INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

INGRESSOS FINANCERS

RESULTAT EXPLOTACIÓ

DESPESES FINANCERES

RESULTAT FINANCER RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS IMPOST SOBRE BENEFICIS

RESULTAT DE L’EXERCICI


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Concepte, composició i ordenació (IV/IV) Despeses proporcionals (o variables) directament imputables a les vendes

Benefici ABANS d'Interessos i Impostos

No relacionat amb l’activitat d’explotació de l’empresa

Altres impostos (*) I.A.E.  Despesa d’Estructura Tracció Mecànica  Despesa d’Estructura Residus  Despesa d’Estructura IVA  NO es despesa Retencions  Inclòs en sous, lloguers

-

Vendes Netes Aprovisionaments

=

MARGE BRUT

+ -

Despeses d'estructura Amortitzacions Deterioraments i alienacions Ingressos Excepcionals Despeses Excepcionals

=

BAII

+ -

Ingressos Financers Despeses Financeres

=

BAI

-

Impost sobre Societats

=

BENEFICI NET

Xifra de negocis (ingressos relacionats amb l’activitat pròpia de l’empresa) deduïts descomptes, bonificacions i impostos

Despeses Fixes  Quan major sigui el desglossament, millor per determinar quines despeses són les més rellevants Exemples: Arrendaments Serveis professionals independents Reparacions i conservació Transports Primes d’assegurances Serveis i despeses bancàries Publicitat i RRPP Subministraments Altres serveis Altres impostos (*)

Benefici ABANS d’Impostos

10


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Rendibilitat econòmica o rendiment Retorn de la inversió (o ROI  “Return On Investment”)  Permet conèixer l’evolució i les causes de la productivitat de l’actiu de l’empresa. BAII ------------------Total Actiu

Valor Elevat A > valor  > productivitat de l’actiu

Rendibilitat financera o rendibilitat

ROE (“Return On Equity”)  Permet conèixer el rendiment dels recursos propis. Benefici Net ----------------------Patrimoni Net

Valor > Cost Oportunitat dels propietaris Quan >  > rendibilitat

11


Barcelona Activa

4

ESTAY GRUPO CONSULTOR

ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET

Recull els canvis al patrimoni net derivats de les següents operacions:  Resultat de l'exercici de PiG  Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net  Transferències a PiG d'ingressos i despeses prèviament imputats directament al patrimoni net

12


Barcelona Activa

4

ESTAY GRUPO CONSULTOR

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

Informa sobre la utilització d’actius monetaris representatius d’efectiu i d’altres actius líquids equivalents que classifiquen els moviments per activitats i indiquen la variació neta d’aquesta magnitud en l’exercici (estat de fluxos de tresoreria o cash-flow)  Tipologia de fluxos d’efectiu:  Activitats d'explotació (FEAE)  Activitats d’inversió (FEAI)  Activitats de finançament (FEAF)

Variació Neta de l’Efectiu

= ± FEAE ± FEAI ± FEAF

13


Barcelona Activa

5

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Contingut de la MEMÒRIA

Completa, amplia i comenta la informació continguda en els altres documents que integren els comptes anuals  Contingut mínim: PIME i Abreujada

Activitat de l’empresa Bases de presentació dels comptes anuals Aplicació de resultats Normes de registre i valoració Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries Inversions financeres Deutes Fons propis Situació fiscal Ingressos i despeses Subvencions, donacions i llegats Operacions vinculades Altra informació

Normal Activitat de l’empresa Bases de presentació dels comptes anuals Aplicació de resultats Normes de registre i valoració Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar Instruments financers Existències Moneda estrangera Situació fiscal Ingressos i despeses Provisions i contingències Informació sobre medi ambient Retribucions a llarg termini al personal Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni Subvencions, donacions i llegats Combinacions de negocis i negocis conjunts Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes Fets posteriors al tancament Operacions vinculades Altra informació 14


Barcelona Activa

ESTAY GRUPO CONSULTOR

Com interpretar els comptes que prepara el meu gestor  

Documentació d'aquesta activitat per a empreses que s0imparteix a Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you