Page 1

Barcelona Activa Empresa

Barcelona Activa Empresa

Cooperar per a licitar. Com presentar-se conjuntament a concursos pĂşblics 15 de gener de 2013 Facilitador: Jordi Llobet


Barcelona Activa Empresa

Glossari bàsic CONTRACTACIÓ PÚBLICA Totes les compres de productes i serveis que realitza el sector públic. També ens referirem a ella com compres públiques. ORGANISME El sector públic el formen una gran quantitat d'organismes com poden ser els ministeris, conselleries de les comunitats autònomes, ajuntaments, diputacions, etc. En general ens referirem als organismes com els clients del sector públic, és a dir, aquells que tenen capacitat de comprar. LICITACIÓ Una licitació és una petició d'ofertes a proveïdors per part d'un organisme. Tradicionalment es parla de licitació o concurs indistintament. El terme correcte és licitació ja que el terme concurs està en desús. No obstant això, en general i si no som estrictes en les definicions com hem dit, admetrem licitació i concurs.


Barcelona Activa Empresa

El significat de licitar l’any 2013  En la majoria dels països desenvolupats el

mercat públic constitueix un component destacat i important de la demanda. Es calcula que la contractació pública a la Unió Europea (UE) representa uns 2.960.000 M € (el 16% del seu PIB) segons la Direcció General del Mercat Interior de la Comissió Europea.  Només a l’Estat Espanyol, les compres

públiques suposen uns 130.000 M € (al voltant d'un 13% del seu PIB).


Barcelona Activa Empresa La crisis aumenta cerca del 50% las empresas que recurren a los concursos públicos en busca de nuevo negocio La crisis económica que atraviesa el país ha provocado que cada vez más las empresas dirijan su mirada a las oportunidades de negocio que ofrece el sector público y ha provocado un incremento del 50% en el número de licitaciones durante los últimos años, según las estimaciones realizadas por la multinacional Vortal. Esto ha ocurrido porque las compañías privadas ven en las Administración una vía de ingresos "de enorme potencial". La tendencia se ha extendido a todos los niveles -estatal, autonómico y local- y se ha constatado con los datos de las propias Administraciones.

Así, el Registro de Licitadores de la Generalitat catalana aumentó un 67,7% en los tres últimos años, mientras que el número de inscripciones de la Comunidad de Madrid se elevó un 40,1% en 2008, hasta las 283 solicitudes. En Aragón, más de medio millar de empresas se han inscrito en su registro desde principios de 2009, un año después de que estallara la crisis. Del informe, se desprende también que cada vez son más las pymes y autónomos que optan por probar suerte en esta nueva vía de negocio, puesto que nueve de cada diez las pequeñas y medianas empresas acuden a los concursos públicos. Según el director general de Vortal, Pedro Gato, la licitación electrónica permite que incluso la más pequeña de las empresas pueda acceder de manera rápida y sencilla a los miles de contratos que se licitan anualmente en España, lo que amplía enormemente su ámbito de actuación y elimina las barreras físicas que pudieran limitar la expansión de su negocio. La progresiva implantación de la licitación electrónica también benificia a las Administraciones, que pueden ahorrarse en torno a 2.500 millones anuales. Además, el salto electrónico supondrá un nuevo impulso a la colaboración entre la iniciativa pública y la privada al mejorar la imagen de transparencia y seguridad en sus actuaciones.


Barcelona Activa Empresa

Glossari bàsic OFERTA Resposta d'un licitador a una licitació. L'oferta conté, entre altres coses, la descripció del producte / servei i el preu. Les ofertes que es presenten són vinculants, és a dir, que si les presentem estem obligats a complir el que hem escrit si guanyem la licitació.

LICITADOR Empresa o individu que presenta o ha de presentar una oferta a una licitació. A les empreses se'ls anomena persones jurídiques mentre que als individus se'ls anomena persones físiques. Per tant, un licitador és la persona física o jurídica que presenta o ha de presentar una oferta a una licitació. PLECS Són els documents que publica l'organisme en què s'especifica què es vol comprar, com es valoraran les ofertes, quins requisits se li demana al licitador que vulgui presentar una oferta i les condicions de la compra.


Barcelona Activa Empresa

Què és el Sector Públic? El sector públic està format per: Les empreses públiques Les Administracions públiques

Les institucions públiques sense ànim de lucre


Barcelona Activa Empresa

Alguns exemples de Sector Públic Administracions públiques

Ministerio de Justicia (AGE) Instituto Nacional de la Seguridad Social Conselleria d’Economia i Finances (Generalitat de Catalunya) Servicio Vasco de Salud (Comunidad Autónoma del País Vasco) Consejería de Transportes e Infraestructuras (Comunidad Autónoma de Madrid) Diputación de Girona Consejería de Gobernación (Junta de Andalucía) Ayuntamiento de Tarragona Consejería de Medio Ambiente (Gobierno de las Illes Balears) Consejería de Presidencia y Justicia (Gobierno de Cantabria) Instituto de la Vid y el Vino (IVICAM) (Gobierno de Castilla-La Mancha) Instituto de la Mujer de la Región de Murcia …

Institucions sense ànim de lucre

Fundación Museo Picasso de Málaga Fundación Baluarte (Navarra) Fundación Marco (Junta de Galicia) …

Empreses públiques

Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) (Gobierno de Canarias) Metro de Madrid, S.A. (Comunidad Autónoma de Madrid) Trabajos Catastrales, S.A. (Comunidad Foral de Navarra) Áreas de Promoción Empresarial, S.A. -ARPEGIO (Comunidad Autónoma de Madrid) Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. -GESTUR (Ayuntamiento de Las Palmas) Tres Cantos, S.A. (Comunidad Autónoma de Madrid) Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) (Gobierno de Canarias) ...


Barcelona Activa Empresa El sector públic, en general, està estructurat en 3 nivells: L'Administració General de l'Estat Les administracions de les comunitats autònomes Les administracions locals


Barcelona Activa Empresa

Licitacions

Amb Publicitat

Sense Publicitat


Barcelona Activa Empresa

Tipologia de contractes Contracte de Subministrament

• Quan es compren béns o materials. També s'inclou l'arrendament amb o sense opció de compra dels béns o materials.

Contracte de Serveis

• Quan es compren serveis. Igual que en el cas anterior, és possible que l'empresa de manteniment hagi de lliurar una sèrie de recanvis o materials dels equips participants, però el que s'està contractant és el servei de manteniment.

Contracte d’Obres

• Quan es compra un treball de construcció o d'enginyeria civil d'un immoble, aquí també es pot incloure el projecte de l'obra.

Contracte Mixt

• Quan es compra una barreja de tot l'anterior. Les regles que s'aplicaran seran aquelles l'import sigui més gran, és a dir, si hi ha subministraments i serveis, es veu per l'import qual seria el major i s'aplica aquest.


Barcelona Activa Empresa

Barreres  Les petites i mitjanes empreses i el sector públic tenen estructures molt

diferents que no s'adapten bé.  Les normes de contractació pública (les regles del joc) són complexes

d'entendre per als no iniciats i, de vegades, també per als coneixedors del tema.  El període de pagament és molt llarg.

 Manca d'informació.  ...


Barcelona Activa Empresa

Criteris en la valoració d’ofertes Qualitat

Valor Tècnic

Preu

Termini Execució

Oferta econòmicament més avantatjosa

Servei Postvenda

Rendibilitat

Estètica Disseny


Barcelona Activa Empresa

Documentació habitual  Escriptures de constitució de la societat i totes les modificacions que hagin sofert en el temps. Ho veurem reflectit en els diferents documents de l'Administració com "Personalitat jurídica".  Poders de representació atorgats per l'empresa a les persones físiques. Només si la persona que signa és diferent a la que va constituir la societat. "La capacitat d'obrar".  Declaració de la no concurrència de causes de prohibició per contractar segons es detalla en l'art. 49, en de la LCSP.  Solvència econòmica i financera.  Acreditació de títols habilitants necessaris per realitzar l'activitat, si escau.  Certificació que es realitza per la Seguretat Social de què estem al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social, no té cap tipus de cost sol · licitar-ho.  Certificació que es realitza a l'Agència Tributària d'estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries, no té cap tipus de cost sol · licitar-ho.


Barcelona Activa Empresa

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem.4105abfd0 da1553bf813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=3ae4b82198649210VgnVCM10000 08d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3ae4b82198649210VgnVCM1000008d 0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Barcelona Activa Empresa

https://reli.gencat.net


Barcelona Activa Empresa

https://contractaciopublica.gencat.cat


Barcelona Activa Empresa

El meu posicionament davant el repte d’un concurs públic Invertir en oportunitats Cal que ens apuntem al que realment són oportunitats:  Filtrant les opcions no vàlides.  Valorant les possibilitats reals que tenim.  Sospesant l’adequació del tipus de licitació a la nostra mida i les característiques de la

nostra empresa.

 Considerant els possibles riscos econòmics i, bàsicament, els inherents a la inversió que

de vegades és necessari realitzar de forma prèvia a materials, recursos humans, desenvolupaments, etc.

 Contemplant el termini que finalment resultarà per al cobrament de la nostra actuació.


Barcelona Activa Empresa Anàlisi de situació. Quin son els meus competidors i quines son les tendències que m’afavoreixen FERMESES

DEBILITATS


Barcelona Activa Empresa Identificar les meves avantatges competitives i les meves actituds o creences limitadores AMENACES

OPORTUNITATS


Barcelona Activa Empresa Amb qui cooperem per a guanyar la licitaci贸? El Factor UTE


Barcelona Activa Empresa Redacció del contracte de col.laboració. Punts a considerar 

Definir molt clarament l'objecte de l'agrupament, no deixant cap dubte.

Definir les normes d'admissió de nous participants. Recordeu que la incorporació portarà aparellada una reforma i inscripció de la modificació del contracte.

Determinar els drets i obligacions dels integrants, tant respecte de les aportacions al fons comú operatiu com les formes de finançar les activitats comunes.

Definir la participació de cada integrant en les activitats comunes i en els seus resultats.

Definir el o els administradors, les seves funcions i la durada del seu mandat.

Determinar els estats de situació que s'han de preparar, si és el cas, anualment com així també la data de tancament de l'exercici.

Definir el terme de durada de la UTE.

Fixar la continuïtat o no de la UTE davant la incapacitat, mort, dissolució o fallida d'un dels seus integrants.


Barcelona Activa Empresa

Cóm cooperar? Factors d’èxit 1.

Funcionar com un veritable equip, en el que el focus principal sigui el client (i això no és una frase de màrqueting).

2.

Que cada àrea estigui en contacte amb el client per resoldre qualsevol incidència sobre la seva matèria però sempre coordinats amb qui faci la funció comercial amb aquest client.

3.

La millora contínua.


Barcelona Activa Empresa

Cóm cooperar? Procés de millora continua Aprendre de les nostres pròpies accions i de les dels altres Millorar i estructurar la documentació Millorar la informació de què disposem Formar nostre personal Recolzar-nos en companyies expertes que ens ajudin a desenvolupar el negoci d'una manera més ràpida i eficaç Obtenir certificacions, homologacions i classificacions que ens permetin licitar o estar millor posicionats


Barcelona Activa Empresa

Cóm cooperar?  Seguiment

Quan es presenti l'oferta i fins que es produeixi l'adjudicació: - Assistir a les obertures de pliques - Resoldre les possibles esmenes que ens demanin Un cop conegut el resultat reunir-se amb el client: Si hem guanyat - Reunir-se amb el client per acordar els petits detalls i el full de ruta a seguir. - Obtenir informació dels elements que han inclinat la balança a nostre favor. Cal saber quins són els aspectes que han valorat més de la nostra oferta i les expectatives que tenen. • Si hem perdut - Cal saber quins han estat els elements de la nostra oferta que segons el client serien millorables i aprendre sobre els errors comesos i intentar evitar-los en la següent licitació.

Cooperar per competir... en lcontractes públics  

Dossier d'aquesta sessió on aprendràs a cooperar per a accedir a contractes públics.

Advertisement