Regenerace městské památkové zóny Trhové sviny

Page 1


Veřejná prostranství tvoří základní strukturu města. Prioritou je obytná kvalita veřejného prostoru. Obytné prostředí je bezpečné, zdravé, živé, komunikativní a krásné. Veřejný prostor města musí vybízet k pěšímu pohybu a k pobývání, základem jeho tvorby je lidské měřítko a lidské smysly. Kvalitativnímu standardu veřejných prostranství a jejich logice je třeba podřídit jak vedení dopravní i technické infrastruktury, tak jednotlivé stavby a stavební celky. Obecným východiskem je strategie jednoduchosti a realizovatelnosti v souvislosti s celkovou architektonickou a funkční koncepcí městského prostoru. Někdy stačí objemově malé úpravy se zásadním dopadem na celkovou kvalitu. [1]


Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny část 1. | severní oblast památkové zóny vymezená ulicemi Trocnovská a Husova koncept architektonického řešení úprav veřejného prostranství | červenec 2015 Atelier 111 architekti | Ing. arch. Barbora Weinzettlová a Ing. arch. Jiří Weinzettl

1I2

portfolio



Obsah

A B C

Úvod

_________________________________________________________6

Zásady B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6

návrhu__________________________________________________8 Nová výstavba___________________________________________8 Dopravní a technická infrastruktura____________________10 Materiály a povrchy____________________________________14 Městský mobiliář_______________________________________18 Veřejné osvětlení_______________________________________22 Stromy a vegetace______________________________________24

D E

Strategická doporučení_______________________________________98 D.1 Konfrontace s ÚPD_____________________________________98 D.2 Majetkoprávní vztahy__________________________________100

Jednotlivé kapitoly____________________________________________26 C.1 Kontejnerové náměstí__________________________________26 C.2 Komenského ulice______________________________________32 C.3 Kozinovo náměstí_______________________________________38 C.4 Růžová a Palackého ulice_______________________________44 C.5 Jiráskova ulice__________________________________________50 C.6 Kostelní ulice___________________________________________54 C.7 Sokolská ulice__________________________________________60 C.8 Jirsíkova ulice__________________________________________66 C.9 Dobrovského ulice a Tyršovo nábřeží___________________72 C.10 Tyršovo nábřeží________________________________________78 C.11 Pietní park za kostelem__________________________________86 C.12 Areál bývalé chlapecké školy___________________________92

Přílohy _______________________________________________________102 E.1 Legenda ke grafické části_____________________________102 E.2 Literatura a citace_____________________________________104 E.3 Autoři_________________________________________________106

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

5


A

Úvod

A Úvod

6

vymezení řešeného území, účel a použití návrhu

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Úvod

A

Předložený koncept architektonického řešení úprav veřejného prostranství severní části městské památkové zóny Trhové Sviny, vymezené ulicemi Trocnovská a Husova, zahrnuje nejstarší, kompaktní část města. Jedná se o dodnes zachovalou, jedinečně rostlou, historickou uliční strukturu, kde i přes několik urbanisticky nešťastných zásahů, provedených v druhé polovině dvacátého století, lze stále poměrně dobře vnímat základní archetypální princip uvození placu náměstí sevřenými úzkými ulicemi. Každá z nich si zaslouží nemalou pozornost, neboť historické centrum jako celek disponuje velkým potenciálem, a to jak z hlediska nabídky kvalitního místa pro bydlení, tak z hlediska turistického ruchu či rekreace obyvatel okolních čtvrtí. Prostředí dnes značně dehonestuje zanedbaný parter, veřejný prostor, který jen stěží odpovídá hodnotě urbanistické struktury místa. Předložený návrh je jednou z prvních etap koncepčního přístupu při hledání optimálního způsobu budoucího rozvoje města. Následovat by měly další rozvahy, týkající se jak samotného území, tak ploch navazujících. Jedná se tedy jednak o iniciační materiál pro doposud chybějící vizi rozvoje města, architektonickou a funkční koncepci celku, a zároveň o podklad pro podrobné zpracování nastíněných dílčích úloh. Autorem návrhu vedená a koordinovaná příprava navazujících projektů, podrobného podkladu pro realizaci navržených úprav, je díky složité tématické provázanosti nezbytná. Je třeba si uvědomit, že vize města nevzniká na 4 nebo 10 let, ale na desítky let dopředu. Jedině město, které má svoji vizi, může někam směřovat. Nemusí jen přešlapovat na místě. [2]

Mapa městské památkové rezervace

Mapa řešeného území, vyznačení 1. části

Mapa majetku města Trhové Sviny

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

7


B 1

Zásady návrhu Nová výstavba

B.1 Nová výstavba

8

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Zásady návrhu Nová výstavba

Nedostatek stavebních parcel v Trhových Svinech je v dlouhodobém kontrastu s širokou nabídkou nemovitostí v centru města. Není o ně zájem. Řada objektů tak chátrá, vnitřní město se vylidňuje. Proč? Fenoménem současného bydlení se staly nově vznikající sídelní kaše (urban sprawl) na okrajích měst – krajinu zabírající místa bez jasné urbánní struktury a návazností, s velkými docházkovými vzdálenostmi, nedostatečnou občanskou vybaveností a s tím spjatou zvýšenou dopravní zátěží celého města. Dnes už víme, že tyto rychle se rozrůstající satelity přináší řadu zásadních problémů, a to jak lokálních, tak globálních. Pouhé konstatování však nestačí. Jedině nabídkou alternativy minimálně stejně kvalitního bydlení uvnitř měst můžeme výše popsané negativní jevy změnit. Historické centrum disponuje velkým potenciálem z hlediska nabídky atraktivního místa pro bydlení. Minimální docházkové vzdálenosti, intimita soukromých zákoutí, poetičnost a silný genius loci jsou jen torzem z výčtu předností řešené části centra. Bez realizace navržených úprav však místo zůstane zanedbanou, nikým nevyhledávanou lokalitou uprostřed města. Krom zmíněných, dnes často opouštěných, stávajících objektů zde existuje i několik proluk a hlavně volný prostor Tyršova nábřeží, k zastavění přímo vybízející. Vzniknout zde může celá nová ulice, odhadujeme 12 plnohodnotných rodinných domů. Další 4 novostavby navrhujeme ve spodní části dnes předimenzované zahrady mateřské školky. Hmotově jimi uzavíráme veřejný prostor, obnovujeme Býčí plácek. Měřítko navržených domů a způsob uličního zastavění připodobňujeme navazující historické zástavbě. Vnitřní město rozšiřujeme. Hmotová i tvarová jednoduchost a čistota detailu dává šanci vzniku kvalitní současné architektuře. Podrobná architektonická studie, vymezující limity a regulativy této nové zástavby, je klíčem k dobrému výsledku.

Příklad současné kontextuální architektury [Holandsko]

B 1

Mapa znázorňující příležitost pro nové parcely v centru města

Příklad současné kontextuální architektury [Německo]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

9


B 2

Zásady návrhu Dopravní a technická infrastruktura

B.2 Dopravní a technická infrastruktura

10

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Zásady návrhu Dopravní a technická infrastruktura

OBYTNÁ ZÓNA Řešený prostor, ohraničený z jihu a severu Trocnovskou a Husovou ulicí (silnicemi II. Třídy) a ze severozápadu korytem Farského potoka, sestává ze souboru historických uliček, vytvářejících z hlediska dopravních návazností jakousi autonomní oblast. Křivolakost a úzkost těchto uliček odrazuje od jejich využívání při zkracování dopravních tras městem. Okolní, poměrně hustá uliční struktura k tomu ani příliš nevybízí.

DOPRAVA V KLIDU V řešeném prostoru OZ navrhujeme více než 120 parkovacích míst. Takový počet považujeme za maximální. Více automobilů by už příliš usurpovalo uliční atmosféru, z veřejných prostranství s pobytovou funkcí by vznikla monotónní parkoviště. Příčinou lokálně nerovnoměrného rozmístění parkovacích míst je mimo jiné zejména nutnost zachování minimální šířky dopravního prostoru 3,5 m, daná českou legislativou.

Hlavní prioritou při regeneraci městské památkové zóny Trhové Sviny je obytná kvalita veřejného prostoru, s čímž souvisí i snaha o jeho maximální dopravní zklidnění a přizpůsobení provozu vozidel pobytové funkci. Z hlediska dopravního pojímáme prostor jako obytnou zónu - místní komunikace funkční podskupiny D1, dále jen OZ. Mezi základní atributy OZ patří: usměrnění provozu vozidel, vyloučení zbytné dopravy, nadřazenost pobytové funkce, možnost her i v dopravním prostoru, zeleň, omezení rychlosti – 20 km/h, zvýšená ohleduplnost (chodci musí umožnit jízdu). OZ skýtá řadu výhod: zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty, využití prostoru pro pobyt a hry chodců, rozšíření pobytových prostor přilehlých pozemků, vyšší bezpečnost silničního provozu, větší estetická a ekologická úroveň prostoru, možnost jednotícího parteru centra. OZ naváže na stávající OZ v horní části Žižkova náměstí, zahrne i již realizovanou úpravu ulic Sokolská a Jirsíkova, pojímající jejich parter jako jednoúrovňový sdílený prostor.

KŘIŽOVATKA ULIC HUSOVA, JERONÝMOVA, KOMENSKÉHO A DOBROVSKÉHO Křižovatka není součástí OZ. Snižujeme zde povolenou průjezdovou rychlost, stávající začátek „zóny 30“ posouváme před zatáčku, tedy přibližně o 50 metrů dál od centra. Navrhujeme zde také přechod pro chodce, a to v místě, kde šířka chodníku nedovoluje pokračovat v chůzi Husovou ulicí směrem k Žižkovu náměstí. Přechod naváže na již vyprojektovaný, zatím ale nerealizovaný chodník v Husově ulici, spojující historické centrum s průmyslovou zónou na konci města. Předpokládáme také rozšíření chodníku u vyústění Jeronýmové ulice a s tím spjaté zlepšení vzájemného propojení bezpečnějších pěších tras.

Vjezdů/výjezdů do OZ navrhujeme celkem šest, respektive sedm, stavebně upravených tak, aby změna dopravního režimu byla patrná a zdůrazňovala základní atributy OZ (snížená rychlost, smíšený provoz). Každý vjezd bude označen svislým dopravním značením (IP 26a, IP 26b) a nájezdem přes zpomalovací práh. Zpomalovací prahy budou z kamenné dlažby z žulových kostek (10x10 cm), kladených rovně, vytvářející 3 stupně šířky 50 cm, výšky 2 cm. Povrch komunikace v OZ bude z kamenné dlažby (žulové kostky 10x10 cm, štípané žuly, případně historické dlažby). Všechny komunikace na OZ navazující mají povrch hladký – nedlážděný. Také samotná půdorysná stopa historických ulic (šířka, délka, tvar, poloměr křižovatek) je přirozeným regulátorem rychlosti vozidel. V případě delších a rovnějších ulic okolo Tyršova nábřeží vzniknou místa zúžených úseků komunikace až na 3,5 metru, kombinovaná s rozšířenými místy, umožňujícími vyhýbání protijedoucích vozidel. ÚPRAVA OZ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORINTACE Začátek/konec OZ bude hmatově upravený. V prostoru OZ se snažíme v maximální míře využít přirozených vodících linií v podobě obvodových stěn přiléhajících domů či zídek zahrad. Kompaktní zástavba drobného měřítka, se vzájemnými odstupy nepřesahujícími ani v místech křížení ulic délku 8 metrů, je pro to ideální. Tam, kde přirozená vodící linie chybí, bude navržena vodící linie umělá, provedená z hladké šedé dlažby se žlábkováním (vodícími drážkami). V OZ budou navržena vyhrazená parkovací stání s odpovídajícími rozměry. Podrobně se této problematice bude věnovat další stupeň projektové dokumentace.

B 2

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORINTACE Umělá vodící linie, navazující na přirozenou (kamennou zídku) lemující chodník u střední školy a signální (800 mm široký) a varovný (400 mm široký) pás před nově navrženým přechodem pro chodce budou realizovány ze světle šedého inženýrského kamene lemovaného pásem (šíře 200 mm) rovinné dlažby (žula hladká – stejného odstínu jako okolní mozaika). I z druhé strany přechodu (v obytné zóně) bude signální a varovný pás před přechodem řešen shodně. Vodící linie na signální pás navazující povede do dvou stran k nejbližším fasádám domů (přirozeným vodícím liniím v OZ) - viz grafická část návrhu. Provedena bude z hladké šedé dlažby se žlábkováním (vodícími drážkami). Začátek OZ bude též hmatově zvýrazněn pásem ze světlého inženýrského kamene. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V prvé řadě je třeba provést kvalitní průzkum stávajícího stavu všech inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace, plynovodu, teplovodu, rozvodů VN, NN, VO, komunikačních sítí, atd.) nacházejících se v řešeném území a společně s jejich správci a specialisty jej vyhodnotit a navrhnout případné úpravy či změny. Úzká spolupráce specialistů koordinovaná architektem – autorem návrhu je i v tomto případě, vzhledem k tématické provázanosti a složitosti, nezbytná.

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

11


B 2

12

Zásady návrhu Dopravní a technická infrastruktura

Příkladné sdružování dopravního značení s ostatními parterovými prvky [Litomyšl]

Příklad parkování na historické kamenné dlažbě [Litomyšl]

Příklad parkování na kamenné/betonové dlažbě se zatravněnou spárou

Příklad parkování na kamenné štípané dlažbě [ilustrace]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Zásady návrhu Dopravní a technická infrastruktura

B 2

obytná zóna

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

13


B 3

Zásady návrhu Materiály a povrchy

B.3 Materiály a povrchy

14

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Zásady návrhu Materiály a povrchy

Nově navržená kamenná dlažba nahradí současnou směsici různých, do historického centra nepatřících, materiálů. Jedná se zejména o mnohokrát vyzpravovaný asfaltový povrch komunikací a betonové či keramické, době poplatné dlažby na chodnících. Vyšší cenu kamenné dlažby kompenzuje její podstatně delší životnost. Řešený prostor rozdělujeme do dvou částí – horní a spodní. Horní část zahrnuje ulici Komenského, Palackého, Růžovou, Kozinovo náměstí, Jiráskovou a Kostelní. Zde se historických prvků v podobě původních kamenných dlažeb zachovalo více a lze při návrhu materiálových změn na co navazovat. Jejich doplněním vytváříme souvislou plochu, lemující přiléhající zástavbu. Využíváme k tomu staronovou dlažbu. Město disponuje jejím poměrně velkým množstvím, v minulosti plošně odstraněným v ulici Nové město během rekonstrukce. Jedná se o historickou dlažbou velkého formátu, kterou klademe rovně a spádujeme do ulice. Hlavní část komunikace bude z žulových kostek (10x10 cm), kladených vějířovitě (kroužkově), vyspádovaných do stran. Materiálové rozhraní mezi historickou dlažbou po krajích a žulovou kostkou uprostřed oddělí kamenný (sekaný) obrubník, uvozující cca 2 cm výškový rozdíl. V místech, kde by odtokové poměry ohrozily přiléhající objekty, se výška obrubníku individuálně upraví. V úzkých ulicích, například v Růžové a Palackého, bude kamenná dlažba z žulových kostek (10x10 cm) v celé šířce komunikace, kladená vějířovitě (kroužkově), vyspádovaná do jejího středu. Souvislý, vjezdy nepřerušovaný chodník navazující na chodník v Husově ulici na straně obytné zóny a chodník před střední školou bude z kamenné dlažby malého formátu (mozaiky 6x6 cm) kladené rovně, vyspádované do ulice.

B 3

Plochy určené pro parkování budou zvýrazněny: - ve štípané dlažbě: řadou rovně kladené žulové kostky (10 x 10 cm), vyznačující dělící čáru mezi jednotlivými parkovacími stáními a v některých případech ještě obrys jejich rohů - v dlažbě kostkou 10x10 cm kladenou vějířovitě: třemi řadami rovně kladené kostky stejné velikosti, vyznačujícími dělící čáru mezi jednotlivými parkovacími stáními - v historické dlažbě kladené rovně: ocelovým profilem (tloušťky cca 1 cm) vsazeným mezi kostky, vyznačujícím dělící čáru mezi jednotlivými parkovacími stáními - v trávě: pravoúhlou kamennou dlažbou (případně betonovou) s širokou zatravněnou spárou (bez obrubníků) kladenou na minimální spáru v místě vyznačujícím dělící čáru mezi jednotlivými parkovacími stáními

Spodní část, zahrnující ulici Sokolskou, Jirsíkovu, Tyršovo nábřeží a Dobrovského, oddělují od části horní již před několika lety upravené ulice Sokolská, Jirsíkova a Kostelní. Převážně asfaltový povrch zde tehdy nahradila jednoúrovňová dlažba (bez chodníků) ze štípaného kamene s motivem diagonálního kříže a dvou liniových prvků vyskládaných z žulových kostek (kříž z jedné, liniový prvek ze třech vedle sebe, velikosti 10x10 cm). Na pohledově exponovaném nároží ulic Jirsíkové a Sokolské navazujeme na tuto již realizovanou úpravu a v jednotném povrchu štípané žuly pokračujeme i v ulicích navazujících. Vynecháváme ale motiv dekorativního diagonálního kříže. Žulovou kostkou velikosti 10 x 10 cm zvýrazňujeme pouze obrys místa pro parkování a liniový odtokový prvek vyskládaný ve třech řadách. Plochu štípané žuly kombinujeme s plochami vyskládanými žulovou kostkou (velikosti 10 x 10 cm) podobně, jako s historickou dlažbou v ulicích v horní části.

Příkladná rekonstrukce veřejného prostoru [Frýdlant]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

15


B 3

16

Zásady návrhu Materiály a povrchy

Příkladná rekonstrukce veřejného prostoru [Zábřeh]

Příkladná rekonstrukce veřejného prostoru [Velká Bystřice]

Příkladná rekonstrukce veřejného prostoru [Hronov]

Příkladná rekonstrukce veřejného prostoru [Broumov]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Zásady návrhu Materiály a povrchy

Kamenná dlažba se zatravněnou spárou

Žulová dlažba štípaná

Žulová dlažba z kostek 10x10 cm

Žulová dlažba malého formátu 6x6 cm (mozaika)

Žulová dlažba velkého formátu (historická)

Žulová dlažba řezaná hladká

Maloformátová betonová dlažba

Mlat

Betonová monolitická plocha

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

B 3

17


B 4

Zásady návrhu Městský mobiliář

B.4 Městský mobiliář

18

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Zásady návrhu Městský mobiliář

Mobiliář je nábytkem „obývacího pokoje“ města. Jeho základní rolí je vytvářet objektové zázemí pro plnohodnotné užíváni veřejných prostranství města. Nevhodná volba a uspořádání mobiliáře demotivuje k pobytu na veřejných prostranství a omezuje potenciál jejich využití. Koncepční návrh mobiliáře může v roli charakteristického detailu nebo ornamentu města symbolizovat celou lokalitu nebo dokonce celé město. Návrh specifického mobiliáře by měl být vždy podřízenou součástí celkového architektonického řešení daného prostranství. Mobiliář by měl navrhnout vždy architekt nebo designér, neboť je nutné, aby byly zohledněny lokální podmínky a maximálně využity příležitosti daného místa. Především je zapotřebí, aby měřítko, masivnost, míra detailu a typ materiálu mobiliáře charakterem odpovídaly typu a měřítku zástavby, historickým, kulturním a krajinným souvislostem. [3] Neznamená to ale, že by měl nový mobiliář ve staré zástavbě napodobovat či kopírovat historické detaily. Současný kvalitní jednoduchý design, důstojně reprezentující naší dobu, může centrum obohatit o vizuální stopu, další zhmotnělou časovou vrstvu. OBJEKTY PRO SEZENÍ patří k základnímu vybavení veřejného prostranství. V Trhových Svinech ale z veřejného prostranství laviček ubývá, město je cíleně odstraňuje kvůli „nevhodnému chování mládeže“ (viz článek U kulturního domu zmizely lavičky, zveřejněný v Trhovosvinenských listech č.6/2015). V této věci se snažíme o maximální nápravu. Lavičky s opěradlem umisťujeme většinou ve stínu stromu. V některých případech volíme méně formální sezení, například na opracovaném masivním dřevěném hranolu či kruhové lavici obemykající kmen. V místech nejexponovanějších pak vytváříme pro posezení další, zcela neformální příležitosti, například pobytové schody u vodního prvku na Tyršově nábřeží či před vstupem do ZUŠ. Některé lavičky doplňujeme o stojany na kola a odpadkové koše. STOJANY NA KOLA poskytují komfort pro používání jízdních kol a současně působí jako prevence proti jejich parkování na nežádoucích místech. Stojany by neměly být příliš výrazné a neměly by působit jako prostorové překážky. Vhodné je jednoduché a účelné řešení. [3] ODPADKOVÉ KOŠE bývají největším zdrojem degradace veřejných prostranství. Nesprávné rozmístění, nedostatečná údržba nebo i pozdní odvoz vedou k jejich znečišťování a ke kumulování odpadu v bezprostředním i širším okolí. Odpadkové koše by měly být ergonomické a umožňovat snadnou dostupnost pro vozíčkáře i pro děti. Barevně a tvarově by měly být koše sladěny s ostatními prvky mobiliáře. [3] KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V řešeném prostoru se v současné době nacházejí barevné kontejnery na tříděný odpad na křižovatce ulice Trocnovské a Sokolské a dále na křižovatce ulice Husové a Komenské (neboli „Kontejnerovém náměstí“). V obou případech se jedná o výrazně rušivé prvky, respektive dominanty, dehonestující okolní prostor. Místo nadzemních kontejnerů navrhujeme podzemní. Podzemní kontejnery, pokud jsou vhodně zakomponovány do veřejného prostranství, nevytvářejí vizuální a prostorové bariéry, svou kultivovanou formou respektují kvalitu prostředí a mohou zajistit vyšší kapacitu sběrných nádob. [3]

B 4

Na křižovatce ulice Trocnovské a Sokolské předpokládáme jejich umístění obdobné, jako umístění nynějších nadzemních. V případě „Kontejnerového náměstí“ považujeme za nejvhodnější jejich přemístění do dvora areálu bývalé chlapecké školy. ZÁBRANY A BARIÉRY - ZÁBRADLÍ, PATNÍKY A SLOUPKY Fyzická i mentální bezbarierovost veřejného prostoru by měla být obecným, elementárním pravidlem jeho tvorby. Všude tam, kde lze ochrany či organizování prostoru dosáhnout bezbariérovými prostředky, je zapotřebí se užití fyzických bariér vyhnout. [3] V současné době existuje ve veřejném prostoru městě celá řada podivných zábradlí. Vesměs se jedná o příliš mohutné prvky pokleslého designu, nevhodně barevně zvýrazněné tvarové kreace, pozbývající jednoduchost a subtilnost. Veškerá nová zábradlí by měla mít jednoduchý, kvalitní design. Patníky a sloupky je vhodné navrhovat s ohledem na druhotné funkce tak, aby nabízely možnost sezení, opěry, případně sloužily pro umístěni a uzamčení jízdního kola apod. Sloupky je vhodné užívat v místech, kam je třeba zamezit vjezdu automobilům, ale není vhodné omezovat chodce v průchodu či možném přecházeni ulice. Sloupky spojené řetězy by neměly být ve městě užívány. Řetěz mezi sloupky způsobuje problém nevidomým a slabozrakým a svým lehce překonatelným působením způsobuje nebezpečné situace. [3] ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ PRVKY Na veřejných prostranstvích města by měl existovat jednotný informační systém. Jednotlivé prvky tohoto systému: rozcestníky, mapy, informační či identifikační tabule by měly být řešeny v rámci sdružených prvků, v jednotném designu, odpovídat charakteru a být rozmístěny na základě celoměstské koncepce. Takový systém by měl napomoci efektivnímu využívaní veřejných prostranství, informovanosti o událostech ve městě a tím k lepši identifikaci obyvatel s jejich městem. Uživatelsky vstřícný systém navíc zvýší atraktivitu pěšího pohybu ve městě. POVRCHOVÁ ÚPRAVA Veškeré prvky mobiliáře, včetně veřejného osvětlení, navrhujeme sjednotit stejnou barvou, konkrétně antracitovou šedou - RAL 7016.

RAL 7016

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

19


B 5

20

Zásady návrhu Městský mobiliář

Parková lavička [ilustrace]

Parkové křeslo [ilustrace]

Dřevěný hranol na sezení [ilustrace]

Lavička kolem kmenu stromu [ilustrace]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Zásady návrhu Městský mobiliář

Stojan na kola [ilustrace]

Zábradlí [ilustrace]

Odpadkový koš [ilustrace]

Informační nosič [ilustrace]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

B 5

21


B 5

Zásady návrhu Veřejné osvětlení

B.5 Veřejné osvětlení

22

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Zásady návrhu Veřejné osvětlení

B 5

K venkovnímu osvětlení je při návrhu nutné přistupovat jako k plnohodnotnému prvku kompozice veřejných prostranství. [4] V řešeném prostoru existují v současnosti dva typy pouličních světel: starší z období komunismu a mladší z dob porevolučních. Ani jeden typ nepředstavuje hodnotný odkaz let minulých a dnes nevyhovuje ani technickým, ani estetickým požadavkům. Navrhujeme tedy jejich postupnou komplexní výměnu za světla nová, jednotná, vykazující lepší vlastnosti nejenom z hlediska energetické a provozní náročnosti, ale i z hlediska světelné pohody, oslnění, světelného znečištění (hovorově světelného smogu) atd. Svým účelem a vzhledem, (tvarem, barvou, velikostí a rozmístěním) by v městské památkové zóně měly důstojně reprezentovat současnost. Této problematice je však zapotřebí věnovat samostatnou pozornost a zohlednit zejména fakt, že primární funkcí veřejného osvětleni je zajištění bezpečnosti uživatelům veřejných prostranství. POVRCHOVÁ ÚPRAVA Veškeré prvky mobiliáře, včetně veřejného osvětlení navrhujeme sjednotit stejnou barvou, konkrétně antracitovou šedou RAL 7016.

RAL 7016

Vhodný příklad diodového světla kvalitního designu a provedení, světlo svítí pouze jako kužel na zem, není zdrojem světelného smogu [Německo]

Stávající lampa veřejného osvětlení, koule svítící do všech stran, nežádoucí zdroj oslnění a světelného smogu

Stávající předimenzovaná lampa veřejného osvětlení nevhodného designu

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

23


B 6

Zásady návrhu Stromy a vegetace

B.6 Stromy a vegetace

24

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Zásady návrhu Stromy a vegetace

B 6

Stromy na veřejných prostranstvích významně přispívají k pobytové kvalitě prostoru a zlepšení zdravého prostředí. Strom má prostorový, ale také symbolický význam. [5] Úzká spolupráce specialistů, koordinovaná architektem – autorem návrhu, je v dalších fázích přípravných projektových prací, vzhledem k tématické provázanosti a složitosti, nezbytná. S ohledem na tento fakt navrhujeme v prvé řadě provést kvalitní dendrologický průzkum a společně s krajinářským architektem, schopným do návrhu vnést ekologické, sociálně–ekologické a krajinářské aspekty, na něj navázat.

Příklad kvalitní krajinářské architektury ve městě [Litomyšl]

Příklad kvalitní krajinářské architektury ve městě [Německo]

Příklad kvalitní krajinářské architektury ve městě [Německo]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

25


C 1

Jednotlivé kapitoly Kontejnerové náměstí

C.1 Kontejnerové náměstí

26

neboli křižovatka ulic Husova, Jeronýmova, Komenského a Palackého

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Kontejnerové náměstí

C 1

Stávající stav [1.1]

Navržený stav [1.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

27


C 1

Jednotlivé kapitoly Kontejnerové náměstí

ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU Místo se nachází na samém začátku historické části Trhových Svinů. Prochází jím silnice I. třídy (Husova ulice) - cesta od Borovan, kterou lze považovat za jednu z nejdůležitějších příjezdových tras do města. Jedná se o frekventovanou, byť pomyslnou bránu do nejcennější kompaktní části sídelního útvaru. Současný stav však této významné poloze neodpovídá. Jeho atmosféru bohužel výstižně charakterizuje zažitý název: „Kontejnerové náměstí“. Krom nešťastně umístěných nadzemních nádob na tříděný odpad dominuje místu zejména všudypřítomná asfaltová plocha, „přetékající“ ze silnice II. třídy do rozevírajícího se ústí ulice Komenského. Absence prostorového vymezení složité křižovatky, kde se do hlavní, levotočivé ulice Husovy napojují tři ulice vedlejší: Jeronýmova, Komenského a Palackého, vede k nepřehledné dopravní situaci. Tomu přispívá i chybějící vymezení parkovacích stání a vzájemná kontinuální návaznost chodníků. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI V prostoru vyústění Komenského ulice stával soliterní dům (č. 15), vklíněný mezi objekty č.p. 160 a 483. Na místě dnešního nepřirozeně se rozevírajícího trychtýřovitého tvaru této ulice tedy existovaly původně jen dva velmi úzké průchody. Naproti přes silnici, v místě dnešní „předzahrádky“ střední školy, stála řada objektů, které navazovaly zprava na objekt fary, zleva na domy v Jeronýmově (dříve Hliněné) ulici. Mezi nimi a ulicí Jeronýmovou existoval jen úzký průjezd směrem na Borovany. Ortofotomapa [současnost]

Historická fotografie [pohled z kostelní věže]

28

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Císařský povinný otisk map stabilního katastru [rok 1827]


Jednotlivé kapitoly Kontejnerové náměstí

C 1

Stávající stav [1.2]

Navržený stav [1.2]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

29


C 1

Jednotlivé kapitoly Kontejnerové náměstí

NAVRŽENÝ STAV Rozpačité místo přetváříme na reprezentativní „bránu“ do historického centra, dopravně přehledný prostor, malé náměstí předurčené k zastavení a posezení procházejících. ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY - Posun „zóny 30“ před hlavní (severozápaní) průčelí objektu střední školy. - Rozšíření chodníkových ploch na úkor zbytečně předimenzovaných komunikací a s tím spjaté vzájemné propojení bezpečných pěších tras u silnice II. třídy. - Přechod pro chodce v místě, kde šířka chodníku nedovoluje pokračovat v chůzi Husovou ulicí směrem k Žižkovu náměstí. (Přechod dnes neexistuje.) - Úprava zatravněného prostoru před střední školou. Odstraněním zábradlí a keřové bariéry zviditelňujeme starou studnu a nově navržený květinový záhon. Na kamenné zídce, oddělující chodník od vyvýšeného záhonu, vzniká neformální místo pro posezení. - Vysazení solitérního stromu v místě, kde kdysi stával dům, tedy v nepřirozeně se rozevírajícím začátku Komenského ulice. - Umístění lavičky a odpadkového koše pod korunou nově vysazeného stromu. - Přemístění kontejnerů na tříděný odpad. - Odstranění plotu předzahrádky před objektem č.p. 483. - Změna povrchu komunikace, začátek obytné zóny. - Vymezení parkovacích stání. - Úprava veřejného osvětlení. - Instalace dalších drobných prvků městského mobiliáře. - Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Příklad vhodného zpomalovacího prahu v historickém centru [Litomyšl]

30

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Příklad vytvoření místa pro sezení na kamenné zídce, za kterou je vysázena extenzivní zeleň [Litomyšl]

Příklad příčného parkování, jednotlivá stání jsou oddělena 3 řadami rovně kladených kostek [Pacov]


Jednotlivé kapitoly Kontejnerové náměstí

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 1

31


C 2

Jednotlivé kapitoly Komenského ulice

C.2 Komenského ulice

32

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Komenského ulice

C 1

Stávající stav [2.2]

Navržený stav [2.2]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

33


C 2

Jednotlivé kapitoly Komenského ulice

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU Nepříliš frekventovanou, přesto nejživější komunikaci v horní části starého města, obklopuje ze strany severní a jihozápadní kompaktní zástavba, z jihovýchodní zelený ostroh se zpevněnými vjezdy na přiléhající pozemky. Ulice díky svému nepřirozeně rozevírajícímu se tvaru absorbuje z prostoru „Kontejnerového náměstí“ všechny (v předešlé kapitole popsané) negativní děje. Vedle barevných nádob na tříděný odpad zaujme procházejícího neudržovaná zeleň či „dočasné“ skládky stavebních materiálů. K postupné nenávratné ztrátě historické autenticity dochází v posledních letech zejména při soukromých iniciativách „zvelebování“ veřejného prostoru před vlastními domy. Při nikým nekoordinovaných, jednotící ideu postrádajících, lokálních změnách povrchu přilehlých chodníků a vjezdů je původní kamenná dlažba likvidována a nahrazována mnoha typy nevhodných, do památkové zóny se nehodících dlažeb betonových či keramických. Nejlépe zachovaná zůstala historická dlažba ve spodní části ulice (dříve nazývané Špitální), kde doposud spoluvytváří jedinečně ucelenou připomínku věků minulých. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Až do počátku 20. století stála přibližně uprostřed rozšiřujícího se placu mezi objekty č.p. 233, 152 a 153 (tedy nedaleko „Kozího plácku“) kamenná kašna čtvercového půdorysu.

Ortofotomapa [současnost]

Historická fotografie kašny před její demolicí

34

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Historická fotografie


Jednotlivé kapitoly Komenského ulice

C 1

Stávající stav [2.1]

Navržený stav [2.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

35


C 2

Jednotlivé kapitoly Komenského ulice

NAVRŽENÝ STAV Úklidem, úpravou zpevněných ploch a drobnými změnami měníme rozbitou silnici v důstojnou ulici, začátek sdíleného prostoru obytné zóny starého města. Ulici od „Kontejnerového náměstí“ oddělujeme soliterním stromem, vysazeným v místě dnes již neexistujícího domu, kdysi vklíněného mezi objekty č.p. 160 a 483. ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY - Úprava zatravněného ostrohu: očištění od křovisek, navážek, černých skládek a staveb - úprava sjezdů na přiléhající pozemky: sjednocení jejich podoby (pravoúhlá kamenná dlažba bez obrubníků s širokou zatravněnou spárou), umístění lavičky pod korunou stávajícího stromu (opracovaného hranolu, masivního dřevěného prvku v přirozené formě). - Vysazení stromu s drobnou korunou před domem č.p. 153 (výška kmene cca 2,5 metru, koruna průměru cca 3 metry). - Změna povrchu komunikace. - Vymezení parkovacích stání. - Úprava veřejného osvětlení. - Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Příklad sedacího prvku - opracovaný dřevěný hranol [Praha]

Příklad rozvržení profilu ulice - pojezdová část je vydlážděna žulovou kostkou, chodníky historickou dlažbou s minimální změnou výškové úrovně [Litomyšl]

36

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Příklad parkování na historické kamenné dlažbě [Litomyšl]


Jednotlivé kapitoly Komenského ulice

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 1

37


C 3

Jednotlivé kapitoly Kozinovo náměstí

C.3 Kozinovo náměstí

38

neboli Kozí plácek

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Kozinovo náměstí

C 3

Stávající stav [3.1]

Navržený stav [3.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

39


C 3

Jednotlivé kapitoly Kozinovo náměstí

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU Zhruba uprostřed spleti historických uliček se nachází neveliký travnatý plac trojúhelníkového půdorysu. Svým poklidným charakterem připomíná spíše vesnický, než-li městský prostor. Stará studna ve stínu lípy, dva krásné, leč zchátralé domy a blízkost Kostela NPM vtiskuje místu jedinečnou atmosféru se silným geniem loci. Nedávno vniklé proluky si zasluhují znovuzastavění plnohodnotnými domy. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI V místě horní části starého města stával ve středověku hrad/tvrz. Přesto, že hmatatelný důkaz tohoto tvrzení chybí, písemných dokladů existuje několik. Poprvé je osada s hradem připomínána již v roce 1260 (v tu dobu patřila Ojířovi ze Svin, příslušníku rodu Vítkovců). Ještě za husitských bouří si zdejší hrad zachovával značný strategický význam, neboť byl roku 1420 dobyt a obsazen Janem Žižkou. Když se však Sviny po válkách vrátily Oldřichovi z Rožmberka, nacházel se hrad v natolik zchátralém stavu, že ho Oldřich ponechal svému osudu. V roce 1480 byl již z větší části zbořen a sloužil jako zdroj levného stavebního materiálu. Půdorysně pravděpodobně zabíral prostor vymezený dnešními ulicemi: Komenského, Jiráskova a Husova.

Ortofotomapa [současnost]

Historická fotografie [pohled z kostelní věže]

40

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Jedinečný pohled z Kozího plácku na kostel


Jednotlivé kapitoly Kozinovo náměstí

C 3

Stávající stav [3.2]

Navržený stav [3.2]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

41


C 3

Jednotlivé kapitoly Kozinovo náměstí

NAVRŽENÝ STAV Místu ponecháváme jedinečnou atmosféru travnatého plácku v centru města, pouhými retušemi prostor kultivujeme v intimní náměstíčko. ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY - Úprava zatravněného ostrohu: kultivace zeleně, umístění dřevěné lavice kolem kmenu stromu, zamezení parkování na zeleném ostrohu - Renovace staré studny. - Obnovení pěšiny podél objektů č.p. 38 a 415, navazující na stávající schůdky před zídkou zahrádky objektu č.p. 207. - Změna povrchu komunikace. - Úprava veřejného osvětlení. - Instalace dalších drobných prvků mobiliáře. - Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Stávající stav [3.3]

42

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Navržený stav [3.3]


Jednotlivé kapitoly Kozinovo náměstí

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 3

43


C 4

Jednotlivé kapitoly Růžová a Palackého ulice

C.4 Růžová a Palackého ulice

44

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Růžová a Palackého ulice

Stávající stav [4.2]

C 4

Navržený stav [4.2]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

45


C 4

Jednotlivé kapitoly Růžová a Palackého ulice

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU Růžová ulice směřuje z Kozinova náměstí do ulice Husovi, respektive od Kostela NPM k areálu fary. Kostel i fara patří v historické hierarchii společně s budovou radnice ke třem nevýznamnějším objektům ve městě. Není nezajímavé, že spojnice mezi nimi vytváří rovnostranný trojúhelník o 200 metrové délce stran. Průhledy na kostel i faru vtiskují ulici spolu s několika historicky cennými – relativně zachovalými objekty (např. dům č.p. 155) silnou atmosféru. Zhruba ve dvou třetinách (v nejvyšším místě starého města) ji protíná ulice Palackého, blíž k faře se s neprůjezdnou šířkou cca 2 m mění v nejužší ulici ve T. Svinech. Palackého ulice spojuje „Kontejnerové“ náměstí s ulicí Jiráskovou. Před napojením na ulici Jiráskovu prudce klesá (cca 18%). Parter obou ulic působí značně zanedbaně, výše popsaná pozitiva přebíjí mnohokrát přeplátovaný asfaltový povrch. Také nešťastné stavební úpravy domů ohrožují charakter místa, kabřincové obklady střídají plastová garážová vrata. Pokračující trend by v budoucnu proměnil Palackého ulici v garážové ghetto. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Dvě ulice na sebe kolmé: Růžová a Palackého zřejmě představují přibližné osy zaniklého hradu.

Ortofotomapa [současnost]

46

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Historická fotografie [dům č.p. 224]


Jednotlivé kapitoly Růžová a Palackého ulice

Stávající stav [4.1]

C 4

Navržený stav [4.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

47


C 4

Jednotlivé kapitoly Růžová a Palackého ulice

NAVRŽENÝ STAV Kvalitativně různorodé zástavbě, obemykající velmi úzké ulice, vytváříme výdlažbou podnož sjednocující dnes poněkud rozpačitý charakter. ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY - Pobytové schody v celé šířce spodní části ulice Palackého: zamezení průjezdnosti kvůli příliš velkému sklonu komunikace. - Změna povrchu komunikace. - Úprava veřejného osvětlení. - Instalace dalších drobných prvků mobiliáře. - Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Příklad žulové kostky kladené kroužkově po celém profilu ulice [Litomyšl]

Příklad použití zahrazovacího sloupku [městský mobiliář mmcité]

48

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Příklad zkosení schodišťových stupňů pro průjezd kočárku či kola [Litomyšl]


Jednotlivé kapitoly Růžová a Palackého ulice

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 4

49


C 5

Jednotlivé kapitoly Jiráskova ulice

C.5 Jiráskova ulice

50

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Jiráskova ulice

C 5

Stávající stav [5.1]

Navržený stav [5.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

51


C 5

Jednotlivé kapitoly Jiráskova ulice

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU Ulici lemují převážně kůlny, garáže a opěrné zdi výše usazených domů. Jizva v podobě zásobovacího dvoru bývalého hotelu U dvou čápů zůstala nezacelena. K značně neutěšenému dojmu přispívá měřítkově a kvalitativně rozdílná zástavba. Umístění objektu trafostanice v těsném sousedství vzácně dochovaného barokního domu č.p. 134 je jen jedním z mnoha nešťastných, ulici dehonestujících, počinů. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Z nepravidelné sítě ulic vyplývá, že zaniklý hrad zaujímal ve středověku svou vnější linií opevnění (tj. hradbami s příkopem) celou severní stranu náměstí, které původně mělo téměř dvojnásobnou rozlohu než dnes. Poloha hradu byla zvolena velmi účelně tak, aby bylo možné z jeho místa nejen vizuálně, ale i fakticky kontrolovat všechny cesty procházející údolími obou vodotečí. Hrad tvořil severní stranu vytyčeného tržiště, umožňoval tak přímou kontrolu obchodní křižovatky. Na konci středověku, nejpozději v polovině 16. století, zaznamenáváme zástavbu horní (severní) poloviny náměstí řadou měšťanských domů s podloubím. [6] NAVRŽENÝ STAV Ulici, do které se zástavba celé jižní strany staví zády a je spíše podivným předprostorem zásobovacího dvoru bývalého hotelu, vracíme naději, že nezůstane jedním z nejhůře působících míst v těsném sousedství Žižkova náměstí.

-

-

ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY Úprava zásobovacího dvoru bývalého hotelu U dvou čápů: vymezení parkovacích stání, vysazení solitérního stromu (částečně zakrývajícího měřítkově vybočující stavbu hotelu), optické oddělení veřejného prostoru od zásobovacího dvoru dřevěným plotem, otočení zásobovací rampy. Změna povrchu komunikace. Vymezení parkovacího stání. Úprava veřejného osvětlení. Instalace dalších drobných prvků mobiliáře. Výhledová instalace menší a vhodnější trafostanice Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Ortofotomapa [současnost]

Příklad subtilního zábradlí zahrazující zapuštěný vstup/vjezd do objektu [Litomyšl]

52

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Jiráskova ulice

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 5

53


C 6

Jednotlivé kapitoly Kostelní ulice

C.6 Kostelní ulice

54

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Kostelní ulice

Stávající stav [6.1]

C 6

Navržený stav [6.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

55


C 6

Jednotlivé kapitoly Kostelní ulice

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU Ze severozápadního koutu Žižkova náměstí se skrze místo sevřené dvěma starými domy vchází do Kostelní ulice. Odtud pokračuje směrem západním ke Kostelu NPM. Jedná se o velmi důležitou spojku mezi kostelem a náměstím a v hierarchii ulic starého města sehrávala vždy jednu z nejvýznamnějších rolí. Tomu odpovídá i několik dodnes zachovalých fasád převážně patrových domů, z nichž zřejmě žádnému dřív nechyběl výkladec či výloha. Přestože ulice je i dnes poměrně živá, současná podoba její ztracenou slávu příliš nepřipomíná. Před kostelním nádvořím se rozevírá v malý vydlážděný plácek s kamenným křížem z roku 1875 a se zrekonstruovanou výklenkovou kaplí, povětšinou zacloněnou zaparkovanými auty. Ulice zde končí, na ní navazuje stáčející se Sokolská. Pěšky lze sestoupit k Farskému potoku také navazující kamennou pěšinou či betonovým schodištěm. Materiálová různorodost povrchů komunikace bije v celé ulici do očí: mnohokrát vyzpravovanou asfaltovou plochu lemují úzké chodníčky, na nichž historickou dlažbu střídají nejrůznější typy dlažeb betonových a keramických. Na opačném konci je ulice nově vydlážděná štípanou žulou s motivem opakujícího se diagonálního kříže, vyskládaného z žulových kostek. Jedná se o novodobé pojetí, pojímající ulici jako sdílený jednoúrovňový prostor bez výškového zvýraznění chodníku. Na cenná torza původní dlažby prakticky nereaguje, v místě napojení (zhruba v třetině ulice) se tak střetávají dva zcela odlišné přístupy, nový, jakoby válcoval ten původní. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Za kamenným křížem z roku 1875 (původně rodiny Furbecků), v místě, jímž klesá úzká cesta podél kostelní zdi k lávce Farského potoka, stávala kaple sv. Jana. Jeden ze záznamů dokládající její existenci pochází z roku 1619 – v únoru tohoto roku do městečka přitáhly stavovské oddíly a s cílem zvýšit obranyschopnost Svinů byla sejmuta její střecha. (Tento doklad se evidentně vztahuje k samostatně stojící kapli sv. Jana Křtitele vně kostelního okrsku – jen tak mohla její střecha bránit výhledu, eventuálně možnosti střelby přes ohradní zeď, a mělo tedy smysl ji odstranit.) ... Inventář z roku 1756 zmiňuje, že u hlavní hřbitovní brány stávala kostnice a poblíž ní Kaple sv. Jana Křtitele s oltářem a starobylým obrazem; měla dva vchody (větší a menší), dvě dřevěná okna a střechu pokrytou šindelem. Liturgickému obřadu zřejmě již nesloužila – byly zde uloženy máry a zmiňovaným malým zvonkem (nalézajícím se patrně v sanktusníku) lze rozumět nejspíš umíráček ... Opakované zmínky z 80. let 18. století označovaly kapli jako starobylou. Kaple existovala až do roku 1828, kdy vyhořela a následně byla zbořena. Těsně před svým zánikem byla roku 1827 její poloha zakreslena v mapě stabilního katastru. [7] Z historických pramenů plyne, že v blízkosti Svinenského hradu existovala Kaple sv. Jana ještě mnohem dříve, v roce 1462 se ale nacházela v havarijním stavu, bez naděje na obnovu. Není zcela vyloučeno, že ruina této kaple stála na stejném místě a že byla po roce 1462 přece jen opravena. [8] Zhruba uprostřed ulice, na místě dnešního domu č.p. 128, stával městský chudobinec (nazývaný též chudým domem - špitálem). Jednalo se o rohový dům s barokním štítem. V domě č.p. 132 existovala četnická stanice, naproti chudobinci fungoval Hostinec U Petrlíků.

Ortofotomapa [současnost]

Císařský povinný otisk map stabilního katastru [rok 1827]

56

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Kostelní ulice

Historická fotografie

Historická fotografie dnes již neexistujícího městského chudobince

Historická fotografie

Historická fotografie

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 6

57


C 6

Jednotlivé kapitoly Kostelní ulice

ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY - Ubrání jednoho parkovacího místa – vytvoření důstojného předprostoru před výklenkovou kaplí a vstupem do areálu Kostela NPM. - Úprava schodiště spojujícího Jirsíkovu a Kostelní ulici: návrh širšího, delšího a méně strmého betonového schodiště se dvěma mezipodestami. Schody dříve začínaly u rohu domu č.p.105 a jejich šířka vyplňovala celý prostor mezi zmíněným domem a protilehlou zdí. Obdobně tomu bude i u schodiště nového. - Změna povrchu komunikace. - Úprava veřejného osvětlení. - Instalace dalších drobných prvků mobiliáře. - Odstranění dopravní značky začátku obytné zóny - Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Stávající stav [6.2]

58

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

NAVRŽENÝ STAV Ulici spojující náměstí s kostelem vracíme reprezentativní charakter, čímž nepřímo obnovujeme její důležitost a význam.

Navržený stav [6.2]


Jednotlivé kapitoly Kostelní ulice

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 6

59


C 7

Jednotlivé kapitoly Sokolská ulice

C.7 Sokolská ulice

60

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Sokolská ulice

C 7

Stávající stav [7.1]

Navržený stav [7.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

61


C 7

Jednotlivé kapitoly Sokolská ulice

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU Ulice Sokolská začíná u Kostela NPM, napojuje se zde na ulici Kostelní a pokračuje z kopce do jakési zákruty – místa křížení s ulicí Jirsíkovou. Okolo Hostince Na růžku se znovu stáčí a dál svažuje k rozcestí ve tvaru písmene „T“. Levá odbočka je slepá, vede k objektu bývalé pošty, skrz kterou projdou do náměstí už jenom pěší. Pravá odbočka pokračuje i za levotočivou zatáčkou podél Farského potoka a přibližně 50 metrů po jeho proudu se napojuje na hlavní průtah městem – Trocnovskou ulici. Před několika lety byla horní část ulice, (stejně jako začátek ulice Kostelní a převažující část ulice Jirsíkovy) nově vydlážděná štípanou žulou s motivem opakujícího se diagonálního kříže vyskládaného z žulových kostek. Jedná se o novodobé pojetí, pojímající ulici jako sdílený jednoúrovňový prostor bez výškového zvýraznění chodníku. Spodní část ulice (od nároží ulice Jirsíkovy) zůstává v neutěšeném stavu s převažujícím asfaltovým povrchem, ve slepém rameni před átriem se dokonce jedná o plochy nezpevněné. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Vedle stodoly, umístěné na st.p.č. 202, stávala ještě jedna, obdobná, ulici zahrazující stavba. „Slepé rameno“ ulice, orientované směrem do „átria“, tedy bývalo dříve kratší. Zhruba uprostřed spodní části ulice, na straně jižní, mezi technickými objekty stodol (náležející k domům v ulici Trocnovské), stával patrový objekt Sokolovny. Ten později sloužil také jako kino.

Ortofotomapa [současnost]

Stávající neutěšený prostor atria definovaný pokleslou architekturou 90. let

62

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Historická fotografie kinosálu v Sokolské ulici, původní Sokolovny


Jednotlivé kapitoly Sokolská ulice

C 7

Stávající stav [7.2]

Navržený stav [7.2]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

63


C 7

Jednotlivé kapitoly Sokolská ulice

NAVRŽENÝ STAV Navrženou úpravou vracíme ulici charakter odpovídající jejímu situování v historickém centru. Z podivného zákoutí átria vytváříme důležitý pobytový předprostor před uměleckou školou, infocentrem a samotným náměstím. Příběhy domů se zde začínají prolínat s příběhy veřejného prostoru, posílená vazba na náměstí dává důvod k procházení ulicí. ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY - Očistění prostoru átria od přílepků skleněných pyramid pokleslé „architektury“ devadesátých let. - Místo získává více světla, čistotu a řád. Pohledově začíná vynikat samotná hmota bývalé pošty, věžovitý charakter její dvorní fasády celkem vtipně uvozuje vstup do průjezdu – vzbuzuje dojem jakési „brány“ do náměstí. - Sezení před infocentrem a další drobné parterové prvky nahrazující dnes dominující „řadovku“ popelnic. - Posunutí hlavního vstupu do ZUŠ tak, aby v daném místě sehrál jednu z hlavních rolí. Pozornost si bezpochyby zaslouží. Uvozujeme jej několika kamennými pobytovými schody, kterými překonáváme výškový rozdíl od vjezdu do nejbližší stodoly. Umělecká škola získává svůj předprostor, její příběh se začíná prolínat s příběhem ulice a s příběhem átria. - Nástavba traktu ZUŠ. - Vysazení několika drobných stromů v ulici. - Změna povrchu komunikace. - Vymezení parkovacích stání. - Úprava veřejného osvětlení. - Instalace dalších drobných prvků městského mobiliáře. - Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Příklad městského mobiláře, jež vytvoří kultivované a inspirativní prostředí [Švédsko]

Příklad vložení hladké žulové dlažby do hrubého kamenného povrchu [Praha]

64

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Sokolská ulice

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 7

65


C 8

Jednotlivé kapitoly Jirsíkova ulice

C.8 Jirsíkova ulice

66

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Jirsíkova ulice

C 8

Stávající stav [8.1]

Navržený stav [8.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

67


C 8

Jednotlivé kapitoly Jirsíkova ulice

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU O co užší, o to živější ulice představuje důležitou pěší tepnu spojující Žižkovo náměstí s areálem škol a Sídlištěm. Před několika lety byla její horní část (stejně jako ulice Sokolské) nově vydlážděná - štípanou žulou s motivem opakujícího se diagonálního kříže, vyskládaného z odlišných žulových kostek. Jedná se o novodobé pojetí, pojímající ulici jako jednoúrovňový prostor bez výškového zvýraznění chodníku. V rozšiřující se spodní části ulice dominuje prázdná asfaltová plocha. V ulici existuje řada architektonicky cenných, bohužel většinou chátrajících, objektů: jedná se například o dva nárožní domy č.p.: 108 a 97, (Hostinec na Růžku), objekty na st.p.č. 174, 176, 177. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Ulice se dříve nazývala Zahradní, neboť vedla z náměstí k Zahradě Ferendů (neboli Ferendici), situované v místě areálu mateřské školky Čtyřlístek. Prampouchů rozepřených mezi domy č.p. 95 a č.p. 116 bývalo původně pět, tedy o jeden víc. Ten byl na začátku 20.st. při rekonstrukci navazujícího domu stržen. Hostinec na Růžku míval v místě zkoseného nároží hlavní vstup, pohledově se nabízející už od samého ústí ulice u Žižkova náměstí. Dnes nepřirozeně se rozšiřující prostor u potoka vypadal v minulosti jinak: u mostu, který tehdy neexistoval, stával soliterní dům č. 192. Mezi ním a objektem sousedícím (č.p. 99) vedla jen úzká cesta.

Ortofotomapa [současnost]

Historická fotografie zachycující podobu dnes již neexistujícího solitérního objektu č.192

68

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Císařský povinný otisk map stabilního katastru [rok 1827]


Jednotlivé kapitoly Jirsíkova ulice

Stávající stav [8.2]

C 8

Navržený stav [8.2]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

69


C 8

Jednotlivé kapitoly Jirsíkova ulice

NAVRŽENÝ STAV Pod prampouchy, rozepřenými mezi domy u Žižkova náměstí, má dnes procházející pocit, že stojí na začátku krásné staré ulice. V budoucnu, stane-li i na jejím opačném konci u vydlážděného plácku se vzrostlou vrbou, bude mít pocit zcela stejný.

-

-

ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY Úprava placu pod schodištěm spojujícím Jirsíkovu a Kostelní ulici: vysazení solitérního stromu (vrby), umístění lavičky a odpadkového koše pod jeho korunou. Obnovení pátého odstraněného prampouchu. Změna povrchu komunikace. Vymezení parkovacích stání. Úprava veřejného osvětlení. Instalace dalších drobných prvků městského mobiliáře. Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Příklad nově vysazené vrby

Příklad stávajících nevhodně řešených zábran; špatný tvar, proporce i materiál

70

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Příklad výběru vhodného městského mobiliáře [mmcité]


Jednotlivé kapitoly Jirsíkova ulice

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 8

71


C 9

Jednotlivé kapitoly Dobrovského ulice a Tyršovo nábřeží

C.9 Dobrovského ulice a Tyršovo nábřeží část od Jírskové po Trocnovskou ulici

72

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Dobrovského ulice a Tyršovo nábřeží

C 9

Stávající stav [9.2]

Navržený stav [9.2]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

73


C 9

Jednotlivé kapitoly Dobrovského ulice a Tyršovo nábřeží

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU Ulice Dobrovského a Tyršova nábřeží vedou od Nedrtálu (ul. Trocnovké) rovnoběžně podél Farského potoka a společně s jednou krátkou propojkou vytváří základní strukturu pravobřežní kompaktní zástavby. Dnes trochu neprávem opomíjená součást památkové zóny má díky drobným obytným stavbám osobitý charakter. Ani zde ale není parter upraven. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Ulice Dobrovského bývala obestavěna z obou stran, zástavba tedy existovala i v místě jižní části zahrady MŠ Čtyřlístek. Na objekt č.p. 218 navazovaly další tři domy respektující uliční čáru, čtvrtý, v místě propojky s Tyršovým nábřežím ustupoval hlouběji do dnešní zahrady. Jednalo se o Hostinec Gabrhelů (č.71). Před ním, ohraničené zástavbou ze všech čtyř stran, rozevíralo se náměstíčko nazývané Býčím pláckem. (Každou středu zde probíhaly trhy s býky.) Bohužel, v 70. letech došlo k odstranění této řady domů, z náměstíčka zůstalo jen torzo.

Ortofotomapa [současnost]

Historická fotografie [pohled z kostelní věže]

74

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Historická fotografie [pohled z kostelní věže]


Jednotlivé kapitoly Dobrovského ulice a Tyršovo nábřeží

C 9

Stávající stav [9.1]

Navržený stav [9.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

75


C 9

Jednotlivé kapitoly Dobrovského ulice a Tyršovo nábřeží

NAVRŽENÝ STAV Doplněním městské struktury o čtyry domy v místě, kde i dříve zástavba existovala, obnovujeme zaniklý Býčí plácek. Takovým uzavřením prostoru vracíme místu půvab a charakter. Nově navržená zkratka z ulice Školní přispěje k celkovému pozitivnímu oživení místa.

-

-

-

-

ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY Čtyři nové domy (drobného měřítka), určené převážně pro individuální bydlení, umístěné ve spodní části zahrady MŠ, dodržující uliční čáru, znovuobnovení Býčího plácku. (V MŠ Čtyřlístek je v současné době 5 tříd s celkovým počtem 129 dětí. Jejich počet v posledních letech dál klesá. Zahrada MŠ Čtyřlístek dnes zabírá 6.479 m2, což odpovídá počtu 215 dětí (30m/dítě). Náš návrh počítá s jejím zmenšením na 5.039 m2, tedy na plochu pro 167 dětí. Rezerva oproti stávajícímu stavu je tedy 29 dětí.) Posunutí plůtku mateřské školy na rohu u odbočky k Restauraci U Čáhů. Nový chodník spojující ulici Dobrovského s ulicí Školní, situovaný na jihozápadním okraji zahrady mateřské školky. Ten se stane alternativou pro pěší procházející dopravně komplikovaným „Úzkým“ v ulici Trocnovské. Vysazení solitérního stromu uprostřed prostoru nově vzniklého náměstíčka. Podzemní kontejnery na tříděný odpad. Změna povrchu komunikace. Odstranění nevhodně řešených zábran. Vymezení parkovacích stání. Úprava veřejného osvětlení. Příklad soudobé kontextuální architektury. Nová zástavba respektuje měřítko i proporci místa, architektonický detail a materiálové řešení odpovídá současnosti [Dánsko]

Příklad řešení podzemních kontejnerů na tříděný odpad

76

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Stávající velmi problematické a nevzhledné místo, chybí pohledové uzavření bloku hmotou domu případně zdí


Jednotlivé kapitoly Dobrovského ulice a Tyršovo nábřeží

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 9

77


C 10

Jednotlivé kapitoly Tyršovo nábřeží

C.10 Tyršovo nábřeží

část od Jírskovy po Jeronýmovu ulici

78

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Tyršovo nábřeží

C 10

Stávající stav [10.1]

Navržený stav [10.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

79


C 10

Jednotlivé kapitoly Tyršovo nábřeží

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU Poloprázdné zanedbané místo bez jakékoliv jednotící idee postrádá smysluplné využití. Od Tyršova nábřeží by díky výraznému terénnímu převýšení mohl existovat nejimpozantnější pohled na Kostel NPM. Tohoto potenciálu není využito. Naopak: zcela nevhodné umístění dodnes existujících objektů sběrných surovin a desítek garáží v těsné blízkosti kostela zůstává odstrašujícím mementem předlistopadové doby. Komunistický režim se snažil všemožně popřít význam sakrální stavby coby symbolu duchovní, tedy jiné, než politické, autority. Tehdy vysokými stromy záměrně zastíněný kostel přestával existovat i v panoramatu města. Novou dominantou se stalo ohromné silo, jakýsi novodobý chrám - obilnice lidu. Kdyby silný vítr nevyvrátil v roce 2000 zmíněné stromy, nezměnilo by se ani 26 let po revoluci z výše uvedeného nic. Prostorově neukotvený objekt tržnice vystavěný začátkem 80. let představuje další dodnes přeživší nešťastný počin z 80. let minulého století. Se slavnou érou svinenských trhů nemá nic společného, spíše než tržnici připomíná původní čekárnu autobusového nádraží či objekt šaten u stadionu. Koryto Farského potoka se před několika lety změnilo k nepoznání: zatravněné svažité břehy nahradila kamenná stěna. Takovou úpravou se zvýšila průtočnost, kvůli častým záplavám se jednalo o žádoucí úpravu. Škoda, že se při návrhu nepracovalo s vodotečí jako s městotvornou součástí veřejného prostoru. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Ještě v první polovině 20. století se jednalo o místo za hranicí města, respektive za jeho kompaktní částí, za kterou stálo už jen několik samostatných stavení. Tok potoka mezi mostem v Nedrtálu a lávkou v Hlinné ulici nebýval regulován, místy, zejména v Nedrtálu míval terasovité břehy a na několika místech brody. Vozy přes něj jezdívaly a lidé chodívali po kamenech. [9] Krom toho existovaly mezi Nedrtálem a ulicí Hlinnou (dnešní Jeronýmovou) čtyři umělé přechody – jeden most a tři lávky. Široké potočiště bývalo prý samé bláto porostlé hadím kořenem a podobnými travinami, mezi nimiž se voda za suchého počasí ploužívala úzkým korytem. [10] V druhé polovině 20. století se město nebývale rozrostlo, plošně zněkolikanásobilo. Za historickou částí vzniklo (mimo jiné) měřítkově i charakterově zcela odlišné Sídliště. Mezi ním a starou částí města zůstal koncepčně nepojednaný prostor – Tyršovo nábřeží.

Ortofotomapa [současnost]

NAVRŽENÝ STAV Místo pro novou zástavbu nehledáme v krajině za městem, ale ve městě samém. Podél Tyršova nábřeží vznikne kompaktní zástavba dvanácti domů, historické centrum doplňující v logický celek. Bezprizorní prostor získá smysl. Upravený stupňovitý břeh potoka předurčený pro posezení a vnímání odrážejících se krás okolí ve vodní hladině je důležitým akcentem, ústředním prvkem tohoto nového veřejného prostranství.

Historická fotografie

80

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Tyršovo nábřeží

C 10

Stávající stav [10.2]

Navržený stav [10.2]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

81


C 10

Jednotlivé kapitoly Tyršovo nábřeží

ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY - Odstranění objektu tržnice. - Odstranění objektů bývalého areálu sběrných surovin. - Návrh nové ulice na pravé straně Tyršova nábřeží, tvořené řadou cca deseti domů drobného měřítka, určených převážně pro individuální bydlení. - Návrh dvou novostaveb drobného měřítka, určených převážně pro individuální bydlení v místě areálu bývalých sběrných surovin. - Pravobřežní cesta spojující Dobrovského a Jeronýmovu ulici. - Vysazení aleje stromů podél pravého břehu Farského potoka. - Vodní prvek - úprava části vodního koryta: vznik rozšířené plochy vodní hladiny se stupňovitým břehem předurčeným pro posezení a protějším břehem ozeleněným kvetoucí travinou. - Stavební úprava stávajícího mostu. - Dvě nové lávky pro pěší a dvě nové pěšiny na tyto lávky navazující, spojující historické centrum s okolními čtvrtěmi. - Úprava parteru garážového ghetta, sjednocení vzhledu garáží shodnou barvou stěn a shodnou povrchovou úpravou vrat. - Vysazení aleje stromů podél garáží. - Neformální hřiště pro větší děti v parku pod kulturním domem – lanové atrakce a prolézačky natažené mezi stávajícími stromy. - Nová zkratka k zahrádce u Restaurace U Čáhů. - Změna povrchu komunikace. - Vymezení parkovacích stání. - Úprava veřejného osvětlení. - Instalace dalších drobných prvků městského mobiliáře. - Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Příklad hřiště povedeného designu, lanové atrakce mezi stromy [Německo]

82

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Příklad městského vodního prvku propojeného s parterem a s pobytovou funkcí [-]

Příklad vodního prvku s pobytovou funkcí [Velká Bystřice]


Jednotlivé kapitoly Tyršovo nábřeží

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 10

83


C 10

84

Jednotlivé kapitoly Tyršovo nábřeží

Naprosto nevhodné umístění sběrny surovin

Příklad kvalitní kontextuální architektury rodinného domu [Sušice]

Městský parter dehonestuje robustní a nevhodně řešená technická i dopravní infrastruktura

Příklad kontextuální architektury vytvářející kompaktní prostor ulice [Dánsko]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Tyršovo nábřeží

C 10

Stávající stav [10.3]

Navržený stav [10.3]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

85


C 11

Jednotlivé kapitoly Pietní park

C.11 Pietní park za kostelem

86

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Pietní park

C 11

Stávající stav [11.1]

Navržený stav [11.1]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

87


C 11

Jednotlivé kapitoly Pietní park

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU V těsném sousedství Kostela NPM existuje korunami stromů zastíněný areál „parku“, čítající téměř 4.500 m2. Přestože se jedná o významnou plochu uprostřed města, nachází se ve značně zanedbaném stavu park jen vzdáleně připomínajícím. Není zde jediná lavička k posezení, chybí i jakýkoliv jiný mobiliář. „Park“ není průchozí, dovnitř lze vstoupit jedině skrze předprostor Kostela NPM. Betonový pomník padlých v I. Světové válce, betonový květináč či betonová opěrná zeď k procházce příliš nevybízí, k trávení volného času zde chybí důvod. Jako absurdní se jeví skutečnost, že v centru města existují vedle sebe hned dvě takto rozlehlé, jako park však nefungující, zelené plochy (druhá pod kulturním domem). HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Nejstarší raně gotický portál v severní stěně kostela NPM naznačuje, že ve středověku existovalo významné osídlení také v severní části městečka. S vytyčením náměstí směrem jihovýchodním ztratila severní strana sídliště na významu a postupně atrofovala. [11] Dříve existoval hřbitov přímo v prostoru okolo Kostela NPM a směrem východním zabíral přibližně jen třetinu jeho budoucí velikosti. (Dochovaný inventář z roku 1756 zmiňuje hřbitov rozlehlý, obemknutý zdí, do něhož se vcházelo velkou hlavní branou v místě dnešního vstupu do okrsku vedle výklenkové kaple, nebo dvěma menšími. Pozůstatkem zmíněné hlavní hřbitovní brány by mohl být původem nepochybně středověký kamenný prvek, který leží v prostoru bývalého hřbitova vlevo od vchodu při vnitřní straně ohradní zdi.[12]) Ani pozdější rozšíření hřbitova na nynější plochu parku nakonec nestačilo. Okolo roku 1965 vznikl nový hřbitov na Červeném vršku, na starém se přestalo pohřbívat. V roce 1980 byl zrušen a na jeho místě vznikl „Pietní park“, který se ale živou součástí městského parteru nikdy nestal.

Ortofotomapa [současnost]

NAVRŽENÝ STAV Zapojením parku do struktury okolních pěších tras, jeho zprůchodněním, vytváříme nové komunikační vazby ve městě a základní důvody k procházení parkem. Místu vracíme smysl. Jeho zvýšená navštěvovanost představuje základní předpoklad dobrého fungování. Citlivá úprava zeleně, cest a instalace mobiliáře promění zanedbaný park v místo klidu a relaxace. Volný pohyb zapálených svíček na hladině nově navrženého pietního prvku, určeného k důstojnému uctění památky pochovaných předků, reflektuje skutečnost, že již neexistuje žádné konkrétní místo spjaté s konkrétním hrobem.

Historická fotografie

88

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Pietní park

Zazděný průchod a zapomenutá cesta spojující bývalou chlapeckou školu s kostelem

Zavzpomínat na pochované předky chodí lidé i dnes, nemají však možnost učinit tak důstojně

Torzo parkových úprav

???

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 11

89


C 11

Jednotlivé kapitoly Pietní park

ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY - Průchod skrz kamennou zeď a navazující pěšina se schody v zatravněném svahu nad garážovým ghettem směřující k nově navržené lávce a pokračující dál až ke Královu lesíku. - Krátká odbočka vně parku, od nových schodů ve svahu nad garážemi, k nově navrženému místu pro posezení na opracovaném hranolu, masivním dřevěném prvku v přirozené formě s výhledem na hořkou realitu okolí. - Dva průchody skrz kamennou zeď spojující pietní park s areálem bývalé chlapecké školy - Posunutí stávajícího vstupu na osu severního portálu Kostela NPM, odstranění stávající branky, zazdění vstupu nynějšího. - Obnovení cesty směřující od Kostela NPM k bývalé chlapecké škole. - Úprava stávající zeleně, odstranění vybraných jehličnanů, tújí apod. - Nové mlatové cesty, navržené převážně po obvodu parku, nahrazující cesty stávající. - Formální krajinný prvek, vyrovnání terénu zatravněnými stupni nahrazujícími stávající betonové opěrné zdi. - Pietní architektonický prvek ve spodní části parku - připomenutí původního hřbitova, místo pro důstojné uctění pochovaných předků. - Lavičky a další méně formální prvky pro posezení. - Úprava veřejného osvětlení. - Instalace dalších drobných prvků městského mobiliáře. - Další úpravy - viz grafická část návrhu. Příklad využití svažitého terénu k vytvoření pobytové plochy [Austrálie]

Příklad použití cortenového plátu k realizaci vodního prvku

90

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Příklad použití cortenového plátu k realizaci terasovité parkové úpravy


Jednotlivé kapitoly Pietní park

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 11

91


C 12

Jednotlivé kapitoly Areál bývalé chlapecké školy

C.12 Areál bývalé chlapecké školy

později mechaniky, dnes oděvního družstva Typ

92

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Jednotlivé kapitoly Areál bývalé chlapecké školy

Stávající stav

Stávající stav

Stávající stav

Stávající stav

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 12

93


C 12

Jednotlivé kapitoly Areál bývalé chlapecké školy

ANALÝZA STÁVAJÍCHO STAVU Uprostřed města, mezi ulicí Komenského a pietním parkem (dříve hřbitovem), existuje podivně ucpané, neprůchozí místo. Jedná se o oplocený, z velké míry zastavěný areál bývalé chlapecké školy. Objekt je v současnosti vlastněn soukromým subjektem, v přízemí fungují krejčovské dílny, vyšší patra zejí prázdnotou. Řada na sebe navazujících historických chyb změnila dům k nepoznání. Objekt se postupně proměnil v disproporční slepenec, zamezením průchodnosti přestal fungovat i navazující parter. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Do začátku 19.st. se jednalo nejspíš o nezastavěnou plochu, tehdy se nacházející na samém okraji města. Později zde vznikla škola, původně důstojný objekt o dvou nadzemních podlažích a podkroví, výrazně zasahující do celkového panoramatu města. Jednalo se o soliter (obemknutý školní zahradou), k němuž existoval dvojí přístup: z nádvoří (starého hřbitova) Kostela NPM (dnes zahrazená cesta) a z ulice Komenského (v místě dnešního dvora domu č.p. 329). Změny účelu stavby (původně chlapecká škola, později škola mechaniky včetně dílen a ubytování pro učně, následně výroba – Koh-I-noor, atd. ) a s tím spojené přístavby, nástavby a vestavby dehonestovaly původně jednoduchou hmotu.

Ortofotomapa [současnost]

Historická fotografie dokládající fakt, že škola byla jednou z dominant města

94

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Historická fotografie školy v době, kdy ještě nebyla obestavěna všemožnými přístavky, kůlnami a patrovou nástavbou


Jednotlivé kapitoly Areál bývalé chlapecké školy

Příklad vytvoření kultivovaného dvora, vlastního mikrosvěta [Benešov]

Příklad venkovního posezení na vydlážděném náměstíčku [Mikulov]

Příklad vytvoření kultivovaného dvora, vlastního mikrosvěta [Klentnice]

Příklad jednoduchého interiéru lokálu v podlouhlé dispozici [Praha]

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 12

95


C 12

Jednotlivé kapitoly Areál bývalé chlapecké školy

NAVRŽENÝ STAV Objekt očišťujeme od novodobých přístaveb na jeho původní, lapidární hmotu. Vracíme mu důstojnost. Ucpané, neprůchozí místo uvolňujeme, důležité, znovuobnovené zprůchodnění navazujícího parteru proměňuje areál v živý komunikační uzel, součást veřejného prostoru. Atraktivní místo (uvnitř i vně budovy) vybízí k mnoha způsobům využití.

-

-

ZAMÝŠLENÉ ÚPRAVY Odstranění ocelové kolny u vjezdu do areálu. Odstranění dodatečných přístaveb. Vytvoření volné venkovní plochy nádvoří, její kultivace. Začlenění areálu do struktury města, odstranění oplocení, propojení nově vzniklého venkovního prostoru s pietním parkem a ulicemi ve staré části města: dva nové průchody kamennou zdí do parku, obnova přímé cesty ke kostelu, odstranění brány u vjezdu z Jeronýmové a Kostelní ulice. Úprava stavebního programu domu, například zřízení restaurace, kavárny či vinárny, využívající i možnosti venkovního posezení v nově vzniklém nádvoří. Vysazení stromu, instalace dřevěné kruhové lavice kolem jeho kmene. Podzemní kontejnery na tříděný odpad - náhrada za kontejnery odstraněné z „Kontejnerového náměstí“. Vymezení parkovacích stání sloužících i pro obyvatele z okolních rodinných domků. Úprava veřejného osvětlení. Instalace dalších drobných prvků městského mobiliáře. Další úpravy - viz grafická část návrhu.

Příklad parkování na dlažbě se zatravněnou spárou

96

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

Příklad kruhové lavice kolem kmene stromu

Příklad vstupu do parku otvorem v kamenné zdi [Litomyšl]


Jednotlivé kapitoly Areál bývalé chlapecké školy

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

C 12

97


D 1

Strategická doporučení Konfrontace s ÚPD

D.1 Konfrontace s ÚPD

98

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Strategická doporučení Konfrontace s ÚPD

D 1

LEGENDA: HRANICE A ZNAČENÍ HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ STAV

NÁVRH

OCHRANA ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ

HRANICE KATASTRŮ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ



ZASTAVITELNÉ PLOCHY



PLOCHY PŘESTAVBY

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA STAV

VODOVODNÍ ŘADu nichž dojde ke změně funkčního využití na plochy smíšené obytné Vyznačení ploch,

PLOCHY ZMĚN

VODNÍ ZDROJ, VODOJEM, VODOHOSP. ZAŘÍZENÍ

HJ,VDJ,ČS

AT

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ STABILIZOVANÉ PLOCHY

NÁVRH

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

ÚZEMNÍ REZERVY

BYDLENÍ BV

AT STANICE

BYDLENÍ VENKOVSKÉ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ ČOV

REKREACE , ZAHRÁDKÁŘSKÉ A CHATOVÉ OSADY

ČOV ČS

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČERPACÍ STANICE

OTS

OBČANSKÉ VYBAVENÍ TĚLOVÝCHOVA A SPORT

EL. KABELOVÉ VEDENÍ VN

OVV

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

EL. VZDUŠNÉ VEDENÍ VN

OKS

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ , SPRÁVA A SLUŽBY

EL. VZDUŠNÉ VEDENÍ VN KE ZRUŠENÍ

OK

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

TRAFOSTANICE

OZ

OBČANSKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NAVRHOVANÁ TRASA VEDENÍ VVN  AKCE E.ON

OSV

OBČANSKÉ VYBAVENÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM

VTL PLYNOVOD

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

TEPLOVOD

SMÍŠENÉ OBYTNÉ , ÚZEMÍ MALÝCH SÍDEL

TEPLÁRNA  CENTRÁLNÍ KOTELNA

SV

SMÍŠENÉ OBYTNÉ , ÚZEMÍ MALÝCH SÍDEL VENKOVSKÉ

SPOJOVÉ KABELY

OK

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VÝROBA A SKLADY FE

VÝROBA A SKLADY

PLOCHA PRO FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ZPV

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VYBRANÉ

PRO  1  BYDLENÍ, 2  SMÍŠENÉ OBYTNÉ,   VÝROBU A SKLADY

TRASA RADIORELÉOVÉHO PAPRSKU

TECHNICKÉ LIMITY STAV

NÁVRH

OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE II.TŘÍDY OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE III.TŘÍDY OCHRANNÉ PÁSMO VODÁRENSKÝCH Výřez z platného územního plánu ZAŘÍZENÍ OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJŮ

PLOCHY LESNÍ

OCHRANNÉ PÁSMO ČOV

PLOCHY PŘÍRODNÍ

OCHRANNÉ PÁSMO VN A TRAFOSTANIC

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

OCHRANNÉ PÁSMO VTL PLYNOVODU

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

99


D 2

Strategická doporučení Majetkoprávní vztahy

D.2 Majetkoprávní vztahy

100

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Strategická doporučení Majetkoprávní vztahy

Parcelní číslo

Druh pozemku

Popis

Poznámka

3934/1

silnice, ostatní plocha

křižovatka Husovo a Komenského ulice

jednání o úpravě části stávající komunikace – silnice II. Třídy,

49

ostatní plocha

travnatý prostor z boku SOŠ

jednání o úpravě části pozemku

169/3

zastavěná plocha a nádvoří

Jiráskovo ulice ‐ trafostanice za hotelem

jednání o nevhodnosti stávající stavby trafostanice

3845/14

způsob využití: zeleň, ostatní plocha

Jiráskovo ulice ‐ část komunikace před vjezdem do zásobovacího dvora bývalého hotelu

jednání o koupi pozemku pod částí komunikace

3845/15

způsob využití: zeleň, ostatní plocha

Jiráskovo ulice ‐ část komunikace před trafostanicí

jednání o koupi pozemku pod částí komunikace

st.p.

169/1

zastavěná plocha a nádvoří

Jiráskovo ulice ‐ část pozemku pod bývalým hotelem a zásobovacím nádvořím

jednání o směně části pozemku zásobovacího dvora za část pozemku st.p.č. 167 pod objektem bývalého hotelu

st.p.

167

zastavěná plocha a nádvoří

Jiráskovo ulice ‐ část pozemku pod bývalým hotelem a zásobovacím nádvořím

jednání o částečném prodeji a částečné směně části pozemku pod objektem bývalého hotelu za část pozemku st.p.č. 169/1 v prostoru zásobovacího dvou

18//2

ostatní plocha

Sokolská ulice ‐ část komunikace před stodolou u átria

jednání o koupi pozemku pod částí komunikace

4257

ostatní plocha

Sokolská ulice ‐ část komunikace před vstupem do ZUŠ u átria

jednání o koupi pozemku pod částí komunikace

st.p.

189

zastavěná plocha a nádvoří

Jirsíkovo ulice ‐ část komunikace před domem

jednání o koupi pozemku pod částí komunikace

3898/1

silnice, ostatní plocha

Sokolská ulice – napojení komunikace na ulici Trocnovskou

jednání o úpravě části stávající komunikace – chodníku (návrh výjezdu z OZ)

st.p.

219/1

zastavěná plocha a nádvoří

Sokolská ulice ‐nárožní parcela u napojení ulice Sokolské na Trocnovskou

jednání o nevhodnosti stávajícího stavu ‐ potřeby hmotového uzavření nárožního pozemku

4

způsob využití: zeleň, ostatní plocha

Dobrovského ‐ část komunikace

jednání o koupi pozemku pod částí komunikace

1845/40

ostatní plocha, komunikace

Dobrovského – část komunikace (chodníku) před nárožním domem

jednání o koupi pozemku pod částí komunikace

7

Zahrada mateřské školky

jednání o převodu části pozemku

4225

Zahrada mateřské školky

jednání o převodu části pozemku

4226

Zahrada mateřské školky

jednání o převodu části pozemku

4227

Zahrada mateřské školky

jednání o převodu části pozemku

2

Zahrada mateřské školky

jednání o převodu části pozemku

1//5

Zahrada mateřské školky

jednání o převodu části pozemku

Dobrovského – část komunikace u odbočky k Restauraci U Čáhů

jednání o koupi pozemku pod částí komunikace

st.p.

3845/39

ostatní plocha, komunikace

st.p.

242/5

zastavěná plocha a nádvoří

prostor části venkovní terasy Restauraci U Čáhů a části navazujícího dvora bytových domů

jednání o směně části pozemku za část pozemku 242/1

st.p.

242/1

zastavěná plocha a nádvoří

prostor areálu Restaurace U Čáhů

jednání o směně části pozemku za část pozemku 242/5

71/8

ostatní plocha, komunikace

Tyršovo nábřeží – pozemek nad tržnicí

jednání o koupi pozemku

3847/38

ostatní plocha, komunikace

Tyršovo nábřeží – pozemek nad tržnicí

jednání o koupi pozemku

70/3

ostatní plocha, neplodná půda

Tyršovo nábřeží – pozemek vedle tržnice

jednání o koupi pozemku

71/9

ostatní plocha, komunikace

Tyršovo nábřeží – pozemek vedle tržnice

jednání o koupi pozemku

1308

zastavěná plocha a nádvoří

Tyršovo nábřeží – areál sběrných surovin

jednání o koupi pozemku

78/3

manipulační plocha

Tyršovo nábřeží – areál sběrných surovin

jednání o koupi pozemku

78/9

ostatní plocha, komunikace

Tyršovo nábřeží – prostor okolo garáží

jednání o úpravě části pozemku

78/1

ostatní plocha, komunikace

Tyršovo nábřeží – prostor okolo garáží

jednání o úpravě části pozemku

78/7

ostatní plocha, komunikace

Tyršovo nábřeží – prostor okolo garáží

jednání o úpravě části pozemku

st.p.

st.p.

78/8

ostatní plocha, komunikace

Tyršovo nábřeží – prostor okolo garáží

jednání o úpravě části pozemku

78/10

ostatní plocha, komunikace

Tyršovo nábřeží – prostor okolo garáží

jednání o úpravě části pozemku

3922/7

vodní plocha, koryto vodního toku

Farský potok

jednání o úpravě části vodního toku

51/4

ostatní plocha, komunikace

prostor okolo Kostela NPM

jednání o úpravě části pozemku

51/1

ostatní plocha

Prostor bývalé chlapecké školy

Jednání o úpravě areálu. Strategická nemovitost, která by neměla v případě prodeje uniknout pozornosti města.

546

zastavěná plocha a nádvoří

Prostor bývalé chlapecké školy

Jednání o úpravě areálu. Strategická nemovitost, která by neměla v případě prodeje uniknout pozornosti města.

3845/22

ostatní plocha

Komenského ulice, zaniklá, důležitá zkratka, spojující staré město s pietním parkem a Tyršovo a nábřežím

Pozemek neprodávat, jednat o jeho výhledovém znovupřipojení k uliční síti

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

D 2

101


E 1

Přílohy Legenda ke grafické čísti

E.1 Legenda ke grafické části

102

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny



E 2

Přílohy Literatura a citace

E.2 Literatura a citace

104

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Přílohy Literatura a citace

E 2

LITERATURA IPR, KVP. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: IPR, 2014. ISBN 978-80-87931-11-0. LAVIČKA, Roman, ŠIMŮNEK, Robert. Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520. České Budějovice: NPÚ, 2011. ISBN 978-8085033-30-4. Pamětní kniha města Trhových Svin, založena roku 1896.

CITACE [1]

http://www.iprpraha.cz/clanek/1220/vyznam-verejnych-prostranstvi

[2]

https://sites.google.com/site/czkamenice/

[3] [4] [5]

IPR, KVP. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: IPR, 2014. ISBN 978-80-87931-11-0.

[6] [7] [8]

LAVIČKA, Roman, ŠIMŮNEK, Robert. Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520. České Budějovice: NPÚ, 2011. ISBN 978-8085033-30-4.

[9] [10] [11] [12]

[13]

Pamětní kniha města Trhových Svin, založena roku 1896 LAVIČKA, Roman, ŠIMŮNEK, Robert. Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520. České Budějovice: NPÚ, 2011. ISBN 978-8085033-30-4. IPR, KVP. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: IPR, 2014. ISBN 978-80-87931-11-0.

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

105


E 3

Přílohy Autoři

E.3 Autoři

106

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny


Přílohy Autoři

E 3

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny část 1. | severní oblast památkové zóny vymezená ulicemi Trocnovská a Husova koncept architektonického řešení úprav veřejného prostranství | červenec 2015 Atelier 111 architekti | Ing. arch. Barbora Weinzettlová a Ing. arch. Jiří Weinzettl

VYPRACOVAL ATELIER 111 architekti s.r.o. Přístavní 31/1423 170 00 Praha 7 Holešovice AUTORSKÝ TÝM Ing. arch. Barbora Weinzettlová Ing. arch. Jiří Weinzettl KONTAKT www.atelier111.cz architekti@atelier111.cz +420 775 046 746 červenec 2015 součástí návrhu je grafický panel 140 x 100 cm

Regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny

107



Kvalita veřejných prostranství určuje míru trávení času v exteriéru města a času mimo soukromý prostor. Tento čas tak vytváří městský život a město samotné.Život ve městě často pojímáme pragmaticky jako účelovou výhodu či nutné zlo. Přitom právě město, komplementárně ke krajině, ztělesňuje společenský a kulturní přesah lidského života a ten je reprezentován skrze jeho veřejný prostor. Skrze veřejný prostor poznáváme kulturní hodnoty města, charakter jeho společnosti i jednotlivých lidí. Veřejná prostranství jsou tváří města. Komunikující, zprostředkující vnitřní život navenek, reprezentující.S určitou nadsázkou lze říci, že jaká jsou veřejná prostranství, takové je město. [13]



Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.