Page 1


INDHOLD 1. Forord __________________________________________________________________________________________________ 1

2. Indledning ______________________________________________________________________________________________ 2

2.1 Kort beskrivelse af afdelingen ________________________________________________________________________________ 2 2.2 Vision og værdier ______________________________________________________________________________________________ 3

2.3 Strategiske mål ________________________________________________________________________________________________ 4

3. Udvikling _______________________________________________________________________________________________ 5

3.1 Højt specialiseret behandling og forskning __________________________________________________________________ 5 3.2 Forskningsstrategi_____________________________________________________________________________________________ 6 3.3 Udviklingsplan for sektionerne _______________________________________________________________________________ 8

3.3.1 Angio / thoraxsektionen _________________________________________________________________________________ 8

3.3.2 Neuroradiologisk sektion ________________________________________________________________________________ 9 3.3.3 Onkologisk sektion _______________________________________________________________________________________ 9

3.3.4 Muskuloskeletal /pædiatrisk radiologi ________________________________________________________________ 10 3.3.5 Abdominalradiologisk sektion og ultralyd_____________________________________________________________ 10

3.3.6 Mammaradiologisk sektion _____________________________________________________________________________ 11 3.3.7 FAM – Fælles akutmodtagelse __________________________________________________________________________ 12 3.3.8 Nyt ouh ___________________________________________________________________________________________________ 13

3.4 Ledelse ________________________________________________________________________________________________________ 13 3.4.1 Lederudvikling ___________________________________________________________________________________________ 14

3.4.2 Rekruttering og fastholdelse____________________________________________________________________________ 14 3.4.3 Arbejdsmiljø _____________________________________________________________________________________________ 15

3.4.4 Kompetenceudvikling og MUS __________________________________________________________________________ 15


INDHOLDSFORTEGNELSE 3.4.5 Fleksibilitet_______________________________________________________________________________________________ 16 3.4.6 God kommunikation og information ___________________________________________________________________ 16

3.5 Uddannelse____________________________________________________________________________________________________ 17

3.5.1 Efter-og videreuddannelse______________________________________________________________________________ 17

4. Kvalitet _______________________________________________________________________________________________ 18

4.1 Styrket indsats for patientsikkerhed ________________________________________________________________________ 18 4.2 Orden og hygiejne på arbejdspladsen _______________________________________________________________________ 18

5. Drift ___________________________________________________________________________________________________ 19

5.1 Budgetoverholdelse __________________________________________________________________________________________ 19 5.2 LEAN ___________________________________________________________________________________________________________ 20 5.3 Patienternes sammenhængende forløb _____________________________________________________________________ 20

5.4 RIS/PACS ______________________________________________________________________________________________________ 21 5.5 Apparatur _____________________________________________________________________________________________________ 21

5.5.1 Teknologianvendelse ____________________________________________________________________________________ 21


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 1. FORORD Udviklingsplanen for Radiologisk afdeling OUH Odense, skal ses i en helhed og er udarbejdet med afsæt i den overordnede udviklingsplan for OUH. De enkelte fagområder og specialer i afdelingen har på tværfaglig temadag givet input til udviklingen inden for specialerne. Mission:

OUH udvikler og varetager behandling, forskning og uddannelse på højt internationalt niveau inden for alle somatiske specialer og fagområder.

OUH er til for både patienter i hospitalets nær- og regionsområde og for alle patienter med behov for højt specialiseret behandling.

OUH er med sin højt specialiserede behandling, forskning og uddannelse en spydspids i regionens sundhedsvæsen.

Vores mission i Radiologisk Afdeling er at yde patienterne den bedst mulige diagnostik og behandling. Kodekset Vi stræber efter kvalitet i alt er udarbejdet i 2014 og er gældende for alle virksomhedsområder:

• • •

Side 1

Patienten først Højeste faglighed Helhed og ansvar


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020

Værdigrundlaget for vores arbejde skal afspejle sig i de relationer, vi hver især dagligt indgår i med hinanden i forhold til patienter og pårørende og i forhold til samarbejdsparter: • • •

Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i faglighed Rum til fornyelse og begejstring

De overordnede strategiske mål for Radiologisk Afdeling i de næste 3 år er at fastholde og udvikle de højt specialiserede funktioner. Fagligheden skal altid være i centrum. Vores undersøgelseskvalitet har altid været høj på trods af den stærkt stigende produktion. Vi skal også fremover have fokus på kvaliteten. Driftsoptimering med overholdelse af budgetter er en forudsætning for vores selvstændige råderum. Organisatorisk er målet at få udviklet en struktur, der både tager højde for den faglige specialisering og samtidig have en fleksibel organisation hvor man kan hjælpes på tværs af specialerne. Vi skal endvidere medvirke aktivt i planlægningen af Radiologisk Afdeling i nyt OUH, hvor der nu er tegnet et billede af de fremtidige bygninger, afdelingens placeringer samt fokus på hvordan vi kan samarbejde og udnytte lokalerne optimalt.

2. INDLEDNING 2.1 KORT BESKRIVELSE AF AFDELINGEN Radiologisk Afdeling OUH er med et samlet budget på 175 mio. kr. og en normering på 227 fuldtidsstillinger en af de største radiologiske afdelinger i landet. Vi har samarbejde med alle specialer. Afdelingen er fysisk placeret i højhuset med lokaler både i kælderen, stuen og 1. etage samt mindre afsnit under Onkologisk Afdeling, Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Mammografiscreening og i Fælles Akut Modtagelsen/FAM. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en overradiograf. Den lægelige bemanding er underopdelt i subspecialer: neuroradiologi, angio/thorax radiologi, abdominalradiologi, onkoradiologi, muskuloskeletal- og pædiatrisk radiologi, mammaradiologi samt en tværgående ultralydsenhed.

Plejepersonalet er faglig organiseret i 6 team: MR, CT og gatrointrevention, muskuloskeletal og ultralyd neuro- og karintervention, mammografi, hvor ledelsesforankringen er fordelt på 5 afdelingsradiografer. Sekretærer og billeddamer er overordnet ledet af en ledende sekretær, men er sektioneret i et konferenceteam og et booking- og receptionsteam.

Side 2


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 Se i øvrigt organisationsdiagram herunder: afdelingsledelsen ledende overlæge overradiograf

afdelingsledelsens sekretariat sekretærer økonomimedarbejdere

klin. udd.ansv. radiografer Kvalitetskoordinator Forskningsenheden Fysiker

plejepersonale afdelingsradiografer

sekretærer ledende lægesekretær

læger overlæger

RIS/PACS administratorer

Radiologisk Afdeling foretager omkring 330.000 undersøgelser pr. år (2017). Alle typer af undersøgelser foretages, både konventionel radiologi, mammografi, CT-, MR- og ultralydsskanninger samt interventioner.

Afdelingen arbejder målrettet på at bibeholde og udvikle de højt specialiserede funktioner inden for flere specialprocedurer. Til denne aktivitet råder afdelingen bl.a. over følgende apparatur: • • • •

6 Philips MR-skannere (hvoraf en er placeret under Onkologisk Afdeling og deles med Radiofysisk Afdeling). 5 GE CT-skannere, samt 2 Siemens interventions- og hjertescanner. 5 ultralydsskannere samt yderligere 3 skannere tilknyttet specialområder. 17 røntgenrum, heriblandt interventionsrum, samt flere mobile røntgenapparater.

Afdelingen fungerer som uddannelsessted for læger, radiografstuderende og sekretærelever.

2.2 VISION OG VÆRDIER Visionen for Radiologisk Afdeling er at levere diagnostiske undersøgelser og innovative radiologiske procedurer på højeste niveau til gavn for patienterne.

Side 3


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 Vi stræber efter at vores patienter oplever et venligt og professionelt personale, og et sammenhængende forløb med mindst muligt ventetid. En afdeling der er blandt de førende inden for specialet i Danmark og som kan understøtte OUH's øvrige afdelinger og deres regions- og højt specialiserede funktioner.

Mange elementer har betydning for visionen og udviklingen i afdelingen. Vi har valgt at nævne 5 delelementer, der sammen med realistiske budgetter og god IT-struktur er en forudsætning for, at vi kan nå vores mål:

• • • • •

Patienten som vores vigtigste omdrejningsakse. I front med udvikling af undersøgelser og intervention. Aktivt forsknings- og uddannelsesmiljø. En attraktiv arbejdsplads. En aktiv og positiv samarbejdspartner.

Udviklingsplanen bygger på OUH’s personalepolitiske værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger, Vækst i fagligheden og Rum til fornyelse og begejstring. Den attraktive og ordentlige arbejdsplads skal være en sund og dynamisk arbejdsplads med respekt for den enkelte medarbejder. Desuden lægges vægt på at fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere. Ordentlighed i det vi gør og siger, betyder for os: • at vi viser respekt for hinandens forskelligheder, synspunkter og arbejdsopgaver. • at vi viser gensidig tillid og imødekommenhed.

Vækst i faglighed, betyder for os: • at vi erfaringsudveksler tværfagligt både internt og eksternt. • at vi ser det som en styrke at rekruttere ny viden. • at alle har mulighed for uddannelse, udvikling og deltagelse i forskning til gavn for afdelingen og patienterne.

Rum til fornyelse og begejstring, betyder for os: • at vi giver rum og plads til kreativitet og nye idéer. • at vi viser en anerkendende og positiv tilgang. • at vi spiller hinanden gode.

2.3 STRATEGISKE MÅL • •

Radiologisk Afdeling vil være aktiv i udviklingsopgaver og medvirke til, at OUH fastholder og udvikler de højt specialiserede funktioner. Forskning er i fremdrift og skal fortsat styrkes, herunder fokus på uddannelse og udviklingsprojekter.

Side 4


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 • • • • • • • • • •

Økonomisk balance og en effektiv driftstilrettelæggelse. Udarbejde styringsredskaber der kontinuerligt kan følge op på økonomi og driftsstatus. Understøtte patientforløb og indgå i udarbejdelse af de tværgående forløb. Implementering af observationsrum til patienter der skal forberedes til -og observeres efter mindre interventionsundersøgelser. Fokus på patienttilfredshed og patientinddragelse. Arbejde for at de administrative opgaver med booking af undersøgelser for udvalgte områder, kan foretages af patienterne selv og med mulighed for også at ændre bookingtider. Opfølgning på utilsigtede hændelser med henblik på læring og åbenhed. Anvende opfølgningsresultater som en del af afdelingens normale drift og udvikling. Implementering af nyt RIS/PACS system i Region Syddanmark, og udnytte det fælles system til optimering af patientforløb og mulighederne for andet samarbejde mellem afdelingerne. Udvikling og tilpasning af organisationen i forhold til hensigtsmæssig opgavefordeling, der kan rumme både specialisering og samtidig fleksibilitet. Bidrage aktivt til planlægningen af Radiologisk Afdeling på Nyt OUH. MTV skal udarbejdes for nye tiltag og sikre, at der i beslutningsprocessen er opmærksomhed både på patienten, teknologien, organisationen og økonomien.

For at nå de strategiske mål er det helt afgørende, at alle i afdelingen er aktive medspillere, og at der er opmærksomhed på trivsel og kompetenceudvikling. Det er en stor udfordring at kunne overholde budget, produktionskrav og iværksætte udvikling samtidigt. Vi ser det som en fælles opgave, hvor mange ideer kan komme frem i dialog ved målstyringsmøder, sektionsmøder, LMU-møder og de personalemøder der afholdes i de forskellige teams.

3. UDVIKLING Det er et strategisk mål at sikre og fremme udvikling og forskning i Radiologisk Afdeling, herunder forankre de højt specialiserede funktioner og regionsfunktioner.

Radiologi omfatter dels diagnostiske procedurer med anvendelse af konventionelt røntgenudstyr (DR), Computer Tomografiskanning (CT), ultralydsskanning og Magnetisk Resonans Skanning (MR), og dels invasive interventionsprocedurer som f.eks. angioplastik, karproteseanlægelse, embolisering, biopsitagning, drænanlæggelse, RFA, CRYO og kemobehandling. Inden nye tiltag implementeres er det vigtigt, at der udføres MTV på området. Der er en hastig udvikling inden for interventionsområdet, og her kan Radiologisk afdeling bidrage meget med apparatur og faglig ekspertise. Der er en stigende efterspørgsel på de forskellige interventioner, og vi er udfordret på, at have nok kapacitet og et økonomisk afregningssystem der sikre finansiering af de dyre utensilier og basisbudget der er tildelt på baggrund af mindre komplicerede ambulante undersøgelser.

Side 5


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020

3.1 HØJT SPECIALISERET BEHANDLING OG FORSKNING I afdelingen foretages alle typer af undersøgelser samt interventioner indenfor de sygdomsspecifikke fagområder: neuroradiologi, thoraxradiologi, interventionsradiologi, pædiatrisk radiologi, abdominal- og uroradiologi, muskuloskeletalradiologi, onkoradiologi, mammaradiologi. Målet er at bibeholde og udvikle eksisterende hovedfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

I afdelingens forskningsenhed er ansat en professor, en forskningsradiograf, 2 post doc, tre lektorer, der er 4 Ph.d.-studier, en innovationskonsulent og en forsknings- og innovationskoordinator. Innovationsenheden er blevet etableret med en strategi om at udvikle innovative løsninger inden for radiologien. Desuden arbejder vi på at etablere samarbejde med private firmaer med henblik på indførelse af Artificial Intelligence (AI).

3.2 FORSKNINGSSTRATEGI

Radiologisk forskningsenhed - Forskningsstrategi Radiologisk forskningsenhed vil særligt have fokus på inddragelse af patienter og pårørende i forskningen. Målet er at øge antallet af artikler og især antallet af artikler med patientrapporterede udfald, hvilket realiseres ved at alle forskningsprotokoller skal indeholde refleksioner over muligheden for patientinddragelse og alle protokoller skal godkendes af forskningsudvalget, hvor der ad hoc tilknyttes en eller flere patienter.

Inden for en 3 års periode ansættes en patient/pårørende til deltagelse i forskningsudvalget ad hoc, gerne i samarbejde med Nuklearmedicinsk afdeling. Det er et væsentligt mål at sikre, at der foregår forskning inden for alle faggrupper. Målet er at opnå multifaglig inkluderende forskning til gavn for patienterne. Der skal således initieres forskning i alle faggrupper og fagområde på tværs af niveauer, f.eks. • • • • • •

Side 6

Prægraduate-, bachelor-, master- og kandidatstuderende Sygeplejersker og andre faggrupper Radiografer Læger Ph.d.’er Post doc’er


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 • •

Forskningslektorer Professorer

Der stræbes mod, at der er forskningskvalificeret personale i alle organgrupper og sektioner/teams. Dette realiseres gennem: • • • • •

• •

Tilknytning af mindst 1 professor/forskningslektor til hver sektion Tilknytning af mindst 2 internationale anerkendte adjungerede professorer Fastholde mindst 3 Ph.d. forløb Fastholde mindst 2 post doc forløb At hver af de ph.d.- studerende har mindst et medvejlederskab indenfor gruppen: prægraduate-, bachelor-, master- og kandidatstuderende Fastholdelse af Ph.d.’er i forskningen, således at de kan overgå til post doc forløb Rekruttering af fremtidige ph.d. – studerende vil ske o blandt læger hos prægraduate studerende og læger med forskningsinteresse o blandt radiografer ved en karrieresamtale inden påbegyndelse af en master uddannelse

Gennem tilknytning af internationale adjungerede professorer samt initiering af multicenter-studie inden for radiologi og radiografi styrkes det internationale samarbejde, hvilket åbner mulighed for internationale ophold, tiltrækning af udenlandske forskere og ph.d. forløb. Desuden sigtes efter samarbejde med mindst 2 internationale centre.

For at styrke afdelingens hjemtagelse af eksterne midler tilstræbes, at hver forsker har et personligt årshjul med fonde som forskeren selv er ansvarlig for at søge. For ph.d.-studerende vil målet være, at hver ph.d. studerende hjemtager mindst 2 eksterne bevillinger pr. år. Det tilstræbes, at Radiologisk afdeling får etableret et OPI samarbejde. Der vil blive fokuseret på kommercielle projekter, således dette kan bidrage til finansiering af forskningsaktiviteter og forskningsudstyr. Radiologisk forskningsenhed vil bidrage til synergien mellem OUH og SDU ved at indgå i flere ph.d.medvejlederskaber og forskningsprojekter med andre afdelinger på OUH og institutter på SDU.

De ovennævnte tiltag skal resultere i flere peer review, internationale publikationer, og her forventes en øgning i omegnen af 5-10 % per år. Det tilstræbes desuden, at flere forskere deltager med posters og/eller orale præsentationer ved nationale og internationale konferencer. Der vil især være fokus på at være stærkt repræsenteret til Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde. Der udarbejdes et årshjul for de mest relevante konferencer og møder. Forskningen synliggøres på flere platforme, f.eks. nyhedsbrev, intranet, OUH webside samt sociale medier, når enheden publicerer eller har andre forskningsrelevante nyheder.

For at sikre, at afdelingens forskning i videst muligt omfang implementeres i driften tilføjes en sektion i forskningsenhedens protokolskabelon, hvor forskerne skal gøre overvejelser vedr. dette. Ydermere tilstræbes det at arrangere forskningsseminarer og journal clubs, der kan inspirere til ydereligere forskning, men også anvendelse af forskningen i klinisk praksis og i henhold til Odense Universitetshospitals forskningstrategi. Side 7


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 Vi tilstræber at vedligeholde forskningsniveauet/understøttelsen af de nuværende højt specialiserede funktioner. Desuden tilstræbes at understøtte andre afdelingers højt specialiserede funktioner ved at deltage i tværfaglig og inkluderende forskning, herunder mulige centerdannelser med lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere o o

Deltagelse i elite- eller kliniske excellence centre

Plan for udviklingen af nye forskningsunderstøttede højt specialiserede funktioner

Planer for udvikling og etablering af regionalt og nationalt forskningssamarbejde, herunder delestillinger mellem OUH og de regionale sygehuse.

3.3 UDVIKLINGSPLAN FOR SEKTIONERNE

Hver sektion og afdelingsledelsen har på afdelingens temadag arbejdet med udviklingsplanen for 20182020, og har drøftet perspektiverne ud fra fokus på faglig udvikling, patientforløb, samarbejde og organisering.

3.3.1 ANGIO / THORAXSEKTIONEN Faglig udvikling: • TIPS behandling • PTA. Diabetiske fodsår i samarbejde med Steno fodcenter • Fast track lungecancerudredning • Embolisering af levermetastaser • Embolisering af prostata • HIFU Patientforløb: • Forberedelse og observation af patienter der skal til mindre interventioner, og kan få det foretaget uden indlæggelse på sengeafdeling. • Lavdosis CT frem for røntgen af thorax ved obs. cancer Samarbejde og organisering: • Samarbejde med patolog omkring lungebiopsi og vurdering af egnet materiale. • Evaluering af EVAR procedure/ direkte punktur og LA , med set up afd. T og Radiologisk afd.

Side 8


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020

3.3.2 NEURORADIOLOGISK SEKTION Faglig udvikling • • • • • •

PET-MR Spine pain treatment Stentanlæggelse ved arteriosclerotiske stenoser f-MRI MR spektroskopi pH.D i specialet

Patientforløb •

MR som første valg ved stroke diagnostik og TCI

Samarbejde , organisering og uddannelse • • • • • •

Planlægningsmøder i sektionen 1 gang hver 2. mdr. Diagnostik fordeles på flere læger, så vi ikke er så personafhængige Arbejde med MTV Udarbejde uddannelsesplaner og mere formaliseret undervisning for YL i sektionen. Uddannelse af yngre læge til neurointervention Fokus på at selektere yngre læger med forskningsinteresse

3.3.3 ONKOLOGISK SEKTION Faglig udvikling: • Helkrops MR • MR PET • Problemorienteret konferencer • Udarbejde forskningsprotokoller • Udarbejde skematisk beskrivelser Patientforløb:

• Ved MDT konferencer, kunne man tilbyde ny tid til evt. supplerende undersøgelser/ biopsier, så planlægningen for afdelingen og patienten kunne gå hurtigt i gang..

Side 9


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020

Samarbejde og organisering: • • • • •

Kursister i onkosektion tidligt i forløbet. Organisering af opgaver i sektionen, og fokus på den interne kommunikation og vidensdeling. Opgave/ ansvarsfordeling i sektionen. MR onko børn Planlægning af visitering af henvisninger og evt. delegeringer

3.3.4 MUSKULOSKELETAL /PÆDIATRISK RADIOLOGI Faglig udvikling: • Retsmedicin. Læring skal styrkes via kurser. • Dual Energy CT. Diagnosticering af urat- krystaller • Opdatering af CT scanning af patienter med alloplastik. • Danbio-database. Klassificering af forandringer i hænderne hos reumatologiske patienter mhp atlas i databasen. Patientforløb: • Kvalitetssikring af visitation af henvisninger fra praksis til almen radiologi. • Mulighed for at patienterne selv kan booke en undersøgelsestid. Samarbejde og organisering: • Rekruttering af læger til sektionen og generationsskifte • Forskning og uddannelse sksl synligøres i forhold til produktionen. • Samarbejde mellem sektionerne med beskrivelse af multitraumepatienter. • Muskuloskeletal ultralyd. Øget efterspørgsel og behov for øget lægeressourcer til den opgave.

3.3.5 ABDOMINALRADIOLOGISK SEKTION OG ULTRALYD Faglig udvikling • • •

Non vaculære interventioner Patientinformation og udarbejdelse af videoinformation vedr. interventioner. Patieninddragelse vedr. biopsier og andre interventioner

Patientforløb

Side 10


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 •

• •

Udarbejde retningslinjer/ flowchart inden for UL., hvis der er behov for flere undersøgelser til afklaring af diagnose. Undersøgende læge vurderer hvilken supplerende undersøgelse, der skal udføres og om denne skal udføres akut (evt efter at have konfereret med relevant subspecialesektion eller stamafdeling). Undersøgelsen skal så vidt muligt udføres samme dag. Observationsrum til patienter der skal have foretaget mindre interventioner. Kontrasignering af beskrivelser fra YL

Samarbejde og organisering • Subspecialisering i specialet, med fordeling af læge ansvarsområder. • Forbedre visitationen, så de rigtige laver den, og us bliver lavet af de rigtige. • Strømline og lave vejledninger, så sekr kan tage flere lette visitationer. • Tilgængelighed til læger. ”Gastrofon” , hvem kan kontaktes med hvad i løbet af arbejdsdagen. • Rekruttering af YL til specialet. • Optimer visitation af henvisninger evt. delegering. • Kontrasignering af yngre lægers beskrivelser umiddelbart efter undersøgelsen er afsluttet. • Optimering af visitationen af henvisninger, så subspecialer/sektioner visiterer deres egne undersøgelser. Såfremt man ønsker en henvisning vurderet i et andet subspeciale/sektion, lægges henvisningen til det andet subspeciale/sektion, og man skriver dato + årsag til at henvisningen viderevisiteres i feltet “bemærkning fra visitationen” på den oprindelige henvisning.

3.3.6 MAMMARADIOLOGISK SEKTION Faglig udvikling: • Ultralydsvejledet tumorablation • Tomocyntese til flere undersøgelser i den kliniske mammografi • Implementering af radioaktive seeds i tumormarkering præoperativt • Tumorablation • Forskning og udvikling • Artificial intelligens. 1. granskning? • Kontrast mammografi • 3 D Breast Ultrasound –screening til dense breast. • Functional parametric diffusion weighted and diffusion tension magnetic imaging in the diagnosis of breast cancer lesion. Phd project. • Genimplementering af MR spektroskopi ved hjælp af fysiker. • MR vejledte interventioner • Kvalitetssikring: optimering af igangværende PGMU. Patientforløb:

Side 11


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 • •

Patientinddragelse. Feed back på forløb og optimering. Forløbskoordinator i samarbejde med BKC

Organisering og samarbejde: • Oplæring af flere til at varetage sterotaksi • Subspecialisering for Radiologer og Radiografer • Rekruttering af YL til specialet og oplæring. Generationsskifte • Sekretær i klinisk mammografi • Temadag internt og regionalt • 2. granskning for Region Syd • Revidering af bookingprogram under hensyntagen til tomocynteses og kontrast mammografi • Organisering af mammografiscreening i Region Syd.

3.3.7 FAM – FÆLLES AKUTMODTAGELSE Efter vores opstart i januar 2012 har vi i FAM haft stor succes med at servicere de akutte patienter. En stor del af denne succes skyldes vores integration med de øvrige specialer i FAM. Denne proces stemmer overens med de generelle tendenser indenfor udviklingen af de services man tilbyder den akutsyge patient ude i verden. En af de toneangivende tendenser er udviklingen over de sidste 25 år, af Emergency Medicin og Trauma care. Disse subspecialer har vist deres værd rundt om i verden, og der har næsten sideløbende været en tilsvarende udvikling indenfor det, der mange steder bliver betegnet som enten Emergency Radiology eller Emergency- and Trauma Radiology. Faglig udvikling: •

Udforske muligheden for specialisering af akutradiografer, som kan understøtte hurtige patientforløb. FAM kursus for radiografer

Patientforløb: • •

Optimer patientforløb med delgeringer til ordination af undersøgelser Optimer patientforløb med beskrivelser af skeletskader fra vagtlæge, og skadestue

Organisering og samarbejde:

Side 12


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 • • •

Beskrivende Radiograf og Radiolog OUH/ Svendborg, omkring samarbejde og fordeling af opgaver. Udforske mulighed for organisering af vagt for beskrivende radiografer i Region Syd. Samarbejde med skadestuen omkring hurtige patientforløb, vedr. ordination, optagelser og beskrivelser.

Organisering og samarbejde: •

Organisationen i FAM – særskilt speciale, et fast team med flere specialer, Dette prøves af, og vi kan bygge videre på erfaringen. Afprøve med små projekter.

3.3.8 NYT OUH Arbejdet med planlægning frem mod NYT OUH er en del af de opgaver, der har særlig prioritet og opmærksomhed i den kommende periode. Arbejdet er organiseret i en række planlægningsgrupper, der hver især skal udvikle og beskrive driften for et område. Hver planlægningsgruppe har et formandskab bestående af to formænd samt et antal medlemmer. Fra Radiologisk afdeling er vi repræsenteret i formandskab for Billeddiagnostik og Intervention, og har sammensat tværfaglige grupper med deltager fra vores afdeling, de kliniske afdelinger samt praksis.

Placeringen af Radiologisk afdeling på Nyt OUH er kun delvis på plads, idet arbejdet med placering af Interventionsafsnit i samarbejde med Kardiologisk afdeling ikke er afsluttet. Desuden arbejdes der med placering af klinisk mammografi, screeningsenheden samt FAM, som endnu ikke er afsluttet.

3.4 LEDELSE OUH, og som en delmængde deraf Radiologisk Afdeling, ønsker af sine ledere, at de påtager sig ledelsesopgaven med fokus på at skabe de bedste betingelser for opgaveløsningen i forhold til patienterne. OUH’s værdier er bærende for al ledelsesudøvelse og samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.

God ledelse er at sætte retning og opstille mål. Det er at skabe resultater sammen med medarbejderne. God ledelse er at anvende ressourcerne optimalt inden for den budgetmæssige ramme, men også at tage initiativer.

God ledelse gennem dialog og medinddragelse er en afgørende forudsætning for en god arbejdsplads med engagerede medarbejdere, som er parate til omstilling og udvikling. God ledelse er også at sikre, at opgaver og ansvar følges ad, og at der er klare og korte kommunikationsveje. God ledelse indebærer desuden tværfaglig tænkning. Det gælder i forhold til det generelle og overordnede ledelsesarbejde, hvor ansvaret for helheden og afdelingen på tværs af faggrupper skal være afgørende.

Side 13


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 Hertil kommer, at tværfaglighed også er væsentligt i forhold til den daglige arbejdstilrettelæggelse, hvor tværfaglige team i mange tilfælde er velegnede til løsning af opgaver, der kræver involvering af flere kompetencer.

3.4.1 LEDERUDVIKLING Generelt ønsker vi, at der er fokus på lederudvikling; det skal forstås bredt, så det kan rumme både de ledere, der aktuelt er i afdelingen, men også de medarbejdere i afdelingen, hvor ledervejen på sigt kunne være en mulighed. • •

Lederudvikling for funktionsledere bl.a. via diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse samt evt. masteruddannelse i ledelse har en høj prioritet i Radiologisk Afdeling. For funktionsledere og specialeansvarlige overlæger forventes det, at man ved MUS samtaler får aftalt, hvilke lederkurser der er relevante for den aktuelle person. Region Syddanmarks Ledelsesakademi har et udbud af lederudviklingskurser og et lederudviklingsprogram, der kan understøtte den enkelte i udvikling af lederkompetencer. Vi ser udvikling af potentielle ledere som en vigtig opgave for afdelingen for at opnå fælles mål på alle ledelsesniveauer. I regi af regionens uddannelser eller Ledelsesakademiet udbydes kurser og uddannelser, der er målrettet kommende ledere. Samarbejde i ledergruppen, og som modvægt til siloopdeling evt. fælles kontor for afd.radiografer

3.4.2 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Målet er, at Radiologisk Afdeling er en god arbejdsplads, hvor medarbejdere har mulighed for faglig og personlig udvikling, samt kendetegnet ved anerkendende ledelse og ved mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

De uddannelsessøgende på OUH er en betydelig rekrutteringskilde, og det er derfor vigtigt at udvikle spændende og attraktive læringsmiljøer. Hvis der er mulighed for at ansætte vikarer i ferieperioder, ser vi gerne de studerende i vikariaterne.

Initiativer, der kan fremhæves i arbejdet: • Ved ansættelserne udarbejder nærmeste funktionsleder et introduktions- og oplæringsprogram. Efter endt oplæring afholder funktionsleder og medarbejder en evalueringssamtale med henblik på planlægning af videre forløb samt evt. ændringer til efterfølgende introduktionsforløb. • Der holdes hvert år kompetence/MUS samtaler, hvor medarbejder og nærmeste leder drøfter både de faglige og personlige udviklingstiltag. • Der gennemføres hvert år en personaletilfredshedsundersøgelse, hvorefter afdelingsledelsen og de enkelte ledere forholder sig til besvarelserne og aftaler evt. handleplaner.

Side 14


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 •

Afdelingens politik for håndtering af sygefravær er, at nærmeste leder afholder omsorgssamtaler og statussamtaler bl.a. med henblik på at afklare, om vi som afdeling kan gøre noget for at mindske sygefravær og tilbyde hjælp. Der afholdes en fratrædelsessamtale mellem medarbejder og afdelingsledelsen. Formålet er at få en dialog om, hvordan medarbejderen har været tilfreds med at arbejde i afdelingen, og om der er tiltag, der kan gøres fremadrettet i afdelingen.

3.4.3 ARBEJDSMILJØ

I Radiologisk Afdeling varetager 7 uddannede arbejdsmiljørepræsentanter sammen med lederrepræsentanter opgaverne med arbejdspladsvurderinger og runderinger. Runderinger foretages 2 gange om året. Ud over de mere fysisk og teknisk relaterede arbejdspladsvurderinger skal gruppen også foretage en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Det sker i relation til den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Det værktøj, der er udviklet til styring af arbejdspladsvurderingerne (IPL), bruges af alle arbejdsmiljøgrupper og opdateres efter gennemførelse af APV.

Derudover: • Der afholdes ERFA-møde 2 gange om året for arbejdsmiljøgruppen, hvor nye IPL gennemgås og der følges op på status for øvrige IPL. På baggrund af blandt andet IPL-værktøjet lokaliseres tværgående arbejdsmiljøproblemstillinger. • Uløste problemstillinger håndteres af LMU og afdelingsledelsen. • APV af det psykiske arbejdsmiljø foretages 1 gang om året.

3.4.4 KOMPETENCEUDVIKLING OG MUS Kompetenceudvikling tager sit afsæt i de opgaver, der løses og skal løses fremadrettet. Kompetenceudvikling sker primært som en del af den daglige opgavevaretagelse, men der skal også være mulighed for fokuseret læring, udvikling på tværs af sektionerne eller egentlig undervisning i form af temadag, kursus eller lignende.

Der afholdes årligt en samtale mellem nærmeste leder og medarbejder, hvor man har en dialog omkring den enkeltes kompetencer, udviklingsområder og gensidige forventninger. For de yngre læger er det den uddannelsesansvarlige overlæge, der afholder samtaler.

Der igangsættes følgende initiativ: • Revidering og implementering af kompetencemodellen CPD for radiograf/ sygeplejerske gruppen. • Revidere kompetencematerialet for sekretærgruppen.

Side 15


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 •

GRUS samtaler for lægegruppen som supplement til MUS samtaler.

3.4.5 FLEKSIBILITET

Fleksibilitet i jobfunktionen og i arbejdstilrettelæggelsen er afgørende forudsætninger for, at OUH kan udvikle og omstille sig. Samtidig kan medarbejdernes muligheder for selv at påvirke arbejdstidens placering skabe grundlag for en højere jobtilfredshed. Muligheder for at arbejde hjemme kan overvejes for de personalegrupper, hvor det er relevant og medvirker til at øge fleksibiliteten i jobfunktionen.

Der igangsættes følgende initiativer inden for fleksibilitet: • Hver sektion får oprettet modulet ”Min tid” i Silkeborg Løn, og aftaler med personalegruppen, inden for hvilke områder i arbejdstilrettelæggelsen, det skal anvendes. • Fleksibilitet og mulighed for at anvende overenskomstens arbejdstidsaftaler skal udnyttes bedst muligt. Det skal desuden afklares inden for hvilke områder, det giver god mening at udvide åbningstider. • Vurdering af behov og interesse for hjemmearbejdspladser til at løse patientadministrative opgaver i RIS/PACS. Eksempelvis arbejde med fejlretningslister. • Opgaveflytning: Hver sektion gennemgår opgaver i patientforløbet for at afklare, om der er flere opgaver, der kan delegeres til andre faggrupper.

3.4.6 GOD KOMMUNIKATION OG INFORMATION

Dialog er omdrejningspunktet i kommunikationen på OUH, uanset om kommunikationen sker mellem ledere og medarbejdere, mellem medarbejder og patient eller i forhold til pressen.

Overordnet er der fra direktionen ønske om, at afdelingerne skal være mere aktive i kontakten med pressen ved at formidle de gode historier. Direktionssekretariatet kan rådgive afdelingerne i kontakten med journalister og herunder vurdere behovet for afvikling af kurser i medietræning og pressehåndtering i afdelingerne. I Radiologisk Afdeling er der udarbejdet information om afdelingen til nyansatte, der udsendes nyhedsbrev fra afdelingssekretariatet hver uge, og der informeres åbent på de forskellige personalemøder. Alle dokumenter, der har relation til arbejdsgange, mål, instrukser m.m., er tilgængelige via afdelingens kvalitetsstyringssystem Infonet. Udvikling af informationsmateriale- og opdatering af afdelingens info skærme til patienter

Der igangsættes følgende initiativer: • Udvikling af information til præsentation på Infoboard og afdelingens hjemmeside til patienterne.

Side 16


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 3.5 UDDANNELSE OUH’s uddannelsesopgave omfatter både de prægraduate forløb, hvor den kliniske del finder sted i klinikken, og postgraduate forløb, hvor uddannelsesopgaven har som formål at udvikle specialiserede kompetencer.

Den kliniske del af uddannelsen er integreret i de enkelte sundhedsuddannelser og er dermed en forudsætning for gennemførelse af disse uddannelser. Men kvaliteten i OUH’s uddannelsesindsats er også en betydelig parameter i forhold til rekruttering af nyuddannet personale. Der er derfor al mulig grund til at sætte fokus på samspillet med uddannelsesinstitutionerne og med studerende, elever og personale i videreuddannelse.

Der igangsættes følgende initiativer: • At evalueringer fra elever, studerende og fra læger i videreuddannelse anvendes aktivt i forbedringer af uddannelsesmiljøet i afdelingen. • Fastholde samarbejdet med UCL, med den tætte kontakt der er mellem afdelingen og UCL. • Indsamle projektforslag fra de forskellige radiografteam, til opgaver som de studerende kan varetage som en del af deres uddannelse. Desuden mulighed for et formaliseret samarbejde omkring en bachelor opgave mellem ULC og Radiologisk Afdeling. • Anvende et undersøgelsesrum som studielaboratorium for radiografstuderende/ medicinstuderende og andre, hvor der er mulighed for at arbejde med projektioner, dosis, projekter, samt afvikle undersøgelsesprogram sammen med vejleder og underviser.

3.5.1 EFTER-OG VIDEREUDDANNELSE Med en hastig teknologisk og faglig udvikling inden for det radiologiske speciale er der meget behov for efter- og videreuddannelse af personalet. Formålet er at fastholde en faglig udvikling og have de rigtige kompetencer til rådighed. Ved indkøb af nyt apparatur uddannes superbrugere, der har til opgave at formidle den ny viden til kollegaer. Det tilstræbes, at superbrugerne også får efteruddannelse, når helt ny teknologi indføres.

Når nye undersøgelser og behandlinger tages op, skal funktionsledere/overlæger i sektionen sikre, at der er relevant uddannelse for det personale, der på forskellige niveauer har en opgave at løse.

Radiologisk Afdeling har en mindre pulje i driftsbudgettet til uddannelse, kursus og kongres, men prioriterer også at bruge midler fra en pulje, der er indtjent fra deltagelse i projekter og forskning.

Uddannelserne skal tilrettelægges fleksibelt og i tæt samarbejde mellem nærmeste leder, så der er en klar aftale om de vilkår, der gælder for den kollega, der er på uddannelse. OUH har en central pulje, der understøtter med økonomi til diplom-, master- og kandidatuddannelser. Side 17


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 Der igangsættes følgende initiativer: • Udarbejde uddannelsesaftale for længerevarende uddannelsesforløb.

4. KVALITET Det er et overordnet strategisk mål at sikre, at OUH er konkurrencedygtig målt på landsdækkende og regionale kvalitetsparametre. Høj kvalitet er omdrejningspunktet i tilrettelæggelse af OUH’s ydelser. En høj dokumenteret kvalitet understøtter patienternes valg af sygehus. En høj kvalitet drejer sig både om høj faglig kvalitet, organisatorisk kvalitet og patientoplevet kvalitet.

Udfordringen er at få opbygningen af systemet så logisk som muligt, så alle har let adgang til aktuelle dokumenter. Vedligeholdelse med opdateringer i Infonet er en opgave, der kræver opmærksomhed for alle, da det er vigtigt at få alle ændringer ind i systemet. Servicemålene for vores ydelser er registreret på målstyringstavlerne i afdelingen, men fremgår desværre ikke af det centrale servicemålsystem i regionen. Der har tidligere været fremsat ønske om, at de radiologiske afdelinger i regionen kom ind med servicemål, tilsvarende de kliniske afdelinger, men det har ikke været teknisk muligt.

Der igangsættes følgende initiativer: • Intern opfølgning på servicemålene på målstyrings- og sektionsmøder. • Hvert år afholdes audit på minimum 4 prioriterede områder. • Styrke arbejdet med de utilsigtede hændelser, og opfølgning derpå.

4.1 STYRKET INDSATS FOR PATIENTSIKKERHED Afdelingsledelsen og funktionslederne skal sikre en øget opmærksomhed på patientsikkerheden.

Der er udarbejdet instrukser for patientidentifikation i afdelingen samt procedurer for håndtering af hele patientforløbet fra henvisning til beskrivelsen er afsluttet, samt retningslinjer for ”De 5 trin”.

Der igangsættes følgende initiativer: • Ved indkøb af nyt apparatur skal det sikres at der i udbudsmaterialet også indgår mulighed for teknisk sikker patientidentifikation. • Opfølgning på utilsigtede hændelser ved personalemøder og drøftelse af mulige forbedringer af teknik og arbejdsgange.

4.2 ORDEN OG HYGIEJNE PÅ ARBEJDSPLADSEN

Side 18


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 På OUH er der en skærpet indsats for at hindre infektioner. Hygiejnen på sygehuse vedrører alle personalegrupper, der er ansat på et sygehus, uanset hvilken funktion vedkommende er ansat i.

Det er derudover vigtigt, at alle ansatte bidrager til at sikre orden og ryddelighed på arbejdspladsen. Pæne og indbydende fysiske rammer medvirker til at skabe en tryghed for patienter og pårørende forud for og under et behandlingsforløb.

En overordnet strategi på OUH er, at afdelingerne skal iværksætte en øget indsats for at sikre, at personalets fremtoning på arbejdspladsen til stadighed er i overensstemmelse med politikker og regulativer på området, fx uniformsregulativ. Formålet er at forebygge spredning af smitsomme sygdomme og at undgå, at patienter og personale påføres en infektion. I Radiologisk Afdeling varetager en gruppe på 4 hygiejnekoordinatorer opgaver relateret til hygiejne. Afdelingens hygiejnekoordinatorer følger op på instrukser og informationer fra hygiejnekomiteen, og formidler videre til personalet i afdelingen og opdatering i Infonet. Afholder ERFA-møde med afdelingsledelsen 2 gange om året.

Der igangsættes følgende initiativer: • Funktionsledere og hygiejnekoordinatorer gennemgår de respektive afsnit, med henblik på en indsats for at sikre orden og ryddelighed på alle arbejdspladser og tilgrænsende fællesarealer. • Fokus på indretning og ryddelighed i patientmodtagelsen, så det fremstår professionelt. • Instruksen for uniformshygiejne gennemgås ved alle nyansættelser, men der er også behov for, at funktionslederne tilbagevendende følger op på instruksen på de respektive personalemøder eller ved personlige samtaler. • For personale, der arbejder i administrative funktioner og har patientkontakt, skal bære de aktuelle uniformer for faggruppen.

5. DRIFT

5.1 BUDGETOVERHOLDELSE Budgetoverholdelse er selvsagt i fokus og vil være det også i årene fremover – ikke mindst fordi Nyt OUH lægger op til en betydeligt mere effektiv udnyttelse af behandlingsfaciliteterne, end vi kender i dag.

Fra direktionen er der stor opmærksomhed på vores budgetoverholdelse, og der følges op med månedlige dialogmøder, hvor budgetstatus gennemgås, og der aftales evt. handleplaner. Analyserne inddrager bl.a. benchmarking med andre sygehuse - både universitetshospitaler og regionssygehuse, afhængig af problemstilling.

Side 19


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 For Radiologisk Afdeling er det problematisk at styre patientindtaget, da det er behovsstyret fra de kliniske afdelingers indtag. Ved udvidelse af behovet for radiologiske ydelser, er det meget vigtigt, at økonomi og det organisatoriske bliver afklaret, inden udvidelsen iværksættes.

Følgende initiativer inden for området: • Opmærksomhed på kliniske afdelingers ønske om udvidet kapacitet og anmodning om en organisatorisk og økonomisk sagsbehandling via afdelingsledelserne og direktionen. • Tilstræbe at løfte opgaverne inden for ”normaltimerne” og minimere brug af overarbejde, vikar, FEAaftaler og lignende.

5.2 LEAN, INNOVATION OG FORBEDRINGER Vi har i flere år arbejdet med LEAN i Radiologisk Afdeling som et vækst- og udviklingsværktøj, hvor vi ved at omlægge arbejdsgange til mere hensigtsmæssige patientforløb frigør ressourcer. Disse ressourcer bruges både til at øge produktiviteten og til udvikling, forskning og uddannelse. Fremadrettet er vi en del af den tværgående proces omkring den Syddanske Forbedringsmodel.

1. september 2017 oprettede vi Innovationsenheden med henblik på at optimere den faglige og organisatoriske udvikling i afdelingen. Enheden har en store bevågenhed både regionalt og nationalt. Følgende initiativer inden for området: • Optimere formidlingen til ansatte på afdelingen • Inddrage innovation i vore udviklingsprocesser

5.3 PATIENTERNES SAMMENHÆNGENDE FORLØB Gode effektive patientforløb er en af forudsætningerne for effektiv drift og er væsentlige i forhold til den patientoplevede kvalitet. Det gælder både patientforløb internt på sygehuset og med de forløb vi har i samarbejde med andre sygehuse, klinikker, og praksissektoren m.m.

Radiologisk Afdeling har part i rigtigt mange patientforløb, og det er et omfattende logistikarbejde at få planlagt bookingtider, der tilpasses de enkelte forløb, og samtidig få planlagt et undersøgelsesprogram, der er mest hensigtsmæssigt for afvikling af den daglige produktion. Accelererede pakkeforløb for patientforløb på kræft- og hjerteområdet skal bl.a. sikre fagligt optimale pakkeforløb for 34 kræftformer og for fire udvalgte hjertesygdomme. Forløbene skal sikre, at patienterne får et hurtigt og veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid.

Side 20


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 På grund af vores højt specialiserede funktioner modtager vi mange patienter fra andre sygehuse, hvor der skal følges op på billeder, suppleres med andre undersøgelser, eller præsenteres til konferencer.

Da der ikke er samme IT-systemer i alle enheder er udfordringen, at få udvekslet patientdata på en effektiv og sikker måde, så patientforløbet ikke bliver forsinket af teknikken.

Der igangsættes følgende initiativer: • Fortsat deltagelse i pakkeforløb og tilsvarende audit. • Styrke samarbejde med praksiskoordinator og holde fyraftensmøder med praktiserende læger.

5.4 RIS/PACS Der er i regi af Regionen besluttet at der skal indkøbes et fælles RIS/PACS system til de Radiologiske/ Nuclearmedicinske afdelinger. Der forventes en kontraktindgåelse ultimo 2018, hvorefter implementeringsplan skal aftales. Vi har en forventning om at det system, der bliver har en funktionalitet der understøtter workflow i afdelingen, patienter får mulighed for selv at booke undersøgelsestider, og der bliver elektronisk ankomstregistrering. Der igangsættes følgende initiativer i det eksisterende RIS/PACS: • Optimering af konferenceopsætninger og afholdelse af konferencer.

5.5 APPARATUR Som en meget apparaturtung afdeling, er der hvert år behov for apparaturudskiftning, opdatering og nyindkøb. Hvert år udarbejder funktionsledere og overlæger en prioriteret liste til direktionen med de behov, der er for nyt udstyr. Ønskerne indgår i en samlet prioritering for OUH, så det kan være vanskeligt at få bevilling til det hele. Slutteligt prioriteres OUH´s ønsker i forhold til ønsker fra de øvrige sygehuse i regionen.

Der arbejdes på at få etableret et high end testrum med mulighed for intervention, MR og CT, hvor flere afdelinger kan få afprøvet de teknologiske muligheder ved optimale interventionsforløb. Det skal give viden og inspiration til iat få optimale interventionsrum på Nyt OUH.

5.5.1 TEKNOLOGIANVENDELSE

Side 21


UDVIKLINGSPLANEN 2018 - 2020 OUH ønsker at anvende gennemprøvede teknologier, der kan understøtte klinikkens ydelser over for patienter samt forbedre vilkårene for medarbejdernes udførelse af opgaver.

Der er fokus på, om konferencerne i Radiologisk Afdeling kan afholdes på nye måder, og der arbejdes på optimering af konferencer og MDT.

Lene Tarp Overradiograf

Side 22

Jens Karstoft Ledende Overlæge


Udviklingsplan 2018 20  
Udviklingsplan 2018 20  
Advertisement