Page 1

.

B

o s a r

.

BenitoMuñíz

M

u

z ñí

to

.

ito M uñ íz Be n

nit o M uñ í

u

o de Ovej es a

B

z

en

BenitoMuñíz

ni

Be

Q

ñíz Mu o t i

.

Be

Valladolid

e ovej

ñíz

BM

íz

Mu toMojados

os, Vallad o ad li d oj M ni Be

nito Muñí z Be

M

ag

B toMu eniñíz

d so

.

Valladolid

.

Mojados

BenitoMuñíz

Mu ñ í z

to

Be ni to

Benito

ni

.

TO MUÑ I EN

que

BENITO MUÑIZ

BENITO MUÑÍZ

Be

íz uñ

Graso

.

íz uñ

ÍZ

Queso de oveja

M

BenitoMuñíz

M

eso de oveja u Q

Be ni to

dos, Valladolid Moja

toMuñíz B eni

Cheese labels  

Part of a packaging work for university

Advertisement