Page 1

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή» Διδακτικό σενάριο ΤΠΕ με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων

Δημιουργός Διδακτικού Σεναρίου: Δρ. ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ 19 - PhD, MSc. Σχολικό έτος 2013 – 2014 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

2

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή»

Γενική περιγραφή σεναρίου - Σκοπός Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες με βάση τον αριθμό των υπολογιστών στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Σε πρώτη φάση ο κάθε μαθητής κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο δέκα ερωτήσεων, σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στη συνέχεια, οι μαθητές κατέγραψαν τις απαντήσεις σε λογισμικό επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. Επεξεργάστηκαν τα δεδομένα εξήγαγαν τα αποτελέσματα. Τέλος, η κάθε ομάδα οπτικοποίησε και παρουσίασε τα αποτελέσματα σε λογισμικό παρουσιάσεων. Ο «πληροφορικός γραμματισμός» αποτελεί ένα από τους βασικούς λόγους εισαγωγής του μαθήματος της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτή την κατεύθυνση, επιλέχθηκε η υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου το οποίο έχει ως βασικό σκοπό τον προβληματισμό των μαθητών σε σχέση με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, εξίσου σημαντικός σκοπός είναι και η επέκταση των γνώσεων των μαθητών στο λογισμικό επεξεργασίας λογιστικών φύλλων και ειδικότερα στη μορφοποίηση, στη χρήση συναρτήσεων και στη δημιουργία γραφημάτων. Για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια λόγω του ότι στις διδακτέες ώρες συμπεριλήφθηκαν και οι ώρες που απαιτούνται για τη διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων του λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, όπως αυτό προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των ΤΠΕ για το ΕΑΕΠ. Θεωρείται απαραίτητη η διδασκαλία του λογισμικού, προκειμένου οι μαθητές να λειτουργήσουν αυτόνομα στη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος. Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται μέσα από την εμπλοκή συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων του μαθήματος των μαθηματικών.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Βασικά υπηρετούνται επιδιώξεις των θεματικών ενοτήτων / αξόνων του μαθήματος των Τ.Π.Ε. για τη ΣΤ’ Τάξη: 

Γνωρίζω τον υπολογιστή

Οργανώνω ταξινομώ και επεξεργάζομαι πληροφορίες με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή

Το σενάριο σχετίζεται επίσης με το μάθημα των Μαθηματικών και συγκεκριμένα με τις θεματικές ενότητες: Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος / 2013 - 2014


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

Λόγοι αναλογίες – Θεματική ενότητα 3 (ποσοστά)

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων – Θεματική ενότητα 4

3

Αξίζει όσο χίλιες λέξεις... (Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα) Η ώρα των αποφάσεων (Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα) Το πήρες το μήνυμα; (Άλλοι τύποι γραφημάτων) Ο Προκρούστης των αριθμών (Βρίσκω το μέσο όρο) Ο βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να συσχετίσει τις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες του μαθήματος των μαθηματικών με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες του μαθήματος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014, οι δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου υλοποιήθηκαν από τις τάξεις ΣΤ1, ΣΤ2 και ΣΤ3 του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Νέων Επιβατών, κάτω από την καθοδήγηση του καθηγητή πληροφορικής Δρ. Μπαρμπάτση Κωνσταντίνου και σε συνεργασία με τους δασκάλους/ες των τάξεων Καραλιβάνο Δημήτρη (ΣΤ1), Ταβελλάρη Σοφία (ΣΤ2) και Θεοδωρίδου Σοφία (ΣΤ3).

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το εκπαιδευτικό σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της χρήσης και της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αφού εξυπηρετεί τόσο τους στόχους που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες των ΤΠΕ όσο και τους στόχους που σχετίζονται με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες του μαθήματος των μαθηματικών.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Λογισμικό επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, έρευνα, ταξινόμηση δεδομένων, οργάνωση δεδομένων, μέσος όρος, απόλυτοι αριθμοί, ποσοστά.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος / 2013 - 2014


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

4

Προκειμένου οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν την ροή των δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να έχουν μια σειρά από προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται να είναι εξοικειωμένοι με: 

τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος

τη διαχείριση αρχείων και φακέλων, ώστε να είναι σε θέση να οργανώνουν και να αποθηκεύουν το υλικό που θα συλλέξουμε προκειμένου να φέρουμε εις πέρας το διδακτικό σενάριο.

Όσον αφορά το μάθημα των μαθηματικών απαιτείται να έχουν διδαχθεί τις θεματικές ενότητες που αναφέρονται πιο πάνω.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Λογισμικό: Kidspiration, Mozilla Firefox, Excel. Υλικό: Projector, Εκτυπωτής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας, πρόχειρο, στυλό / μολύβι.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α΄. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο των Τ.Π.Ε. Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διδακτικού σεναρίου πρέπει να είναι ικανοί:           

Να δημιουργούν και να τροποποιούν απλά υπολογιστικά φύλλα Να εισάγουν δεδομένα και να τροποποιούν το περιεχόμενο σε κελιά του υπολογιστικού φύλλου Να διακρίνουν το ενεργό κελί και να επιλέγουν με διάφορους τρόπους συγκεκριμένα κελιά Να προσδιορίζουν τη διεύθυνση ενός κελιού στο φύλλο εργασίας Να μορφοποιούν τα περιεχόμενα ενός κελιού ή μιας ομάδας κελιών Να εισάγουν απλές σχέσεις υπολογισμού σε ένα υπολογιστικό φύλλο Να χρησιμοποιούν απλές συναρτήσεις (SUM, AVERAGE) για την επίλυση προβλημάτων Να δημιουργεί απλά γραφήματα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το υπολογιστικό φύλλο για την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση σχεδίων έρευνας Να δημιουργούν παρουσιάσεις σε λογισμικό παρουσιάσεων Να παρουσιάζουν την εργασία τους Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος / 2013 - 2014


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

5

Β΄. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διδακτικού σεναρίου πρέπει να είναι ικανοί:      

Να συλλέγουν, να καταγράφουν και να ταξινομούν δεδομένα Να κατανοούν τις έννοιες «δεδομένα», «συλλογή δεδομένων» και «ταξινόμηση δεδομένων» Να κατανοούν τη διαδικασία συλλογής, τακτοποίησης και καταμέτρησης δεδομένων Να ερμηνεύουν τον πίνακα συχνοτήτων Να παρουσιάζουν την κατανομή συχνότητας των δεδομένων Να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων

Γ΄. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  

Να προωθείται η συνεργατική μάθηση και η επικοινωνία Να ενθαρρύνεται ο διάλογος

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι μαθητές θα εργαστούν για 2 ώρες στα πλαίσια του μαθήματος των Μαθηματικών, όπου ο δάσκαλος θα πραγματοποιήσει μια σύντομη επανάληψη στις σχετικές με το διδακτικό σενάριο θεματικές ενότητες και όσες ώρες χρειαστεί στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε. Να σημειωθεί ότι στις ώρες που θα απαιτηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής περιλαμβάνεται και η διδασκαλία των βασικών λειτουργιών ενός λογισμικού λογιστικών φύλλων (σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των ΤΠΕ).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται αποτελεί ένα συνδυασμό της «Μαθητικής έρευνας» και της «Μεθόδου σχεδίων εργασίας» (project). Η διδακτική προσέγγιση της «Μαθητικής έρευνας» ταιριάζει στη λογική του σεναρίου μιας και σχετίζεται με την εκμάθηση, τη χρήση και την αξιοποίηση λογισμικών που αφορούν την οργάνωση, την ταξινόμηση και την επεξεργασία δεδομένων. Διατυπώνεται το πρόβλημα από τον καθηγητή και καθορίζονται τα ερωτήματα προς διερεύνηση. Συλλέγονται τα δεδομένα, επεξεργάζονται, οπτικοποιούνται σε γραφική αναπαράσταση, σχολιάζονται και παρουσιάζονται. Με βάση τη διδακτική προσέγγιση της μεθόδου project, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, που επιλέγουν τα ίδια με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Το κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει και ένα συγκεκριμένο ρόλο. Πραγματοποιούν τις Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος / 2013 - 2014


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

6

δραστηριότητες που τους αναλογούν, συζητούν τις εμπειρίες τους, σχολιάζουν (εγγράφως) και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η όλη ανάπτυξη του θέματος διέπεται από τις αρχές του εποικοδομισμού και τις αρχές των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών, σύμφωνα με αυτές οι μαθητές μέσα από την αυτενεργό εξερεύνηση, οικοδομούν τη γνώση με βάση τις εμπειρίες τους και τις διαδράσεις τους με τον κόσμο και τα εργαλεία που διαθέτουν. Ειδικότερα, το διδακτικό σενάριο και οι δραστηριότητες αυτού είναι διερευνητικού τύπου και επιτρέπει στους μαθητές να διαμορφώσουν τη μαθησιακή τους πορεία μέσα από την καθοδηγούμενη διερεύνηση των βημάτων του σεναρίου. Οι μαθητές δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά και ο εκπαιδευτικός λειτουργεί καθοδηγητικά/υποστηρικτικά και ως διαμεσολαβητής της γνώσης, δίνοντας σταδιακά, πεδίο δράσης στους μαθητές, ώστε με αυτενέργεια και ανάληψη πρωτοβουλιών να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες, νέες δεξιότητες και γνώσεις αλλά και να προβληματιστούν σχετικά με την ορθή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρακολουθεί την πορεία του κάθε μαθητή και ομάδας, παρέχει διευκρινήσεις και τεχνική ή γνωστική βοήθεια, όπου είναι απαραίτητο, στέκεται διαμορφωτικά και παρέχει ανατροφοδότηση στις ενέργειες των μαθητών, συντονίζει τις συζητήσεις και την παράθεση επιχειρημάτων μταξύ των μαθητών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Α) Προτεινόμενη οργάνωση της τάξης Οι μαθητές είναι δυνατό να χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ανάλογα με τον αριθμό των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ώστε κάθε ομάδα να αναλάβει την επεξεργασία / παρουσίαση μιας ερώτησης. Στην προκειμένη περίπτωση το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από δέκα ερωτήσεις όσοι και οι διαθέσιμοι υπολογιστές στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε δέκα ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες ανέλαβε την επεξεργασία μιας ερώτησης. Τα ερωτηματολόγια είναι δυνατόν να απαντηθούν είτε από τους μαθητές της τάξης, είτε, στην περίπτωση που υπάρχει και δεύτερο τμήμα στην τάξη, από τους μαθητές του δεύτερου τμήματος. Στην περίπτωση μας, τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν εσωτερικά, από τους μαθητές του ίδιου τμήματος. Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος / 2013 - 2014


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

7

Στη συνέχεια, συγκέντρωσαν, επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν τα αποτελέσματα.

Β) Αναλυτική περιγραφή σεναρίου / δραστηριότητες Β1. Διατύπωση του θέματος, οργάνωση των ομάδων και ανάθεση των τμημάτων του έργου Ο εκπαιδευτικός Τ.Π.Ε. παρουσιάζει το θέμα στους μαθητές. Στη συνέχεια ακολουθεί μια μικρή εισαγωγή σε σχέση με την ορθή χρήση του Η/Υ. Στην περίπτωση μας, χρησιμοποιήθηκε υλικό από το βιβλίο πληροφορικής του γυμνασίου, προσαρμοσμένο (όσον αφορά την ορολογία και το περιεχόμενο) στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση όπου τέθηκαν ερωτήματα, ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν σχετικά με το πώς και πόσο χρησιμοποιούν τον υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός παρουσίασε μια σειρά από βασικές αρχές ορθής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή (εργονομία, ασφάλεια στο διαδίκτυο, χρήση του υπολογιστή ως βοήθημα στις σχολικές εργασίες κ.λπ.). Όλες οι απόψεις καταχωρήθηκαν σε λογισμικό εννοιολογικών χαρτών. Ο εννοιολογικός χάρτης ήταν ορατός σε όλους τους μαθητές μέσω προβολικού κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Σημειώνεται (όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό πλαίσιο) ότι η στάση του εκπαιδευτικού ήταν περισσότερο διερευνητική και όχι κατευθυντική μιας και κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν να επηρεάσει τους μαθητές στις απαντήσεις που θα δώσουν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Συναποφασίζει με τους μαθητές του τη δημιουργία των ομάδων, οι οποίες θα συγκεντρώσουν τα συνολικά αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι ναι μεν δόθηκε ελευθερία στην δημιουργία των ομάδων, αλλά ο εκπαιδευτικός επικεντρώθηκε στην επίτευξη μιας σχετικής ισορροπίας στη σύσταση των ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό επίπεδο του κάθε μαθητή. Στη συνέχεια μοιράζονται τα ερωτηματολόγια, τίθενται απορίες και δίνονται επεξηγήσεις. Β2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Συζήτηση ανά ομάδα για ομοιότητες και διαφορές. Αναζήτηση των αναγκαίων πληροφοριών κάθε υποέργου Οι μαθητές απαντούν στα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν και έπειτα συζητούν στην ομάδα τους για τις απαντήσεις που έδωσαν.

Γ. Διδασκαλία λογισμικού δημιουργίας λογιστικών φύλλων Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος / 2013 - 2014


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

8

Για μια σειρά ωριαίων διδασκαλιών (ο ακριβής αριθμός τους αποφασίζετε από τον εκπαιδευτικό Τ.Π.Ε. και σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών), πραγματοποιείται διδασκαλία των βασικών αρχών του λογισμικού δημιουργίας λογιστικών φύλλων.

Δ. Επεξεργασία των δεδομένων από κάθε ομάδα για την δημιουργία του έργου της σε συνεργασία με το δάσκαλο για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση Οι ομάδες προχωρούν στη φάση της δημιουργίας του έργου τους. Εργάζονται στον υπολογιστή της ομάδας. Καταχωρούν τα δεδομένα στο λογισμικό δημιουργίας λογιστικών φύλλων, δημιουργούν τα γραφήματα και εξάγουν το συμπέρασμά τους. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί, παρεμβαίνει οποτεδήποτε χρειαστεί.

Ε. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αξιολόγηση και ενημέρωση Στη φάση αυτή οι ομάδες ετοιμάζονται για την παρουσίαση. Κάθε παρουσίαση θα περιλαμβάνει: Α) Απεικόνιση της γραφικής παράστασης, όπου θα διαφαίνονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων της ερώτησης που έχει αναλάβει η ομάδα. Β) Σχόλια και συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο της στην τάξη. Βρίσκουν κοινά και μη κοινά στοιχεία στα συμπεράσματά τους. Κρίνουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια όλες οι επιμέρους παρουσιάσεις συνενώνονται σε μία και επιχειρείται από τον εκπαιδευτικό Τ.Π.Ε. (σε συνεργασία με τους μαθητές) μορφοποίηση της παρουσίασης ώστε να υπάρχει μια ομοιομορφία. Ακολουθεί συζήτηση για τη χρήση και την κατάχρηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΙΑΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ 1ο Μάθημα

Σύντομη επανάληψη από το δάσκαλο της τάξης στις σχετικές θεματικές ενότητες του μαθήματος των μαθηματικών

2ο Μάθημα

Παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου στους μαθητές. Χωρισμός σε ομάδες Εισαγωγή σε σχέση με την ορθή χρήση του Η/Υ.

3ο Μάθημα

Παρουσίαση ερωτηματολογίου (απορίες, επεξηγήσεις) Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (φύλλο εργασίας 1)

4ο – 8ο Μάθημα

Εξοικείωση με το λογισμικό δημιουργίας υπολογιστικών φύλλων Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος / 2013 - 2014


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

9

Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας (βιβλίο εργασίας, φύλλο εργασίας) Κείμενο, μορφοποίηση κειμένου Κελί, γραμμές, στήλες, επιλογή, μορφοποίηση περιοχής κελιών Φίλτρο δεδομένων Γραφικές παραστάσεις Αυτόματες λίστες Δημιουργία απλών τύπων συνάρτησης Δημιουργία τύπων με τον οδηγό συνάρτησης 9ο – 12ο Μάθημα

Κάθε ομάδα δημιουργεί στο λογισμικό επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, τον πίνακα στον οποίο θα καταγράψει τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Κάθε ομάδα καταχωρεί τα δεδομένα της ερώτησης που έχει αναλάβει στο πίνακα που έχει δημιουργήσει. Υπολογισμός ποσοστών σε φύλλο εργασίας που θα διανεμηθεί στους μαθητές (οι μαθητές να έχουν μαζί τους πρόχειρο). Δημιουργία φύλλου εργασίας για κάθε ομάδα (κάθε ομάδα σχεδιάζει πίνακα με απόλυτες τιμές και ποσοστά, τύποι υπολογισμού ποσοστών και αθροίσματος) Δημιουργία γραφημάτων. Εξαγωγή συμπερασμάτων.

15ο Μάθημα

Συνένωση των επιμέρους παρουσιάσεων σε μια και μορφοποίηση αυτής. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας.

16ο Μάθημα

Συζήτηση για την χρήση και κατάχρηση του Η/Υ. Καταγραφή συμπερασμάτων. Σύνταξη λίστας με συμβουλές / υποδείξεις για τη σωστή χρήση του υπολογιστή. Ανάρτηση της εργασίας στο ιστολόγιο του σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος / 2013 - 2014


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

10

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ Με τον ίδιο τρόπο η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε ανάλογη εργασία που θα αφορούσε όλο το σχολείο ή σε ανάλογες έρευνες με θέμα π.χ.: τι τρώω στο πρωινό μου, τι αγοράζω από το κυλικείο, το μάθημα που μου αρέσει, πόσο χρόνο θέλω για να προετοιμαστώ στο σπίτι για τα μαθήματά μου, κ.ά.

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Πρόγραμμα σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό – Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 2. Οδηγός εκπαιδευτικών για το μάθημα των Τ.Π.Ε. στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. 3. Βιβλίο πληροφορικής Γυμνασίου ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος / 2013 - 2014


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ:

«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;» Παρακαλώ σημειώστε το φύλλο σας, με x στο αντίστοιχο κουτάκι. ΑΓΟΡΙ

11

ΚΟΡΙΤΣΙ

Κυκλώστε με το μολύβι / στυλό τον αριθμό που αντιστοιχεί στην απάντηση σας.

Ερώτηση 1: Που χρησιμοποιείτε συνήθως τον υπολογιστή; 1

2

3

4

5

στο σπίτι

στο σπίτι ενός φίλου / φίλης

στο σχολείο

σε internet café

αλλού

Ερώτηση 2: Πόσο συχνά χρησιμοποιείς τον υπολογιστή (παίζοντας παιχνίδια, γράφοντας, σερφάροντας στο Internet κ.λπ.); 1

2

3

4

5

6

Καθόλου

Σπάνια

1 φορά την εβδομάδα

2-3 φορές την εβδομάδα

τα σαββατοκύριακα

Κάθε μέρα

Ερώτηση 3: Πόσο χρόνο περίπου χρησιμοποιείς τον υπολογιστή την ημέρα; (όχι Σαββατοκύριακο) 1

2

3

4

5

Μέχρι 1 ώρα

1-2 ώρες

2-3 ώρες

3-5 ώρες

Πάνω από 5 ώρες

Ερώτηση 4: Τι σας αρέσει να κάνετε περισσότερο με τον υπολογιστή; 1

να συμμετέχω σε συζητήσεις (chat)

2

να γράφω email

3

να παίζω παιχνίδια

4

να ψάχνω στο διαδίκτυο

5

να ακούω μουσική

6

να βλέπω βίντεο

7

να γράφω κείμενα

8

να κάνω εργασίες με εκπαιδευτικό λογισμικό

9

να κάνω εργασίες για το σχολείο (αναζήτηση πληροφοριών με μηχανές αναζήτησης)

Ερώτηση 5: Πόσα έτη χρησιμοποιείτε υπολογιστή; 1

2

3

4

περίπου 6 έτη

περίπου 3 έτη

λιγότερα από 3

λιγότερο από ένα έτος

11


«Πως και πόσο χρησιμοποιούμε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;»

12

Ερώτηση 6: Ποιος σας δίδαξε υπολογιστή; 1

οι γονείς μου

2

τα αδέρφια μου

3

ένας φίλος / φίλη

4

ο δάσκαλος / δασκάλα

5

ο καθηγητής πληροφορικής

6

άλλοι άνθρωποι που γνωρίζω

7

παρακολούθησα σχετικά μαθήματα

8

είμαι αυτοδίδακτος

Ερώτηση 7: Όταν έχεις σχολικές εργασίες κατά πόσο χρησιμοποιείς τον υπολογιστή? 1

2

3

4

5

Καθόλου

Λίγο

Μερικές φορές

Συχνά

Πάντα

Ερώτηση 8: Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το Ίντερνετ ; 1

2

3

4

5

6

Καθόλου

Σπάνια

1 φορά την εβδομάδα

2-3 φορές την εβδομάδα

τα σαββατοκύριακα

Κάθε μέρα

Ερώτηση 9: Πόσο χρόνο περίπου χρησιμοποιείς το διαδίκτυο (Ιντερνετ) την ημέρα; 1

2

3

4

5

Μέχρι 1 ώρα

1-2 ώρες

2-3 ώρες

3-5 ώρες

Πάνω από 5 ώρες

Ερώτηση 10: Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες χρησιμοποιείς ποιο συχνά στο δαδίκτυο (σημείωσε έως 4 επιλογές) 1

αναζήτηση πληροφοριών

2

e-mail

3

msn

4

chat room

5

forum

6

on-line gaming

7

Myspace κλπ

8

κατέβασμα μουσικής

9

κατέβασμα ταινιών

12

St xrisi  
St xrisi  
Advertisement