Schoolgids De Octopus 2021-2022

Page 1

Schoolgids 2021-2022

Basisschool De Octopus Abdissenstraat 1

6071VP Swalmen

0475 386155

info@bsdeoctopus.nl

Basisschool De Octopus maakt deel uit van


Inhoud deel 1 Voorwoord .......................................................................................................... 2 1 De School ..................................................................................................... 3 1.1 Kernwaarden, missie en visie van de school .................................................. 3 1.2 Karakteristiek en identiteit van de school ..................................................... 3 1.3 Organisatie op De Octopus ......................................................................... 4 1.4 De groepen .............................................................................................. 4 1.5 Schooltijden ............................................................................................. 5 1.6 Overblijven op school................................................................................. 5 1.7 Buitenschoolse opvang (BSO) ..................................................................... 5 1.8 Ons onderwijs ........................................................................................... 5 1.9 Verantwoording lestijd ............................................................................... 7 1.10 gezonde en veilige school ........................................................................... 8 1.11 Regels en afspraken van de school, de vijf Octopus-regels.............................. 9 1.12 Pesten op school ....................................................................................... 9 1.12.1 Dit doet de school preventief ................................................................................................. 10 1.12.2 Aanpak van de ruzies en pestgedrag in vier stappen: .............................................................. 10 1.12.3 Cyberpesten .......................................................................................................................... 11 1.13 Leerplicht en verlof ...................................................................................11 1.14 Ziekte en ziekmelding ...............................................................................11 1.15 Vakanties en vrije dagen ...........................................................................12 1.16 De opbrengsten van onze school ................................................................12 1.17 De Eindtoets ............................................................................................13 1.18 Plannen en resultaten van het afgelopen jaar ...............................................14 1.19 Scholing ..................................................................................................14 1.20 Stagiaires ................................................................................................14 2 De zorg voor kinderen ................................................................................ 16 2.1 De plaatsing van een kind op De Octopus ....................................................16 2.2 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) .......................................................16 2.3 Leerlingenzorg .........................................................................................17 2.4 De intern begeleider (IB’er) .......................................................................17 2.5 Het volgen van leerlingen ..........................................................................17 2.6 Het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling......................................18 2.7 Beleid ten aanzien van verlengde of verkorte leertijd ....................................18 2.8 Eigen leerweg ..........................................................................................18 3 Ouders........................................................................................................ 20 3.1 Ouderbetrokkenheid .................................................................................20 3.2 Medezeggenschapsraad (MR) .....................................................................20 3.3 Oudervereniging en vrijwillige ouderbijdrage ...............................................20 3.4 Ouderportaal ISY......................................................................................20 3.5 Wat verwacht de school van de ouders .......................................................21 3.6 Ouderhulp ...............................................................................................21

Deel 2

Schoolgids Swalm en Roer

1

Schoolgids 2021-2022


Voorwoord Beste ouder(s) / verzorger(s), Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. We hebben deze schoolgids samengesteld voor alle ouders van onze leerlingen, voor nieuwe ouders en voor alle andere geïnteresseerden. De schoolgids heeft twee delen. Het eerste deel gaat alleen over De Octopus. Het tweede deel is voor alle scholen van Swalm en Roer. Met behulp van de schoolgids willen we u graag kennis laten maken met onze school. Deze schoolgids is hier een leidraad voor en geeft u een goed beeld van onze school, zodat u weet wat u van ons mag verwachten en ons hier ook op mag aanspreken. De schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld en door de medezeggenschapsraad goedgekeurd. Mocht u suggesties of vragen hebben over de inhoud van deze schoolgids, aarzel dan niet contact op te nemen met de school. Heeft u toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op, maak een afspraak of loop een keertje binnen op school. Bekijk ook onze website www.bsdeoctopus.nl of kijk op www.scholenopdekaart.nl Met vriendelijke groet Namens het team van De Octopus, Barbara Schipper Directeur

2

Schoolgids 2021-2022


1 DE SCHOOL 1.1 Kernwaarden, missie en visie van de school WELKOM OP DE OCTOPUS! Onze school is een op de wijk gerichte school met een open en vriendelijk klimaat. Wij zijn ons bewust van de verschillende achtergronden van onze leerlingen. De relatie met elkaar en de omgeving vinden we belangrijk. Het team van de Octopus staat voor laagdrempeligheid. Samenwerking tussen ouders en leerkrachten is hierbij van belang. Ouders voelen zich gehoord en hebben vertrouwen in de leerkrachten. Het open karakter van de school zorgt voor wederzijds respect en vertrouwen. Leerlingen voelen zich gezien waarbij we denken in mogelijkheden. De leerkrachten beschikken over diverse kwaliteiten, waarbij leren van elkaar wordt benut. De gedrevenheid en flexibiliteit binnen het team zorgt voor kansen om ontwikkeling van de leerling tot een succes te brengen. We vinden het belangrijk dat we de basis op orde hebben en van daaruit de ontwikkeling bij kinderen verbreden door o.a. - leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling. - samen de verantwoordelijkheid te dragen voor onze leerlingen op school. - een stabiele veilige omgeving te zijn voor onze leerlingen. - prioriteiten te stellen, doen wat ertoe doet, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten. Op De Octopus voel je je als een vis in het water! ONZE KERNWAARDEN Samen Op De Octopus dragen we met z’n allen/gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een veilige plek, waarin we van en met elkaar leren. Vertrouwen Het kind op De Octopus voelt zich veilig, is in balans waardoor hij/zij persoonlijke groei kan laten zien. Ontwikkelen Op De Octopus laten we kinderen groeien in hun talent en brengen we de aanwezige aanleg tot bloei, waarbij we het maximale proberen te bereiken. Veelzijdigheid Vanuit verschillen die er zijn sluiten we aan bij de ontwikkeling van kinderen waarbij ze zich op velerlei gebieden verder kunnen ontplooien. 1.2 Karakteristiek en identiteit van de school Basisschool De Octopus is gelegen in de wijk Martin Giessen in Swalmen, ten oosten van de Rijksweg. De school is gebouwd op de plek waar voorheen basisschool Heide heeft gestaan. Vanaf januari 2010 is deze Brede Maatschappelijke Voorziening in gebruik en biedt naast de school ook onderdak aan Kinderopvang Swalmen en Stichting Gemeenschapshuis Swalmen. Basisschool De Octopus….de naam Octopus is het Griekse woord voor ‘achtpoot’. Een octopus heeft acht armen en drie harten. De acht armen symboliseren de acht groepen van de basisschool. De drie harten geven aan welke groepen bewoners er in de BMV vertegenwoordigd zijn: de school, de kinderopvang en het gemeenschapshuis (de verenigingen).

3

Schoolgids 2021-2022


1.3 Organisatie op De Octopus Basisschool De Octopus is een grote school met ongeveer 330 leerlingen. Op onze school proberen wij een sfeer te creëren waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken beschikken wij over een enthousiast en gekwalificeerd team. De school wordt aangestuurd door de directeur. Leerkrachten maken deel uit van expertgroepen en de voorzitters van deze groepen bewaken samen met de directeur de voortgang en de doorlopende lijn binnen de onderwijsorganisatie en initiëren verbeterprocessen daar waar nodig. Binnen de clusters (groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8) wordt samengewerkt. Het onderwijzend personeel is belast met het geven van onderwijs aan de leerlingen van basisschool De Octopus. Sommige van hen hebben zich daarvoor verder gespecialiseerd op een bepaald gebied. Dit kan een vakgebied zijn of meer gericht op het leren van kinderen in al zijn diversiteit. In de ouderkalender kunt u zien welke leerkracht verder gespecialiseerd is. Daarnaast werken er op onze school ook personen die zich bezighouden met administratieve taken, interieur- en reparatiewerkzaamheden. De namen van deze personen treft u ook aan in de ouderkalender. 1.4 De groepen Dit schooljaar hebben we opnieuw 14 groepen. Vanuit de NPO-middelen formeren we één extra groep, waardoor we met kleine kleutergroepen starten en twee kleine groepen 3 kunnen maken. De groepsverdeling ziet er als volgt uit: Groep 1-2A Groep 1-2B Groep 1-2C Groep 1-2D Groep 3A Groep 3B Groep 4A Groep 4B Groep 5A Groep 5-6B Groep 6A Groep 7A Groep 7-8B Groep 8A

4

Leanne Vermazeren Fleur van Poll Jacqueline Nelissen Margreet Schreuder Iris Wessels Romy Simons Jory Bongaerts Nicole Geraedts Vera Schoen Mieke Jacobs Fons Geraedts Eva Bosman Julie Ernst Monique Hamers Vera van den Heuvel Jory Bongaerts Peggy Staaks Marion Stienen Raf van Helden Bram Elders Marc Boreas

Ma t/m vrij Ma-do-vrij Di-woe Ma-di-woe Do-vrij 4 dagen 1 dag Ma t/m vrij Ma t/m vrij Ma-di-do Woe-vrij Ma t/m vrij Ma-di-vrij Woe-do 4 dagen 1 dag Ma-di-do Woe-vrij Ma t/m vrij Ma t/m vrij Ma t/m vrij

Schoolgids 2021-2022


1.5 Schooltijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08:30 08:30 08:30 08:30 08:30

– – – – –

12:00 12:00 12:30 12:00 12:30

uur uur uur uur uur

12:40 – 14:45 uur 12:40 – 14:45 uur 12:40 – 14:45 uur

Vanaf 8.15 uur is er toezicht op de speelplaats. De eerste bel gaat om 08.20 uur, dan start de inlooptijd en mogen de kinderen rustig naar binnen komen. Van 10.15 uur tot 10.30 uur is er kleine pauze. In de grote pauze gaat groep 5 t/m 8 eerst naar buiten en daarna eten ze in de groep. Groep 1 t/m 4 eet eerst en gaat dan naar buiten. Kinderen die thuis gaan eten kunnen vanaf 12:35 weer het schoolplein op. 1.6 Overblijven op school Er is maar een korte middagpauze van 40 minuten. Kinderen die dicht bij school wonen en thuis willen eten, kunnen dit doen. Andere kinderen zullen waarschijnlijk op school eten. Dit gebeurt in het eigen lokaal met de leerkracht. Ook gaan de kinderen 20 minuten naar buiten. De school zorgt voor het toezicht in de groep en buiten en worden twee teamleden ondersteund door vrijwilligers. Doordat de school het overblijven zelf organiseert, zijn de kosten laag. Per kind kost het € 35,- per jaar. Hiervoor kan uw kind op de ‘langere’ dagen overblijven. Aan het begin van het schooljaar kunt u uw kind hiervoor aanmelden en ontvangt u via Isy een betalingsverzoek. Blijft uw kind over, dan moet u wel zorgen voor een gezond lunchpakket en drinken. Wij vragen u gebruik te maken van een broodtrommel en drinkbeker om het afval zo gering mogelijk te houden. 1.7 Buitenschoolse opvang (BSO) Er zijn meerdere aanbieders van voor- en naschoolse opvang. Leef kind verzorgt de BSO naast de school in hetzelfde gebouw. Ouders die gebruik maken van de BSO dienen bij wijziging van de schooltijden (bijvoorbeeld schoolreis, kerstviering, musical, studiedagen van leerkrachten) dit zelf te melden bij de BSO. Leerlingen die na school naar de BSO gaan worden om 14:45 uur opgehaald door een medewerker van de BSO. Op woensdag en vrijdag gebeurt dit om 12.30 uur. 1.8 Ons onderwijs Er wordt gewerkt in jaargroepen en elke groep heeft een eigen lokaal en leerkracht. We gebruiken methodes als basis voor ons leerstofaanbod. Door middel van differentiatie tijdens de instructie en verwerking proberen we zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften van leerlingen te voldoen. Methodes zijn een hulpmiddel binnen ons onderwijs. Bij de methodekeuze dragen we zorg dat er een doorlopende leerlijn is, dat we voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. De kinderen gebruiken ook regelmatig tablets en Chromebooks tijdens de lessen. Taal/Spelling/woordenschat Nog steeds leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden veel meer aandacht dan voorheen aan leren praten, luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop de juiste antwoorden geven. We leren leerlingen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Het taalonderwijs is behalve op spelling ook op spreken en luisteren gericht. We gebruiken de methode Taal Actief 4.

5

Schoolgids 2021-2022


Lezen In groep 1-2 gebruiken we de methode Schatkist. Schatkist bevat een totaalpakket van alle ontwikkelingsgebieden. Er wordt in thema’s gewerkt en ook andere materialen kunnen als bron worden gebruikt. In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. We gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. In de volgende leerjaren gebruiken we voor technisch lezen een nieuwe methode, Karakter. Enkele malen per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 de vorderingen op leesgebied getoetst. Daarnaast wordt ook veel aandacht geschonken aan begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Schrijven Lezen en schrijven versterken elkaar. Vandaar dat we bij het in gebruik nemen van de nieuwe leesmethode overgestapt zijn op de daarbij behorende schrijfmethode Pennenstreken. Rekenen en Wiskunde We starten ook voor rekenen met een nieuwe methode, Getal en Ruimte junior. Deze methode werkt telkens met een duidelijk doel en heeft een hoog niveau. De methode sluit heel goed aan bij het voortgezet onderwijs. Wereldoriënterende vakken We gebruiken sinds kort de digitale methode Blink Wereld. Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan op een interactieve en onderzoekende manier aan de slag met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Engelse taal Wij willen de kinderen graag in contact brengen met de Engelse taal, omdat deze in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol speelt. We willen bereiken dat de kinderen een positieve houding ontwikkelen voor een vreemde taal, zodat ze gemotiveerd met Engels verder gaan in het voortgezet onderwijs. We gebruiken hiervoor de methode Groove.me. Sociaal-emotioneel In de eerste weken van het schooljaar besteden we veel aandacht aan de groepsdynamiek en de regels/afspraken van de groep, de zogenaamde Gouden Weken. Na een vakantie wordt dit kort herhaald met de Zilveren Week. Door de hele school volgen we het programma Coole Kikker. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen voor zichzelf op kunnen komen en bieden een weerbaarheidsprogramma aan voor groep 5 t/m 8. Creatieve vakken We beschikken over een leerlijn beeldende vorming, gericht op de kerndoelen. Regelmatig worden er crea-activiteiten georganiseerd, deels in de vorm van workshops, deels met opdrachten in de eigen groep. Cultuureducatie De laatste jaren proberen we steeds meer activiteiten te organiseren op het gebied van cultuureducatie. We nemen deel aan het programma Cultuur met Kwaliteit. Onder cultuureducatie vallen alle activiteiten die bijdragen aan het leren omgaan met een kunstvorm en erfgoed: het zelf creëren (actief), het leren kijken/luisteren naar kunstproducten (receptief) en het leren beoordelen van het kunstproduct (reflectief), zowel op school als in de (buiten)wereld. We proberen ervoor te zorgen dat onze kinderen een zo breed mogelijk aanbod in de basisschoolperiode doorlopen. Gymonderwijs Kinderen van alle groepen krijgen gymonderwijs. Deze lessen worden komend schooljaar weer door een vakdocent van Sportservice Roermond verzorgd. Iedereen hanteert de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gymmen in gymzaal van de Brede Maatschappelijke Voorziening. De groepen 1 en 2 maken ook gebruik van de speelzaal.

6

Schoolgids 2021-2022


Muziek Muziek wordt komend schooljaar door een vakdocent verzorgd. Hier gebruiken we een deel van de NPO-middelen voor. We proberen ook samen te werken met verenigingen in Swalmen, maar zijn hier vooral afhankelijk van vrijwilligers. Verkeer We gebruiken de methodes van VVN voor de verschillende groepen. Daarnaast worden er extra activiteiten georganiseerd om zelfredzaamheid van kinderen in de directe schoolomgeving te bevorderen. 1.9 Verantwoording lestijd Bovenstaand aanbod krijgt een plek in één van onze vakgebieden. Per week ziet ons aanbod er ongeveer als volgt uit.

Lezen Taal Rekenen/wiskunde Wereldoriëntatie Kunstzinnige /creatieve vorming Bewegingsonderwijs Engelse taal Burgerschap/gezond gedrag/levensbeschouwing Schrijven Begrijpend lezen Pauze Totaal

Gr. 3 6.00 4.15 4.15 1.15 2.30 2.15 1.30 2.00 0.30 1.15 25.45

Aantal uren en minuten per week Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 4.15 2.30 1.30 1.30 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.15 2.30 4.00 4.30 2.30 2.30 2.45 2.30 1.45 1.45 1.45 1.45 0.30 0.30 1.00 1.30 1.15 1.15 1.15 2.00 1.15 1.15 25.45

1.30 2.00 1.15 25.45

0.45 2.00 1.15 25.45

2.00 1.15 25.45

Gr. 8 1.30 5.00 5.00 4.30 2.30 1.45 1.00 1.15

2.00 1.15 25.45

Voor groep 1-2 ziet het lesaanbod er anders uit. Er gewordt gewerkt met thema’s. Voor elk thema wordt een plan gemaakt met een beredeneert aanbod vanuit de doelen van het SLO. Aanbod van nieuwe dingen vinden vooral plaats in een kleine kring of tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal. Voorlezen, liedjes, gezond gedrag en dergelijk worden in de hele groep aangeboden. Per week ziet het aanbod van groep 1-2 er ongeveer als volgt uit:

Taal/leesontwikkeling Voorbereidend schrijven Voorbereidend rekenen Spel en beweging Muziek Sociaal-emotionele vorming Werken met ontwikkelingsmateriaal Burgerschap / bevordering gezond gedrag Gymnastiek Vrij spel Pauze Totaal

7

Schoolgids 2021-2022

Aantal uren en minuten per week Groep 1 Groep 2 4.00 4.00 0.30 0.30 2.45 2.45 4.45 4.45 1.15 1.15 1.00 1.00 4.45 4.45 1.30 1.30 0.45 0.45 3.15 3.15 1.15 1.15 25.45 25.45


1.10 gezonde en veilige school Sociale vaardigheden Op basisschool de Octopus willen we dat kinderen zich op een prettige en positieve wijze moeten kunnen ontwikkelen. Het is namelijk niet altijd even eenvoudig om jezelf te durven zijn. Juist wanneer we behulpzaam en sociaal willen zijn of met zelfvertrouwen voor onze eigen mening willen opkomen, moeten er vaak wat drempels worden overwonnen of aanpassingen worden gemaakt. We zetten daarom van groep 1 t/m 8 ‘Het Coole Kikker plan’ in. Het doel van dit plan is om de sfeer in de school te verbeteren en de kinderen zich meer bewust te laten worden van hun eigen gedrag en dat van hun klasgenoten. De positieve insteek heeft vaak tot gevolg dat ongewenst gedrag, zoals pesten, bijna niet meer voortkomt. Wanneer er toch sprake is van ongewenst gedrag, biedt ‘Het Coole Kikker plan’ handreikingen om het bespreekbaar te maken. Sociale veiligheid We vinden het belangrijk dat kinderen ontdekken wie ze zijn en wat dit betekent voor anderen. Daarom besteden we in de eerste weken van het schooljaar veel aandacht aan groepsvorming, regels en afspraken. Enkele jaren gelden zijn we gestart met een aanbod weerbaarheid voor groep 5 t/m 8. Ook dit jaar vinden er in groep 5 de basislessen plaats en krijgen de andere groepen herhalingslessen. Gezonde voeding Bewegen en gezonde voeding staat overal centraal. Ook wij vinden dit belangrijk en we willen hier ons steentje aan bijdragen. Tijdens de kleine pauze is buiten een pauzehap en drinken toegestaan. Neem geen kleine drinkpakjes mee, maar bekers. Zo kunnen we afval beperken. De kinderen van groep 1 en 2 eten en drinken voor de kleine pauze in de klas. Veel kinderen blijven over en eten op school. Ook dan vragen we u om voor een gezonde lunch te zorgen. Geef uw kind niet te veel mee. Wat fruit/groenten of een (halve) boterham is voldoende. Het gaat om een tussendoortje. Geef uw kind gezonde voeding mee. Wij adviseren: ▪ bruin brood ▪ fruit of groenten ▪ ontbijtkoek, rijstwafels, crackers ▪ cornflakes ▪ een handje ongezouten noten ▪ een gekookt ei Wat betreft het drinken vragen wij u een drinkbeker of een afsluitbaar flesje met melk of water mee te geven. Koolzuurhoudende dranken of energiedrankjes zijn niet toegestaan. Als er kinderen zijn, die om gezondheidsredenen bepaalde producten niet mogen eten, houden wij daar uiteraard rekening mee. De ouders geven dat dan wel nadrukkelijk aan. Traktaties Kinderen trakteren niet op hun verjaardag. Uiteraard wordt er in de groep door de leraar op uitbundige en feestelijke wijze aandacht besteed aan de verjaardag van de kinderen. Verkeersveiligheid Verkeerslessen en praktische oefening van vaardigheden voor verkeersdeelname moeten de zelfredzaamheid van kinderen in hun directie schoolomgeving bevorderen. Om aan duurzame verkeersveiligheid gestalte te geven, is een gestructureerde, concrete aanpak met een breed draagvlak noodzakelijk. De leerlingen van groep 7 ondergaan aan het eind van het schooljaar een schriftelijke en praktische test op initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Onze school neemt dit schooljaar weer deel aan het VEBO-project (Verkeers-Educatie-BasisOnderwijs) van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

8

Schoolgids 2021-2022


Onze school is door het extra aandacht geven aan actieve verkeerseducatie, aandacht voor de dagelijkse school-thuisroute van de kinderen en aandacht voor een veilige schoolomgeving in bezit gekomen van het LVL. (Limburgs Veiligheid Label). Het is een uiterlijke waardering door het ROVL voor een geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. De school maakt gebruik van een aantal verkeersouders. 1.11 Regels en afspraken van de school, de vijf Octopus-regels We hebben op onze school een vijftal regels waaraan iedereen zich zonder meer dient te houden. 1. Samen belangrijk zijn…dát is pas fijn! Wij vinden iedereen hier op school even belangrijk. Iedereen mag daarom meedoen. We praten mét elkaar en niet over elkaar. Als er iemand tegen ons praat, kijken we diegene aan en luisteren we. We denken eerst na, voordat we iets zeggen. We tonen respect, geven elkaar complimenten en delen als een ander iets tekortkomt. 2. Zorgen voor elkaar is goed, laat zien dat je dat doet Wat begint als een geintje, ...een duw of een trap, eindigt vaak met ruzie, dat komt er van zo'n grap! Loop met je fiets op het plein, dat vindt iedereen fijn! Elkaar helpen doe je vaak, want dat is een goede zaak! Lukt het niet zoals het moet, een ander weet het vast heel goed! Problemen los je op met elkaar, lukt het niet, roep dan je juf of meester maar! Verliezen hoort bij het spel... wees sportief, weet je wel! Heeft iemand soms verdriet, help hem dan als je het ziet. Stop hou op! ABC, stop ermee! Als iemand zegt 'stop', dan houd je op! Wie pest doet niet goed z'n best! 3. Wij ruimen alles keurig op, want een nette school is top! Afval gooien we in de prullenbak. Papier in de papierbak. Een vaatdoekje gebruik je om je tafel schoon te maken, een handdoek is voor je handen en een theedoek om iets af te drogen. Ook de wc’s houden we fris en schoon. Een net plein vinden we fijn. In de gang hangen we onze jas aan de kapstok en ook onze tas ruimen we netjes op, zodat niemand kan struikelen over deze spullen. 4. Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze morgen weer gebruiken moet. Als we wat van iemand willen lenen, dan vragen we dat eerst. Met geleende spullen gaan we extra voorzichtig om, zodat de ander het weer net zo goed terugkrijgt. Veel spullen hebben op school een vaste plek. Gebruikte spullen ruimen we weer op de goede plek op. Ook met de schoolmaterialen zoals boeken, schriften en pennen gaan we netjes om. We maken niets kapot en gebruiken de spullen waarvoor ze bedoeld zijn. 5. Laat je niet hard horen, anders kun je een ander storen Ik mag je wel horen, maar je mag me niet storen! Wil je wat zeggen, wacht dan even, ... tot je de beurt hebt gekregen! Als je het nog heel moeilijk vindt, vraag het eerst een ander kind. Fluister en loop zacht door de gang. Lopen doe je binnen, met rennen kun je buiten beginnen. 1.12 Pesten op school Ondanks regels en afspraken gebeurt het toch af en toe dat er sprake is van foutief gedrag of pestgedrag. Pesten op scholen is een ingewikkeld probleem. Dat betekent dat scholen het serieus moeten aanpakken. Een eerste vereiste daartoe is dat alle betrokkenen, leerkrachten, ouders en leerlingen, pesten als een bedreiging zien en bereid zijn het te voorkomen of te bestrijden. Plagen mag wel, pesten niet. Maar wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten?

9

Schoolgids 2021-2022


Wat is plagen Bij plagen is er sprake van incidenten. Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig. Bij plagen zijn de kinderen gelijk aan elkaar; er is geen machtsverhouding. De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en is daarom vaak leuk, plezierig en grappig. Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is in staat zich te verweren. Wat is pesten 'Iemand wordt getreiterd of is het mikpunt van pesterijen als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meerdere personen' Bij pesten is het ene kind sterker en het andere kind zwakker. Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest. Vaak gebeurt pesten niet één keer, maar is het gepeste kind steeds weer de klos. Het sterkere kind; de pester, heeft een grotere mond en anderen kijken tegen hem of haar op. De pestkop heeft geen positieve bedoelingen; wil pijn doen, vernielen of kwetsen. Het gepeste kind voelt zich eenzaam en verdrietig, hij of zij is onzeker en bang. De rol en verantwoordelijkheid van ouders We verwachten van ouders dat ze een probleem vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Niet altijd klopt alles zoals het een eerste keer wordt verteld. Probeer door- en/of terug te vragen en luister eventueel ook naar het verhaal van de ander. We vinden het niet goed als ouders andere leerlingen aanspreken op het schoolplein. Informeer de school en laat het de school oplossen of benader, na contact met school, de ouders. 1.12.1Dit doet de school preventief Er is zijn drie coördinatoren sociale veiligheid, die ook pestcoördinator zijn. Dit zijn Femke Wackers, Frauke Smeets en Peggy Staaks. We besteden aandacht aan het Coole Kikker plan. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. komen regelmatig aan de orde. We geven als leerkracht het goede voorbeeld. We tolereren geen agressief gedrag en pestgedrag. We nemen leerlingen en ouders serieus. We hebben duidelijke regels en afspraken en handelen hiernaar. 1.12.2 Aanpak van de ruzies en pestgedrag in vier stappen: Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij: 1. Er eerst zelf (en samen) uit te komen. 2. Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de leerkracht voor te leggen. 3. De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling tussen dezelfde leerlingen volgen sancties 4. Bij herhaaldelijk ruzie- of pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking. Ook wordt de naam van de ruziemaker/ pester vermeld bij incidentenregistratie. Bij iedere melding in de map omschrijft de leerkracht ‘de toedracht’. Bij de derde melding in de map worden de ouders op de hoogte gebracht van het ruzie- pestgedrag. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.

10

Schoolgids 2021-2022


De leerkracht biedt altijd hulp aan het gepeste kind en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of externe deskundigen. Het volledige pestprotocol vindt u op onze website onder het kopje Onze school > documenten. 1.12.3 Cyberpesten Cyberpesten komt door het gebruik van social media steeds meer voor. De gevolgen zijn hetzelfde of nog erger dan bij gewoon pestgedrag. Niet altijd kun je weer iets van het internet verwijderen. Cyberpesten gebeurt tijdens de basisschoolperiode vaak buiten schooltijd. Hier verwachten we ook duidelijk een rol en verantwoordelijkheid van ouders. Vormen van cyberpesten Anonieme berichten versturen via Whatsapp, Facebook, Instagram of Twitter, schelden, roddelen, bedreigen, via telefoon, tablet of computer, foto’s op internet plaatsen, wachtwoorden misbruiken, virussen sturen enz. Dit doet de school om cyberpesten tegen te gaan ▪ Aandacht voor pesten en cyberpesten en leerlingen bewust maken van de effecten. ▪ Leerlingen bewust maken van de gevaren op internet en aandacht besteden aan mediawijsheid. ▪ Bij opmerken van cyberpesten contact opnemen met de ouders en het gedrag van de leerling(en) proberen te achterhalen. 1.13 Leerplicht en verlof De gemeente Roermond voert de leerplichtwet uit voor de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en vanaf 16 jaar voor de gemeente Maasgouw. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Meer informatie vindt u in deel 2 van de schoolgids, hoofdstuk 13. De verlofregeling vindt u op onze website onder het kopje Onze school > documenten. 1.14 Ziekte en ziekmelding Als uw kind onverwachts de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan voor aanvang van de lestijd op de hoogte te stellen. U kunt een ziekmelding eenvoudig doorgeven via Isy. Wij vragen u dringend om bezoeken aan huisarts, tandarts en specialist tijdens de schooltijden zoveel mogelijk te beperken. Als een kind niet aanwezig is zonder afmelding, zal de leerkracht of de administratie contact opnemen met de ouders. Men informeert naar de reden van de afwezigheid. Alle verzuim van leerlingen wordt door de leerkrachten schriftelijk bijgehouden. Ook de reden van het verzuim wordt genoteerd. Bij veelvuldig schoolverzuim, wordt met de ouders gesproken over de achterliggende oorzaken. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn we verplicht om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Het regelmatig meerdere minuten te laat komen, wordt ook beschouwd als schoolverzuim.

11

Schoolgids 2021-2022


1.15 Vakanties en vrije dagen Naast de schoolvakanties en feestdagen zijn er ook studiedagen, waarop het hele team zich buigt over één of meerdere onderwerpen om het onderwijs te versterken. 20 september 25 t/m 29 oktober 6 december 24 december 27 december t/m 7 januari 28 februari t/m 4 maart 7 maart 15 april 18 april 25 april t/m 6 mei 26 en 27 mei 3 juni 6 juni 5 juli 25 juli

Kermis Swalmen, studiedag leerkrachten Herfstvakantie Studiedag leerkrachten Studiedag leerkrachten Kerstvakantie Carnavalsvakantie Studiedag leerkrachten Studiedag leerkrachten Tweede Paasdag Meivakantie Hemelvaart Studiedag leerkrachten Tweede Pinksterdag Studiedag leerkrachten Zomervakantie

1.16 De opbrengsten van onze school “Een goede school haalt uit de kinderen wat erin zit”, waarbij we niet alleen uitgaan van kennis maar ook van vaardigheden. Denk hierbij aan: sociale vaardigheden, oplossend vermogen, kritisch denken, creatieve ontwikkeling enzovoorts. Leerlingen komen de school binnen met eigen kennis en vaardigheden die ze van thuis meebrengen en met eigen mogelijkheden. We meten gedurende de gehele schoolloopbaan vaardigheden, met toetsen van het Citoleerlingvolgsysteem en van VISEON. VISEON ‘meet’ sociaal-emotionele ontwikkeling. De Cito-toetsen meten lees-, taal- en rekenvaardigheden. In groep 2 gaat het om voorbereidende zaken. In groep 3 worden aanvankelijke processen getoetst en hierna voortgezette vaardigheden. De gegevens die we verkrijgen via het leerlingvolgsysteem worden vastgelegd in dossiers en de resultaten van de tussentoetsen ziet u terug op de rapporten van de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van ouder-, leerling- en medewerkertevredenheidspeilingen en volgen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Meer info op www.scholenopdekaart.nl Door de Covid-19 maatregelen zijn er dit schooljaar geen peilingen afgenomen.

12

Schoolgids 2021-2022


1.17 De Eindtoets De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de eindtoets Route 8. Dit is een digitale toets. Alle kinderen hebben deelgenomen aan de toets en in de resultaten zijn er geen kinderen uitgesloten. Jaar

Schoolresultaat De Octopus

2018 2019 2020 2021

209,4 196,6 Geen eindtoets 202,7

Jaar 2018 2019 2021

Referentieniveau Lezen 1F: 96,8 % 2F: 77,4 % 1F: 97,6 % 2F: 59,5 % 1F: 100 % 2F: 68,3 %

Jaar 2018 2019 2021

Referentieniveau taalverzorging 1F: 93,5 % 2F: 58,1 % 1F: 92,8 % 2F: 42,9 % 1F: 100 % 2F: 58,5 %

Jaar 2018 2019 2021

Referentieniveau rekenen 1F: 100 % 2F: 71 % 1F: 92,8 % 2F: 23,8 % 1F: 90,2 % 2F: 29,3 %

Landelijke ondergrens inspectie voor De Octopus 203,3 203,9 Geen eindtoets Geen oordeel inspectie

Norm inspectie voor de Octopus 1F: 85% 2F/1S: 49%

De uitstroomgegevens van de leerlingen in groep 8: Uitstroom VMBO B of K VMBO G of T VMBO-T / HAVO HAVO HAVO / VWO VWO

Aantal 2019 7 10 6 4 8 7

Aantal 2020 11 7 3 9 14 5

Aantal 2021 6 10 9 2 5 9

Door de coronamaatregelen en een nieuwe lockdown van de scholen is de eindtoets wel afgenomen, maar geeft de inspectie geen eindoordeel. Onze score van groep 8 is beneden het landelijk gemiddelde. Daarmee voldoen we niet aan onze eigen ambitie. Oorzaak is vooral de lage score bij rekenen. Na de medio toetsen van Cito was zichtbaar dat er voor rekenen en begrijpend lezen geen tot weinig herstel was na de lockdown, dit in tegenstelling tot de andere groepen. In het overzicht is duidelijk zichtbaar dat we alleen bij het rekenen onder de norm van de inspectie scoren. We zijn echter niet tevreden met het behalen van de norm van de inspectie, een soort ondergrens. Het is onze ambitie om rond het landelijk gemiddelde scoren. Onze nieuwe methode voor rekenen heeft een duidelijk hoger niveau en we hopen dat dit op niet al te lange termijn hogere opbrengsten laat zien.

13

Schoolgids 2021-2022


1.18 Plannen en resultaten van het afgelopen jaar We hebben het afgelopen schooljaar hard gewerkt aan een aantal veranderingsonderwerpen. De onderbouw werkt met themaplannen en evaluaties. Het onderwijsplein is anders ingericht. We hebben onze missie en visie herijkt, een nieuwe methode gekozen voor technisch lezen en rekenen. Plannen voor dit schooljaar De plannen rangschikken we onder vier hoofdthema’s, zodat de samenhang met ons vierjarig schoolplan en het koersplan van Swalm en Roer duidelijk is. De ▪ ▪ ▪ ▪

vierhoofdthema’s zijn: De brede ontwikkeling van het kind De professional ICT en eigentijds leren Partnerschap

We werken volgens de PDCA-cyclus. Er zijn expertgroepen gevormd, waarin leerkrachten met elkaar doel(en) vaststellen en acties uitzetten om de doelen te bereiken. Kennis en vaardigheden kunnen hier en met de rest van het team worden gedeeld. Onderwerpen voor het jaarplan 2021-2022 zijn: ▪ Rekenen: implementatie nieuwe methode, keuze oefensoftware en toepassen effectieve directe instructie (EDI) ▪ Taal: Implementatie methode technisch lezen en kwaliteitskaart aanpassen. Nieuwe kwaliteitskaarten maken voor begrijpend lezen en luisteren. Inzet programma Bouw (aanvankelijk lezen) en Taal in blokjes (spelling) ▪ Sociale veiligheid en gedrag: lessen methode B voortzetten, herzien pestprotocol en conflicthantering, zichtbaar maken schoolregels ▪ Het jonge kind: jaarplanning doelen en thema’s, afstemmen nieuwe werkwijze en omgang en organisatie met diverse niveaus, keuze observatie instrument ▪ Meer- en hoogbegaafdheid: nieuw screeningsinstrument inzetten, contact persoon voor groep 1-2, consultaties voor begaafdheid, plusaanbod groep 4 t/m 8 en kennisoverdracht ▪ Brede ontwikkeling: structuur crea voortzetten en uitwerken, schoolproject met DOEN!, co-teaching voor muziek en inzet wetenschap & techniek ▪ ICT: verdiepen in methode Instruct/Digid, digitale geletterdheid en mediawijsheid 1.19 Scholing Wij willen een lerende organisatie zijn, waar iedereen zich blijft ontwikkelen. Scholing en het eigen functioneren, in het belang van leerlingen, is hierbij het uitgangspunt. Teamscholing vindt plaats op een aantal studie(mid)dagen. Het hele team gaat aan de slag met Effectieve Directe Instructie (Edi). Dit gebeurt op de al geplande studiemomenten. Individuele scholing zal vooral op avonden en woensdagmiddagen plaats moeten vinden in verband met de vervangingsproblematiek. 1.20 Stagiaires Onze school is één van de opleidingsscholen binnen Swalm en Roer voor PABO-studenten. Studenten volgen in toenemende mate een deel van hun opleiding op de werkplek. De studenten worden daarbij beschouwd als een volwaardig teamlid en dragen samen met de teamleden de verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs. Ook het doen van onderzoek maakt deel uit van de scholingsactiviteiten. Studenten worden uiteraard goed begeleid door mentoren en de schoolopleider, Marc Boreas (interim) of Marion Stienen. Studenten nemen ook deel aan intervisiebijeenkomsten.

14

Schoolgids 2021-2022


Het laten participeren van studenten in de schoolontwikkeling heeft veel voordelen: studenten en leraren leren van en met elkaar en er zijn natuurlijk ook meer handen in de klas. In het laatste jaar van hun opleiding functioneren studenten als Leraar in Opleiding (LIO) en dragen zij een deel van de groepsverantwoordelijkheid. Op deze wijze verwerven studenten een goede startbekwaamheid als leraar of onderwijsassistent. De school is ook een gecertificeerde opleidingsplaats voor MBO opleidingen van o.a. Gilde Opleidingen, m.n. de opleiding voor ICT, administratief medewerker, pedagogisch medewerker en helpende zorg en welzijn (HZW) Gemotiveerde stagiaires kunnen bij ons hun opleidingsopdrachten uitvoeren en waardevolle ervaringen opdoen en tegelijk zijn het vaak voor de kinderen en voor ons extra helpende handen in de klas. De groepsleerkracht is ook de coach van de stagiair(e), bespreekt het werk na en onderhoudt contacten met de stagebegeleiding vanuit de opleiding.

15

Schoolgids 2021-2022


2 DE ZORG VOOR KINDEREN 2.1

De plaatsing van een kind op De Octopus

De intern begeleiders (IB'ers) en de zorgcoördinator van Leef kind hebben 4 keer per jaar een overleg waarin ze de kinderen bespreken die van Leef kind naar de school doorstromen. Tijdens deze overleggen worden eventuele bijzonderheden m.b.t. de ontwikkeling van het kind besproken. Als er zorgen rondom een kind zijn, neemt de IB’er of de zorgcoördinator van Leef kind contact op met de ouders voor een gesprek. Tijdens de gesprekken moet duidelijk worden of basisschool de Octopus de zorg kan bieden die het kind nodig heeft en of hier extra ondersteuning bij nodig is. Bij nieuwe gezinnen proberen we een intakegesprek te voeren na de aanmelding. Het doel is meer info over het kind en inschatten of er extra hulp/zorg nodig is en de school dit kan bieden. In verband met de coronamaatregelen zijn deze intakegesprekken het afgelopen jaar bijna allemaal komen te vervallen. Ouders krijgen zo spoedig mogelijk bericht of een aangemelde leerling wel of niet geplaatst kan worden. Wil het kind op school starten, moet het zindelijk zijn. Het beleid ten aanzien van zindelijkheid vindt u op onze website onder het kopje Onze school > documenten. Zes weken voordat een leerling 4 wordt, vindt er voor alle kinderen die Leef kind hebben bezocht een ‘warme overdracht’ plaats tussen de leerkracht van de kleutergroep en de pedagogisch medewerker van Leef kind, mits ouders hier toestemming voor geven. Ongeveer vier tot zes weken voordat het kind 4 jaar ontvangt u via mail een informatiepakketje. Hierin zit informatie over de groep en een vragenlijst. Deze ingevulde lijst sturen de ouders terug naar de school. De kinderen ontvangen een welkomstkaartje (per post). Kinderen die ‘instromen’ mogen ook altijd een moment op school kennis komen maken. Deze informatie zit in het informatiepakketje. Ook ontvangt u in deze periode een inlogcode van ISY, ons ouderportaal. Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. De verjaardag van de instromers wordt op school NIET gevierd. Dit gebeurt altijd thuis, op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Onze ervaring is dat kinderen niet meteen midden in de belangstelling willen staan. De leerlingen worden elk jaar ingedeeld in een groep. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een zo gelijk mogelijke verdeling over de groepen. Deze groepssamenstelling zal, na bekendmaking aan ouders, niet meer gewijzigd worden. 2.2 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) VVE is een verzamelnaam van de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van twee tot zes jaar. Er wordt gewerkt aan allerlei ontwikkelingsgebieden, ook wel ‘domeinen’ genoemd: ▪ Sociaal-emotionele ontwikkeling, ▪ Taalontwikkeling ▪ Ontluikende rekenvaardigheid ▪ Motorische ontwikkeling Alle kinderen profiteren ervan als hun ontwikkeling systematisch en doelgericht wordt gestimuleerd. Maar dat geldt nog eens extra voor kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben en voor kinderen die een grote kans hebben om achterstand op te lopen. Zij zijn speciaal gebaat bij een VVE-benadering. Fleur van Poll is onze coördinator van VVE en het VVE-thuis programma. Dit laatste wordt door de gemeente gesubsidieerd. Dit schooljaar willen we VVE-kinderen en hun ouder(s) een aantal keren per jaar samen laten leren op school.

16

Schoolgids 2021-2022


2.3 Leerlingenzorg De school dient ervoor te zorgen dat uw kind zich in alle opzichten goed ontwikkelt. Daarnaast heeft de school de (zorg)plicht om alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Natuurlijk kunnen er allerlei situaties zijn waardoor die ontwikkeling niet verloopt zoals u en wij dat wensen. Zodra er sprake is van een zogenaamde ‘ongewenste’ ontwikkeling, moet er in zorgvuldig overleg bekeken worden hoe uw kind in onze school begeleid kan worden. Specifieke zorg voor leerlingen We volgen de resultaten van onze leerlingen via ons leerlingvolgsysteem. Kinderen, die specifieke zorg nodig hebben, krijgen die. De intern begeleider bespreekt aan de hand van de dossiers alle leerlingen enkele keren per jaar met de groepsleerkrachten. De zorgleerlingen krijgen een duidelijk herkenbare plek in de groepsplannen. Voor de kinderen met een erg vertraagde ontwikkeling wordt een ontwikkelingsperspectief geschreven. Voor leerlingen met bijzonderheden in het gedrag wordt een handelingsplan geschreven. Maar ook kinderen die extra uitdagingen nodig hebben, worden zo mogelijk op maat bediend. Blijft er een hulpvraag bestaan vanuit school, dan kan het ondersteuningsteam (OT) van Swalm en Roer ingeschakeld worden. 2.4 De intern begeleider (IB’er) Onze school heeft twee IB’ers, die de groepen onderling hebben verdeeld. De IB’ers zijn: Femke Wackers en Frauke Smeets. Femke werkt op dinsdag en woensdag op De Octopus en Frauke is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. De ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

IB’er is belast met taken die direct te maken hebben met leerlingenzorg: Jaarplanning maken voor de observaties en toetsen. Individuele gesprekken voeren met leerkrachten over leerlingen. Plannen en leiden van leerling-, groeps- en consultatiebesprekingen. Zorg dragen voor een goede verslaglegging, met name rondom zorgleerlingen. Contacten onderhouden met externe instanties. Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten van Swalm en Roer en het Samenwerkingsverband.

Daarnaast heeft de IB’er ook een taak in het ondersteunen van groepsleerkrachten. De volgende taken zijn daar een onderdeel van: ▪ Adviseren en begeleiden van leerkrachten. ▪ Indien nodig aansluiten bij gesprekken met ouders ▪ Bewaken en op orde houden van leerlingdossiers. ▪ Nieuwe ontwikkelingen binnen de school inhoudelijk ondersteunen. ▪ Organiseren en uitvoeren van klassenconsultatie. 2.5 Het volgen van leerlingen Aan het eind van het schooljaar worden alle leerlingen besproken door de vorige en de nieuwe leerkracht. Op grond van de resultaten en het leergedrag in het vorige schooljaar wordt bepaald of er aanleiding is voor extra ondersteuningsmaatregelen. In de loop van het schooljaar kan de ontwikkeling van een leerling aanleiding zijn tot het nemen van bijzondere ondersteuningsactiviteiten; b.v. extra hulp door de leerkracht. Ook kan er worden besloten tot een nader onderzoek. Alle maatregelen worden genomen in goed overleg en met uitdrukkelijke betrokkenheid van de ouders. Voor een goed functioneren en evenwichtige ontwikkeling van het kind kan het nodig zijn dat de doorstroming een jaar opgeschoven wordt, of dat er tussentijds doorstroming plaatsvindt naar een hogere groep. We volgen de resultaten van leerlingen. Hiervoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito. Het programma helpt ons om resultaten te ordenen, analyseren en vaardigheden van leerlingen te volgen. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode voor deze onderdelen heeft bijgeleerd. Het kind wordt daarbij, aan de hand van zijn resultaten, ingedeeld in een niveau en vergeleken met kinderen in Nederland die net zoveel onderwijs hebben genoten. Aan de hand van uitslagen van toetsen worden er indien nodig met

17

Schoolgids 2021-2022


leerlingen diagnostische gesprekken gevoerd. Ze zijn van grote waarde bij het verder vast stellen van eventueel te verlenen extra ondersteuning. In dit proces is ook de Intern Begeleider betrokken. Via leerling- en groepsbesprekingen worden afspraken gemaakt voor individuele leerlingen of voor de groep. Dit wordt in een groepsplan vast gelegd en vier keer per jaar geëvalueerd. Aan het einde van groep 6 nemen we de ADIT (adaptieve, digitale intelligentietest) af. Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling in het basisonderwijs gemeten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verbale en non-verbale intelligentie. De ADIT toetst op digitale en adaptieve wijze zeven onderdelen. De test wordt via internet afgenomen op een computer of laptop. De ADIT is een adaptief, dit betekent dat het niveau van de toets zich aanpast aan de vaardigheden van de leerling. Leerlingen kunnen de ADIT zelfstandig maken onder toezicht van een begeleider. We gebruiken de ADIT zodat we de gegevens van de leerkracht, de Citotoetsen en de mogelijkheden van kinderen met elkaar kunnen vergelijken om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven voor de keuze van het voortgezet onderwijs. 2.6 Het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling Het is van groot belang dat kinderen zich binnen onze school veilig en geborgen voelen. Vanuit geborgenheid kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind is een heel belangrijk aspect binnen de leerlingenzorg. Een kind dat ‘lekker in zijn vel zit’, kan optimaal functioneren. Voor alle leerlingen wordt minstens één keer per jaar Viseon ingevuld (een digitale vragenlijst) door de leerkracht. Leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen ook zelf een digitale vragenlijst in. De resultaten worden bij de besprekingen met de IB’er doorgenomen en eventueel vervolgafspraken gemaakt. 2.7 Beleid ten aanzien van verlengde of verkorte leertijd

In de regel proberen we doubleren zoveel mogelijk te voorkomen. De afweging tot verlengde leertijd wordt genomen in het perspectief van dat wat mag worden verwacht, wanneer het kind overgaat of blijft zitten. Er wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind. Mogelijkheden en onmogelijkheden van de ontvangende groep worden in kaart gebracht. Groepsgrootte, aantal zorgleerlingen en samenstelling van de groep spelen ook een rol in de afweging. Leerproblemen alleen hoeven geen reden te zijn om een kind te laten doubleren; kinderen die moeite hebben met de reguliere leerstof, krijgen speciale leerstofinstructie. Voorkomen moet worden dat een verlengde leertijd uitstel biedt voor het geven van onderwijs op maat en de leerling nog een jaar “meegetrokken” wordt in het reguliere onderwijs van zijn/haar klas. Verlengde leertijd hoeft niet te betekenen dat het kind alle leerstof van het voorgaande jaar op eenzelfde manier en in eenzelfde tempo herhaalt. Een leerling met een verlengde leertijd krijgt een aangepast programma, dat met ouders besproken wordt. Verkorten van de leertijd d.m.v. het overslaan van (een gedeelte) een klas is in principe mogelijk, maar deze beslissing zal weloverwogen genomen dienen te worden, met speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Er kan alleen maar sprake zijn van deze versnelling als de resultaten van een kind over een langere periode opvallend veel beter zijn dan die van de rest van de groep en de sociaal-emotionele ontwikkeling in de pas loopt. In alle gevallen proberen we samen met ouders tot een advies te komen. Lukt dit niet dan wordt dit intern besproken door leerkracht, intern begeleiders en directeur. De uiteindelijke beslissing wordt door de intern begeleiders en de directeur genomen. Deze beslissing is bindend. 2.8 Eigen leerweg Voor sommige kinderen kan er in de loop van de basisschool een eigen meer op maat gerichte leerweg ontstaan. U kunt daarbij denken aan kinderen die meervoudig gehandicapt zijn, een leer- en/of gedragsstoornis hebben. Als we een eigen leerweg voor een kind ontwikkelen gebeurt dat altijd in overleg met de

18

Schoolgids 2021-2022


intern begeleider en u als ouders. Bovendien betrekken we er specialisten van buiten bij, die ons adviseren, soms na onderzoek, over vorm en inhoud. De eigen leerweg leggen we vast in een ontwikkelingsperspectief. Dit plan moet voldoen aan bepaalde eisen en regels. Leerlingen die zich versneld ontwikkelen kunnen worden begeleid door één van onze begaafdheidscontactpersonen. Voor groep 1-2 is dit Leanne Vermazeren. Voor groep 3 t/m 8 is dit Monique Hamers. Vanaf groep 4 wordt er door Monique ook met deze leerlingen gewerkt. Hierover is een goed contact met de leerkracht en de IB’ers.

19

Schoolgids 2021-2022


3 OUDERS 3.1 Ouderbetrokkenheid Ouders beschouwen het contact met school tijdens de schoolgaande leeftijd van hun kind meer dan vroeger als een soort partnerschap, waarbij sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. De school draagt verantwoordelijkheid voor het onderwijskundig gedeelte. Ook heeft de school een pedagogische opdracht en werkt samen met de ouders aan de opvoeding van de kinderen. De praktijk leert dat het klimaat en de sfeer thuis zeer belangrijk zijn voor de prestaties op school. Ouders die een goede samenwerking tussen school en thuis nastreven door hun belangstelling en inzet bij activiteiten op school, laten de kinderen zien dat school belangrijk gevonden wordt. Het kind, de school en de ouders zullen er wel bij varen. 3.2 Medezeggenschapsraad (MR) Formele inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Aan elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding en die opereert volgens het medezeggenschapsreglement, zoals dat binnen de stichting is bepaald. In de wet is geregeld, dat de MR over een groot aantal zaken over het beleid van de school meepraat. Bij een aantal onderwerpen heeft de raad adviesrecht en bij andere onderwerpen mag het beleid niet worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De MR probeert bij haar adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te houden. De directeur van de school is de gesprekspartner van de MR. Op schoolniveau worden de school specifieke beleidszaken besproken tussen de directeur en de MR; op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) de gesprekspartner van de bestuurder. De middelen voor de uitvoering van de plannen van de (G)MR zijn geborgd in de (school)begrotingen. 3.3 Oudervereniging en vrijwillige ouderbijdrage De oudervereniging organiseert en ondersteunt de school bij extra activiteiten zoals de Sinterklaas, Kerst, Carnaval, ontwikkelingsproject, Koningsspelen en het schoolreisje. De vrijwilllige ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per kind. Het innen van deze bijdrage gebeurt door de oudervereniging via de betaalmodule van ouderportaal ISY. Informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vindt u in deel 2 van de schoolgids, hoofdstuk 5. 3.4 Ouderportaal ISY Alle relevante oudercommunicatie op één plek. Geen versnippering van informatie meer of het meegeven van briefjes. In de afgeschermde en beveiligde omgeving van ISY voorzien we ouders van informatie. Alle gegevens en communicatie binnen ISY wordt versleuteld. ISY voldoet aan alle privacy normen volgens de AVG. De betaling van het overblijven gebeurt via de betaalmodule van Isy. U kunt ook de ziekmeldingen via Isy doorgeven.

20

Schoolgids 2021-2022


3.5 Wat verwacht de school van de ouders Een leerkracht of de school kan heel veel willen, maar echte resultaten boeken, doe je samen. Voor een goede samenwerking is het belangrijk om te weten wat wij als school van ouders verwachten: ▪ Betrokkenheid bij het welzijn en de resultaten van het kind. ▪ Een voorbeeldfunctie voor leerlingen op het schoolplein. ▪ Aanwezigheid bij oudergesprekken. ▪ Bespreken van mogelijke problemen op aangeven van de leerkracht. ▪ Bespreken met de leerkracht van mogelijke problemen die ouders of hun kind(eren) thuis ervaren en relatie hebben met school. ▪ Als er iets niet volgens plan verloopt, spreek elkaar daar dan op aan. Iedereen kan iets vergeten of fouten maken. ▪ Ga altijd eerst naar de groepsleerkracht als u iets over uw kind of de groep wilt bespreken. ▪ Meedenken bij aanpak van problemen en indien mogelijk een bijdrage leveren. ▪ Naleven van afspraken rondom gezonde voeding 3.6 Ouderhulp Ouders zijn op vele manieren actief op onze school. Zo bieden ouders hulp bij: ▪ het begeleiden van uitstapjes ▪ ondersteunen bij crea ▪ het versieren van de school ▪ vieringen en feesten ▪ de begeleiding van het praktisch verkeersexamen van groep 7. ▪ hoofdluiscontroles (kriebelteam) ▪ uitlenen boeken van de schoolbibliotheek Ondersteuning kan ook plaats vinden door opa’s, oma’s, buurtbewoners of andere mensen die zich betrokken voelen bij de school.

21

Schoolgids 2021-2022


Wegwijs maken volgens Swalm & Roer SCHOOLGIDS 2021-2022


INHOUDSOPGAVE PAGINA

03

PAGINA

1 Voorwoord

04

PAGINA

HOOFDSTUK

HOOFDSTUK

2 Stichting Swalm & Roer

HOOFDSTUK

06

07

08

09

10

11

12

13

15

16

17

18

20

21

21

22

5 Oudervereniging en de vrijwillige bijdrage

9 Aansprakelijkheid en verzekeringen

13 Leerplicht en verlof

17 Gedragscode

23

6 Sponsoring en giften

10 Toelating nieuwe leerlingen

14 De inspectie van het Onderwijs

18 Veilige en gezonde school

05 Ouders

3

7 Informatie­ voorziening en communicatie

11 Overplaatsing van leerlingen binnen St. Swalm & Roer

15 Vervanging medewerkers

19 Jeugdgezondheidszorg

PAGINA

06 HOOFDSTUK 4

Medezeggenschap (MR en GMR)

8 Klachten en vertrouwens­ persoon

12 Schorsing en verwijdering

16 Passend onderwijs

20 Meldcode

21 Privacy 2


1 Voorwoord Stichting Swalm en Roer voor Onderwijs en Opvoeding (hierna: ‘stichting Swalm & Roer’) heeft een centrale schoolgids. Wat in deze schoolgids is beschreven, geldt voor alle Swalm & Roerscholen. Het gaat om regelingen en afspraken die door het college van bestuur van stichting Swalm & Roer zijn vastgelegd voor alle scholen van stichting Swalm & Roer. Vaak is hetgeen u als ouder/ verzorger moet weten voor al onze scholen hetzelfde, maar er zijn natuurlijk ook zaken die op de school van uw kind anders zijn. Die schoolspecifieke zaken vindt u terug in de schoolspecifieke schoolgids die u hiervoor aantreft.

We wensen de leerlingen van onze scholen een fijn en succesvol schooljaar toe! Jeffreye Vossen Voorzitter college van bestuur Stichting Swalm & Roer

3


2 Stichting Swalm & Roer Stichting Swalm & Roer is verantwoordelijk voor 23 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Roermond, Leudal en Roerdalen, met in totaal circa 5.500 leerlingen en circa 598 medewerkers. Het zijn 22 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs (De Balans, de school vormt samen met de St. Alfonsusschool één school: de Synergieschool). Alle scholen hebben een zelfstandige denominatieve richting: de openbare, de katholieke, de protestants-christelijke identiteit of algemeen bijzonder. Stichting Swalm & Roer maakt deel uit van het Samenwerkings­ verband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg. Stichting Swalm & Roer wordt geleid door een bestuur bestaande uit één persoon die het college van bestuur vormt: de bestuurder. De bestuurder bepaalt het beleid op strategisch niveau op de lange termijn en geeft dagelijks leiding aan de organisatie. Uiteraard valt

Swalmen

het beleid onder medezeggenschap (GMR) en het toezicht berust bij de raad van toezicht. De strategische koers van stichting Swalm & Roer is vastgelegd in Boukoul

het koersplan en het addendum Transparente I en is gericht op de

Leeuwen

vier hoofdlijnen: de brede ontwikkeling van het kind, de professional, ICT en partnerschap. De leerling staat centraal en alles draait om de kwaliteit van een optimale brede ontwikkeling van het kind. De stichtingskoers is qua beleid leidend voor de ontwikkelingskoers van elke school van stichting Swalm & Roer en deze is aange-

Roermond

vuld met schoolspecifieke aangelegenheden. Dit valt dan onder de schoolgebonden medezeggenschap.

Herten

De schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor de aan zijn leiding toevertrouwde school en legt daarover verantwoording af aan de bestuurder.

Melick Herkenbosch

De directeuren zijn verenigd in het directeurenoverleg (DO), een adviesorgaan voor de bestuurder. Het voorzitterschap berust bij één van de schooldirecteuren.

Sint Odiliënberg

Vlodrop

Voor de praktische organisatie-afstemming en als voorbereiding voor de DO-bijeenkomsten vindt er geregeld overleg plaats in het zogenaamde MT+. Naast de vier directeuren die elk een cluster1

Monfort

vertegenwoordigingen en als afvaardiging van hun eigen cluster werken, nemen ook de stafmanagers en de bestuurssecretaris > De 23 scholen binnen de stichting Swalm

1

& Roer zijn onderverdeeld in een viertal clusters: cluster Roerdalen, cluster Noord, cluster Zuid en het Impulscluster.

4


deel aan het MT+ overleg. Het MT+ overleg

De bestuurder en de schooldirecteuren

vindt verder onder voorzitterschap van de

worden ondersteund door het stafbureau,

bestuurder plaats.

met als afdelingen: • Onderwijs en Kwaliteit, onder leiding van

De raad van toezicht houdt toezicht op

mevrouw Maaike Vos (stafmanager)

het beleid van het college van bestuur,

• Financiën en Bedrijfsvoering, onder leiding

gericht op de verwezenlijking van de doel-

van mevrouw Miriam Linssen-Bongers

stellingen van de stichting en de algemene gang van zaken volgens de code Goed Bestuur. De raad van toezicht treedt op als formele werkgever van het college van bestuur en heeft oog voor maatschappelijke

(stafmanager) • Personeel en Organisatie, onder leiding van de heer Luc Mintjens (stafmanager) • Bestuurssecretariaat, mevrouw mr. Manon van Amelsvoort-Frissen

ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrok-

Bestuurder:

ken. De werkzaamheden van de raad van

De heer Jeffreye Vossen

toezicht liggen vast in het reglement. De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen en legt publiekelijk verantwoording af over het

De contactgegevens van het stafbureau

door hem uitgevoerde toezicht.

van Stichting Swalm & Roer zijn:

Leden van de raad van toezicht zijn:

POST- EN BEZOEKADRES

• mevrouw A.L. (Angelica) Bus, voorzitter

Roerderweg 35

• mevrouw mr. M.J.A.G. (Mieke) van Baal,

6041 NR Roermond

vice-voorzitter

Postbus 606

• mevrouw dr. K. S. (Karen) Ali, lid

6040 AP Roermond

• de heer P.A.J. (Pierre) Daemen RA, lid

Telefoon 0475 34 58 30

• de heer drs. S.A.J.M. (Stephan) Theunis-

Internet www.swalmenroer.nl

sen RA, lid

E-mail

info@swalmenroer.nl

3 Ouders Onze scholen bieden onderwijs aan dat voldoet aan de wet- en regelgeving voor primair onderwijs, maar deze laten de richting en de inrichting vrij: dat is de vrijheid van onderwijs, zoals geformuleerd in de Grondwet. Ouders kiezen zelf de school voor hun kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoet komt aan hun wensen en overtuigingen.

5


4 Medezeggenschap (mr en gmr) Formele inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Aan elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding en die opereert volgens het medezeggenschapsreglement, zoals dat binnen stichting Swalm & Roer is bepaald. In de wet is geregeld, dat de MR over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school meepraat. Bij een aantal onderwerpen heeft de MR

gezag (= het bestuur van de stichting).

adviesrecht en bij andere onderwerpen

Hij/zij is hiertoe gemandateerd door de

mag het beleid niet worden uitgevoerd

bestuurder in het managementstatuut. Op

zonder instemming van de MR. De MR

schoolniveau worden de schoolspecifieke

probeert bij haar adviezen/instemming

beleidszaken besproken tussen de direc-

altijd het belang van zowel de ouders en

teur en de MR. Op stichtingsniveau is de

personeelsleden als de schoolorganisatie

gemeenschappelijke medezeggenschaps-

in het oog te houden.

raad (GMR) de gesprekspartner van de bestuurder. De middelen voor de uitvoering

De directeur van de school is de gespreks-

van de plannen van de (G)MR zijn geborgd

partner van de school namens het bevoegd

in de (school)begrotingen.

5 Oudervereniging en de vrijwillige bijdrage Wanneer uw kind op een van onze scholen is toegelaten, kunt u lid worden van de oudervereniging of ouderraad van de school van uw kind. Naast het meepraten en meedenken over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei hand- en spandiensten al dan niet als lid van de oudervereniging of ouderraad, geven de ouders ook een financiële bijdrage (de vrijwillige ouderbijdrage) om een aantal niet-gesubsidieerde activiteiten en festiviteiten mogelijk te maken.

>

6


Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover

school en de leerlingen maar ten goede

bekostigd door de overheid, is gratis. Dat

komen.

neemt niet weg dat scholen een vrijwillige ouderbijdrage mogen vragen voor aanvul-

Ouders kunnen via Stichting Leergeld

lende activiteiten, zoals schoolreisjes en

Roermond/Roerdalen een verzoek tot

andere festiviteiten zoals kerst en sinter-

ondersteuning doen voor een tegemoet­

klaas. De wijze waarop het innen en de

koming in de schoolkosten.

betaling van deze bijdrage verloopt vindt u terug in de schoolgids van uw school. Leerlingen van wie de ouders de ouder­

De contactgegevens van Stichting Leer-

bijdrage niet kunnen betalen kunnen in

geld Roermond/Roerdalen zijn:

ieder geval niet worden uitgesloten van deelname aan activiteiten of festiviteiten

POST- EN BEZOEKADRES

op school.

Charles Ruysstraat 84 6042 CE Roermond

Natuurlijk staan zowel de oudervereniging/

Telefoon 0475 47 52 68

ouderraad als de school altijd open voor

Internet www.leergeld.nl/roermondeo

nieuwe en originele ideeën zolang ze de

E-mail

info@leergeldroermondeo.nl

6 Sponsoring en giften Stichting Swalm & Roer is door de Belastingdienst als ANBI (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’) aangewezen. Dit houdt in dat een donateur (binnen de daarvoor geldende regels) giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting als aftrekpost mag opvoeren. Meer informatie over een ANBI kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Een donateur is iets anders dan een sponsor. Het belang van een sponsor is tweezijdig: naamsbekendheid voor de sponsor en geldmiddelen/roerende goederen voor de gesponsorde. Omdat het hier vaak gaat om commerciële belangen van de sponsor zullen stichting Swalm & Roer en haar scholen zeer terughoudend zijn in het aangaan van sponsoring.

7


7 Informatievoorziening en communicatie Op de website www.scholenopdekaart.nl wordt cijfermatige informatie over de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen gepresenteerd. De data zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW) en de Inspectie van het Onderwijs. Iedere school heeft een eigen School-

hoogte houdt over de vorderingen van

Venster waar de cijfers worden voorzien

het kind en gesprekken of bijeenkomsten

van een toelichting door de school zelf.

op school.

Ouders hebben het recht om door de

Mocht de ouder zonder gezag recht-

school geïnformeerd te worden over de

streeks geïnformeerd willen worden door

vorderingen van hun kind. Indien beide

de school, dan kan hij/zij daartoe een

ouders na een scheiding belast zijn met

verzoek indienen bij de school. In geval

het ouderlijk gezag over hun kind, hebben

van onenigheid tussen ouders zal de

beide ouders gelijke rechten wat de infor-

school zich in het belang van het kind

matievoorziening betreft.

onpartijdig opstellen en de regels volgen. De school van uw kind kan in uitzonder­lijke

Heeft maar één ouder het ouderlijk ge-

gevallen een afweging maken of het geven

zag, dan wordt volgens de wet verlangd

van informatie aan de ouder zonder gezag

dat deze ouder de andere ouder op de

in het belang van het kind is.

8


8 Klachten en vertrouwenspersoon De school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Belangentegenstellingen en menings­ verschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden meestal in onderling overleg bijgelegd. Soms is een onderwerp van dien aard, dat

op telefoonnummer 0492 53 08 68 of 06 23

iemand een klacht hierover wil indienen.

49 17 83 of per e-mail: i.linders@humanca-

Die mogelijkheid bestaat. Voor de school is

pitalcare.nl

door stichting Swalm & Roer een klachtenprocedure vastgesteld. Deze is voor ieder-

De scholen van Swalm & Roer zijn voor de

een die bij de school betrokken is in te zien

behandeling van klachten tevens aange-

op de website van stichting Swalm & Roer.

sloten bij een onafhankelijke klachtencom-

www.swalmenroer.nl

missie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Ook bij het LKC kan een

Een eventuele klacht wordt eerst kenbaar

klacht worden ingediend.

gemaakt bij de direct betrokkenen en zo nodig bij de directie. Mogelijk kan de klacht

De LKC onderzoekt de (schriftelijke) klacht

eenvoudig worden opgelost.

en beoordeelt (na een hoorzitting en/of via ‘hoor en wederhoor’) of de klacht gegrond

Stichting Swalm & Roer heeft twee vertrou-

is. De LKC brengt daarna advies uit aan het

wenspersonen aangesteld, één voor ouders/­

bevoegd gezag en kan aan haar advies

verzorgers en één voor haar medewerkers.

aanbevelingen verbinden. Het bevoegd

De taken van de vertrouwenspersoon zijn

gezag neemt een uiteindelijke beslissing

onder meer het bijstaan van de klager en

over de afhandeling van de klacht en het

advisering van het bevoegd gezag.

opvolgen van de aanbevelingen.

Ouders/verzorgers:

Een klacht kan bij het bevoegd gezag (in

De vertrouwenspersoon voor ouders/ver-

deze schoolgids wordt hiermee bedoeld

zorgers is mevrouw Agnes Vluggen.

het college van bestuur van stichting Swalm & Roer) of rechtstreeks schriftelijk

Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 34 95

bij de LKC worden ingediend. De externe

30 57 of per e-mail: agnesvluggen@planet.nl

vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.

Medewerkers De vertrouwenspersoon voor medewerkers is mevrouw Ingrid Linders. Zij is bereikbaar

De contactgegevens van het LKC zijn: POSTADRES Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht Telefoon 030 280 95 90 Internet www.onderwijsgeschillen.nl E-mail

info@onderwijsgeschillen.nl

9


9 Aansprakelijkheid en verzekeringen Stichting Swalm & Roer heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten onder de volgende voorwaarden: • Tijdens officiële schooltijden, ouderavonden/gesprekken en schoolfeestjes, het verblijf op de speelplaats, in het schoolgebouw, sportveld, gymnastiek­ lokaal, zwembad, excursieplaatsen of tijdens schoolverlaterkamp onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van bevoegde leraren; • Gedurende de directe route op weg van huis naar school en van school naar huis; • Er is geen vergoeding mogelijk voor materiële schade zoals aan telefoons en tablets, brillen, kleding, fietsen, etc. Tevens heeft stichting Swalm & Roer een schadeverzekering afgesloten voor in- en opzittenden van motorrijtuigen en nietgemotoriseerde vervoersmiddelen. Deze verzekering dekt ook de schade als ouders of andere vrijwilligers hun vervoersmiddel gebruiken voor schoolactiviteiten. Binnen de door stichting Swalm & Roer afgesloten verzekeringen zijn er geen persoonlijke eigendommen van uw kind verzekerd. Het staat u natuurlijk vrij om zelf een eigendommenverzekering voor uw zoon of dochter af te sluiten. Entiteiten (zoals o.a. de ouderraad) gelieerd aan school vallen binnen de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidspolis van stichting Swalm & Roer, mits de activiteiten passen binnen de schoolorganisatie.

10


10 Toelating nieuwe leerlingen De meeste nieuwe leerlingen komen als vierjarige de school binnen. Veel ouders vinden het prettig om vooraf met de school te kunnen kennismaken en ook de school stelt een kennismaking vooraf zeer op prijs. Na telefonische afspraak hebben de ouders vervolgens eerst een gesprek met de directeur of de intern begeleider, waarin van beide kanten eventuele vragen kunnen worden beantwoord. Daarna volgt er meestal een korte rondleiding door de school. Tijdens de eerste kennismaking krijgt de ouder een aanmeldingsformulier uitgereikt. Door ondertekening van het aanmeldings-

volledig in beeld te kunnen krijgen. Adviezen

formulier, verklaart de ouder dat de daarop

van deskundigen kunnen door de ouders

vermelde gegevens juist zijn en verklaart

worden overgelegd. De school kan zich ook

de ouder eveneens akkoord te gaan met

nader laten informeren door derden. Indien

de in de schoolgids vermelde regelingen,

er in dat geval privacygevoelige informatie

afspraken en verwachtingen.

gedeeld moet worden, is hiervoor toestemming van de ouders nodig. Plaatsing c.q.

Bij de in- en uitschrijving van het kind

verlenging wordt per schooljaar afhankelijk

op school is de handtekening van beide

gesteld van de mogelijkheden dan wel

ouders nodig.

onmogelijkheden die de school heeft.

Heeft één van de ouders officieel het

Dit wordt vooraf schriftelijk gemeld en

gezag, dan is de handtekening van de

met de ouders doorgenomen. Daarbij

ouder met gezag voldoende. Ouders krijgen

zullen de totale schoolorganisatie, het

zo spoedig mogelijk bericht of een aan­

gebouw, de personele en materiële facili-

gemelde leerling wel of niet geplaatst kan

teiten, en zo nodig vervoer en verzorging,

worden. Voorwaarde voor plaatsing is in

betrokken worden.

ieder geval het gegeven dat de leerling bij plaatsing zindelijk is.

Ouders die zich met de uitslag van het overleg niet kunnen verenigen, kunnen

Aanmelding mindervalide leerling

bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.

Bij de aanmelding van een mindervalide

Het bevoegd gezag meldt vervolgens

leerling vindt allereerst overleg plaats met

binnen 6 weken aan de ouders de uitslag

de ouders om de hulpvraag van het kind

van de heroverweging.

11


11 Overplaatsing van leerlingen binnen stichting Swalm & Roer Om de overplaatsing van leerlingen binnen de scholen van stichting Swalm & Roer zo goed mogelijk te laten verlopen is een protocol opgesteld. Dit voor alle scholen van stichting Swalm & Roer geldende protocol geeft duidelijkheid aan zowel de scholen als de ouders. 1. Ouders/verzorgers nemen contact op met

directeur, ib’er en eventueel een leerkracht

de directeur van de huidige school om aan

van de school. Een leerling moet in principe

te geven dat ze overwegen tot overplaat-

toegelaten worden wanneer hij zich aanmeldt

sing van de leerling.

bij een school. Wanneer de leerling specifieke

2. De directeur van de huidige school vraagt naar de reden(en) voor overplaatsing. 3. Als het gaat om overplaatsing naar een

ondersteuning nodig heeft die een school niet kan bieden (herleidbaar uit het SOP, het schoolondersteuningsplan) zoekt de school –

nieuwe school vraagt de directeur van de

in nauw overleg met het samenwerkingsver-

nieuwe school of de directeur van de huidi-

band en de ouders - naar een alternatief. Een

ge school op de hoogte is gebracht van de

school mag alleen een leerling weigeren als de

actie van de ouders/verzorgers. Wanneer

school aanwijsbaar en van tevoren gecommu-

het verzoek wordt gedaan door één van

niceerd heeft dat er geen plaats meer is, als de

de ouders, zal de directeur vragen of de

leerling niet zindelijk is of als ouders niet ach-

andere met het gezag belaste ouder hier-

ter de godsdienst/ levensbeschouwing van de

van op de hoogte is en ermee instemt.

school staan.

4. Is de directeur van de huidige school niet op de hoogte, dan deelt de directeur mede

8. De directeur informeert en beargumen-

dat binnen Swalm & Roer het protocol

teert het besluit rondom de aanmelding

voorschrijft om eerst melding te maken bij de huidige school. 5. De ouders/verzorgers krijgen de tijd om dit

met de ouders/verzorgers. 9. Ouders/verzorgers informeren de directeur waar de leerling staat ingeschreven.

te melden en nemen vervolgens contact

10. De nieuwe school vraagt (onderwijskundi-

op met de (directeur van de) nieuwe school.

ge) gegevens op van de leerling bij de oude

6. De directeur van de nieuwe school neemt daarna contact op met de directeur waar de leerling staat ingeschreven. 7. De informatieverstrekking aan de ouders/ verzorgers kan plaatsvinden na afspraak.

school. 11. De directeuren voeren onderling overleg en maken afspraken over de verdere afwikkeling, waarbij het belang van de leerling altijd voorop staat.

Hierbij is het belangrijk te luisteren naar het

12. Plaatsing gedurende het schooljaar kan

verhaal van de ouders/verzorgers, maar

uitsluitend als dit in het belang is van de

ook duidelijk te maken dat er een collegiale

leerling.

samenwerking bestaat tussen de scholen onderling.

13. De nieuwe school schrijft de leerling in en stuurt de gegevens door. Wanneer

De directeur nodigt de ouders/verzorgers uit

(gescheiden) ouders beiden het ouderlijk

voor een oriënterend aanmeldingsgesprek.

gezag hebben, zal de school bij inschrijving

Tijdens dit gesprek geeft de directeur infor-

een handtekening van beide ouders vra-

matie m.b.t. de school en vindt er een rondlei-

gen.

ding plaats. De directeur licht de procedure

14. De oude school schrijft de leerling uit.

m.b.t. de aanmelding toe. Elke aanmelding van

Het onderwijskundig rapport wordt mee-

een nieuwe leerling wordt besproken met de

gestuurd.

12


Er bestaat voor alle scholen van stichting Swalm & Roer een procedureregeling “schorsing en verwijdering van leerlingen”. In de hierna genoemde stappen wordt dit protocol uitgewerkt en wordt aangegeven hoe de school in voorkomend geval zal handelen.

12 Schorsing en verwijdering

Zowel het schoolteam als directie van uw

Wanneer zich een van de bovenstaande

Swalm & Roer school wil graag kwaliteit

problemen voordoet, zal de navolgende

leveren. Daarvoor willen zij zelf hard werken

procedure worden gehanteerd:

en verwachten zij ook een positieve betrokkenheid van leerlingen en ouders.

Stap 1:

Wanneer er problemen zijn met de leerstof,

De leerkracht zal allereerst in een gesprek

is er een duidelijke zorgstructuur binnen

met de leerling en/of de hele groep het af-

de school. Gedragsproblemen zijn van

wijkende, negatieve gedrag proberen te

een andere orde, maar het is uitermate

corrigeren om zo het probleem op te los-

belangrijk voor alle betrokkenen dat men

sen. Hiervan wordt aantekening gemaakt in

weet waar men aan toe is en hoe hiermee

het leerlingdossier van de betreffende leer-

omgegaan zal worden.

ling.

Begripsomschrijving / probleemstelling

Stap 2

Onder leerlingen met gedragsproblemen

heeft, nodigt de leerkracht de ouders uit

verstaan wij:

voor een gesprek over het gedrag van de

• L eerlingen met ernstige vormen van

leerling. Met elkaar worden afspraken

wangedrag, zoals bijvoorbeeld opvallend

gemaakt over een aanpak met als doel

vaak ruzie, herhaalde driftbuien of mis­

het negatieve gedrag van de leerling te

handeling, vandalisme en/of vernieling

corrigeren. Zowel ouders als school zullen

van andermans eigendommen.

hierin een aandeel moeten leveren. Conse-

• L eerlingen die door hun gedrag en opstelling in de klas regelmatig de

Wanneer dit niet het gewenste resultaat

quente aanpak van zowel school als thuis is uitermate belangrijk.

>

lessen verstoren, de leef- en werksfeer in de groep dusdanig onder druk zetten, dat dit ten koste gaat van de arbeidsvreugde van de overige leerlingen en de leerkracht. Verder is sprake van een ernstig probleem, wanneer de relatie tussen de school en/of de ouders/verzorgers/de leerling onherstelbaar verstoord is. Ook wangedrag van ouders ten opzichte van een leerkracht en/of school kan aanleiding geven tot het in werking stellen van de onderstaande procedure.

13


Ouders dienen daadwerkelijk achter de

ling een dag tot maximaal een week

school te staan. Te denken valt aan afspra-

geschorst. De leerling krijgt in dat geval

ken over bijvoorbeeld nablijven, apart

opdrachten mee naar huis. Ouders worden

plaatsen binnen/buiten de groep, straf-

zo mogelijk vooraf, dan wel bij de invoering

werk, consequente aanpak, thuiscontrole

van de maatregel schriftelijk van de schor-

en een vervolggesprek.

sing op de hoogte gesteld. In geval er sprake is van schorsing voor een periode langer

Stap 3

dan één dag wordt de Onderwijsinspectie

Wanneer binnen de afgesproken termijn

schriftelijk en met opgave van redenen in

geen verbetering is opgetreden, vindt er

kennis gesteld. Indien noodzakelijk wordt

een gesprek plaats tussen ouders, leer-

het besluit tot schorsing ook met de leer-

kracht en ib’er/directie, waarin de proble-

plichtambtenaar gedeeld.

men nogmaals van alle kanten worden belicht. Vaak is het uitermate belangrijk

Stap 6

dat aan de ouders meer helderheid wordt

Wanneer de toestand onhoudbaar blijft,

verschaft. Op die manier kunnen zij immers

neemt de schooldirecteur het besluit tot

inzien dat het probleem niet alleen een

voornemen van het verwijderen van de

probleem is van de school, maar ook van

leerling van school. De bestuurder (=be-

hen als eerstverantwoordelijke opvoeders.

voegd gezag) wordt voorafgaande aan het

Er worden bindende afspraken gemaakt

voorgenomen besluit door de directeur op

en schriftelijk vastgelegd door de directie.

de hoogte gesteld.

Indien noodzakelijk voert een directielid een observatie uit in de groep en bespreekt

Dit voorgenomen besluit tot verwijdering

deze na met de groepsleerkracht. Eventu-

wordt terstond schriftelijk kenbaar ge-

eel volgt een gesprek met de leerling.

maakt aan de ouders, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.

Stap 4 Bij onverminderde problemen zal de leer-

Zo mogelijk in overleg met de ouders, zoekt

ling een dag tot maximaal een week buiten

de school dan wel zoeken de ouders naar

de groep worden geplaatst in een andere

een andere school, die bereid is de leerling

ruimte van het schoolgebouw, met werk dat

op te vangen. De leerling werkt intussen

de leerkracht hem/haar opdraagt en welk

buiten de groep aan de normale groeps­

werk de leerkracht corrigeert. De ouders

opdrachten om zo een achterstand in

worden hiervan zo mogelijk vooraf, doch

leerstof zoveel mogelijk te voorkomen.

uiterlijk op dezelfde dag als bij invoering van de maatregel, in kennis gesteld.

Binnen 6 weken kunnen ouders schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgenomen

Stap 5

beslissing tot verwijdering. Na ontvangst

Wanneer plaatsing buiten de groep niet het

van het bezwaarschrift beslist het bevoegd

gewenste resultaat oplevert, wordt de leer-

gezag binnen 4 weken. Voor het maken van

>

14


bezwaar tegen de voorgenomen beslissing

• kunt u een kort geding aanspannen bij

tot verwijdering gelden de navolgende

de civiele rechter (school voor bijzonder

regels:

onderwijs). Dan moet u zich wel laten

1. U moet bezwaar maken binnen zes weken

vertegenwoordigen door een advocaat.

nadat het besluit schriftelijk bekend is

6. Als de school vasthoudt aan de verwijde-

gemaakt.

ring van uw kind, kunt u de zaak voorleg-

2. U moet het bezwaar schriftelijk indienen bij het bevoegd gezag van de school (= het college van bestuur van stichting

gen aan de rechter: • a ls het een openbare school betreft, kunt u naar de bestuursrechter; • a ls het een school voor bijzonder onder-

Swalm & Roer). 3. Het bevoegd gezag geeft u de kans om

wijs is, kunt u naar de civiele rechter.

uw bezwaar mondeling toe te lichten.

Dan moet u zich wel laten vertegen-

Het bevoegd gezag moet binnen vier

woordigen door een advocaat.

weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van

Volgens het vigerend directiestatuut is

het bezwaarschrift is verstreken een

plaatsing en verwijdering van leerlingen

beslissing nemen.

gemandateerd aan de directie van de school.

4. U hebt recht op inzage van het dossier van uw kind.

De stappen 3 t/m 5 vinden plaats na overleg

5. Tijdens de bezwaarprocedure kan de

met de ouders.

school uw kind weigeren. Als u erop staat dat de school uw kind wel toelaat:

Wanneer er echter sprake is van een on­

• k unt u om een ‘voorlopige voorziening’

herstelbare vertrouwensbreuk tussen de

vragen bij de bestuursrechter (openbare

school en de ouders, kan direct stap 6

school).

genomen worden.

13 Leerplicht en verlof

De gemeente Roermond voert de Leerplichtwet uit voor de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt- Susteren en vanaf 16 jaar voor de gemeente Maasgouw.

De directeur is dan verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven. Deze zal dan onderzoek doen naar de reden van het ongeoorloofd schoolverzuim. Welk schoolverzuim wordt gemeld bij de

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met

leerplichtambtenaar?

16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten

• Relatief verzuim (spijbelen)

dus naar school. De leerplicht begint op de

• Luxe verzuim (vakantieverlof)

eerste dag van de maand nadat uw kind

• Absoluut verzuim (een kind staat op geen

5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoor-

enkele school ingeschreven)

beeld op 15 februari jarig, dan moet het op

• Veelvuldig te laat komen (preventief)

1 maart naar school. De leerplicht stopt

• Twijfelachtig ziekteverzuim (preventief)

aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Aanvraag bijzonder verlof Onder bepaalde omstandigheden kunnen

Bij ziekte dienen ouder(s)/verzorger(s) de

kinderen extra vrij krijgen van school.

leerling ziek te melden voor aanvang van

Hiervoor dient u een officiële aanvraag te

de lestijd.

doen bij de directeur van de school van uw kind. Aanvraagformulieren zijn hiervoor

Ongeoorloofd schoolverzuim

verkrijgbaar op uw school. De directeur

Er is sprake van ongeoorloofd schoolver-

beslist over een verlofaanvraag van maxi-

zuim, als de leerling zonder toestemming

maal 10 schooldagen. Als de verlofaan-

van de directeur afwezig is.

vraag meer dan 10 schooldagen betreft, beslist de leerplichtambtenaar.

15


14 De Inspectie van het Onderwijs Ieder jaar kijkt de inspectie of een school voldoende kwaliteit levert. De inspectie reageert op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs door veranderingen in het toezicht waarmee een cultuur van permanente kwaliteitsverbetering wordt ondersteund. In de kern komt het erop neer dat de waarborg en stimulans voor scholen onder het basisniveau wordt aangevuld met stimulerend toezicht voor scholen die daarboven presteren. Uitgangspunt van het toezicht is de eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor onderwijskwaliteit en hun ambities. Het vierjaarlijks onderzoek wordt gedaan op het niveau van het bestuur (kwaliteitszorg en financieel beheer) en op het niveau van de scholen. Dit betekent een vierjaarlijks verificatieonderzoek/schoolbezoek, kwaliteitsonderzoek bij risicoscholen en op verzoek van het bestuur of een school, een onderzoek naar goede scholen. De inspectie betrekt in de tussenliggende jaren, naast de vierjaarlijkse onderzoeken de overige scholen in bredere onderzoeken. Naast de jaarlijkse risicoanalyse doet de inspectie onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag, themaonderzoek, een vierjaarlijks bezoek en/of een onderzoek naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De bevindingen van de inspectie over de kwaliteit alsmede de toezichthistorie worden gepubliceerd op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl (zoek scholen). Verder controleert de inspectie of voor elke school de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan bij de inspectie aanwezig zijn.

POST- EN BEZOEKADRES Postbus 2730 3500 GS Utrecht Telefoon 088 669 60 60 Internet www.onderwijsinpectie.nl De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 111 31 11

16


15 Vervanging medewerkers Als een groepsleerkracht afwezig is (bijvoorbeeld wegens ziekte) en vervangen moet worden, zal de school er alles aan doen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

School heeft een vervanger nodig

Om zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft stichting Swalm & Roer een flexpool ingericht. In deze pool zijn leerkrachten benoemd die als vervanger op de scholen van Swalm &

Melden in de Vervangings­Manager

Roer functioneren. Hierin wordt voor het organiseren van de vervangingen

samengewerkt

met vijf

andere besturen in de regio MiddenLimburg. Indien geen vervanging gevonden kan worden, kan er een beroep worden

Coördinator flexpool zoekt in de pool naar een vervanger

gedaan op de ‘flexpool’ van de andere besturen. Helaas kunnen hiermee niet alle vervangingen (op bijvoorbeeld piekmomenten) worden ingevuld.

Opgelost

Niet opgelost

Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan.

In

dit

stappenplan

is

precies

omschreven welke stappen een school kan en moet zetten om alsnog vervanging voor een zieke leerkracht dan wel alter­ natieve onderwijsactiviteiten te regelen:

1. Oplossen intern: opsplitsen van de groep, inzet ambulante mede­­werkers (beperkt mogelijk) etc.

Opgelost

Niet opgelost

2. School vraagt ouders kinderen thuis te houden, melding op Isy/Ouderportaal

>

17


Afspraken 1. Bij ontvangst van melding van afwezig-

order thuis moeten blijven. Uiteraard

heid van een leerkracht wordt de

zal het ‘naar huis gaan van de groep/

vervanging gemeld in de Vervangings-

klas’ tot een minimum beperkt worden.

Manager. Binnen het bestuur wordt

De directie zal blijven proberen vervan-

gewerkt met een eigen vervangerspool/

ging te krijgen. • Voor

flexpool.

ouders/verzorgers

die

beslist

2. Mocht dit niet lukken, dan wordt beke-

geen opvang kunnen regelen, biedt de

ken welke mogelijkheden er intern zijn

school de mogelijkheid tot opvang op

zoals het opsplitsen van de groep of de inzet van ambulante medewerkers (beperkt mogelijk) (1).

school. • Mocht blijken dat de vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de

2. Wanneer al deze stappen doorlopen zijn

betreffende ouders/verzorgers hiervan

en het niet mogelijk is om de kinderen

op de hoogte gesteld en komen die

op school te houden, dan wordt door de

leerlingen de daaropvolgende dag weer

school verzocht de kinderen thuis te

naar school.

houden (2). Dit is echter wel de laatste noodgreep, omdat het dan gewoon niet meer anders kan.

Vervanging medewerkers in crisistijd/ bij infectieziekten

We doen dit dan als volgt:

Tijdens het opstellen van deze centrale

• De leerlingen van de groep van de

schoolgids is het coronavirus helaas

afwezige leerkracht worden de betref-

nog in onze samenleving aanwezig. Deze

fende eerste dag binnen school opge-

bijzondere situatie maakt dat er zich

vangen.

nood­ gedwongen situaties kunnen voor-

• Indien in de loop van de dag blijkt, dat

doen waarbij de protocollen vanuit

er nog geen oplossing is voor vervan-

de overheid, PO Raad etc. alle eerder

ging

ouders/verzorgers

gemaakte afspraken in deze schoolgids

via Isy/Ouderportaal in kennis gesteld,

omtrent de vervanging van medewerkers

dat de betreffende leerlingen tot nader

overrulen.

worden

de

16 Passend onderwijs Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg (SWV) hebben de schoolbesturen de taak om alle leerlingen, die wonen binnen de regio van dit SWV, een zo passend mogelijke of aangepaste plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal.

>

18


Het bestuur van het SWV heeft het onder-

problematiek en intensiteit van onder-

steuningsplan vastgesteld. In dit plan

steuningsbehoeften

beschrijft men het ‘wat’ en het ‘hoe’ van

opvang in een specialistische setting

het SWV voor een bepaalde periode. Aan

voor langere duur noodzakelijk is.

duidelijk

is

dat

elke school of cluster van scholen binnen het SWV is een ondersteuningsteam ge-

Voor verdere informatie over het onder-

koppeld, dat de school adviseert, begeleidt

steuningsteam of het BTO kunt u contact

en ondersteunt in het versterken van de

opnemen met de intern begeleider of

kwaliteit van onderwijs en de leerling­

directeur van uw Swalm & Roer school.

ondersteuning in het bijzonder. Het bestuursondersteuningsplan van het

Ondersteuningsbehoefte

schoolbestuur staat vermeld op de website

Voor leerlingen met intensieve en/of spe­

van stichting Swalm & Roer.

cifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling:

Het ondersteuningsplan van het SWV

• Indien de ondersteuningsvraag van een

Passend Onderwijs Midden-Limburg staat

leerling de mogelijkheden van de school

vermeld op de website van het SWV

waar de leerling wordt aangemeld over-

Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl

stijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een des-

Algemene informatie over passend onder-

kundigenadvies formuleren.

wijs kunt u vinden op de website:

• Wanneer het deskundigenadvies een

www.passendonderwijs.nl.

aanvraag voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs

inhoudt,

wordt

dit

boven-

De contactgegevens van het SWV Passend

schools toetsingsorgaan (BTO) aang­ e­

Onderwijs Midden-Limburg (SWV PO 31-02

boden. Het BTO geeft dan een toelaat-

Midden- Limburg) zijn:

deskundigenadvies

aan

een

baarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan

de

leerling

kan

worden

geplaatst in het SBO of het SO. • In principe geeft het BTO altijd een tijde-

POSTADRES Postbus 3043 6093 ZG Heythuysen

lijke TLV af, behalve voor die leerlingen

Telefoon 0475 55 04 49

waarvan door de complexiteit van de

E-mail

info@swvpo3102ml.nl

>

19


Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor het CJG is geen verwijsbrief nodig.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (hierna:

Aan elke school is een medewerker vanuit

‘CJG’) biedt verschillende vormen van

het CJG verbonden. Het contact met de

opvoedondersteuning aan ouders en jeug­

jeugd- en gezinswerker is laagdrempelig.

digen (van zwangerschap tot 23 jaar).

Zowel school als ouders kunnen initiatief nemen in het contact. Ouders worden (al-

Ze geven informatie en advies, verzorgen

tijd) betrokken bij het bespreken van de

themabijeenkomsten en workshops en

casus van hun zoon of dochter en er zijn

bieden persoonlijke ondersteuning.

in principe geen wachtlijsten.

De contactgegevens van het CJG zijn:

Buiten kantoortijden kunt u bij spoed en crisis bellen met de spoedeisende hulp op telefoonnummer 088 00 72 990

Internet www.cjgml.nl E-mai

info@cjgml.nl Voor bezoeklocaties en openingstijden:

Telefoon 088 43 88 300

zie website CJG. Open inloop is niet in de

(werkdagen tussen 08:30-17:00 uur)

schoolvakanties.

17 Gedragscode Stichting Swalm & Roer kent een gedragscode waaraan iedere werknemer, iedere stagiaire, gast ­ docent, leerling, ouder/verzorger en andere al dan niet volwassen persoon die een relatie tot stichting Swalm & Roer heeft, zich dient te houden.

In de gedragscode zijn gedragsregels opgesteld op de navolgende terreinen: • seksuele intimidatie en seksueel misbruik • racisme en discriminatie • lichamelijk en verbaal geweld • pesten • kleding • gebruik internet en social media De gedragscode is terug te vinden op de website van Stichting Swalm & Roer.

20


18 Veilige en gezonde school De Roermondse scholen van stichting Swalm & Roer hebben met de gemeente Roermond een convenant ondertekend. Het doel van dit convenant is dat zowel leerlingen, personeel als bezoekers van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en leeromgeving. Veiligheid op scholen staat niet los van vei-

beschrijft de intentie tot samenwerking en

ligheid in de wijk, op straat of in publieke

biedt handvatten om te komen tot een

gebouwen. Het heeft ook nauwe raak­

concrete en heldere invulling van verant-

vlakken met veiligheid en geborgenheid in

woordelijkheden, een heldere taakverde-

de privésfeer en in het gezin. Veiligheid

ling en heldere afspraken tussen de school

wordt steeds meer als een collectieve

en de andere partners.

verantwoordelijkheid beschouwd; iedereen draagt er verantwoordelijkheid voor.

Bovenschools ontwikkelt de werkgroep veiligheid in samenwerking met de stich-

Met dit Roermondse convenant spreken

ting School & Veiligheid en in nauw overleg

de partners af zich gezamenlijk in te zetten

met

voor de veiligheid in en om de basisschool.

bestuurlijk kader veiligheid dat met name

Hiertoe

gericht is op sociale veiligheid gemonitord

zijn

samenwerkingsafspraken

gemaakt. Het voorliggende convenant

alle

betrokken

directeuren,

een

door de bestuurssecretaris.

19 Jeugdgezondheidszorg

kunnen

bij

de

jeugdgezondheidszorg

terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Om de groei en ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, is de jeugdgezondheidszorg

regelmatig

op

school om uw kind te onderzoeken en/

In het kader van de Jeugdwet hebben gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg aan te bieden.

of te screenen. Indien gewenst wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.

en

Voor verdere informatie over werkwijze

ambulante jeugdhulp wordt complexere

en samenwerkingspartners van de jeugd-

(en duurdere hulp) voorkomen. In Noord-

gezondheidszorg zie de “Wegwijzer Jeugd­

en Midden- Limburg wordt de jeugd­

gezondheidszorg 0-18 jaar”.

Door intensivering van

preventie

gezondheidszorg aangeboden door de GGD Limburg-Noord. Alle ouders van jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren

21


20 Meldcode Als op een Swalm & Roer school een vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2019). Handelen volgens een meldcode is landelijk wettelijk verplicht gesteld voor scholen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. Er is een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt

STAP 1

en bovendien wordt de eigen hulpverlening

In kaart brengen signalen

erin betrokken.

STAP 2

Overleggen met een (deskundige) collega en/of evt. (anoniem) Veilig Thuis

STAP 3

Gesprek met ouders/verzorgers/ kind

STAP 4

Wegen: 5 vragen (vermoeden) geweld of kinder­mishandeling

STAP 5

Beslissen: I. Melden bij Veilig Thuis II. én hulpverlenen?

Beslissing 1 Melden bij Veilig Thuis?

Beslissing 2 Is hulpverlening (ook) mogelijk?

22


21 Privacy Respect voor privacy is voor stichting Swalm & Roer een belangrijk uitgangspunt. Stichting Swalm & Roer zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving.

In onze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen. Deze kunt u gemakkelijk vinden op www.swalmenroer.nl/privacy. Daar staat ook een document waarin is uitgewerkt hoe we omgaan met de gegevens van ouders en leerlingen. Inmiddels hebben wij een functionaris gegevensbescherming van Het Privacy Huys gecontracteerd die erop toeziet dat wij ons houden aan de privacyregels van de AVG. Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar per email op privacy@swalmenroer.nl of telefonisch op 0475 34 58 30.

23


Postbus 606, 6​​040 AP Roermond

AAN DE ROER

n

DE ACHTBAAN

DE STEENEN BRUG ST. HUBERTUS

n

n

l

T +31 (0)475 34 58 30

DE BERENSPRONG

n

DE ZONNEWIJZER

ST. MARTINUS

n

n

n

LAMBERTUS

l

www.swalmenroer.nl

DE BRINK n

ST. THERESIASCHOOL

LEEVE n

DE HOVENIER

n n

n

DE KASTEELTUIN

MONTESSORISCHOOL ROERMOND

‘T KEMPKE

n

‘T MOZAÏEK

n

n n

DE OCTOPUS

n

DE STAPSTEEN

DE SYNERGIESCHOOL

VINCENT VAN GOGH

n

n

NEEL

WILLEM DE ZWIJGER

24