Page 1

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ БИБЛИОТЕКЕ У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА 1. Врсте библиотека према законским прописима и међународним препорукама

2. Школске библиотеке – улога, значај, функције и задаци 3. Простор, опрема и кадар у школској библиотеци 4. Библиотечка грађа у школској библиотеци (набавка, инвентарисање, смештај,  издавање, ревизија, отпис) 5. Стандарди за школске библиотеке 6. Положај и улога школских библиотека према законској регулативи 7. Сарадња школских библиотека са другим типовима библиотека 8. Школска библиотека и савремено образовање 9. Маркетинг школских библиотека 10. Високошколске библиотеке у историјској перспективи 11. Високошколске библиотеке – улога, значај, функције и задаци 12. Простор, опрема и кадар у високошколској библиотеци 13. Стандарди за високошколске библиотеке 14. Високошколске библиотеке у односу на законску регулативу 15. Набавна политика универзитетских библиотека 16. Мрежа високошколских библиотека у Србији 17. Облици удруживања високошколских библиотека 18. Универзитетска библиотека Светозар Марковић  у Београду

19. Универзитетска библиотека у Крагујевцу 20. Универзитетска библиотека у Нишу 21. Високошколске библиотеке у свету 22. Библиотеке целине на примеру Филолошког факултета Универзитета у Београду 23. Библиотеке целине на примеру УБ Светозар Марковић 24. Систем квалитета у високошколским библиотекама


25. Депозитна функција високошколских библиотека 26. Евалуација библиотечке делатности у школи и на универзитету 27. Електронске високошколске библиотеке 28. Место високошколских библиотека у савременом образовању

29. Маркетинг високошколских библиотека 30. Информативна гласила високошколских библиотека

ispitna pitanja  

ispitna pitanja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you