Page 1

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA VODICE

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

Ime in priimek: ______________________ Razred: ____________________________ Naslov: ____________________________ Domači telefon: ______________________ Službeni telefon očeta: ________________ Službeni telefon matere:

______________


Dragi učenci, spoštovani starši, sodelavke sodelavci!

in

Z okusom morja, potovanj, brezskrbnosti vstopamo v novo šolsko leto. Počitnice so končane. Želim vam, da bi znali v sebi obdržati to sproščujočo in razigrano počitniško energijo in jo uspešno pretvoriti v delavnost, natančnost, redoljubnost, ki se vam lahko zelo dobro obrestuje v prihajajočem letu. Učencem pa posredujem še praktičen nasvet. Ob vstopu v novo šolsko leto obrnite nov list v svoji knjigi šolanja, izobraževanja. Sestavite si spisek zaobljub, v čem boste letos boljši (pisanje domačih nalog, branje, sprotno učenje, …) – naj ne bo predolg, da bo uresničljiv. In še nekaj. Ne pozabite na prijazen nasmeh sošolcu, učitelju, snažilki, na pozdrav, na besedo hvala, ko ti nekdo naredi uslugo. Zazrite se vase in drugim podarite vse dobro, kar je v vas. Tako boste tudi vi prispevali k temu, da bo naš mali svet na OŠ Vodice lepši in bolj prijazen. Srečno v novo šolsko leto! Ravnatelj Jure Grilc


.:: ZAVOD OSNOVNA ŠOLA VODICE


.:: OSNOVNI PODATKI O ŠOLI Naslov:

Ob šoli 2, 1217 Vodice

Ravnatelj: Pomočnica ravnateljice: Tajnica:

Jure Grilc Cilka Marenče Branka Lah Breda Grohar

Tel.: ravnateljica tajništvo

01 833 25 12 01 833 25 11

Fax:

01 832 42 66

E-pošta šola : E-pošta ravnatelja: Spletna stran:

projekt2.osljvo@guest.arnes.si ravnatelj@o-vodice.lj.mss.edus.si http://www.o-vodice.lj.edus.si http://www.os-vodice.si

Podračun:

01338-6030686533

.:: PODRUŽNIČNA ŠOLA UTIK Naslov: Vodja: Tel.:

Utik 1, 1217 Vodice Špela Pipan 01 832 41 99


.:: USTANOVITELJ Ustanovitelj zavoda je Občina Vodice, Kopitarjev trg 1. .:: ZAVOD UPRAVLJAJO Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Slednji ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. .:: STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi šole. .:: SKUPNOST UČENCEV Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev. .:: SVET STARŠEV Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega razreda. Svet staršev deluje po poslovniku. Predstavniki se volijo na prvem roditeljskem sestanku.


.:: STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Sodelovanje med starši in šolo je nujno potrebno za uspešno delo učencev in za odpravljanje ter preprečevanje marsikaterih težav. Zato vas vabimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste na ta način lahko najkvalitetnejše spremljali otrokov napredek v šoli in preprečevali oziroma razčistili morebitne težave. Še posebej vas vabimo, da se udeležujete predavanj, ki jih bomo za vas pripravili v šoli z namenom, da vam pomagamo pri vzgoji vaših otrok. Prvi skupni roditeljski sestanek bo v mesecu septembru, ostale tri pa bodo sklicali razredniki.

Sestanek 1. rod. sest.

Datum 4. 9. 2013 (POŠ Utik)

2. rod. sest.

5. 9. 2013 (Vodice) (ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri) 5. 2. 2014 (POŠ Utik)

3. rod. sest.

6. 2. 2014 (Vodice) (ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri) sredina maja 2014

Tema predstavitev smernic za delo v šolskem letu (LDN) 2013/2014 predstavitev dela v oddelku in informacije za šolsko leto 2013/2014

učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju, diferenciacija pri pouku, izbirni predmeti v novem šolskem letu, šola v naravi, tabori, vpisi v srednje šole, NPZ

šolsko leto se zaključuje


Popoldanske govorilne ure bodo skupne, in sicer vsak tretji četrtek v mesecu od 17.30 do 18.30.

17. 10. 2013 /

21. 11. 2013 20. 3. 2014

19. 12. 2013 17. 4. 2014

16. 1. 2014 15. 5. 2014

Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Raz. 1. a

Učitelj Jana Potočnik

Dan sreda

OPB 1. r

Nataša Tominšek Mirjam Osolnik Špela Malus Jeraj Greta Rozman Vesna Cankar

sreda

1. b OPB 1. r

2. a 2. b 3. a

torek torek torek četrtek četrtek

3. b

Marta Černivec Mojca Premk

4. a

Vika Ciperle

četrtek

4. b

Alenka Jereb

torek/parni torek/neparni

4. c

Teja Knez

četrtek

5. a

Mira Debeljak

torek

sreda

Čas 11.20 – 12.05 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 11.20 – 12.05 10.30 – 11.15 9.20 – 10.05 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 9.20 – 10.05 12.10 – 12.55 10.30 – 11.15 9.20 – 10.05

Prostor 1. a 1. a 1. b 1. b kabinet 2. b kabinet 3. b 4. a zbornica zbornica

zbornica zbornica


5. b

Eva Ukmar

četrtek

6.a

Irena Osolnik

sreda

Tomaž Grajzar Stanka Stružnik Urška Š. Cunder Gregor Bizant

torek

6. b

6. c

torek ponedeljek

5. b zbornica zbornica zbornica knjižnica

ponedeljek

10.30 – 11.15 9.20 – 10.05 8.30 – 9.15

računalnica

četrtek

8.30 – 9.15

zbornica

Andreja Bečan Irena Demšar

sreda

zbornica

Bojana Peterka Janez Markoli

petek

10.30 – 11.15 11.20 – 12.05 8.30 – 9.15

angleščina 2

8. b

Irena Winkler

petek četrtek

9. a

Klavdija Cof Mlinšek Anita Robar Irma Janežič

po dogovoru

Matej Jančič

sreda

10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 9.20 – 10.05 10.30 – 11.15 po dogovoru 10.30 – 11.15

7. a

7. b

8. a

9. b

Darinka Klopčič Barbara Kermavner Jana Jenc

ponedeljek

11.20 – 12.05 11.20 – 12.05 11.20 – 12.05 11.20 – 12.05 8.30 – 9.15

petek

torek

petek

sreda

zbornica zbornica

zbornica zbornica

učilnica bio kem zbornica zbornica kabinet zbornica


OPB 2.a in 4.b OPB 2.a in 4.b OPB 4.a, 4.c in 5.r OPB 3.r OPB 2.b

Nada Fajdiga

sreda

9.20 – 10.05 12.10 – 12.55 8.30 – 9.15

zbornica

Lidija Šuštar

sreda

Cilka Marenče Saša Šimnovec Joži Nastran Brank

ponedeljek

12.10 – 12.55 11.20 – 12.05

kabinet spec. pedagoga zbornica

Franci Špenko

petek

8.30 – 9.15

zbornica

Jožica Radičevič

torek

12.10 – 12.55

zbornica

Sonja Kimovec Zorka Blažič

sreda

12.10 – 12.55 12.10 – 12.55

zbornica

9.15 – 10.05 10.30 – 11.15

zbornica

petek četrtek

torek

zbornica pisarna

zbornica

POŠ Utik 1. c

Urša Merčon

sreda

OPB 1.c, 2. c

Katja Anžin

sreda

2. c

Amadeja Čebulj Stare Špela Pipan

sreda

8.30 – 9.15

zbornica

sreda

zbornica

Miha Kimovec

sreda

11.20 – 12.05 12.05 – 13.00

3. c OPB 2.c, 3.c

zbornica

zbornica


Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo. Dnevna sporočila sporočite tajnici (tel. 01 833 25 11), ki jih bo posredovala razrednikom. V delo šole se starši lahko vključujejo tudi v okviru sveta staršev. .:: ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Kadar ste starši v skrbeh zaradi svojega otroka, ker se v šoli ne počuti dobro, ker ima učne težave, kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spore s sošolci oziroma učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se obrnite na šolske svetovalne delavke. Pri slednjih boste prav tako dobrodošli, če bi želeli kakšen nasvet. Šolske svetovalne delavke Andreja Bečan, Irma Janežič, Marjetka Šilc in Saša Šimnovec se z bodočimi šolarji in njihovimi starši srečujejo pri vpisu v šolo. Oblikujejo oddelke prvih razredov in spremljajo njihovo vključevanje v oddelčno skupnost ter njihov napredek pri šolskem delu. Svetovalna delavka Marjetka Šilc vodi poklicno orientacijo v 8. in 9. razredu in pomaga učencem pri vpisu v srednje šole. Za starše in učence pripravlja predavanja o poklicnih odločitvah in jih seznani z načinom vpisa v srednje šole. Starše in učence informira o možnostih subvencije šole v naravi in taborov. Specialna pedagoginja Saša Šimnovec ter pedagoginje Irma Janežič, Bojana Peterka in Andreja Bečan pomagajo učencem, ki imajo težave na področju branja in pisanja, učne oz. vedenjske težave. V svetovalni službi se lahko po predhodnem dogovoru oglasite vsak dan od 7.30 do 14.30 oziroma v času popoldanskih govorilnih ur.


.:: NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA-NPZ

NPZ je ob koncu drugega in tretjega izobraževalnega obdobja za učence obvezno.

vzgojno-

Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (6. razred) opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika; po tretjem (9. razred) pa se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Izbrani predmet za našo šolo v letu 2013/14 je angleščina. NPZ se opravlja samo pisno. Redni rok NPZ je v mesecu maju.

REDNI ROK

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

6. in 9. r.

6. in 9. r.

6. in 9. r.

6.5.2014

8.5.2014

12.5.2014

VPIS V SREDNJE ŠOLE V primeru omejitve vpisa v srednje šole se bodo, na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev, dosežki nacionalnega preverjanja znanja lahko upoštevali tudi kot eno izmed meril, če ima več kandidatov enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. Informativni dan in 15. februarja 2014.

za

devetošolce

bo

14.


.:: KAKO DO ŠTIPENDIJE Starši lahko zaprosite za kadrovsko ali občinsko štipendijo. Kandidati za štipendije kandidirajo v okviru razpisanih pogojev, ki bodo objavljeni v dnevnem časopisu, na internetu ali v Uradnem listu. Kadrovske štipendije razpisujejo in podeljujejo delodajalci, da bi si zagotovili ustrezno usposobljene delavce in jih morebiti po študiju tudi zaposlili. Razpis je običajno v mesecu aprilu. Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (dijak: zaključna ocena v OŠ najmanj 4,5, status nadarjenega učenca, izjemni dosežki na posameznem področju …). Za vse štipendije zaprosijo in vlogo oddajo starši. Občinske štipendije so oblika pomoči, ki jih razpisuje občina Vodice; pogoji so objavljeni v časopisu Kopitarjev glas. .:: DELO Z NADARJENIMI UČENCI Nadarjeni ali talentirani učenci so tisti, ki dosegajo nadpovprečne rezultate ali imajo oziroma kažejo potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, psihomotoričnem ali umetniškem področju in poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Na koncu prvega triletja oz. v kateremkoli drugem razredu devetletke oblikujemo evidenco učencev, ki bi bili lahko nadarjeni. Slednje nato identificiramo in zanje pripravimo individualiziran program dela.


Delo z načel: -

nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih širitev in poglabljanje temeljnega znanja, hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba višjih oblik učenja, uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in specifičnih interesov, upoštevanje individualnosti, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire aktualnim učencem.

Vodstvo šole, šolska svetovalna služba in pedagoški delavci oblikujejo program dela za te učence z namenom, da spodbujajo in razvijajo njihove interese. Šola jim nudi razširjene in poglobljene programe dela na različnih področjih. Oblike dela z nadarjenimi učenci: Notranja in fleksibilna diferenciacija, interesne dejavnosti, dodatni pouk, kreativne delavnice, seminarske in raziskovalne naloge, priprava za udeležbo na tekmovanjih, programi za osebni in socialni razvoj. V skladu s programom se nadarjeni učenci udeležujejo različnih tekmovanj. Šolska svetovalna služba spremlja njihove uspehe, jim pomaga pri vpisu v srednje šole in pridobivanju štipendij za nadarjene.


DODATNA POMOČ POTREBAMI

OTROKOM

S

POSEBNIMI

Učencem, ki zaradi primanjkljajev in ovir potrebujejo za uspešno šolanje pomoč, z odločbo pripada dodatna strokovna pomoč in zagotovitev različnih prilagoditev. Postopek usmerjanja začnejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka ali mladostnika. Za začetek postopka usmerjanja vložijo zahtevo na Zavodu RS za šolstvo. Na predlog šolske svetovalne službe, razrednika in v soglasju s starši Zavod RS za šolstvo z odločbo odobri dodatno strokovno pomoč. Strokovna skupina zanje pripravi individualiziran program. Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialna pedagoginja, pedagoginje in učitelji. .:: KNJIŽNICA Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojnoizobraževalno dejavnost šole. Namenjena je predvsem učenkam in učencem ter delavcem šole. Učenci si v knjižnici lahko izposojajo knjige, berejo revije, pišejo domače ali seminarske naloge in pripravljajo plakate. Na voljo je okrog 10.000 enot gradiva in preko 30 naslovov revij, časopisov za otroke in strokovnih revij s področja izobraževanja, pedagogike ter posameznih predmetnih področij. Učenci si lahko izposodijo do največ 3 knjige (1. razred 1 knjigo) za 14 dni, nato lahko čas izposoje enkrat podaljšajo (knjig za domače branje in angleško/nemško bralno značko ne podaljšujemo). Izgubljeno ali poškodovano knjigo morajo nadomestiti z enako novo ali drugo knjigo enake vrednosti, primerno za šolsko knjižnico. Vsak mesec lahko učenci rešujejo knjižno meseca. Izžrebance čakajo knjižne nagrade.

uganko


V okviru šolske knjižnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjižničnih informacijskih znanj. S pomočjo teh ur želimo v okviru knjižničnega dela doseči naslednje cilje: - da bi učenec postal samostojen bralec za vse življenje, - da bi se znašel v šolski knjižnici, kasneje pa tudi v drugih tipih knjižnic, - da bi se zavedel oziroma zavedal pomena informacije ter - da bi spoznal vsaj osnove informacijske pismenosti. Poleg tega je knjižnica tudi prostor, kjer prirejamo razstave ob različnih priložnostih, srečanja z literarnimi ustvarjalci (ob zaključku bralne značke) in različne druge aktivnosti. Če pa učence zanima delo v knjižnici, se lahko vključijo v knjižničarski krožek. Šolska knjižnica je torej prostor učenja, raziskovanja ter prostor, kjer vsakdo lahko najde »svojo knjigo«. V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Urška Ščavničar Cunder. Knjižnica je odprta vsak dan od 7.30 do 8.25 (predura), nato pa od 10.00 do 10.30 (glavni odmor) in od 12.00 do 14.30. En dan v tednu (petek) knjižničarka izposoja knjige na podružnični šoli v Utiku od 12.00 dalje; v tem času je na matični šoli knjižnica zaprta.

.:: UČBENIŠKI SKLAD Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk. Obrazci z navodili za izposojo bodo učencem razdeljeni v mesecu maju. Učbeniki bodo razdeljeni v


prvem tednu pouka. Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika. Učbeniški sklad vodi Urška Ščavničar Cunder. .:: ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI PARLAMENT Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Predstavniki razredne skupnosti svoja mnenja, predloge, pohvale in pritožbe prenesejo na šolsko skupnost, kjer oblikujejo skupne predloge in želje ter jih posredujejo vodstvu šole in učiteljskemu zboru. Skupnost spremlja tudi uresničevanje dolžnosti in pravic učencev ter o njihovi morebitni neuresničitvi seznanja ravnatelja, po potrebi pa tudi svet šole. V okviru šolske skupnosti učenci organizirajo skupne akcije, kot so čistilne, zbiralne in druge solidarnostne akcije. Svoje interese uresničujejo tudi v tednu otroka, ki bo od 7. do 13. oktobra. Tema letošnjega tedna otroka je Kako je biti otrok v današnji družbi? Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Parlament temelji na 13. členu Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki pravi, da ima otrok pravico do prostega izražanja. To je oblika vzgoje za demokracijo, kjer vsak lahko pove svoje mnenje, poteka pa v obliki pogovorov oziroma razprav o aktualnih vprašanjih, ki zadevajo otroke na šoli, lokalno in širšo skupnost. Tema letošnjega 24. otroškega parlamenta nosi naslov Razmere v družbi. Gotovo nam bodo otroci pripravljeni veliko povedati, le odrasli jim moramo znati prisluhniti in spoštovati njihova stališča. Komunikacija med otroki in


odraslimi lahko pripelje do sožitja dveh generacij, ki skušata vsaka na svoj način zadovoljiti skupne interese. Parlament bo sodeloval tudi uresničevanja Vzgojnega načrta šole.

pri

spremljanju

Mentorica bo Alenka Jereb


.:: TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO Vsak petek lahko v tajništvu prevzamete blokce za kosilo za naslednji teden: -

od 7.30 do 8.30

-

od 10.15 do 10.30

-

od 12.00 do 14.00.

Tajnici šole sta Branka Lah in Breda Grohar. Vprašanja v zvezi z izdanimi položnicami za plačilo prehrane in drugih denarnih zadev lahko urejate v računovodstvu v času uradnih ur. Računovodkinja je Marjeta Hočevar. Šola ima uradne ure vsak dan od ponedeljka do četrtka v dopoldanskem času in sicer: -

od 8.00 do 8.30,

-

od 10.00 do 10. 30.

.:: ŠOLSKI SKLAD Na šoli imamo ustanovljen Šolski sklad. Vanj zbiramo prostovoljne prispevke staršev, sponzorjev in donatorjev. Z zbranim denarjem želimo izboljšati standard šole. Prispevke za OŠ Vodice zbiramo na podračunu 013386030686533, sklicna številka 00 292003, za POŠ Utik pa je sklicna številka 00 292004. O namenu in uporabi sredstev odloča Nadzorni odbor sklada, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev. Veseli bomo vaših prispevkov. .:: ŠOLSKA PREHRANA Zavedamo se, da je prehrana zelo pomembna, še posebej v zgodnjem obdobju človeškega razvoja, zato


zagotavljamo možnost prehranjevanja vsem učencem. Pripravljamo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice. Vodja prehrane skupaj z vodjo kuhinje skrbi, da je hrana biološko in kalorično ustrezna ter prilagojena psihofizičnim potrebam učencev. Veliko pozornost bomo posvetili kulturi prehranjevanja ter skrbi za vzdrževanje reda v jedilnici. Na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljevanju ZUPJS), ki se je pričel uporabljati 1. 1. 2012, in Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF), se prenehajo uporabljati posamezna določila Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/10), in sicer: - drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 15. člena in 19. člen za subvencijo malice za učence; - drugi, tretji in šesti odstavek 17. člena in 20. člen za subvencijo malice za učence; - 21., 22. in 23. člen za subvencijo kosila za učence; - druge določbe, ki so v nasprotju s tem zakonom ter - določila o splošni subvenciji za malico. Tako je bilo potrebno uskladiti pravila z določili ZUPJS in ZUJF oziroma sprejeti spremenjena in usklajena. Center za socialno delo je po novem tisti, ki odloča in rešuje vse zadeve v zvezi s subvencijami malic ter kosil za učence. Organi zavoda so obravnavali in sprejeli z novo zakonodajo usklajena Pravila šolske prehrane OŠ Vodice, in sicer: - 27. 8. 2012 – strokovni zbor, -

27. 8. 2012 – svet staršev,

-

28. 8. 2012 – svet šole.


Pravila šolske prehrane OŠ Vodice stopijo v veljavo z dnem 1. 9. 2012. S tem dnem prenehajo veljati Pravila šolske prehrane OŠ Vodice, z dne 23. 6. 2011. Čas kosila: 12.05–12.30

Učenci, ki zaključijo pouk po 4. uri

12.30–12.55

Podaljšano stopnja

12.55–13.20

Predmetna stopnja

13.45–14.30

Predmetna stopnja

14.30 – 15.00

Delitev nerazdeljenih kosil (brezplačno)

bivanje

in

razredna

CENIK ŠOLSKE PREHRANE:

ZAJTRK

Učenci 1. -3. razredov

MALICA

Učenci 1. – 9. dopoldanska m.

KOSILO

razredov

0,50 EUR –

0,80 EUR

Učenci OPB – popoldanska m.

0,50 EUR

Učenci od 1 do 3. razreda

2,10 EUR

Učenci od 4. do 9. razreda

2.35 EUR

Učenci – občasna kosila (blokci)

2.55 EUR

Obračun prehrane učencev je od 1. do 31. v tekočem mesecu. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni mogoča. Starše, ki bi lahko imeli težave s plačevanjem


šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko. Prehrano lahko starši in učenci odjavite na e- naslov prehrana-osvodice@guest.arnes.si ali tajnici na telefon šole 01 833 25 11 do 8.30 ure zjutraj. Prvi dan odjave se ne upošteva pri obračunu stroškov za prehrano. Vsak petek lahko v tajništvu prevzamete blokce za kosilo za naslednji teden: -

od 7.30 do 8.30

-

od 10.15 do 10.30

-

od 12.00 do 14.30.

Vodja šolske prehrane je Gregor Bizant. .:: ZDRAVSTVENO VARSTVO Učenci OŠ Vodice in PŠ Utik koristijo zobozdravniške storitve v ZD Vodice. Z učiteljem, ki jih pospremi v ZD Vodice, opravijo obvezno zobozdravstveno sistematiko v 1., 3., 6. in 8. razredu. Naši šolski zobozdravnici sta Leopoldina Kranjec in Barbara Ražen v ZD Vodice. Vključeni smo v preventivno akcijo Za čiste zobe ob zdravi prehrani. Zdravstvena delavka Lara Hrvatin iz ZD Šentvid učencem od 1. do 5. razreda priložnostno nenapovedano preverja čistost zob ter jih uči pravilnega čiščenja in nege zob. Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični pregledi v ZD Šentvid. Cepljenje je po programu za učence 3. in 8. razreda. Tisti, ki bodo cepljeni, dobijo obvestila za starše in jih prinesejo podpisane s seboj na zdravniški pregled. Učencih 8. razreda opravijo tudi pregled v laboratoriju. Pred vstopom v šolo opravijo otroci zdravniški pregled in cepljenje v spremstvu staršev. Naša šolska zdravnica je Aleksandra Škulj v ZD Šentvid.


Ob vsakem pregledu so učenci deležni zdravstvene vzgoje, teme se nanašajo na zdrav način življenja.

.:: PODALJŠANO BIVANJE Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelek podaljšanega bivanja. V tem času se učenci igrajo, pogovarjajo, imajo kosilo, se učijo, pišejo domače naloge in obiskujejo šolske in izven šolske dejavnosti. Poleg pestre ponudbe prostočasnih dejavnosti v posameznih oddelkih (ples, športne igre, zabave od tu in tam, potovanje v pravljične dežele, glasbene delavnice, likovne delavnice, lutkovne delavnice), bomo vključeni še v naslednje projekte in dejavnosti: -

Teden prometne varnosti (oktober), Kostanjčkov teden (oktober), Veseli december in novoletni pohod z lučkami, Zajčkov teden in velikonočna razstava (april), Tečaj rolanja (v okviru tedna prometne varnosti), Plaža – družabno srečanje vseh oddelkov (junij) Sodelovanje na nagradnih likovnih natečajih.

Učitelji/ce podaljšanega bivanja bodo poskrbeli/le, da bodo dejavnosti potekale v sproščenem vzdušju, upoštevaje želje otrok. Vse leto veliko in radi ustvarjamo, zato smo veseli kakršnegakoli materiala, ki nam ga lahko priskrbite. Dnevni urnik dela v OPB je prilagojen posameznemu oddelku. Učna ura za vse oddelke je od 14.00 do 15.00. Temelji na samostojnem delu učencev, prilagojenih nalogah in spremljanju učenčevega napredka. Ob 15.30 se vsi oddelki podaljšanega bivanja združujejo v zgornji ali spodnji avli, telovadnici, ob lepem vremenu pa na šolskem igrišču.


Zaradi varnosti otroka lahko učitelj v podaljšanem bivanju iz šole predčasno izpusti otroka samo s pisnim potrdilom oziroma dovoljenjem staršev.

.:: ŠOLSKI ZVONEC 0. ura

7.40–8.25

1. ura

8.30–9.15

1. odmor

8.25–8.30

2. ura

9.20–10.05

2. odmor

9.15–9.20

3. ura

10.30–11.15

3. odmor

10.05–10.30

4. ura

11.20–12.05

4. odmor

11.15–11.20

5. ura

12.10–12.55

5. odmor

12.05–12.10

6. ura

13.00–13.45

6. odmor

12.55–13.00

7. ura

14.05–14.50

7. odmor

13.45–14.05

8. ura

14. 55–15.40

-----------

--------------

.:: ŠOLSKI KOLEDAR 2. september 28. okt. -30. okt. 31. oktober 1. november 25. december 26. december 27.-31. december 1. januar 31. januar 8. februar 14., 15. februar

ZAČETEK POUKA JESENSKE POČITNICE DAN REFORMACIJE DAN SPOMINA NA MRTVE BOŽIČ DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI NOVOLETNE POČITNICE NOVO LETO Zaključek ocenjevalnega obdobja SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK INFORMATIVNI DAN V SŠ


17. feb. -21. feb. 21. april 27. april 28. april – 30. april 1. in 2. maj 13. junij 16. junij –30. junij

24. junij 25. junij 26. junij–9. julij

18.–29. avgust

ZIMSKE POČITNICE VELIKONOČNI PONEDELJEK DAN UPORA PROTI OKUPATORJU PRVOMAJSKE POČITNICE PRAZNIK DELA ZAKLJUČEK pouka za učence 9. razredov ROKI za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9. razredov (1. rok) ZAKLJUČEK pouka za učence od 1. do 8. razreda DAN DRŽAVNOSTI ROKI za predmetne, razredne in popravne izpite za učence ostalih razredov (1. rok) ROKI za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda (2. rok)

.:: UČITELJI RAZREDNA STOPNJA Razred 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a

Razrednik Jana Potočnik, Nataša Tominšek Mirjam Osolnik, Špela Malus Jeraj Urša Merčon Greta Rozman Vesna Cankar Amadeja Čebulj Stare Marta Černivec


3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b

Mojca Premk Špela Pipan Vika Ciperle Alenka Jereb Teja Knez Mira Debeljak Eva Ukmar

PODALJŠANO BIVANJE Št. oddelkov 1

Razred/št. učencev OPB I (1. a, 1. b)

Učitelj Nataša Tominšek, Špela Malus Jeraj (pomoč: Jana Potočnik, Greta Rozman, Gregor Bizant)

1

OPB IIa (2. a, 4. b)

Joži Nastran Brank, Franc Špenko

1 1 1 1

OPB IIb (2. b) Zorka Blažič OPB III (3. a, 3. b) Sonja Kimovec OPB IV (4. a, 4. c) Jožica Radičevič OPB Utik 1. in del Katja Anžin 2. razreda 1 OPB Utik 3. in del Miha Kimovec 2. razreda Zaradi potreb po OPB-ju bo na centralni šoli vsak dan organiziran tudi »enourni OPB« za učence 5. razredov v okviru OPB IV, ki ga bomo kombinirali z DOP, DOD, ID, pevskim zborom in IUP.


PREDMETNA STOPNJA Razred 6.a 6.b

6.c

Razrednik, sorazrednik Irena Osolnik Tomaž Grajzar Stanka Stružnik Urška Ščavničar Cunder Gregor Bizant Darinka Klopčič

7.a

7.b 8.a

8.b

9.a 9.b

Barbara Kermavner Jana Jenc Andreja Bečan Irena Demšar Bojana Peterka Janez Markoli Irena Winkler Klavdija Cof Mlinšek Anita Robar Irma Janežič Matej Jančič Nada Fajdiga Cilka Marenče Lidija Šuštar Marjetka Šilc Franci Špenko Saša Šimnovec

Predmet SLJ, RAD, GKL GUM GEO,ZGO knjižničarka GOS, NAR, SPH, NPH LUM, TIT, LS1, LS 2, LS 3 MME, TIT, RUT, ROM ŠPO, IŠP, ŠSP DKE, GEO TJA, FI 1, FI 3 SLJ TJA, NI 1, NI 2, NI 3 BIO, KEM, NAR MAT, FIZ ŠPO, IŠP, ŠZZ pedagoginja TJA SLJ, RET MAT MAT socialna delavka laborant, OPB defektologinja


.:: DODATNI, DOPOLNILNI IN FAKULTATIVNI POUK

DODATNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki torej pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski in projektni pouk ter priprave na tekmovanja, se v okviru dodatnega pouka podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. DOPOLNILNI POUK Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, prav tako objavljenem v septembru. URNIK DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA

Učitelj

Razred

Dan

Ura

Jana Potočnik

1. a

četrtek

12.10–12.55

Mirjam Osolnik

1. b

torek

12.10–12.55

Urša Merčon

1. c

sreda

12.10–12.55

Greta Rozman

2. a

torek

12.10-12.55

Vesna Cankar

2. b

četrtek

7.40-8.25

Amadeja Čebulj Stare Mojca Premk

2. c 3. b

četrtek četrtek

12.10–12.55 12.10-12.55


Marta Černivec Špela Pipan Vika Ciperle Alenka Jereb

3. a 3. c 4. a 4. b

petek četrtek ponedeljek sreda

7.40–8.25 7.40–8.25 7.40–8.25 12.10 – 12.55

Teja Knez

4. c

torek

13.00–13.45

Mira Debeljak Eva Ukmar Nada Fajdiga, slovenščina

5. a 5. b 6. – 9. r. dop./dod.

torek četrtek torek

7.40–8.25 13.00–13.45 13.00–13.45

Lidija Šuštar, matematika

6. – 9. r. dop. /dod.

13.00–13.45 7.40–8.25

Klavdija Cof Mlinšek, fizika

8. r., 9. r. dop. 8. r., 9. r. dod. 9. r. dop. /dod.

sreda petek (dogovor) sreda sreda ali četrtek torek

7.40–8.25

sreda ponedeljek

13.00–13.45 7.40–8.25

Irena Demšar, angleščina

8., 9. r. dop. 8., 9. r. dod. 7. r. dop. 9. r. dod.

torek torek

7.40–8.25 7.40–8.25

Bojana Peterka, slovenščina

8. r. dop./dod.

13.00–13.45 13.00–13.45

Stanka Stružnik, zgodovina/geografija

6.–9. r. dop. /dod.

četrtek (dop.) ponedeljek (dod.) torek

Matej Jančič, angleščina Irena Winkler, biologija/kemija

7.40–8.25 13.00–13.45

13.00–13.45


FAKULTATIVNI POUK V šolskem letu 2013/2014 bomo že šesto leto izvajali fakultativni pouk zgodnjega poučevanja angleščine v I. triletju devetletke. Ta oblika izobraževanja je nadstandardni program, ki ga bo financirala občina Vodice. .:: ŠOLA V NARAVI, ŽIVLJENJE Z NARAVO Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, s pomočjo katere učenci razvijajo socialno prilagodljivost, družabništvo, spoštovanje, se medsebojno tudi bolje spozna(va)jo. Organiziramo jo za učence od 1. do 8. razreda. Želimo, da se organiziranih tednov v naravi udeležijo vsi učenci. Starši, ki bi lahko imeli težave s plačilom, naj se pogovorijo s socialno delavko.

Razred

Vsebina

Čas

Kraj

Vodja

1.

Življenje v naravi

11. – 13. 6. 2014

CŠOD Čebelica

Tominšek

3.

Plavanje v okviru ŠVZ

11. – 15. 11. 2013

CIRIUS Kamnik

Mojca Premk

ZPM Zambratija

Alenka Jereb

9. – 13. 6. 2014 4.

LŠN – tečaj plavanja

16. – 21. 9. 2013


5.

ZŠN – tečaj smučanja

3. – 7. 2. 2014

CŠOD Trilobit

Eva Ukmar

6.

Naravoslovni tabor

7. – 11. 4. 2014

CŠOD Peca

Irena Osolnik

8.

Naravoslovno - športni tabor

19. – 23. 5. 2014

CŠOD RADENCI

Jure Grilc

9.

Športni tabor

9. – 11. 6. 2014

CŠOD Soča

Matej Jančič

.:: HIŠNI RED Hišni red, pravila hišnega reda in vzgojni načrt šole so dokumenti, ki smo jih izoblikovali s skupnimi močmi učenci, učitelji in starši. Objavljeni so na šolski spletni strani (http://www.o-vodice.lj.edus.si/solski_red.htm). .:: PREDMETNIK V šolskem letu 2013/2014 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti razredi 183 dni). K dnevom pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, šolo v naravi, tabore, celodnevne ekskurzije itd.


PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

A. Obvezni program (PREDMETI) Slovenščina Matematika Tuji jezik Likovna umetnost Glasbena umetnost Družba Geografija Zgodovina Državljanska in domovinska vzgoja ter etika Spoznavanje okolja Fizika Kemija Biologija Naravoslovje Naravoslovje in tehnika Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Šport predmet 1 predmet 2 predmet 3 oddelčna skupnost ŠTEVILO PREDMETOV TEDENSKO ŠTEVILO UR ŠTEVILO TEDNOV POUKA

1. r.

2. r.

3. 4. 5. 6. 7. r. r. r. r. r. TEDENSKO ŠTEVILO UR

8. r.

9. r.

6 4

7 4

7 5

2

2

2

2

3

3

2

5 5 2 2

5 4 3 2

5 4 4 1

4 4 4 1

3,5 4 3 1

4,5 4 3 1

2

1,5

1,5

1

1

1

1

2

3 1 1

2 2 1

1,5 2 1

2 2

2 2 1,5

2 2 2

3

3

3

3

3

2

3

2

1

1

2 2/1 1 1 0,5

2 2/1 1 1 0,5

3

3

1 3

1,5 3

0,5

0,5

0,5

2 2/1 1 1 0,5

6

6

6

8

9

11

14

16

14

20

21

22

24

26

26

29,5

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

32


DNEVI DEJAVNOSTI kulturni dnevi naravoslovni dnevi tehniški dnevi športni dnevi B. Razširjeni program pomoč učencem z učnimi težavami in delo z nadarjenimi učenci dopolnilni in dodatni pouk interesne dejavnosti zgodnje poučevanje TJA podaljšano bivanje jutranje varstvo šola v naravi

4 3

4 3

4 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 5

3 5

3 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

DA

DA

DA

DA

DA

LŠN

ZŠN

DA


.:: DNEVI DEJAVNOSTI RAZREDNA STOPNJA

Načrt dnevov dejavnosti – 1. Razred KULTURNI DNEVI Vsebina 50-letnica šole

Datum Oktober, 2013 December, 2013

Gledališka predstava Dan plesa

April, 2014

Vodja Potočnik, Osolnik Potočnik Malus Jeraj

TOR., 24. 6. 2014

Datum Januar, 2014 Maj, 2014 ČET., 12. 6. 2014

Prireditev ob Potočnik, dnevu državnosti Osolnik NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Vodja Zdravniški pregled Potočnik, Osolnik Živalski vrt

Osolnik

Tabor – Dom Čebelica (CŠOD) Čatež

Tominšek


Datum Oktober, 2013 PON., marec, 2014 PET., 13. 6. 2014

Datum TOR., 10. 9. 2013 SRE., 15. 1. 2014 TOR., 13. 5. 2014 SRE., 11. 6. 2014

Junij, 2014

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Prometni dan

Vodja Blažič

Evakuacija, fotografiranje Tabor - Dom Čebelica (CŠOD) Čatež ŠPORTNI DNEVI Vsebina Jesenski pohod – Sv. Primož

Marenče, Jenc

Sankanje, smučanje, pohod Veter v laseh

M. Kimovec

Tabor- Dom Čebelica (CŠOD) Čatež Zaključni izlet na Jezersko

Tominšek

Tominšek

Vodja Potočnik, Tominšek

Jarc

Malus Jeraj


Načrt dnevov dejavnosti – 2. razred Datum Oktober, 2013 December, 2013 April, 2014

KULTURNI DNEVI Vsebina 50 – letnica šole

Vodja Cankar, Rozman

Ogled gledališke predstave Dan plesa

Potočnik, Rozman Malus Jeraj

TOR., 24. 6. 2014

Zaključek Cankar, Rozman šolskega leta, proslava NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Vsebina Vodja Oktober, 2013 Travnik, gozd Cankar, Rozman PON., 4. 11. 2013 (2. a) TOR., 5. 11. 2013 (2. b) Maj, 2014

Datum Oktober, 2013 November, 2013 PON., 17. 3. 2014

Arboretum Volčji Potok (CŠOD)

Čebulj Stare

Voda, potok

Cankar, Rozman

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Prometni dan

Vodja Blažič

Izdelava voščilnic in dekoracije Evakuacija, fotografiranje

Cankar, Rozman Marenče, Jenc


Datum TOR., 10. 9. 2013 SRE., 15. 1. 2014

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Jesenski pohod – Sv. Primož

Vodja Potočnik, Tominšek

Sankanje, smučanje, pohod Veter v laseh

M. Kimovec

Junij, 2014

Športne igre

Cankar, Rozman

Junij, 2014

Atletski troboj

Cankar, Rozman

TOR., 13. 5. 2014

Jarc

Načrt dnevov dejavnosti – 3. Razred

Datum ČET., 10. 10. 2013

December, 2013 April, 2014 TOR., 24. 6. 2014

KULTURNI DNEVI Vsebina Glasbeno-likovna delavnica na Sorici (CŠOD) Gledališka predstava Dan plesa Zaključek šolskega leta, proslava

Vodja Černivec, Premk

Černivec, Premk Malus Jeraj Černivec, Premk


NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Vsebina Vodja ROR., 24. 9. 2013 Pikin festival v Černivec, Premk Velenju Oktober, 2013 Zdravniški Černivec, Premk pregled Januar, 2014 Poskusi z vodo Černivec, Premk

Datum Oktober, 2013 TOR., 4. 2. 2014

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Prometni dan

PON., 17. 3. 2014

Poštni muzej Polhov Gradec Evakuacija, fotografiranje

Datum TOR., 10. 9. 2013

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Jesenski pohod – Sv. Primož

SRE., 15. 1. 2014

Vodja Blažič Černivec, Premk Marenče, Jenc

Vodja Potočnik, Tominšek

Sankanje, smučanje, pohod Veter v laseh

M. Kimovec

Junij, 2014

Atletski troboj

Rozman, Cankar

Junij, 2014

Zaključni izlet

Černivec, Premk

TOR., 13. 5. 2014

Jarc


Načrt dnevov dejavnosti – 4. razred

KULTURNI DNEVI Datum Vsebina Vodja ČET., 10. 10. 2013 Šola nekoč – Ciperle Slovenski šolski muzej, Ura lepopisa December, 2013 Ogled gledališke Knez, Jereb predstave TOR., 24. 6. 2014 Zaključek Ciperle, Jereb, šolskega leta, Knez proslava NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Vsebina Vodja TOR., 17. 9. 2013 Sonce in senca, od Jereb zore do mraka (LŠN Zambratija) Oktober, 2013 Prometni dan Jereb, Blažič Februar, 2014

Električni krog, svetilnik

Ciperle, Jereb, Knez


Datum PET., 20. 9. 2013

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Raziskovanje trdnosti materialov Izdelava in preizkus modela vozička Vodni hram in vodno kolo Evakuacija, fotografiranje ŠPORTNI DNEVI Vsebina Tekmovanje v plavanju

SOB., 21. 9. 2013

Pohod (LŠN Zambratija)

Ciperle, Jereb, Knez

Januar, 2014

Sankanje, smučanje, drsanje, pohod Veter v laseh

Debeljak, Ukmar

Zaključna ekskurzija s športno vsebino, Velika planina

Bečan

Datum ČET., 19. 9. 2013

December, 2013

Januar, 2014 PON., 17. 3. 2014

ČET., 15. 5. 2014 Junij, 2014

Vodja Ciperle, Jereb, Knez Ciperle, Jereb, Knez Ciperle, Jereb, Knez Marenče, Jenc

Vodja Jereb

Jarc


Načrt dnevov dejavnosti – 5. Razred KULTURNI DNEVI Datum Vsebina Vodja ČET., 10. 10. 2013 Filmska vzgoja, Ukmar kino December , 2013 Gledališka Jereb, Knez predstava TOR., 24. 6. 2014 Zaključek Debeljak, Ukmar šolskega leta, proslava NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Vsebina Vodja PON., 18. 11. Arboretum Volčji Ukmar 2013 Potok (CŠOD) TOR., 4. 2. 2014 ZŠN: Temperatura, Ukmar vreme, taljenje PON., 24. 4. Jama Dimnice pri Debeljak 2014 Kozini (CŠOD)

Datum Oktober, 2013

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Prometni dan

Vodja Blažič

PON., 17. 3. 2014

Evakuacija, fotografiranje

Marenče, Jenc

April, 2014

Spretnostni poligon

Kimovec


Junij, 2014

Datum SRE., 18. 9. 2013 Januar, 2014

PON., 3. 2. 2014 PET., 7. 2. 2014 ČET., 15. 5. 2014

Steklarstvo, ustvarjalne delavnice ŠPORTNI DNEVI Vsebina Pohod: Sveti Tilen – Stari grad Sankanje, smučanje, drsanje, pohod ZŠN-alpsko smučanje ZŠN-alpsko smučanje Veter v laseh

Debeljak

Vodja Debeljak Debeljak, Ukmar

Ukmar Ukmar Jarc

Načrt dnevov dejavnosti – POŠ Utik Datum SRE., 9. 10. 2013

December, 2013 Februar, 2014 April, 2014

KULTURNI DNEVI Vsebina Glasbena in likovna delavnica na Sorici (CŠOD) Gledališka predstava Arheovedova učna delavnica Dan plesa

Vodja Čebulj Stare 1.c, 2.c, 3.c Merčon 1.c, 2.c, 3.c Pipan 1.c, 2.c, 3.c Pipan, plesna šola 1.c, 2.c, 3.c


NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Vsebina Vodja Oktober, 2013 Sadovnjak, gozd, Čebulj Stare travnik 1.c, 2.c, 3.c PON., 4. 11. 2013 Arboretum Volčji Čebulj Stare; 2.c SRE., 5. 2. 2014 Potok Pipan; 3.c Maj, 2014 Poštni muzej Osolnik; 1.c Polhov Gradec Živalski vrt Ljubljana April, 2014 Dan zdravja Pipan 1.c, 2.c, 3.c TEHNIŠKI DNEVI Datum Vsebina Vodja Oktober, 2013 Prometni dan Blažič 1.c, 2.c, 3.c December, 2013 Izdelava čestitk, Pipan, Merčon, dekoracija šole Č. Stare 1.c, 2.c, 3.c PON., 17. 3. 2014 Evakuacija, Marenče, Pipan fotografiranje 1.c, 2.c, 3.c


Datum TOR., 10. 9. 2013 SRE., 15. 1. 2014 PON., 12. 5. 2014

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Jesenski pohod – Sv. Primož Sankanje, smučanje, pohod Veter v laseh

Junij, 2014

Atletski troboj

Junij, 2014

Zaključni izlet

Vodja Potočnik, Tominšek 1.c, 2.c, 3.c M. Kimovec 1.c, 2.c, 3.c Jarc 1.c, 2.c, 3.c Cankar, Rozman 1.c, 2.c, 3.c Pipan 1.c, 2.c, 3.c

PREDMETNA STOPNJA

Načrt dnevov dejavnosti – 6. razred Datum TOR., 24. 12. 2013 ČET., 13. 3. 2014 TOR., 24. 6. 2014

KULTURNI DNEVI Vsebina Novo leto (gledališka predstava) Filmske delavnice (Ljubljana) Zaključek šole

Vodja Osolnik

Fajdiga Peterka


NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Vsebina Vodja PET., 6. 9. 2013 Rakov Škocjan, Stružnik Cerkniško jezero, grad Snežnik PON., 7. 4. 2014 Tabor – Peca Osolnik TOR., 8. 4. 2014 Tabor – Peca Osolnik TEHNIŠKI DNEVI Datum Vsebina Vodja PET., 8. 11. Papir – Parnas Klopčič 2013 PON., 17. 3. Evakuacija, Marenče, Jenc 2014 fotografiranje, delavnice v šoli SRE., 9. 4. 2014 Tabor – Peca Osolnik ČET., 10. 4. Tabor – Peca Osolnik 2014 ŠPORTNI DNEVI Datum Vsebina Vodja ČET., 10. 10. Plavanje Jenc, Robar 2013 SRE., februar, Zimski športni dan Jenc, Robar 2014 PET., 11. 4. Tabor – Peca Osolnik 2014 SRE., 14. 5. Veter v laseh Jarc, Jenc, 2014 Robar PON., 23. 6. Vodne aktivnosti – Grilc, Jenc 2014 Terme Ptuj/Čatež/Aqualuna


Načrt dnevov dejavnosti – 7. razred Datum TOR., 24. 12. 2013 ČET., 13. 3. 2014 TOR., 24. 6. 2014

KULTURNI DNEVI Vsebina Novo leto (gledališka predstava) Narodna galerija, ogled Ljubljane Zaključek šole

Vodja Osolnik

Klopčič, Osolnik Peterka

NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Vsebina Vodja PET., 6. 9. 2013 Šempeter, Rogaška Bečan Slatina TOR., 8. 4. 2014 Geografske Bečan značilnosti občine Vodice ČET., 10. 4. 2014 Orientacija Špenko SLŠ Škofja loka Klopčič TEHNIŠKI DNEVI Datum Vsebina Vodja PET., 8. 11. Statika/Robotika Kermavner 2013 PON., 17. 3. Evakuacija, Marenče, Jenc 2014 fotografiranje, delavnice v šoli PET., 11. 4. SLŠ Škofja loka Klopčič 2014 Orientacija Špenko PON., 16. 6. Zemlja, voda, zrak Stružnik, Bečan 2014


Datum ČET., 10. 10. 2013 SRE., februar, 2014 SRE., 14. 5. 2014 SRE., 21. 5. 2014 PON., 23. 6. 2014

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Pohod

Vodja Jenc, Robar

Zimski športni dan

Jenc, Robar

Veter v laseh

Jarc, Jenc, Robar Jenc, Robar

Atletski mnogoboj Vodne aktivnosti – Terme Ptuj/Čatež/Aqualuna

Grilc, Jenc

Načrt dnevov dejavnosti – 8. razred Datum TOR., 24. 12. 2013 ČET., 13. 3. 2014 TOR., 24. 6. 2014

KULTURNI DNEVI Vsebina Novo leto (gledališka predstava) Po Prešernovih stopinjah Zaključek šole

Vodja Osolnik

Peterka, Fajdiga

Peterka


NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Vsebina Vodja PET., 6. 9. 2013 Prekmurje Winkler, Grilc PON., 19. 5. Tabor – Grilc, Osolnik 2014 Novinarstvo ČET., 22. 5. Tabor – Poljanska Grilc, Jančič 2014 dolina in Radenci Datum PET., 8. 11. 2013 PON., 17. 3. 2014 TOR., 20. 5. 2014 SRE., 21. 5. 2014

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Kovine

Vodja Klopčič

Evakuacija, fotografiranje, delavnice v šoli Tabor – Orientacija

Marenče, Jenc

Tabor – Etnologija Bele krajine

Grilc, Bizant

Grilc, Špenko


ŠPORTNI DNEVI Vsebina Pohod

Vodja Jenc, Robar

Zimski športni dan

Jenc, Robar

SRE., 14. 5. 2014

Veter v laseh

Jarc, Jenc, Robar

PET., 23. 5. 2014 PON., 23. 6. 2014

Tabor – Rafting, kolesarstvo Vodne aktivnosti – Terme Ptuj/Čatež/Aqualuna

Grilc

Datum ČET., 10. 10. 2013 SRE., februar, 2014

Grilc

Načrt dnevov dejavnosti – 9. razred Datum TOR., 24. 12. 2013 PON., 12. 5. 2014 (po NPZ) PET., 13. 6. 2014

KULTURNI DNEVI Vsebina Novo leto (gledališka predstava) Cajon glasbene delavnice Valeta

Vodja Osolnik

Grajzar

Robar, Jančič


NARAVOSLOVNI DNEVI Datum Vsebina PET., 6. 9. 2013 Idrija ČET., 24. 4. 2014 TOR., 11. 6. 2014

Datum PET., 8. 11. 2013 PON., 17. 3. 2014 ČET., 20. 3. 2014 ČET., 12. 6. 2014

Vodja Jančič

Avstrijska Koroška

Stružnik

Tabor – Soča

Jančič, Grilc

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina SGTŠ Radovljica, Muzej čebelarstva Radovljica Evakuacija, fotografiranje, delavnice v šoli Ogled smučarskih poletov (Planica) Pivovarna Union

Vodja Bizant

Marenče, Jenc

Jenc, Robar

Bizant


Datum ČET., 10. 10. 2013

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Pohod

Vodja Jenc, Robar

SRE., februar, 2014

Zimski športni dan

Jenc, Robar

SRE., 14. 5. 2014

Veter v laseh

Jarc, Jenc, Robar

PON., 9. 6. 2014

Tabor – Soča Rafting, Trdnjava Kluže Tabor – Soča

Grilc, Jančič

SRE., 10. 6. 2014

Jančič, Robar

Načrtovani datumi za izvedbo posameznih dni dejavnosti so odvisni tudi od vremena in zunanjih izvajalcev, zato se lahko zgodi, da bo določen dan dejavnosti izveden na drug datum, kot je zapisano v publikaciji. Učenci in starši so pred izvedbo dneva dejavnosti obveščeni o vsebini, organizaciji in ceni dneva dejavnosti.


.:: PROJEKTI V šolskem letu 2013/14 bomo sodelovali pri naslednjih projektih: Mednarodni projekti: -

Eko šola kot način življenja

-

Zdrava šola

-

TIMSS 2012, PIRLS 2013

-

Shema šolskega sadja

Državni projekti: -

E-kompetentna šola

-

Simbioza

-

Rastem s knjigo – 7. razred

Šolski projekti: -

Šolska in vrstniška mediacija

-

Obletnica OŠ Vodice

-

Vzpostavljanje baze znanja izobraževanju (domače naloge)

-

Prometna varnost

-

5 minut za branje / poslušanje

-

Bonton

-

Sproščanje v razredu

-

Fakultativni angleščine

pouk

za

zgodnjega

kakovost

v

poučevanja


Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte in raziskovalne naloge, ki jih izvajajo z učenci v okviru pouka ali v okviru interesnih dejavnosti. .:: TEKMOVANJA Z našimi učenci tekmovanjih:

bomo

sodelovali

na

naslednjih

-

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, 2. – 9. r.;

-

Bralna značka, 1. – 9. r.;

-

Angleška bralna značka, 4. – 9. r.;

-

Nemška bralna značka, 7. – 9. r.;

-

EKO bralna značka, 1. – 9. r.;

-

Tekmovanje iz angleškega jezika, 8. in 9. r.;

-

Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje, 8. in 9. r.;

-

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje, 8. in 9. r.;

-

Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje, 8. in 9. r.;

-

Tekmovanje iz astronomije za Dominkovo priznanje, 7. – 9. r.;

-

Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje, 1. – 9. r.;

-

Računanje je igra, 2. – 4. r.;

-

Tekmovanje iz razvedrilne matematike, 4. – 9. r.;

-

Tekmovanje iz logike, 3. – 9. r.;


-

Mednarodno tekmovanje Genius Logicus, 6. – 9. r.;

-

Tekmovanje iz znanja računalništva (cicicad), 7. – 9. r.;

-

Tekmovanje iz geografije, 7. – 9. r.;

-

Tekmovanje iz zgodovine, 8. in 9. r.;

-

CICI – Vesela šola, 1. – 4. r.;

-

Vesela šola, 4. – 9. r.;

-

Male sive celice, 7. r.;

-

Debatni klub, 7. – 9. r.;

-

Srečanje mladih tehnikov, 5. – 9. r.;

-

Mladi gasilec, 4. – 9. r.;

-

Konstruktorstvo: lego DACTA, 4. – 6. r.;

-

Robotika, 7. – 9. r.;

-

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, 1. – 5. r.;

-

Zlati sonček, 1. –3 . r.;

-

Krpan, 4. – 6. r.;

-

Kaj veš o prometu?, 5. – 9. r.;

-

Zlata kuhalnica, 7. – 9. r.;

-

Območno srečanje folklornih skupin, 1. – 5. r.;

-

Tekmovanja v športnih panogah (košarka, odbojka, nogomet, atletika, športna gimnastika, med dvema ognjema, tek, šah …);

-

Orientacijski tek, 4. – 9. r.


Pri likovni vzgoji in slovenskem jeziku se bodo posamezni oddelki in učenci udeležili razpisanih natečajev po izboru mentoric/mentorjev. .:: INTERESNE DEJAVNOSTI Mentorji interesnih dejavnosti na naši šoli so učitelji na njej in zunanji sodelavci. Učitelji na naši šoli bodo mentorji naslednjih dejavnosti: RAZREDNA STOPNJA Interesna dejavnost

Mentor

Razred

Dan

Ura

Gibalne urice

Joži Nastran Brank

1.r

čet.

12.10 – 12.55

Gimnastika

Joži Nastran Brank,

2. in 3.r

tor.

15.00 – 16.30

Miha Kimovec Gimnastika

Joži Nastran Brank,

4. – 6.r

tor.

16.30 – 18.00

Folklora

Joži Nastran Brank

2. – 5.

čet.

13.00 – 13.45

Eko krožek

Vika Ciperle

4., 5.

sre

7.40 – 8.25

Otroški pevski zbor

Tomaž Grajzar

1. – 3.

pon.

13.00 – 13.45

Otroški pevski zbor

Tomaž Grajzar

4. – 6.

tor. sre.

7.40 – 8.25 7.40 – 8.25

Pravljični krožek

Alenka Jereb

1. – 3.

pon.

13.00 – 13.45

Šolska skupnost

Alenka Jereb

1. – 9.

čet.

7.40 – 8.25

Bralna značka

Jana Potočnik

1. a

pet.

7.40 – 8.25


Mirjam Osolnik

1. b

pon.

12.10 – 12.55

Urša Merčon

1. c

sre.

7.40 – 8.25

Greta Rozman

2. a

sre.

7.40 – 8.25

Vesna Cankar

2. b

tor.

13.00 – 13.45

Amadeja Čebulj Stare

2. c

pon.

12.10 – 12.55

Marta Černivec

3. a

pon.

12.10 – 12.55

Mojca Premk

3. b

sre.

13.00 – 13.45

Špela Pipan

3. c

pon.

12.10 – 12.55

Vika Ciperle

4. a

čet

7.40 – 8.25

Alenka Jereb

4. b

čet.

7.40 – 8.25

Teja Knez

4. c

pon.

13.00 – 13.45

Mira Debeljak

5. a

čet.

13.00 – 13.45

Eva Ukmar

5. b

pet.

13.00 – 13.45

Šah

Vinko Borovnik

1. – 5.

tor.

14.00 – 16.00

Pravljični krožek

Amadeja Čebulj Stare

1. – 3./Utik

čet.

7.40 – 8.25

2., 3.

tor.

13.00 – 13.45

Ustvarjalne delavnice

Mirjam Osolnik

Ustvarjalne delavnice

Jana Potočnik

1.

čet.

13.00 – 13.45

Kuharski krožek

Gregor Bizant

4.

sre. (parni teden)

13.00 – 13.45

Likovni krožek

Eva Ukmar

4., 5.

sre.

13.00 – 13.45

Folklora

Urša Merčon

1. –

tor.

13.15 –


3./Utik

14.00

Gledališki krožek

Špela Pipan

1. – 3./Utik

sre.

13.15 – 14.00

Krožek za razmišljanje

Špela Pipan

1. – 3./Utik

tor.

7.40 – 8.25

Otroški pevski zbor

Urša Merčon

1. – 3./Utik

pon.

12.00 – 12.45

Športne igre

Miha Kimovec

1. – 3./Utik

čet.

14.30 – 15.30

Golf

Miha Kimovec

1. – 3./Utik 4.– 6.

pon. čet.

14.00 – 15.00 7.40 – 8.25

Kolesarski izpit

Miha Kimovec

5.a, 5.b

pon., pet.

7.40 – 8.25

PREDMETNA STOPNJA Bralni klub

Nada Fajdiga

6. – 7.

čet.

13.00 – 13.45

Knjižničarski krožek

Urška Š. Cunder

5. – 9.

čet.

13.00 – 13.45

Bralna značka

Urška Š. Cunder

6. – 9.

tor.

7.40 – 8.25 13.00 – 13.45

Igrajmo se z besedami

Irena Osolnik

6. – 9.

čet.

13.00 – 13.45

Vrtnarski krožek

Andreja Bečan

4. – 6.

sre.

13.10 – 14.00

Likovni krožek

Darinka Klopčič

6 .– 9.

pon.

14.00 – 14.45

Namizni tenis

Jana Jenc

6. – 9.

sre.

13.00 – 14.30 vsak drugi teden


Astronomija, Razvedrilna matematika

Klavdija Cof Mlinšek

7. – 9.

po dogovoru

Odbojka, badminton

Anita Robar

6. – 9.

Spletni časopis

Barbara Kermavner

8., 9.

Šah

Vinko Borovnik

6. – 9.

tor.

14.00 – 16.00

Otroški pevski zbor

Tomaž Grajzar

4. – 6.

tor.

7.40 – 8.25

Mladinski pevski zbor

Tomaž Grajzar

7. – 9.

pon.

13.00 – 13.45 7.40 – 8.25

Male sive celice

Irma Janežič

6., 7.

Orientacija in veščine življenja v naravi

Franci Špenko

6. – 8.

pet.

13.00 – 13.45

Planinski krožek

Stanka Stružnik

1. – 9.

Izleti/ pohodi 1-krat na mesec ob sobotah

Sestanek s starši tretji teden v septembru

pet.

13.50 – 14.35 po dogovoru

sre.

po dogovoru

V zgornji razpredelnici so interesne dejavnosti, v katere se učenci vključujejo glede na svoj interes, do konca meseca septembra. Izvajanje ID pa se začne v oktobru. Realizacija ponujenih dejavnosti je zato odvisna od števila vključenih učencev. Nekatere dejavnosti, med njimi je največ športnih in plesnih, bodo vodili zunanji sodelavci. Te bodo potekale pod okriljem športnih in plesnih klubov, ki prevzamejo tudi vso odgovornost za strokovno izvajanje in varnost


učencev med izvajanjem dejavnosti tekmovanjih, ki se jih bodo udeležili.

Interesna dejavnost Atletika Judo Ples

Košarka

Nogomet

in

na športnih

Mentor

Razred

Dan

Ura

AK Medvode

1. – 3. 4. – 9.

pon.

17.00 – 19.00

sre.

17.00 – 19.00

1. – 6.

sre.

13.45 – 15.45

pet.

13.30 – 15.30

ŠD Mala šola juda Plesna šola STUDIO RITEM

1. – 6.

tor. čet.

16.15 – 17.15 14.00 – 16.45

Plesna šola MIKI

1. – 5.

sre.

13.15 – 15.00

KK Šenčur

4. – 9.

pon. tor. čet.

15.45 – 16.45 14.00 – 15.00 17.00 – 18.00

NK Šenčur

1. – 3.

čet.

15.00 – 17.00

NK Radomlje

1. – 3.

pet.

16.00 – 17.00

Badminton

BK Medvode

1. – 5.

sre.

15.30 – 16.30

Ritmična gimnastika

Tjaša Šeme

1. – 9.

pet.

17.00 – 18.30

Taekwondo

TDK KORYO

1. – 9.

tor., čet.

16.30 – 18.30

Jezikovni tečaj

Moj prijatelj

1. – 4. 5. – 9.

po dogovoru

Za program, kvaliteto in ceno interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci, šola ne odgovarja. .:: POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v okviru interesnih dejavnosti in pri delu v oddelčni skupnosti. Uspešnim in prizadevnim učencem se ob zaključku šolskega leta podeljujejo pohvale mentorjev in pohvale razrednikov ter


priznanja z različnih tekmovanj. Ravnatelj na slovesni podelitvi podeljuje učencem zlata in srebrna priznanja, ki so jih dosegli na različnih področjih šolskih tekmovanj. Na zaključni slovesnosti devetošolcem mentorji in razredniki podelijo pohvale in priznanja za uspešno zastopanje šole na raznih področjih, pohvalo za odličen uspeh v devetem razredu, ravnatelj pa posebno plaketo za odličen uspeh v vseh razredih osnovne šole. Najuspešnejše učence devetih razredov, ki so bili odlični v vseh razredih, nagradi tudi župan s praktičnimi darili. Ravnatelj šole na predlog učiteljskega zbora podeli naziv »Častni učenec šole«. To posebno priznanje dobijo učenci, ki so dosegli izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja na različnih področjih (najmanj tri zlata priznanja) in s svojim delom oziroma odnosom do učiteljev, učencev ter vseh zaposlenih na šoli dajejo zgled ostalim učencem. .:: ŠOLSKI OKOLIŠ, PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO CENTRALNA ŠOLA Vodice, Bukovica, Utik, Koseze, Šinkov Turn, Selo, Vesca, Vojsko, Povodje, Skaručna, Polje, Repnje, Dobruša, Dornice, Zapoge, Torovo. PODRUŽNICA UTIK Bukovica,

Utik,

Šinkov

Turn,

Selo,

Vesca,

Koseze.

PREVOZ Učenci matične šole, ki so od šole oddaljeni več kot 3 km ali nimajo na relaciji vožnje šolskega avtobusa urejenih varnih poti – hodnikov za pešce, imajo zagotovljen prevoz v šolo in iz šole. Učenci, ki pridejo predčasno oziroma tisti, ki čakajo na prevoz, se lahko zadržujejo v


učilnici jutranjega varstva vozačev (samo po predhodni prijavi v začetku šolskega leta), po končanem pouku pa v knjižnici oziroma v določeni učilnici. VARNA POT V ŠOLO Starši, poskrbite, da bodo učenci prihajali v šolo pravočasno. Hodijo naj po pločniku, sicer pa po levi stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Veliko pozornost namenite prehodu čez glavno cesto. Za prečkanje le-te obvezno uporabljajte prehode za pešce. Posebno bodite pozorni na promet ob Kamniški cesti. Cesta je zelo prometna, zato ne uporabljajte bližnjic ampak samo označene prehode. Če učenci prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko. Zaradi večje varnosti vseh učencev želimo, da ne prihajajo v šolo z rolerji ali motorji.


.:: PODRUŽNIČNA ŠOLA UTIK STROKOVNI IN DRUGI SODELAVCI 1.c

Urša Merčon

razredničarka

2.c

Amadeja Čebulj Stare

razredničarka

3.c

Špela Pipan

OPB 1

Katja Anžin

razredničarka vodja POŠ Utik učiteljica

OPB 2

Miha Kimovec

učitelj

Urška Ščavničar knjižničarka Cunder Saša Šimnovec defektologinja Silva Kimovec Marjetka Šilc

kuharska pomočnica čistilka socialna delavka

DELO NA ŠOLI Od 6.30 do 8.20 je organizirano jutranje varstvo. Starši, ki otroke pripeljete pred 7.00, jih pospremite v varstvo v vrtec, od koder jih ob 7.00 dežurni učitelj odpelje v zgornjo učilnico. Ob 8.00 je zajtrk. Pouk se začne ob 8.30 in traja do 12.00 oz. do 12.50, kadar imajo učenci pet ur pouka. Vmes je odmor za malico; od 10.00 – 10.30. Predura se prične ob 7.40. Ta ura je namenjena interesnim dejavnostim, dopolnilnemu pouku ali dodatnemu pouku. Prva ura rednega pouka se prične ob 8.30.


Od 12.05, ali od 13.00, ko imajo učenci pet ur pouka, do 16.30 je organizirano podaljšano bivanje, kjer učenci pojedo kosilo, se igrajo, pišejo domače naloge, ustvarjajo izdelke; v tem času potekajo tudi interesne dejavnosti. Večina dejavnosti poteka v sodelovanju z matično šolo. Učenci enkrat mesečno (tretji torek v mesecu), v okviru pouka, obiščejo računalniško učilnico ter šolsko knjižnico. Organiziramo tudi dejavnosti izven pouka, se povezujemo z organizacijami v kraju ( z društvom upokojencev, s prostovoljnimi gasilskimi društvi), pripravljamo kulturne prireditve za starše in krajane, v okviru pouka radi obiščemo in si ogledamo bližnje kmetije, nasade, čebelnjake,…. AKTIVNOSTI OB POUKU IN PROJEKTI Vsi zaposleni se trudimo in želimo ustvariti okolje, v katerem se bodo otroci dobro počutili, prihajali v šolo nasmejani in razvijali svojo ustvarjalnost v prijetnem, zdravem in spodbudnem okolju. Sami in v sodelovanju z matično šolo si bomo prizadevali za kvalitetno izpeljavo dodatnih aktivnosti in projektov: - tečaj plavanja v CIRIUS-u Kamnik(3. razred), - športne, likovne, naravoslovne in družboslovne interesne dejavnosti, - Škratki in škratje (skrb za mlajše), - športni program »Zlati sonček«, - Sami znamo skrbeti za varnost, - Sodelovanje v mreži zdravih šol, - Bralna značka in Eko bralna značka, - Tekmovanje iz logike (3. razred) - Matematični kenguru, - aktivno vključevanje v dejavnosti EKO šole.


INTERESNE DEJAVNOSTI Interesna dejavnost

Mentor

Razred

Dan

Ura

Bralna značka

Urša Merčon

1.c

sre

7.40-8.25

Amadeja Čebulj Stare

2.c

pon.

12.1012.55

Špela Pipan

3.c

pon.

12.1012.55

Pravljični krožek

Amadeja Čebulj Stare

1.-3.c

čet.

7.40-8.25

Folklora

Urša Merčon

1.-3.c

tor.

13.1514.00

Gledališki krožek

Špela Pipan

1.-3.c

sre.

Krožek za razmišljanje

Špela Pipan

1.-3.c

tor.

13.1514.00 7.40-8.25

Otroški pevski zbor

Urša Merčon

1.-3.c

pon.

12.0012.45

Športne igre

Miha Kimovec

1.-3.c.

čet.

14.3015.30

Golf

Miha Kimovec

1.-3.c

pon.

14.0015.00

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Vsi na šoli si želimo uspešnega sodelovanja s starši, ker le tako lahko sproti rešujemo težavice, da le-te ne prerastejo v težave. Govorilne ure bodo vsako tretjo sredo v mesecu ob 17.30, oziroma po dogovoru z razredničarkami. 16.10.2013 -

20.11.2013 19.3.2014

18.12.2013 16.4.2014

15.1.2014 14.5.2014


Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.

1. c

Urša Merčon

sreda

OPB 1., 2. c

Katja Anžin

sreda

2. c

Amadeja Čebulj Stare Špela Pipan Miha Kimovec

sreda

3. c OPB 2., 3. c

9.15 – 10.05 10.30 – 11.15

zbornica

sreda

8.30 – 9.15

zbornica

sreda

11.20 – 12.05 12.05 – 13.00

zbornica

zbornica

zbornica

KNJIŽNICA Knjižničarka Urška Ščavničar Cunder bo obiskovala podružnično šolo enkrat tedensko – ob petkih od 12.00 dalje. Učenci si bodo lahko izposodili knjige za domače branje, bralno značko ter knjige za svojo zabavo. Izmenjava knjig bo potekala v zgornji (večji) učilnici.

Publikacija OŠ Vodice 2013 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you