Page 1

www.katalog.zawsze.com.pl

-

"


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl

I FL I

RC'

+ l V

T

IltMING (JAY C R ト連M SI'F 15


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl

GRAT S wR • Honica Belluccl. Czery Konsultantki Orif1ame pl'ezentU)4

,woJ< ulubione produkty.WszystIGc wyglądają niesamoWJc~ I lesteśmy z n~zw)'lde

n>Ch dumrMl Udantch zakupów!

...

Zapraszamy na strony 10--19 6

Moda

_-


www.katalog.zawsze.com.pl Polska

Alicja S贸jka

Tereza Litosova Czechy

Moo. 7


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl

ORIFLAME

••• •••

BI Ol lf.LlNIC


www.katalog.zawsze.com.pl Intensywnie nawilżający krem na dzieńAqua.Rhythm

troszczy s ię o potrzeby mojej skóry, nawilża;ąc ją długotrwale i głęboko,

Intensywnie nawilta;ący balsam pod oczy Aqua-

Rhythm skórę

rozjaśnia

i usuwa

ciemne obwOdki pod oczami.

U 'Vl)}Jam intensywnie serii kosmetykólv Aqua Rythm, aby zacboll'ać

tIllodzieliczepiękllo 1110jej skóIJ"


www.katalog.zawsze.com.pl AQ!dA-RHYTHM Ochronna moc

n awilże n ia

Rorłou.io

CD

I nowIli o

oriflome

Glebo." Rowlli a ~pnel(;Y

"'"'

w<

r<::

,

~o<ru

r,M •

O

o riflame

Zopoblet<>

,AQl!A - RHYT~

1I,,,,de wIlIoci w' ocy

Q) Aqua-Rhythm Intense Hydratlon In te n sywnie n:aw llh.I~(f ~ r em na dz le,; A qua. Rhythm P",........ca odpowiłOn, potlom n.w.lien .. , pom~. skOn .. ucho......: młody wn'.<1. Kompleks HydroPrOIKI no u~,. powlQWlnłu zm>ruczek będ~c1"h efektem pn~un.nl. skóry. 50 mi 8S8.00n

18662

® Aqua-Rhythm Intense Hydrat,on

@Aqua-Rhythm!ntense Hydratlon

Youth Preserve Dar Cream

69,00

42,90

Youth Preserve N,ght Cream Inten sy_n '"

nilwllt.aj~y

Youth Preserve Eye Contour Balm

k ...m!UI noc

Aqua . Rhythm Sku'e<:znie .... wilia skó rę. podcu.<gdy Ty .macmle lpi ... Rano Twoi<> . kór;, ~.t wypoczęta i pełnI ... ,(2.looICI 50 mi 858.00n

19681

69,00

42,90

Inte n l y .....1e n a w!l bj"c)' b alsam pod oc:>)' A q ua . Rhythm Prze<:;wtmarnczkowy ~Ium redukuje op\i(hn~ci., coenle pod ""umi 15 mi 1993.3311

49,00

18675

29,90 poelęgroac;a

twarzy

11


www.katalog.zawsze.com.pl

Nakładam

serum energetywjące Ecollagen [3D+] pod kremy na dzler. i na noc,aby moja skóra była jeszcze bardzicl odżywiona.

S /oslIj€ seri€ Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy Ecollagen (lD+] jest łatwy w aplikacłi. Natychmiast redukulc ciemne obwódki. opuchnięcia oraz linie mimiczne.

Ecollagen IJlOja skóra


[3D+) www.katalog.zawsze.com.pl

ECOLLĄGEN WypełnIa

>m.lrszcm w 3 'H)'ITlWJoth

fI.e<l~""", '""', '>lU"

'Pu< h~

oriflame

CD Ecollagen [3D+ l Energ smg Cocktail

E llagen [30+]

Se ..... m

-Wnnlde N'ght Cream

e~'

gety'luMce Ec~' gen [lD+]

Dwufazowe ....-um przeciwmwuczkowe z W)'1OoIc.o

Kren, pn:ec ;W~łn ar nnkowy n a noc E<:ollagen [30+] 50 mi I r98,oon

202U

"",,,,,,,:>Od oczam i

sI<onc~n~

komplel<sem trojpeptydowym

I kwa..,." h .. lllronowym.30 mi 1996.67/1

79,90

59,90

19893

9'i':

59,

.@Ecolla

rJD+] Anti-Wnnlde Eye Care

Kr-em przed_iw ..

d

'1 pod 0<:"1

Ecollalen pD+] Lekki ~ >Mdoun.e ....ygQdu vn:.rna:l<i i lInie mlmk_ orU unnlej'u obnęl<i ; " .....e pod ocuml. 15ml /993,JJII

2022<4

49,00

29,90


www.katalog.zawsze.com.pl ,

~

~,~;ow-~?:_~~W1m.łr

ll7 ,>we;

J

y Da)' to T ,me I!,;~>

a

r I "mocn" nawl W'la.

nf,

13

IJC

De ,katna ~ko·:II w o_olltach >czu jest gbd$U i mocn,el~':" ::ta $pr3Wą rozswu:!t1aj;lcego ~,("rnu pc i oczyTime Rrv(',sm.; I'1Tcnse.

UIIJielbiaJ!1 serię Time Reversing In Tense pOllieJlJaż sprawia, ~ że moja cerajestjędrniejsza i bardziej elastyCZNa.

JJ


www.katalog.zawsze.com.pl

TIME REVERSING :~nTense

Intensywna ochrona dla. skóry po menopao.we

<D

_.""

Po-lld

łe"'" pod

orillome

l

liMĘ '\E..~n~~ ING -"

~ 1UJJ~TOI(CIl!AO'

""

.........

_- .~

,

<D Tlme Rever5lng InTense

6 ;;,;,

tvery Day Pe rfe<:tor Cream $?F 12

Oeep Nlght Reformer

K~~m

Pr zeci Wl marnn kowy k ~ m Nl ght Re form". Tim e Reversing NIezwykłe poI~czenoe .. lny<:h . kladn,ków aktywnyCh: kompIKlu B·ProsUmllline"'; uuk..ntyny. MoIny<:h przywro.:,( uczucie komfonu. Chroni DNA kol'l'lÓ<'ek przł<! uukod,en,am; . e wn<:<rmym, oraz J>OI>'"'I.wł. g ę.toK Iltdrnok daj.ulci cery. SO mi 1198.0011

pruciw z marsznkowy SPF 11 Every Oay Pe rf"ctor Time Ae versing Zw~lc ... oznaki os" b~nl& .kMy spowodowooow ~Ul~ N2W'IIi>.. pnYWr;lC> ,~<t.M':. ",.macnia. SO mi

H98.0011

17452

oc-"

99,00

59,90

18191

Eye IIlumlnator

99,00

59,90

Rodwie tlają(y

kre m pod ou)' Tim e Revers ing InTense Sku.eotI'" r~ne""'le Mlik>oUl~ 1~ po menopJluzte. W )'Ibdu 14; uebst)'ul'lia. po""',al~c udukow>ć OpIKhnj,ę". I oen!e pod oczam i. 15 mi

2)26.67/1

~Q

21345

34,90 ptelęgnaqa

twar7y 15


www.katalog.zawsze.com.pl Łagodzący krem na dzien

Optimals Num Calm zapewnia mojej wrażliwej cen.e kojące nawilżenie. Daje lej uczucie komfortu utrzymując wilg«

i redukując

napięcie.

Uwielbiam moją skórę kiedy jen nawI Iiona

i zrelaksowana łagodzącemu

dzięki

kremowi

na noc Oplimals Nutri Calm.

chrollią ",o/ą Jvm'<!iJllą skórę.

Nie podro?.!'iajq, lIie pOlvod'lją zoczenviellieli. DZięki "il/' "ie !JJIIStY martwić się o swą/q cerę· i


www.katalog.zawsze.com.pl

~ OPTIMALS Optymall'l)' ~ na ptękną skórę:

unflcrT

,

~I

Al NVtn (

.i1n

n ~

ŁOJ<ldd

locnl'Wlenle,,;o

"",..m .. S<Jd\l

""",

I '

l Koi , relobuje j.>Odcu' nu'

oritlame

O ptlmals Nutn CalmIlo! Face Mask

Q) O ptlmals Nutri Calm!" Day Cream

@OptimalsNutri(alm1M Night Cream

l .. godl~c1 krem na dz '"'' Optimals Nuu; Cal ... '"

Lagodzllc", k rem na n oc Optimal. Nutr; Calm ""

Nawilb I koi .u(h~ . wr>.illw~ skórę. d.j ~c je)

Odżyw,a. nawilh I kol skórę. dl>a <I Jej komfon I r el.h w CLUOe ,nu. mi ~98.0011

uczucie komfortu i peln~ ochronę prtez c>1y dlitn. SO mi 498.00"

14659

39,90

24,90

s.o

14678

39,99

24,90

H aseclka do Iwarzy Optimal. Nutr; C alm ' " Nawilb I blcxl.' ltKh~. skłonn~ do podr:at ..... ń cerę. Zawierz komplek. ".pok'i' l~q. wyci~, • eurnel porw<:lki i skł.dnlki ~,utiluj~e. 75 mi

198.67/1

24,99

20558

14,90 pielęgrllqa

twarzy 17


www.katalog.zawsze.com.pl G OlD M.lk & Honey Gold SofteOlng Hand Lotlon B.. I... m do r,\1c Mi.l<" Hon e , Gold Dlon .... !2j4 SIę miękkie. ,hdkoe. n,w<ltOl>e. Eknr,klY mleluo I miodu odźywl'i\'kórę 150 mi 112.6711

19,90

15983

16,90 Mllk & Honey Gold Liqu,d Hand Soap Mydło d o r~k w plynie Milk" Honer Gold _ wkbd wym ie nny Budzo pr.ktyczne rOlw,~unl ..: dokupujesz wkl.d wy m,enny j pnekład," pompkę l orygln, IMlo op. kOWlni • . 300 mi 49.6711

16,90

17557

(( Uwielbiali'

14,90 Odf{yIJ11(y'ąCą

i 1I00J1i/ŻajqCą serię Mi/le & H Olley Go/d.

To (rYsty IlIkslls!

JJ


www.katalog.zawsze.com.pl " ....., Organinny miód .1 I d. ' n:;l,wi lb,nie

0 '" ,c~r.

proteiny mleka

~

(j)

II

O<~

nowi,io

{' .lME 8 ... rH

(, }(X)1ll1 10.0,1,01,

<D Mllk & Honey Gold Ltąuid Hand Soap

i1) M Ik & Ho ney Goid Creme

M ydło

do .... pi e li Hil .. & Honey Go ld Wlej płyn do w.nny. by uwonyc w "".j onę rcl.ksu Ilpoltoju. Miód i mleko odżyw lłl~ i n'w l lbJ~ skórę.lOO mi 69,67/1

płynie

Milk & H one, Gold odiywClym wblciwoiciom eknrakców J m>odu i mleh dłonie I~ m i ę~k'e. gł .dk le , p.chn~ce. 300 mi 41,001/ d o r .. k w

Dv~kl n.w, l hl~cym ł

15578

19,90

12,90

th

Płyn

luh u.u. de l,k'Ulie o«ySZel. jej miękkość. 200 mi 7~.SO/1 w o nę

18249

20,90

15579

14,90 , . . , I włosy

19


www.katalog.zawsze.com.pl ~.

,

,

,l \

'----

ol

...,

N

OFF1CIAL

.~

20

ORIFLAME w ,

,

COSHETICS


www.katalog.zawsze.com.pl

Fl\NTASTYCZNA FRYZURA • WKAZDYCH WARUNKACH

<!) HalrX

BIow-Drym8 Brush

S.uotlca modeluj ~ca HairX Btaw. Dryln, Wymiary' . ,4 ~ 22,S Cm

19,99

20651 To pro.,'~c <\'7, m)',h", jdll

12,90

m~S:Z

()(lr'O,'.-,<dn'" produkt) ,lo SI) h.~Ci'

.,""'"

Q) HairX Styhng Super Style Ha,rspray

\'("'1"'ko.,~,

poIncbujes>.

10 o.uszad.a

Mocno utrwal"j~c:y lalc le r

do ",'Iooóoo, pia" ka do . 'l"tiU':;;, 1nOC' 1O u,,,,,,,,laj'ł"Y la kitr; n"blyucu;'I"Y

do w'",ów Hal rX Skuteun.. utrwlll fryzurę· i nłdłje wiOlom zdro-co bl",ku"_ W. bop~ony ~ntenolem i olejkiem joiobł. 200 mi 64.S011

lakicr... p ta)' d " .....,.ó... :o. "" rii H airX, ~by

U2j"<bC pro«:sj<)naln)" n:rulu. bez

."ma".." .. ,,'17).... u s.)il!l)',

12,90

O ' ;'lSnij wyll'"r.wll)' rcz ull".: 1. _ I " " !lo;.! poriJ <I<> .t)'IiDCji wIo:>oów i'U i'"X nI mokt<t ""'y. _rynai ~' od .. _k >1 PO""'" koońc6w1<l.

......a

(!) HairX Styling Extreme Volume Mousse

...

1. PocItIoI wIDły /lO 1<IIk> p:I<tI'l. Koi .. , ..ich . III .-I<ł - f t ' ł"~ HM-X 8Icw.()ryorc • "'71 .... >MI<i.Su!.......1 dM,,,, ,.., ANta ....... ...,~"...~..,

Pianka do Sly lin.~ jl wlot6 w H airX Oodłi~u objtto",; pionu do wiOlOw. wzmocniona ~ntenolem I olejkiem ~. 200 mi 601.5011

1 . " ' - ' - " " ' - _ , poIcanIi i ut,; IIOXno

_

19,90

18897

... "'.......... <IowlosówH ..·X. rłp ..,.,."., <IIoo'wro'.

~ ~ oM>!

19,99

18872

12,90

~. Sp<-yobl "rturł~lokio ... ~

d o _ t u ..X.

@

\l'TA ri_ZMllt<i ~ 1,.,oaj;.ol

m>C,u)',..,od<... ~ <,,~,>c;o. <pOl'''''' ~ k'M'

Halr X Stylmg

Gloss Booster Spray

<"",,,.. ",iIepI .. """ KhakI kobiecego ,..,...

Nably n.cu ją cy lakler-sprłY

do wlotów Hai rX N. wilia włoly i ~Ie im połysk. b w;en kompleb PO_"~lne. dzię k i któremu włosy odl)'Skuj~ enerzię i lepiej _le ukbdłj\ sa mi 256,0011

20375 _

..

.

iI'W>'OSO~

•• " " ( _ _ l ~ ~. ~ ... ~"""""'".,oo ~_

""'*" 1O-łSlrlt.

19,90

12,90 (.ak> I włosy

21


www.katalog.zawsze.com.pl

,

,

fi

\

ty.uIówo OWTA,11lT N>jwyŁua ""oy<1w.~

lOO'I: słysz.1Iarn opDe. u: ,e=m Zł 'ł"

"c.we

..... Z'eby ffltł. w

11 (61 pc..o

ter'lI53. N,e ~

ich'w~w....t.....~

'flOIoÓb~;~~~

u: w t.., co ty wszystl<.o,

.-". 22

'----

ORIFLAME SWEDEN

OFFICIAL

COSMETtCS


o www.katalog.zawsze.com.pl UZYSKl\J

oriflome BI'.AlJTY

Do

WYRAZISTY REZULTAT W MGNIENIU OKA

Do

40%

DŁUŻSZE*

1..\ 1"'-"") '1")$00 u",·.kl>~ n"'$Om<:>a~.y er..... , ni"'" tdb jn,d ~ ...' bq(u" ...

pomoq 1r7«h I.o<_"k.w., do rTllluja..o ....

Kolo!: który dodaje bIasIoJ I za.pewnoa efelct Irft~,ący

B"au<) 2FX. L"!""",,,,, III;, I~ ma" .';... nw:z )C<kn

do I""'i"k ,

tUM

~,~dki

do ktc..:k Ońn","" Ik~"h S,,-Io .

--"'"'"

l f'ocIo:.rdI ~ '= lvuet" do ~ Qr,fIome Beu.y ~odocI'

.l:;ocqo'-IfIOłI'Z'I' ..... ~

1181. ~ "'~w _''I'b""",

ąc.u ~,,<Io ~.,...qc",

oo:a

.....

-15Oł1

11010 ~

>rrMn ..... kp<,., ~

h>I>oc.."II" ""'....

OriH~;;~::~,.ililiilili~~

Cl1 ~ scel Jui

n... muson Tern 1 tun. ozna.;u poawo.ny . Ieh. 8 mi 2862,5011

Ołu&Ie

wyb...,ć·

36,90

--

@Onllame BealJty lIIum mate Eye Crayon R odwl"tla ją ce kred k i d o powiek Or in a m " Be a u ty 1,6,8062,50ft,

21,99

12,90 (j) Onflame Beauty

Eye Llf'ler Stylo Tun do k re . " k O ri n a m e Bn uty 5tylo 1,6 mi 93 12,50/1

WT"t5"-,~,...,.,,-,,

~ "'P"va<;I. """""'" hl....

O rifl ;une Be auty

UN l

lW)oł<ończmol ,..: ............ w....,.".,....... tus.N do~ bOry wydIt~ llI;5)' , doda ..... ~ob 1_ rtS'H ~bypocb!ł""'"

...

nę$

22,90 r

O~iągn jj ") "'a ..~onl "''''UhM': l. NoIó1 ~ i<rt<I.ę do powte~ Qnn;wne Bewty w ~ Y~ O<koeoo., no powoe.;e , rtl;oe~ , aby ~

TUI1 do 2FX

10362

To " ... y.tko, ,"Cli" f>("'~cb\l""", ol» ,,~.ć ",k g'>' ,. ,rl •.

St)4o, ~-. efclo:t

objętości* <D Onname Beauty 2FX Mascara

n lugo: I ~,~ r/~) orn"dz:.o" li<;" ko~ \lIWC~. <llalcgo 000 -.a,,",u pn.r oobtc l"~~ do ..~(. Orilbmc > 3 cu.k ...,,)'Ch o.lc",ru n.'l-'" Ic.Ltj'l.ccj

więcej

lU"

310<,

'HU

_

UI.ł

V-

29,99

14,90


www.katalog.zawsze.com.pl r--.. _.

jELENAjANKOVIC

'--»-

c

D ................, 28 u"ljO 1~8!.

Uc,b.

zdobrtl'<~

tyt...u."" 11WTA. t ITI' NojwJb.u. po"<)'

.. ,an""'aw"; No- 1 1 ....".... X()8:

·'8)<oe~l..NICEF .... , ~

to "If','eI sza s.aty5W:.qa w morn Gdy ~ och u'rnednete ~.

~Qm

żyt",

~em R(~ef"",""

."' ..... " ~b :IDl 0n:>lo.

,

,

"l

'-.....

ORIFLAME c o E N

OFFICIAL

t.. _ _

COSMETICS


o www.katalog.zawsze.com.pl A SIEBIE ,

B~BARDZIEJ

P

--.-.... I llit

I'" dlul!,m I c .pl.,m dnn, ma"" H ,uz "Jko ()

oriflome

"!1l

flllAl.ITY

U . ..

....

<D

~, 'lo JeS' ",-t..n .. mocne",.,.. k,,,,,..,,

p<>ttzd)"JCS~

p<Jn,;odki Ori" • ."., Ikallf) Tripłe

porno.. C,

-.11In

Co"', ktOn.

uZj"hĆ 11...... 1) koLor I dodo

p.,....,1<>ŚO."'h.",

<D Oriname Beauty Matte Contro! FoundatJOn

,.,

• P'on'Iadka

Podk ład pod m;\kljat O~ihme Bn uty ",atte CO NTROL 30 mi 763,33/1

T...".. e ..... "", potrwsq po"",,'q

• 2o ........ ~ ~. jqoby, 'v"_ i "" .......... E. ~ ktO<ym tn>skliwoo ... wiIio

-

• ROwno ;

39,99

22,90

rb""" ""..... "'u ni ~

_1..,.......,...~

}Mb C%U)OSZ ..... odrllblnę '"'fC"<'tp.llU po .Jh'S'"'l

• 7. c ....·~ ma.. od;"'-~J'~

:;:;. ~ ~ ~ .

"rod,,,,.

'f'OI"""'" z ~,aoóllTU, mo*""

-,

" 1' 1

"'}'#*I "''OtCI CCf)" podkl:odcm pod m:.JuJV

KI ..

m."" OO", RO L or:u I'<)'bko mus .... usn pom>Odk, Trip1" C ..... k,oto. Jod. O pcu.'ooki

@OriflameBeauty

,,,,bw:.

Lip Perfectlon Pencil Kontu~ó",, ";

Odnam e Be a uty Lip

Pe~rect.on

O.iągnij wym3r~ony rc~u l t:.,: 1, ~ w;\tJ' pr...,:~

1 & 9900,0011<,

"'=

w_ . . .

16,99

~ ... gotn4 śoe<e<~ ~~ "'" suchy. rI'Wtwy ~ Nast~ pod<id ..... UŻ)WłI., ~

9,90

2. NoI6.! "'"""~ pomodkI T~ ~ Aby T.....::.,e LI<U ~..t)1 ~ ocIoe ... potr'IłI(I:.. '" prryWIod ~ lU>y lub 'imbnc lU-. JSłt d>tI!R. by T~ \J5toI b)Iy suot~ ...turah:. ~ oó.:_ Spec:t.o< ...... Nucie; ~ Rooe

w"',,"''

3 No

~ prl)ł6;t

,~~

WTA (I. ""~.,., ,,,,,,

,,7.,,"'"

b.

<D Onflame Beauty Tnple Core ltpstu:k Pom adk .. Od"ame Bea uty T~ipl e Co~ e

••

(1'o..osIa!<e ~ do "'"

pomodb. T...-n /;,

~ ~I'

32,99

ooel

19,90

oj;". " . """

.....,, 0<);""'''';'' 'pon~ .lÓn

""P<t><'" ...."'I".'>., ~ «~;".

O .i Halllt ... ,

ołiąalo)1nJpOOi<>«m k<~"", .~u

~975,OOIi<,

WT" .

..,_..

--

_...,.• !tIU

!tl"

-~


www.katalog.zawsze.com.pl WONDER COLOUR TwoJe usta uwielbiają odcieme pomadek z senl Wonder Colour Nasącz swóJ uśmiech długo utrzymującym Się

gładkim,

kolorem, tak nu~samowicle

ze świat będzie się uśmiechał razem

zTobą·Z dodatkiem WYJĄTKOWE GO

OWOCU - jagody Goji, która pozostaWIa na ustach niesamowite uczucie!

••••• • • • WYJĄTKOWY •

· . •

~

Jagoda Goji -

WYJĄ

OWOC '"

w


O www.katalog.zawsze.com.pl

o riflome I Jł' .... lTn'

NOWOŚĆ

27


www.katalog.zawsze.com.pl

Sekrety kosmetyków z serii Oasls: CifpIe. br~ od, "'.e pod<Tes w ~ egrotyczny 'l ( ób IWy wykorzystat ~

...

00 oczu. r .10"

~sposoby.

CNJA SPOSOBY NAKŁADANIA CNJA NIESAMOWITE EfEKTY. WYRA1JST SJ'OJRZ Kres<.l dooIrcIlo r.#go ~ Zakoo'lczoN ~tyO'~.lfOńtówk.ł

wrew~tnrryr1l k4elKu .pra-.. _ok Two", '1lOfl:"

lIłd >e wyr~


NOWOŚĆ www.katalog.zawsze.com.pl H

>

"

LIMITOWANA

39,99

ZOlf'

.....

-

lUlł

24,90 (}) Da, b pstlCk Pom adka do ust Oasis Perłowe

p'gmenty dodao:l", T....,.m

ultom poIy'ku. Po ..... dk.a do$to:pnł Y< dwóch odclen'łch - h tthy Taoger..." j

Glony D...""•. U.,

11812.S0Jkg

27,99

18,90 @OaSIS Nal l Polrs~ l ak iu do pazno kci O asls Lakier do paznokci w meulicl0)'d•. ~rłowych od"eni. oh, ktore "".panoale uzupełnl~ Twoj~ le, i~ "n~ Ity l iucję . W~bierl <><kitń

f'tlrpfe Mosale lub

Marr>kech Wood 7 "'.

1842,86/1

19,90

12,90 @ Oasl~ KaJal Kre d ka d o OC" ", Oull Kredka do oczu wcieplym.

"""dm no_

~~owym oo:k~ 'lIu dzięki

klórej ulyskau ma luymfłnle wyrom,,)' efek •• Gl:ld\(.>. kr,.,n_

konsy."""q"

, p<ofe'lorulny .pol6b .pllnąi ...... oihwill~ ItO$O .QlIIe kredki "" dwa \posoby - ~o tuft cło krewi< lub pko ,..,ndopowle~

2,51

6760.00lkr

23435

24,99

16,90


www.katalog.zawsze.com.pl

Kolekcja akcesoriów Oasis C!pl uó<:,cn,e brqW' elegorn:kie Wlory a~ r pot 1l'l<Jlury w

"oW('J.Je~·ennel ~oJ&;qi akceSQriÓw

()os.", lo;. )r\It' r.!n')(]SUN \t<; do TW()iCh ,l/film,

w odcoe WIch mie<ftI, wrzow leJb cze<WI nF.


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl Wysokość,

Królowa Piękna Kiedy wchodzi do pokoju, jej obecność uprzedza kuszący zapach.

de Parfum

t"17

129,99

89,90 lapachy

33


www.katalog.zawsze.com.pl Zawitaj do

PIEL GNAC I

~

'J - "

Próbka podkładu

\. "'

OB Studio Art1st

GRATIS!

przy zakupach za 25,00 ze stron 35-51, Podkład, któr y podkres/j 'TWoje ~.. piękno! •

=

Onname Beauty Studio Art1st Foun.datlon s.lChet Pod ~ład

O rin3 me Bea uty

S t udio Ani u

'm'

świata


www.katalog.zawsze.com.pl

Teraz za


Najlepsze ESSENTIALS www.katalog.zawsze.com.pl Essentlals 3 In 1 Cleanser

-

Do wszystkich ( typów cery

"'Ienko o<:zynczajó\ce] w t Essent; .... 150 ml 86.0011

przyjaciółki

14,99

13637

12,90

Poczuj się komfortowo w swojej skórze!

Twojej urody

Essentials Face Mask I'1 aseo:zka do twan.y E .... n!i .. l. 2",6ml

408,3311

5,99

20151

4,90 oriflame

l

LSSLN II \LS

. ,. . .,. , '" I 1_', ....

"""e>

MOisturislng Day Cre 3f'

c<.>,.,.,~""

"'.",,

-...!~~~~

iuna.. .'NeI

,

.

~~.,,'

h

••

..

'-"" \ Krem speq allstyczny do skóry bardzo

'"""'

MaseczkJ do twarzy SOml

150 mi

® 16356 Nawilb.i'lu m"-Seuh Pur., N at urO! z organicznym e kstrakl em 'I. biatej herbaty

@Essent ldls M OI!itUrtSlng

Day Cream

Nawiliaj ól,q krem na E$$enti ..ls 15 mi 158,67/1

13638

dzień

(!)

Nounshong Night Cream

Extra-Comfort G-eam

Odływuy

Intensywnie Enen!i .. l. ISOml

krem na nO<:

Essentlals

17,99

11,90

<Il UlU Ouync:rai'lc:lo

EssentlaJs

Q) Essenuals

158.67/1 "'"

13640

nawłltal'lq

krem

Ci) 1'1S12Iuucuoj",ca m;oseczka

112.6711

17,90

11,90

13639

m:u.e nka Pur" Natur .. z glink'll e kuraktem llopi:lnu

ł orlOllnic~nym

24,90

16,90

P ure N ature I orgOllnicznym ekurakte m z jdrninu

19,90

16,90


pure nature Uzdrawiajqce www.katalog.zawsze.com.pl w 100% organiczne ekstrakty

właściwości

drzewa herbacianego f rozmarynu

~bnoe O(~(Za I

pomaga ~apob" Ił powsta.W.lrlrU

"",,>"'ów

lJ.t

""co

W()/1(l ~f.<~"I" ~;.,Jo~1

--

Ju re natu

"._.....

"'.,H,,, w"

'1(}~I< , 1t

<D Pure Nalure OrganlC Tea Tree & Rosemary PurifyJng Wash & Tone Gel

'e

cl) Pure

Nature Orgame Tea Tree & Rosemary

@PureNatureOrganie

Tea Tree & Rosemary

PurifylOg Oil

Punfying Blemlsh Solver

Oczyszu .. j~ co- toni"uj ... c:y t e'

Oc:tyncuj~cy

olejk lem:t d~zewa herbaci"n e go; r o xm'lrynu lS0ml

;

P""p"ra t pneciw wypry.kom :r. olejkiem ~ drze w., herb;>dane fO i t"<)lm:o.~ynu

%

112.67/1

21350

24,90

16,90

o lejek l drle w," he~b .. d "n.. go ~ o 1marynu

10 mi 2490,0011

21352

Hml

1350,001'

34,90

24,90

21347

18,90


www.katalog.zawsze.com.pl TwoJa skóra chce

Optimals Even Outr ..

Dark Spot FadIng

być

Krem rozja"niaj"c)'

przebarwienia ,kóry

jednolita lm '(" ~~ l"

Concentrate SPF 15

Even Out'· 5PF 15 10ml J990.00n

~rp ""ler !dCJę

)

18977 Opllll'l<

NOWOŚĆ

39,90 Even OutTl.

Da)' Cream SPF 20 Krem na dz;c '; Optirn.o.I. Even Out'" 5PF 20 SO mi

1198.0011

18826

Walcz

z przebarwieniami skóry w czasie snu

8 1O na

że

kobiet

zauważy/o.

przebarwienia na skórze

zmniejszyły się ·

Opt,mals Even Out Nlght Cream Krem n a noc Optlmal, Even Out 8og11y. od'ywuy krem n. noc, ktory wlp<ln,.1e uzu pełnI' dual.n.. kr(>mu .... dlJcń E..... n Ou""

; kremu rotiw, .. tlaj~(eto. Z.wie", ekltrlkt z luk~i' roz.łsn"jłCY prrebarw oem. or... W'Mlmln~ C, kloo chr onI skórę 1010"orz...""",; wolnymi rodnIkam, . 50 mi 798.00n

prl'"

22 457

59,90

39,90 38

PIelęgnaCja twarzy

59,90


r@OPTIMALS www.katalog.zawsze.com.pl Twoja skóra chce 310 MAXIMUM+""

OpI)'mOIny ~ "" ~ ~

odzyskać

elastyczność Optll'rlals BIOMax.mum+TI" Eye Cream Krem p od oczy O p timal. 8 io Ma.i m ..... +TM 15 mi

232U7tr

22472

39,90

34,90 <D Optlmals BioMaxlmum+"" DayCream Krem na dzień Opti m ar. BioMa.Jm um+ 50 mi 738,0011

49,90

16977

36,90

<D Popraw i~ e lasty<:2l'1OŚĆ

ordlo me

@ Optln'\alsBioMaxlmum+ rw Night Cream Kre m na noc O p tima r. BioMa_imum + SOml 738,0011

16978

49,90

36,90 o rif lome ) A_

..

N..,Hl

'd4l

tOOTlUio wi1h M~~


www.katalog.zawsze.com.pl r Twoja skóra chce

-

DO OCZ'r'SZCZ

••

,

CZUC

r

Się

Opomals Foamlng Cleanser Pi.. ni ~ca .ię emulsja O<:'l.ys:..,u .j""" Optima!.

sWlezo

200 "

149,5011

14698

-.-

29,90

Opomals CIeansIng Mllk Hlec'l.ko oczy....cujillc .. Optimal, 200 mi 149,5011

14700

29,90

.J

<D Optimals N ormalising Toner Tonik normali~uj~cy Optima!, 200m!

Idealnie

99,5011

22469

29,90

19,90 @Opti mals Gent le Peeling Cream Łagodny kr .. m p.... l1n8uj~"y Optlm;lI, 75 mi

18188

o riflome

29,99

19,90

--=.

Orif/o rn

/S: 'I" ~ OPTIMALS

NORMAUSING

265, nll

W)'iIadla

I :zmlęi<.<za

TONER

GENTL E PEELlN

-

Ą

G CI,,€

••

Optlmals Refreshlng Toner Onetwiaj~cy tonik Optlmal. 200 mi 1~9,50 11

14704

29,90

O ptimals Cla n(Ylng Scrub Oczys'l.cu;ą"y peeling Optimal. 75 mi

398,6711

18182

29,90

ComIorlng~

wlth Ek:U Fk'w3r Extroct

, Behevlng

" P 200ml 66f10Z.

\5 mi 2660,0011

10796

39,90


@OPTIMALS www.katalog.zawsze.com.pl Iwo)a skóra chce TIr"IE RELAX

".

zachwycać

gładkością l

fT1 rnlCL

h

CD Optlma!S Tirne Relax™ Instant Smooth Eye Care D e likat ny k u m po d oc ~y Opti ma ls Tlme Re i... Krem zmniet.u zmorszakl mimk:zM I pom",a llpobo ec plel"Wnym oznakom lt a r:r~nl a " ę d ZIę ki .ano.owaniu focmuly Tim'" Re1a x' M Idea lny jako podkład pod maklJI1. Produkt lltwlerd"lony pr:rel okuliltów 10 mi 2690.0011

39,99

18435

26,90 @ Optlmals Tirne Relax Day Cream SPF 8 Kre m n a d~ie" Opt lmal . T lm e Re lu likwidu,," p'erWła vn.rs.nkl! $pn.wl• . Ze! ,kór. ;est bardz'ej "adka. zrelaksowanI. wygl~d. mannie mIodzIel. SO mi 698.0011

12413

49,90

34,90

"

~ , c" ~

• f•

~

2<

,c

~

", ~

@OptJmalsTIITleRelax Nlght Cream Ku m n a n oc Optim a ', Time Rela. O diywuy Iuem wspomłp r-eaenera<ję skóry I pie/"WIlyml OlNk.>m l .urzen i. ' IC Komple ks B.o·srnooth'~ wW adu ..... ruczki mlml< z"",. a ekstn.kt I nalion Vi"", Aconltifolil! stymuluje odnowę komórł<ow~ . 50 mi 698.00"

13485

49,90

34,90

me

<

o

l


www.katalog.zawsze.com.pl

Optimais Matte Touch'M Day Gel· Cream

TwoJa skóra potrzebuje

,

'-.~-".1

I"'I at"li\c~ k~~m. i~1 n" d:<i~ń Optima' s I"'Iatte To uch' "

m'

50 798.0011

.

rownowagl

19899

39,90

Opomals Matte Touch 'M Night Gel· Cream I"'I atujllcy k~~m .ie l n a nOC Opt im:o.'s H att~ Touc h '"

SOm< 798.0011

20277

oriflame

oriflame CD Optlmals Mawfying Tonef

~OPTIMALS

H atuji\CY tonik Optima' ,

100m' 99.5011

,,"*OPTIMALS

19969

19,

1ATIlFYING ) NER 1UO~ CornpiE'>C

h 'lIvef Bitch &trOC

(1) Qptlmal s Mattlfy ing Foamlng Gel Pi en ii\CY .i~ t~1 matujący Opt'ma's 'SOm l

D2,61n

19946

29,90

19,90

• 2OO ml6.6f1Ol

MATIIFYlNG FOAMINGGEL EquaiiSi"9 com; WI'hSlNer 8i ~h ExłrO('"

39,90


@' OPTIMALS www.katalog.zawsze.com.pl TwoJa skóra chce Do WSZ)";tkJch w ~) _ ( typ6w cery

oddychać Ochron prz jow

_z)

rll

me StymJluje spoiyc.e tlenu na poZIOmie

i

komóri<owym

.l d

Optlmals Q><ygen

\

Boost™ Face M ist D ot le nla;ą", m giełk a

do tw:o.~"y" fornlU t ~ O ptimals O"nll" 8 oost''' ISO mi 166.0011

18 822

Kompleks Aqwboost z-apewnoa Idealne oawil±e(ue

UsIfW'a opochruęcia i roZŚWIetla

29,90

24,90 CD O ptlmals Oxygen Boost''''

Q) Optlmals O xygen BoostlV

<» Optlmals Oxygen 8ooS1'"

® O ptlmals Oxygen 8 OO5t1l<

Face Mask

EyeCream

Capsules

Cream

Masec"ka dotlenlal~co· nawilżająca Optimall O"nen

Oodenlająco-naw i lbjllCY

kr em pod O<-"-Y Optlmal~ O"ygen

Ka p sul1<i dotleniająco­ ">lwi liajllce OptimaJs O.ygen

Boou.... 75 mi 252.00n

80051'"

8 005t™

l S mi

H kapsut..k

1626 6

1993.3311

24,90

18,90

161 89

39,99

29,90

18154

49,90

36,90

Krem dotleni:oj"co-nawi liaj"cy

Optimal. O"Ylen Boon"" SO ml 598.0011

39,90

15919

29,90 plclęgnaqa

twal7Y

43


www.katalog.zawsze.com.pl

DIAMON1[ELLULAR

IlIAIoI(l1

Diamond Cellular Night RestoratIVe Treatment Krem o diywczy '''' noc Ob,mond Cellular Nluwykle skutecJny krem n. noc odbudowule skórę od wewn~trl. Oi~mond Elbcir'" i Cellul.. S.I Acid. pom'g'l~ przywrócić zninczonej .korze promIenny wyrł~d. Sto.uj regularnie. przed położeniem się s~C. oby U1)'Sbć rujlepne ",zultaty. lO mi

3'1'16.6111

18417

119,


www.katalog.zawsze.com.pl diamentowym

Twoja skóra

lśni

SIŁA DIAMENTÓW,

blaskiem

- .... '''lI • Cera maksymalnie

~Y rOZŚ'vVietlona

I odmłodzona

dZięki

pl'"zeciwstaneniowemu kremowi Oiamond

Cellular oraz skoncenbowanemu

seru1Dlamond Celi

r

• Lekkie. szybko wchłaniające s ię

serum, które natychmiastowo wygładza skórę.

,c

orrurne

CD Olamond Cellular An ti -Ageing Cream Prleci wsta ru~nlow~ krem Dlamond Cell .. lar OlamQnd EII~ .r'" dodaje skóne bluku. I kompleks EI~rnll

Be luty pnedłuh tyc ie koll'lÓrel<.. Pigmenty

odb'lal~ce

" \MONDZELLVlAR Corr::smrated A:rI9:,'r.l Seun

' wlallo bly.kawic1ni e

129,00

13659

89,90

o.r~..-.<lM'"

-,

rodw~u' l~ cerę .

50 mi 1798.0011

(il O lamond CelluliV

1/ AIl

-

Concent rated PerCecto r Skoncentro.... n., serum D;;",.. ond Ce ll .. lar Pol~cunie Iuwlosowanej technolog .. t luksusowymi okla dn,kami. ktOre 1.Ipob"'ia~ wldOUIl)'m d eklom Slu u nia się skóry. W zbog.,,""e pnw<!Ji""Y"" dl~mentowym ",OJ Ek"", . lO mi

..

3210.00/1

2027-4

96,90 plelcgna.qa tw arzy 4S


www.katalog.zawsze.com.pl riflame

"O/dek 11' kapSlI/ki/ch Tillle Rel'ersi1{g to bogata lIIicsi.f1l1ko IIOlllro"O'ch o/ęjkó,,; Jl'il"lIIil!y E i skl"t/mkó/JJ ot/:O'lPqyrh, które regenen9l/. skórr· Jesl doskono/a dl" cery dąjrza/ej. PO/llaga

"

\NSER O ~e

n,

R I NG

A LM

K

,

u;ygl'ld. "

V E RS ING

T IM F

,<

Pr.:o'JJ'f"Óa"ijęj lII/odzieńC!(Y

p". '

"'n,··'n,·~

,

<D Time Reverslng AII-m-1 Magie Cleanser

al Time Reversing Restoring Body Balm

Regene ruj~c:y

Regene rui~c:y balum d o dala Time l'I e""'Ning uwiera B_ProSlimuline"". wium,"Y A, E. pob udni ~ce nłtu" l n e med"nizmy odnowy i oc:hrony okOry oraz ro'i .. niai~cy ekurakt l lukrKli. Po 4 tyzodmach TWOIe rłmlona. b,ust I dd;ol, bicd~ >nlem,e lędmie,ue I lepie) napięle . lSOml 119.6011

kre m o nync:u.j " q T im e Re ..e ning S~nl~ rolę mlec~kł. plynu do demłkijł.Żu i toniltu. Po na/ożenlu krem zmlen,~ s i ę w gęsty olejek . W.boz;ac0"Y e kstraktem z nuion Vigna Aconltlfol ,a ISO mi 179.JJII

13465

3-9,00

26,90 46

~twarzy

14740

44,99

29,90


www.katalog.zawsze.com.pl Jakie olejki znajdują się w każdej kapsułce? Olejki z ziaren sezamu. awokado. pest~ i brzoskwIOli nasion czarnej porzeczhTa SlII'1Il' dzlał~Jąca

mlcszanka naturalnych, ootywaych olejdJw uzupelnoa zapotrzebowanie na

kwasy tluszczowe, przeciwutleniacze. które pomagają odbudOlNat I zregenerować dop.ał~ I suc~ 5k~

zawiera mieszankę naturalnych olejków z: Każda kapsułka

• Ziama sezamu • Awokado • Pestki brzoskwini

• NaSIon czamej POCZecrki

orifla~ TIM&R.E FACli1\;

QłL

S'lNG APSJi'LES

Naturaly.\c~'"Ori\ '

Kiedy powinnam stosowac olejek w kapsułkach Time Reversing? 0Iqek w ~ T,me Reversng '>tarIOW1ldealne dopeneroe cia knem6w na dz>cń I na noc z te) 5arrleJ sen.wmasuj palcarTII oleJek w oczyszaon.\ 9<~ tw<ny codziennie rano lub WIe(ZQI"erTI prl!e<I

-~

........

Tnne Reversmg FaClal Oil Capsules O le jek w kapou lk ach Time Reyen in g KłŻ da hpiulka zawiera bo,l[~ koktajl n>turllnych olej ków, witaminy E I s kł ad ni ków odżywczych.

klore rnem doskonale •...nładl3.i~ s kórę i sp/yują zmuszczl<l. Cera jest lędrn •. promienna , gbdka I wygląd. młodziej. lO kapsy ' eI<

10761

129,00

,90 poelcgniłCJa

twarzy

47


- Prostimu lin e'" www.katalog.zawsze.com.pl

~ l ".onloc~

WOCIOtO<tów " M 'C"II ~ ,..,.._!e~

<"~"ł"""""

Prz)"Nraca skórze wygląd że

__

.

młodzieńczy

w czasie snu oraz sprawia,

staje

się jędm i ej sza

i bardziej

elastyczna, Redukuje oznaki

starzenia.

Time~rsing

Restonng Eye Cream R eleneruj ~c, kre m pod OCIy Tim e Re ... e~ing DelilQtny. ~kl<i It",m efektywnoe naw,lra; ......,t)'uni, dOjru l( lI<Orę '"' wui:liwych (II(obuch OCIU Skór_lest wytl.dto<l •• "'Inlel .... i wnl~d. mIodziej. 1S mi

J931,3111

fLl 48

18964

poelęgf'lac,a

twarzy

59,00

l,


www.katalog.zawsze.com.pl

TIME R.EVERSING (

D

45 )

~

Pomaga zwalczyć

efekty

hormonalnego starzenia się skóry <D Time Reversing Restonng Oay Cream Regene~uj",cy krem na dl;e n Time Reve,sing Cudownie regeneruje I rew ilJlituje doi rZ3ł~ skó rę. Poprawia jędrność i el'''y<:lność. lItIn iej.u. ilość uno'net ek, spłyCI głębokie bru . dr. Złoci"y pogmen, ro>,,< wleLl. cer~_ SO mi 1398.0011

99,99

10755

69,90 l

@Time Reverslng

Restonng Night Cream Regeneruj",cy k rem na noc Tlme Revcrs'ng Gdy Ty spin. hem dod31" ,koru "nergii. by rwięknyć meubolrun komórkowy i wygładrii: rmaruczki on. dos"'rcu skł.dnlkÓW odżywczych. popr,w"I~C)"ch J~drno';c I

cl><ty(:Żflość.

50 mi

1198,0011

99,99

10762

69,90 ptelęgnaCJa

twarzy

49


www.katalog.zawsze.com.pl SOL X ,l :; " n , " " l' ~ ,

Napna

arillom

",

..,

i uJedrnia brzuch

,

SpOnsor Kobiet

' . JRIFLAME Sukce$u

....

RFECT _ lODY . f UTCN_ ..

,

cO

M

.-, '~"'''' PERFKT ~

..

l!J«h>o_

-,,,

procU.qę

CD Perfect Antl-Stretch Kre m przec iw

Opalenizna bez smug

Blysk.1wiczna aplikacja !

Silmoopalaj"lcy kre m d o (wa r !;y So l Gold", n 75 mi

305,3311

29,90

22,90 Golden 5e1fTan Body M,st Spray

@SoI

Sa m oopalaJ'IU e muloJa w s pray !> 50 1 G o lde n 150ml 166.0011

34,00

18]94

24,90 50

poelęgnaCJa ciała

18434

@ Perfect Body Tight Tummy Toning Gel

<ID Perfect Body

Ujędrniaj~ cy

Uj ędrniające serum do biustu i d e k o ltu Perfect Body 50 mi

t e l na brzuch

Perfect Body 12S mi 359.2011

69,00

52,90

CD Sol Golden SelfTan Tinted Face Cream

1839J

routępom

Pe dectBody 150ml 352.67//

kolagenu

18426

Firming Bust & Decollete Gej

898.0011

59,09

44,90

184]6

59,00

44,90


www.katalog.zawsze.com.pl oriflame

Widoczny

efekt

wyszczuplający

PERFECT

--

CONTOU R CREATOR

Perfect Body Vlslble Re-Contounng Serum

V,siL'" R6-ConLou"n\l ~ '"um ..,u, Lope S. - COffijJ I, .

Secum modeluj,\ce Pe d et! Body wy,zczuplal~tym

d.. ~l>nl u i .llI ycellulitowym. N owo

. konccntrow.na

formuła

s"rum nowej

BODY

gcncr~(ji Q

z innowacyjnym

komplckscm Lipo -Son ie . k uteCV1 le zwalcu nlechd>n~ hUloKi i wygbdu . kOrę. 100 mi

399,0011

21125

79,00

-

Podwójne

dmlan+e:

wy=v"" ,"""'""'-j

39,90 C 100ml 3.3flo .

pielęgrucja

ciala

51


, www.katalog.zawsze.com.pl Zawitaj do

świata

ZAPACH O

]AGODO\X1Y SZ.YK IJoJ../h .'nP7't"1"h. j.·ł(,O/)()II'1 (H lNŃit_b .~]1lTą :"Iit Tlvll NI! ltM!Iry

r.Wrb .dm",.

,90


www.katalog.zawsze.com.pl fl)\1 ~GHT Torebka Midnight Pearl

za 4,90 przy za kupie perfumowanej wody toaletowej lub wkładu wymIennego Midnight Pearl .

'PEA " L

qruszh,

kw",r,,,,<,,,_

• urowcow ,L>m,no w łn~

pp,

18,, 21,,10cm

14,90

Mldnlght Pearl Eau de Parfum Perru mOW3na P"".rI 00

dodkid! g"" ..ek, kw,atu r... ng'p.>nl i wsluchlj w uwoduc",l.kie cennego dnewlt IS98,OOrl

.M,"',·· Pearl Eau

PJ.rlum

89,00

19851


www.katalog.zawsze.com.pl GIORDAN I GO l O S HI N E

Otul się luksusem

Gordanl Gołd Shme Eau de Parfum

flako n ozdobiony

Wodól pedumOwólna Oio rd.ni G o ld Shin e lłm'Cow;lna edyCja l<I~chu Goord>ni Gołd ShNle _ flakonie zdoboon1rn l 8.knltowym zlotem. Akumltna kompozycja 1~(Jy sOCl)'Sle nut)" owocowe I zrnyslow~ s łodycz kw ,ltOw ,..;",.

18.karatowym

p<:<>(Ili , hehotropu. und,łoW<1gO

InUYJlJjłCY

arorNt drzew.

i poc zuli allen k.żd_ kobietę .ur~

.n,ew.l'i~cellllemniCloici.

sa mi

1498.001/

18224

99,90

74,9() 54

zapachy

ZŁOTEM


www.katalog.zawsze.com.pl Zachwyć się

uroczym zapachem Enigma


-

www.katalog.zawsze.com.pl

., Znajdujesz się w centrum zainteresowania Jestes czarującą dziewczyną. Twoje imię jest na ustach wszystkich. Jedno Twoje spojrzenie i masz cały świat u swoich

stóp. Jesteś Miss O!


www.katalog.zawsze.com.pl

,

-


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl O/rgek

do "MSn?!,


'7l/ W"j;-O www.katalog.zawsze.com.pl [)IVI~f f ASI

~j,cle

gruszy. z6łta

śkwka.

IN I't\

:E~

htc,e fiołl<a, .rys, drzewo sandałowe

bergamotk.i. m.J.lin.l. cyklamen

bursztyn

Dezodoranty do cia-la w sprayu 75 mi Miss O Club Prive Eau de TOllette

Miss O Fashion Pnncess Eau de Toilette

Wod" to a le t ow a Mi n O Club Pri we 50 mi 1598.0011

W oda t o a le tow a Min O Fuhion P ri nc",", 50 mi 1598.0011

89,00

13854

89,99

16985

79,90

...

'

~-

PRI!: CIOUS żywICa

brzoskwonla.

eleml.

róża. wet/Wef'

<D Divlne Body Cream Kre m do

cł . la

Divi ne

"" m' 119.60/1 34,90

125 63

79,90 . .··,····,r .'-. . \ . ........ ..,' ....: ... . . ..·' · ..-,";'." - .. . ... \ ::';':,.~'.;'. J3~in.

<D 7046 Giordani Gold @ 152ll Vola re cr> 20S~O Elv'e @ 1167~ Fe licity @ 1819'Chirro n

26,99

JOS,JJII

22,90

29,90 Q) Divine A nti-perspirant

24H Deodorant D...:todo r a nt a ntype npiracyjny Diwine

50",

!TIIrra

258.00/1

15,90

130 47

12,90 Mlrage Eau de Parfum

Precio~

Woda perfumo wana Mi"'8'"

P", rfumo wa n a woda t o al"'towa Pre d o us

"'1198.0011 m' 19798

99,99

89,90 60

zapachy

Eau de Parfum

"'1798.00n m' 7690

99,99

89,90

®Divme Deodonsmg Body Spray Duodo r a nt d o Oiwi ne 15 ml 30S.J3/1

11375

ciała

w 5pnyu

26,90

22,90

Kremy do ciała 250 mi

<D 17060 Dlvlne

Se nsua'

Q) 17061 Glo rd a ni Whit e Gold @ 18950Am"-rEn.'r @ U951 Oa ncl n, Lady 119.6011

34,90


Idealne <D Eau www.katalog.zawsze.com.pl AM B E R DLA NI EGO

58

w

podróży!

EL I X I R

lJ arc i n g l a d y

de Toilette

Woda toaletowa S8 Dyo.mktny. oneiwiający, wyprzedujący ,w;'lowe trendy. Zapach skomponowany z ośm i u modnych :lromatow. 30 mi 763,33/1

46,00

21562

@ M idsummer Man Eau de TOllette Woda toaletowa Hid $ummer Han Wyjątkowe polączenie cennych drzew ze iwieżymi cytrusami i Iiolam l ma w sobie ciepło słonecznego dnia nad kryna lianie nystym j... iorem. 30 mi

763,33/1

46,99

21563 "' "

t.

DLA NI EJ

@ AmberElixlr Eau de

Pańum

Woda toaletowa Amb e r Elixi r Inspiracji do "worzen ia t"go Iapach~ dostarczyi bur.nyn. Ambcr Eh;, em.nuje zmysłowością i ponadczasow ym p ięknem 30 mi 7ó3.3311

46,09

21565 @ DancingLadyEau de TOllette Woda toaletowa Dancing Lady Osza/.m i ający wdri~k orchid~ i

Dandn& Lady

odnajdzien w t~j kompozycji. w kc6rej grunka i mandarynI<.; ląną się z (leko l ad~ i ylang-ylang. lO mi 76].]]'1

21564

46,00

B Każda

za

22,90

'---~----~----~61


www.katalog.zawsze.com.pl

62 69

Luksusowe akcesoria dla niego d~ M~ ,B Torba Giord:o.ni dla panów StylOWlI tort... curM) ,mIUCj' skory

0'C

z deul.,." p<.ypom IUj(cym, skorl;:

kolorre spn.wdu Olę Idealnie w podro,y. Mate ... !: PVC. polieuer. ulno WY"', ... ry-

węu w złotym

24,,6,,28,m

22637

89,00

59,90

P;ue k Giord:o.n; dla pa"ów Modny. enrny p."ek doda C, ele&~fł<I' .~rOW"D w pr:o.cr. I~k i podcus w,,,uDroezowyjSc;~ Hlteriał: PU. $101' cynku. N.e uw'er. niklu Wy", •• ,.,,' 120" 1.3 cm.

22638

44,00

29,90


www.katalog.zawsze.com.pl GIOROA MAN absynt. C!.<lrny p eprz. wetlwer h<lltańsh

WYPRÓBUJ ! PotrzYj wąchaj z,lpach l

Thrazza

,

,

Zaoszczędź

39 zł


www.katalog.zawsze.com.pl

"""""'" Rush Sh?",,, I pod prysznic Inflnite 200 mi ~ 9.5011

18911

15,90

9,90

Aftershave Inlin it e Ru , h _ p o go le n iu

moru,

''';"::' ~~c,erPk;ego ,"bll<>, akcenty '.~ sercu uplchu I"fonite Ru.h dl.

mężczyzn z J>lIsi_. klOn:y

uw'elbl.l( dreuuyk emoc!,

l iS mi J4ó.96n

18909

@Infinlle Rush Antl-perSplra nt

24H Oeodorant D e z odor a nt a ntyp e rspiracyjny

,,

zdoby w;>ć

Infinite Ru sh

59,00

39,90

16467

Wm' .98,0011

18910

Cena zestawu 44,90

15,90

9,90

39,90 Cena zestawu


Impact www.katalog.zawsze.com.pl

Deep

anllame

-. O~~Pp~~~:';

Instinct Shower Gel

Ipod prrunk T r u e I'~';;;;~="

@ t e! p

200 mi

200 mi

49.5011

~9,5011

16472

15,99

9,90 @ Deep Impact Antipersplfant

24H Oeodorant A n l yper$piracyJ ny dez odorant O eep Im p ilct 50ml 198.00n

16473

9,90 44,90

19675

<D TM.le Ir':.tinct Eau de Toilctte

9,90

Aftershave

W o d a. toale towa True Instln c t _ po I"ole n lu Zap.ch mężczyzny. dl. ktorego ,iUle wyzwania tO tresc życi •. Poa~j oneiwial~q moc arbuu w poł~czen .u t monk\ bryz~ I dal się zniewolle seksownym nutom skory I bobu tonka '15 mi

346.96/1

59,90

19673

39,90

@TruelnstinctAntl-persplrant 24H Oeodorant De zodorant a n ty p erlpi r a,yjny

Tr ue Instinct 50ml /98.00n

19674

Cena zestawu 44,90

1+' +I = za połowę ceny


www.katalog.zawsze.com.pl FLAMBOYANT

LlRCHITECT

P LATINUM

QreJPrrut. wyciąg z liścia laurowe<.1O. kardamon

Arch,tecl Eau de TOllette Woda toale towa Arc hite c:t 15 mi JI'ł8,67n

99,99

21SS9

Flamboyant Eau de TOllette

PlatJnum by Oriflame

Woda t Oilletaw," Flamboyant 75 mi 1065,3J/I

Woda toale towa Phtinu m by Oriname 15 mi 932.00"

Eau de TOllette

89,99

19639

89,90 EC LAT SPORT

czarny Pllłpr:z, gallca rruszbilolowa, sk6r~

79,90

"",,,,,,,,,,

PIl'PTZ fł/JnNy, OIegallO.

grejpfrut,

lIŚCIe geratlll.łlll,

Eclat Sport for Men

Free Attitude

Eau de Toilette

Eau de TOl lette

Woda toaletowa dla panów EC LAT SPORT 75 mI I J98,6711

SO ml 1598 ,0011

G IOR OA NI MAN

mech

Giordani Man Anlipersplrant 24H Deodorant

Woda toaletow" F.e .. Attitude

99,00

13261

8124

89,90 DeMARCO

LI 89,99

lIIlaIlaS, bylICa.

<» 1155

13191

dla niego

C1> Ul86 Ec lat for Me "

Eau de To.lette

89,99

79,90 66

Glac!., r

Glacler Athletlc

Woda toa le towa Oe HARCO

Woda toaleto...... Glac ;" r Athle tic 100 mi 699.0011

13168

12,90 200m!

drtewoQ'ło<ljilkowe

50 mi 1598.0011

15,99

17129

Pianki do golenia

ATHLETIC

Eau de Toilette

Antypcrspirac yjny d ezodorant Gl o rdani Man 50 mi 258,0011

79,90 Gl ĄCIER

DeMarco

69,90 G

FREE 8TTiTUdE

for men

79,90

18175

-19,00

69,90

$ 1 190 M id . umm.,r M an

24,99

104,5011

Każda

za

20,90


BalsaIUY pO goleniU 50 nU

www.katalog.zawsze.com.pl

(!) en) sa @ lIS~O Ard',ite,t G) ,,,~1 FlambOyant llaroe tan' Plat;n"", by Orl

o

G> \5'" sa t>l;\tM @ 11330 Giordani !"'la"

ID \l8S1 Eclat for t"te @ 1'll59 Sil ""ture

® 10581 frU

n de

jlt,ttitU

(Sł 10559 l"'I;d~ ...... ,.....ef ",a" ® 10548 GI"de f '98.0011

-19,9

0

KażdY za 9,90 (lanOeyp

67


www.katalog.zawsze.com.pl

TWARZ

North ror Men

North for Men

Norma! Skin Shavmg foam

Se~tJ~

Pianka do golen;a do I ko~y normalne j Nart" Fo r Men 200 mi I04,5O/f

Planka d o go le nia d o s kó ry wrdU ...... ) North fo r Me n 200 mi l04,5OfI

24,99

17358

Skin Shaving Foam

14,90

14652

, Men's Coolshave Olsposable Razor l e dn o r;uowa manynka do Ioleni a dla panów C o o •• h " ..-e 2 ..,uki. Wym ... ,: 2.8" ~.S '" 2 cm.

7,90

20,90

20,90

9,90

2]782

North for Men After Shaving MOIsture Balm

North for Men Norma! Skin Shaving Gel

Or~e i wlaJ"cy 1e l do mycia twarzy North For Me n

Bal.,.m p o goleniu

No rth Fo r Me n

Że ' do gole nia d o s kóry n o rmalne j N o rth f o r M e n

150ml 126.001/

sami

198,0011

'104,SOl/ 00 ""

North for Men

Active Face Wash

22,99

14651

17,99

14654

18,90

1465]

14,99

20,90

14,90

CIAŁO

North for Men Refreshing Shower Gel

North f or Men ClearlSlng Soap Bar

North For Men Spray Deodorant Antl-perspirant

Or:td.wI:oJ ~cy Że '

Mydto North Fo r H e n

Antyperspin cyjny dezo d o r a nt w s prayu N o rth For Me n

J9.0OIk, 1554)

150ml

pod pryu n lc

North For Me n

250 mi 59,6011

18114

16,99

14,90

'00,

4,99

3,90

112.6111

15549

19,99

16,90


www.katalog.zawsze.com.pl męskiej pielęgnacji Specjaliści

do spraw

NORTHFOR

EN

ekstremalnIe

męska

rzecz

Arctic Pro Oefence Skoro potrafi

przetrwać

s urową arktyczną zim ę, pomyśl, siły

i

ile

wytrzymałości

prze każe Twojej

Na l ,WIeży I

~.

skó rze!

órre

promoenny

",,<4'

"' 1\

"" \I

lame

CD North For Men Protecting Hand Credm O c h ron ny krem d o For M_

r ąk

North

7;5 rnł Ilum

209045

11,99

8,90

(l) North For Men

@North For Men

® North For Men

Fattgue F'ghter Gel

Total Age Contro! Cream

$lw1e Control Cream

tel .amoopalający f .. t ls u e Flp t e r No nh f o r H en ) 0 mI 116).3)11

P n.ec iw zm .. "~c~kow y kre m To t ... Al'" C o n t ro l N Orth Fo r H e n 50 mI 498.0011

Krem muujący Sh;n" C on t rol North For H e n 50 mI 4S8.001!

N aw;l bjący

18222

34,

16687

39,90

24,90

16685

36,90

22,90 dla niego

69


www.katalog.zawsze.com.pl Zawitaj do

świata

MAKI AZU

CHW/ILE /.1"\;'1

"Z"flW r.(jeld1'''

lM/uMJoM) i Hl'(.,I.\'{ 1\1 tr "'lP"'" J.,J" Ci .1/.1 };! Ił" ry", .\1. IGICZ,,'';) \I ~JtJl ,\ltiL/l/;I):-"),

I

EkskJu'{)IJJJ'!} zegarek

DlOnne Crystal Stone Wa Zeg;Jrek

Dłonne

Rq ... low~natypu branwled,~_ 1 "l».teria SR6l6SW.H~_~;:#~~

stal n,erd,ewna. Place,..,..,,"Y N ie zawiera niklu_ Wym'ary

24011

on.


www.katalog.zawsze.com.pl

~

~I,:::>RDANI COLO

Agot Defy i ng foundati o n

0 "'路, 1.otloz


www.katalog.zawsze.com.pl

-Ul.,

G,ordam Gold Suprcmc Pressed Powder

'.

Pud e r prasowany Giordanl Gold Sup .... m e 9857,r~/kg

69,00

GIordani Gold Golden Touch Suylt rodw!e tlal~ cy Giordan! Gold UhrJ lekkie pli_my koloru lW Or:!~ sublelny efekll p.-omlenny bluk. wzmacnla )~c koloryllkOry zm1slow~ $UgeSl'~ br~ .oweeo

dott. Suyft uwoera ttkle skltdn,ki wygl.d ..j~ce. dZięki którym skór. jest mlękkł I gladka 7.5 g 62S3. 33 Ik r odżywcze

1088

54,99

46,90

.,Poznajcie sekret mojej nieskazitelnej cery."


Perfekcyjny, bo niewidoczny www.katalog.zawsze.com.pl

Precyzyjnie dopasowuJe do koloru cery

się

• ,. ~

,.,........ lun

11141

G IORDAN I

N.""..

G OLO

AIf .pt l vt

l U t] l'ch< .. ...,

10 S94

Lo OH' ' Ow d e t

r ai

ther apy

'I

oun dation

<D GlOrdanl GoId

@ Giordani Gold Adapt.v~

Mlneral Therapy FoundatJon

A dap tacyjny pude r pyłkowy Gio rd a ni Gołd Delikalny puder pyłkowy nin.porowany bb ,kiem opalu pom~a ukr y': niedoskonaloid I ""ydobye nie t)'. Z->pew n" nHura)ne wykOłk1:enie mak' 13.u_

minua lny

Podkład M in erał

G;o~dani Gołd

T herapy

30 ml

l)Jo,oon

59,00

39,90

vose Powder

"

'2~7S. 00Ilr

22742

74,99

49,90


www.katalog.zawsze.com.pl me

<D OnOame Paper Sag - Big To~ebk:a

p:o.pierowa OrWam ., _ duia M ~.e"aI: pa pier (ł surow<Ow odnawIalnych. belony betchlo rowo). WymIary: 12 x 26 " 7 Cm

9,90

22'"

6,90 @OriOame Paper Bag

Smali

Torebka papierowa Orlflam e _ m"la Materiał: papier (1 wrowcOw odnawialnych . bie lony bezch lo rowo) Wym .. ry: 23 x 16)( 7 cm

22733

5,99

3,90 74

m<tkJtaż

MINERAŁY

MIKA

...... ko II) cenny miMro(k lórego droblnlu oobqoJQ ' rozpraszają $wJat/o, dz.ęki CZ~ "krywają medosi<on%$o skóry i nodojq ~j ptOm.enrty po;sk.


www.katalog.zawsze.com.pl Mu ś nięcie złota

RozświetJaj twarz

szykownym blaskiem

Powder BnJsh do pudru G Iorda n ł Go ld Doskonale rorproWlOdu poder w perelkach. Mięk ki. e1eJ:an<:kl i w ygodny ~ro:dnIU; 2.3 cm; dłvłOk 12 cm Pę d zO!'

23258

44 ,99

74,99

29,90

49,90


www.katalog.zawsze.com.pl

"Kiedy bud; codziennie moje rzęsy zdrowe i

Giordani Gold Lash FasClnatl on Mascara Tun do ri<ęs Giorda n l Go ld F.. scl nati o n Fant.ucycz.nóe dl",le. ulotnie podkręcone rzęsy dodai~ '~I .... eniu tajemniczeCo uroku. Tun uWiera skladnikl pie l ę,n_CYlne. k tó~ odż ywiaj~ i chroni4 ritę.y. nldal4C Im miękkI. łPr ęiyn., wy,I~. Specj.ln.a kompozyc jI pic_bw .... pewnl. in.en .ywnY.II~ bok i kolor. 8 mi

3731.50/1

76

malojaż

29,90


www.katalog.zawsze.com.pl Wyjątkowe rzęsy każdego

poranka Całonocna

kuracjo,

by TwoJe rzęsy stały się zdrowe j mocne

NOWOŚĆ LIMITOWANA

Glordani Gold N ight Lash Treatment

OZDOBNA ORCHIDEA

Orchlde<l od wóeków je5f I

symbolem zmyslowos(J ek20ncji. Znano ~{ również ze sWOICh un~aojąq<:h ; OOW!IżOJQCYCh~.

C ałon oc na kura cja do r"ę s G io rdani G o ld Odiywuy ek$trakt 2 or~hid<'1 onz olejek ze słodkich m'gd3/6w i witaminy dzi.bi~ n3 Two le no:ly kiedy ipisz. Specja lne . kt.d",kl aktywne wplrwal~ slym,,'ul~cO n. dlugosć r2ę •. Dehka,n:a formu ł. , ml~kka uuotecrh prz)'IOtowuje je na nalotenie lunu <lo rzę. G,ordan, GoId. 8 mi

2481,5011

22762

30,00

19,90


www.katalog.zawsze.com.pl Inspiracjo luksusem / wyra(/f'lC1Won/em dało poczQtek kalekq; produktów Giordanł Gold. które mają odżywiĆ j jednocześnie rozpieścić

Twoją skórę_

"Moje' usta sq miękkie i zmysłowe.

a pomadka

,t trzymuje się I

Giordam GoId ikauty Case K.... met yu.ka G iordanł GoId l uluusow) kosmetycrl<a l luJtet"kIem. miejscem na S pęd,1! I Twoje ulub;one I«nmecyki l Jerił

Gio<"d:on; Gołd. M ateriał: PVC. Wymiary: 16 cm (dl.) ~ 10cm (ner.) ~ 7 cm (wyJ.),

21798

59,00

34,90

na nich dłużej."

...... ... "

~


www.katalog.zawsze.com.pl Luksus dla Twoich ust Odżywczy że

stanq

balsam do ust sprawi,

się pIęknIejsze

NOWOŚĆ .. LIMITOWANA

<D Giord ani Gold Rub), l ipstick

~

Pomadka do ust Gold Ruby Pomadka wmo,. con. pnwdl lwym rubinowym pronkiem upewnili niezwykly blnk I lnlenlywnos.: kl.. yczn)'Ch kolorów. • , Gio~dani

J

6715.00"',

39,99

@Glon::IaniGold lip Ehxlr Balasam do uu

26,90

Glo~dani

Go ld eksu"1lkcem l orc hi ....i odiywl'J~ Twoje UlU. i pn.Yl<'towuj~ je n, ulubi<>n.1 pomadk~ Glor<bnl GoM. Oll~ k i nIm możen "'uiej cieuye li< kolorem na usuch l bardzl<!j wynukanym wykonnenltm m'klldu . • , Kol~ct Iklłdnik. WZbo&łCone

OZDOBNA ORCHIOEA

O"hidw od wieków Jesl symbokm zmys/owoS(j i elegcncp. Zoono jeSt równ~ż Ze

sWOICh

zm~kaoJ<1CYCh

i ncwilż~h wlaktwosd.

~9 7S.001k,

~

22761

WYPRÓBUJ W CENIE

19,90


www.katalog.zawsze.com.pl

NIEZBĘDNE PRODUKTY DO MAKIJAŻU

ocZu

Wydłużone,

pogrubione I

podniesione

rzęsy

@Make Up Pouch Kosmetyczka PVc. 17 ~ S,S x 7 cm

39,99

13164

32,90

_.

' O'll

• -

uln

' SIN

::::

"".~,

ID Orltlame Beauty

-

Won der Lash Mascara

15"4

'-

Tuu d o rz ęs O~Ifl~me S n uty WONDER R.~.y. o jakich rnm:ybi! Maklym~I",,, dl~. nu" i podnie l ione! Rewolucyjna UCZoteclka lO rOlo .."la '"ęl)'. Super trwale pigmenty Iwaranw l~ i"ten_ywnOŚ':

koloru .• mleczko z liści pIlmy -kopern,e!, odiywill nęsy.

8m' JlI2,SOn

34,99

24,90 80

makJ)U

(il Onflame Beauty Shlmmer Eye Oust N"błyncujące, pud.ow e c ie ni" do p o wie k Orln a m " Bu uty

2.5,

99MJ,OOlkr

29,99

24,90


o riflame O www.katalog.zawsze.com.pl I3EĄUT'V

Kork 1:

Zaanoj od poiJz: ~ oki na trzy obszary

KUP

-~ z~końc:~

naIói ~ cieli m _ _

ob. pOŚI edo. {ieII na oirodeI<. a~ m _ _

"""""

Krok 1:

~""'~ końc:ówI<ą ~

oeI>

wtrół-ltw~

rogu poo.ooekI. by ~ e(el:,t koc>e&O oka ~ na~hna(~

<--

• .I I

~,

,-, o-

-

n,n

11,n

g ...... ,

00,0'

11'"

12'"

..... n'll

~-

Oriflame Beauty

•-

Colour Pro Eye Shadow' Tno Cienie do powi e k Or l" arne Beauty Co laur Pro SUIC me .. mowit)"Ch p,llet. kaid. llrulTII dopuowanymi da sieb,e odcieniami OI'U dwoml wysok,eJ kluy aplikatOl'ami. 2.7 , 848 J.4811:(

36,90 makłU

81


'" W SZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ BY www.katalog.zawsze.com.pl ~5 E O

wyglądać

naturalnie

Podk reś l aj

swoje nat ural ne pięk no

<D Onflame Beauty Terracotta Powder Bri\ l u!i\Cy pud e r Oriflame Beauty Te rneon " 9,5 , 2831,S81kt

22855

Korektor 3-w-1 dla

maksymalnego erektu kryjącego

39;00

26,90 iJ) Oriflame Beauty ConceaJ Kit Zen" .... kore ktorlo .... Or,n"me Bea ut,

l,

J • 6633,33""

15033

A

C

A

Zlelo n, ~ ~

BeiOW)' ~

B ~dI'llbnrch

29,90

19,90

.~

C

Żólt, moskuJe oemne

o~

O


TWOJA SKÓRA ODŚWIEŻONA I www.katalog.zawsze.com.pl

dotleniona

SKóra,es! ............. odświ e żona • I!OWbeI

"".-a

t..,:.... I~ "'"

... t.

98_:

•E

--

-'2 "

lIII!

o

.

~

foundation Q) Orillame Beauty v ta

f oundation Sponges

6,99 ,

--

~

l ilII ~

".......",-

Dotleniaj"" podkład pod makij,li O ~ilhome Be .... ty O>:Yłen 8 00u DotIen<:aj~tO-onelwl~cy podklad. E1u t",kc z ~ .owych al, Itymul~ konrump<ię tlenu p<"zez kom6rlci IkĆ>ą. dZIękI aemu cen zy,kui<' <wieio$ć ; bla lk. )0 mi 996.67/1

~ Dmm ,, 9mm

3,90

,

I U75

@Onf1ame Beauty Oxygen Booost Foundat lOO $

C"bki do podkbd.. OrlAame Beauty W bzuk;" rombu. "'..wlal~ ~ytyjne r\lIloienioe kosmelyl<u. l w u.Ulw ... 40 mm"

15884

....

' Ul. .......... --..

a

29,90 maki,ai

83


www.katalog.zawsze.com.pl 'm'

SEPARATORKI DO PEDICURE ZA

Onllame

O rifl ame Beauty NailShield

~eauty

Cu tlcle Remover Gel

Żel d o usuwania s k ó r e k Od"ame B,,-,,"uty

Och r-o nna emalia do pa",nokc:i Orinam., BUllty

7 mi 2841,86/1

1 ZŁ

2414.29n

16,90

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO KOSMETYKU ZE STRONY 84.

19,90

18936

19,90

18935

Onflame Beauty Crystal Base & Top Coat Emalia 2 w I Oriflam e Bn uly 7 mi 28H.8611

,.,'0

~...,

- ,I U I

lIU )

~-

~

11911

"~

Or.f1arne Beauty

French Manicure

Emalia do francuskie go manicu.e Orlflam., Beauty

!

r

Oriflame Beauty Nad PoIish Corrector Pen

,-• I.

~,5 m I55JJ, 3J~

!

Kore ktor do mankure Orlflame Beauty

-

, m'

O

13775

,.

2128.5111

14,90

\\

24,90

Onname Beauty Growth Booster Ole je k stymuluj"cy WUOlt paznokci Oriflame Be illuty 7 mi 2842,86/1

Onflame Beauty Nail Whtte Tip Bialy lakie , do koneo .... e .. pat.nokd enfLam" Be;auty ~ ,S mi

19,90

18927

/

13617

19,90

3755,$6/1

18929

Toe Separator 5e p a rato .... i do pedicure Zrób pedicur e j.ak w profe.jonalnym .... <><».

l

w

zenawie. wymiary 10.3 x l .l x 1 cm

10279

3,90

19,90

Onname Beauty Nad Food

16,90 ""'. O

Odiywka do paznokci DrW a me Beilluty 7 mi 2842,86n

18937

Onflame Beauty Quick Dry Drops Wysuszac:. lakie ru Orlflam" 8 eauty

Onname Beauty Peel Off Whltener

'm' 2100,0011 18928

19,90

22,90

18,90

-

Wybielaj"cy pee lins do paznokci Odflam e Be auty 7 mi 2841,86/1

13411

19,90

I

-..

I

• j

fJ


www.katalog.zawsze.com.pl UUUAJ BLASKU SWOIM

ustom

Blask

t)'Sląca

drobinek.

Zachwycający POŁYSK

i ochrona

SPF 10·

o

11.41

-~ID Oriflame Beauty GIoss Booster

Q) Onname Beauty

Super błynnyki do UH Oriflame S n uty 12 mi 1515.0011

Błyuc:tyk

Urban Shleld Gloss d o " u Or;"~me Be. lOty U rban Shleld 10ml 1'1'10,00/1

27,99

18,90

19,90

tf

8.

(j) Onflame Beauty Power $hme

Pom ... dk .. Oriflame S .. :o.uty Powu Shine Pomadki z nablyllcul łcymi drobo nk&mi. kto,.. optyczn,. PQWIęklUlł usu.. Witamin. E n,witia I kol. 1.6 , 12411.50""

27,99

19,90 makijat

85


.. www.katalog.zawsze.com.pl - ,-- --... --..... -.... -.... •

)1490

l n ll

lITU

..........

I,;pt

nlu

lun _ ol

'so"

............

IStll

_ol

......-..

'J"' ~

....9

216"

lu.l

Jl6n

nn.

,~

Glordanl Gold

.!.. Adaptlve Foundatlon

podkład

Gigrdanl Gold lO mi 1966,67/1

-

nllt

Kore kto rmin ..... lny Giordano G ołd Min e ral The nlpy 2.75 mi 14181,8211

,

Onflame Beauty Absolute Conceater for Eyes

...

.... 11 1

.... 0 .....

Ha _ol

........

r

....,

.....

-

1 ~1I9

,~ " .

~

Onflame Beauty Dual Core Foundation

Kre dka do powie k Orlf1 . m e Beauty l, S ,10760,OOlkr

l" ' ,n, i 1,,0,76 ,

Kor-ekcOl' pod !KIT

10966,67/11r

O.iflarne Be .... ty

32,90

21241

ABSOLUTE

24,90

łun ~, ,~

Giordanł GoId

Alr 50ft Powder Mię kki

puder pylkowy Orif1 a m e Beauty

12, JJ25,OO""

• • • -

nil. ~.-

Onflame Beauty

39,90

-

~

39,90

Ć~ Baked Eye Shadow C lenie do powie k G iordani Gold Ba ke d 1,5, 29JJJ, J J/lcr

~

,.. ,,

TU lI d o krese k w plynie G ioF"dani G o ld 4 mi 9750,0011

21720

39,00

".u

Oriflame Beavty

Reveal Kit

Matte Cootrol Pressed Powdef'

Brov.- Definer Peoal

Paleta rodw ietl acr.y

Pud e r prałOwIny Ori " a~ Be:o uty Ma tte CONTROL 81 4967, 50llcr

Ołowek d o brw i OriOame Beau ty 1,15,14695,65"',

29,90

Liquld Eye Lmer

__

Onflame Be.avty

18259

G,ordan, Gold

44,00

Onf1ame Beauty

)( ,,9966,61I1<r

26,90

12101

10,3990,0011«

Oriflam e Beattty

17473

10 mi 2490,0011

Po d klad w u .tyfcie OriAame Be""ty

86

Onflame Beauty Kaja! Eye LJner

Z estaw do brwi O ri Hame Beauty

~

.sIn

Oriflarne Beauty Eyebrow Ktt

~

'1"' ' ~IU

19,90

34,90

' 1I1~

39,00 nUt

5 S 872S,OOlkr

39,90

59,00

Giordanl Gołd MIneral Therapy Concealer

pod

mll\cijai Orifl a m e 8 eauty Urban Shle ld lO mi 1330.0011

adapu.qjny

Kre d ka do powiek OriHam e Beau ty Smooth Oefiner O,l , 66JJJ,JJI",

Ro i do p o liukOw OriHame Beauty Perre c:t Blu. h

<

Podkład

Ochronny

Smooth Der,ner

Perfect Blush

Onflame Beauty ....... Urban SI"I.eld Foundation

>

o., ~

ł

I

11715

a

ł.

1J714

~

U

11\

Onflame Beauty

Onflarne Beavty

39,90

16,90

Luh

8 mi 4362.5011

34,90


.. www.katalog.zawsze.com.pl ---- , - ---,.....,. 11U7

Onflame Beauty Lip Spa Therapy

81",.

Oriflame Beauty

Onflame Beauty Revelation Mascara

Wonder Lash

Intense Mascara Tu sz do

rzęs

Oriflame 8eauty Wond"r L;uh lote n • ., 8ml

Tu sz d o nę . O.ifbm " B ea uty Revelat io n 8m l 411 2. 50/1

" ~o

IIG41

C;h.,monc

F......

B<"r

GoI~

.~

Onflame Beauty

Power Curl Mascara Tusz podk ręcaj" c:y Odn"m" Beauty 8ml

rzęsy

32,90

13966

c ......

li".

1\ 001

I S~'

1104$

ISO '.

~.; . . Nude

s... .. ~...

1\0...

,

B a lsam do u st Oriflame B ea uty Sp" Th erapy 1,6 g H3 12,SOlki

22,90

12286

""'

!'>.. Ooo

HO..

150.. F,b_.

Bo"" K'"

Onflame Beauty Waterproof Eye Make-up Remover Płyn

do demakijaiu

wodoodpornego ocoz" Orin"m .. Bu ,uty 100 mi 269, OOlf

i m .5011

~"

~'"t

V;~""t

34,90 ,n ..

11041

32,90

~362.50Ir

21647

lS0 01

"8"

o.

...---------------

Orif1ame Beauty Colourfull Upstick Po madki Oriflame 8 eauty ColourfuU ~ g 7~7S ,OOlkr

29,90

.---- --" 26,90

l16l1 ,~

Jl'U

HH' !'-'"

6"',*

Oriflame Beauty Wonder Lash Waterproof Mascara W odoodpo rny tust. do rzę . Orifl "m" Bea uty W onde r 8 mi 4362.5011

15027

26900,oo/kg

34,90

..

Oriflame Beauty

".

Lash Exp loslon Mascara Tun. do n c;" ari""m" Beauty L :o.sh Explosio n

2 x 5 mi 3690,00//

26,90 Giordani Gold Sculpting Brow Gel Żel do modelowania brwi Gi ordani Gold 'ml 6725,00/1

19297

36,90

Soi,

Pl""

Oriflame Beauty Powershine Lip Gloss

29,99

,. IH

18344

.

,

11016

a...,

Giordani Gold Eye Pencil Kre dk"d ooc:r.u Giordani Gold

116 U

T.... ..,.

39,99

26,90

Błyszcz yk d o utt Oriflame Beauty Po w e r Shin e 5 mi 5580,0011

27,90

--lln4

12'U

117 ~ '

Ton<Iof fW<

N... 8m,,"

.... T'"dJ

Soi'

"'"

H...

s~

1515 5 8...,. ~."'

Oriflame Beaut)' Hydra Colour LipstKk Pom ad kaOriflam e Be auty Hydra Colour 4 g 49 75,ool"r

Giordani Gold Pearl Lip Gloss Błyszc:r.yk do u.t Gio rdani Gold P earł 7 mI SS7 I,"3/1

39,00

29,99

19,90 87


www.katalog.zawsze.com.pl

,"

~.

O' "

,,~

:' • 0,0 0': • ••••

'. 1 • ..... r .: ..' ',. .... : . " '(lO•••••

••••: •

~

..

. - : ' 0'0

'

t

"

'.:


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl -J


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl 2.ro~

WYPryski! 3. NAWILŻANIE >

" o.illom ..

IlJ Pu reskin

1. OCZYSZCZAN IE

5 razy

... y"""""""'"

.,

'kuteunteJ= walka

,.""...

..

·T~..

...... .

••• '

~

.,.,.. .0:0'''_

pny

...,.........,.<Io~

..".".

CD Pure Skm Hlde & Treat Krem kore hcyjnopieIICc" .. cyjny PIlre Skin Hid .. & Treat M.. kul" wypr)'Jki i zaczerwienien;" or;lz vnniejsu ich rOZMior. IS mi 660.00n

Face Wash Deep Action

Ż e l p .. e linłuj ~cy do mycia twan;y Pure Skin De .,p Action Zh.J,z(.t'I'ł<Y iel OClyUCU pory. u~al~c powlu ..... "iu wyprysków I uskórnokOw. ISO mi 111,611/

.. ... ... .. .. ... ..................... .. _.... ... .. ..

14,'8

9,90

=

... ... ... ... .......... • :&,90

16,90

'@f'oc, Skin Shme Control Cream

Toner Decp Action Tonik

zw ęiający

po ry

Pure Skin D e .. p AUlo n Oczyncu. UIUW1 nadmiar IIlbum i ....,twe komOrki. ktOn!! moz~ powodować wypryski, 150 mi

Krem m :Uuj~cy P,,'e Skin Shine Contro' Skute",,,ie ogranku blynczenie się .kort i Upobiea:l pow.ta ..... ,,;., wypryslców. s.o mi J18,ooll

... ... ... ... ... ... .. ......... ......... .. ... ... ... ... ... ..... . .. .. .. .... . . 1I1,67/J

fNm

*:1,'8

16,90

=

*:1,'8

16,90


www.katalog.zawsze.com.pl

FRiEE łYBfllON~ zoelona, ~ send~

.. , .,

NOWOŚĆ

.

2 3

Bildt kreat)'w .... ! • I'oA,""<>j ",klejki I .""'Ón- dlo

~ _ odlotowy 0IT4t' Moi,=, tri uiyw'oĆ _ I k' o A,<h nwł<etów. Puić wod,e hO<Hji\

Pod&lwlaj .woje lhielo! • T.."" Bobo to l<roIow> ,.,..,. T_ t <U$ na ~ ... pKtI sp<y>1uoj '" .............. coeIo. w któ<ych W)'CZ .......... ""I •• ncl>wyt , _

otD<,_,

...

The "'~:!.~:"'Y K,~

CD The Babes Sweet Peach Eau de Toilette

cr> The Babes Passion Berry Eau de Toilette

(j) Eau de Te

Wod a toale t owa The Babes

W oda toalet owa Th e 8 a ..... P as.lon Be~ry 2S mi '396,00/1

Woda toal e towa Th .. Ba..... Cra:ty Kiwi 25 mi 1)96,0011

Sweet Penh 2S mi 1396,0011

- ..... .. ....... .

49, ••

34,90

... .......... .. ... . ...... .

tNU!

49,08

34,90

. ... ..... .. . .............. ...... . [HHI


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl, Zawitaj do

świata

KOSMETYKÓW DO CIAŁA

Miękka

<D Body lotlon with green tea e )(tract

i delikatna skóra przez całą jesień! Suche poWIetrze mote być

utraty naturalne) wtlgotncta skóry Zadbaj przyczyną

o)eJ oodzJenne naWllżarue, aby była m!ękk8 i delikatna.

Moc nawilżenia. spe<jalrue dla bardzo suchej skóry

Ultra Rich Body Cream Utl~:a

bogaty kre m do d" ...

200 mi 1~.5011

12484

16,90

14,90 98

cl,)/o I włosy

WŁOSOW

Balsam do c iała z ekstrakt e m z zielone j he rba ty ~OOm l

12,1511

20]58

22,99

@Ułtra RlCh Body Mllk

wlth Sunflower 0,1 Pielęgnuj"u mleuko do clala z olej e m liloneczniko wym 400 mi

32.25/1

22,99


www.katalog.zawsze.com.pl bodycore O di:ywtenie.Qchn:ma.R.egef'leraqa.

Ratunek dla skóry

Poczuj mlekkość i !wiezclć

El OciYM//k f ", Q

"'Y

'furaz za

, PONAD 40% TANIEJ


Pielęgnacja od pięt po czubki palców www.katalog.zawsze.com.pl

-

p!iflorne

onłlo me

® Feet Up

orif lame

~

, .".j,'"

Soothmg Foot Cream l(oi~"7

kre m d o stóp Fetl! Up

75 mi

172.00/1

14,90

20548

12,90 ® Feet U p Cooling Foot Gel Chlodz~cy

iel do stóp Feet Up

7S mi

198.67/1

17,90

20547

Foot creom

14,90

(' SOmll.6 fl.oz

@ Fee t U p Relaxmg Foot Bath Płyn do reiak.ujółuj Feet Up 150 mi

k~ pieli

stóp

112.67/1

(i) Feet Up

<D F~t Up Overnight

Deodorislng Foot Powder

MOIStUnslng Foot Cream

Ouodorujółct

N ;awlltajółCY

Fe e t Up W cl"tlo nlo w;1goC i ",we lule przykry

krem do st6p na noc

FłlłltUp

Zow ;"ra olejek z awok:ldo I el<Str'Olltt zoloelu . StO.UI przed pójście m IP0';. 75 mi 132.00/1

20554

19,90

20550

,

14,90

9,90

JlplrCh. DIetek z ber"lomotk l odiw,eŻl. o IomonlQ dziab ;antybokterYlnie. 7S K

Anty pen;p iraqjny kre m do s tóp Feet Up Kontroluje wydzielIn ;" potu ; redukuje nleprtyjemny upac h. Z wyclUiem Ilosny; oczaru wir,lnllsklqo. 50 mi

IS8,6711cł

198.00/1

20552

ul k d o st6p

Q) Feet Up Ant,-perspirant Foot Cream

17,90

11,90

20557

14,90

9,90

16,90 ® Feet Up Exfohatmg Foot Scrub Pełliin,

do stóp Fe e t Up

7S mi 198.67/1

20553

17,90

14,90


www.katalog.zawsze.com.pl

Kompleks Intensive Care U l epszyliśmy formuły kosmetyków ADVANCED

FOOTCARE i wzbogaciliśmy Je stvvorzonym przez Oriflame KOMPLEKSEM JNTENSIVE CARE.

Oferujemy zmęczonej skórze Jeszcze

skuteczniejszą

pielęgnacJę·

zadbane mogą

być TwoJe

Przekonaj

się, jak piękne

I

Chłodząca

z

planka do nóg

innowacyjną, technologią

stopy.

1/

Krem do

ORIFLAME -

,

In e

YWTIle

"

•••••

Wllz

(D Feet Up A.""',,,,,,,, Rescue Treatment r oot Ma$~ R"c.. n,,~uj,,<::l m :u eClk. do st ó p Feet U p Advan" .. d N~cych",i UtOW'O nawolb uopy dzięki komp~ksowi Inten.,... Car .. , Imlękcnl~cym ,,"'trakIom. Aby lIZ)'$kać nljlepne rezu/tuy. pozo.taw moskę na nopach przez cal~ noc. 100 mi 169,0011

22689

.w oo ...

24,99

16,90

@Feet Up Am"".ed Cracked Repalr Foot Kre m na pę kające pięty F_ t U p Ad ..... n ce d Recoene ru;t i p.... ynos.i ulgę popęk.lnym piętom. W,b",.cony kompleksem Inle".i..e C.re Sto.ow.ć dWlI ra.y dziennie. 75 mi '71,0011

2180'

19,99

12,90

thlod.!,up/lłnlfdoznw;:· kn~Qnowa; c,tr)'fl)' i

.50

21905

m' U2,67f1

",Ctllq.

kOlitJl.tI


www.katalog.zawsze.com.pl

Gładkie. odżywione dłonie

handcare orif la me

Hond CreC"for dry hands ® Revivlng

Hand Treatment Mask Odiywc:r.a ma.ec"ka do 75 mi 198,67/1

16,99

12879

(j) Nounshmg

14,90

Hand Cream for Dry H ands Od ty wCJ;y krem do wysu$Zonych

, • 100 n i 3.3 fl.oz.

dłoni

Głęboko odtyw'a such~ skór~ r\k. Olelek te dodkkh mll'blOw """)1bdu ~ I zmiękcu. 100 mi 89,0011

13,90

11287

8,90

@Soften'ng Hand Batn & Massage 0,1

..,

Ol ejek d o

100 mi

kąpieli

Wm'

11286

14,99

9,90 102

ciało I włosy

_ _ _ __

16,99

11290

14,90 ® Renewmg Hand Scrub Odnawiający

198.001f

i mauiu

1~9.0011

@Antlbactenal Hand Gel Antyba kte ryjny tel do mycia. ."k

rąk

lcrub do . " k

7S mi 198,67/1

11289

16,90

14,90


www.katalog.zawsze.com.pl

pielęgnacja Nawet kiedy żyjesz w

Ciągłym

biegu.

możesz ml eć pewnoŚĆ, ze TwoJe dłonie bę<Ią

cudownie gładkie I odpowiednio n awilżone , Odżywczy krem na dzień z gl iceryną nie zajmie dużo miejsca w torebce, dIięki czemu będzles1. mogla z niego korzystać zawsze i wszędzie!

" ,50 mi

Olejek ze ModIOch migdał6w

18962

11,99

OleJe!< re sbdloch mrgdalów to jedno l najbogats.zych fródeł

naturolInydl wnamj(l,

Cu<lown.e l\awol±a, oor,wl.1, zm.ęka.a, wygładza skórę

5,90


www.katalog.zawsze.com.pl ILk

Cało dzienne nawilżenie TwoJe CIało

D

może

niezmiennie zachwyGtt uwodziCIelską gładkoŚCIą. Wygląda) , czuJ się PIęknie dlJ~ki

Beauty

nawilia!<lcym proteinom Jedwabtu połączonym

ze zmiękczającym ekstraktem z orchidei o urzekającym

zapachu.Wyraź $'NOJą

kobieco!,ć .

-

Ql Silk Beauty Soap Bar Hydełł<o

Silk Bu,,')'

100 . 55.00lkr

21585

5,50

@ Silk Beauty

Anti-perspirant 24h Deodorant Antype rspiracyjny d e z o d o rant Sllk Buuty

50 mi 2S8,OOn

<D Sllk Beauty Body Cream Kr.m. do clala Silk aeauty Pięknie płchn~C1

kr _

do cia' . zm iękcza ,kórę.

pnyw r.c.j,c je) od powie dni ~llom nawil że nia I npewn ll14t whid we odi1wj~nie. 200 mi 94.5011

21461

26,99

18,90 lOt

c.aIo I włosy

21<462

Q) Silk Beauty Shower Cream Kre m pod pryunic Silk Bu uty okorę i PO'<»UWI. j~ dotyku . Z ~te,n. mj jedw.blu I ekst r>.ktem z orc hidei. 200 mi 74. 50/1

12,90

Dokl,d",e OCZ)'UCU

p.clln~q i mięk k4 w

21460

22,90

14,90

® Silk Beauty Hand Cream Krem do r",k Silk 8 n uty 100ml 129,OOll

21459

12,90


Skóra gładsza w dotyku www.katalog.zawsze.com.pl

Ciesz się dluzeJ kuszącą gładkością swojego C!dla dzlęk -:O>metyl<:om z kompjeksem OpóŻru3jilcym o drost włosów. zm~C2aJ <ł proteInami jedwabiu I ochronnym ekstraktem z orchIde, PoZI'liI) nowy w n.łSZeJ ofercie żel. który skórę. z.apo~egaJ<lc wrastaniu włosów,

Beaut::y • (.oUIL.o

NO

Ul I .

złuszcza I kO"' . ,:;;;",:;;..... ,

Złuszcza skórę I

elimInuje

or,ll0

12.8 ~ ,

9;90

23783

ZapeWfl '-1

6,90 ~ $,Ik Beauty Shave Gel Zel do golen ia SilI< BelIuty Ookl.dn~ll!e

golen ie bez . kaleu\'n

i podrdn ;,,';' Żel z kom~tk$trn ,powalnlalącym

od,ost wio,ko ...

prOlelnłmlledw.~"

I w yci ~l:'em

z orch,del l S0 mI79.JJII

22932

16,90

11,90

ochronę

~ ł

t..

..

ty

Hair Hmlnating Ge j

uJll,c), wr,ut"j ó\ce wlo.ki Sllklqucy Szybko wchłlln;ll~cy 11'1"" npewni3 en"t~!I\1 "'y&l~d ,kory po depiluil, Komplelu opóżn'il_'Y odro" ..wo.6w. prOleiny Jedwab'" j eknnkt l orchideI zm;ękcnjtl chro<l(t. Nd~i~c .kórz" piękny up;lch 7S mi /71.0011

22691

18,90

12,90

I

świeżość

®Sil k I Anti.persplrant 24h Deodorant

@Sllk Beauty Sooth,ng Body Lotion

Antypeuplrac yjny d e zodorant SUk Snuty Śwleioit I ochron~ pruz c~ly dzień! Z kompleksem .pow.lni.j ~cym o drost wIMk6w. n.w,lbj~c1ml prou in.m, jedw.biu I ochronnym wydu,em • o rd>idel. 50 mi 178.0011

Kojący balum do d ala Silk S e auty Ukojenie i n,wllżenle d l. podrażn'onej .kory. Z kompleks~m w,ponus~j\C1m opoOinione odnl.un,~ włosków orłZ :unlękcu~cym; proteinami jed_blu I wy.::iUoem. orchidei. 200 mi ()4.S011

21666

12,90

8,90

18,90

21665

12,90 ciało

I

...Aosy

105


www.katalog.zawsze.com.pl

Swedish SIX! Relaxlng Bath Crystals Re lak5uJ~ce kryntalki do k~pi el j Swedish Spa 250 I 1!9,601kf

•• •

29,90

21874

0JIl

Swedlsh Spa Hydratmg Body Soufnl§ Cream / N aw ilh.jący krem do ciała 5wedish Spa 200 mi 134,5011

26,90

21875

oriflame

"'"

O~e

~

SWE OI

S WE

SPA ·:

SpOI:~ SiJlOol/tj

~ no Fa.:. Scrun

'"

.

••

SWEOISH

SPA::

Rlłbalar'" FaCe

s.. ;'

(' 4( r

Swedl h Spa Refresh,ng Shower Gel Od 'wiehj~c:y h l pod prysznic Swe di . h Spa 200 mi 114,5011

22,90

21876

Nawi lża

w

Puńfying Fa ce Mask ""'" ft,ó'ar'.ano+

~'.',',' ..

.'

Swedish Spa Exfol iilttng Massage Bar Z/uucuj'lce myde łko Swedlsh Sp~ 100 Ił 119,00lke

18480

P SOni 1.611.0.7

Swedlsh Spa SIl mula ting Shower G el Stymuluj~cy iel pod prys"nlc Swedi.h Spa 200 mi

!ł.,SOI!

18481

ID Swedtsh Spa

Q) Swed lsh Spa Pun fying Face Mask

Smoolh,ng Face Scrub WYII:ł<Ula~ Krub do

twany

Swedl." Spa 75 mi 215.3311

24,99

20371

106

16,90

!lo, wI< >y

Onyszc"aj'lO- maoec:"ka do twar"y 5wedieh Spa 50 mi 298,0011

20372

22,90

14,90

12,90

@Swedlsh Spa Rebalal'lClng Face Serum Se..... m pr"ywrac:al'lce ró wnow'"lłę skór, Swedi, h Spa 40 mi 497,5011

20]73

29,99

19,90

22,90

Swedlsh Spa Re :ulpllng Gel Cream MOdeluj,! "y h l.k r'iOm Swe dlsh sp," ISO mll'!'!,JJ"

18482

29,90


Poczuj kojącą miękkoś ć www.katalog.zawsze.com.pl • UWierl Wyc i ąg z n.lg,etk.l

Tenow.ln.l dermatołoglc mie

I rnyslOi, " k<.>bietach

K

• Delikil.tn.. , p ienlącl formuła

'l'\e 'kI

<ł.lt

w

""'~ <>o_w

II'

""...."

.''''''

a p

F. :-r .,'" e

Tli.

'I

:w. /, k Jr ' L ' 'TI·''l IU

)wn ) W Jg l

pH

wrn ieJsclCh it l1n ch

:>r

Ja lag n~ z. :idch

rillorne <D c

~

A. :gc 1r .

I

SOothing Intimate MoUsse r (j) Fem,neJle

Sooth'ng InMule Wash tel do kigieny in tym nej FemineU e 300 mi 43,001/

Soothlng Inlimate Cream t.ago<h'lcy k ~m do higieny inrym nej Femine lle 75 mi r11,OOtr

19,90

@Femlnelle Refreshlng InUmate Deodorant Od,widallilcy det.odorant do hi, ie ny intymnej f e mlnelle 75 mi Ul,DOII

14,90

9,90

• '17S mls.afl,Ol.

19,90

15240

12,90

20576

,.

@Femir.elle

Ł:ogo<b'lcy

131 8 1

12,90 @Femmelle

@ Femlnelle Soothing 1"limate Mousse

GentIe CIeansIng WlpeS

Łagodllilca

D e likatne chunec tkl oczyncullilce Fe ru;.,., II ..

Femiroe lle

20 cłlunecuk

21 191

11095

pi;r.nka do higieroy IrotymroeJ

17Smł85.14/1

14,90

9,90

26,90

14,90 ( lab, wIosy 107


'eo www.katalog.zawsze.com.pl Scruby do

o

" ~

rID

~

~

CD 18994 Mydło do ,"k w

plynle

Discover Ch ina Cherry Orchard

<» lH03 Mydło d o r"k w plyn le OiK o ..... r Bo rn e o Tropkal Rainfor... t

36.3311

o

"

ł

200 mi

ID

~

ciała

Każde

--

za

10,90 Mydełka

100 g

CD 21190 Mydełko Oiscover Santorinl Blue Pa ra di ...

Ci> 18997 Mydełko Ol.c o v.,r China Che rry Orch .. r-d @ 13404 Mydełko Dlscove .

80rneo Tropical Rainrores t

CD 10566 Scrub do ciała Disc o"e . C o lombia D Ole p Wood.

<l> 11197 Sc:,..,b do ciala Disco.,., r 5 .. vm .. CitruI Garde n 64,5011

14,99

Każdy

® 13400 Myd ełko DI s con. Se viU" Citrus Garden

za

12,90

® 20561 Mydełko DileDv.,. Colombla Deep Woods

3,99

Shower Puff Myjka do ciala

Każde

za

2,90 108 cialo i v.łosy

Ide.lna do mydl ( lab i d~l; k.tne,o t!uS1cleni) nnkO. U. umieni. iellub krem do k~pleli ... obfiCI p,anę.

9459

9,99

6,90


ID1J~~;t www.katalog.zawsze.com.pl Podrói do krainy

zmysłów

XXL Żele pod prysznic 400 mi

<D 10)66 Ż."

pod pryunk Di ..:o"er Sc,"ndin,""ia Fruh Seatcap"

<l> 21194 Że l pod prys,,";C OiKover Santorini Siu ," P..... dI K

® 2lno to;1 pod pryszni c Oi . cover China Cherry O..ch""

t.I pod prrunic Dlsc ovC!r Born eo ,..,oreu

16,99

za

10,90


, www.katalog.zawsze.com.pl Aloes i marakuja

Winogrona i

Oliwka i bambus

• Oliwka i ekstrakt z liści bambusa

reWltallzują I naWIlżają

• Zapewnia skórze całodzienne nawilżenie

,,,

n N<łtu 1ty. k ydant( N ,~

• Win

j e ż ówk a

y , Ilnyc

wka

r011q

7eźwldJą

• Soczysty. dOjrzały zapach

·"

CD Shower Gej W1th Soothing Aloe Vera & MaracuJa

CD ExfoliatJng Shower Gel with Novnshong Ol.ve & Bamboo

CD Shower Gel Wlth antloxldant

Że l pod prysznic; z ko i,\c ym al oeJ.en,

; manku]" 200 mi 49,5011

Zluucu;<\ cy iel pod pry$:tnlc :t

odtywcz", oliwIo" i bambuse m

200 mi 49.50n

19,99

19890

18457

9,90

;k

pełen

enf'I"R, 1zapach

Grapes & Ech,nacea Ż.,I pod prrun ;c" antyok l ydanta mi - Win O&TOnan .i i idówk" 200 mi

49.5QII

10,90

16536

9,90

10,90

9,90

<» Body Cream w,th Soothlng

<l> Body Cream W1th Nourlshong

Aloe Vera & Maracu}<l

Ohve & Bamboo

@Bod)'CreamWlthantJoxidant Grapes & Echinacea

Krem do clab." koj"qm aloeiem

Krem do ciala 1 odiywcz~ ol;wk ~ I bambusem 200 mi 7U OII

I(rem do c ia la z antyoks ydantami _ winogron ami i i ei6wk~ 200 mi 14,5011

imaraku]" 200 mi 74,5011

16,90

19891

14,90 11(,

Ciało I

oMosy

18458

16,99

14,90

16543

16,90

14,90


, www.katalog.zawsze.com.pl nature Cncesz

oznać

p'acnn,!cy seKret?

PSZE.NICA , KOKOS ZItxN~D(}(no~,

diw<lrU"J'Q

ceMI'Ch proIen,

kl~ "'''''''~ no.oilłąq '~VÓI'\' ~ft'" ~~,*jt.rJ.

ktwy flWiIIto

J,I;~

, m~

•.,~ ~ o ",,:)'OI\:s~

secrets ~

MIĘTA

JOJOBA I MANGO z n<t<IOt1 JOtObI' ~

I MALINA L.s,-~....-..:Iy~

~ <*:me "'~

9y<IQ l od~ia,qqdl. ~ąqcydll f>C7,\.,ltqoqcydI

,~Nav.~

" ~~~

I"rn/o z """""" rTO>gO p. t>ogate w ~~~,

'M sqt>oemewocl, .. ,><! lI'I!)'OII;'y</<l<1ty , ~O@'II/ttYZ4'QCą

,*P"'I:Wy~ S>f~

-'

~,~

~"'">ŚOIld>

Zele pod prysznic 250 mi

(i) 226H K~em pod prysznic NaturO!! 5ecre u ~ odtywcz~

pn e nic liIl

'''M'

nature

secrets .

~ o ko.em

<li 2261'

Kn, m pod p~ynnic Natur" Secr e ts" Jojo blfl

i manIo d o s kóry

pod

p~yn n ic

w~"iliw ej

NalUre Sec:r eu

" e ne rce ty:r.uililcliI mi ęt" i ma. iAlI

19.6011

14,90

Każd y

za

9, ,,_


www.katalog.zawsze.com.pl

\

HalrX Volume

Boost

Shampoo

Sum pon do d aJ"q wlowm obję tok' H airX 250 mi ~3.6Cn

12,90

15580

10,90 HairX Dally Care

.' ze z. .z -o

N~ 0"

Z

~

<>

• ~ •>

150 m l

250 mi ~3.601t

Z

O

•• U

O

12,90

14,90 HairX Pure Balance

Snmpon nOrmali",uj'lCJ Ha irX 250 ml

Odiywl". n o rma lizuj"u H aJ rX 250m' H6011

12,99

14720

I

S~;o ... pon

Odtywka w s pra yu n a lato HairX 150ml

250 mi ~J.6011

16267

12,90

10,90

10,90 Suchy nam po ... w s p r.oyu Ha irX 150ml 139.33/1

99.3311

16268

24,90

20]61

10,90 HalrX Summer Care Leave-in Condltloner

12,90

184]9

HairX Pure Balance DryShampoo

12,90

HalrX Summer Care Shampoo n;o la to Ha irX

-

ConditJoner

10,90

I ~ ,'"

18,90

14716

HairX Pure Balance Sh.:tmpoo

N

Z

HawX Dally Care

99,3311

14719

~

14,

14,90

Shampoo & Conditioner

43.60/1

O

21721

18,90

15581

Szampon z od t ,wk 'l 2 w 1 na c o d1,e ,; Hal rX

U

3 • •

99,3311

Odiywh n a c o d. ,,, " HairX _ b" ", . pluklwa nl a

10,90

~ O

M;u.,cz ka d o d:o]'I<::O wlo...,m obj ę tołd Hai rX 200 mi 84,5011

dod aJ"u w/osom Ha irX - be ~ s plukiw;on ia 150 mi o bjętości

Shampoo

Odi~wk ..

Sumpo n n a c o dz.", ,. HairX 250 mi

U-

O

Ha, rX V~ume Boost Haw Mask

HalrX Dally Care leave-in Condltloner

14715

O.

HalrX Volume 80051 Leave-In Condlvoner

20,90

-

HairX Summer Care Hair Mask Mue,~ k a

do

włosów

n a la to

HairX 200 mi 7~.5011

18,90

14,90

16270

14,90


\

www.katalog.zawsze.com.pl ,nflor

a nflom

""''''''''

" SPOSÓB U ŻY C IA:

-- """'" """"""" .

<D

~ k...-~ IIJ .;1'1'1.:1, kb mokryd. wl<N.CI'I tUl po ust~ou

1~IJd~ /'1

od pc:łcNy~ "h ~

250 mi 0 .6011

po~('M<

12,99

14725

~~ ~

10,90

-'"""'"

"l

HairX

Wmasuj dellkotflie

we

Shampoo Szampon przeciwłupi etowy Ha lrX 2$1) mi 43,6011

12,99

15582

v.biy ilk~~

10,90

koIt$tymo~N",~.

<D Ha,rX Anti-Dandru(f

OJ Ha,rX Anu·Dandruff

Condlt lOner

<1) HawX Anti-Agelng Treatment Capsu1es

Scalp Treatment

Cond'lloner

Odt.ywka. pr:teciwstil~J; enlow" do WIOiÓW HairX 2S0 mi 4],60n

Serum prJ;ec!wstanenlowe do wlolów w kap . ulkach HairX 18 hplulclt

Ku ra~ja.

Odiywka pneciwlupido,",:o

14726

14727

<i> Ha,rX Anti-Age.ng

1090

36,99

2890

pr:teciwlup;(liowa HairX

100m1149.0011

20543

19,99

14,90

HairX HOml H601J

15583

12,99

1090


\

www.katalog.zawsze.com.pl Zarówno kobiety jak i

mężczyźni

mogq mieć problem

z wypadaniem włosów. Sena HairX do włosów słabych z unikalnym kompleksem ReVive+ wzmocnia włosy i stymuluje wzrost nowych Czyste,/sniqce i miękkie włosy

o większej objętości.

Bądź z

nich

zadowolona.

---

TONIK OOWlOSOW

\

w .. ~ ~

ko _ to

f"IC>IN

,,<»ow.>1 .... •

, 0"

AO VA N BROWTH REVIVER

R TONie

WZMOCNIJ

SŁABEWŁOSY

e 100m 33f1.oz


\

HalRX www.katalog.zawsze.com.pl =,~

Re'ooioq~"""

bez

.........

,p, ......... ....- ,

AOVANCED ""'-~___

-.ę

Z_~'''!''''-l'<1'f~ , ,{tot>e

, ,_ pob..odrqq ,,""'" """"'" o 'c!:h

~SPOSÓBNA

o

GRUBSZE WŁOSY I'\Iajp~rw PI"l)1otuJ~.

4..sóoo:

""""'>WY'" .... _.

NOWOŚĆ

cIoi<bdn., I.m'fl gIowe

SZAMPONEM f'r7ywrac.a ""Ulno~ !hbym ~(9'~, ' )

CD HalrX Advanced Growth Revrver Shampoo W%m:acni:aj~cy

sumpon do

słabych

wiosów H .. i ~X

c

l AM E UM _

""

- """'""

Z kompleksem ReVi-e+. ktory odbudowuje .. Ię I W'UnoK wlo.Ów. 250 mi 51,60/1

wIosów,n.łivl ODŻYWK~

W f'tANCE na ~ ~ , noe IpO,Jkuj ~ Spraw" , żt v.łosy m;Jj~ Wl('Cej obtęt~ i, ~ gr ubsze i ldrows%e (8~~)

Abr wzrt'IO(J'O(' ,.,.I<"y , z.Idbać O WUOSI n<M')'d>. .........uj TONIK w _Igotne Io.b

oud>e wIO>y I pozost.Iw

bez $pIukM<JnI.l

Utrwal

12,90 @HawXAdvanced Growth Revlver Condltloner WJ:m .. c ,,;ai~ca OOi1 ...1<;>. do sb.bych wlosów HairX OdżywkI w piance z kompleksem ReVi".,~. odbudowuje y,uJnoic i siłę wIosów Stosuj nI umyte wlosy, bez opłuklw>.n .. UO mi '32,61/1

19,90

poząd,w'ry ,eNlt.łt

86't,· utytkowl"lOkó .... tw-erdz" te i<h wbsy

® HawX Advaneed

~ So1l'1"1OCn"'j$Z('.

Growth ReI/II/er Hair Tonie

'kW"""'",........."', ,~'" k1 ,.. ,,~

1>1J<O" ', pm

29,99

22687

codz>ervloe.by~

84 MOt>H,.,. ,,,,, ~ h

19,90

22686

,

" "" "'m

Wzmacnia ją cy

tonik do slabyc h

wlo.ów H airX Pobudzal~q wzron wlo.Ów IOnl~ l kompleksem ReV.vc •. Wma,ul w.korę głowy po umyciu I USlosow.niu odżywk i . 100 mi 129.0011

22688

34,99

22,90


Mocniejsze www.katalog.zawsze.com.pl włosy

i paznokcie! Piękne włosy. Piękne

paznokcie.

Jestem ekspertem i dlatego wiem, Jak ważne jest. aby dbać o włosy i paznokcie

zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Wykorzystuję wszystkie 3 sposoby pielęnacji I dostrzegam

rezultaty! CDr_ He/Irik...." Sl~(owo ,tyIt<tów teą>otl (0,....... jptl~

116 welness

I.

'#/


\

www.katalog.zawsze.com.pl Wellness JAK

DZIAłA

NA WŁOSYI

HalRX AOVANCED " " -

LA MI!

l PROSTE SPOSOBY ABY WZMOCNIĆ WŁOSY

I PAZNOKCIE

Pelęgn.a ~p włosów

U1)W.lJ po-odu'1 'Jw Ha X Ad-.t.........t ~b"1 Nło'y

byty mocr>oep<'.~ z<.lr~ Wlmacnklją'Y

bals.Jm

do paznokcI & Preparat ,tyrnulujący

wzrost paznokco

U.!:YW" I b~I >d"'-' i PrelJJr dt" do paznokci, ,LI"I o<lpo'N ed nlO I" wl!1>O<.n,( , clorOf1,Ć.

Komple k odżywczy do włosów L p.l2I1l.' '"

;oplcrnent :J.cty

Kos~1

~

z ",ni HairX

.I.

!bf~si<;

A<tva.nced

t..oIetkt

dl,,,,,,,,,, przez

mo

oc,

"....joczr, ,'e:lUIIrt~

~

Q) Onf1ame Na,l Butter Advanced Condrtiorl Revivef" Wlmacni",j'lO;~

I>3lu.m do p<llnołtcl Odflame N aii Podoruj._ punokciom d.wkę ożywaelO ruwhltn .... Eluld".ywn.a fO<mUb l koi<tCym """' ... nkie .... odtywuym

łwok.łdo. mulem sh<!. I prowium, n~ 85zmlękc:u skórk i I wun..,nl ...... nokcle. 1.6, 9JI1.5011ct

23446

22,90

14,90

<» O nflame N ail Boost Advanced Gr"OINth Revlver

@ H iur & Nall N utnComplex

Preparat stymuluj"lcy wnos t paznokci Oriname Nail Podo"" .woim p... nokc.,.... .... co dla nich naj~pn. z.u_n«:>wan. form"'.. wzb",.con. tknrakumh k,wI i zywky elerni on.z unlk.a l~ mie.unq wlt:am,n A. C I E. k'Óft "ymul"J~ wuuunie ..... n<>kcl i odfywilj"l kruche i WYW"O<>ł! płyt~j paznokcio....,. 7 mllllB.57n

Komple ks odiywc:zy do wło sów ; paznokci _ ~upl"m"nt d;"ty Po~ upobiez~l wyp.d.niu włos6w I uI"'Wni. wlooom I pnnol,dom pod>t..wowe składniki o dzy""'Oe. Włooy wy,l~d.j~ .drowif:j I I~ vubne. a punokcle $Uj~ otę mocnieisze. używ.j 2 ubierki rn d.lenn,. pł"'u min,mum 3 mie,,~~e_ 42 lłbletki" 7)1> mc.

23447

22,99

14,90

1347J

69,00 wellness

117


www.katalog.zawsze.com.pl

\

, ,, Welln~Pack woman W " lIne llPack dla pań . Suplemen t diety. 21 poręclIlych unetek.

S~.h

Kdda l nich uwiera: 1 hp.ułkę Komplel<su ~,u'1 (utaluan,yny).

2 kap.ulk, kw;uów Omq;. 3. 1 ubje.k" Multlw,umln , mlne ....łów dla ~obJe'.

99,00

15188

i\.!o I

kap.ułkę

" Dodaje mi energu przez ••

WellnessPack man

W " lIneuPack dla panów. Suplen,en! die ty. 21 poręcznych usze.ek. Kltd •• ,,;ch uw,,,,,,: Kompleks Swedi.h 8ea.uty

(uukuntynyl

cały dzień! "

l k.pwlk, kw.nów 0me&' J 1 ubletl<ę MuldwIumin I mine",/Ow dl.

p.OOw.

99,00

1S19S

Caroline Wozniacki Nr 1 tenisa kobtecego na ŚWIeCIe

Natural Balance Shake natural choco late

Cz y masz sw ó j ul ubiony

C .... ko la d o wy koktajl Natura l Sala nce Z.wleral ' porcji. 378 g

pro dukt!

188.J61\.,

109,00

22138

N atural Balance Shake natural vanilla

J(

W a n ilio wy kokt:aj l N :atura J S a lance Zawleu 2' porcji. 378 ł 28B,lM:.,

,,',a

109,00

Shaker and Scoop S~ejker I

,",,,rit,,

W rzodnle wymiesu n

koIr. ... ,1 Nu"..,,1~I.nce w

tym poręcznym ..... ke .......

15450 118 wel ness

9,90

" Uwielbiam truskawkowy koktajl. Aż trudno uWierzyć. że coś, co jest zdrowe może być takie pyszne. a tak właśnie jest!"


www.katalog.zawsze.com.pl Wellness ,u'"k'YI<IL Korzystaj ze

zniżek

na produkty

W e llness w programie

Koktajl Nat ural Balance Jakie przyn osi

ko r:zyści~

SPRAWDZONY pewny sposób na odzyskanoe kondY<J' P!'7Y stosowan,u zgodnoe z Drog~ Nat uralnej UtratyWag,l"

Z MNIEJSZA Slód

,łakn,en,e

ZWIĘKSZA energ'ę I koncentraCJę

NATURALNY smak , składniki odiywcze

KOM PLETNE

strawberry

odJ:ywienoc bogaly w b'alko, błon no k i kW(l$ Omega 3

NIE ZAWIERA substanCji pnetwananycn geoetyc.rn~. glutenu. oorwnoków (In, kon'ierwantów

o -n

'"-''''''

-'". -

'!i!.--

. -"" ,~~ .

~

?li'

Wellheśs

a> Natural BaJance Shake

<D Natural Balance Shake Natura! 5trawberry

7 s'ngle servlOgs-naturaJ strawberry

TrUfh wko w y kokujl Na t ural Ba lance z..wion 21 pon:JI. 318 ,

Tru,kaw1o.ow~

188. J61ł.f

15-447

109,00

koktajl Na tural Ba lan"e _7 sasze t e k 7 u$Ze,~k" 18,

J 09.52flt

18128

39,00

W ięcej

informacji znajdziesz w KataloguWellness, Możesz zapytac również swojego Konsultanta, 119


www.katalog.zawsze.com.pl CD Cars Bath Tiles N ak le jki k ~ ple lowe

Can j" ~ Tern luel bołI~lel'OW,e filmu ~~UH

O~ifl ame Di . ne~I Piur

opanuJ~ al~~:'l~'~"~O~"~,'~N~~~~=~M~'.":'4 w wod~ I

w w.aniiie

,

lub I\lIklejal n I W lesU.,..;e tlęhrów"1u

9tm.

22844

Rękawka .i,~:~ Oriflam e Oi N"w e! podtIU rozsuwaŁ . ię 1

poHes!er.

pianka PS. Wymi~ry: 130 x 110)( l O mm

ł6,OO

22841

24,90 Q) Cars Tovvel R ęnnik

Orilbme Disney/Pi u , C an Po 1qp,,~I, pn yJ'emn"'leSl ovzaf ł;~ miętlu\lum ~zniklflM z wlurun~iem boh>!e ... filmu HAu !aH~ Muerb l: 100%. W ym,ary' sa )( 70 on

cłówneco

b>wełna

22842

ł &

Ci

@

120 _ _ _---,

59,90


l

www.katalog.zawsze.com.pl

CD Oriflame Dlsney/Plxar Cars Bubble Bath

Pien;;i!cy się plyn do k"pleli Orllla",e Dlsney/ PiMar Cars 200 mi 74.50/1

22805

19,90

14,90 Q> Onflame D,sney/P'J<i1r Ca Halr & Body Wash

Żel do ",ycia i snmpon Oriflame Di.n e y/PI. ar Cars

>O,"" 14.5011

22806

19,90

14,90 @Oriflame Disne)'/Plxar Cars Soap Bar Mydelko Oriflame Disney! P'Mar C;or.

".

ó5. J3/k~

22807

6,90

4,90

Zesław3za

26,90 121


www.katalog.zawsze.com.pl

CD Ca~ Memory C-atd Game Gra O rm am e D isne y/Pi" ar C au Me m ory Wyml~ry: k"ty l 1.5 l< 6 cm

22113

29,99

19,90 <I> Cars Puzzle Puu;le O rifb.me Di s ney/Pil<ar Can Pull!e: 30.5 x 20.S cm; pudelka: 11.5 x 11 l< lO cm

2283S

42,99

29,90


www.katalog.zawsze.com.pl Ucz się z przyjemnością!

NIech klasowi kOledzy zazdroszczą Ci akcesoriów z lirrulowane] kolekCJI ' Cars 2' 1

: dłut.""

n .s cm.

13607

44,90

29,90

@CarsStvdy Kit Zestaw ",kolny C"~I Wym1>ry. drugoi ,; ołówka 17.6 cm: hni]""') ( 11> cm: temperowk3 . 3,1 ,,2.1 )( 1,1 cm: kedl"n lumk. l cm.

34,99

22846

22,90 Q) Cars Wallet Portfe l Caro W ymiary: (zlolony) 12,1)( 1.2 )( 9.2 cm.

44,99

23611

29,90 ® Cars Pen<:rl Case

UlOPLO

gpanO

PPIH@)

Piórn ik C an W ymi. ry: 19.6 )( 5.8 )( 10.1 cm.

23610

44,00

29,90


www.katalog.zawsze.com.pl do Wyprzedaż

• wyczerpania • zapasow

M<ltetiol c~! -+'1"J.l~ l!{) • :B

e.. $u.lik Rucl>ed

20960

KolmetyCll. kaJpo~tmon .. tka

Skirony J""'"'

23571

29,90

12,90

Torl» podl'Óina

Z e ga,...,k Silver

Mode m lu Set

18906

22803

180,00

44,90

.......

99,00

49,90


www.katalog.zawsze.com.pl

(I) Kokzyki Wild~

22049

49,00

19,90 <2l Piericionek Wi ldnower

22055

59,00

24,90 Acbpvocyjnr pu~ P')"1kowy ~ ",.bĹ&#x201A;em Giol"llanl Gold

5 g. 10 cm

10774

Nanyjnik Wildnower

74,00

22048

69,00

42,90 Pud e r pn..owa" y

.

GIordani Gold Supreme

He<liumID..'" ,~

18295

Cien ie d o powiek Ve ry H e I..<webl...-rd.

~;e H e G reen 21655

68,00

2,90

1 4 90

24,90

I

4 9O , Clenie do powiek w perelbc:h GIonI .. ni GoId Colour J.....,I.

'.

44,90

1990


www.katalog.zawsze.com.pl

Wyprzedaż

Mydełko

bndyzowatly"h

"'I 17476

do wyczerpania • zapasow

o z.;apachu jabłelo:

5,99

2,90

PlelfcnaCJiny krem do $tóp Fee t Up COl y Momenb

.

"210449

13,90

=--_ 4,90 Odiywczy krem Esoe<>tlal.

Spny upuhOW'f' do pofTliennen Autumn Walk In T... cany

l SO mi

'16869 " "'

16JSJ

24,90

44,00

9,90

19,90

~t"jG.

zOpCIo~ F"'·' (&.h~

bu~oC'lt. ~~

>iJc.,9" ~ir-,

.d.. ..

~

"9""'~ pWl<itśł s;~

do

126

~ T03b::loii


www.katalog.zawsze.com.pl elektryczna u lOth. do n:~s

6200 14

17,90

23154

64,00

32,90 ~I.z>;"!j ~

.. , '"I";'""lI~i ~':(I('... du

S<:OU.i: D..o.tG oa 2 1lOIu..

....tA (... dotqo:-.-... do rl(.::t",~I). 11,«10;1 ..-I!SS, Ps, s~ur. bo:~ o-:-od

~w"':l ... tJ:Bl

dI..9";

R~h.wk. do mawu

WUJ.. z

aflcycell "litowego

- S!-l-'IIjQ('.a

16663

o,WSlo.tU~ '.!l.OS'j~"'" ..ośo...« plLU :2 ",.ut~ d,-"...,tl Maw",J.. lJI.tJ~,

!i>,tJO

w .•

29,90

Ze.taw SPA do punokcl

Z j((!a,.j

9,90

~,

••

q"ó:ro'c.y

z.t 117 o:....

Zestaw podl'Óirry

1380]

29,90

12,90

(s,,!"'"'-"'j) ~oO Satlgto....

(~ICaot.). "";100. <)J~ .. JJ~, ~.ł ~ 8 ~

, e..

I , I

: i

o r i flO me

127


Rure nature www.katalog.zawsze.com.pl

Do W'Szystkxh w ......,..,. \ ( typów cery 'MOlu

w 100% organiczne ekstrakty

I

Jagoda i lawenda Odż)wcze I kotą,ce ekstrakty, które chronią skórę (j) Pvn!: Nature Organie Blueberry & la..-ender extract CalrT'llng Face Cream KoJ.'y krem 1. ortllniunyrni e .. ~tra.kt:l n'i

2.

jagody i lawendy

"""

252,001/

24,99

15957

Jl1J RU"

III'("I',:~

, ('1

<D

BIII~bffl )'

18,90 <l> Pure Nature Organie Blueberry & Lavender extract Calming Toner Kojący tonik", organicznymi ekstr .. ktan, l1. Jagody i l:owendy 150ml

I

99.3311

19,99

15948 fllueberr)' '"

14,90

, nder, rrr

CI> Pure Nature Organ" Blueberry & Lavender extract CaJming Face Wash Koi~cy h l ou,ucDljący "orcanlc1.nymi ., k stn k tam; ~

jagody i I~wfmdy

"" ""

116.QO/t

15960

24,99

18,90


www.katalog.zawsze.com.pl Aloes i arnika Ek:;tJ< 't, I dz ,w ia

@Pure Nature Organk Aloe Vera & Amica Extract Soot hing Face Wash Koi ~cp tel do myda twarzy z o rll:a"kznym l ekn~a klam l z aloesu i ar"iki 150mt

116,000

18918

WYPRÓBUJ! Potrzyj produkt

18,

I

poczuJ zapach l

® Pure Nature OrganIe Aloe Vera & AmlCa Extraet Soothlng Pure Gel 80% Koi ~cy

tet

~

e k str~kt e ",

orcani cznym

z aloe su I a~nikl 80"

SOmt

378,0011

20163

·2 4,99

18,90 @Pure Nature Organie Aioe Vera & Amica Extract Soot hlng Face Cream kre m do Iwany ora;anicznyrni e kstrakumi z aloesu i arniki 75 mt Kol~cy ~

SOOTHING fACE WAS H

151.0011

18920

24,90

18,90 KUP DOWOLNY ZESTAW

3 ZA 34,90


www.katalog.zawsze.com.pl

_.

o ~ ~

z o ~ I

)

~ ~

z

~

U

g

t!


www.katalog.zawsze.com.pl

,

M_

"~oE

.

C .~

:::>

"'

1>

~" c.!:: o.

.." .'" Q

"O Q

N

" ~e

" '" "

Q

C <:>

.,..• '" C>

<

• • • •• i ~ •< E i ~•• ,E• i~ ~• •••< I ' •• f t'.! • «•• .J 00 • •• •- • •0•• " • o - o '• ::=: "- - •- • • o . <

.. N

>. N

_

N

_

e@(o:>J@@i@@®

,

~

-


www.katalog.zawsze.com.pl

_.

o \.!j ~

z o

~â&#x20AC;˘ ~

I

I

Z ~ u

\

~I


www.katalog.zawsze.com.pl

~I -+-

Cl>

E

a

<;: ~

O

L

(J)

.-

<D

O

.

~

_ c ~-

••- u••o '" (;fa •1:.0• E c

..'


www.katalog.zawsze.com.pl

'...e';x-oJ>l<.. 0l'~~足 ~_

~"',""~cc"'

""'"'"


www.katalog.zawsze.com.pl TANIEJ! <D Flre Eau de TOllette W oda toaletowa Fire Po.wóI p..)OnUl~cem" uplochowi Fi,e O/:Urow;IĆ Clę uwodtk.elsklm ciepłem o<;ent.lneJ m' .. naoko brllkOw. Imys1ow"ł0 olejku l eo1i:dlika I bUfłltynu. lO mi

S6J,JJn

34,09

22435 (i) Ali' Eau de TOllette

Woda (o al e towa Air Curujące nul y kw iItOWQ·owoco_ "p3chu Al, w.bIJ~J~ w pow ietrze subte lną kob iecoić I ,,; .. ograniczoną wolno;ć. lO mi 563.33/!

34,99

22436 @leeEaudeTollette

W o da toal etowa lee Ociwaina I znIewalaJąca. woda t<»lelowa lee wab, chłodnym I on:etwiłJ~m poWiewem pow,etn. zroszonym m",.nnlq kWIatow. Ja mi

563.3311

34,00

22434

/

Każda

za

16,90


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl

...

... ... . '

,-

.

, _ . . o'

.

L

,

Onflame Pure Colour IJpstJck Po madka do ust Oriflame Pure Colour hnl3lt)'unle kremowa kon')'$.en<:llo. ho,," wtmacn;a I upewnili 610J:ł011'Włłe n,aw~ien", .kór)o uli . Szeł"Oka s,nu W)'I'".ri<ty<:h odcieni. dri~ki którym nwo.... yu m:ak'f&! IWiny no kaid~ okuję!

<,

1725,00""

11,99 Każda

za

6,90


www.katalog.zawsze.com.pl

<D Nature Secrets Oandruff Burdo Shampoo Anti-

=~~e~IWIUPjeiow~\~:IGrapefruit sachet n 10 .,!;':ln e m i IreiPfrut:_ suzetk:l do włosów

@Nature Secre ts Cond,t,oner Ant, Oandruff Burd Prze . cek & Gra fi z lo ~'Wlupietow:l odl ru,t sachet lO.,!; :lnem

r:e

IlreJPfrute~ - :IS:lszetk:l do włosów

LAME O_ Rlf ... uo M

-

natU1'8

8ecret8 ~

1)8

,

c ,*,,~


. , www.katalog.zawsze.com.pl DUZE PO]EMNOSCI! NOWOŚĆ <D Nature Secrets 2-IN-1 Shampoo and ConditJoner For Ali HalrTypes JOI0OO & Mango Szampon 'l od!,w"" 2 ... 1 J: jojob:t I m;ll"go do wnynkich typów wlosów ~OOmI31,1511

18.90

21854

@Nature 5ecrets

Shampoo For Dry and Damaged Half Wheat & Coconut Sumpon 'l psunIc" i koko.em do wlosów .uchych; znin.nonych ~ OO

mi 32,2511

18,90

22699 @ Nature Secrets Shampoo for COK)ured Halr Sunflower & 81ueberry

Szampon ze słone<: zniki., m i borówk" do WlOHoW r",rbowanyc h 400 mi J1.25n

21858

18,90 Każdy za


www.katalog.zawsze.com.pl ® SZClotec;zka do zębów _ nl e ble ,ka Wymiary: dlugoiC 21.5 cm.

10,90

610000

(1) Szc locec:zka do zębów - pomarańClowa Wym~ry: d/urosć

21.5 cm.

10,90

610057

Każda

<D Optlfresh K,ds Green 50ft Toothbrush

(J) Opti fresh Kids Ruoride Toothpaste

Szuoteuka do zębów dla dzi ec;I Optifruh Kld. Gree n Wyrnl ..y: (d/ucoiC)1 4 cm.

Palta do

10,90

13118

Q) Optlfresh Kids Orange 50ft Toothbrush Szuo.eClka do zębów dla dzi ed Opt ir~sh Kld s Orana:e Wyml><y ' (dlugos':) 1--1 cm.

10,90

23136

Każda HO

za

6,90

UUfkawkowoOptifre.h Kid. Slwt~ pUY O owocowym .maku. n~al~ca powstawanIu ubytków. Fonnlłhl nwonona ~ m1il~ o d~l<tduh w w .... u }_ 1 1.t. l~bów O ~",aku

miętowym

"m' IJB.OOII

10570

10,90

6,90

za

5,90


www.katalog.zawsze.com.pl lEJ!

Optlfresh FluOf1de Toothpaste Wh,tening W ybie la j,! " . p U l a do :u : b ó w Optjfr,u h

Przywraca n. tu .. ln~ boel zębowo dokladnie czyki I;omę usuą Z ftuor~m. 125 mi 87,2011

, odi"".. ż.>

17,90

23182

10,90


www.katalog.zawsze.com.pl

SWEDISH

SPA:: Exfoll8.lII1g Body Scrub

SWED ISH

SPA:: N. nI Renewal H nd Cream

l'

'~ftaz.


SWEDISH www.katalog.zawsze.com.pl

SPA::

KOI'"l}st-!J4C z p.elęgnuHcy<:h właścfwoś(,

HyÓ"a<:are+. ek3IdUI)'Wnego kompleksu sr..... Of'lO/1ego na bazie dlg I'TIOf"'SkJch. pn:ygotowal,smy senę kosmetyków Swed!sh Spa.lctore pomogą zadb<K

o

e~e~eMY~~Nm

lest Twqa

~r'lra.

-60% p

,4

SWEDISH

SPA::

4

N OWOŚĆ )'1'(

LIMITOWANA

Anti-cellulite Cream with HydraCare+

Ma~ <lger 5wed!sh S pa ukfad.ny na dlon l kulkami muuj~c,m, ide~jn,e nadal"Olę do masowania u lego c,ał •. M~terj.ł: PVC. pohpropyle". rel3Zo. Wym'łry: 19 cm x 11.<4 cm" <1.5 cm.

Swcdlsh 5pa H "łde ~

24476

49,90 143


www.katalog.zawsze.com.pl

,

Płyn do .~!:.~~::· i ;;~

African ~ ~

...;,

400 m i 32,2511

16,99

2219. !

I

...... A..f

nya

ap Bar

"yd.... O;ICO~"~ )( .. nya African ... tOO, 29.00' ~ł

12191


www.katalog.zawsze.com.pl 7,90

,

KUP WSZYSTKIE

3 ZA 18,90 ZAOSZCZĘDŹ 40%


www.katalog.zawsze.com.pl


www.katalog.zawsze.com.pl


NIlMIlXIl! www.katalog.zawsze.com.pl ORIFLAME sweDEN

-0-, __ -.._w_ • -_ -" -_ . '.-,--, ......_._ _.. 16x ._-_.--..... -~

................... ....

,

.....

_~

WU;KSZIl OBJł;TOŚC!

Rewelacja\ l-szyna , , ,

SWleCle

2-funkcyjny aplikator

.......

_ . -""--'" o

,.,.,

......

...

"

........

w grzebieniu ".

Onname Beauty MaxI Lash Mascara Tu .., p ogrubiaj",cy n~,y Orifl a m e Be a uty M uł Las h l ·funkCYlny aplik"or w form,e , rzeboe.n i wYI ~tkowł formuła t.>p"wn;' J~ ou.ł.m l.j~ce nę . y

koloru' 16X 8 mi 173 1.5011

w ,n~!'>$ywnym obję.o":'

.. ,

FIlNSTW"'WN$L!lTANT N uw...., _ _ _ _ _ __

,,- --------

----O ~ IFI..N-łE I'OI..ANO Sp. z 0.0.. ,..........., l J5 02_1l1 w...I2W1. wI {lll 4sa01OO,fll) sn 7200 bx{111 4SS0201

' .. FOUNl .... ORlRAME;

801 121000 Opbty u po:>q<W'Ae ""I ....me opor,tI"'"

101<>1...,.,

www.orifl:om ... pl

Katalog 14  

warto zobaczyć

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you