Page 1

FREE DI SC INSIDE!

ตัดๆพับๆให้เป็นงานฝีมือ Vol.01 September 2010 Thailand 60 Bht. ISSN:1333-3333


Sawasdee!!

เมือ่ ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมาผมได้มโี อกาส ไปเข้าร่วม Workshop กับนิตยสาร Computer Arts ใน กิจกรรม“ลงไม้ลงมือ”กิจกรรมมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการทำ�ของ เล่นจากกระดาษแบบง่ายๆด้วยตัวเองพอจบกิจกรรมนีจ้ งึ ทำ�ให้ผมสนใจในงานทีท่ �ำ มือต่างๆโดยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือจึงทำ�ให้เป็นที่มาของนิตยสารเล่มนี้ ซึ่งเล่ม แรกนีก้ จ็ ะมีเนือ้ หาไปทางงานฝีมอื ทีม่ าจากกระดาษทัง้ เล่มที่ เลือกให้งานกระดาษอยูใ่ นเล่มแรกคงเป็นเพราะกระดาษค่อน ข้างทีจ่ ะเป็นของใกล้ตวั คนเรามากและหาวัสดุอปุ กรณ์ในการ ทำ�งานฝีมอื ได้งา่ ยทีส่ ดุ แล้วและภายในเล่มยังมีเนือ้ หาอีก มากมายให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้อา่ นกันอย่างไรก็ตามผมก็ขอฝาก นิตยสารเล่มนี้ด้วยนะครับ :) บารเมษฐ์ ถูกจิตต์ Editor in chief


Table of contents 01

11

What’s up

03

Craft Scoop

13

D.I.Y to use

Craft Fashion


21

D.I.Y to play

23 Craft Monograph 31

29 Craft Interview 33 Craft Shop

Cartoon Strip

35 Augury

37

เกมส์ชิงรางวัล


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


Model: พรพรหม พุ่มประเสริฐ , เพ็ญวิภา เพชร์จั่น Fashion Coordinator: TheDo!

20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


FREE DI SC INSIDE!

E U S S I T X NE มหัศจรรย์การปั้น Vol.02 October 2010 Thailand 60 Bht. ISSN:1123-7645


Craft Magazine  

Test Test Test

Advertisement