Page 1

Baracsi Szó

2011. augusztus

XIX. évfolyam 8. szám

Falunapi kitüntetettünk: Kocsis Sándor A Baracs Község Önkormány­ zata Képviselő­-testülete által alapított BARACS DÍSZPOL­ GÁRA kitüntető címet 2011. augusztus 20-án KOCSIS SÁNDOR kapta. Kocsis Sándor 1954-ben, Baracson született, akkor átlagosnak mondható mun­ káscsalád első gyermekeként. A Petőfi utcai és környék­ beli társaival való focizás, a Kisréten lévő patakban való pecázás, a vasút két oldalán bújócskázás maradandó élménye színesítette gyermekkorát. Az általános iskolában jól tanult, sportolt, bújta a könyveket. Mint minden más, életre való gyermek életéből, az övéből sem maradtak ki az apróbb csínytevések, rosszalkodások. A szomszédok bosszantására a padlásról nagy hanggal érkeztek a földre a karbiddal megrakott üvegek, vagy az elcsent káposz­ ta története is emlékezetes marad. Már kiskorában megtanulta, hogy apróbb dolgokkal, pl, hogy megfőzi a borsó levest, míg édesanyja dolgozik, tevékenykedik a ház körül, sokat segít másokon, akkor történetesen a család­ ján. Talán ez volt a csírája annak a gondolatának, ami mellett máig kitart: segíteni másokon jó dolog! Szülei indíttatására templomba járt, a pap mellett ministrált, akitől – elmondása szerint – nagyon sokat tanult. A középiskola a számára Pécsett kezdődött, ahol szigorú kollégiumi keretek között sajátította el a lakatos szakmát, kiváló eredménnyel. Rend, fegyelem, másokhoz történő alkal­ mazkodás, a választott szakma elsajátítása valósult meg ebben a szép városban. A gyengébbek felkarolása, segítése itt sem maradt el; szobapa­ rancsnokként ügyelt az előírt rendre, a szabályok betartására. Középiskolai évei után visszatért Baracsra. Megkezdődött szá­ mára a nagybetűs élet, a munkába állás, majd a katonaság. Már ekkor aktívan bekapcsolódott a közéletbe. KISZ-titkárként és a baracsi ifjúsági napok rendezvényeivel a fiatalok közössé­ gi életét fogta össze. Aktív építője volt a társadalmi munkában készült színpadnak. Sok-sok együtt töltött délután, nap közös elfoglaltsága ková­ csolta össze az ifjúságot. Élményekben gazdag eseményekkel gyarapodtak kicsik és nagyok egyaránt. 18 évesen tanácstagként ismerte meg a közigazgatást, 1972ben. A járhatatlan, sáros utcák rendbetétele érdekében ered­ ményesen szervezett és dolgozott. 1998 óta önkormányzati képviselő.

Több mint 10 éve a Magyar-Francia Baráti Kör vezetője. Aktívan dolgozik a tagokkal együtt a községi rendezvényeken, a testvértelepülési kapcsolatok ápolója. 2005-től a Civil nap szervezője, ezzel a tartalmasabb közössé­ gi élet összekovácsolója. Számára nagyon fontos a család összetartása, boldogsága. Unokáival órákat tölt el a régi történetek felidézésével Az idő múlik, de a számára ma is sokkal jobb a baráti kör tag­ jaival, a barátokkal, ismerősökkel elutazni egy fürdőbe, beszél­ getni vagy éppen közösen eltölteni egy vidám, kellemes estét. Az őt ezidáig ért különböző hatások ellenére is megmaradt a szemlélete: elvei alapján fontosnak tartott dolgok mellett kitar­ tani, személyek, pártok befolyásától függetlenül. Kialakult benne a kiegyensúlyozott érzékenység, a mások meg­ értésének ma már oly ritka képessége. Példaértékű a szemlélete: kezet nyújtani a bajban, a fontosnak tartott dolgok mellett kitartani, harciasan kiállni a jónak ítélt ügyért; mindezt igaz, egyenes emberként. – Szívből örülök a kitüntetésednek és gratulálok! Magas színvonalú közösségi munkádat ismerték el. Hogyan fogadtad a méltán megérdemelt elismerést? – Nagyon-nagyon meglepett, jól esett. Örültem, érzelmileg is hatott rám. Az volt az elsők közti gondolatom, érdemes volt úgy csinálni, ahogy tettem. – Fontos számodra községünk, az itt élő emberek. Mi késztet erre a munkára? – Ez a munka általi kötődés a szülőhelyemhez, Baracshoz, az itt élő emberekhez. Talán így születtem. Bennem van az akarat és a ténykedés a közösségért. Jó időben, jó emberek közé kerül­ tem ifjú koromban, volt kitől tanulni, meglátni az önzetlen segít­ ségnyújtás élményét. Tisztelet és köszönet érte. – Kire, kikre számíthattál, voltak segítőid? – Ezt a munkát csak megfelelő háttértámogatással lehet végez­ ni. A támogatást a családomtól mindenkor megkaptam. A feleségem is hasonló gondolkodásmódú segítőm, és gyer­ mekeinket is ebben a szellemben neveltük. Erre ösztönözzük unokáinkat. Köszönet a családomnak és mindenkinek, aki a munkámat segítette. Továbbra is számítok lakosságunkra, az aktív emberekre, hiszen közösen tudunk eredményes, hasznos munkát végezni. Köszönöm a javaslattevőknek, a támogatók­ nak, hogy érdemesnek ítéltek e kitüntetésre. – Mi a további célod? – Célom az eredeti: szervezni, segíteni, összefogni. Kívánok töretlen fejlődést falunknak, lakosságunknak pedig Baracshoz való kötődést és jó itt élést! Juhász Imréné


Az Év Polgárőre! Baracs Község Önkormány­ zata és a Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület negye­ dik éve annak a polgárőrnek adományozza az Év polgár­ őre kitüntetést, aki az adott évben kiemelkedő munkát végez. Az idei évben ezt IVACS ZOLTÁN polgárőr társam ér­ demelte ki.

Önkormányzati Hírek A Baracsi Víziközmű Társulat cégbírósági bejegyzése hamarosan megtörténik. A bejegyzést követően szep­ tember hónapban a társulat bankszámlát nyit és meg­ kezdődhet a szerződéskötéseknek megfelelő összegek befizetése, illetve­ gyűjtése. Sajnálatos módon az OTP az egyéni­ lakástakarékpénztári szerződések alapján minden szerződőnek kiküldte a sablon levelet – nem egyeztetve az önkormányzattal. Időközben a pénzintézettel felvettük a kapcsolatot és tisztáz­ tuk a helyzetet, ennek megfelelően aki a felszólításra telje­ sítette befizetését, arról tájékoztatást kapunk, és hátrány őt sem érheti. Ezekben az esetekben csak többlet adminiszt­ rációra lesz szükség. Minden befizetést a Baracsi Víziközmű Társulat tart nyilván, amit a bank felé a szerződésnek meg­ felelően rendez. A „Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim, Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” tárgyú KEOP13230/2F/09-20100042 azonosító számú projekt, a továbbiakban csatorna II. ütem, Közbeszerzési Szabályzat és a közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció elkészült, a kivitelező kiválasztása ebben az évben megtörténik. Az ad­ minisztratív szabályozórendszerek mind a kiválasztásban, mind a döntésben átláthatóságot és korrektséget várnak el, így minden szabályt betartva az előkészület ideje hos�­ szabb, mint majd a kivitelezés ideje lesz. Ennek ellenére reméljük, hogy 2012 tavaszán már elindulhat településün­ kön az első árokásó gép. A régóta húzódó Ligetsori övárok elkészítéséhez újra bead­ juk a pályázatot. A földtulajdonosokkal megtartott egyezte­ tés során a szükséges területre az önkormányzat megtette vételi ajánlatát, amit az esetleges el nem fogadás esetén ki­ sajátítás követ. A meglévő tervet megújítottuk, mert néhány esetben egyszerűsíteni lehetett, így a beruházás költségét csökkentettük, ugyanakkor a földvásárlások elviszik a kép­ ződött megtakarításokat. A pályázatot szeptember hónapban beadjuk. Amennyiben a döntés még ebben az évben megtörténik, akkor jövőre meg­ kezdődhet a közbeszerzés kiírása és a kivitelező kiválasztá­ sa. Jó esetben az év második felében a kivitelezés is meg­ kezdődhet. Mindennek az alapfeltétele a nyertes pályázat. 2

Többek között újraélesztett egy helyi lakost a mentők kiérkezéséig.­Meg kell említenem a rabsicok elleni határozott fellépését, mikor­ is több éjszaka elbújva várta az elkövető­ ket. Nagyon fontos a rendőrséggel való pontos, fegyelmezett, közös szolgálatellátása. Évek óta Ő egyesületünk szakácsa a május elsejei Civil napok rendezvényein. Zoltán példamutató szolgálatellátása minden társam előtt példa kell legyen! Gratulálok és további sok sikert kívánok. Mezei Zsolt, Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület elnöke

„A világos látáshoz néha elegendő a nézőpont megváltoztatása.” Saint-Exupéry

Az elmúlt belvizes időszakból tanulva a képviselő-testület úgy döntött, hogy a falu teljes területére elkészítteti a felszíni vízrendezési tervet. Ez a terv három részből áll. 1. Széchenyi utca, Ligetsor, Tanácsház utca, Ady E. utca vízelvezetése 2. Templomos és Apátszállás kis utcáinak vízelvezetése 3. Duna-part vízelvezetése Pályázatból próbálunk forrást találni az első fő rész kivitele­ zésére, ami azt jelenti, hogy ezen a szakaszon burkolt, né­ hány helyen fedett árokrendszer épül. Ez annál is inkább fontos, mert a második pontban említett kisebb utcák egy részének vizét is a főutak gyűjtik össze és vezetik el. A Duna-parton is sok problémát jelent a hirtelen nagy men�­ nyiségű csapadék, így a tervezés ott is szükséges. Tudom, hogy a kedves olvasóban felmerült a kérdés, hon­ nan lesz erre pénz? A pályázatra az önrészt az önkormány­ zat mindenképpen kiszorítja a költségvetésből. A második és harmadik ütemre önkormányzati forrás nincs. Az csak a lakosok közreműködésével valósulhat meg. Egyelőre, amíg kész tervek nincsenek, nem akarok a magyarázattal előre szaladni, azonban az biztos, hogy ha településünket meg akarjuk újítani, akkor azért mindannyiunknak tenni kell! Sőt, ebben az esetben még az is hozzáadódik, hogy az átere­ szeket mindenhol meg kell építeni, méghozzá oly módon, hogy az ténylegesen betöltse funkcióját. Természetesen a műszaki kijelölésről gondoskodunk, a szervezésben segítsé­ get adunk. A Széchenyi utca felújítása évek óta állandó feladat. Az előző képviselő-testület már 2008-ban szerződött terve­ zővel, aki sajnos három év alatt sem tudott engedélyes ter­ vet produkálni. A jelenlegi képviselő-testület kiválasztotta (a bekért árajánlatok alapján) a feladatra legmegfelelőbb mérnökirodát, így három hónapon belül komplett tervekkel rendelkezünk a Széchenyi utca teljes felületének megújítá­ sára, ami magában foglalja a járda, a kerékpárút és az út­ pálya tervezését is. Döntésünk annál is inkább szükségszerű volt, mert így a két kiválasztott mérnökiroda (az egyik az árok, a másik az út ter­ vezését végzi) összehangoltan, egymás igényeire odafigyel­ ve, megfelelő terveket tesz le az asztalra.

2011. augusztus

Baracsi Szó


A Széchenyi utca felújítását is pályázati pénzből kívánjuk megoldani, amihez a pályázatban segítő cég kiválasztása hamarosan megkezdődik, csakúgy mint a felszíni vízelveze­ téshez. Ezek az előkészületek azért fontosak, mert kell, hogy legye­ nek érvényes terveink arra az esetre, amikor megnyílnak a pályázati lehetőségek. A Duna-part ellátása vezetékes ivóvízzel és szennyvízcsatornával szintén évek óta igény. Több kísérlet is volt arra, hogy az ott lakók nyilatkozzanak egyetértésükről vagy elutasításukról. Sajnos eddig a kevés támogató nyilatkozat nem indokolta a beruházást. Képviselő-testületünk most újra igényfelmérést végez és lakossági fórumot szervez, melynek időpontja: 2011. szeptember 16. (péntek) 17 óra, helye: Papírgyári Szabad­ idő Központ Büfé. A Duna-parti ingatlanok jelentős része üdülőterület, kis része számít belterületnek, így sajnos pá­ lyázati lehetőség erre nincs, nem volt és várhatóan nem is lesz. Az ott ingatlannal rendelkezők szociális helyzete szélső­ séges, így a beruházásra való hajlandóság kérdéses. Ugyan­ akkor azt is látnunk kell, hogy a későbbiekben mi módon tudjuk üdülőövezetünket a turisztikai elképzelések sorába illeszteni, hiszen alapvető közművek nélkül pl. a szobaki­ adás is elképzelhetetlen, így a Duna-part hasznosítása és annak gazdasági kihasználtsága, jövedelemtermelő képes­ sége sem növelhető. Községünk közterületeinek karbantartása nagy feladat. Az állami pénzek apadása miatt közhasznú munkavégzésre egyre kevesebb munkavállalót tudunk alkalmazni. Azok, akik megfelelnek az előírásoknak, egyre kevesebben vannak, és nem korlátlan ideig, csak legfeljebb 4 hónapra és napi 4 óra munkaidőben foglalkoztathatók. Sajnos a férfi munkaerő a kevés, azok, akikkel a kaszálást tudnánk végeztetni. Tehát az a férfi munkaerő a kevés, akire a motoros kaszát rá le­ het bízni. Tudom, hogy felmerül az a kérdés, miért nem dol­ goznak akkor hagyományos kaszával, azzal is lehet dolgozni. Igen, ez kérdésnek jó, de ilyen kaszálgatókkal valószínű csak többen lennénk, de érdemben nem haladnánk előre. Tehát igyekszünk közterületeinket rendben tartani - és ha a lako­ sok ebben segítenek, azt megköszönjük. A legnagyobb igyekezetünk ellenére is vannak olyanok, akik ellenünk dolgoznak, vagyis közterületeinken ordenáré mó­ don viselkednek és szemetelnek – lásd Faluház park és Stadion büfé környéke. Sem a fizikai szemetelést, sem a mentális szemetelést nem engedjük, ehhez kérem a lakosság segítségét is! Természetesen a hatósági eszközök­ kel élni fogunk, mind államigazgatási mind rendőrségi eljá­ rásban. Néhány helyen kábítószer forgalmazást gyanítunk, máshol (a templomosi részen) egy szomszédjait rendszere­ sen meglopó és fenyegető elemet kell kiiktatnunk. Új körzeti megbízottunkkal egyeztettük problémáinkat és a polgárőreinkkel együtt járőrözve hatékonyan meg fogják oldani a feladatokat. Körzeti megbízott: Sebestyén Tamás telefonszáma: 30/445-7886. Több bejelentés is érkezett arra vonatkozóan, hogy büdös van a faluban. Tudomásom szerint ez egyrészt köszönhető a trágya kihordásnak, valamint a sertéstelepnek. Ez utóbbit lakossági bejelentésre, június hónapban helyszíni ellenőrzés keretében hatósági eljárásban vizsgáltuk a megyei állatorvos

BARACSI SZÓ

2011. augusztus

bevonásával. Megállapítást nyert, hogy a tenyésztő az állat­ orvosi előírásokat megpróbálja betartani, de a telep adott­ ságainál fogva beruházást igényel a további állattartáshoz. A bérlő és a bérbeadó is arról nyilatkozott, hogy a bérleti szerződést annak lejárta előtt felmondja, így a sertéstartás legkésőbb 2011. december 31-én megszűnik. Köztemetőinkben a temetési helyek újraváltása nem vis�­ szamenőleges hatályú. Az a hozzátartozó, rendelkezéssel bíró, aki 2011. december 31-ig a temetési helyet újraváltja, számára az új időtartam 2012. január 1-jétől kezdődik. Koporsós temetésnél 25 év, urnás temetéssel 10 év. Az új­ raváltás a már eltemetett részére történik, nem jelenthet ké­ sőbbi halálesetre előreváltást. Az augusztus 19-én és 20-án megtartott Falunapi rendezvényeink nagy sikert arattak. Augusztus 19-én megrendezésre került IX. Népdalkörök Találkozója igen sok résztvevőt és nagy hallgatóságot von­ zott. Népdaléneklő nyugdíjasainkra méltán lehetünk büsz­ kék, vendéglátóként és szereplőként is kiválóan helytálltak. A rendezvényt este Kelemen Angelika és zenekara követ­ te – az eső ellenére szépszámú közönségnek remek zenét szolgáltatva. Az első ízben megrendezett sárkányhajó-evezőverseny iránti érdeklődés minden képzeletet felülmúlt. A Baracsi Horgász­ tó remek helyszínnek bizonyult, az idő is jó volt, így a verse­ nyen 10 csapat indult. Az első helyért hatalmas versengés alakult ki, amit végül a horgászok nyertek el fergeteges haj­ rával. Mivel többen már a jövő évi lehetőségeket fontolgat­ ták, elképzelhető, hogy 2012-ben két napos sárkányhajó versenyt rendezünk meghívva a szomszéd települések csa­ patait, valamint testvértelepüléseinket­is, így már nemzetkö­ zivé tesszük versenyünket. A délelőtti és délutáni rendezvények a Faluház környékén szintén jól szervezettek és kedveltek voltak. Az Irigy Hónalj­ mirigy annyi lakost vonzott, amennyi azon a területen még egyszerre sosem volt. Az est további fellépői is jó és színvo­ nalas szórakozást biztosítottak. Az augusztus 19-20-ai rendezvények előkészítői, szervezői, jó csapatmunkát mutattak. A közmunkástól az önkormány­ zati képviselőig mindenki tette a dolgát. Külön köszönöm a főszervező, Baloghné Bitó Ildikó képviselő asszony ügyes szervezését és elkötelezettségét! A sárkányhajózás­ ban segítő volt Fehérvári József alpolgármester úr, a rend­ fenntartásban segédkezett körzeti megbízottunkk Sebestyén Tamás és a polgárőrség, Mezei Zsolt képviselő úr vezeté­ sével. A hangosítást Szárszó Lajos képviselő úr szervezte. Minden részvevőnek, segítőnek köszönöm a munkáját! A Baracsi II. sz. orvosi ellátási körzetben több mint 30 éve gyógyító dr. Szabó László doktor úr nyugdíjba vonul. Áldozatos munkája egybeforrt Kisapostag és Baracs bete­ geinek életével. Ő és felesége biztos kézzel irányította a be­ tegeket a gyógyulás felé. A Doktor Úr, (néhányunknak Laci Bácsi) helyettesítőként még besegít az új doktornő, dr. Fekete Borbála esetleges távolléte esetén. Dr. Fekete Borbála szeptember 1-től átveszi a teljes körzetet és beköl­ tözik a rendelő fölött lévő szolgálati lakásba. Kedves Doktor­ nő, jó munkát kívánunk, érezze itthon magát nálunk! Kedves Doktor úr! Köszönjük sok éves kitűnő munkáját, békés, boldog nyugdíjas éveket kívánunk! Várai Róbert, polgármester 3


„Csak tiszta forrásból…” Mezőfalváról, az Alcoa-Köfém Férfikórusa, a Kissolti Nyug­ díjas Egyesület dalköre­ és citerazenekara, és az idén először mutatkozott be nálunk nagy sikerrel a Hantosi Nép­ dalkör. A fellépő csoportokat, vendégeinket – mintegy 200 főt – az iskola aulájában láttuk vendégül a tagjaink által sütött finom sütemény-különlegességekkel, és egy kis hideg üdí­ tővel kínálgatva, hiszen nagyon meleg volt egész nap. Egészen késő estig igen jó hangulatban, felszabadultan nótáztunk, énekeltünk.

Bartók Béla sokszor hallott hitvallása szellemében rendez­ tük meg 9. alkalommal augusztus­ 19-én a Népdalkörök Találkozóját községünk szabadtéri színpadán, melynek fővédnöke Baracs község polgármestere, Várai Róbert volt. Minden meghívott dalkör elfogadta a meghívásunkat és szebbnél szebb dalcsokrot mutatott be a délután folyamán. Az alaphangulatot a Széchenyi Zsigmond Általános és mű­ vészeti iskola Kiscsapás és Szélescsapás néptáncosai adták meg, zalai és csíkszentdomokosi összeállításukkal. Tagjaink által hímzett zsebkendőkkel és egy kis vendég­ látással köszöntük meg, hogy előadásukkal színesítették nyugdíjas programunkat. A találkozón fellépő dalkörök is kitettek magukért, többször vastaps kísért egy-egy előadást. A fellépő egyesületek legtöbbje már a kezdetek óta szíve­ sen jön erre a rendezvényre, így: Daruszentmiklósi Kert­ barát Kör, a Technikum Városrész Baráti Kör Egyesület,­ az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület Dunaújvárosból, a nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub dalköre, kicsit később csatlakozott hozzájuk a Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület és a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub

Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást, tagjainknak az áldozatos munkát, a hozzájárulásokat. Felsorolásukhoz egy egész oldal kellene, Ők jönnek, vállalkoznak és lelke­ sednek. Köszönjük Baracs Község polgármesterének, képviselői­ nek, a Szinergia Közalapítványnak, – tőlük idén is pályáza­ ton nyertünk 100 ezer Ft-ot –, Kiss József vállalkozónak, Talpainé Pinczési Viktóriának, az iskola igazgatójának, dolgozóinak, a Faluház dolgozóinak támogatásukat, mun­ kájukat. Augusztusban ez a rendezvényünk volt a legnagyobb, de augusztus 5-én megtartottuk a szokásos névnapi és szü­ letésnapi összejövetelünket is. Tizenharmadikán nagy sikerrel léptünk fel a Hantosi Jurta Napokon, majd 27-én a Daruszentmiklósi Falunapon. Kihasználva a jó időt szervezünk szeptember 14-re egy cserkeszőlői kirándulást, és népdalkörünk nagy igyekezet­ tel készül első fontos megmérettetésére a területi minő­ sítőn. Várjuk továbbra is tagjainkat hétfői napokon a további programok egyeztetésére, megbeszélésére. Talpai Tiborné elnök

Baracsiak a kisapostagi halléfőző versenyen

Az első baracsi halászléfőző verseny győztes csapata a kisapostagi hagyományos halléfőző versenyen is 4

megmérette magát. A láthatóan vidám baracsi társa­ ság megszínesítette Vikidál Gyula műsorát is 2011. augusztus

Baracsi Szó


Változások a lakás­fenntartási támogatásban A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékos­ ságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7.§-a, 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseivel módosította. Az új szabályokat a lakásfenntartási támogatás megállapítá­ sa iránt 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárások­ ban kell alkalmazni. A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű átalakítására az energiatámogatással (szociális alapú gázár- és távhőtámogatással) kapcsolatos kormányzati döntésekkel össz­ hangban kerül sor. A törvény több ponton módosítja a lakásfenntartási támoga­ tás jelenlegi rendszerét, a módosítás főbb elemei: 1) A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában (71.250 Ft) határozza meg a jelenlegi 150% helyett, így a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége­befogadásra kerülhet a lakásfenntar­ tási támogatás rendszerébe. 2) A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli­ arányá­ra vonatkozó előírás (a tényleges jövedelmi küszöb). A jelenlegi szabályok szerint ugyanis a lakás­ fenntartás elismert havi költségének meg kell haladnia a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át. 3) A jövedelemszámítás alapja a jelenlegi egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz, amely reálisabban jele­ níti meg az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonya­ it, hiszen a fogyasztás és a kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével nem egyenes arányban növe­ kednek. 4) A támogatás célzottságának és hatékonyságának növe­ lése érdekében a módosítás két további alapvető intézkedést vezet be. Az egyik a lakásfenntartási támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálata, mellyel kiszűrhe­ tők a támogatást nem jogszerűen igénylők. A másik pedig annak előírása, hogy a támogatást elsősorban természet­ ben kell nyújtani (az energiaszolgáltatónak történő köz­ vetlen átutalással), így a támogatott valóban az ellátás céljának megfelelő módon kapja a támogatást. 5) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasz­ tási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma: 1,0 b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9 c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arány­ száma: 0,8 d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arány­ száma személyenként: 0,8 e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszá­ ma tagonként: 0,7. f) ha a háztartás valamelyik tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, akkor a rá tekintettel figyelembe vett arány­ szám 0,2-del növekszik BARACSI SZÓ

2011. augusztus

g) ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként neve­ lő szülő él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 6) Háztartás: az egy lakásban lakó, ott bejelentett lakóhel�­ lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közös­ sége. 7) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ bb) bekezdései alapján nem mi­ nősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett sze­ mély életvitelszerűen lakik, az a vagyoni­értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskor­ látozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. Gyarmatiné Hegedűs Anna ig.ea.

Népszámlálás lesz Tisztelt Lakosság! 2011. október 1-je és október 31-e között a 2009. évi CXXXIX. Törvény alapján Magyarország területén, a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapotot alapul véve, népszámlálást kell tartani, amelynek sikeres vég­ rehajtásához kérjük az Önök együttműködését. A népszámlálás során kérdőíveket kell kitölteni a lakó­ helyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőíveket kitölt­ heti önállóan, interneten vagy papír alapon, valamint a számlálóbiztosoknak válaszolva. Az internetes és a pa­ pír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és október 16. között van lehetőség. Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelező, kivéve nemzetiségre, anyanyelvre, a vallásra, tartós betegségre és fogyatékosságra vonatkozó kér­ dések.

Figyelem! A számlálóbiztosok egyedi névre szóló,­a személyi iga­ zolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket! A pót-adatszolgáltás 2011. november 1. és 8. között történik a Baracsi Polgármesteri Hivatalban. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a házszámok ki­ helyezése nagyon fontos­a népszámlálás sikeres lebo­ nyolítása érdekében. Kérek mindenkit, akinek nincs a házfalra vagy a postaládára kihelyezve a házszám, azt pótolja. További információk a www.nepszamlalas.hu oldalon dr. Horváth Zsolt települési népszámlálási felelős

5


mese-Vetélkedő és Meseíró pályázat KEDVES GYEREKEK, SZÜLŐK és NAGYSZÜLŐK! 2011. szeptember 30-án, pén­ teken, Benedek apó, meseíró születésnapján VETÉLKEDŐT tartunk Benedek Elek me­séiből 3–4. osztályosoknak, valamint MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT hirde­ tünk. FELADAT: A szülőknek a gyerekekkel együtt kell mesét írni. A gyerekek feladata, hogy a mesét saját rajzaikkal illuszt­ rálják. A következő témakörökben várjuk az illusztrált meséket: - varázsmese, - tündérmese, - állatmese, - valóságmese (családi mese – a család életéről – a családtagok szereplésével megírt mese). Paraméterek: - A mese terjedelme max. 5 gépelt oldal, - Ehhez készüljön max. 2-3 illusztráció, - Méret A4-es rajzlap . Alkalmazható eszközök: Vízfesték, tempera, színes ceruza, filctoll, zsírkréta. Egy család egy illusztrált mesével pályázhat.

Foltvarró alaptanfolyam a Faluházban 2011. október 15-étől, a foltvarrás alapjainak elsajátítására tanfolyam indul, minimum 5 fő jelent­ kezése esetén.

Elbírálási szempontok a mesékkel kapcsolatban: - Címadás, névadás, képzeletgazdagság, - Nyelvi kifejezőkészség, igényesség, választékosság, - Fordulatosság, - Meseelemek, - Mesebeli kezdet és vég, - Stíluselemek, hangvétel, humor - A mondanivaló és történetszövés közötti összhang. Elbírálási szempontok a rajzokkal kapcsolatban: - Kreativitás, - Önállóság, - Rajztudás, - Színhasználat, - Felületkitöltés, - Rajzok kidolgozottsága, - Figurák megjelenítése, - Tárgyak, figurák térbeli elhelyezése, - Környezetábrázolás, - A meséhez mennyire illeszkedik az illusztráció A meséket és a rajzokat 2011. szeptember 15-től 2011. szeptember 25-ig adjátok be témamegjelöléssel a Könyvtárba! Vörös Gyöngyi, könyvtáros

FELHÍVÁS VÉRADÁSRA! Véradást szervezünk 2011. szeptember 22-én 14 órától 16,30 óráig. Helyszín: ldősek Napközi Otthona, Baracs, Kossuth L. utca 11. Várjuk a régi és az új véradók önzetlen segítségét! „Az a kis szúrás, ami ér, semmi ahhoz képest, mint amekkora segítséget nyújt MÁSOKNAK!” Véradásszervezők

A tanfolyam 7 alkalomból áll, szombat délutánon­ ként három óra időtartamban.

MEGHÍVÓ

A tanfolyamhoz nincs szükség különleges eszközök­ re, csak a két kezünkre, a kedvenc tűnkre, ollónkra.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját,

Jelentkezni lehet Gyarmatiné Hegedűs Annánál személyesen, vagy a 70/317-6312-es telefonszámon. Gyarmatiné Hegedűs Anna

6

Az elkészült pályázaton kérjük, tüntessék fel: a gyermek nevét, életkorát, a szülő nevét, e-mail-cím, lak­ cím (amin értesíthetjük a szülő­ket), témakör megjelölése. A pályázók életkoruk szerint négy kategóriában indulnak (4-5, 6-7, 8-9, 10-11 éves). A pályázók értékes ajándékokban részesülnek, a rajzokból kiállítást készítünk.

BÚCSÚI HANGVERSENYÜNKRE! Időpontja és helye: 2011. szeptember 18. (vasárnap) 16 óra, Templomosi kisiskola Fellépők: a dunaújvárosi zeneiskola növendékei Simonnné Z. Angéla és Kenyérné Lendvay Katalin

2011. augusztus

Baracsi Szó


JUBILEUM!

15 éves a SZÜRETI FELVONULÁS! 2011. október 8.

15.3. Május 1. utca

Tervezett útvonal:

16.00. Faluház

11 órakor indulás a Templomosi buszfordulótól

A fent jelzett időpontok változhatnak, a menet fogadta­ tásától függően. Megértésüket köszönjük!

11.20. Templomosi Kisiskola 11.50. Tanácsház úti bolt 12.20. Ligetsori kocsma 12.50. Ifjúság utca 13.15. Négy Vándor Óvoda parkolója (itt a nagycsoportosok is felelevenítik a szüreti hagyo­ mányokat) 14.00. Kokasdi buszforduló 14.20. Tópart utca 14.30. Bocskai u.- Marx utca 14.50. Kossuth utca - Március 15. utca - Petőfi utca 15.10. Dózsa utca Borozó 15.25. Rákóczi utca - Wesselényi utca BARACSI SZÓ

2011. augusztus

Szüreti Batyus Bál este 20.00. Bővebb információt a plakátokon, szórólapon olvashatják majd! Mindenkit sok szeretettel várunk! BARACSI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE Rónásné Kulics Helga

Baracsi Szó Baracs Község Önkormányzatának kiadványa KÖH nyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1993. Szerkesztõség helye: Polgármesteri Hivatal, 2426 Baracs, Táncsics M. u. 27. (tel: 25/521-010)  Felelős kiadó: Juhász Imréné Szerkesztő: Koczka Kata  Tördelés: Müller Ágnes Készült 1300 példányban,  2011. szeptember 5-én Megrendelés száma: 12642 Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. (Dunaújváros)  Felelős vezető: Knyihár Lajos

7


Augusztus 20-a képekben

A foltvarrók kiállításon mutatták be remekeiket

Fergeteges néptáncműsort láthattunk

Hatalmas sikert arattak a kislányok

Gondoltuk, hogy nagy sikere lesz a sárkányhajó versenynek, de hogy ekkora...

Köszönet a Falunapon nyújtott segítségért! Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete­ nevében köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a 2011. augusztus 20-án megrendezett Falunap sikeréhez: Gaál István, Gyarmati Gábor, Kovács Gáborné, Fabók József, Vas Ferenc, Hegyesi Imréné, Lánszki Istvánné, Veszprémi Melinda, Garbaczné Cziger Anna, Garbacz Angéla, Tóthné Szabó Éva, Rónásné Kulics Helga, Czuppon Péter, Böjtös Ildikó, Adorjáni Enikő, Oláh János, Hír Zsolt, Veszprémi János, Mezei Norbert, Tömöri Gyula, Sebestyénné Gabriella, Sebestyén Tamás. Köszönet a kiállításért: Kuminka Zsuzsának, a foltvarróknak (Garbacz Istvánné, Fehérvári Józsefné, Nagyné Simon Éva, Konczné Talpai

8

Tímea, Rédlné Tenk Erzsébet, Kisari Ferencné, Gyarmatiné Hegedűs Anna), iskolánk rajztaná­ rának Pukli Zsuzsannának, valamint tanítványa­ inak (Rumann Alexandra, Gerics Ákos, Hompót Lóránt, Tasnádi Marcell, Hompót Dániel, Görgei Dániel, Tóth Márk, Nagy Laura, Süveges Mária, Wachter Tímea, Tóth Patrik, Hír Vivien, Gerics Flóra, Kormos Andrea, Molnár Kata, Mezei Lilla, Orsós Mónika) Köszönjük a műsorban fellépő gyermekek és peda­ gógusok önzetlen, segítőkész munkáját, köszönet továbbá mindazoknak, akik bármilyen módon hozzá­ járultak falunapi rendezvényünk sikeres lebonyolítá­ sához. Baloghné Bitó Ildikó

2011. augusztus

Baracsi Szó

2011-08  

Baracsi Szó 2011. augusztus XIX. évfolyam 8. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you