Memòria anual d'activitats 2017

Page 1

Memòria anual d’activitats

Memòria anual d’activitats

2017

1


Memòria anual d’activitats 2017 Edició: Barabara Educació SCCL Realització: www.barabaraeducacio.org Coordinació: Equip barabara info@barabaraeducacio.org facebook.com/Barabara.Educació @BarabaraEduCoop barabaraeducacio.org


Memòria anual d’activitats

3

Memòria anual d’activitats

2017 PRESENTACIÓ................................................................................... 4 EQUIP BARABARA........................................................................... 6 SERVEIS I ACTIVITATS DE LA COOPERATIVA................................ EduCom Formació.................................................................................................. EduCom Materials Pedagògics......................................................................... EduCom A Mida..................................................................................................... EduCom Dona......................................................................................................... EduCom Orientació...............................................................................................

8 10 11 16 24 30

PARTICIPACIÓ EN CONSELLS, XARXES I FEDERACIONS.............. 36 CONSTRUINT PLEGADES:PROJECTES D’INTERCOOPERACIÓ..... 37 COL·LABORADORES......................................................................... 38 Entitats que han confiat en nosaltres......................................................... 39 BARABARA EN XIFRES..................................................................... 40 Els comptes clars..................................................................................................... 41


4

Memòria anual d’activitats

PRESENTACIÓ Sara, Maria, Miriam, Joao, Siro, Abdul, Joan, Jonatan, Eva, Fidela, Veronica, Edu, Guadalupe, David, Tere, Norma, etc. Històries de persones, històries de vida,... La llista és molt llarga i ara al repassar-la ens transporta a situacions viscudes amb aquestes persones, emocions que ens pensàvem que no aflorarien duent a terme determinades activitats o grans sorpreses al veure les autèntiques capacitats de lideratge de persones que formen part del col·lectiu anomenat “vulnerables”. I aquí és quan es duu a terme l’autèntic aprenentatge: deslliurar-nos de prejudicis. Ha estat també un any intens de relacions: amb entitats, amb associacions, amb grups de base, amb professorat, amb cooperatives, amb l’administració... Quan començàvem el camí com a Barabara crèiem fermament que el nostre procés com a cooperativa hauria de ser coherent amb el que defensàvem: la participació i el treball amb altres amb l’objectiu comú de contribuir des del nostre petit àmbit a un model de societat més compromesa amb les persones i més equitativa. Ara sabem que el que volíem i volem en definitiva era i és una societat més feliç. Gràcies. Seguim!


Memòria anual d’activitats

Barabara Educació som una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre. Som un equip de professionals amb una trajectòria i experiència de més de 25 anys en l’àmbit de la gestió, la formació i el desenvolupament de projectes socioeducatius. Oferim serveis especialitzats i de qualitat per al desenvolupament de competències transversals per a empreses, entitats i administracions publiques.

A Barabara som especialistes en desenvolupament de competències.

al i c n e t o p el n e m e i e Cr nes o s r e p s de le ar per a cre s tat oportuni . de canvi

5


6

Memòria anual d’activitats

Un equip de professionals amb una trajectòria i experiència de més de 25 anys en l’àmbit de la gestió, la formació i el desenvolupament de projectes La col·laboració i la suma d’esforços és un dels valors de la nostra cooperativa, de tal manera que els resultats de la feina és donen gràcies a la participació de moltes persones que aporten la seva experiència i excel·lència professional a diferents àrees de treball. La comunicació, la interdependència, construir equip valorant la importància del projecte social de Barabara Educació, fa que la implicació de moltes persones vagi una mica més enllà de seguir el projecte i hi hagi implicació i compromís.


Memòria anual d’activitats

7

Equip barabara Raquel León. Responsable pedagògica Formadora, facilitadora i orientadora. Responsable de la creació de continguts i metodologies didàctiques, Formadora, facilitadora i orientadora en els programes, projectes i serveis de la cooperativa. Laura Pérez. Responsable de projectes. Formadora, facilitadora i orientadora. Responsable del disseny, creació i formulació de de nous projectes i programes de la cooperativa. Formadora, facilitadora i orientadora en els programes, projectes i serveis de la cooperativa. Laura Mendoza. Responsable financera. Formadora, facilitadora i orientadora. Responsable del control comptable, econòmic i financer. Codirectora de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana (AFCM). Formadora, facilitadora i orientadora en els programes, projectes i serveis de la cooperativa. Anna Duch. Formadora, facilitadora i orientadora. Formadora, facilitadora i orientadora en els programes, projectes i serveis de la cooperativa: formació, acompanyament a entitats, facilitació de processos participatius, disseny i elaboració de materials pedagògics.

Susan Kalunge. Formadora, facilitadora i orientadora. Tècnica del programa de dinamització, acompanyament i suport a les associacions, grups i entitats de dones del Districte de Nou Barris i impuls de la prevenció de la violència masclista al territori. Cristina Majem. Assessora i orientadora. Assessora i orientadora en el marc dels projectes EduCom Jove, EduCom Dona, i en els projectes d’orientació professional i emprenedoria col·lectiva de la formació ocupacional “Auxiliar de manteniment i reparació de Bicicletes” orientadora professional i mentora.


8

Memòria anual d’activitats

SERVEIS I ACTIVITATS DE LA COOPERATIVA Oferim serveis especialitzats i de qualitat en desenvolupament de competències transversals, acompanyament organitzacional i serveis a mida. Dissenyem, creem i fem realitat propostes a mida de les necessitats reals.


Memòria anual d’activitats

9


10

Memòria anual d’activitats

Realitzem formacions en desenvolupament competencial (competències transversals i habilitats socials) i desenvolupament organitzacional (gestió d’equips, gestió de projectes, gestió del coneixement,...) per a entitats, centre educatius, empreses i administracions. Creem continguts dinàmics, participatius i adaptats a les necessitats reals dels grups amb els que treballem .

• Formació en desenvolupament organitzacional: gestió d’equips, gestió de projectes, gestió del coneixement, ... • Formació en competències transversals i habilitats socials.


Memòria anual d’activitats

453

participants (283 dones i 170 homes)

9,3

11

32

grau de cursos satisfacció realitzats

Partim d’una metodologia activa i participativa en la qual es fomenta el protagonisme de cadascuna de les persones participants. La nostra metodologia ens permet crear una forta cohesió de grup i un treball molt proper i personalitzat. El procés d’aprenentatge es realitza a partir de la construcció intel·lectual i vivencial de cadascuna de les persones membres del grup fent que el procés de formació esdevingui una experiència satisfactòria. Les nostres propostes permeten identificar els processos formatius com a instrumentals i claus per a la millora professional, fomentant l’autonomia en l’aprenentatge, per tal que l’alumnat pugui experimentar al seu propi ritme i generant processos d’empoderament.

• • • • • • • • •

Formació en competències transversals. Formació en resolució de conflictes en el treball en equip. Formació en treball en equip i cooperació. Formació en disseny i gestió de projectes socials. Formació en valors cooperatius a l’aula. Formació en gestió compartida i lideratge col·lectiu. Claus per la implementació de polítiques de gènere. Formació en Habilitats socials per l’ocupació. Formació per la recerca de feina.


Desenvolupem propostes pedagògiques i unitats didàctiques des de diferents temàtiques i per a diferents nivells ducatius.

Materials pedagògics tant online com offline. Propostes adaptades a la demanda i context, propostes a mida incloent l’elaboració de les guies didàctiques per al professorat. Les nostres propostes representen eines tant per a entitats com per al professorat per a treballar temàtiques rellevants: gènere, drets socials, desigualtat social, drets humans, etc. Emfatitzant el treball col·laboratiu, la participació i el diàleg.


Memòria anual d’activitats

13

Brúixola de la innovació socioeconòmica: maleta de recursos

La maleta de recursos Brúixola de la Innovació socioeconòmica és un compendi de recursos informatius i didàctics orientats a persones i col·lectius que vulguin introduir-se i/o aprofundir en les altres economies i en l’emprenedoria social.

Els recursos informatius (organitzats en fitxa 1, fitxa 2, fitxa 3...) ofereixen una breu descripció de diferents articles, informes, vídeos, etc., per analitzar diferents conceptes com ara què és l’Economia social i solidària, què són les finances alternatives, què s’entén per emprenedoria social, la Innovació social, etc.

Els recursos didàctics (organitzats en RD 1, RD 2, RD 3...) són propostes de treball plantejades amb una lògica didàctica per aprofundir i portar a la pràctica determinats conceptes, com ara conèixer quines alternatives de consum responsa-

ble existeixen, com es pot dur a terme la creació del Pla d’empresa, com portar a la pràctica una avaluació de les pròpies competències emprenedores, etc.

La carpeta també inclou sis experiències de l’Economia social i solidària i la Innovació social que permeten exemplificar el contingut dels recursos, i una proposta formativa que té per finalitat oferir un itinerari per a persones formadores sobre les diferents temàtiques i recursos que ofereix la maleta de recursos Brúixola de la Innovació socioeconòmica. Els diferents recursos existents dins la maleta Brúixola de la Innovació socioeconòmica s’estructuren, d’una banda, en recursos informatius i recursos didàctics, i de l’altra, en recursos orientats a “Conèixer”, a “Emprendre” o a “Aprofundir”.


14

Memòria anual d’activitats

El gènere és una categoria d’anàlisi que serveix per avaluar un programa o projecte dins d’un context i una realitat determinats. No es limita a recollir dades específiques desagregades per sexe, sinó que el que aquestes dades revelen és quina és la situació i la condició de les dones respecte de l’accés i el control dels recursos, la participació social, els rols i els valors associats al gènere i l’exercici dels drets.

Aquesta guia té com a finalitat aportar un marc teòric i pràctic per incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions impulsades per la Diputació de Barcelona, en aquest cas proposant indicadors de gènere per a avaluar els projectes i els programes existents tant interns com els que s’impulsen a través de l’oferta externa al món local.

La guia aporta una eina bàsica d’autodiagnòstic que permet analitzar què estem tenint en compte en relació al gènere a l’hora d’avaluar un projecte o programa i poder pal·liar-ne les mancances que fins ara no contemplàvem. A més, proposa un seguit d’indicadors de gènere transversals que es poden aplicar a qualsevol àrea de la Corporació i incorporar a qualsevol projecte i programa per tal d’introduir la perspectiva de gènere en la seva avaluació. Finalment, dona pautes per redefinir i/o construir nous indicadors per a cada àrea, amb l’objectiu de poder afinar més i millor l’avaluació amb mirada de gènere i, per tant, poder també millorar les propostes impulsades des de la mateixa Diputació de Barcelona.


Memòria anual d’activitats

Les nostres propostes esdevenen una eina per a entitats, equips de voluntariat, professorat, alumnat, etc. per treballar temàtiques rellevants: gènere, drets socials, desigualtat social, drets humans, etc.) emfatit zant el treball col·laboratiu, la participació i el diàleg.

15


Servei d’assessorament per a entitats, centre educatius, empreses i administracions. Serveis a mida de la demanda i la necessitat. Acompanyem les organitzacions en els seus processos d’implementació, avaluació, disseny, reformulació, ... tot facilitant i empoderant als equips per a encarar de manera autònoma processos futurs. • Implementació de plans estratègics. • Assessoraments en desenvolupament organitzacional. • Disseny i realització de proves de selecció competencial. • Disseny i organització d’esdeveniments i jornades. • Facilitació de processos.


Memòria anual d’activitats

17

Codirecció de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana (AFCM) • • • • •

1.403 persones usuàries Més de 2.000 usos 41 centres educatius participants 16 entitats participants 25 fabricaires / 21 projectes

Equip assessor per a la implementació de projectes d’acció comuntària als Casals de Barri de Barcelona • 2 processos participatius. • 8 sessions participatives • Més de 100 persones participants

Acompanyament i formació a les entitats del Pla d’enfortiment del Consell d’Immigració de Barcelona (CMIB) • 13 entitats participants • 78 persones participants (76 dones i 2 homes) • 25 acompanyaments realitzats

Acompanyament i formació a entitats socials i culturals de Barcelona • 14 entitats participants • 6 sessions de treball grupal • 9 acompanyaments realitzats

Programa pilot de foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu • 3 centres participants • 3 cooperatives creades • 34 alumes participants (28 nois i 6 noies)


18

Memòria anual d’activitats

Codirecció de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana Programa pedagògic

• • • •

Programa Famílies

• 431 persones (un 51% dones i un 49% homes) • 415 usos

Programa Innovació

• • • • • •

Programa Ocupació

• PO Eco-jardiners/es • PO Eco-paletes • PO Dinamitzadors/es

41 centres educatius 796 alumnes 176 docents 1606 usos

16 entitats 407 usos entitats 481 persones participants 1382 usos 25 fabricaires / 21 projectes 19 cursos


Memòria anual d’activitats

19

L’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana té com a objectiu de contribuir a l’avenç social i tecnològic de la ciutat, facilitant l’accés a la tecnologia a la comunitat escolar, a l’àmbit familiar, a les entitats i a tota la societat.


20

Memòria anual d’activitats

Des de 2015 com a encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona duem a terme un acompanyament i formació individualitzada, i grupal si s’escau, a les entitats del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB). Acompanyem les entitats en el desenvolupament de processos de millora de la governança, de democràcia interna, de gestió i planificació, control i gestió pressupostària, disseny de projectes, fonts de finançament i justificacions, etc. 13 entitats participants

78 participants (76 dones i 2 homes)

25 acomp. realitzats

Aquest any hem inciat un projecte d’acompanyament i formació a entitats socials i culturals de Barcelona des del departament de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona, aquest acompanyament s’ha traduït en: • facilitar el treball grupal per replantejar les festes nacionals de diferents entitats • dur a terme un acompanyament individualitzat en disseny de projectes, subvencions i justificacions. 14 entitats participants

6 Sessions de treball grupal

9 acomp. realitzats

Des de 2016 formem part de l’equip assessor per la implementació de projectes d’acció comunitària als Casals de Barri de Barcelona a través de l’acompanyament i la facilitació de processos participatius en diferents equipaments municipals al llarg d l’any s’han desenvolupat dos processos participats: • governança, democràcia interna i pla d’usos del Mas Guinardó en el Districte d’Horta-Guinardó • inici del procés pel disseny i la gestió del nou espai del Carrer Química al Districte de Sants - Montjuïc 2 processos participatius

8 Sessions participatives

Mes de 37 entitats i grups participants


Memòria anual d’activitats

21

Inici del procés pel disseny i la gestió del nou espai del Carrer Química al Districte de Sants - Mont juïc

Governança, democràcia interna i pla d’usos del Mas Guinardó al Districte d’Horta-Guinardó


22

Memòria anual d’activitats

Programa pilot de foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu Aquest programa s’emmarca dins de l’estratègia d’intervenció pel foment de l’Economia Social i Solidària i cooperativisme adreçada a joves que impulsa Barcelona Activa i té l’objectiu de posar en marxa una cooperativa d’alumnes als centres escolars, adreçat a alumnat de primària, secundària i cicles formatius o Batxillerat. Es desenvolupa en el marc del currículum escolar (dins l’horari lectiu), proporcionant a l’alumnat l’experiència de viure la creació i la gestió col·lectiva d’una activitat productiva i econòmica. Impulsat conjuntament amb la Coopera-

3 centres partcipants

3 cooperatives creades

tiva Doblevia, en el programa han participat tres centres educatius de Barcelona. S’han creat tres cooperatives d’alumnes:

• YATECOOP, projecte de reparació de veles creat per l’alumnat de l’ Institut de Nàutica de Barcelona a la Barceloneta • ÀNIMA INTEGRA, projecte vinculat a mediació creat per alumnat de l’IES Salvador Seguí de la Verneda.

• FARICLETAS projecte d’arreglar bicis amb la finalitat de poder llogar-les en un futur, creada per l’alumnat de l’IES Maria Espinalt del Poblenou.

34 alumes participants (28 nois i 6 noies)

2 districtes de Barcelona


Memòria anual d’activitats

23

Assemblea del consell rector de la cooperativa Ànima Integra de l’IES Salvador Seguí de la Verneda


Programes adreçats a generar processos d’empoderament per a afavorir el creixement personal de les dones i dotarles de recursos emocionals per gestionar les seves vides, en la seva triple dimensió: àmbit personal (desenvolupament del sentit del jo, de la confiança i la capacitat individual); àmbit de les relacions properes, (com a capacitat de negociar i influir en la naturalesa de les relacions i les decisions des de la perspectiva igualitària); i l’àmbit col·lectiu, (com a participació en les estructures polítiques i acció col·lectiva basada en la cooperació i els feminismes).


Memòria anual d’activitats

25

Tallers per a grups de dones a diferents muncipis de Catalunya. Tallers a diferents municipis de Barcelona sobre empoderament, feminismes i relacions igualitàries 19 dones participants

2 municipis catalans

2 tallers realitzats

Formació “Claus per a la implementació de polítiques de gènere” Curs que pretén abordar les claus per a la implementació de les polítiques d’igualtat de gènere en l´àmbit municipal iniciant el camí des de la reflexió personal, social i col·lectiva. 3 cursos realitzats

51 participants (42 dones i 9 homes)

9,8 grau de satisfacció

Formació “Ús de la guia d’indicadors de gènere per avaluar projectes i programes de la Diputació de Barcelona”. Formació interna per al personal de la Diputació de Barcelona (agents d’igualtat) amb l’objectiu de posar en pràctica l’autodiagnosi amb enfoc de gènere des de l’àmbit de la comunicació, la participació i els rols de gènere en el context professional més proper. 1 edició del curs realitzada

35 participants (33 dones i 2 homes)

9,7 grau de satisfacció


26

Memòria anual d’activitats

Tallers per a grups de dones a diferents muncipis de Catalunya Taller de relacions igualitàries Reflexió sobre el procés de socialització de gènere, els models de relació basats en valors de respecte cap a les altres persones, els estereotips, les diverses masculinitats (tradicional versus igualitària) i el seu paper en la igualtat i en l’eliminació de la discriminació i de la violència masclista, la coresponsabilitat, la coeducació… • Durada: 8 hores.

• Persones destinatàries: ciutadania.

Taller d’empoderament i feminismes: Espai d’intercanvi d’experiències i participació per afavorir el creixement personal de les dones assistents i dotar-les de recursos emocionals per gestionar les seves vides. Introducció del concepte de feminisme per tal de poder analitzar la realitat amb una nova sensibilitat a través del seu coneixement. • Durada: 8 hores.

• Persones destinatàries: dones.

19 dones participants

2 municipis de Catalunya

2 tallers realitzats


Memòria anual d’activitats

27

Generar processos d’empoderament per afavorir el creixement personal de les dones i dotar-les de recursos emocionals per gestionar les seves vides, en la seva triple dimensió: àmbit personal, àmbit de les relacions properes, i àmbit col·lectiu.


28

Memòria anual d’activitats

3 cursos realitzats

51 participants (42 dones i 9 homes)

2 Ajuntaments del Barcelonès: 9,8 grau de • Ajuntament d’Esparreguera satisfacció • Ajuntament Castelldefels

El debat social i polític actual reclama el compromís de totes i tots amb la igualtat entre homes i dones, la superació de la discriminació del col·lectiu femení i l’obertura d’oportunitats a tots els nivells. Tothom n’és conscient, ja que la igualtat entre homes i dones és un principi irrenunciable de la democràcia actual. Queda però, un llarg i difícil camí per recórrer per fer d’aquestes paraules una realitat. L'assoliment de la igualtat entre dones i homes és un dels pilars centrals de la cohesió social, el progrés i el benestar de la ciutadania. Aquest curs pretén abordar les claus per a la implementació de les polítiques d’igualtat de gènere a l´àmbit municipal iniciant el camí des de la reflexió personal, social i col·lectiva.


Memòria anual d’activitats

29

Formació “Ús de la guia d’indicadors de gènere per avaluar projectes i programes de la Diputació de Barcelona”

1 35 edició del curs participants realitzada (33 dones i 2 homes) Formació interna per al personal de la Diputació de Barcelona (agents d’igualtat) amb l’objectiu de posar en pràctica l’autodiagnosi amb enfoc de gènere des de l’àmbit de la comunicació, la participació i els rols de gènere en el context professional més proper a partir la guia d’indicadors: Avaluem-nos. S’ha treballat a partir de dues sessions:

• Sessió I: Posar en pràctica l’autodiagnosi amb enfoc de gènere des de l‘àmbit de la comunicació, la participació i els rols de gènere en els context professional més proper

9,7 grau de satisfacció

• Sessió II: Anàlisi a partir de projectes, activitats, programes i serveis reals específics del seu àmbit.

S’ha combinat l‘aproximació teòrica amb el treball pràctic a partir d’estudi de casos de diferents programes, projectes i/o serveis per veure com s’aplica o no l’enfocament de gènere, així com la simulació de processos d’avaluació i de definició d’indicadors. S’ha treballat en petits grups organitzats per afinitats d’àmbits professionals per a poder vincular la formació amb la realitat més propera. S’ha fomentat el debat, la reflexió i la capacitat d’autoanàlisi.


30

Memòria anual d’activitats

Programes adreçats a persones en situació d’atur. Concebem els processos d’orientació professional com el suport que es dóna a les persones en la recerca de feina i/o en el manteniment o canvi, però també com a desencadenants de processos d’empoderament focalitzats cap al ple desenvolupament professional, personal i d’autorealització.

D’aquesta manera l’orientació professional esdevé un procés continu en les diferents etapes de la vida. Tot plegat encaminat cap a l’autorealització personal i la inclusió social.


Memòria anual d’activitats

31

Disseny i impartició dels mòduls en orientació professional i emprenedoria col·lectiva en el curs de formació ocupacional 2016 - 2017 per a persones a l’atur de Biciclot: “Auxiliar de manteniment i reparació de Bicicletes”. 16 participants (14 homes i 2 dones)

75% inserció laboral

Disseny i impartició dels mòduls en orientació professional i emprenedoria col·lectiva en el curs de formació ocupacional 2017 - 2018 per a persones a l’atur de Biciclot: “Auxiliar de manteniment i reparació de Bicicletes”. 15 participants (15 homes)

62% inserció laboral

Disseny i impartició dels mòduls formatius en habilitats socials i orientació per la recerca de feina per diferents perfils professionals en el marc del programa Treball als Barris de Barcelona Activa i el SOC. 279 participants (158 dones i 121 homes)

8,4 grau de satisfacció

22 mòduls realitzats

Disseny i impartició dels mòduls formatius en disseny i gestió de projectes socials en el marc dels Plans d’Ocupació Municipal de Barcelona, de Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona. 16 persones participants (6 homes i 9 dones)

8,7 grau de satisfacció

1 mòdul realitzat


32

Memòria anual d’activitats

Mòduls en orientació professional i emprenedoria col·lectiva en el curs de formació ocupacional “Auxiliar de manteniment i reparació de Bicicletes”

Itinerari integral de formació ocupacional per a persones en atur en l’especialitat d’Auxiliar en el manteniment i reparació de bicicletes. El curs té una durada de 300 hores formatives i inclou 80 de pràctiques a les empreses. Des de Barabara en col·laboració amb la cooperativa Biciclot desenvolupem el mòdul formatiu en orientació professional, amb l’objectiu de generar processos de desenvolupament competencial i d’habilitats socials per l’ocupació. Així com el mòdul d’emprenedoria col·lectiva en el marc de l’economia social. Les sessions del mòdul es realitzen en grup al llarg del curs i amb un acompanyament individualitzat per a cada persona participant. La finalitat del mòdul formatiu és que totes les persones hagin pogut generar un procés individual i grupal per poder definir o redefinir la seva trajectòria professional, encarar les pràctiques a l’empresa amb garanties d’èxit i oferir eines i recursos per a un futur professional amb més oportunitats. S’han dut a terme 2 edicions: • Curs 2016 - 2017 • Curs 2017 - 2018

Han participat 32 persones (2 dones i 30 homes)

Al finalitzar el procés s’han desenvolupat dos processos d’emprenedoria: AbrilBike, com a projecte d’autoocupació que s’ha derivat a SECOT.

L’associació de mecànica de bicicletes Roda LLiure.


Memòria anual d’activitats

33

Itinerari integral de formació ocupacional per a persones en atur en l’especialitat d’Auxiliar en el manteniment i reparació de bicicletes.


34

Memòria anual d’activitats

Mòduls formatius en habilitats socials i orientació per la recerca de feina en el programa “Treball als barris”.

Mòduls “Orientació professional i recerca de feina” • 11 edicions dels mòduls • 138 participants (77 dones i 61 homes). • 8,4 grau de satisfacció Mòduls “Habilitats socials per l’ocupació. Igualtat oportunitats” • 11 edicions dels mòduls • 141 participants (81 dones i 60 homes) • 8,9 grau de satisfacció El Projecte “Treball als barris” té com a objectiu desplegar una estratègia de promoció de l’ocupació i el desenvolupament local en barris que es caracteritzen per presentar uns indicadors socioeconòmics i socials per sota de la mitja de la ciutat i amb taxes d’atur superiors a la mitja. El Projecte “Treball als barris” inclou tot un conjunt de programes que conformen una carta de serveis adreçada a la intervenció sobre les persones en situació d’atur d’alta vulnerabilitat, que conformen col·lectius prioritaris, d’acord amb les especificitats de cada territori. Els serveis que ofereix s’agrupen al voltant de dos eixos que es despleguen en estreta coordinació amb els districtes municipals i el teixit d’entitats dels barris: promoció de l’ocupació i desenvolupament econòmic de proximitat.


Memòria anual d’activitats

35

Mòduls formatius en disseny i gestió de projectes socials en els “Plans d’Ocupació Municipal” de Barcelona Els mòduls formatius en disseny i gestió de projectes socials en els Plans d’Ocupació Municipal de Barcelona tenen com a objectiu principal dotar a les persones participants d’eines professionalitzadores per desenvolupar la seva tasca professional al llarg del pla d’ocupació.

Al llarg de la formació es treballa una visió general de les característiques i el procés de disseny de projectes així com de les característiques de la gestió de projectes. Aprofundim en tècniques i estratègies participatives en el disseny i la gestió de projectes, així com indicir el l’avaluació i les seves fases. Al llarg del curs es treballen els següents mòduls de continguts: • • • •

Mòdul 1. El cicle de projecte Mòdul 2. Disseny de projectes Mòdul 3. Gestió de projectes Mòdul 4. Competències transversals en la gestió de projectes

• 1 edició del curs • 15 persones articipants (6 homes i 9 dones) • 8,7 grau de satisfacció


36

Memòria anual d’activitats

Participació en consells, taules, xarxes i federacions.

Federació de cooperatives de treball de Catalunya. Som membres de la Federació de cooperatives de treball de Catalunya des de 2014. Participant activament a diferents comissions de treball. Presidència de la comissió gestora de la sectorial d’iniciativa social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC)

Som membres de la Comissió gestora de la sectorial d’iniciativa social de la FCTC des de 2014. I a finals de 2015, Raquel León (presidenta de Barabara Educació) assumeix la representació de les cooperatives d’iniciativa social de Catalunya al Consell Rector de la Federació. Participem en la taula de promoció econòmica i en la taula d’ocupació del Districte de Sant Martí de Barcelona.


Memòria anual d’activitats

37

Construïnt plegades: Projectes d’intercooperació Programa pilot de foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu amb Doblevia SCCL Doblevia i Barabara ens vàrem presentar conjuntament per impulsar el programa de foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu. L’objectiu principal ha de ser el d’empoderar l’alumnat, per què a través del procés puguin assolir tota una sèrie d’habitats, coneixements i actituds que els permetin en un futur emprendre els seus propis projectes i fer-ho a través d’una fórmula empresarial basada en uns valors on les persones estiguin al centre: la cooperativa.

Conveni d’intercooperació amb Biciclot SCCL

Al desembre de 2017 Biciclot i Barabara signen el conveni marc de d’intercooperació entre ambdues cooperatives. Aquest conveni té com a objectiu potenciar al màxim les sinergies que es puguin establir entre les diferents activitats cooperatives i/o possibles projectes presents o futurs, per tal d’aconseguir un impacte major, millorant la qualitat dels serveis prestats. També ens comprometem a treballar pel creixement i la consolidació de ambdues cooperatives en el marc dels valors de l’Economia social i solidària fomentant la transparència. Aquest conveni també defineix la col·laboració, implicació, l’aportació, els drets i deures entre altres, tant de Biciclot com de Barabara en relació al projecte BicicHub.


38

Memòria anual d’activitats

Un model econòmic al servei de les persones

VI Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2017


Memòria anual d’activitats

Entitats col·laboradores

Entitats que han confiat amb nosaltres

39


40

Memòria anual d’activitats

Barabara en xifres Núm. participants en formació

2016

16

1409

190

Núm. participants en projectes a mida

Serveis i activitats de la cooperativa

2015

Núm. participants EduCom Dones

45

Núm. cursos de formació realitzats

5

Núm. participants EduCom Orientació

-

Núm. materials pedagògics realitzats

Núm. projectes amb continuïtat

Núm. clients de la cooperativa Clients, col· % de clients (administració pública) laboradores % de clients fidelitzats i volunta% nous clients riat Núm. persones voluntàries

Participació

Comunicació Satisfacció

326 (169 dones i 157 homes) 32

36

6

3

15

3

10

6

31

51

16

14

11

28,5%

27,27%

82,0%

62,50%

54,55%

8

3

3

18,0%

Núm. xarxes i federacions on participem

3

Núm. comissions de treball on participem

Núm. reunions anuals de treball

3

5

30

432

35

504

280

Satisfacció de les persones usuàries

45,45%

5

30

8,7

Satisfacció dels nostres clients

37,5%

3

5

Núm. de seguidors/es a les xarxes socials

105 (94 dones i 11 homes)

228 (175 dones i 53 homes)

17

28,5%

Núm. visites a la pàgina web (Anual)

55 -

5

Núm. entitats participants en projectes a mida

453 (283 dones i 170 homes)

10

8

Núm. projectes realitzats

2017

125

8,7

616

380

466

8,9

9,1

8,8

Totals participants en els diferents programes i serveis 2017

TOTAL

Desglossat per sexes 500 450

Dones Homes

453

400 326

350 300

283 228

250 200

170

175

169

150 100 50

105

157

94

53 11

0

Nombre de persones participants en Nombre de persones participants en formació projectes a mida

Nombre de persones participants EduCom Dones

Nombre de persones participants EduCom Orientació


Memòria anual d’activitats

41

Els comptes clars EduCom Materials

16.257,50 €

EduCom a mida Altres ingresos, subvencions

38.053,48 € 114,60 €

EduCom Formació EduCom Dones

TOTAL Ingressos

36.183,02 € 1.832,32 €

92.440,92 €

Despeses de personal Seguretat social Participació en federacions Altres despeses TOTAL DESPESES

92.350,26 €

INGRESSOS EXERCICI 2017 PER SERVEIS Barabara Educació SCCL EduCom Materials pedagògics 0%

EduCom Formació EduCom Dona

18%

41%

EduCom a mida Altres ingresos i subvencions

39%

2%

DESPESES EXERCICI 2017 Barabara Educació SCCL Despeses de personal Seguretat social

1%

13%

18%

Participació en federacions i taules. Altres despeses vinculades als serveis i explotació

63.060,04 € 16.952,88 € 477,51 € 11.859,83 €

68%


42

Memòria anual d’activitats

Mai dubtis que un petit grup de persones pugui canviar el món. Veritablement, això és l’únic que ho ha aconseguit. Margaret Mead


Memòria anual d’activitats

43


44

Memòria anual d’activitats

Memòria anual d’activitats

2017 info@barabaraeducacio.org facebook.com/Barabara.Educació @BarabaraEduCoop barabaraeducacio.org