Page 1

PORTFOLIO Barbora Křížová

B


Info Info Kontakt Contact Ing. Barbora Křížová +420 736 534 466 barbora.cross@gmail.com www.bara-art.com (fotografické webové stránky/photography website)

Znalosti Skills Photoshop Illustrator InDesign Corel Draw

Rhinoceros Cinema 4D 3ds Max AutoCad (2D)

Photography

Záliby Hobbies Umění, fotografie, literatura, cestování, sport

Art, photography, literature, traveling, sport


Vzdělání Education 2004-2008 Gymnázium Křenová 36, Brno

High school Křenová 36, Brno

2008-2011 Bakalářské studium: Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství, obor průmyslový design

Bachelor’s degree: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Industrial design

2011-2013 Magisterské studium: Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství, obor průmyslový design

Master’s degree: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Industrial design

Workshopy Workshops 2011 Mezinárodní workshop, Drienovec, Slovensko Mezinárodní workshop Metal Inspirations, Košice, Slovensko

International workshop Drienovec, ArtFarm, Slovakia International workshop Metal Inspirations, Košice, Slovakia


Info Info Pracovní zkušenosti Work experience 2012 Top Advert Návrh designu roll-upu, práce v týmu

Top Advert Design of a roll-up, work in team

2013 Work & Travel USA pokojská v mezinárodním výměnném programu

Work & Travel USA housekeeper at exchange visitor program

2014 PORTA DESIGN s.r.o., stáž návrhy webových stránek

PORTA DESIGN s.r.o., internship web design

2014-2015 ESMI Trade s.r.o. Navrhování on-line i off-line materiálů (webstránky, loga, plakáty, vizitky, ...). Redesign a údržba firemní vizuální identity.

2014 Top Advert Návrhy nových atypických produktů. Od nápadu po konstrukci.

ESMI Trade s.r.o. Sketching and creating concepts, design of online and offline materials (websites, corporate identity, posters, business cards, sales kits...). Redesigning and managing corporate identity of company. Top Advert Cooperation in the development of new and atypical products, drawing documentation, 3D visualization.

2014 OSVČ Produktový a grafický design. Návrhy výstavních stánků a jejich příslušenství.

Freelance designer Product and graphic design. Design and visualization of exhibition stands and accessories.


Grafický design Graphic design

NOELINE kryté árub


Tištěný materiál Printed material 2015Začátek provozování

Drobný, tištěný materiál. Od návrhů drobných přívěšků až po různé brožury, letáčky, etikety a pozvánky všeho druhu.

Started making in a year

Small printed material. From pendants to small brochures, etiquettes and invitations of any kind.


Tištěný materiál Printed material 2014-2015 Rok vzniku

Year of creation

Vícestránkové dokumenty. Od katalogů, business prezentací až po layouty fotoknih i knih

CERAMICA CLEOPATRA

Multiple page documents. From catalogues, presentations to layouts of photobooks and books.

THE PLAN Will be specified after initial consultation, but the steps are given: 1

First week a) Cognitive phase - Firstly we need to specify target research groups b) Available data - Secondary we need to find out what data are available and what we need to search for (secondary data, data mining, primary data) c) Process and terms specification

RESEARCH & ACQUISITION STRATEGY

2

Second - Eighth week a) Acquisition & data collection b) Ongoing analysis and feedback c) Results and Further strategy

Acquisition & data collection

We combine research and acquisition to one product concerning entrance to a new market. The point is that with survey and data collection we find new business opportunities at the same time. So that our client saves money and time for not doing these two parts separately.

Data types are divided into three following groups: a) Secondary data - public data we can read from and use to find the answers b) Data mining - data given from the company's own research, inner system (CRM) and experience c) Primary data - agency research and survey (One on One interview survey

We suppose focusing on the B2B clients because of our specialization and the fact that there will be brand and online campaign in Prague, that can give us the feedback from end customers (private persons).

(Personal/phone/email)) Data groups: market overview (supply chain) and brand position, competition stats and communication, prices levels and comparison, customers value and segmentation

Proposal for Samco for Trading by team of ESMI TRADE s.r.o.

Londýnské nám. 1, 639 00 Brno


NOELINE skryté zárubně

2

3

4

CHaraktErIStIka Skryté zárubně NOEline jsou vhodné i pro dvoukřídlé dveře. Aktivní křídlo je běžně otevíratelné, pasivní křídlo je opatřeno čepem do podlahy a do nadpraží. Konstrukce profilů umožňuje stejně jako v případě jednokřídlého provedení klasické (180°) i reverzní otevírání (90°).

1. Dvoukřídlé dveře ve skryté zárubni s povrchovou úpravou pro malbu. 2. Dvoukřídlé dveře s reverzním otevíráním. 3. Dvoukřídlé dveře ve skryté zárubni s klasickým otevíráním. 4. Dýhované dvoukřídlé dveře s klasickým otevíráním.


Web design Web design 2014-2015 Rok vzniku

Návrhy webových stránek a věcí s tím souvisejících (ikonky, jednoduchá grafika, loga a pod.), vzniklé zejména v rámci stáže u Porta Design a v době mého působení u firmy ESMI.

Year of creation

Web design and other parts which are closely related to it (such as icons, easy graphic, logos etc...), made especially during internship in Porta Design and during my work time in ESMI company.


Grafické návrhy fasád Graphic design of house facades 2015Začátek provozování

Návrhy fasád, zejména bytových domů. Některé realizovány (např: Náplavka - Poříčí, Polní - ve městě Brně).

Started making in a year

Graphic design of facade of the houses. Some of them have been made (for example: Náplavka-Poříčí, Polní in Brno city).


ProduktovĂ˝ design Product design


Výstavní stánky Exhibition design 2014Začátek provozování

Kompletní návrhy výstavních stánků pro firmu EasyFair. Návrh obsahuje nejenom celkový tvar a layuot stánku, ale i samostatné návrhy jednotlivých prvků, jako jsou informační pulty, pracovní stanice, pulty, sezení a pod. Některé návrhy realizovány, zejména v zahraničí.

Started making in a year

Complete design of exhibition stands for EasyFair company. Design consist not only of the shape and layout of the stand, but also of a design of individual parts such as reception desks, workstations, counters, seating area, etc. Some of the design were made, especially in foreign countries.


Produktové stojany Product display 2014-2016 Rok vzniku

Návrhy atypických stojanů, kiosků a jiných produktů reklamního charakteru, navržených pro firmu Top Advert. Navrhováno od nápadu až po konstrukci, některé realizovány.

Year of creation

Design of custom displays, kiosk and other products of advertisement character for Top Advert company. Designed from idea to constructional solution. Some of the design were made.


VlastnĂ­ tvorba Own creation


Malba/illustrace Painting/illustrations 2005Začátek provozování

Volnočasová aktivita, sloužící zejména k odreagování. Aktivněji studovaná už od roku 2005, čtyři roky pod vedením Mileny Konvalinové z ateliéru Studánka Brno.

Started making in a year

Leisure hobby serving mainly as a way to relax. Actively studied since 2005, four years under the supervision of Milena Konvalinova from atelier Studánka.


Industriální produkty Industrial product 2015Začátek provozování

Začátky tvorby industriálních výrobků, zejména z betonu, s ambicí výroby funkčních, prodejních produktů. Prozatím tvořeno pouze jako volnočasová aktivita.

Started making in a year

Start of a production of industrial product mainly from concrete with the ambition of making functional, saleable products. For now only a leisure hobby.


Fotografie Photography 2013Začátek provozování

Nedílnou součástí mnoha návrhů je dobrá fotografie. Umět dobře fotit výrazně přispívá k chápání kompozice a celkově pomáhá zejména v grafickém designu. Aktivněji se jí věnuji od roku 2013 a provozuji stránky s vlastními fotkami - www.bara-art.com, které vznikly jako popud na základě mého koketování s web designem.

Started making in a year

Important part of many designs is a good photography. To be able to make a good photos greatly helps with understanding a composition and with graphic design in general. I am actively taking photos from year 2013 and I run a website - www.bara-art.com, which I created on an impulse by the time I was doing web design.


Školní projekty School projects


Konvice Watering can 2011 Rok vzniku

Year of creation

doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Vedoucí práce

Supervisor

Bakalářská práce Konvice je určena na zalévání interiérových rostlin a její maximální kapacita je 1,5 litru vody. Využívá principu spojených nádob, proto nemá ucho. Konev se skládá se ze dvou částí - z vlastního těla a z transparentní stupnice, která opticky odlehčuje celkový tvar a může napomáhat při odměřování vody-hnojiv.

Bachelor thesis This watering can has maximum capacity of 1,5 litres of water. It uses the principle of connected vessels, and therefore has no handle. Watering can is composed of two parts – the body and the transparent scale, which visually lightens the overall shape and can help with measuring fertilizers as well.

90

35

180

45

10

95

250

12

230

155


Plachetnice Sailing boat 2013 Rok vzniku

Year of creation

doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Vedoucí práce

Supervisor

Master‘s thesis Sailing boat is powered by a hard wing instead of classic sail. The wing is controlled by hydraulic system so the wing can be partly fold. The wing consists of four parts, which are placed on rotatable mast. The mast can rotate 360°around its axis. Wings are symmetrical (when looking from above) and they have movable flaps. This means, that the sailing boat can sail to starboard and port side wind with the same efficiency.

8250

8000

1500

2900

hv

2400

1300

1000

17000 18900 21700

Diplomová práce Plachetnice je poháněna křídlem namísto plachty. Toto křídlo je ovládáno pomocí hydrauliky a umožňuje tak částečné skasání oplachtění. Křídla jsou posazena na otočném stěžni, který může rotovat 360° kolem své osy. Křídla jsou symetrická (při pohledu shora) a obsahují natáčecí klapky, díky tomu může loď plout stejně efektivně jak na pravoboční, tak levoboční vítr.

13700


Vizuální styl Corporate identity 2011 Rok vzniku

Year of creation

doc. Ing. arch. Jan Rajlich Vedoucí práce

Supervisor

Návrh byl vytvořen pro malou firmu - UT projekt zabývající se projektováním ústředního topení, která operuje na trhu v Brně a okolí. Logo firmy je tvořeno z prvních dvou písmen názvu firmy, kdy je z písmen vytvořena ligatura a ta je následně zrcadlena.

ÚT projekt is a small conservative company which deals with heating systems projects. It operates in Brno and surrounding markets. For the logo I took the first two letters and created a ligature from them and then just by mirroring this ligature I completed the symbol.

Tato vizuální identita je používána, nevznikla tedy pouze jako školní projekt.

This corporate identity is currently used by UT Projekt company.

ÚT PROJEKT

ÚT PROJEKT

ING. PETR KŘÍŽ

ING. PETR KŘÍŽ

T M E

+420 515 543 988 +420 603 976 445 utprojekt@gmail.com Klíny 25, 615 00 Brno

T +420 515 543 988 M +420 603 976 445 E utprojekt@gmail.com Klíny 25, 615 00 Brno


B


NezapomeĹˆte Do not forget

+420 736 534 466 barbora.cross@gmail.com www.bara-art.com


Bara Art

www.bara-art.com

Portfolio 2016  
Portfolio 2016  
Advertisement