Page 1

Baptist Info Nr. 3 / 2010.

En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles Far, (Ef. 4. 5).

ALPHA-kurs høsten 2010. Høsten 2010 planlegger vi å starte opp med et nytt Alphakurs. Et Alphakurs går som regel over 10 uker – Alphahelg medregnet. Årsaken til at dette er kommet på menighetens agenda er en forespørsel om et tilbud til unge mennesker som trenger veiledning i kristen tro. Da var veien kort til å gi et tilbud også til voksne mennesker. Menigheten har hatt Alphakurs også tidligere. Men nå kan tiden være inne til å prøve på nytt. Alphakurs er lagt opp som en innføring i kristen tro for kirkefremmede mennesker. Vi vil derfor først og fremst henvende oss til mennesker som står utenfor og til nye kristne. Det er en kristen menighets plikt å forkynne Kristus også til moderne mennesker. Alpha er spesielt godt egnet til å utføre den jobben. Innholdet er enkelt og sentralt. Og opplegget er unikt med tanke på å skape trygghet og sjerpe apetitten. Vi tenker oss oppstart uke 38 og avslutning uke 47. Da er kurset avsluttet før 1. søndag i advent. Selvfølgelig kan det skje forskyvninger. Vi ber om hjelp til å komnme i kontakt med nye mennesker. Anbefal Alphakurset til dine venner, noen i familien, naboer eller arbeidskolleger. Etter jhvert vil det komme oppslag og gjøres PR. (PeGe).

35. Årg.

Baptistenes 150 års jubileum markeres uke 36. Det Norske Baptistsamfunn markerer at det er 150 år siden den første baptistmenighet ble stiftet i tiden 6.-12. sept. 2010. Jubileet vil bli markert i samtlige baptistmenigheter over hele landet. Det er sendt ut et forslag til program for hele uken hvor en legger vekt på bønnesamlinger med spesielle tema for hver dag. Vi kommer tilbake til om disse samlingene blir på formiddag eller kveldstid. Vår menighet vil invitere alle RLElærere i Kristiansand kommune til en spesiell samling onsdag15. sept. Kl. 14,30 – 16,00. Her vil vi orientere om baptistene, deres tro og hvordan de praktiserer sin kristendom. Vi vil også vise jubileumsfilmen. Søndag 12. sept. Blir det en spesiell jubileumsgudstjeneste. Byens ordføreren vil bringe en hilsen. Og pastor Knut Olaf Frikstad vil preke. Familien Kyllingstad/Øhrn vil spille. Gordon Øhrn er invitert som solist. Vi henstiller til alle som ber, om å huske jubileet i sine bønner. Vi tror en slik markering kan være med å gi menigheten et løft – og ny inspirasjon til å fortsette det arbeide som dyktige og dristige pionerer startet.

KRISTIANSAND BAPTISTMENIGHET. (Stiftet 1931) Pauli G. Staaleen, Pastor (91 71 35 66) Bente Aasemoen Nilsen, (95 96 19 80) Christian Stray, (99 37 91 68) (Studiepermisjon til 1. august 2010) Peter Øhrn, (45 46 72 88). Peter Bendiksen, (93 04 61 01). (Ungdomspastor)


Redaktørens penn Kan vi gå for en dobling? Det Norske Misjonsforbund har nettopp vært samlet til Årskonferanse. Der ble de presentert for en visjon – om å doble – ikke medlemstallet – men aktive medlemmer. Deres generalsekretær skriver at de pr. dags dato har ca. 4 400 aktive medlemmer. De strekker seg altså etter å samle rundt 4 800. Vår menighet har ca 140 medlemmer bosatt i Kristiansand og samler til en vanlig gudstjeneste mellom 40 og 60 personer. Gjennomsnittsbesøket pr. gudstjeneste i 2009 var 69. Statistisk sett stiller vi forholdsvis sterkt – men burde så absolutt ha noe å strekke oss etter. (Vi har som regel alltid møtebesøkende som ikke er medlemmer av menigheten). Det burde ikke være et urealistisk mål å fylle kirken vår hver søndag. Pr. i dag har vi 104 sitteplasser. Men et gudstjenestebesøk kan aldri kreves! Derimot er det viktig at gudstjenesten fyller noen viktige elementer som gjør at folk faktisk har lyst til å delta i våre gudstjenester. Det er viktig med en vennlig atmosfære og respekt for hverandres forskjeller. Behovene er ulike – det er også synet på sang og gudstjenestestil. Og så er det viktig at kvaliteten er god – at det som gjøres er godt forberedt – og at det er rom for ekte spontanitet og mye glede. Inspirerende forkynnelse er et viktig element. Prekenen skal være godt forberedt – aktuell og utfordrende. Samtidig må den ta hensyn til behovet og nødvendigheten av undervisning. Sangen og musikken har en bred og viktig plass i våre gudstjenester. Pianisten leder forsamlingssangen og det er defor viktig at denne tar kommando over fellessangen. Og så er dety flott når hele menigheten synger! Ulike sanggrupper er som et krydder i tilværelsen. Møtevertene er de første folk treffer på allerede ved inngangsdøren. De er viktige trivselsbrikker som smilende gir varme håndtrykk, ønsker velkommen og anviser plass. Økt trivsel vil gi økt gudstjenestebesøk! Tar vi utfordringen?

Baptist-Info i nytt format fra høsten. Fra høsten av vil vi utgi vårt menighetsblad i helt nytt format. Det vil fortsatt trykkes i A4 format, men utvides til 8 sider. Denne endringen er mulig fordi bladetf trykkes i vårt eget ”hustrykkeri”. Det vil gi mer plass til ulike typer stoff og det vil gi muligheter for inntekter ved annonser. Vi har noen planer og håper vi skal få til et spenstig blad med interesse for stoffet også utenfor menigheten

Møteserien med Moses Hansen utsatt. Når vi fattet vedtakk om en møteserie med Moses Hansen var forutsetningen hele tiden at endingene i kafeen skulle være gjennomført. Det er de ikke og det er heller tvilsomt at dette arbeidet vil stå ferdig til sist i august. An den grunn har vi sett oss nødt til å utsette disse møtene inntil dette arbeidet er ferdig.

www.baptistkirken.cc Menighetens nye webside.


BAPTIST-INFO

Søndag 6. juni: Sørlandsstevne i Arendal Kl. 11,00: Gudstjeneste. Pastor Dag Frode Waagsnes taler. Nattverd. Middag / Kaffe. Temaforum. Kl. 17,00: Festmøte. Pastor Gauslaa taler. Dansegruppe & lovsang. Middag mellom møtene. Eget opplegg for barna. Søndag 20. Juni: Friluftsgudstjeneste I Ravnedalen. Pris Herren, for han er god! Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. (Salme 103.1). Det er sikkert mange syn på eller meninger om hva det vil si å love Herren. Mange setter pris på et hallelujarop i møter eller i gudstjenesten og oppfatter det som lovprisning. Andre lengter etter bønnebrus – lovsangsbrus – eller høylytte rop som uttrykker begeistring og glede. Jeg har opplevd alt dette – og av og til er det en berikelse for gudstjenesten, andre ganger ikke.

Side 3

Jeg mener nok at våre gudstjenester med fordel kunne bære mer preg av engasjemement og glede. Likevel er det viktig å være seg bevisst at gledesytringene ikke skal være påtatt eller uttrykk for vane. Ekte vare vil alltid være det beste! Andaktsordet er hentet fra Davids Salme 103. Her er David opptatt av å prise Herrens navn. Og bakteppet er: - alle hans velgjerninger – Han tilgir all din synd og leger alle dine sykdommer – Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjereninger. – Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss. – Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot dfem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Nå fikk jeg lyst til å rope høyt: Halleluja! Men poenget er: at min sjel som lover Herren, er livets grunntone. Det uttrykkes i mine smil – i min lattr – i mine bønner og i min vennlighet og i min takknemlighet. Også min kristne bekjennelse og mitt vitnesbyrd har denne undertonen av takknemlighet, begeistring og glede. Det gjelder jo meg. Det er meg som er tilgitt, som ikke får lønn etter fortjeneste, men av nåde. Som Herren har fjernet synden fra og som han er barmhjertig mot. Å love Herrens navn, kan skje på mange måter. Gjennom sang, bønn, vitnesbyrd og ved å være positiv i omtale og tilstede når vi samles som hans menighet. Trofasthet er et sterkt vitnesbyrd om takknemlighet og begeistring for han vi tror på – og det folk vi er en del av. Pris Herren, for han er god!. (PeGe) 5.-12. Juli 2010: Landsmøte/Sommerfest i Skien.

Husk bønnesamlingene i kafeen annen hver onsdag kl. 11,00.


Kristiansand Baptistmenighet

Postboks 10 – 4661 Kristiansand

B Nytt fra menighetskontoret.(Kontortid hver

- Et livsnært fellesskap – JUNI. 06. Søndag: STEVNE I ARENDAL. kl. 11,00: Gudstjeneste. Nattverd. Dag Frode Vaagsnes. Kl. 17.00: Gledesfest. Gauslaa taler. 09. On kl. 11,00: FormCafè. 13. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste Peter Bendiksen taler. 16. On kl. 11,00: Bønn i kafeen. 20. Sø kl. 11,00: Felles Gudstjeneste i RAVNEDALEN. Hvis regn i FA’s lokale. 23. On. kl, 11,00: Kvinnemisjon. 27. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste Pauli G. Staalesen taler. Landsmøte / Sommerfest 5.-12. juli. Neste gudstjeneste søndag 8. august. AUGUST. 08. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste /Nattverd. Pauli G. Staalesen taler. 15. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste. Peter Bendiksen taler. 22. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste. Pauli G. Staalesen taler. 29. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste. Pauli G. Staalesen taler.

Vi gratulerer ! Ungdomspastor Peter Bendiksen og Solfrid Buch ble mann og kone 29. mai. De bosetter seg i Lillesand. Men Solfrid har sine studier i Kristiansand og Peter sitt arbeide. Begge gratuleres hjertelig. Og det er vårt håp at de begge vil finne seg til rette både i byen og menigheten.

onsdag kl. 11,00 – 14.00) Telefon: 38 02 24 64 / 91 71 35 66 Bibelord: Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. ( 1. Kor. 12. 4) Baptistenes 150 års jubileum markeres med en jubileumsgudstjeneste søndag 12. sept. Vi håper dette blir en sterk markering i vår menighet og by. 16. oktober blir en ny samling for baptistledere i Sør, denne gang i Arendal. Sansynligvis blir vår nye generalsekretær med, i hvertfall blir samfunnskontoret repr. Vi nærmer oss årsmøte med valg. Det blir i november og vi minner om at mange vurderer å stille seg disponibel for en tjeneste i menigheten. Vi skal ha et menighetsmøte i juni, men fordi vi vente en beskjed kan vi pr. dato ikke si når det blir. Men det vil bli bekjentgjort i gudsteneste og annopnse. Bl. a. skal vi referere byggekostnader velge deputerte til Landsmøtet og få en oversikt over økonomien pr. 31.05.2010. Siste Gudstjeneste før ferien blir søndag 29. juni. Vi starter opp igjen etter ferien søndag 8. august. God sommer!! Vi ønsker menighetens medlemmer og møtebesøkende en flott og behagelig sommer. Nyt den – og vær velkommen tilbake etter ferien til en flott høst i menigheten med mye glede og mange oppmuntringer.

Menighetens bankkonto for skattefrie gaver: 3000.16.63409.

Menighetsbladet 3-2010  
Menighetsbladet 3-2010  

Menighetsblad for Kristiansand Baptistmenighet

Advertisement