Page 1

Bảo hiểm trong ngành công nghiệp du lịch Sự quan tâm của chi phí và sẵn có của bảo hiểm , đặc biệt cho các nhà khai thác du lịch , đã trở thành một mối quan tâm điển hình cho ngành công nghiệp du lịch trên toàn Liên minh châu Âu . Nó đã được khó chịu đặc biệt trong những vùng lãnh thổ có một số lượng lớn các cuộc phiêu lưu và du lịch sinh thái các nhà khai thác . Thách thức đầu tiên dường như liên quan đến việc đảm bảo Một trong những khó khăn là ngành công nghiệp du lịch không hiểu thị trường bảo hiểm , và ngược lại. Để đáp ứng với tình hình này, các tổ chức EU đã sản xuất một loạt các ấn phẩm đối phó với quản lý rủi ro và Bảo hiểm sức khỏe

là cách để làm cho phân tích so sánh của các mối đe dọa trong ngành du lịch và sự thích ứng của các mặt hàng ngươ trong du lịch ( tai nạn , điều trị và chi phí vận chuyển lâm sàng , nhiệm vụ thanh toán liên quan đến trách nhiệm dân sự với ) . Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm sản xuất điều kiện cơ bản của loại hình bảo hiểm này có các loại khác nhau của bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc, hợp đồng bảo hiểm cá nhân hoặc nhóm . Các điều khoản và điều kiện của loại bảo hiểm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm . Các thực thể và sự kiện bảo hiểm được chỉ ra trong hợp đồng. Trong tài liệu đó, chúng tôi cũng có thể tìm thấy nhiệm vụ của bảo hiểm và các nhà cung cấp bảo hiểm. kinh doanh . Hầu hết các công ty bảo hiểm trong EU có điều trị so sánh các chi phí ở nước ngoài, tương tự như vậy vận chuyển đến quê hương , cư trú của người người gần gũi nhất , tìm kiếm và chi phí hoạt động cứu hộ trong Liên minh châu Âu và các quốc gia ngoài châu Âu . Mối quan tâm là làm thế nào bảo hiểm hỗ trợ chức năng đi thực tế . Cũng là mối quan tâm là việc loại trừ quốc phòng bảo hiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự . Một điều rất quan trọng là việc thực hành bảo hiểm tài sản , bảo hiểm vận tải du lịch, bảo hiểm của các tổ chức và trung gian du lịch và chi


phí từ chức từ việc tham gia cuộc hành trình và một sự trở lại sớm và Bảo Hiểm du lịch Có nhiều loại khác nhau của bảo hiểm du lịch, yêu cầu và phạm vi bảo hiểm tự nguyện , hợp đồng bảo hiểm cụ thể hoặc nhóm . Các điều khoản và điều kiện của loại bảo hiểm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm . Một điều quan trọng nữa là việc thực hành bảo hiểm của nhà , bảo hiểm vận chuyển trong du lịch, bảo hiểm của một khách du lịch và các trung gian tổ chức và chi phí từ chức từ sự tham gia trong các chuyến đi và trở lại trước đó và .

1__  

Bảo hiểm sức khỏe

1__  

Bảo hiểm sức khỏe