Page 1


QUY TAÉC AN TOAØN QUAN TROÏNG

CHUÙ YÙ Khoâng ñöôïc cho tay vaøo thuøng giaët khi maùy ñang hoaït ñoäng, vì: ° Neáu chaïm vaøo thuøng giaët baïn coù theå bò thöông. ° Neáu thuøng giaët khoâng döøng laïi trong voøng 15 giaây sau khi naép thuøng giaët môû, ngay laäp töùc taét maùy vaø goïi nhaân vieân baûo trì ñeán.

Phaûi ñaûm baûo raèng baïn noái phích caém vaø daây ñieän ñuùng caùch: ° Chaéc chaén raèng phích caém ñöôïc caém vaøo oå caém daønh rieâng cho maùy giaët. ° Vieäc caém ñieän khoâng ñuùng caùch coù theå gaây ra hoûa hoaïn. ° Khoâng ñöôïc caém hoaëc ruùt phích khi tay ñang öôùt vì coù theå gaây ñieän giaät. ° Nhôù noái daây ñaát cho maùy giaët ñeå traùnh khaû naêng bò ñieän giaät.

Khoâng mang baát cöù vaät chaùy naøo ñeán gaàn maùy giaët hay ñeå thuoác laù ñang chaùy hoaëc chaát deã boác hôi treân maùy. ° Vì maùy giaët coù theå bò thay ñoåi hình daïng hay baét löûa, do ñöôïc caáu taïo goàm phaàn lôùn caùc boä phaän baèng nhöïa.

Khoâng ñöôïc giaët quaàn aùo vaáy baån bôûi benzine, daàu hoâi, dung moâi pha sôn hay xaêng, vì: ° Coù theå gaây ruûi ro hoûa hoaïn, hoaëc gaây chaùy noå.

Khoâng laép ñaët maùy trong phoøng taém hoaëc nhöõng nôi aåm thaáp, vì: ° Coù theå gaây ra hoaït ñoäng sai leäch hay ñieän giaät.

Khoâng cho treû con chôi ñuøa beân treân hay trong maùy giaët, vì: ° Neáu treû con sô yù teù vaøo trong thuøng giaët, tai naïn nghieâm troïng coù theå xaûy ra.

Khoâng laøm vaêng nöôùc hay ñoå nöôùc leân baûng ñieàu khieån, vì: ° Coù theå gaây ra söï hoaït ñoäng sai leäch hay ñieän giaät.

Khoâng neân nhôø thôï khoâng chuyeân söûa maùy giaët cuûa baïn, vì: ° Vieäc naøy coù theå gaây ruûi ro hoûa hoaïn. ° Neáu maùy giaët hoaït ñoäng khoâng bình thöôøng, coù theå gaây thöông tích cho baïn.

THAÄN TROÏNG Khoâng ñöôïc ñeå ñoà giaët loù ra ngoaøi thuøng giaët/vaét. ° Khoâng ñöôïc giaët, xaû xaø boâng hay vaét caùc loaïi quaàn aùo hoaëc khaên traûi giöôøng khoâng thaám nöôùc. ° Ñeå quaàn aùo daøy hay ñoà giaët coù kích thöôùc lôùn naèm goïn trong thuøng giaët/vaét. Neáu khoâng, ñoà giaët coù theå bò hö hoûng.

Khoâng ñöôïc söû duïng nöôùc noùng treân 50oC, vì: ° Nöôùc noùng coù theå laøm thay ñoåi hình daïng caùc boä phaän baèng nhöïa trong maùy giaët vaø gaây ra hoaït ñoäng sai leäch.

Khoâng ñöôïc ñaët tay cuûa baïn döôùi ñaùy maùy giaët trong khi maùy ñang hoaït ñoäng. ° Caùc boä phaän khi quay coù theå gaây thöông tích cho baïn.

Khoâng ñöôïc leo leân maùy giaët hay ñaët baát kyø vaät naëng naøo treân maùy giaët. ° Vaät naëng coù theå laøm thay ñoåi hình daïng hay laøm hö hoûng maùy giaët, vaø coù theå gaây thöông tích cho baïn.


CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA MAÙY GIAËT

PHUÏ TUØNG

OÁng caáp nöôùc

LÖU YÙ:

Ñaàu noái ñaëc bieät

OÁng xaû

Voøng keïp oáng

Taám chaén chuoät

Vít

< Trường hợp maùy được sử dụng ở những nơi với cường độ cao so với cöôøng ñoä sử dụng phổ biến tại caùc hộ gia đình, nhö söû duïng taïi tieäm caét toùc, thaåm myõ vieän, khaùch saïn, beänh vieän... thì caàn thieát phaûi thay theá linh kieän (nhö: Motor, Bearing,...) thöôøng xuyeân hôn. Nhöõng tröôøng hôïp söû duïng nhö vaäy khoâng thuoäc phạm vi thôøi gian baûo haønh cuûa chuùng toâi. Ngoaøi ra, khaùch haøng neân thaûo luaän vôùi cöûa haøng baùn saûn phaåm ñeå ñöôïc thay theá linh kieän chính haõng, giuùp cho maùy hoaït ñoäng toát hôn.

THAY DAÂY ÑIEÄN: Neáu daây ñieän bò hö, vì yeâu caàu caàn coù caùc duïng cuï ñaëc bieät, do ñoù chæ neân ñeà nghò ngöôøi baùn hay trung taâm söûa chöõa ñöôïc SANYO thöøa nhaän thay daây ñieän khaùc.

2


HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT Caùch ñoåi höôùng oáng xaû Coù theå chuyeån oáng xaû töø beân phaûi qua beân traùi theo caùc böôùc sau: 1. Ruùt daây ñieän nguoàn maùy giaët vaø thaùo oáng xaû beân ngoaøi ra. 2. Thaùo rôøi 4 vít giöõ taám che maët sau roài laáy taám che ra. 3. Boùp 2 chaáu voøng keïp oáng ñeå nôùi loûng voøng keïp roài keùo oáng xaû beân trong ra khoûi van xaû, laáy voøng keïp oáng ra khoûi oáng xaû. 4. Vöøa boùp 2 chaáu gaøi cuûa ñaàu oáng xaû vöøa keùo oáng xaû ra khoûi chaân ñeá. 5. Thaùo naép ñaäy loã thoaùt nöôùc phía beân traùi cuûa chaân ñeá vaø laép sang loã phía beân phaûi. 6. Luoàn oáng xaû vaøo maùy qua loã thoaùt nöôùc ôû chaân ñeá beân traùi theo höôùng töø phía ngoaøi vaøo phía trong, ñaàu oáng xaû phaûi khôùp vôùi chaân ñeá moät caùch chaéc chaén . 7. Luoàn voøng keïp oáng vaøo oáng xaû vaø gaén oáng xaû vaøo van xaû ñuùng vò trí, sau ñoù gaén laïi voøng keïp oáng nhö trong hình veõ döôùi ñaây. Neáu khoâng gaén ñuùng vò trí coù ñaùnh daáu p, thì coù theå laøm hö oáng xaû vaø gaây roø ræ nöôùc. 8. Gaén laïi taám che maët sau vaø sieát vít laïi. 9. Gaén laïi oáng xaû beân ngoaøi.

chaõi

4.

3. Caém ñieän cho maùy giaët Caém daây ñieän vaøo oå caém ñieän.

3

OÅ caém ñieän

Phích caém

(1) Nôùi loûng 4 con vít. (2) Duøng duïng cuï vaën vít xieát chaët 4 vít cuûa ñaàu noái ñaëc bieät ñeå giöõ chaët vaøo voøi nöôùc. (3) Thaùo nhaõn “CAUTION” ra, vaën phaàn B theo chieàu kim ñoàng hoà ñeå xieát chaët vaøo phaàn A. (4) Duøng ngoùn tay vöøa ñaåy oáng bao ngoaøi xuoáng vöøa gaén vaøo phaàn B cuûa ñaàu noái ñaëc bieät. (5) Keùo oáng caáp nöôùc xuoáng ñeå baûo ñaûm raèng noù ñaõ ñöôïc gaén chaët. Sau ñoù gaén ñaàu coøn laïi cuûa oáng caáp nöôùc vaøo maùy giaët roài môû voøi nöôùc ñeå kieåm tra roø ræ nöôùc. (6) Ñeå thaùo oáng caáp nöôùc, tröôùc tieân khoùa voøi nöôùc laïi roài nhaán chaáu gaøi vaø keùo oáng bao ngoaøi xuoáng.


TEÂN VAØ CHÖÙC NAÊNG CAÙC NUÙT TREÂN BAÛNG ÑIEÀU KHIEÅN Ñeøn chæ thò möïc nöôùc & LÖÔÏNG BOÄT GIAËT (DETERGENT) Ñeøn chæ thò baät saùng cho bieát möïc nöôùc caáp vaøo vaø löôïng boät giaët ñeà nghò. Xem phaàn “MOÄT SOÁ ÑEÀ NGHÒ VEÀ BOÄT GIAËT, LÖÔÏNG ÑOÀ GIAËT VAØ LÖÔÏNG THUOÁC LAØM MEÀM VAÛI” ôû trang 5. 5

Nuùt MÖÏC NÖÔÙC (WATER LEVEL) & chöùc naêng AN TOAØN CHO TREÛ EM Nuùt naøy cho pheùp choïn möïc nöôùc phuø hôïp vôùi löôïng ñoà giaët. Nuùt naøy ñöôïc duøng neáu baïn muoán caøi ñaët cheá ñoä an toaøn cho treû em. Xem phaàn “CAÙCH CAØI ÑAËT CHEÁ ÑOÄ AN TOAØN CHO TREÛ EM” ôû trang 11. 11

Ñeøn chæ thò THÔØI GIAN & HEÏN GIÔØ (PRESET (Hr.)) Chæ thò thôøi gian giaët coøn laïi.

Chæ thò cheá ñoä xaû.

(vd.): Thôøi gian giaët (vd.): Xaû traøn 2 laàn. coøn laïi 20 phuùt. Thôøi gian giaët coøn laïi.

Chæ thò thôøi gian giaët hoaøn taát (ñöôïc ñònh tröôùc). (Vd.):Vieäc giaët hoaøn taát sau 2 giô.ø

Ñeøn saùng khi ñang xaû traøn (ñeøn taét khi ñang xaû phun hoaëc xaû tieát kieäm nöôùc.)

Nuùt CHÖÔNG TRÌNH (COURSE) vaø ñeøn chæ thò chöông trình Ñeå choïn chöông trình giaët, nhaán nuùt CHÖÔNG TRÌNH (COURSE). Ñeøn chæ thò baät saùng cho bieát chöông trình giaët hieän haønh. ° Khi choïn chöông trình giaët TIEÂU CHUAÅN (NORMAL), giaët MAÏNH (HEAVY DUTY), TUØY CHOÏN (CUSTOM) hoaëc NGAÂM (SOAK), maùy giaët seõ töï ñoäng ñieàu khieån hoaït ñoäng baèng BOÄ SUY LUAÄN AÛO (NEURO & FUZZY). Xem phaàn “GIÔÙI THIEÄU TÍNH NAÊNG HOAÏT ÑOÄNG” ôû trang 5 5

Nuùt VAÉT CÖÏC KHOÂ (CYCLONE DRY) Nuùt naøy duøng ñeå vaét cöïc khoâ ñoà giaët trong maùy (khoâng aùp duïng cho chöông trình GIAËT NHEÏ (DRY CARE) Khi choïn chöùc naêng naøy, tieán trình cuoái cuøng seõ theâm khoaûng 60 phuùt. Caøi ñaët nuùt naøy tröôùc khi nhaán nuùt KHÔÛI ÑOÄNG/TAÏM DÖØNG (START/PAUSE).

Nuùt COÂNG TAÉC NGUOÀN (POWER SWITCH) Nuùt naøy ñöôïc duøng ñeå môû hay ngaét nguoàn ñieän caáp cho maùy. Khi giaët xong, maùy seõ töï ñoäng ngaét ñieän trong voøng 5 giaây.

Nuùt KHÔÛI ÑOÄNG / TAÏM DÖØNG (START/PAUSE) Nuùt naøy ñöôïc duøng ñeå baét ñaàu hoaït ñoäng cuûa maùy giaët hoaëc ñeå ngöøng maùy taïm thôøi. Ñeå cho maùy hoaït ñoäng laïi, nhaán nuùt KHÔÛI ÑOÄNG/TAÏM DÖØNG (START/PAUSE) laàn nöõa.

4


GIÔÙI THIEÄU TÍNH NAÊNG HOAÏT ÑOÄNG CHÖÔNG TRÌNH GIAËT BAÈNG BOÄ SUY LUAÄN AÛO (NEURO & FUZZY) Khi baïn choïn chöông trình giaët TIEÂU CHUAÅN (NORMAL), giaët MAÏNH (HEAVY DUTY), TUØY CHOÏN (CUSTOM) hoaëc giaët NGAÂM (SOAK) maùy giaët baét ñaàu töï ñoäng hoaït ñoäng theo chöông trình giaët baèng boä suy luaän aûo. Tuøy theo loaïi vaûi vaø theo löôïng ñoà giaët maø chöông trình thích hôïp seõ ñöôïc choïn. ÔÛ giai ñoaïn giaët (WASH), maùy giaët seõ ñieàu chænh laïi hoaït ñoäng giaët hoaëc löôïng nöôùc. LÖU YÙ: ° Khoâng ñöôïc cho tay vaøo thuøng giaët khi maâm giaët ñang quay, ñoà giaët coù theå quaán laáy tay baïn gaây ra thöông tích. ° Neáu baïn cho ñoà öôùt vaøo, möùc nöôùc seõ ñöôïc ñònh ôû möùc cao hôn so vôùi möùc ñoà khoâ. ° Neáu moät phaàn ñoà giaët loù ra ngoaøi thuøng giaët, haõy nhaán chìm noù vaøo trong nöôùc.

GÔÏI YÙ VEÀ ÑOÀ GIAËT MOÄT SOÁ ÑEÀ NGHÒ VEÀ BOÄT GIAËT, LÖÔÏNG ÑOÀ GIAËT VAØ LÖÔÏNG THUOÁC LAØM MEÀM VAÛI Boät giaët quaù nhieàu seõ xaû khoâng saïch, coøn boät giaët quaù ít seõ giaët khoâng saïch. Tham khaûo caùch söû duïng löôïng boät giaët ñoái vôùi ñoà giaët cuûa baïn theo sô ñoà döôùi ñaây, hoaëc theo chæ daãn treân bao bì cuûa boät giaët.

m

Ñoà giaët toái ña TIEÂU CHUAÅN (NORMAL) &

GIAËT MAÏNH (HEAVY DUTY)

Chöông trình

&

TUØY CHOÏN (CUSTOM)

Döôùi 0.5 kg

Döôùi 2.5 kg

Döôùi 4.0 kg

Döôùi 7.2 kg

Khoâng duøng

Toái ña 0.5 kg

Toái ña 1.2 kg

Toái ña 1.5 kg

&

GIAËT NGAÂM (SOAK) GIAËT NHEÏ (DRY CARE)

5


CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÔNG TRÌNH GIAËT TIEÂU CHUAÅN (NORMAL), MAÏNH (HEAVY DUTY), NHEÏ (DRY CARE)

3

10 phuùt

13 phuùt

2 laàn

3 laàn xaû tieát kieäm nöôùc + 3 laàn xaû tieát kieäm nöôùc +

6


CAÙCH CAØI ÑAËT THÔØI GIAN GIAËT MONG MUOÁN

4. THAÙO NÖÔÙC

(Neáu naép maùy giaët môû.)

4.

7


CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÔNG TRÌNH TUØY CHOÏN (CUSTOM)

Ñieàu khieån baèng BOÄ SUY LUAÄN AÛO

Neáu baïn muoán choïn möïc nöôùc THAÁP 1 (EX.LOW), haõy choïn baèng tay.

8


CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÔNG TRÌNH GIAËT NGAÂM (SOAK)

Ñieàu khieån baèng BOÄ SUY LUAÄN AÛO

Duøng ñoái vôùi quaàn aùo bình thöôøng bò dô nhieàu. (Raát toát ñoái vôùi caùc ñoà giaët bò baùm daàu vaø moà hoâi).

Caùc böôùc giaët

1

2

Môû voøi nöôùc, baät coâng taéc nguoàn (nuùt POWER SWITCH) vaø môû naép maùy giaët.

3

Nhaán nuùt CHÖÔNG TRÌNH (COURSE) 4 laàn.

Cho ñoà giaët vaøo maùy giaët.

5

4

Nhaán nuùt KHÔÛI ÑOÄNG/TAÏM DÖØNG (START/PAUSE). Maùy giaët seõ baét ñaàu kieåm tra löôïng ñoà giaët baèng caùch quay maâm giaët tröôùc khi caáp nöôùc.

6 Ñoùng naép maùy giaët. °Maùy seõ ngöøng hoaït ñoäng tröôùc khi baét ñaàu giai ñoaïn vaét neáu naép maùy ñang môû. Khi ñoù, haõy ñoùng naép maùy laïi ñeå baét ñaàu vaét. °Sau khi giaët xong, maùy seõ phaùt tieáng baùo hieäu keát thuùc vaø seõ töï ñoäng taét trong voøng 5 giaây. °Sau khi giaët xong, khoùa voøi nöôùc laïi vaø röûa saïch boä loïc xô vaûi.

Cho boät giaët vaøo maùy giaët.

Tieán trình hoaït ñoäng cuûa chöông trình giaët NGAÂM (SOAK) NGAÂM

GIAËT

XAÛ

VAÉT

48 phuùt

10 phuùt

2 laàn xaû tieát kieäm nöôùc + Xaû phun + xaû traøn

TOÅNG COÄNG

6 phuùt

Khoaûng 83 phuùt

° Thôøi gian toång coäng khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo aùp suaát nöôùc. 48 phuùt

Giai ñoaïn hoøa tan boät giaët (khoaûng 3 phuùt)

Giai ñoaïn ngaâm

Giai ñoaïn khuaáy

Giai ñoaïn giaët

Giai ñoaïn xaû nöôùc

Giai ñoaïn vaét

Seõ laëp laïi 8 laàn

LÖU YÙ : ° Khoâng aùp duïng chöông trình naøy ñeå giaët caùc quaàn aùo coù maãu theâu, coù maøu vì coù theå lan dính caùc ñoà giaët khaùc. ° Khoâng duøng xaø boâng daïng boät vì quaàn aùo coù theå bò ngaõ maøu. ° Khoâng ñöôïc duøng boät giaët coù taùc nhaân laø thuoác taåy ñoái vôùi quaàn aùo nhuoäm maøu pha kim loaïi vì quaàn aùo coù theå bò hö hoûng khi giaët.

9


CAÙCH CAØI ÑAËT CHÖÔNG TRÌNH HEÏN GIÔØ (PRESET (Hr.)) CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÙC NAÊNG HEÏN GIÔØ (PRESET (Hr.))

Thôøi gian hoaøn taát (PRESET (Hr.)) ñöôïc

chöông trình giaët mong muoán. (Hr.))

hoaøn taát.

HEÏN GIÔØ (PRESET (Hr.)) ôû cheá ñoä GIAËT NHEÏ (DRY CARE).

CAÙCH XOÙA TIEÁNG BAÙO HIEÄU KEÁT THUÙC Caùch xoùa vaø thieát laäp laïi tieáng baùo hieäu keát thuùc Baät coâng taéc nguoàn (nuùt POWER SWITCH) nhaán vaø giöõ nuùt KHÔÛI ÑOÄNG/TAÏM DÖØNG (START/PAUSE) trong voøng 4 giaây cho ñeán khi coù tieáng “bip”. Ñeå thieát laäp laïi tieáng baùo hieäu keát thuùc, thöïc hieän laïi thao taùc treân.

CHUÙ YÙ: AÂm thanh khi xoùa tieáng baùo hieäu keát thuùc seõ laâu hôn aâm thanh khi thieát laäp laïi. Khi baïn nhaán nuùt KHÔÛI ÑOÄNG/TAÏM DÖØNG (START/PAUSE) ñeå xoùa tieáng baùo hieäu keát thuùc trong khi ñang giaët, nhaán nuùt KHÔÛI ÑOÄNG/TAÏM DÖØNG (START/PAUSE) laàn nöõa ñeå maùy hoaït ñoäng laïi.


GÔÏI YÙ VEÀ CAÙCH GIAËT

Xem phaàn cheá ñoä xaû ôû trang 7. 7

vì noù coù theå laøm thay ñoåi maøu ñoà giaët.

ÔÛ cheá ñoä naøy, khi maùy ñang ôû quaù trình giaët, neáu baïn môû naép maùy giaët, maùy giaët seõ ngöøng hoaït ñoäng vaø ñeøn chæ thò U5 seõ baét ñaàu nhaáp nhaùy. Ñoùng naép maùy laïi maùy giaët seõ khôûi ñoäng laïi quaù trình giaët.

11


BAÛO QUAÛN VAØ BAÛO TRÌ Moät soá ñeà nghò veà caùch giöõ saïch vaø baûo quaûn maùy giaët ñeå söû duïng laâu daøi.

Lau chuøi ngoõ daãn nöôùc vaøo 1. Thaùo oáng caáp nöôùc ra khoûi ngoõ caáp nöôùc vaøo. 2. Chaûi saïch löôùi kim loaïi cuûa ngoõ nöôùc vaøo baèng baøn chaûi. 3. Noái oáng caáp nöôùc vaøo. Baøn chaûi

Lau röûa ngaên ñöïng boät giaët 1. Môû ngaên ñöïng boät giaët, lau saïch vaø khoâ baèng vaûi meàm. ° Neáu vaãn coøn boät giaët thì röûa cho saïch heát. 2. Ñoùng ngaên ñöïng boät giaët laïi. ° Khoâng ñöôïc aán ngaên ñöïng boät giaët quaù maïnh, vì ngaên seõ bò rôi. ª Caùch gaén ngaên ñöïng boät giaët 1. Gaén chaáu beân traùi cuûa ngaên ñöïng boä giaët vaøo loã beân traùi cuûa maùy giaët. 2. Gaén chaáu beân phaûi cuûa ngaên ñöïng boät giaët vaøo loã beân phaûi cuûa maùy baèng caùch keùo bung phaàn chaáu beân phaûi ra. ° Ñoùng ngaên ñöïng boät giaët laïi khi khoâng söû duïng.

ñöïng

Röûa saïch boä loïc xô vaûi 1. Keùo boä loïc xô vaûi ra khoûi thuøng giaët/vaét. 2. Loän maët trong cuûa löôùi ra ngoaøi, laáy xô vaûi ra, röûa saïch löôùi trong nöôùc, sau ñoù loän ngöôïc löôùi laïi. 3. Gaén boä loïc xô vaûi vaøo thuøng giaët/vaét doïc theo raõnh.

CHUÙ YÙ: ° Lau chuøi boä loïc sau moãi laàn giaët. ° Ñaët boä loïc vaûi ôû phía sau thuøng giaët/vaét, Neáu khoâng coù theå gaây hö haïi ñoà giaët. ° Neáu boä loïc vaûi bò hoûng, coù theå tìm mua taïi caùc cöûa haøng cung caáp.

Lau chuøi maùy giaët Lau chuøi maùy giaët saïch seõ vaø khoâ raùo baèng vaûi meàm. ° Khoâng ñöôïc duøng baøn chaûi, boät ñaùnh boùng benzine hay vaät lieäu deã bay hôi ñeå lau chuøi maùy giaët, vì coù theå gaây hö haïi caùc linh kieän nhöïa vaø lôùp sôn phuû ngoaøi. ° Khoâng ñeå nöôùc traøn vaêng leân treân beà maët maùy giaët, deã gaây ngaén maïch hay giaät ñieän.

12


Nhöõng trieäu chöùng sau khoâng phaûi laø vaán ñeà truïc traëc. Tröôùc khi goïi nhaân vieân baûo trì hoaëc ngöôøi baùn maùy ñeán, kieåm tra nhöõng muïc sau: Ñieàu kieän vaän haønh

Nguyeân nhaân

Nöôùc chaûy ra ngoaøi khi söû duïng laàn ñaàu tieân hay khi laép ñaët hoaëc thay ñoåi OÁng Xaû.

° Nöôùc coøn ñoïng laïi do khaâu kieåm tra taïi nhaø maùy.

Thôøi gian giaët quaù daøi.

° Neáu tæ leä caáp nöôùc döôùi 15 /phuùt, toång thôøi gian giaët seõ laâu hôn bình thöôøng.

Boät giaët coøn dính treân ñoà giaët.

° Neáu nhieät ñoä cuûa nöôùc quaù thaáp hoaëc baïn cho quaù nhieàu boät giaët, boät giaët coù theå coøn laïi treân quaàn aùo. Neáu boät giaët khoù hoøa tan, haõy hoøa tan chuùng vôùi nöôùc noùng tröôùc vaø ñoå vaøo maùy giaët.

Maùy giaët caáp nöôùc ôû tieán trình vaét.

° Neáu ñoà giaët bò doàn veà moät phía vaø trôû neân khoâng caân baèng. Maùy giaët seõ ñieàu chænh traïng thaùi maát caân baèng. Xem trang 14. 14

Trong nöôùc coù ræ seùt.

° Haõy xaû saïch nöôùc dô ñi sau ñoù söû duïng nöôùc saïch ñeå giaët.

Hình aûnh TV bò meùo moù hoaëc maùy radio bò nhieãu soùng.

° Haõy ñaët TV hoaëc Radio ôû khoaûng caùch xa maùy giaët.

Maùy giaët caáp nöôùc khi ñang ôû giöõa tieán trình GIAËT hoaëc XAÛ.

Maùy giaët seõ caáp nöôùc: ° Khi baïn boû theâm ñoà giaët sau khi baét ñaàu giaët. ° Khi möïc nöôùc khoâng ñuû. ° Khi maùy giaët ñieàu chænh laïi traïng thaùi caân baèng.

Thôøi gian coøn laïi taêng leân hoaëc giaûm ñi.

° Maùy giaët ñieàu chænh thôøi gian coøn laïi theo ñieàu kieän cuûa aùp suaát nöôùc, xaû nöôùc vaø vaét.

Thôøi gian coøn laïi taïm thôøi ngöng hoaït ñoäng.

° Thôøi gian coøn laïi cuûa maùy giaët seõ ngöng hoaït ñoäng ñeå ñieàu chænh laïi traïng thaùi caân baèng.

Baûng ñieàu khieån bò noùng leân trong khi giaët vaø sau khi giaët.

° Do nhöõng phaàn beân döôùi baûng ñieàu khieån phaùt nhieät khi maùy giaët hoaït ñoäng.

Maùy giaët ngöng khi ñang hoaït ñoäng.

° Naép maùy giaët môû khi ñang ôû tieán trình vaét. Haõy ñoùng naép maùy giaët khi maùy ñang vaän haønh. ° Ñoà giaët bò doàn veà moät phía thuøng giaët/vaét. Haõy ñieàu chænh ñoà giaët laïi cho caân baèng. Xem trang 14. 14 Neáu vaán ñeà xaûy ra khoâng thuoäc phaàn treân vaø ñeøn chæ thò nhaáp nhaùy “EA” hoaëc “EC”. Haõy goïi nhaân vieân baûo trì hoaëc ngöôøi baùn maùy.

Möïc nöôùc ñöôïc ñònh bôûi boä vi xöû lyù döôøng nhö thaáp hôn hoaëc cao hôn so vôùi löôïng ñoà giaët

° Khi baïn giaët ñoà moûng (ví duï: sôïi toång hôïp), maùy giaët seõ töï ñoäng ñieàu chænh möïc nöôùc thaáp. ° Neáu ñoà giaët bò öôùt, maùy seõ töï ñieàu chænh möïc nöôùc cao hôn löôïng ñoà giaët. ° Khi ñieän aùp taïi nhaø baïn thaáp hôn ñieän aùp qui ñònh, möïc nöôùc coù theå töï ñoäng caøi ñaët ôû möïc nöôùc cao cho phuø hôïp. Neáu baïn khoâng haøi loøng vôùi möïc nöôùc do maùy ñònh, haõy ñieàu chænh möïc nöôùc.


BAÏN LAØM GÌ KHI MAÙY GIAËT BÒ TRUÏC TRAËC CHUÙ YÙ

Neáu coù truïc traëc xaûy ra trong quùa trình giaët, tröôùc heát haõy kieåm tra caùc muïc sau ñaây tröôùc khi goïi nhaân vieân baûo trì hoaëc ngöôøi baùn maùy.

Loaïi hö hoûng

Ñeøn chôùp taét

Vò trí kieåm tra

Maùy giaët hoaøn toaøn khoâng hoaït ñoäng.

° Nhaán nuùt COÂNG TAÉC NGUOÀN (POWER SWITCH) vaø nuùt KHÔÛI ÑOÄNG/TAÏM DÖØNG (START/PAUSE). ° Kieåm tra xem coù caøi ñaët chöông trình heïn giôø (PRESET). ° Kieåm tra daây ñieän coù gaén chaët khoâng ° Kieåm tra xem coù söï coá ñieän, xem caàu chì hay boä ngaét ñieän coù bò taùc ñoäng khoâng.

Nöôùc khoâng chaûy vaøo thuøng giaët/vaét. Xem phaàn “Trôû ngaïi veà nguoàn nöôùc” ôû phaàn döôùi.

E1

° Môû voøi caáp nöôùc. ° Kieåm tra xem nguoàn nöôùc cung caáp coù bò caét khoâng hay löôùi kim loaïi ôû ngoõ nöôùc vaøo coù bò taéc ngheõn khoâng. Xem trang 12. 12

E2

° Thaùo oáng xaû nöôùc ra khoûi moùc treo vaø ñaët naèm xuoáng. ° Kieåm tra xem oáng xaû nöôùc coù bò truïc traëc, bò taéc ngheõn, bò xô vaûi bít laïi, hay naâng leân quaù cao (hôn 15cm) so vôùi maët ñaát khoâng. Xem trang 3. 3 ° OÁng xaû nöôùc coù quaù daøi khoâng (daøi hôn 3m). ° Ñöôøng kính oáng xaû coù nhoû quaù khoâng.

U3

° Kieåm tra xem ñoà giaët coù bò doàn veà moät phía thuøng giaët/vaét khoâng. ° Hoaëc xem maùy giaët coù ñaët treân neàn baèng phaúng chöa. Xem trang 3. 3

U4

° Ñoùng naép maùy giaët laïi.

U5

° Kieåm tra xem coù ñang caøi ñaët cheá ñoä an toaøn treû em hay khoâng, neáu coù haõy ñoùng naép maùy giaët laïi. Xem trang 11. 11

Nöôùc khoâng xaû ra.

Maùy khoâng vaét. Xem phaàn “Trôû ngaïi veà taûi troïng khoâng caân baèng” ôû phaàn döôùi.

Tieáng baùo hieäu keâu lieân hoài.

Nhöõng hö hoûng khaùc.

EA EC

° Nhaán nuùt KHÔÛI ÑOÄNG/TAÏM DÖØNG (START/PAUSE) hoaëc taét coâng taéc nguoàn (POWER SWITCH) ° Goïi nhaân vieân baûo trì hoaëc ngöôøi baùn ñeán.

Trôû ngaïi veà nguoàn nöôùc Neáu möïc nöôùc khoâng ñaït ñeán möùc thaáp 1 (EX.LOW) trong voøng 15 phuùt keå töø luùc baét ñaàu caáp nöôùc. Caùc ñeøn chæ thò E1 seõ baét ñaàu chôùp taét vaø phaùt tieáng baùo hieäu coù trôû ngaïi.

Trôû ngaïi veà taûi troïng khoâng caân baèng ° Neáu maùy khoâng theå ñieàu chænh traïng thaùi maát caân baèng sau 3 laàn chænh, maùy giaët seõ ngöng vaø ñeøn chæ thò U3 seõ baét ñaàu chôùp taét. Ñieàu chænh traïng thaùi maát caân baèng vaø nhaán nuùt KHÔÛI ÑOÄNG/TAÏM DÖØNG (START/PAUSE) 2 laàn, maùy seõ khôûi ñoäng laïi quaù trình vaét.


THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT Kích thöôùc : Roäng 563 x Daøi 569 x Cao 930 mm Troïng löôïng : 32.0 kg Nguoàn ñieän : Ñieän aùp ñòa phöông (220V-50Hz)

CODE NO. 317-6-414S-07095B

Coâng suaát tieâu thuï : 450 W AÙp suaát nöôùc yeâu caàu : 0.029 MPa ~ 0.98 MPa (0.3 kgf/cm2 ~ 10 kgf/cm2)

Huong dan su dung may giat sanyo asw f72vt  
Huong dan su dung may giat sanyo asw f72vt  

Hướng dẫn sử dụng máy giặt Sanyo ASW F72VT 7,2kg Hướng dẫn sửa chữa bảo hành máy giặt ASW F72VT 7,2kg Linh kiện bo mạch máy giặt Sanyo chính...

Advertisement