Page 1

Número 8 octubre · novembre · desembre

BUTLLETÍ MUNICIPAL

B A N Y E R E S

D E L

P E N E D È S

Finalitzen les obres del Centre Cívic de Sant Miquel

ÍNDEX · Editorial

1 · Joventut i esports

5

· Obres i Urbanisme

2 · Cultura

6

· Ensenyament

4 · Benestar Social

8

· Serveis

5 1

Ajuntament de Banyeres del Penedès


2


Editorial

D

es de fa un temps els nostres equipaments municipals pateixen una sèrie d’actes vandàlics que, a part dels costos que representen per a tots, generen la incomoditat i intranquil·litat de tots nosaltres que els gaudim i som veïns. Els llums de l'enllumenat, els arbres, les zones verdes, els equipaments lúdics, esportius, socials, els parcs infantils, les senyalitzacions, i fins i tot els contenidors i les papereres són motiu de deteriorament provocats per l’acció incívica i voluntària de les persones. També l’acció incívica s’estén al deteriorament de la convivència pacífica dels nostres veïns per les molèsties en les accions també incíviques, sobretot a hores nocturnes, com són els sorolls de les motocicletes generats per molestar als altres, les converses a elevat nivell en reunions en places o carrers urbans, l’abandonament a la via pública d’envasos, sense utilitzar papereres, en el transcurs de les mateixes reunions o agrupacions, les pintades en las propietats particulars que recentment es produeixen... Aquestes accions en un municipi tradicionalment residencial i tranquil com el nostre, que si bé esporàdicament i associades a alguns individualismes s’estaven donant en temporades, recentment incideixen en una situació de malestar i incomoditat amb una freqüència indesitjable, sobretot a les nits dels caps de setmana. El nostre entorn social no és el propi per a aquestes accions. Estan funcionant activitats esportives, culturals, socials, juvenils... i agrupacions que poden donar cabuda a que els nostre joves s’integrin als mateixos, com generalment s’ha donat. El que passa és que actualment un grup o grups de joves relacionats entre si o pel seu propi compte, identificats per a alguns, als que persones s’han arribat a enfrontar cridant-los l’atenció, actuen incívicament sobre els béns d’interès general i sobre l’ambient general de tranquil·litat del nostre entorn urbà. No es tracta de llançar la responsabilitat als altres o a determinats col·lectius. La responsabilitat en primer lloc és dels propis joves autors sistemàticament dels atropellaments que patim. En segon lloc el seu entorn familiar ha d’assumir la responsabilitat o, millor, no ha de basar-se, en cap cas, en la ignorància per justificar les accions incíviques dels seus familiars. Es presumeix que els autors són veïns del nostre municipi, fins i tot alguns d’urbanitzacions, que s’integren en aquells grups. No és que vinguin d’uns altres municipis, menys en alguns casos vinculats, que estan, com a tots els altres, per demostrar. En tercer lloc l’entorn social i principalment l’Ajuntament també ha d’incidir en fer veure i corregir les accions que aquests grups estan generant en la nostra convivència. Les forces de seguretat, Mossos d’Esquadra per a les accions de seguretat vial, que inclou els sorolls anormals de les motocicletes i circulacions per llocs prohibits i la Guàrdia Civil al control de les accions incíviques i els seus autors, també han de participar activament. Continuarem insistint i presentant denúncies davant les mateixes forces de seguretat. Animar els veïns a que presentin denúncies concretes de situacions que han patit o que presencien és una bona acció per al nostre col·lectiu i en definitiva pel poble. En fi no mereixem els banyerencs i les banyerenques el que ens està passant però entre tots estem compromesos a evitar aquesta situació generada per una minoria que segurament té noms i cognoms, no venen per aquí de casualitat. Tot això és independentment d’altres accions incíviques que s’estan donant sistemàticament al nostre municipi, i municipis, de robatoris, furts i danys a propietats privades, fins i tot vehicles estacionats a les vies públiques, que ens fan reclamar una major vigilància per les forces de seguretat que tenen assignada aquesta competència.

Alcaldes de barri

Joan Roig Soria (barri del Priorat de Banyeres)

Fidel Vidal Almirall (barri de Saifores)

3

Jordi Vidal Tendero (barri de les Masies de Sant Miquel)


Obres i Urbanisme ABASTAMENT D’AIGUA A LA URBANITZACIÓ DE CASA ROJA L’Ajuntament del nostre municipi ha posat en marxa la nova alimentació d’aigua a la Casa Roja. L’obra d’escomesa ha representat la instal·lació de prop de 1.300 ml de canonada de 250 mm de diàmetre de fosa d’acer, recoberta de polietilè exteriorment i de ciment interiorment. El cost pressupostat de l’obra supera els 160.000 euros. L'empresa que realitzarà el manteniment és Sorea i el seu número de telèfon servei 24 hores és el 650 715 744. El subministrament es regularà mitjançant el reglament regulador del servei d’aigua potable i la vigent ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa per subministrament d’aigua potable.

POU NOU L’Ajuntament va finalitzar la perforació amb èxit d’un nou pou de 125 m de profunditat. Els cabals d’aigua i qualitats obtingudes a l’aforament i anàlisi són molt satisfactoris. La previsió de cost d’aquesta perforació se situa entre els 45.000 euros. El nou pou s’ha perforat al centre del municipi, al Parc Públic Pujolet. A la vista dels resultats es procedeix a l’encàrrec de projecte de bombeig i escomesa fins el dipòsit municipal ubicat a peu de la torre de guaita de Banyeres del Penedès.

AMPLIACIÓ ERMITA DE SANT MIQUEL L’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb l’autorització de l’Arquebisbat de Tarragona procedirà a l’ampliació i modificació de l’Ermita de Sant Miquel. Aquesta ampliació consistirà a la construcció d’una sagristia, un lavabo, s’arranjarà la teulada i es pintarà l’ermita. L’adjudicació de les obres és d’ 11.139 euros.

LES OBRES AL CENTRE CÍVIC DE SANT MIQUEL CONTINUEN PER BON CAMÍ

4


Obres i Urbanisme

PAVIMENTACIÓ CAMÍ ZONA CASA ROJA L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha repavimentat el tram comprès entre el Corral d’en Beina i el Forn d’Obra tocant amb el municipi de Llorenç del Penedès. Les obres efectuades han estat la repavimentació de la calçada amb 4 cm de capa d’aglomerat asfàltic, s’ha pintat i s´ha col.locat un tram de biones al pont de la riera de Llorenç per evitar el risc de caiguda dels automòbils. El cost pressupostat de l’obra ha ascendit a uns 42.000 euros. La utilització del camí és supramunicipal i està a la xarxa bàsica de camins. Aquest camí va ser construït fa 6 anys pel Consell Comarcal del Baix Penedès.

OBRAS PUOS DE CATALUNYA 2004 - 2007 L’ Ajuntament de Banyeres ha acordat demanar subvenció per als següents projectes durant el període 2004-2007 a la Generalitat (via PUOiSC) i Diputació (via PAM). Sala polivalent Equipament sociocultural 1a fase : Teatre / Auditorium Municipal Pressupost de contracte. 626.819,60 euros s/ projecte aprovat inicialment. Exercici. 2004 Ubicació. Nucli de Banyeres. Zona Camí de l’ Arboç Aquest equipament té una capacitat per a 299 persones i permet ampliar-se fins a 412 persones. La Sala principal és de 22 x 16,60m, a part l’ escenari de 96 m2. La resta de dependències conté 174,4 m2 amb cafeteria inclosa de 41,13 m2. Compta tambè amb un escenari per a festes d’estiu.

AIGUATS L’Ajuntament de Banyeres del Penedès rebrà uns ajuts de la Generalitat mitjançant un crèdit amb l’Institut Català de Finances (ICF) per cobrir part de les despeses de les obres i serveis municipals afectats, tant realitzats com pendents, a causa dels aiguats de l’estiu i tardor de 2002. El crèdit esdevindrà de 54.811,73 euros.

· Priorat de Banyeres: construcció de Centre Cívic Priorat de Banyeres Pressupost de contracte: 140.885,85 euros s/memòria valorada. Exercici. 2005

CAMÍ DE FRANÇA S’adjudica el contracte per a l’execució del projecte Condicionament del Camí de França, en el terme municipal de Banyeres del Penedès a l’empresa M. I J. GRUAS, SA, pel preu de 29.000,00 euros (IVA inclòs). Aquesta obra d’una longitud de 1.550 ml parteix des de l’antic camí de Llorenç, creuant un nou camí i arribant a la riera de Llorenç per la zona de la Grita Nova, per la part de darrere dels Boscos. En definitiva es tracta d’acondicionar, amb paviment d’ aglomerat asfàltic un camí transversal entre la riera de Banyeres i el poble de Banyeres que donarà servei als propietaris de les finques agràries. Per a la finalització d’aquesta obra es disposa d’una subvenció de la Diputació a través del Consell Comarcal per un import de 7.669 euros.

· Sant Miquel: Urbanització de l’accés al nucli de Sant Miquel Pressupost de contracte: 132.977,08 euros s/memòria valorada. Exercici. 2005 · Saifores : construcció magatzem municipal i millores dels serveis urbans Pressupost de contracte : 18.830,79 euros s/memòria valorada · Saifores : construcció de pista poliesportiva. Pressupost de contracte: 71.823,67 euros s/memòria valorada. Exercici. 2006.

5


Obres i Urbanisme URBANITZACIÓ CARRER GIJÓN pessetes,amb IVA inclòs. Les baixes es troben entre el 10,86 i el 30, 10% del pressupost.Queda pendent d’adjudicació a la espera dels informes tècnics.

S’ha adjudicat a l'empresa Excavacions Magí Puigvert, sl, pel preu de 48.443,73 euros (IVA inclòs) el projecte de remodelació del carrer Gijón, amb una superficie d’actuació de 583,80 m2. Nou paviment, il·luminació mitjançant dues columnes d’ il.luminació de 10 m. d’alçada amb 9 projectors en total , nou mobiliari... L’ Ajuntament assumeix el 50% de la totalitat del projecte, inclòs honoraris del projecte, direcció...) i l’ altre 50% va a càrrec de contribucions especials a la propietat de les edificacions lindants beneficiaries d’ aquesta inversió, Saint Gobain Cristalería.

INCASOL. SECTOR 1. CAMÍ DE L’ARBOÇ La Comissió d’ Urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament en la sessió de novembre el Pla Parcial del Sector 1 del Camí de l’Arboç promogut per INCASOL. Del mateix es desprèn la possibilitat d’habilitació de locals comercials i terrenys per als equipaments del Centre de Dia i Teatre Municipal, entre d’altres. Havia superat les aprovacions inicial i provisional, amb alegacions de propietaris, gestionades per l’Ajuntament.

MODIFICACIONS DE CRÈDIT Al llarg de l’any 2003 s’han portat a terme 4 modificacions del pressupost municipal inicialment aprovat amb 4.065.973 euros i que s’ha incrementat en un 16,5% arribant als 7.737.822 euros. La previsió d’inversions ha passat del 73,43% del pressupost inicial al 73,59% del total, arribant a la xifra de 3.486.517 euros. Totes aquestes xifres històriques en la gestió municipal, s’han donat en un any d’eleccions municipals, nou equip de govern de l’Ajuntament, amb la incorporació de nous serveis, nous equips humans,38 accions d’inversions diferents, algunes de complexes que es reconduiran l’any 2004.

REGLAMENT D’ÚS DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL S’ha aprovat el reglament municipal per la cessió a les diferents entitats socioculturals i esportives de Banyeres de dependències de propietat municipal com són l’antiga casa del mestre i el nou equipament de l’Hotel d’Entitats.

PINETELLADA 2 La Comissió d’Urbanisme de Tarragona, en la reunió de desembre va aprovar definitivament el Pla Parcial de la Pinatellada 2. A falta d’informació suficient som coneixedors de que s’ha retallat l’abast del mateix fins el camí municipal que el separa dels Boscos. Això implica que la prevista zona d’equipaments quedarà fora del plà parcial residencial. En definitiva el sòl urbanitzable previst quedaria reduït en un 50% en aquesta zona. Havia superat les aprovacions inicial i provisional gestionades per l’Ajuntament.

ZONA INDUSTRIAL B-2 S’ha aprovat el projecte d’urbanització, la distribució de cuotes urbanístiques i la licitació de les obres d’urbanització de la zona industrial B-2 situada en la carretera de l’Arboç. Per les obres d’urbanització s’han presentat 25 empreses sobre un pressupost de licitació de1.629.202,38 euros, 271 milions de les antigues

Ensenyament CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I L’AMPA DEL COL.LEGI PÚBLIC MARE DE DÉU DEL PRIORAT El passat 28 d’octubre es va signar el conveni col·laborador entre l’Ajuntament del nostre municipi‘– Regidoria d’Ensenyament – i l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Públic Mare de Déu del Priorat pel curs setembre 2003 i juny 2004. La subvenció aportada per aquest curs escolar per part de l’Ajuntament és de 7.100,36 euros. Dintre d’aquest conveni l’ens local: - dóna suport a l’AMPA com a Associació.

- dóna suport a la programació del curs i activitats extraescolars que ofereix l’AMPA. - Dóna suport a la gestió del menjador escolar pels alumnes de primària. - dóna suport a qualsevol acte ja sigui dia de portes obertes a l’escola, festa fi de curs, etc.

6


Serveis SERVEIS QUE PODEN GAUDIR ELS VEÏNS DEL MUNICIPI A QUALSEVOL OFICINA DE BASE (Servei Municipal de Recaptació)

· CONSULTES GENERALS · TRÀNSIT

- Atenció generalitzada en qualsevol matèria tributària i de gestió

- Baixes definitives de vehicles - Duplicats de permisos de conduir i circulació per canvi de domicili

· ALTRES - Calendari del contribuent fixat per l’Ajuntament - Expedició d’abonarés i autoliquidacions - Portal a internet de BASE www.base.es

· CADASTRE IBI URBANA - Canvis de titularitat (sense cost) model 901 - Canvis físics-model 902 - Correcció de dades

Oficina de BASE: - El Vendrell C/ Mar, 3 Tel. 977 660129 fax 977 660245

· IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) - Altes - Baixes - Correcció de dades - Modificacions

L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

PRODUCTE TURÍSTIC

REDUCTORS DE VELOCITAT

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha contractat els serveis de l’empresa Estudis d’Hosteleria i Turisme CETT, SA de Barcelona per dur a terme la promoció del producte turístic del nostre municipi per un import de 5.410 euros. Es tracta d’un projecte comarcal que es dedica a la creació de línies estratègiques i de promoció turístiques. L’Ajuntament subvenciona el 50% i l’altre 50% és subvencionat a través del Consell Comarcal.

Al nucli del Priorat de Banyeres, Av. Marquesa de Grinyi i carrer Camelias, es col·locaran dos plataformas reductores de velocitat, solució eficaç per reduir la velocitat dels vehicles i motocicletes que circulen per l’interior del Priorat de Banyeres. El pressupost estimat supera els 6.000 euros.

Joventut i Esports 19a MITJA MARATÓ BAIX PENEDÈS L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va col·laborar i va subvencionar l’organització. El passat 26 d’octubre més de cinc-cents corredors van passar pel nostre municipi, participants tots ells de la 19ª Mitja Marató. Com l’any passat, la marató va passar per Saifores i El Priorat de Banyeres, Forn d’obra, Casa Roja i Els Boscos, pujava per l’av. Marta Mata, continuava per l’av. Verge del Priorat, carrer Pau Casals, pl. de l’Ajuntament, pl. de l’Om i començava a baixar pel Camí del Corral d’en Beina, Casa Roja direcció cap a Llorenç del Penedès, passant després un altre cop pel Priorat de Banyeres i Saifores. Just davant del col·legi hi havia un avituallament amb col·laboradors voluntaris i davant de l’Ajuntament la meta volant on es controlava el pas dels corredors.

7


Cultura TALLERS MUNICIPALS 2003-2004 El passat mes d’octubre es van iniciar els cursos que any rere any s’organitzen al Centre Cívic Ernest Lluch. La major part dels professors ja són molt coneguts per tots nosaltres com l’Encarna Antolín que dóna classes diàries d’alfabetització a adults, la Pilar Martínez que ens ensenya costura, la Maria Martos que no para de donar-nos lliçons sobre les puntes de coixí, el Xavier Millán que fa que estimem de veritat la pintura, la Dolors Vidal que fa meravelles donant classes d’arts aplicades i com a primer curs que està amb nosaltres tenim la Montserrat Gay, professora de ceràmica a adults i a joves.

FÒRUM DE LES CULTURES BARCELONA 2004

FIRA DE SANTA TERESA 09/X - 12/X/2003

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès signarà el conveni col·laborador del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. L’objecte d’aquest conveni és garantir una col·laboració entre Barcelona 2004 i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per tal de suscitar la participació de l’Ajuntament en les activitats, debats i actuacions del Fòrum i de brindar al municipi la possibilitat de difondre activament el Fòrum entre la seva població.

L’Ajuntament del nostre municipi va participar amb un estand propi a la 174a edició de la Fira de Santa Teresa de El Vendrell, una fira amb una tradició centenària. Aquest any el nostre estand estava dedicat a totes les entitats del poble que no són poques. L’afluència de visitants va ser molt important.

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH (oportunitat ideal per aprendre a escoltar, admirar la paraula i desenvolupar tant la reflexió com la fantasia) conferències o fins i tot un petit racó literari per a tots aquells que vulguin fer participar a la resta d’usuaris de les seves pròpies creacions literàries. De cara als més petits, per exemple, la biblioteca disposa de la Petita Enciclopèdia Larousse, per llegir, escoltar i aprendre. Una obra basada en la imatge i l’activitat complementada amb musicontes i fins i tot una guia familiar on s’organitza el contingut. Una bona proposta didàctica que fa partícip a pares (o educadors) i nens.

Els llibres i materials de la biblioteca del nostre poble ja estan a punt per a ser deixats en préstec a tots aquells amants de la lectura i del coneixement en general. Avui que la cultura audiovisual ha desplaçat en gran part la lletra escrita, és encara més important mantenir aquests espais de relació i de trobada, com ho poden ser les biblioteques, on la lectura ens apropa a la paraula escrita (nova i antiga) i per tant, ens obre un camí directe a entendre una mica més el món, als altres i a nosaltres mateixos. La biblioteca és un espai comunitari de bon aprofitar, on no tant sols s’hi pot anar a demanar un llibre, sinó també a llegir-hi el diari, a fer els deures, a explicar un conte al més petit de la casa o a fullejar una revista. La importància està en identificar-ho com un espai de participació social més. És precisament en aquest context on el concepte de cultura esdevé més plural, més de tots i on la nostra biblioteca, mica en mica, no només pretén posar a la disposició de tots més de 2.500 peces de cultura, sinó també promocionarla mitjançant sessions de contes narrats oralment

Finalment acabarem amb unes boniques paraules de Charles de Montesquieu: “No he patit mai cap pena que una hora de lectura no m’hagi pogut fer oblidar.” Vine a la biblioteca! T’hi esperem.

8


Cultura PRESENTACIÓ NOVA PROGRAMACIÓ DE RÀDIO BANYERES Ràdio Banyeres 101.2 FM va presentar el passat 17 d’octubre a la premsa la nova programació per aquest temporada 2003/04. A part dels 7 programes que ja s’emetien com són: El Balancí, Llista d’èxits, Àrea 54, Barra Libre, El trío no me fío, Soul Train i Conjuro Rock, en tenim quatre de nous, tres d’ells realitzats per alumnes del curs de ràdio de la temporada anterior com: La coctelera, Casino Royale i La Calaixera i un espai informatiu Domèstic.

HORA

Dilluns

13.30 - 17.00

Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte C O M R À D I O B A N Y E R E S 1 0 1 . 2

Diumenge F M

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS Entre les actuacions realitzades per contribuir a la difusió del Museu, cal destacar que el passat 3 de desembre es va donar una conferència dins d’un cicle de tres, organitzada pel Museu Deu del Vendrell. La xerrada portava per nom Josep Cañas, l’home i l’artista i es va fer un repàs per la vida i obra de l’escultor banyerenc. El motiu va ser l’exposició temporal L’Escultura com a Testimoni que es pot veure al museu veí fins al 9 de febrer i on hi ha exposades 12 obres de Cañas pertanyents al seu fons.

Properament i durant els actes de la Festa Major d’Hivern: Sta. Eulàlia, serà inaugurada al museu de Banyeres una nova exposició temporal anomenada Animals. En aquesta mostra es poden veure dibuixos i escultures de diferents èpoques i fets en diversos indrets. No hem d’oblidar que l’artista continuava creant en totes aquelles ciutats on viatjava, i el tema animal li resultava especialment grat. Per això va ser visitant habitual dels parcs zoològics de Londres, Nova York, etc. Al programa de la festa s’informarà de les dates d’inauguració i obertura. Mònica Roca Directora Museu Josep Cañas

9


Cultura FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS temporals, la realització d’un programa de visites per a escolars i la creació d’una comissió per organitzar el centenari del naixement de Josep Cañas al 2005. També es va aprovar per unanimitat, com la resta de punts de l’ordre del dia l’alienació de la casa que l’escultor posseïa al carrer Calàndries del barri de Sarrià a Barcelona. Tot i que es faran les gestions oportunes amb entitats i institucions del barri i ciutat de Barcelona per veure la viabilitat d’altres solucions.

El passat dissabte 29 de novembre va tenir lloc la constitució del nou Consell Rector de la Fundació Josep Cañas. Es van tractar diferents punts primordials per tal de millorar i activar la mateixa Fundació. Es va informar dels treballs realitzats al Museu aquest 2003, com ara la continuació de l’inventari ja començat el 2002 i l’organització de la primera exposició temporal i es va donar especial importància al trasllat i emmagatzematge a Banyeres del Penedès de les obres de l’escultor que encara es trobaven a casa de l’artista a Barcelona. Es va presentar el pressupost pel 2004 que ascendeix a 46.000 euros aportat íntegrament per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dels seus recursos ordinaris. I també el pla de treball pel proper any destacant la millora de les condicions d’emmagatzematge de les obres gràfiques, la continuació informatitzada amb una base de dades de l’inventari, un pla de difusió i promoció del propi Museu, l’organització de dues exposicions

El nou Consell Rector té com a noves incorporacions el Sr. Josep M. Gol (afillat de l’escultor) i la seva esposa, la Sra. Griselda Karsunke (comissaria de l’exposició “Josep Cañas” realitzada el 1992 a la Capella de Santa Àgata) amics i col·laboradors del Sr. Cañas de Barcelona, el Sr. Jaume Marsè i Vidal el major col·leccionista d’obres de l’escultor i és del Vendrell, i el Sr. Joan Jané que va dimitir al finalitzar la reunió per les diferències que històricament manifesta.

Benestar social pels mateixos d’habitatges aparellats en dos illes de la zona Pinetellada. Les adjudicacions han estat compreses entre els 13.217 euros i els 29.500 euros en funció de la superfície i situació de les mateixes. L’acte es va dur a terme en la notaria d’Argentina Jara del Vendrell. A la fotografia annexa, obtinguda davant la notaria, s’hi troben l’alcalde i la notària (al centre de la foto tots dos), el secretari de l’Ajuntament, els joves adjudicataris i els responsables de l’empresa gestora de les construccions de les edificacions vinculants a l’adjudicació de les parcel·les. L’inici de les obres és immediat. Els projectes amb les sol·licituds de llicències d’obra estan per a informe tècnic a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Els projectes de construcció dels 16 habitatges s’eleven a 849.519,32 euros. L’obra es va iniciar el passat dijous 4 de desembre.

ESCRIPTURES PARCEL.LES El passat 13 d’octubre, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va firmar amb els 16 adjudicataris, joves del municipi i d’altres poblacions de la comarca, les escriptures de les parcel·les adjudicades en la subhasta pública pel procediment restringit per a la construcció

EXCURSIÓ A ASTÚRIES I CASTELLA I LLEÓ Com és costum cada any, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès organitza una excursió per una comunitat autònoma, enguany van ser des Astúries i Castella i Lleó. El recorregut va durar vuit dies i es va visitar entre d’altres: Gijón, Cangas de Onís, Covadonga, Lleó, Astorga, Palència, Valladolid, Peñafiel, Zamora, Toro, Burgos i Salamanca.

Tothom vol repetir l’any que ve i és degut a la bona sintonia que hi va haver entre tots ells. Un guia professional va acompanyar en tot moment al grup els vuit dies i a cada ciutat també s’afegia un guia turístic de la zona que explicava i ensenyava tots els llocs d’interès.

10

Profile for Ajuntament Banyeres del Penedès

Butlletí nº8 - octubre, novembre i desembre 2003  

Butlletí municipal nº8 - octubre, novembre i desembre 2003

Butlletí nº8 - octubre, novembre i desembre 2003  

Butlletí municipal nº8 - octubre, novembre i desembre 2003

Advertisement