Page 1

B a n y e r e s d e l P e n e d è s . 29 felicitats 30è aniversar i D r a c d e B a nye r e s

J U NY . 1 2


infor mació municipal

Entitat municipal Ajuntament T. 977 671 350 F. 977 671 228 Centre Cívic T. 977 670 108 Col·legi Públic T. 977 670 743 Escola Bressol T. 977 670 995 Museu Municipal Josep Cañas T. 977 670 802 Llar d’Avis T. 977 670 108 Servei municipal Guàrdia municipal T. 663 966 662 Biblioteca T. 977 670 108 Gimnàs municipal T. 687 659 266 PIJ T. 977 670 108 Casal Jove T. 977 671 357 Consultori mèdic T. 977 671 712 Servei Municipal d’Enllumenat (24h.) (Servei de guàrdia) Servei d’urgències d’Avaries T. 609 166 254 Servei Municipal d’Aigües (24h.) T. 626 503 363 Deixalleria Comarcal Bellvei T. 977 662 683 Matins de 9 a 13h / Tardes de 16 a 19h Entitats Caixa de Tarragona T. 977 670 902 Caixa Rural T. 977 167 507 La Caixa T. 977 671 937 Fundació Àngels Garriga T. 977 677 065 Societat Nova T. 977 671 470 Altres serveis Farmàcia T. 977 671 102 Parròquia T. 977 671 440 Taxi T. 630 097 967 Endesa T. 900 770 077 Serveis funeraris del Penedès (L’Arboç) T. 977 671 378 Funerària Selva (Tanatori El Vendrell) T. 977 661 075 Urgències Tot tipus d’emergències (incloses ambulàncies) T. 112 Bombers T. 085 Mossos d’Esquadra - Trànsit T. 088 Guàrdia Civil T. 062 Ambulàncies, urgències mèdiques T. 061 Àrea Bàsica de Salut - L’Arboç T. 977 671 588 Creu Roja T. 977 661 141 Renfe - Informació general T. 902 320 320 Hospital Joan XXIII T. 977 295 800 Hospital Santa Tecla T. 977 259 900 Hospital Comarcal del Vendrell T. 977 257 900 Hospital Comarcal de Vilafranca T. 938 180 440 CAP I El Vendrell (atenció continuada) T. 977 667 703/04 CAP II El Vendrell T. 977 665 150 Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil CECOTAR T. 1006

Ajuntament Atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14h i els dijous de 17 a 19.30h

S um ari

Serveis Socials dimarts al matí amb sol·licitud prèvia de dia i hora al Centre Cívic Ràdio Banyeres al carrer Montserrat, 7 -9, 1r pis, concertar visites al 660 637 567

i n f o r m a c i ó m u n i c i p a l 2

Correus de dilluns a divendres de 9.30 a 10.30h, al carrer Mestre Güell, 5, planta baixa

s u m a r i 3

Servei Tècnic dimarts de 18 a 21h a l’Ajuntament, visites concertades

e d i t o r i a l 4

Jutjat de Pau divendres de 12 a 14h, al carrer Montserrat 7-9, 1r pis

d e s t a c a t s 6 o b re s i u r b a n i s m e 7

Horaris del Centre Cívic De dilluns a divendres

j o v e n t u t 8

Biblioteca i Aula d’internet Matins de 10 a 14h i tardes de 17 a 20h

c o m u n i c a c i ó 9

Punt d’informació juvenil (PIJ) De 17 a 19h

m e d i a m b i e n t 1 0

Oficina Matins de dilluns a divendres de 9 a 14h i tardes de dilluns a dijous de 17 a 20h.

v i a t g e s i s o r t i d e s 1 1

Horari d’autobusos Bus del servei comarcal (de dilluns a divendres) Banyeres - El Vendrell 7.10 / 8.08 / 11.30 / 13.18 / 16.00 / 17.18 / 18.42 / 20.32 Saifores - El Vendrell 7.30 / 8.00 / 11.40 / 13.10 / 16.20 / 17.10 / 19.05 / 20.25 Les Masies - El Vendrell 7.29 / 8.02 / 11.38 / 13.12 / 16.18 / 17.12 / 1909 / 20.27 Priorat de Banyeres - El Vendrell 7.27 / 8.04 / 11.36 / 13.14 / 16.16 / 17.14 / 19.01 / 20.29 *Amb parada a l’Hospital Comarcal 3 min. abans d’arribar a la Parada del Vendrell.

Bus del servei comarcal (DISSABTES) Banyeres - El Vendrell: 9.00 / 12.32 Saifores - El Vendrell: 9.20 /12.43 Les Masies - El Vendrell: 9.19 / 12.41 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 9.17 / 12.39 Autocars Poch: www.autocarspoch.com Bus del servei públic Vilafranca El Vendrell - Tarragona (de dilluns a divendres) Banyeres - Tarragona: 6.05 Tarragona - Banyeres: 11.15 / 13.15 / 18.15 www.autocarsdelpenedes.com Hispano Igualadina Banyeres - Barcelona: 9.15 Barcelona - Banyeres: 16.50 Tel. 977 770 698 www.igualadina.net

b e n e s t a r i f a m í l i a 1 2 g e n t g r a n 1 3 f u n d a c i ó j o s e p c a ñ a s 1 4 c u l t u r a 1 6 e s p o r t s 1 9 s o l i d a r i t a t 2 2 e n s e n y a m e n t 2 4 e x p o s i c i o n s 2 5 f e s t e s 2 6 s a n i t a t 2 8 h i s e n d a 2 9 p ro m o c i ó e c o n ò m i c a 2 9 g r u p s m u n i c i p a l s 3 4

Crèdits Edita: Ajuntament de Banyeres del Penedès / Fotografies: Ràdio Banyeres i Centre Cívic Ernest Lluch / Maquetació i impressió: Gràfiques el Campanar Dipòsit legal: T-487-2002 Ajuntament de Banyeres del Penedès Plaça de l’Ajuntament, 6 / 43711 Banyeres del Penedès / Tel. 977 671 350 / Fax. 977 671 228 / e-mail: aj.banyeres@altanet.org / www.banyeresdelpenedes.com

2.

Ajuntament de Banyeres del Penedès


editorial

T

editorial

inc el goig d’adreçar-me a tots els banyerencs i banye-

També voldria donar les gràcies al Grup de Teatre, l’Elenc de Ba-

renques en unes dates molt especials per a nosaltres, ja

nyeres, que enguany serà l’entitat que es farà càrrec del pregó

que és el començament d’un seguit de FESTES MAJORS

de la festa major, doncs ja fa més de 35 anys que organitza tota

en què tots els veïns i veïnes dels diferents nuclis de població del

T

engo el placer de dirigirme a todos los bañerenses en

También quisiera dar las gracias al Grupo de Teatro, el Elenc de

unas fechas muy especiales para nosotros, ya que es el

Banyeres, que este año será la entidad que se hará cargo del

comienzo de una serie de FIESTAS MAYORES en que to-

pregón de la fiesta mayor, pues ya hace más de 35 años que

dos los vecinos y vecinas de los diferentes núcleos de población

l’activitat teatral al nostre poble.

municipi de Banyeres del Penedès coincidim a voler gaudir d’uns

organiza toda la actividad teatral en nuestro pueblo.

del municipio de Banyeres del Penedès coincidimos en querer

dies de festa i esbarjo, de trobada entre tots, i, sobretot, de diver-

Enguany estem d’enhorabona i estem d’estrena ja que una nova

disfrutar de unos días de fiesta y júbilo, de encuentro entre todos,

Este año estamos de enhorabuena y estamos de estreno ya que

sió i convivència per sentir-nos que formem part d’un col·lectiu

entitat veu la llum: ELS BASTONERS BANYERENCS. Perquè des-

y, sobre todo, de diversión y convivencia para sentirnos que for-

una nueva entidad ve la luz: ELS BASTONERS. Para que luego

i d’un entorn que jo considero privilegiat, com és EL PENEDÈS.

prés diguin que els nostres joves no tenen inquietuds... doncs

mamos parte de un colectivo y de un entorno que yo considero

digan que nuestros jóvenes no tienen inquietudes... pues prácti-

pràcticament s’ho han muntat tot ells solets, i fa molta patxoca

privilegiado, como es EL PENEDÈS.

camente se lo han montado todo ellos solitos, y hace muy buena

En un any difícil, l’objectiu de tot l’equip de govern de l’Ajunta-

veure com dia rere dia estan assajant a la pista coberta o a l’Es-

ment, que tinc l’honor de presidir, és continuar amb el nostre

pai Jove per tal d’estrenar-se, si Déu vol, el dia 23 de juny. És tot

En un año difícil, el objetivo de todo el equipo de gobierno del

o en el Espai Jove para estrenarse, si Dios quiere, el día 23 de

lema: FER MOLT MÉS AMB MENYS. Això ho hem demostrat al

un orgull tenir un del municipis amb més entitats culturals i a més

Ayuntamiento, que tengo el honor de presidir, es continuar con

junio. Es todo un orgullo tener uno de los municipios con más

llarg de l’any que portem de mandat, marcant-nos objectius as-

a més funcionant molt correctament.

nuestro lema: HACER MUCHO MÁS CON MENOS. Esto lo hemos

entidades culturales y además funcionando muy correctamente.

sumibles en uns moments de crisi econòmica i social.

pinta ver, como día tras día están ensayando en la pista cubierta

demostrado a lo largo del año que llevamos de mandato, marTambé el Grup del Drac de Banyeres és motiu de FELICITACIÓ.

cándonos objetivos asumibles en unos momentos de crisis eco-

También el Grupo del Drac de Banyeres es motivo de FELICITA-

És un gran orgull municipal, i així us ho vull transmetre, ser un

Enguany celebra el seu 30è aniversari, és per tant una de les

nómica y social.

CIÓN. Este año celebra su 30 aniversario, es por tanto una de las

dels pocs municipis del Penedès que no ens hem hagut d’acollir

entitats més veteranes, i tots els banyerencs i banyerenques els

al PLA D’AJUST imposat pel govern central. Això vol dir que pa-

desitgem que durin molts i molts anys.

Es un gran orgullo municipal, y así os lo quiero transmitir, ser uno

guem molt puntualment tots els nostres compromisos i, per tant, estem al corrent de pagament de tots els nostres proveïdors.

entidades más veteranas, y todos los bañerenses les deseamos que duren muchos años.

de los pocos municipios del Penedès que no nos hemos tenido Junt amb aquest butlletí ens fa molta il·lusió d’acompanyar el

que acoger al PLAN DE AJUSTE impuesto por el gobierno central.

Junto con este boletín nos hace mucha ilusión acompañar el

programa de les FESTES MAJORS dels diferents nuclis del nostre

Esto quiere decir que pagamos muy puntualmente todos nues-

programa de las FIESTAS MAYORES de los diferentes núcleos

Però això no significa que no haguem de seguir tenint cura de les

municipi, m’agradaria que valoréssiu el que ha costat organitzar i

tros compromisos y, por tanto, estamos al corriente de pago de

de nuestro municipio, me gustaría que valoráramos lo que ha

diferents àrees o regidories, i que no haguem de controlar de no

costejar tots els actes, l’esforç de les diferents persones i entitats

todos nuestros proveedores.

costado organizar y costear todos los actos, el esfuerzo de las di-

ESTIRAR MÉS EL BRAÇ QUE LA MÀNIGA. Cal tenir el cap fred per

que hi han col·laborat i, sobretot, us demano que hi participeu,

no endeutar-nos excessivament i que després no puguem assu-

perquè sense vosaltres res de tot això no seria possible.

mir les despeses que suposa no tenir una previsió d’entrades que posi en perill l’economia municipal.

ferentes personas y entidades que han colaborado y, sobre todo, Pero eso no significa que no tengamos que seguir cuidando de

os pido que participéis, porque sin vosotros nada de esto sería

las diferentes áreas o concejalías, y que no tengamos que contro-

posible.

lar de no estirar más el brazo QUE LA MANGA. Hay que tener la

BON ESTIU A TOTS I TOTES!

cabeza fría para no endeudarnos excesivamente y que luego no Una de les regidories en què hem hagut d’aplicar uns criteris

Núria Figueras Tuset

més austers és la de Cultura i Festes. Amb una gran reducció

Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

¡BUEN VERANO A TODOS Y TODAS!

podamos asumir los gastos que supone no tener una previsión de entradas que ponga en peligro la economía municipal.

Núria Figueras Tuset Alcaldesa del Ayuntamiento de Banyeres del Penedès

de la despesa hem fet pràcticament els mateixos actes que en altres anys i això només es pot aconseguir amb sentit d’austeritat

Una de las concejalías en las que hemos tenido que aplicar unos

i control. Aquí voldria aprofitar per donar les gràcies a totes les

criterios más austeros es la de Cultura y Fiestas. Con una gran re-

entitats culturals que col·laboren activament en totes les nostres

ducción del gasto hemos hecho prácticamente los mismos actos

festes majors. Amb la seva comprensió i entrega segur que faran

que en otros años y eso sólo se puede conseguir con sentido de

tant o més lluïts els actes que organitzaran, tenint en compte

austeridad y control. Aquí quisiera aprovechar para dar las gracias

l’ajustament pressupostari de l’Ajuntament.

a todas las entidades culturales que colaboran activamente en todas nuestras fiestas mayores. Con su comprensión y entrega seguro que harán tanto o más lucidos los actos que organizarán, teniendo en cuenta el ajuste presupuestario del Ayuntamiento.

4.

.5


destacats

o b re s i u r b a n i s m e

INAUGURACIÓ DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL I PROTECCIÓ CIVIL

NOVA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

El passat divendres dia 2 de març va tenir lloc la inauguració de les

Ja tenim nova pàgina web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès molt

dependències de la guàrdia municipal i protecció civil de Banyeres del

més pràctica i còmoda que l’anterior. Aquest projecte, que durant mesos

Penedès. A l’acte van assistir una trentena de persones entre les quals

s’ha estat treballant en ell, posa a l’abast dels veins i veines del municipi,

es trobaven el sotsinspector Robert Perlado i Ramon Sicart, cap de proxi-

una web, en la que la navegació és molt més clara i fàcil, ja que tot està

mitat de l’àrea Bàsica Policial del Baix Penedès, l’alcalde de Sant Jaume

ben organitzat i visible al primer cop d’ull. Al web www.banyeresdelpe-

dels Domenys, Magí Pallarés, l’alcalde de Santa Oliva, Juan Cobos i regi-

nedes.cat es pot demanar hora al CAP, enviar un suggeriment, queixa o

dors de l’ajuntament, entre d’altres personalitats. L’alcaldessa de Banye-

recomanació a l’Ajuntament, es poden fer tràmits en línia sense haver-se

res, Núria Figueras, va descobrir la placa i a continuació va agrair l’esforç

de desplaçar a l’ajuntament, veure el temps, les últimes notícies, l’agen-

de l’equip de manteniment de l’ajuntament, així com del voluntariat que

Redireccionamiento de las calles

Renovació de l’enllumenat

da cultural o fins i tot, escoltar Ràdio Banyeres online i estar a les xarxes

Tal y como se indicó en el boletín anterior se hizo un primer redirecciona-

S’han fet millores dins del projecte que ja es tenia, concretament l’arran-

ha fet possible les noves instal·lacions, va explicar la feina tant important

socials, entre d’altres opcions. El mèrit és de l’Albert Garriga, informàtic

miento de calles y actualmente se ha llevado a cabo otro como señala-

jament dels quadres elèctrics de les dependències municipals.

que fan Xavier Panadés i Javier Sancho, així com pel que fa a Protecció

del nostre ajuntament, que amb l’Ismael Gamo i el regidor Jordi Guasch

mos en el plano. Esperamos que las direcciones sean respetadas por el

Civil que finalment han pogut aconseguir tenir un personal ben preparat,

han aconseguit aquest pas endavant amb la tecnologia.

bien común de todos los usuarios o vecinos.

voluntari, altruista i complementari a la vigilància municipal, encapçalat per Núria Centelles. L’acte va finalitzar amb un petit refrigeri per tots els assistents.

Serveis. Aigua S’estan posant comptadors entremitjos o sectorials per tal de poder controlar el consum de cada nucli. S’ha fet un canvi massiu de 120 comptadors que estaven espatllats i que això provocava un desajust a la facturació de l‘Ajuntament. També s’ha encarregat a la Diputació de Tarragona un inventari de les canonades que hi ha al municipi de Banyeres, aconseguint tenir un plànol real de la xarxa municipal d’aigües.

6.

.7


j ove n t u t

comunicació

Inauguració oficial i segon aniversari de Radio Banyeres Els contes com a recurs educatiu El 9 de juny, es va dur a terme al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del

eines i recursos per explicar contes, adquirint habilitats per narrar contes,

Penedès, una de les quatre càpsules formatives en el món del lleure, que

cridar l’atenció, donar èmfasi i despertar els sentits i la imaginació del

organitza Jove Baix Penedès, concretament la de “Els contes com a recurs

públic. Dels prop de 25 assistents que van aprofitar aquesta càpsula for-

educatiu”. Des de les 10 fins les 14 hores, els assistents van aprendre

mativa es trobaven diverses treballadores de l’Escola Bressol Marta Mata.

Espai Jove L’Espai Jove de Banyeres, lloc de trobada dels joves del poble, continua

El passat divendres dia 2 de març va tenir lloc la inauguració oficial i segon aniversari de Ràdio Banyeres. Va començar a les 8 de la tarda amb el descobriment de la placa de Ràdio Banyeres per part de l’alcaldessa de Banyeres, Núria Figueras i la visita a les noves instal·lacions de l’emissora. A l’acte van assistir un centenar de persones, entre les quals es trobaven el Coordinador territorial a Tarragona de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Joan Plana, l’alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarés, l’alcalde de Santa Oliva, Juan Cobos , el conseller comarcal, Josep Fonts, regidors de l’ajuntament, entre d’altres personalitats. Núria Figueras, alcaldessa de Banyeres, va donar la benvinguda a tots els assistents i va explicar que la principal línia de Ràdio Banyeres és estar al servei del municipi, va destacar la gran tasca que fa Lourdes Meroño com a responsable de l’emissora i va agrair el

conveni que s’havia fet amb Bellvei, així com l’acord que s’ha realitzat amb l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Posteriorment li va passar la paraula a Lourdes Meroño qui va presentar a tots els col·laboradors de Ràdio Banyeres, la nova programació que inclou programes de tot tipus, com informatius, musicals, magazines, concursos, l’emissió dels partits del Barça, entre d’altres continguts. Va explicar també que a més de poder-se escoltar a través de la 101.2 de la frequencia modulada, també es pot escoltar on-line a través de la web www.radiobanyeres. com i a través de l’aplicació tunein per smartphones, ipads, tablets, etc. Per finalitzar l’acte, els assistents van poder gaudir d’un pica pica ofert pels anunciants de l’emissora: Restaurant la Casona, Restaurant la Bleda, Braseria Gallega, Celler Domenys, Celler el Pàmpol, Cal Forner, Cal Rull, Catering Jes Creixell, Restaurant La Gran Muralla i Sunet Plagas.

amb la seva activitat. Us recordem que el seu horari és de dilluns a divendres de 17 a 20 hores i que durant aquest any, han aprofitat celebrant la diada de Sant Jordi..

HORA 9-9.30 9.30-10 10-11 11-12

Curs monogràfic d’acompanyants de transport escolar Durant els dies 19 i 26 de maig es va dur a terme al Centre Cívic Ernest Lluch, el curs monogràfic de Transport Escolar. Un curs organitzat per Jove Baix Penedès on als prop de 30 assistents se’ls va explicar l’emmarcament de la tasca de responsable de transport escolar, els trets psicoevolutius de la infància i de l’adolescència, el marc jurídic del transport escolar i les normes de seguretat i atenció sanitària immediata en el transport escolar. 8.

12-13 13-14 14-15 18-18.30 18.30-19 19-20 20-21 21-23 23-1 1-5

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE La prensa La prensa La prensa La prensa La prensa Cultura viva Baix Penedès al dia Baix Penedès al dia Baix Penedès al dia Baix Penedès al dia Baix Penedès al dia Cultura viva La finestra Música variada Música variada Música variada Música variada 80 punt dance indiscreta La finestra Música variada Música variada Música variada Música variada 80 punt dance indiscreta La finestra La màgia de la Guaita que fa el gos 33 rpm Boulevard Sempre joves indiscreta sardana La finestra Música al Quadrat Catsons Cocodrilo Club Musicàlia 2.0 La Caixa dels trons indiscreta Informatiu Informatiu Informatiu Informatiu Informatiu Costa Fleming Para que no me Baix Penedès al dia Baix Penedès al dia Baix Penedès al dia Baix Penedès al dia Baix Penedès al dia olvides Para que no me Picant Música Picant Música Picant Música Picant Música En concert olvides Para que no me Costa Fleming Sempre joves Música al Quadrat Aires del Sur Cultura Viva olvides Guaita que Cocodrilo Club Musicàlia 2.0 Això és un misteri Barà Rock The Beat fa el gos Una altra moguda La nit eròtica Sessió Dance Sessió Dance

DIUMENGE A cau d’orella A cau d’orella Para que no me olvides Para que no me olvides La màgia de la sardana Musicàlia 2.0 Barà Rock Country Ona la torre Country Ona la torre Country Ona la torre Catsons

.9


medi ambient

viatges i sortides

Excursión a Girona Fiesta de las flores El sábado día 12 de mayo, el Área de Benestar Social del Ayuntamiento de Banyeres del Penedès, organizó una excursión a la fiesta de las flores de Gerona. Salieron a las ocho menos cuarto de la mañana en autocar y sobre las diez y media de la mañana, llegaron a Gerona, donde les esperaba el guía oficial de Gerona, Manel Xarles, quien les estuvo explicando

Nou sistema de recollida d’olis embotellats i roba usada

Mosquito tigre

Des de fa aproximadament un mes hi ha un nou sistema de recollida

de 23 de junio de 2010 y que pueden consultarlo en la página web de

d’olis embotellats i de roba usada juntament amb la resta de contenidors.

Ràdio Banyeres www.radiobanyeres.com

Les recordamos que en fecha 8/9/2010 salió publicado en el BOP de Tarragona la aprobación incial de la Ordenanza municipal para la prevención y control de mosquitos, aprobado mediante acuerdo del pleno de fecha

que aquel día esperaban a 90.000 personas y que al finalizar la semana habrían visitado la fiesta de las flores unas 500.000 personas. Les llevó a los principales lugares donde se hacía la 57 exposición de flores, hasta la una y media del mediodía, además de disfrutar del espectáculo de la ornamentación de las flores, aprovechó para explicarles y adentrarles en diversas épocas pasadas de la ciudad, sobretodo de la parte antigua.

Una iniciativa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que és gratuït

Después, fueron a comer al restaurante céntrico de Gerona, Restaurant

per tots els veïns i veïnes del municipi i que no ha tingut ni té cap mena

l’Argandà, donde pudieron disfrutar de una comida a base de ensalada,

de cost per l’ajuntament.

carne a la brasa, pastel de limón, café, vino, agua, refrescos y pan. Posteriormente y ya sin el guía local, pero siguiendo sus indicaciones, fueron

Recogida de andróminos (muebles) A partir del mes que viene, la recogida de andróminos o muebles en vez

Servicio de recogida de poda

a visitar más lugares emblemáticos, a los cuales durante la mañana no

Les informamos que se ha normalizado el servicio de poda sobretodo en

dès y llegaron a las siete y media de la tarde. Un día inolvidable, donde

el Priorato de Banyeres.

vecinos de Banyeres, incluida la alcaldesa, Núria Figueras, pudieron dis-

de efectuarse una vez al mes coincidiendo con el último jueves de cada

pudieron ir debido a las largas colas que habían. Finalmente a las cinco y media de la tarde, cogieron el autocar dirección a Banyeres del Pene-

frutar de un espectáculo de flores maravilloso.

mes, se ha ampliado el servicio pasando a realizarse una vez a la semana sin coste alguno para el ciudadano ni para el Ayuntamiento de Banyeres del Penedès.

Acuíferos Se ha pedido un informe al ACA del estado de los acuíferos para saber cómo cuidarlo y gestionarlo.

10.

.11


benestar i família

g e n t g ra n

lliurament de pisos de lloguer L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va lliurar 24 pisos a Banyeres del Penedès. El secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, i l’alcaldessa de Banyeres del Penedès, Núria Figueras, han lliurat 24 pisos amb protecció oficial a Banyeres del Penedès (Baix Penedès). Els habitatges són de lloguer amb opció de compra i els administrarà l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Els pisos es troben situats al carrer de compra i la majoria s’havien adjudicat amb anterioritat. A petició de

Semana de la mujer en Banyeres del Penedès

l’equip de govern del nostre Ajuntament de Banyeres del Penedès i amb

En el marco del día internacional de la mujer, Banyeres del Penedès orga-

el Pla de Xoc que l’Agència de l’Habitatge va posar en marxa per assignar

nizó diversos actos. El primero, fue la inauguración de la exposición “Una

els pisos buits de la Generalitat, els de Banyeres del Penedès, han

literatura propia” que tuvo lugar el miércoles día 7 de marzo en el Centro

passat a règim de lloguer amb opció de compra, és a dir, les persones

Cívico Ernest Lluch y que fue a cargo de la Sra. Lídia Vargas, coordinadora

adjudicatàries signaran un contracte d’arrendament per 10 anys i dins

del Institut Català de la Dona de Tarragona. Media hora más tarde se hizo

d’aquest termini podran disposar d’una opció de compra de l’habitatge.

la conferencia “Violencia machista, ¿cómo comienza todo?” A cargo de

Si opten per comprar el pis, durant els cinc primers anys de vigència del

David Vila de la Oficina de Relaciones con la Comunidad. El jueves día 8

contracte, podran donar com a entrada les quotes ja pagades. A partir del

de marzo, día de la mujer, en la biblioteca del centro cívico Ernest Lluch

cinquè any les condicions varien segons la quantitat de quotes abonades.

se hizo la conferencia y coloquio “Viure en equilibri” a cargo de la asesora

Els habitatges adjudicats disposen d’una superfície útil d’entre 60 m2 i 76

en nutrición Natalia Cea y a continuación hubo coca y cava.

m2 i de dos a tres dormitoris. Aquests últims tenen plaça d’aparcament

La Llar d’Avis de Banyeres del Penedès ha organizado un viaje a Canta-

Ya para acabar estos actos, el sábado día 10 de marzo en el centro

i trasters vinculats. El preu mensual del lloguer és de 158 a 230 euros,

bria desde el día 26 al 30 de abril. Un viaje en el que durante cinco días,

cívico Ernest Lluch se hizo la proyección y coloquio del documental “la

més les despeses de la comunitat de propietaris i la repercussió de l’IBI.

se pudo disfrutar de las visitas a Castro Urdiales, Isla, Santoña, Laredo,

revolución de los saris roses” y para finalizar el tradicional cena y baile,

Santillana del Mar, Santander, Comillas, San Vicente de la Barquera, Su-

organizado per el Colectivo de Mujeres “El Farcell” que este año se hizo

ances, las cuevas de Altamira, el parque de Cabárceno y la Basílica del

en la Societat Nova.

Pilar en Zaragoza. Cincuenta y cinco persones visitaron todos estos sitios

de Burgos i al camí de l’Arboç en un edifici de 39 habitatges, que eren

Viaje a Cantabria

con una guia, Mercé, que estuvo explicando todas las anécdotas, la historia de los pueblos y que hizo posible un viaje muy interesante. Se tiene que decir, que gracias a la gestión de Ismael Rodríguez, presidente de la Llar d’Avis de Banyeres del Penedès, se ha podido hacer este

Increment de Serveis Socials

viaje a un precio muy asequible y que ha sido un verdadero éxito.

Degut a la demanda que hi ha per part de persones amb el grau de dependència, amb manca de recursos i immigració, s’han ampliat els serveis socials, posant a l’abast més personal qualificat per tal d’atendre les necessitats de les persones del nostre municipi. Recordem que per tal de demanar hora, cal passar pel Centre Cívic Ernest Lluch en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 17 a 20 hores.

Banc d’aliments Any rere any, el Col·lectiu de Dones “El Farcell” juntament amb l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament segueix amb el banc d’aliments que està

Teleassistència

dirigit a les famílies més desfavorides del nostre municipi. Durant aquest

A través de serveis socials, recordem que el servei de Teleassistència

any i malauradament, continua l’increment de famílies que necessiten

està en funcionament per aquelles persones que ho sol·liciten i que com-

aquest servei.

pleixen el requisits oportuns.

12.

Taller de memòria

Sopar de Nadal

El passat mes d’abril, es va posar en marxa per primera vegada, el taller

El 16 de desembre i com és habitual, la llar d’avis va celebrar el seu sopar

de memòria adreçat a la gent gran. Es fa els dimecres de 16 a 17.30

de nadal al restaurant de “La botifarra” de Santa Oliva. Van ser prop de

hores al Centre Cívic Joan Català del Priorat de Banyeres i acabarà el

90 persones i van poder gaudir també de música en viu a càrrec de Juan

mes de juny. De moment està tenint molt d’èxit i no es descarta tornar-ho

David. Com cada any, la Llar d’avis va repartir entre els seus socis el lot

a fer en funció dels interessats. Per tal d’apuntar-se per al proper curs,

de nadal i van posar a disposició de tots els veïns i veïnes de Banyeres

podeu adreçar-vos al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.

números de la loteria de nadal, que malauradament aquest any no va tocar res.

.13


fundació Josep Cañas

fundació Josep Cañas

Inauguració de l’exposició “Cañas al país basc” al museu josep cañas El dissabte dia 11 de febrer i en el marc de la festa de la patrona de San-

A l’exposició es va fer un repàs a l’experiència de Josep Cañas amb el

ta Eulàlia de Banyeres del Penedès es va fer la inauguració de l’exposició

País Basc i amb el mestre Zuloaga, així com una mostra de les memòries

“Cañas al País Basc” al Museu Josep Cañas. A l’acte van assistir una

que va deixar dels diferents viatges que va fer en aquell indret, acompa-

quarantena de persones, entre elles, la presidenta de la Fundació Josep

nyat de la Ramona, la seva dona. De fet s’han exposat obres que fins ara

Cañas i alcaldessa de Banyeres del Penedès, Núria Figueras, regidors de

no havien vist la llum, així com dibuixos i una escultura procedent d’un

l’Ajuntament i va ser presentat per Roberto Diaz i Joan Jané.

col·leccionista que fins ara no havia estat a Banyeres

Visita de l’escola bressol Marta Mata La setmana del 20 de febrer vam tenir una visita al Museu dels més

El 29 d’abril, el Museu Josep Cañas va ser visitat per 90 persones amb

petits, l’Escola Bressol Marta Mata. Durant tota la setmana han estat fent

motiu de la Trobada de Cristians.

activitats relacionades amb Josep Cañas. Escultures amb caixes, murals,

Al mes de maig, es va adquirir per part de la Fundació Josep Cañas dos

figures de fang... una meravella.

dibuixos que formaven part d’una col·lecció particular:

Entre els mesos de març i abril més de 200 nens de quart de primària

Óssos. Carbó sobre paper, 33x43 cm, any 1947 (Nova York)

van visitar el Museu Josep Cañas, podent visitar les obres de Cañas.

Cap de cérvol. Carbó sobre paper 14x22 cm, any 1920 (Mèxic)

L’obra “El dinamiter” exposada al Museu, cedida per MNAC en dipòsit, ha

Són obres significatives dins de la seva etapa Americana. Els seus

estat escollida per formar part de l’exposició que s’inaugurarà al mes d’oc-

dibuixos al Bronx Park de Nova York de 1947 tenen una rellevància

tubre del 2012 al Reina Sofía de Madrid sobre l’art espanyol als anys 30.

especial, per que no hi ha gaires i el cérvol dibuixat a Mèxic al 1950

Al mes d’abril, la pàgina web de Josep Cañas ja es pot veure en l’idioma

és una peça curiosa per que Cañas solia dibuixar als indígenes i els

que es desitgi.

seus costums.

El 13 d’abril, la Fundació col·labora amb els regals de la 10ª Trobada

Al mes de maig es fa el contacontes “Gats” en el CEIP Mare de Déu del

de Puntaires amb dues làmines de Cañas, “Pedra Seca” i “la torre de

Priorat. Els nens van fer un dibuix sobre el conte i els millors formaran

Banyeres” de 1957.

part de l’exposició d’estiu de Cañas sobre animals.

Presentació del llibre “Espines i flors” a Sitges Dissabte 14 de gener es va presentar el llibre “Espines i flors, Pensaments escrits al llarg de la seva vida 1905-2001”, a l’espai cultural Pere Stämpfli (Grup d’Estudis Sitgetans). Joan Jané dels Amics de Josep Cañas i Pilar Tarrada de l’IEP, van ser els encarregats de realitzar la conferència. Prop de trenta persones van venir fins al Espai cultural per conèixer els detalls d’aquesta publicació

Activitat al Museu amb fang El divendres dia 25 de maig es va fer una activitat amb fang al Museu. Quinze nens i els seus acompanyants han pogut gaudir mentre realitzaven l’ós petit de Josep Cañas. L’activitat va ser dirigida per la Belen Cossío, artesana i Directora de La Factoria Plástica.

14.

.15


c u l t u ra

Conferència “Els móns d’aquest món i el periodisme”

c u l t u ra

Espectacle Juguem Dansant

Conferència de Sílvia Alcàntara

Conferència Santa Eulàlia Patrona de Banyeres

El dilluns dia 28 de maig va tenir lloc la conferència de Sílvia Alcántara a

El passat divendres dia 10 de febrer i en el marc de la festa major petita

Banyeres, Santa Eulàlia, es va estrenar l’espectacle Juguem Dansant a

El dimarts dia 22 de novembre, es va fer la conferència “Els móns

la biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch. Sílvia Alcántara i Ribolleda neix

de Banyeres del Penedès, es va fer la conferència “Santa Eulàlia, pa-

la Societat Nova. Van actuar les seccions infantils i juvenils de l’Esbart de

d’aquest món i el periodisme”, organitzada pel Col·lectiu de Dones “El

a Puig-reig (Berguedà) l’any 1944, i als sis mesos d’edat la seva família

trona de Banyeres del Penedès” a càrrec de la Sra. Verónica Jiménez,

Santa Eulàlia, acompanyats de l’Esbart Vila del Vendrell “La Lira” i l’Esbart

Farcell” i a càrrec de la periodista Rosa Ma Calaf. Van assistir una cin-

es trasllada a la Colònia Vidal, una colònia tèxtil situada al marge del Llo-

llicenciada en Història de l’Art, al centre cívic Ernest Lluch. L’acte va ser

dansaire de Calafell. La Societat Nova es va omplir i els nens i les nenes

quantena de persones, les quals van poder gaudir de la periodista, antiga

bregat. Als catorze anys es posa a treballar a la fàbrica, i més tard inicia

presentat per l’alcaldessa de Banyeres del Penedès, Núria Figueras i va

ho van fer de meravella. L’alcaldessa Núria Figueras va entregar uns lli-

col·laboradora de RTVE i la corresponsal més veterana de TVE amb 37

els estudis de comerç, que li permeten trobar una feina d’administrativa

comptar amb l’assistència d’una trentena de persones. Durant una hora

bres de Banyeres com obsequi, a les professores de les altres entitats

anys de tasques periodístiques que ha estat a més de 160 països, micrò-

i traslladar-se a Terrassa als vint anys, on viu actualment. Tot i el desen-

aproximadament, Verónica Jiménez va fer molt amena la història de San-

convidades i finalment la Junta de l’Esbart de Santa Eulàlia, va convidar a

fon en ma en busca de la notícia. Guardonada amb multitud de premis,

gany de les dues primeres novel·les, que resten inèdites, Sílvia Alcántara

ta Eulàlia, fent un joc de sants i explicant la “legenda” de Santa Eulàlia

tots els nens i nens a un berenar. Estava molt ben organitzat per part de

va fer aquesta conferència on va estar explicant anècdotes sobre la seva

aconsegueix publicar, a Edicions de 1984, la novel·la Olor de Colònia

de Barcelona, Santa Eulàlia en la història, la invenció de Santa Eulàlia, la

la Junta de l’Esbart Santa Eulàlia.

carrera periodística, sobre el periodisme que s’està fent avui en dia en el

(2009). El relat, que reconstrueix la vida d’una colònia tèxtil catalana pels

configuració d’una imatge, entre d’altres anècdotes. Al finalitzar la con-

que tot val, entre molts altres temes molt interessants.

volts de 1950, produeix un gran impacte en el panorama català per la

ferència es va fer un petit refrigeri on els assistents van tenir l’oportunitat

Cursos i tallers municipals

seva maduresa i qualitat literàries. Amb aquesta novel·la, que esdevé un

de fer-li preguntes a la conferenciant.

En el mes de octubre comenzaron los cursos y talleres de los diferen-

Conferència dels Mossos d’Esquadra El passat dia 30 de novembre, al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès es va fer la xerrada “Internet Segura” a càrrec de David Vila

El dissabte dia 11 de febrer i en el marc de la festivitat de la patrona de

èxit de vendes, Sílvia Alcàntara rep els premis Qwerty Btv (2009), Regió7

tes centros cívicos de Banyeras, organizados por las áreas de cultura y

de Cultura (2009), Joaquim Amat-Piniella (2010) i és finalista del premi

bienestar social. Aunque están a punto de finalizar, les recordamos que

Llibreter de Narrativa (2009). L’any 2011 publica, a Edicions de 1984,

para el mes de octubre ya se podrán matricular para los cursos que

la seva segona novel·la, La casa cantonera, en què explora el tema de

se lleven a cabo para el 2012/13. Les recordamos también que podrán

la gelosia fraternal i de parella i els secrets d’una família en un poble

verlos en la página web del Ayuntamiento www.banyeresdelpenedes.cat

miner inconcret del Berguedà, la comarca en què va néixer. És l’autora

o a través de la página web de Ràdio Banyeres www.radiobanyeres.com

dels llibres Olor de Colònia i La casa cantonera. Una conferència amb la que tots els assistents van poder gaudir de les experiències i vivències de

Club de lectors 2012 Después de la iniciativa que comenzó el año pasado, el club del lector ha

donde siempre encontrarán la información y la agenda cultural mensual.

continuado durante todo este año y además ha aumentado el número de

Contacontes

d’Esquadra del Baix Penedès, dirigida a pares i usuaris d’internet. Van

lectores de ocho que había el año anterior a doce. En lo que se lleva de

Dentro de la programación del Centro Cívico Ernest Lluch y continuando

estar parlant entre la distinció de continguts il·legals i nocius, consells

año han leído cinco libros que son: “Els ulls del germà etern” de S. Zweig,

con las actividades del año pasado, se ha seguido con “Els contacontes”

per a garantir la seguretat amb el Messenger-xat, accessos a continguts

“La dona justa” de Sándor Márai, “El malalt imaginari” de Molier, “Homes

que tiene lugar en la biblioteca. Durante este año se han hecho: “La ga-

il·legals, producció i difusió d’accions delictives, blogs per publicar es-

de pluja” de Maruja Torres i “Farsa” de Màrius Serra. Se reúnen una vez

llineta pèl-roja” a cargo de Belén Cossío y Núria Figueras; “Blai i l’ocell

crits, fotografies, etc de persones, programes maliciosos com els virus,

al mes en la biblioteca del Centro Cívico de Banyeres, donde comentan

que no sabia cantar” con Núria Font, de la Coral Picarol; “Gats” a cargo

les contrasenyes si són segures o no, consells per a pares i educadors i

el libro. Desde aquí animamos a todas las persones que les guste leer, a

de Joan Jané de la Fundació Josep Cañas y “La llegada de Sant Ferriol’’ a

programes de protecció de menors. 16.

que participen en el Club de lectores de Banyeres.

cargo de l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres-.

de l’oficina de Relació amb la Comunitat, Àrea Bàsica Policial-Mossos

l’escriptora i que va durar al voltant de dues hores.

.17


c u l t u ra

esports

1r concurs de pessebres a Banyeres del Penedès

Espectacle de titelles i violoncel

Campeonato Nacional Andorra 2012

II trofeu taekwondo Vila Cassà de la Selva 2012

El dia 4 de gener es va fer l’entrega de premis del primer concurs de pes-

El dissabte dia 17 de desembre, a la Societat Nova i organitzat per l’Ajun-

El sábado día 9 de junio, el Taekwondo Banyeres estuvo en el Campeonato

El Taekwondo Banyeres va participar al II Trofeu Vila Cassà de la Selva

sebres realitzat a Banyeres del Penedès. Les famílies que volien participar

tament de Banyeres del Penedès, va tenir lloc l’espectacle de titelles i

Nacional de Andorra obteniendo una medalla de plata y una de Bronce.

(Girona), celebrat el dissabte 21 de gener.

havien d’emplenar un full i entregar-ho al centre cívic Ernest Lluch abans

violoncel “Pau. La vida de Pau Casals” a càrrec de Forani Teatre. Una

Oscar Ruiz libró el primer combate, el segundo ganó por 6-2, la semifinal la

Va estar representat pels competidors Oscar Sainz, que va ésser eliminat

del dia 22 de desembre. Un cop va finalitzar la data, el jurat va passar per

activitat molt interessant i que va tenir força èxit entre els nens i nenes i

ganó 12-2, realizando un combate espectacular contra el representante de

a 4arts. de final. Toni Gigante i Oscar García, que van aconseguir tots

les 8 cases que concursaven, analitzant els detalls i els diferents pesse-

els seus pares que van anar-hi per saber una mica més de la història de

la selección de Castellón, después de ir empate 1-1, en el último instante

dos una medalla de bronze, i Oscar Ruiz que va aconseguir medalla d’or,

bres, així com l’originalitat i la creativitat. Finalment el jurat va decidir els

Pau Casals.

le golpean en la cara y perdió 4-1.El pequeño Toni Gigante ganó el primer

guanyant a la final amb un aplastant 11 a 0.

premis que són els següents:

combate por superioridad 14-0, algo impresionante, el segundo por 10-

Cal destacar l’actuació dels nostres competidors, que han demostrant

1r: Família Acosta Cañas

1, y ya en semifinales perdió por 8-6, realizando también unos combates

una vegada més, valentia i coratge i han deixat el nom del poble en un

de espectáculo. Felicidades chicos, sois un ejemplo a seguir de esfuerzo,

bon lloc.

2n: Família Álvarez Esteban

Centre Cívic Ernest Lluch

3r: Família Puig Jornet

Con independencia de la cantidad de actos culturales que se realizan en

Les diferents famílies escollides se’n van endur un premi i tots els con-

el Centro Cívico Ernest Lluch y de los servicios que llevan, ya sea a nivel

cursants van rebre un diploma i una ampolla de cava.

de subvenciones, como de biblioteca, entre otros, se pone en conocimi-

I parlant de pessebres i tot i que aquest no va participar, s’ha de fer

ento que hay otras muchas tareas que no son tan visibles y que hacen

una menció especial a Mercé Martínez Rodríguez, treballadora de la cor-

más llevadera de la vida de nuestros vecinos. Una de ella, ha sido del 2

poració, que és qui va fer el pessebre de l’ajuntament, amb materials

al 15 de mayo, cuando han gestionado las ayudas y servicios escola-

reciclats, tot fet manualment per ella, amb una creativitat i originalitat

res para el curso 2012-2013, donde los interesados eran asesorados

excepcional i realitzat fora de les seves hores de feina.

y entregaban sus solicitudes sin necesidad de tener que ir al Consell

Campionat de Catalunya infantil de taekwondo 2012

Comarcal.

Banyeres del Penedès, torna a aconseguir un CAMPIO DE CATALUNYA

sacrificio y espíritu de superación. Os espera un futuro muy prometedor.

DE TAEKWONDO, Oscar Ruiz Sala. El passat diumenge dia 26 de Febrer,

Biblioteca

Trobada de puntaires

es va celebrar al Pavelló de la Mar Bella, el Campionat de Catalunya Infantil de Taekwondo. El Taekwondo Banyeres va obtenir el seu segon

Com ja és habitual, el passat diumenge dia 13 de maig, es va celebrar

campió de Catalunya, l’Oscar va realitzar uns combats d’infart, amb uns

Como cada año, la biblioteca del Centro Cívico Ernest Lluch ha incorpora-

la desena trobada de puntaires a Banyeres del Penedès que és bianual.

oponents molt bons, la qual cosa va fer que s’hagués d’esforçar al màxim

do libros nuevos con las novedades de este año. También les recordamos

Va tenir lloc a la Plaça de l’Ajuntament entre les 11 i les 13 hores, on es

i jugar-s’ho tot en el Punt d’Or (el primer que marca, és el que guanya).

que si tienen libros en su domicilio que ya no utilizan pueden donarlos

va poder veure a unes tres-centes puntaires fent puntes de coixí. Paral·

Moltes felicitats Oscar per els resultats obtinguts últimament, i portar al

a la Biblioteca. Para el servicio de préstamos de libros debe tenerse el

lelament també es va poder visitar durant una setmana al Centre Cívic

teu poble a una situació immillorable.

carnet de la biblioteca, que se puede tener rellenando una ficha, de lunes

Ernest Lluch, una exposició de puntes de coixí amb els treballs realitzats

I també donar les gràcies als seus companys d’entrenament, sense els

a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Anímate a leer. 18.

per les alumnes curs de puntes de coixí de Banyeres.

quals no seria possible arribar tan alt. .19


esports

CF Banyeres categoria escola o iniciació

esports

CF Banyeres 3ª territorial El Club Futbol Banyeres de los grandes y aunque la temporada ha sido un

I trobada de taekwondo 2012 a Cunit

Els nens de la categoria escola o iniciació del FC Banyeres estan molt

poco justa, finalmente se mantienen por segundo año consecutivo en la

El passat diumenge 4 de març de 2012 pel matí, és va celebrar al Pa-

de Bellvei, Segur de Calafell i Vendrell, Taekwondo Damián de Reus i

contents ja que han quedat campions de la temporada 2011-2012, on

categoría de tercera territorial.

velló Municipal de Cunit, la 1ª TROBADA DE TAEKWONDO d’aquest any,

Montblanc, vingut directament del Campionat d’Espanya on ha participat,

organitzada pel Gimnàs Esportiu My-Ju Cunit amb la col·laboració del

aconseguint representació en la proper Campionat del Món a Egipte, per

Departament d’Esports d’aquesta població.

la tarragonina Judit Asensio que també va participar a la Trobada. I so-

Ens va acompanyar en representació de la Federació Catalana de

bretot, i molt especialment als nens i nenes que van assistir a la Trobada

va fer el lliurament de la copa al balcó de l’ajuntament, finalitzant al camp

Trobada de taekwondo a Bellvei

Taekwondo, de la Delegació de Tarragona, la Sra. Encarna, ja que el seu

i tornar a donar les gràcies als pares que van sacrificar el seu diumenge

de futbol on van poder gaudir d’un berenar.

El passat dissabte, dia 17 de Desembre, és va celebrar una trobada de

marit President de la Delegació, es trobava de regrés del Campionat d’Es-

per estar amb nosaltres. A la Trobada que va començar sobre les 11:00h

Apart, el dissabte dia 9 de juny va tenir lloc un torneig a l’Arboç on van

Taekwondo al Pabelló Municipal de Bellvei, on van participar els següents

panya de Taekwondo celebrat el dissabte dia 3 a Alacant. Gràcies per que

del matí i va finalitzar sobre les 12:30h, vam gaudir d’un número realitzat

quedar els primers, el diumenge dia 10 a Sant Jaume dels Domenys

gimnasos: Esportiu My-Ju Cunit, Taekwondo Banyeres, Taekwondo En-

sempre podem comptar amb tu i amb el teu suport.

conjuntament per tots el gimnasos assistents, així com d’un entrenament

també va haver un altre torneig i també van quedar primers. Pablo Álvarez

ric, Fitness Cubelles, Esportiu Clemente, Taekwondo Salomó i Taekwondo

En aquesta Trobada a més dels nois i noies de l’Esportiu My-Ju Cunit,

conjunt, exhibicions i combats.

va aconseguir el trofeu al màxim golejador.

Bellvei.

hem tingut la sort de comptar amb l’assistència d’aproximadament 170

Esperem haver aconseguit la nostra finalitat, que els nens/es a més d’ha-

El delegat d’aquesta categoria és Antonio Álvarez, els entrenadors són:

Aquestes trobades estàn destinades principalment per que els nens i

nens/es, d’edats compreses entre els 4 i 16 anys dels següents gim-

ver entrenat i relacionat amb altres nois/es, s’ho hagin passat bé, a l’igual

Joaquín Redondo i Cristian Sánchez i els nens guanyadors del campionat,

nenes realitzin entrenamentes conjunts amb altres Clubs, que apreguin a

nasos: Taekwondo Banyeres, Taekwondo Cubelles, Taekwondo Enric,

que els pares.

tan merescut són:

relacionar-se amb altres alumnes i s’ho passin bé tant ells com els pares.

Paula Ruano, Denis Guerrero, Jordi Palau, Daniel Vega, Yeray Martín, Biel

En aquesta trobada en concret, s’ha treballat de manera prioritària el

Domínguez, Jairo Rull, Iván Valderrey, Bilal Mirini, Pablo Álvarez.

combat, pensant en els propers campionats.

han fet un total a la lliga de 138 gols i els han encaixat 39 gols. Per aquest motiu van celebrar una rua per al poble, sortint de l’escola i anant a l’ajuntament on l’alcaldessa de Banyeres, Núria Figueras, els hi

20.

.21


solidaritat

solidaritat

Marató de TV3 2011 Durant els dies 11, 17 i 18 de desembre, Banyeres del Penedès ha estat

La recaptació per entitats és la següent:

fent activitats per tal de receptar diners per a la Marató de TV3 d’aquest

Marató per la pobresa 2012 Escola Mare de Déu del Priorat

Marató per la pobresa 2012 Banyeres del Penedès

Durant la setmana del 28 de maig, el CEIP Mare de Déu del Priorat i l’AM-

Durant aquest mes de maig i per tal de col·laborar amb la Marató per

PA, per tal de col·laborar amb la Marató per la pobresa, que per primera

la pobresa, s’ha posat una guardiola al poble de Banyeres del Penedès,

vegada es realitzava, van estar recollint aliments, per tal d’ajudar amb un

que ha anat canviant de lloc, encara que inicialment estava al Centre

total de 100 kg. de menjar bàsic, que aquest dilluns dia 4 de juny, es van

Cívic Ernest Lluch, després ha estat a l’Ajuntament de Banyeres, a Ràdio

any 2011 dedicada a la regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits.

Diables de Banyeres 80€

dur al banc d’aliments de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Banyeres, a l’església Santa Eulàlia, al camp de Futbol, al Centre Cívic de

El dia 11 de desembre, els nuclis de Saifores, les Masies de Sant Miquel i

Drac Petit 47€

Des d’aquí hem de tornar a agrair la solidaritat, que el municipi de Ba-

les Masies de Sant Miquel, al Centre Cívic Joan Català, al Centre Cívic de

Casa Roja donaven el tret de sortida, amb un partit de futbol, un esmorzar

Drac de Banyeres 214.50€

nyeres, mostra dia rere dia, en tots els actes que es realitzen, per tal

Saifores, entre d’altres llocs del municipi.

i un sorteig amb una recaptació de 585€.

Penya Blaugrana 223€

d’ajudar als més desfavorits i als nens i nenes, juntament amb els seus

El diumenge dia 6 de maig, a dos quarts de vuit de la tarda, l’alcaldes-

El dia 17 de desembre, l’Associació Plataforma Actuem feia una xerrada

Ivet Garriga 221.50€

pares, que amb aquests actes se n’adonen malauradament de la difícil

sa de Banyeres, Núria Figueras i la regidora de Benestar Social, Joa-

a càrrec del CIE (Centre d’Intervenció Especialitzada, així com un curs

Puntes de coixí 117€

situació, que estan vivint algunes famílies del nostre municipi.

na Fernández van trencar la guardiola i la quantitat recaptada ha estat

d’autodefensa per la dona impartit pel Sensei Juan Hernández, amb una

Massa Coral Banyerenca 545€

de 310.78€ més 200€ que va destinar l’Ajuntament, fent un total de

recaptació de 140€.

Esbart de Santa Eulàlia 272€

510.78€, demostrant un cop més que Banyeres del Penedès es solida-

I per finalitzar el diumenge 18 de desembre, des de les 11 fins les 14

Associació Plataforma Actuem 140€

ritza amb totes les causes benèfiques.

hores, les entitats del poble, com el Drac de Banyeres, el Drac Petit, els

Societat Nova 86€

Diables de Banyeres, la Penya Blaugrana, l’Ivet Garriga, Puntes de Coixí,

CF Banyeres 100€

la Massa Coral Banyerenca, l’Esbart de Santa Eulàlia, CF Banyeres, els

Bandolers i Trabucaires Montserrat Poch 100€

Bandolers i Trabucaires Montserrat Poch, l’Escola Bressol Marta Mata i

Col·lectiu de Dones el Farcell 331€

el CEIP Mare de Déu del Priorat tenien posades parades per tal de col·

Escola Bressol Marta Mata 141.43€

laborar amb la Marató. Després es va fer un dinar a la Societat Nova i

CEIP Mare de Déu del Priorat 224.70€

per acabar un Bingo Solidari a càrrec del Col·lectiu de Dones el Farcell.

Masies de Sant Miquel, Saifores i Casa Roja 585€ TOTAL: 3428.13€

Donació de sang a Banyeres del Penedès El passat divendres 23 de març, el Banc de Sang i Teixits va estar a

Des d’aquí volem agrair la participació de totes les entitats, així com

Banyeres del Penedès. La campanya la va promulgar la delegació de Do-

dels banyerencs i banyerenques, que una vegada més demostren que

nants de Sang de Banyeres i en el seu nou nom en Joan A. Rey, l’Ajunta-

el municipi de Banyeres és molt solidari, tot i la crisi que estem vivint.

ment de Banyeres del Penedès, Ràdio Banyeres i els comerços del poble. Com les últimes vegades, el número de donacions han estat un èxit de participació ja que aquesta vegada han estat 36 donacions reals, més 4 oferiments (els quals també es comptabilitzen), és a dir 40 donacions de

Donaciones Desde el Ayuntamiento de Banyeres del Penedès y concretamente desde el área de Benestar Social se han hecho diversas donaciones a los siguientes lugares: Al pueblo saharaui, al banco de alimentos, a la Cruz Roja y a la Marató per la pobresa. 22.

sang i el més important és que hi ha 6 nous donants a Banyeres. Des del Banc de Sang i Teixits volen agrair la participació i solidaritat dels veïns i veïnes de Banyeres i que els resultats obtinguts segueixen sent un punt de partida per properes campanyes .23


solidaritat

e n s e nya m e n t

exposicions

Festival de Nadal del CEIP Mare de Déu del Priorat de Banyeres del Penedès i de l’Escola Bressol Marta Mata

Lectura de manifest contra la violència masclista El passat divendres dia 25 de novembre va ser el dia internacional de la No violència contra les dones. L’ajuntament de Banyeres del Penedès conjuntament amb el col·lectiu de dones “El Farcell” van fer la lectura del manifest contra la violència masclista, denunciant aquests actes i recordant que no és únicament un dia, si no que cada dia s’ha de lluitar. L’acte va ser presentat per l’alcaldessa de Banyeres, Núria Figueras i la lectura del manifest va ser a càrrec de Manuela Alonso del Col·lectiu de Dones “El Farcell” i va comptar amb l’assistència de la regidora de benestar social, Joana Fernández, així com regidors de l’Ajuntament i la resta de sòcies del col·lectiu de dones “El Farcell” i una vintena de persones. També

Exposició “Escoles d’altres móns”

Exposició “Febre del dissabte nit”

El día 14 de diciembre en el Centro Cívico Ernest Lluch se hizo la inau-

El dilluns 28 de novembre a l’Espai Jove de Banyeres del Penedès, es va

guración de la exposición fotográfica “Escoles d’altres móns” a cargo de

fer la inauguració de l’exposició “Febre del dissabte nit” que es va poder

Carlos Ernesto García, escritor y periodista de El Salvador y comisario de

visitar fins el dia 1 de desembre. Va ser una mostra interactiva que repre-

la exposición, la cual recoge fotografías de Kim Manresa (fotoperiodista)

sentava de manera virtual una sortida nocturna on els joves s’enfronten a

que quiere mostrar y sensibilizar sobre la educación en otros paises. La

situacions de risc com drogues, conducció, sexe, etc.

exposición está dentro del proyecto “Exposicions itinerants” que la Dipu-

van recordar a totes aquelles dones que pateixen la violència de gènere,

tació de Tarragona, ofrece, dentro del marco de soporte a los equipami-

així com aquelles que han mort i també van aprofitar per recordar que no

entos culturales y que tiene el objetivo de descentralizar la oferta exposi-

s’ha de tenir por a denunciar. L’acte va finalitzar amb un minut de silenci.

tiva para potenciar la difusión cultural en el ámbito territorial y acercarla al público de los municipios de la comarca. Esta exposición ha sido visitada por los niños y niñas del CEIP Mare de Déu del Priorat y se pudo visitar hasta el día 9 de enero.

aquesta època es realitza. Van participar tots els cursos, cada

Inauguració de l’exposició “Concurs de fotografia en blanc i negre”

grup va realitzar una actuació diferent: uns van cantar nadales

El dijous dia 9 de febrer es va fer la inauguració de l’exposició de fotografia

en català, d’altres en anglès, van recitar poesies i fins i tot, van

en blanc i negre a l’Espai Jove de Banyeres i amb el suport i la col·laboració

fer una representació teatral que va estar molt bé, ja que a més,

de Jove Baix Penedès. L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa

aquest any van comptar amb focus i altaveus instal·lats pels ve-

de Banyeres, Núria Figueras, i del Conseller de Joventut del Consell Co-

ïns del nostre poble en Josep i Xavier Cortiada. Així mateix el dia

marcal del Baix Penedès i alcalde de Bonastre, David Godall i regidors de

23 de desembre, la festa de nadal arribava a l’Escola Bressol

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. L’exposició consta d’una vintena

Marta Mata, on tots els nens van fer cagar el tió, a cada classe,

de fotografies en blanc i negre i es va poder visitar fins el dia 28 de febrer.

El dies 20 i 21 de desembre, els nens i nenes del CEIP Mare de Déu del Priorat varen fer el Festival de Nadal que cada any per

vestits de pastorets i després es va fer un aperitiu per tots els pares i familiars dels nens. 24.

.25


festes

festes

Arribada del patge reial

Tres tombs 2012

Sant Jordi 2012

El passat dia 31 de desembre al Centre Cívic Joan Català de Priorat de

El 15 d’abril es va celebrar un any més, la tradicional festa dels Tres

El fin de semana del 21 de abril, comenzaron los actos de la celebración

El dia 5 de gener, Banyeres del Penedès, va rebre a Ses Majestats d’ori-

Banyeres, el Patge Reial va recollir les cartes dels nens i nenes de la ur-

Tombs a Banyeres del Penedès. Es va començar amb la típica concen-

de la Diada de Sant Jordi en Banyeres del Penedès. Ese mismo día en el

ent. Primer es va fer la tradicional cavalcada pels nuclis de Saifores, Prio-

banització. Seguidament es va representar l’obra de teatre La Caputxeta

tració i l’esmorzar de tots els participants i persones que s’hi van voler

Priorato de Banyeres del Penedès los más pequeños representaron “la

rat de Banyeres, Casa Roja, Sant Miquel i finalment van arribar a la plaça

Vermella a càrrec del Grup de Mares del Priorat, que va tenir un gran èxit

afegir, posant de manifest el bon caliu i bona convivència amb una festa

llegenda de Sant Jordi”

de l’ajuntament de Banyeres del Penedès en carruatges amb cavalls.

d’assistència per part dels veïns. L’acte va concloure amb un aperitiu per

com aquesta. A la plaça de l’Ajuntament es va poder veure també la fira

El día 22 de abril, por la tarde fue el momento de la actuación de la

Els estaven esperant multitud de persones i nens amb l’alegria típica

tots els assistents.

artesanal amb diferents parades en les que es podien comprar tota mena

Agrupació del Penedès de Vilafranca quienes durante una hora y media

d’aquest dia i es va fer un passadís amb torxes fins arribar a l’església de

Al dia següent, va ser el torn pels nuclis de Saifores, Sant Miquel, Casa

d’objectes artesanals, com mocadors, quadres de marqueteria, joies en

nos deleitaron con temas de películas como La pantera Rosa, Memorias

Santa Eulàlia on els Reis junt amb els seus patges van entregar caramels

Roja i Banyeres del Penedès els que van rebre al Patge Reial, el qual va

plata artesanals, entrepans, demostració de massatges o ceràmica entre

de África, El Zorro y canciones de ABBA, entre otras más.

als nens i nenes. Una vegada van arribar a l’església, l’alcaldessa de

recollir les cartes que als nens i nenes van entregar-li.

d’altres. A les 12 del migdia van començar els tres tombs pels carrers

Ya para finalizar los actos, el día de Sant Jordi, a las cinco y media de la

Banyeres, Núria Figueras els hi va donar la benvinguda i seguidament

del poble, acabant amb la benedicció i l’entrega de records per part de

tarde, la Coral Picarol, representó la cantata “Història dels instruments de

tots els nens i nenes van poder parlar i dir el que havien demanat a les

l’Ajuntament i de l’Associació dels Tres Tombs de Banyeres. La Festa ha

cuina” que hizo las delicias de grandes y pequeños.

cartes als Reis.

sigut molt lluïda i participativa, a la qual tots ens hem de felicitar.

Cavalcada de Reis a Banyeres del Penedès

26.

.27


sanitat

hisenda

p ro m o c i ó e c o n ò m i c a

Aprovació dels pressupostos de l’any 2012 de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Promoción económica Se ha gestionado una subvención en la Diputación de Tarragona para hacer una Feria de Turismo que se realizará en el mes de septiembre. En breve se va a empezar la campaña de dinamización comercial y se está en contacto continuo con la iniciativa de Enoturismo. Referente a la Ruta de la Pedra se ha digitalizado y en breve será colgado en la web del Ayuntamiento www.banyeresdelpenedes.cat como otra forma de turismo en nuestro municipio.

El passat dia 23 de desembre en un ple extraordinari a l’Ajun-

En cuanto a la creación de puestos de trabajo, estamos en contacto con

tament de Banyeres, es van aprovar els pressupostos per l’any

las empresas IDIADA y EQ ESTEVE, quienes nos envían sus ofertas de

2012.

trabajo.

Tot i que estem en un moment difícil i ens ha tocat tirar endavant un pressupost molt auster i complicat, creiem que hem aconse-

Dia Mundial de l’activitat física El dia 22 d’abril amb motiu de la Diada de Sant Jordi i coincidint amb el marc del Dia Mundial de l’Activitat física, es va fer una sortida des de la Plaça de l’Ajuntament on una trentena de persones van fer un recorregut d’uns 6 kilòmetres a través dels camins i corriols del municipi de Banyeres.

Canvi en l’actitud dels pacients a l’hora de fer un bon ús de les urgències El servei d’atenció continuada al Baix Penedès ha fet que les urgències nocturnes que registrava l’Hospital del Vendrell s’hagin reduït en un 10%. Ho han explicat aquest dimecres el delegat del Govern, de la Generalitat de Catalunya, a les comarques de Tarragona, Quim Nin, i el gerent de la regió sanitària, Josep Mercadé, que també han constatat un canvi en l’actitud dels pacients a l’hora de fer un bon ús de les urgències. Fa vuit mesos de l’entrada en funcionament de l’atenció continuada al Baix Penedès. Un servei que combina l’atenció telefònica a través dels números 061 i 112 amb els recursos de guàrdia del SEM, el Servei d’Emergència Mèdiques, durant la nit. Amb tot plegat s’ha aconseguit, segons s’ha explicat, que les urgències hospitalàries hagin disminuït en un 10% a la nit. Un fet que tam-

Model d’ugències El nou model d’urgències en horari nocturn (de 21 a 8 h) a la comarca del Baix Penedès Què heu de fer en cas d’urgència? En horari nocturn (de 21 a 8 h), quan el vostre CAP o consultori local ja està tancat, truqueu al 112 o al 902 111 444 i telefònicament rebreu la

bé es deu a la conscienciació ciutadana a l’hora de fer un bon ús del servei. Paral·lelament, Quim Nin ha garantit el funcionament nocturn del CAP de Calafell. El servei d’atenció continuada ha atès en aquest temps 330 incidències en horari de nou del vespre a vuit del matí. Durant el 2012 la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya, és estendre el servei a tota la comarca.

guit uns comptes equilibrats i anivellats. Sense renunciar a les despeses de caire social, hem reduït les d’aspectes lúdics i festius per tal d’ajustar-los al moment actual. Seguim mantenint les previsions per inversions, com la de soterrar els contenidors per la brossa, la renovació i substitució dels comptadors de l’aigua, l’ampliació de l’escola bressol i altres. També mantenim la despesa en l’aspecte del personal de l’ajuntament i no tenim previst reduir cap lloc de treball. Negociarem amb les empreses subministradores de serveis, a fi d’aconseguir les millors condicions per al nostre municipi, tot i l’important increment en la despesa pel subministrament de l’aigua de l’Ebre. Estudiarem tota la despesa, a fi i efecte de no sobrepassar en cap moment, els topalls que ens hem assignat en aquest pressupost, reduint tota possible despesa que no sigui totalment necessària. També mantindrem el nivell d’ingressos amb les diferents recaptacions per taxes vàries com l’ICO, IBI, plusvàlues, etc. Tanmateix, els ingressos per impostos tant de l’Estat com de la Generalitat, si bé els de l’Estat són més reduïts ja que hem de retornar part dels rebuts anteriors pel càlcul erroni del mateix Estat. També, per tal de completar el capítol de despeses per inversions i finançat en part per despesa corrent, comptem amb la possible venda de patrimoni de sòl industrial.

resposta més adequada a la vostra necessitat de salut. Us oferiran con-

En conclusió, cal dir que hem fet un gran esforç per poder aten-

sell mèdic segur i immediat o, si cal, us faran anar al centre de salut que

dre totes les despeses previsibles amb els ingressos dels quals

tingueu més a prop o us enviaran un professional

Sanitat

mèdic al domicili o una ambulància adequada a la gravetat del pacient.

Ja es pot demanar hora al metge de capçalera del nostre CAP també a

així ho hem fet. És per tot això exposat, que sabem que no és

En horari diürn (de 8 a 21 h), truqueu o aneu al vostre CAP o consultori

través de la pagina web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. És

el pressupost que voldríem pel nostre municipi, però que amb la

local, com heu fet fins ara.

tan fàcil com a la pantalla d’inici de www.banyeresdelpenedes.cat anar

crisi que estem vivint si que és el que creiem millor.

Centres en horari nocturn:

directament a Xarxa Tecla (citació en línia) i sortirà aquesta pantalla en

- Hospital del Vendrell

la que només introduint el vostre CIP ja podreu obtenir hora d’una forma

- CSAR Calafell

fàcil i còmoda.

28.

disposem; són temps difícils, ens hem d’estrènyer el cinturó i

Joan Coll i Molero Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

.29


G r up s m u n i c i pa l s CI U

PSC

PP

I CV

Un cop transcorregut el primer any d’aquesta legislatura, el

INSOSTENIBLE GESTIÓN MUNICIPAL EN BANYERES Viviendas de protección oficial Al fin se han adjudicado en régimen de alquiler con opción a compra las 26 viviendas que habían quedado vacías de la promoción que habíamos dejado gestionada, PSC, en la legislatura 2003-2007. Enhorabuena a los beneficiarios y ya residentes. ECONOMIA MUNICIPAL INSOTENIBLE Más ingresos por impuestos y subvenciones No disponemos de la liquidación del presupuesto de 2011, ni de las cuentas, las del 2010 las han puesto a disposición en diciembre de 2011. Sí que l’Ajuntament está ingresando más dineros de los previstos. Algunos apuntes: En Plusvalías (IIVT). En 2011 han multiplicado por más de 5 veces lo previsto en el presupuesto, sobretodo por la venta de viviendas de SG Cristalería. Ingresos aprox. 185.000€. En 2012 ya se llevan ingresados 113.000€. Cada año se venían presupuestando unos 35.000€. IBI 2012: incremento del 10%. Incremento del 13,7%, s/padrón, con relación a lo presupuestado en 2011. Incremento de más de 90.000€ en ingresos pagados por los banyerenses. Tasas viviendas de protección oficial (aprox 17.000€): por la tasas de agua y alcantarillado. Servicios ya disponibles. Sin embargo las ayudas sociales son inexistentes a los adjudicatarios domiciliados en Banyeres. Han eliminado las ayudas a jóvenes para nuevas viviendas. Ocurre que los gastos corrientes también están muy altos, llevan un camino parejo a los ingresos y los mayores ingresos quedan absorbidos por los gastos corrientes. SALA POLIVALENTE (social-cultural-deportiva) La Generalitat denegó últimamente, por falta de documentación municipal, a Banyeres el acceso a subvención, para construir un pabellón polideportivo. El proyecto ya había quedado adjudicado, dotado económicamente (ya han gastado la millonaria inversión), 1ª piedra colocada... y que han tenido que indemnizar millonariamente al constructor y Banyeres sin Sala Polivalente. CENTRO DE DIA - HABITATGES DOTACIONALES Equipamientos muy necesarios y da la impresión que perdidos definitivamente para Banyeres, por los “líos” municipales, no existen ni indicios de que se puedan repescar. Proyectados por la Generalitat en 2006/2007, básicos y muy necesarios para nuestra gente grande, ni puestos de trabajo que generarían. ORDENACIÓN TERRITORIO INSOSTENIBLE: POUM: Ahora, 65 meses después (han pasado más de 5 años), de oficio, dada la incapacidad municipal, nos tienen que hacer un nuevo POUM, la Generalitat. Eso si, ahora posibilitando el Logis. LOGIS: Ahora, después de años y por personas de CiU, dicen: Aquells que hem defensat sempre el Logis, y lo dicen así, como si nada, y tan tranquilos. Si te he visto no me acuerdo. El fomento del empleo, actividades económicas... es cosa de ahora sí, ahora no... y lo peor es que han pasado años y sin nada y con gastos y contenciosos municipales. BOSCOS Sin liquidar aun por l’Ajuntament, el constructor ya cobro. Obra millonaria que habíamos dejado adjudicada ya en 2007. Costes millonarios para l’Ajuntament, para todos. Todo ello derivado de negligencia municipal durante las obras, con sentencia judicial firme. DEPURADORAS MUNICIPALES AREA RECREATIVA Gran despilfarro de dinero público para una obra insostenible: esta en cauce inundable de riera+ ... De momento un costo municipal ya pagado por l’Ajuntament de ¡213.548€! Más de 35 millones de las antiguas pts de dinero de todo el pueblo de Banyeres. SOCIALES Atenciones beneficas y asistenciales Descenso del 90% en dineros municipales para familias necesitadas. Disminuyen tambien las ayudas en tasas.

Banyeres tiene futuro, creamos en él

L’anterior govern d´ICV-CiU, vam deixar els contes de l’Ajun-

Estamos ante un importante reto de futuro. Es ahora el mo-

tament equilibrats, es digui el que es digui, tanmateix com els

mento en el que debemos dejar claro cuál debe ser el de

que ens vam trobar a l´entrar, els de l´anterior govern PSC, di-

nuestra localidad. Yo no tengo ninguna duda. Banyeres tiene

guin el que diguin.

que apostar claramente por los dos ejes que realmente pueden

Els governs que hem passat successivament per el consisto-

potenciar nuestra economía: La logística y el turismo. Estamos

ri, hem portat l’economia municipal equilibradament, hem fet

hablando de dos activos que no podemos dejar escapar bajo

coses i quadrant balanços, tot i amb baralles internes, però tot

ningún concepto.

quadrava.

En el apartado logístico, la apuesta de Banyeres tiene nombre

Aquest govern, CiU-PP, tot i haver trobat els números bé, ens

propio: el Logis Penedès. La importancia del Logis para nues-

estrenyen el cinturó indiscriminadament,però gasten on els

tra localidad es máxima para conseguir un activo que reani-

sembla, improvisant, sense mirar les necessitats dels veïns,

me nuestra economía de forma clara, convirtiéndonos en el

sense una política de inversió per un estalvi futur. Fan reta-

epicentro de todo el Penedès. Debemos apostar por un Logis

llades perquè tothom les fa, no pas per necessitat, per bes a

que se adecue a las exigencias y necesidades de Banyeres.

saber quins interessos.

No podemos permitir que se nos imponga cómo debe ser este

S’han apujat impostos sense justificació raonada, segons ells,

complejo logístico, sino que debemos ser nosotros los que de-

“perquè els altres també els apugen”, “es lo que hay”, diuen, i

cidamos cómo y por qué. Atrás debe quedar todo el oscuran-

a canvi, munten una emissora de radio, però conte que quant

tismo que lleva consigo hoy en día la instalación logística, y de-

CiU estava a l’oposició, no volien ni sentir-ne a parlar,¿perquè

bemos apostar por ella claramente, sin ningún tipo de tapujo.

serà, que ara si? Arrangen un carrer, sense impostos especials,

La reactivación económica de la comarca pasa por el Logis y

i que curiós, es el carrer, on la renda per càpita de la majoria

Banyeres debe ser su gran capital económica.

dels seus veïns, suposadament, es la mes alta del municipi...?

Ese eje industrial debe ser equilibrado mediante una mayor

Fan males practiques, un regidor, va fer negoci en els tres

explotación turística de nuestros parajes y legado histórico.

tombs! que poc ètic!, o encarreguen lots de Nadal a una tenda

Llevamos años engañados por el erróneo concepto de que el

de fora el municipi ¿perquè?, i, curiós, no apugen el preu de

turismo de nuestra comarca debe centrarse en las poblaciones

l´escola bressol, tot i que la Generalitat ha reduït l’ajut en 800

costeras. Nada más lejos de la realidad.

euros per infant, perquè està clar, això no es veu bé, de cara

Banyeres ya empieza a ser un referente del enoturismo, y de-

a aconseguir recolzament electoral. Aquesta diferència la pa-

bemos velar por que éste siga creciendo poco a poco. Eso sí,

guem tots... tots els veïns del municipi, tant si tenim crisis com

con eso no hay suficiente, debemos ir un poco más allá. El po-

si no en tenim, i això per citar alguns exemples.

blado Ibérico de las Masías de Sant Miquel puede convertirse

No dediquen ni un euro a la reinserció social, ni a l’ocupació, ni

en un claro reclamo para un turismo cultural diferencial, un tu-

recolzen cap iniciativa contrària a les retallades d’ensenyament

rismo que más allá del sol y playa busque entre nuestras raíces

o de sanitat, i troben bé les pèrdues de drets laborals. Aquest

históricas su razón de ser. Es por ello que debemos apostar de

es un govern que no ens representa.

Grup Municipal de Convergència i Unió fa balanç d’aquest inici de trajectòria. Ha estat un període en què hem iniciat tots els passos necessaris per tal que els nostres projectes de futur per Banyeres esdevinguin una realitat. Un d’aquests objectius ja ha estat assolit, perquè hem pogut facilitar a famílies del nostre municipi i comarca un habitatge digne amb unes condicions econòmiques assequibles mitjançant habitatges socials en règim de lloguer. I aquestes famílies ja poden gaudir d’aquests habitatges des del passat mes de març. Seguint amb la política d’austeritat que la situació econòmica actual exigeix, hem aconseguit que el nostre municipi sigui un referent per a molts altres pobles de la nostra comarca i també altres comarques properes. Hem d’estar orgullosos de poder dir que som dels pocs municipis que no han hagut de recórrer als ajuts del Govern central per poder fer front al pagament de proveïdors. Una economia sanejada i un baix nivell d’endeutament son els dos indicadors més representatius que la gestió que s’està fent dels recursos municipals és excel·lent. Volem remarcar aquest fet perquè mantenir una economia municipal sanejada en aquests moments que els ingressos extraordinaris es veuen reduïts, les subvencions minvades i algunes administracions superiors incompleixen els seus compromisos econòmics envers el nostre municipi, no és una tasca gens senzilla. Fruit d’aquesta projecció, el nostre municipi ha estat escollit aquest any per a la realització de diversos esdeveniments culturals i religiosos comarcals, com són el viacrucis JOVE per Setmana Santa desde Banyeres fins a l’ermita de Sant Miquel a Les Masies, la 27a Trobada arxiprestal de cristians organitzada per l’Arquebisbat de Tarragona, la ButiZonaFarraJove organitzada per Jove Baix Penedès i la Diada Nacional de l’11 de Setembre organitzada pel Consell Comarcal del Baix Penedès. Des d’aquesta columna volem agrair a tots els banyerencs i banyerenques el seu suport, element que ens és indispensable per seguir treballant per un futur millor per tots els nuclis de població del nostre municipi. Estem segurs que plegats aconseguirem superar aquests moments difícils i farem que Banyeres continuï sent un referent per molts anys. Us desitgem que passeu un bon estiu i una bona festa major.

El Grup Municipal de Convergència i Unió de Banyeres del Penedès

30.

forma decidida por adecuar su entorno y apostar por él definitivamente. Llevamos muchos años hablando de esta posibilidad pero hasta ahora poco se ha hecho al respecto. Ya va siendo

Lluís Inglada

hora de despertar del letargo, buscar la forma adecuada para

Regidor

conseguir reactivar este yacimiento, y ponernos a trabajar en serio. Banyeres tiene futuro, de eso no tengo duda. Sólo nos falta creer en él.

Salud Grup Municipal Socialista PSC-PM

.31


www.banyeresdelpenedes.com

Profile for Ajuntament Banyeres del Penedès

Butlletí nº29 - juny 2012  

Butlletí municipal nº29

Butlletí nº29 - juny 2012  

Butlletí municipal nº29

Advertisement