Page 1

B a n y e r e s d e l P e n e d è s . 28 fem mÊs amb menys

desemBre.11


infor mació municipal

Entitat municipal Ajuntament Centre Cívic Col·legi Públic Escola Bressol Museu Municipal Josep Cañas Llar d’Avis Servei municipal Guàrdia municipal Biblioteca Gimnàs municipal PIJ Casal Jove Consultori mèdic Servei Municipal d’Enllumenat (24h.) (Servei de guàrdia) Servei d’urgències d’Avaries Servei Municipal d’Aigües (24h.) Deixalleria Comarcal Bellvei Matins de 9 a 13h / Tardes de 16 a 19h

T. 977 671 350 F. 977 671 228 T. 977 670 108 T. 977 670 743 T. 977 670 995 T. 977 670 802 T. 977 670 108 T. 663 966 662 T. 977 670 108 T. 687 659 266 T. 977 670 108 T. 977 671 357 T. 977 671 712 T. 609 166 254 T. 626 503 363 T. 977 662 683

Horaris del Centre Cívic De dilluns a divendres Biblioteca i Aula d’internet Matins de 10 a 14h i tardes de 17 a 20h Punt d’informació juvenil (PIJ) De dilluns a dijous de 17 a 19h

Entitats Caixa de Tarragona Caixa Rural La Caixa Fundació Àngels Garriga Societat Nova

T. 977 670 902 T. 977 167 507 T. 977 671 937 T. 977 677 065 T. 977 671 470

Altres serveis Farmàcia Parròquia Taxi Endesa Serveis funeraris del Penedès (L’Arboç) Funerària Selva (Tanatori El Vendrell

T. 977 671 102 T. 977 671 440 T. 630 097 967 T. 900 770 077 T. 977 671 378 T. 977 661 075

Urgències Tot tipus d’emergències (incloses ambulàncies Bombers Mossos d’Esquadra - Trànsit Guàrdia Civi Ambulàncies, urgències mèdiques Àrea Bàsica de Salut - L’Arboç Creu Roja Renfe - Informació general Hospital Joan XXIII Hospital Santa Tecla Hospital Comarcal del Vendrell Hospital Comarcal de Vilafranca CAP I El Vendrell (atenció continuada) CAP II El Vendrell Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil CECOTAR

Ajuntament Atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14h i els dijous de 17 a 19.30h Treballadora social dimarts de 9 a 12h, al carrer Montserrat, 7-9, 1r pis Educadora Social dimarts d’11 a 13h, al carrer Montserrat, 7-9, 1r pis Ràdio Banyeres al carrer Montserrat, 7 -9, 1r pis, concertar visites al 660 637 567 Correus de dilluns a divendres de 9.30 a 10.30h, al carrer Mestre Güell, 5, planta baixa Servei Tècnic dimarts de 18 a 21h a l’Ajuntament, visites concertades Jutjat de Pau divendres de 12 a 14h, al carrer Montserrat 7-9, 1r pis

T. 112 T. 085 T. 088 T. 062 T. 061 T. 977 671 588 T. 977 661 141 T. 902 320 320 T. 977 295 800 T. 977 259 900 T. 77 257 900 T. 938 180 440 T. 977 667 703/04 T. 977 665 150 T. 1006

Oficina De dilluns a dijous de 9 a 14h i de 17 a 20h i divendres de 9 a 14 h Horari d’autobusos Bus del servei comarcal (de dilluns a divendres) Banyeres - El Vendrell 7.10 / 8.08 / 11.30 / 13.18 / 16.00 / 17.18 / 18.42 / 20.32 Saifores - El Vendrell 7.30 / 8.00 / 11.40 / 13.10 / 16.20 / 17.10 / 19.05 / 20.25 Les Masies - El Vendrell 7.29 / 8.02 / 11.38 / 13.12 / 16.18 / 17.12 / 1909 / 20.27 Priorat de Banyeres - El Vendrell 7.27 / 8.04 / 11.36 / 13.14 / 16.16 / 17.14 / 19.01 / 20.29 *Amb parada a l’Hospital Comarcal 3 min. abans d’arribar a la Parada del Vendrell.

Bus del servei comarcal (dissaBTes) Banyeres - El Vendrell: 9.00 / 12.32 Saifores - El Vendrell: 9.20 /12.43 Les Masies - El Vendrell: 9.19 / 12.41 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 9.17 / 12.39 Autocars Poch: www.autocarspoch.com Bus del servei públic vilafranca El Vendrell - Tarragona (de dilluns a divendres) Banyeres - Tarragona: 6.05 Tarragona - Banyeres: 11.15 / 13.15 / 18.15 www.autocarsdelpenedes.com Hispano igualadina Banyeres – Barcelona: 9.15 Barcelona – Banyeres: 16.50 Tel. 977 770 698 www.igualadina.net

Crèdits Edita: Ajuntament de Banyeres del Penedès / Fotografies: Ràdio Banyeres i Centre Cívic Ernest Lluch / Maquetació i impressió: Gràfiques el Campanar Dipòsit legal: T-487-2002 Ajuntament de Banyeres del Penedès Plaça de l’Ajuntament, 6 / 43711 Banyeres del Penedès / Tel. 977 671 350 / Fax. 977 671 228 / e-mail: aj.banyeres@altanet.org / www.banyeresdelpenedes.com

2.


s um ari infor mació municipal

2

sumari

3

editorial

4

destacats

6

o b re s i u r b a n i s m e

10

j ove n t u t

12

medi ambient

12

comunicació

13

viatges i sortides

14

benestar i família

16

fundació josep cañas

18

exposicions

21

c u l t u ra

22

esports

24

solidaritat

26

festes

28

hisenda

32

eleccions municipals

33

g r ups municipals

34

Ajuntament de Banyeres del Penedès


editorial

M

’adreço novament a vosaltres com alcaldessa del

Centrant-nos doncs en el govern municipal i seguint amb la

nostre municipi, desprès de guanyar les eleccions

problemàtica econòmica actual ja que no tenim els recursos

municipals al mes de maig de 2011, en les que la

d’altres èpoques, totes les regidories estan enfeinades en la

majoria de veïns ens va donar la confiança suficient per obtenir 5

preparació dels pressupostos de l’any 2012, per veure com es pot

regidories i, per tant, per primera vegada desprès de tants anys,

minimitzar la problemàtica i fer MÉS amb MENYS, mantenint tots

el nostre grup de CIU té la força suficient per formar i liderar el

els serveis municipals per poder cobrir les necessitats dels nostres

govern municipal.

veïns per tal que els repercuteixi aquesta crisi, el menys possible.

Per tot això us donem les GRÀCIES i ens comprometem a no

Per això hem congelat impost de l’IBI , la quota de l’Escola

decebre-us en aquest moment de greu crisi econòmica, tant del

Bressol, la Piscina municipal, etc, però malauradament sí que

nostre poble i país, com també europea i mundial.

hem hagut d’apujar, el mínim, l’import del servei de l’aigua d’una banda perquè es tracta d’un servei molt deficitari i d’altra banda

Degut als resultats electorals abans esmentats, nosaltres havíem

per conscienciar a la població que és un bé molt escàs i car de

proposat al grup d’Iniciativa continuar formant part del govern,

mantenir. Hem ajustat també el preu de la brossa per anar-lo

però no van demostrar cap interès en mantenir la coalició de la

igualant al cost del servei, així com també l’impost de vehicles.

passada legislatura i van preferir posicionar-se a la oposició. Per

Tot això per poder mantenir la qualitat dels serveis municipals,

tant hem canviat de company, per fer un govern majoritari, amb

en un moment molt delicat, doncs els recursos que rebem del

el regidor que va obtenir el PP de Banyeres del qual esperem que

Govern Central i de la Generalitat són molt més escassos.

sabrà col·laborar i treballar pel be del nostre municipi. Però us vull fer arribar la meva confiança de que segur que ens A continuació us detallem les responsabilitats de cadascun de

en sortirem. Tots plegats hi posarem el nostre esforç per superar

nosaltres:

aquesta crisi que dura massa i que és més profunda del que imaginàvem en un principi.

Alcaldia, governació, comunicació, cultura i festes Núria Figueras Tuset

Per això tindreu al vostre costat i al vostre servei tot l’equip humà

Esports, Joventut i Lleure

de l’Ajuntament, tant l’Equip de Govern, com els treballadors i

José M. Acosta Fajardo

treballadores de l’Ajuntament, de l’Escola Bressol, Manteniment,

Urbanisme,, Territori i serveis d’aigua i llum

Vigilància municipal, Centre Cívic, Assistència social, Espai

Jordi Guasch Bea

Jove, Banc d’Aliments, etc etc, per poder pal·liar en el que sigui

Hisenda i Ensenyament

possible, l’angoixa de les famílies amb més dificultats.

Joan Coll Molero Benestar social, Gent gran, Inmigració, Sanitat i família

Però el treball i l’activitat municipal no s’atura i, igual que l’any

Joana Fernàndez Coll

passat, hem fet un resum anual en els fulls interiors d’aquest

Promoció econòmica i Medi ambient

butlletí perquè quedi constància.

Jero Merino Iglesias Primer tinent d’alcalde

Rebeu una forta abraçada i el meu desig de que passeu tots i

Jose M. Acosta Fajardo

totes unes BONES FESTES NADALENQUES

Segon tinent d’alcalde Jero Merino Iglesias

Núria Figueras Tuset Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

4.


editorial

M

e dirijo nuevamente a vosotros como alcaldesa de

Centrándonos en el gobierno municipal y siguiendo con la proble-

nuestro municipio, después de ganar las elecciones

mática económica actual ya que no tenemos recursos de otra épo-

municipales en el mes de mayo de 2011, en las que

cas, todas las concejalías están trabajando en la preparación de

la mayoría de vecinos nos dio la confianza suficiente para obtener

los presupuestos del año 2012, para ver cómo se puede minimizar

cinco concejalías y, por tanto, por primera vez después de tantos

la problemática y hacer MÁS con MENOS, manteniendo todos los

años, nuestro grupo de CIU, tiene la fuerza suficiente para formar

servicios municipales para poder cubrir las necesidades de nues-

y liderar el gobierno municipal.

tros vecinos para que les repercuta lo menos posible.

Por todo ello, os damos las gracias y nos comprometemos a no

Por eso, hemos congelado el impuesto del IBI, la cuota de la

decepcionaros en este momento de grave crisis económica, tanto

guardería, la piscina municipal, etc, pero desgraciadamente sí

de nuestro pueblo y país, como también europea y mundial.

que hemos tenido que subir el mínimo, es decir, el importe del servicio del agua, por una parte ya que se trata de un servicio

Debido a los resultados electorales antes nombrados, nosotros le

muy deficitario y por otra parte, para concienciar a la población de

propusimos al grupo de Iniciativa continuar formando parte del

que es un bien muy escaso y caro de mantener. Hemos ajustado

gobierno, pero no demostraron ningún interés en mantener la

también el precio de las basuras para irlo igualando al coste del

coalición de la pasada legislatura y prefirieron posicionarse en la

servicio, así como también el impuesto de vehículos. Todo esto,

oposición. Por tanto hemos cambiado de compañero, para hacer

para poder mantener la calidad de los servicios municipales, en

un gobierno mayoritario, con el concejal que obtuvo el PP de

un momento muy delicado, pues los recursos que recibimos del

Banyeres del cual esperamos que sepa colaborar y trabajar por

Gobierno Central y de la Generalitat son mucho más inferiores.

el bien de nuestro municipio.

Por eso os quiero hacer llegar mi confianza de que seguro saldremos de esta situación. Todos juntos pondremos nuestro esfuerzo

A continuación os detallamos las responsabilidades de cada uno

para superar esta crisis que dura demasiado y que es más pro-

de nosotros:

funda de lo que imaginábamos en un principio.

Alcaldía, gobernación, comunicación, cultura y fiestas

Por eso tendréis a vuestro lado y a vuestro servicio a todo el equi-

Núria Figueras Tuset

po humano del Ayuntamiento, tanto al equipo de Gobierno, como

Deportes, Juventud y Ocio

a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, de la guarde-

José M. Acosta Fajardo

ría, mantenimiento, vigilancia municipal, centro cívico, asistencia

Urbanismo, territorio y servicios de agua y luz

social, espai jove, Banco de alimentos, etc. para poder paliar en lo

Jordi Guasch Bea

que sea posible, la angustia de las familias con más dificultades.

Hacienda y Educación Joan Coll Molero

Pero el trabajo y la actividad municipal continua y, al igual que el

Bienestar social, Gente mayor, inmigración, sanidad y familia

año pasado, hemos hecho un resumen anual en las hojas interio-

Joana Fernández Coll

res de este boletín para que quede constancia.

Promoción económica y medio ambiente Jero Merino Iglesias

Recibid un fuerte abrazo i mi deseo de que paséis todos y todas

Primer teniente de alcalde

unas BUENAS FIESTAS NAVIDEÑAS.

José M. Acosta Fajardo Segundo teniente de alcalde Jero Merino Iglesias

Núria Figueras Tuset Alcaldesa del Ayuntamiento de Banyeres del Penedès

.5


destacats

Conveni col·lectiu del personal laboral El dijous dia 20 de gener va tenir lloc el ple ordinari de l’Ajuntament de

- Dies de festa en funció als anys que porten treballant a l’ajuntament

Banyeres del Penedès en el qual es ratificava el conveni col·lectiu del

(cada 15 anys 1 dia de festa, cada 20 2, etc.)

personal laboral, l’acord del personal funcionari i els seus organismes

Entre les d’aspecte econòmic:

autònoms. Després de 31 anys d’ajuntaments democràtics, va ser el 22

- Borsa d’hores extres.

de desembre de 2010, quan finalment l’Ajuntament de Banyeres signava

- Creació d’un fons econòmic-social per ajudar a pagar les despeses

aquest conveni. Les negociacions que van començar al mes d’abril de

mèdiques que no cobreix la Seguretat Social (p.e. vidres graduats,

2010, tot que de forma oficial va ser al juny, han estat complexes i pre-

lentilles, dentista, naixements amb un ajut de 150€ de forma prefe-

dominades per la bona educació amb els negociadors habituals. Aquests

rent versus altres ajudes).

han estat per part de l’ajuntament, l’alcaldessa de Banyeres Núria Figue-

- Reducció d’un 50% en el pagament de quotes de totes les instal-

ras, i els regidors Salvador Solé i Lluïs Inglada i el seu equip assessor la

lacions municipals.

Gestoria Valentí Carner del Vendrell i per part dels treballadors, Bir Knoph

- Creació d’un pla de pensions (2€/mes per treballador)

com a representant dels treballadors, Xavi Panadés com a representant

- En vista de l’estadística de les poques baixes per malaltia, a partir

del personal laboral del carrer i en ocasions Anna Blandón com a repre-

del dia 1 de la baixa mèdica es cobrarà el 100% del sou.

sentant de l’Escola Bressol, tot i que aquests dos últims eren en qualitat

- Ampliació de cobertures en assegurances civils i de vida/accident.

de suport emocional i de testimoniatge en temes que els hi afectaven als

- S’han introduït els uniformes coherents.

dos sectors i finalment Toni Pinós com assessor de l’UGT.

- Triennis: Es comencen a cobrar, es reconeixen i degut a la crisi

Entre les principals avantatges que han obtingut destaquen la d’haver

actual s’ha pactat la forma de cobrar-les.

inclòs als organismes autònoms, avantatges socials i econòmiques en-

El ple va estar marcat per diverses anècdotes: en primer lloc la sorpresa

tre d’altres.

de l’abstenció del grup PSC en l’aprovació del conveni, els quals van

Entre les socials es troben:

indicar que els hi semblava bé, però que com no havien participat no

6.

- Permís de paternitat ampliat a un mes.

votaven i en resposta de l’alcaldessa, el retret cap al grup de PSC per 20

- En base a la llei d’igualtat, s’amplia l’edat del menor dels 8 als

anys de govern i no haver-ho fet. En segon lloc, l’ovació d’aplaudiments

12 anys per tenir dret a reducció de jornada amb la corresponent

per part dels treballadors i assistents al plenari i per últim, la Sra. Bir que

reducció salarial.

va demanar la paraula al final del ple per indicar al grup del PSC que

- En cas de naixement prematur o que el nadó necessiti estar hospi-

parlava en nom de trenta-tres treballadors indicant que no entenia la seva

talitzat desprès d’haver nascut, no començarà a comptar la baixa per

argumentació ni la seva votació.

maternitat fins un màxim de 13 setmanes i en cas que s’allargués

Després d’haver parlat amb l’alcaldessa de Banyeres Núria Figueras i

més l’hospitalització, la mare tindrà el dret de sortir dues hores diàri-

amb Bir Knop com a representant dels treballadors, coincideixen en les

es de la feina sense perjudici salarial.

mateixes paraules: “es tracta d’un conveni laboral que contempla drets i

- El treballador té els mateixos drets enfront els seus fills que

deures”, “si hem de qualificar aquest conveni podríem dir que es tracta

als seus progenitors en quant a reducció de jornada sempre que

d’un conveni més social que econòmic” i que “ha estat un mal moment

aquests per raó d’edat o malaltia física/psíquica tinguin algun tipus

per fer-ho per la situació econòmica tan complicada que estem vivint

de dependència.

però que era necessari”.


destacats

VISITA DEL DELEGAT DEL GOVERN, SR. JOAQUIM NIN A BANYERES

CONVENIS OCUPACIONALS

El diumenge dia 27 de març va estar a Banyeres del Penedès el Delegat

laboral de persones aturades per a la realització d’actuacions de caràcter

del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, l’Il·lustríssim

temporal i d’interès general i social.

Sr. Joaquim Nin per visitar les obres que últimament s’han realitzat. A

El servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de Se-

l’acte van assistir l’Il·lustre Sr. Rafael Güell, diputat de la Diputació de

guretat Social derivada de la contractació laboral de persones aturades

Tarragona, la Sra. Mª Àngels González, directora dels Serveis Territorials

Les entitats que poden sol·licitar subvencions per a plans d’ocupació son

d’Ensenyament a Tarragona, l’alcaldessa de Banyeres del Penedès, Núria

les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vincula-

Figueras, els membres del consistori i el director del CEIP Mare de Déu del

des i les entitats i institucions sense ànim de lucre i universitats públiques

Priorat, Sr. José Ángel Sánchez. L’agenda va començar amb la benvinguda

amb seu a Catalunya.

i salutacions de l’alcaldessa del municipi Núria Figueras, continuant amb

Poden ser beneficiaris dels Plans d’Ocupació les persones inscrites a les

la signatura en el llibre d’honor del Delegat del Govern i entrega del llibre

oficines de Treball com a demandants d’ocupació no ocupades, amb les

“Banyeres del Penedès. Poble d’acollida”. Acte seguit van anar a peu

prioritats que es determinin en la corresponent convocatòria.

a l’Escola Mare de Déu del Priorat, van veure la pista poliesportiva on

Les convocatòries respectives concreten els requisits als quals s’han

estaven jugant els benjamins del CF Banyeres, van visitar l’ampliació de

d’ajustar les entitats sol·licitants, els criteris que han de complir els pro-

l’escola i van finalitzar amb la visita a l’ampliació de la segona fase de

jectes i sectors, actuacions i col·lectius de persones desocupades que

l’aparcament de l’escola. L’acte va concloure amb un refrigeri.

poder ser contractades. L’ajuntament de Banyeres del Penedès durant

Els plans d’ocupació són programes destinats a promoure la contractació

aquest any 2011 ha participat en una convocatòria amb les quals s’han contractat durant 6 mesos: - 2 JARDINERS duració del contracte de sis mesos - 1 AUXILIAR SOCIO CULTURAL duració del contracte de sis mesos

CONCENTRACIÓ DAVANT DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER DONAR SUPORT A LA IMMERSIÓ

- 2 PEONS DE CONSTRUCCIÓ duració del contracte de sis mesos

El dilluns dia 12 de setembre a les set de la tarda, una cinquantena de persones, entre ells, professors, alumnes, pares, mares i veïns i veïnes del municipi de Banyeres del Penedès es van concentrar davant de

del Priorat va llegir el manifest en defensa de la immersió lingüística i a

CANVI D’HORARI A L’AJUNTAMENT I AL CENTRE CÍVIC

continuació, dues nenes van anar nombrant les entitats del poble que

Des del dia 1 de setembre, l’horari d’atenció al públic de l’ajuntament i

donaven suport a aquesta causa (Diables de Banyeres, Drac de Banyeres,

per tal de donar més servei als veïns i veïnes del municipi de Banyeres

Revista el Cérvol, Rocòdrom, Tir al plat de Banyeres, El Farcell, CF

és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dijous de 17 a 19.30

Banyeres, Penya Blaugrana de Banyeres, l’Esbart Santa Eulàlia, Massa

hores. Per altra banda el centre cívic Ernest Lluch també ha ampliat el

Coral Banyerenca, Trabucaires d’en Montserrat Poch, Escola Bressol de

seu horari, sent de 9 a 2 del migdia i a banda de les seves tasques

Banyeres, CEIP Mare de Déu del Priorat, l’AMPA, etc.). La concentració va

també s’encarrega de la petició d’hores per serveis socials, de forma

durar al voltant d’un quart d’hora i va reunir a alguns representants de la

presencial o telefònica per tal de fer una mena de triatge amb molta més

junta de govern de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

confidencialitat.

l’ajuntament. Sota la pancarta “Per un país de tots, l’escola en català” que portaven nens i nenes de l’escola, el director del CEIP Mare de Déu

.7


destacats

V DESINTOXICACIÓ CORC A L’ESGLÉSIA DE BANYERES El passat dimecres dia 12 d’octubre, el Consell Pastoral de la parròquia Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, va organitzar una neteja per eliminar el corc de l’església de Banyeres. Es van reunir una trentena de persones per tal de poder pintar amb un producte especial per corcs, totes les parts de fusta de l’església, bancs, imatges, seients, altars, peanyes, tot el mobiliari de la sagristia i tots aquells objectes que són de fusta. Es va treballar en dos grups diferenciats, un va estar fora i l’ altre dins. El de fora es va encarregar dels bancs que es van treure a l’esplanada, es van pintar amb pistola i una vegada secs, es van embolicar un a un amb plàstic per que l’efecte del verí fos encara més gran. El mateix es va fer amb alguns altars que estaven molt afectats. L’equip de dins de l’església i l’altre grup que també va col·laborar, es va dedicar a tot allò que no es podia treure, així com la neteja d’imatges i llums. D’aquesta manera, no només es va desinfectar per molts anys, si no que es va fer una neteja a fons, que era molt necessària. El Consell Pastoral vol agrair a totes les persones que van col·laborar tan pintant com les que van fer els seus donatius per comprar tot el material, a l’Ajuntament de Banyeres per la seva subvenció, perquè gràcies a tots es va poder aconseguir pintar tota la fusta de l’església de Santa Eulàlia, església tan estimada per tots els banyerencs i banyerenques.

NOU MODEL D’URGÈNCIES El nou model d’urgències en horari nocturn (de 21 a 8 h) a la comarca del Baix Penedès Què heu de fer en cas d’urgència? En horari nocturn (de 21 a 8 h), quan el vostre CAP o consultori local ja està tancat, truqueu al 112 o al 902 111 444 i telefònicament rebreu la resposta més adequada a la vostra necessitat de salut. Us oferiran consell mèdic segur i immediat o, si cal, us faran anar al centre de salut que tingueu més a prop o us enviaran un professional mèdic al domicili o una ambulància adequada a la gravetat del pacient. En horari diürn (de 8 a 21 h), truqueu o aneu al vostre CAP o consultori local, com heu fet fins ara. Centres en horari nocturn: - Hospital del Vendrell - CSAR Calafell 8.


PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL. CANVI DE COMPRA A LLOGUER AMB PRIORITAT ALS VEINS DE BANYERES

JOSEP P OBLET VISITA EL BAIX PENEDÈS

Obert el termini per accedir a 25 pisos amb protecció oficial a Banyeres

necessitats dels representants del món local. L’acte forma part de la sèrie

del Penedès. Els habitatges són de lloguer amb opció de compra i formen

de trobades que Josep Poblet ha encetat amb els representants locals del

part del pla per adjudicar els 3.264 pisos buits de la Generalitat L’Agèn-

Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, tal com va anunciar en el seu

cia de l’Habitatge de Catalunya ha obert el procés per adjudicar 25 pisos

discurs de presa de possessió.

amb protecció oficial situats al carrer del Camí de l’Arboç i al carrer de

A la trobada, hi han estat presents el vicepresident segon de la Diputació,

Burgos de Banyeres del Penedès (Baix Penedès). La convocatòria ofereix

Josep M. Cruset; el vicepresident de representació territorial de la

noves condicions d’accés després que el conseller de Territori i Sostenibi-

Diputació al Camp de Tarragona, Albert Batet; el president del Consell

litat, Lluís Recoder, presentés el passat 26 de setembre un Pla de xoc per

Comarcal del Baix Penedès, Joan Olivella; l’alcaldessa de Banyeres,

adjudicar els habitatges buits de la Generalitat. L’Institut Català del Sòl ha

Núria Figueras, i la totalitat d’alcaldes i alcaldesses de la comarca. El

construït els pisos i l’Agència els administra. Per accedir a aquests habi-

president de la Diputació ha exposat als assistents els punts bàsics

tatges les persones interessades poden adreçar-se als webs de l’Ajunta-

del Pla Estratègic de la Diputació per al present mandat (Municipi i

ment de Banyeres del Penedès (www.banyeres.altanet.org) i de l’Agència

territori sostenibles; Persones, formació i cultura; Coneixement i model

(www.agenciahabitatge.cat). Dels 25 pisos disponibles, 15 estan situats

socioeconòmic, i Gestió interna excel·lent). També s’ha referit a la

al carrer de Burgos, 4-6, tenen dos dormitoris, una superfície de 70 m a

reorganització d’organismes i àrees de la institució supramunicipal i a la

76 m , i un aparcament i un traster vinculats. La renda mensual varia de

disminució de la despesa interna per tal de satisfer millor les necessitats

214,8 euros a 230,4 euros. Els altres 10 habitatges es troben al carrer

del territori en l’actual context de crisi “i no deixar de complir amb el

2

del Camí de l’Arboç, 3-5, tenen dos dormitoris, una superfície de 60 m

nostres objectius”, ha recalcat. En el mateix sentit, el president de la

a 65 m i un preu de lloguer de 158,4 euros a 171,3 euros mensuals.

institució supramunicipal ha demanat “l’esforç de tots per tirar endavant

Les persones adjudicatàries signaran un contracte d’arrendament per 10

en aquests temps difícils”.

anys i dins d’aquest termini podran disposar d’una opció de compra de

Josep Poblet també ha anunciat als presents l’increment de la dotació del

l’habitatge. Si opten per comprar el pis, durant els cinc primers anys de

Pla d’Acció Municipal (PAM) per al present període corporatiu. En aquest

vigència del contracte, podran donar com a entrada les quotes ja pagades

sentit, ha indicat que el PAM serà de 50 milions d’euros com a mínim,

de lloguer. A partir del cinquè any les condicions varien segons la quanti-

per al conjunt de tota la demarcació. Aquesta xifra ha anat augmentant

tat de quotes abonades. Pla de xoc per adjudicar 3.264 pisos desocupats

progressivament en els darrers quadriennis: 15,4 M € (1996-1999), 18

Les mesures que destaquen del Pla de xoc són les següents:

M € (2000-2003), 35 M € (2004-2007), 45 M € (2008-2011). També

reconversió dels habitatges de compra a lloguer amb opció de compra

ha fet esment als diferents projectes destacats per a aquesta legislatura,

rebaixa dels preus de lloguer per situar-los per sota dels de mercat

com ara el Pla Zonal de Carreteres, que ha de definir l’evolució de la

lliure règim d’adjudicacions més àgil, amb convocatòries permanentment

xarxa viària local en el futur colze a colze amb el territori; la següent

obertes.

fase d’implantació de l’Administració Electrònica, per facilitar els tràmits

Amb aquestes actuacions es preveu poder treure en convocatòria pública

amb els ajuntaments, o els ajuts a través del Programa Extraordinari

el 95% dels pisos que actualment hi ha buits, abans de finals d’abril de

d’Inversions i Manteniment.

2012.

Josep Poblet ha destacat el diàleg i la complicitat entre Diputació,

El president de la Diputació, Josep Poblet, s’ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès, en un acte conjunt celebrat al municipi de Banyeres del Penedès. La visita ha tingut com a objectiu explicar-los de primera mà les accions i compromisos de la institució supramunicipal per a aquest mandat 2011-2015, així com atendre les inquietuds i

2

2

2

ajuntaments i consells comarcals per tal d’assolir un bon treball conjunt en benefici del territori. L’objectiu no és altre, ha afegit, que disposar d’un bon govern que faci progressar els municipis i les persones, objectiu avalat per la majoria del govern de la Diputació. La visita a tots els alcaldes i alcaldesses del territori ha de facilitar aquesta tasca conjunta, al mateix temps que permet conèixer sobre el terreny les necessitats i particularitats de cada territori. .9


o b re s i u r b a n i s m e

Coberta de la pista esportiva

Canvi de llumeneres

A finals de l’estiu de l’any passat es van iniciar les obres de cobriment

Aquest any s’ha fet el canvi de llumeneres a Saifores, Sant Miquel i el

de la pista esportiva i que s’esperava que estigués acabada per finals

casc antic de Banyeres, ja que es va indicar que hi havia contaminació

de l’any 2010, no ha estat fins aquest any que es van poder acabar les

lumínica i a part es va rebre una subvenció prou importantcom per

obres, degut a les inclemències meteorològiques. Una vegada acabada

aprofitar-ho. A banda les factures del llum eren d’un import molt elevat i

la coberta es va fer un mur de contenció, es va restaurar la tanca de la

amb aquest canvi i haurà un estalvi de més d’un 50%.

piscina i es va pavimentar una rampa d’accés a la pista.

Actualments’està mirant d’aconseguir alguna altra subvenció per tal de canviant les llumeneres de la resta del municipi.”

Arranjament cementiri Durant els mesos d’agost a novembre, les persones que han estat contractades pels plans d’ocupació, han fet unes petites reformes, treballs de pintura, estucat i de neteja als nínxols i al cementiri en general, per tal que per la festivitat de Tots Sants estigués tot net i polit.

Nova il·luminació al parc del Pujolet Després de molts problemes derivats del poc civisme que hi ha respecte les llums del Parc del Pujolet, s’han posat nous fanals amb més alçada i també unes balises anti vandàliques per il·luminar els caminets interiors del parc. Esperem que aquestes siguin les definitives

Treballs de manteniment Durant el mes de setembre s’han dut a terme treballs de manteniment amb

Parc a boscos

el re asfaltat dels carrers Camí de vila, Poeta Maragall i Francesc Macià.

El passat mes d’octubre es va acondicionar la zona verda dels Boscos amb la instal·lació de amb gronxadors, bancs i papereres.

Nou dipòsit d’aigua

Marquesines

El dia 27 d’abril es va fer la visita final abans de posar-se en marxa les

Durant aquest any, la marquesina que hi havia a les Masies de Sant Miquel

instal·lacions del NOU DIPÒSIT D’AIGUA, l’obra més important d’aquesta

s’ha pogut recuperar per tal que els nens i nenes puguin agafar l’autobús

legislatura. L’alcaldessa, Núria Figueras, acompanyada del tinent d’alcalde

cap a l’escola amb millors condicions i al mes de setembre es va posar

en Lluïs Inglada i el Regidor d’Urbanisme i Serveis, Salvador Solé, així

una nova parada al Priorat de Banyeres degut a que és molt gran i els nens

com els tècnics municipals, van revisar totes les instal·lacions, amb la

i nenes havien de caminar molt depenent d’on viuen. La marquesina del

direcció i tècnics de l’empresa Sorea que ha sigut l’empresa contractada

Priorat està demanada i estem pendents que ens la concedeixin.

per fer aquesta important obra que actualment proporciona un bon servei a tots els veïns i veïnes del nostre municipi. 10.


Canvi de sentit de les vies

Zona recreativa a Les Masies de Sant Miquel

S’està fent un canvi al sentit de les vies de tal manera que s’obri el poble.

El dia 25 d’abril es va posar a disposició dels veïns i veïnes de tot el

El poble queda de la següent manera.

municipi les instal·lacions de la zona Recreativa de Les Masies de Sant

Nou redireccionament de la zona plaça de l’Om (direcció sud), camí

Miquel, (antigues depuradores), on s’hi ha instal·lat, barbacoes, lavabos,

de Vila (direcció oest), carrer Poeta Maragall (direcció est) i plaça de

així com aparells per la nostra mainada (gronxadors etc. així com cistelles

l’Ajuntament (direcció nord).

de Basquet,) perquè els nois i noies acompanyats dels seus pares puguin

A partir del dia 1 de desembre de es posarà en marxa els nous sentits de

gaudir d’un dia d’esbarjo i diversió inoblidable, també s’hi han instal·lat

circulació dels carrers esmenats

zona de petanca. A partir d’aquí els veïns que ho desitgin podran portar la seva sol·licitud a les oficines de l’Ajuntament, amb temps suficient per donar-los el corresponent permís d’utilització.

Pista esportiva Masies de Sant Miquel S’ha dotat d’un nou enllumenat a la pista poliesportiva de Sant Miquel.

Fase d’ampliació i enllumenat a l’aparcament

Equipament esportiu nou A la pista coberta esportiva s’han posat les porteries i cistelles de mini

Al mes de març es va acabar la segona fase d’obra d’ampliació i enllume-

bàsquet per les noves activitats esportives que s’estan duent a terme, així

nat de l’aparcament del costat del CEIP Mare de Déu del Priorat.

com la instal·lació d’una font. .11


j ove n t u t

Espai Jove

medi ambient

amb la seva activitat.

Segona sortida “Fem Banyeres + net”

Us recordem que el seu horari és de dilluns a dijous de 17 a 20 hores.s.

El dia 20 de febrer es va fer la segona sortida “Fem Banyeres + net” que

Durant aquest any han hagut reunions amb els joves per tal de saber com

va consistir en una caminada pels voltants de Banyeres amb una trentena

se’ls podia motivar, així com la sèrie d’activitats que es van aprofitant la

de voluntaris del municipi que van col·laborar en netejar boscos i camins

setmana blanca del 7 al 11 de març. Per altra banda també es va cele-

de deixalles.

L’Espai Jove de Banyeres, lloc de trobada dels joves del poble, continua

brar durant la setmana de la Festa de Santa Eulàlia, el primer campionat FIFA per equips, el qual va ser un èxit de participació.

Setmana del medi ambient

Ajudes per a l’habitatge jove

Com cada any, Banyeres del Penedès va celebrar la setmana del medi

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Banyeres, té programat a destinar uns ajuts a tots aquells joves del municipi que tinguin previst emancipar-se. Les bases es poden trobar a la pàgina web de l’ajuntament www.banyeresdelpenedes.com però tots aquells que estiguin interessats poden passar per l’oficina del centre cívic Ernest Lluch on us informaran d’aquesta convocatòria. Aquest projecte d’emancipació juvenil que posa en marxa l’ajuntament, és una inciativa de suport en aquests moments de crisis i que compta amb la col·laboració de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ja que és un dels eixos del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

ambient del 21 al 27 de novembre. El dia 21 de al Centre Cívic Ernest Lluch i el dia 24 de novembre a les al Centre Cívic Joan Català, va haver la xerrada “Com gestionem els residus municipals” a càrrec de l’empresa Ecobp en el marc de la setmana Europea de la Prevenció de Residus, així com aquells veïns que ho van necessitar se’ls hi va donar els cubs d’orgànica. El divendres dia 25 de novembre, els alumnes del CEIP Mare de Déu del Priorat i les classes de les Formigues i les Guineus de l’Escola Bressol Marta Mata en el marc de l’Any Internacional dels Boscos, van fer una plantada de pins al Parc del Pujolet. També aquest mateix dia però a les 8 del vespre al Centre Cívic Ernest Lluch es va fer la presentació mediambiental del Logis Penedès a càrrec del Director de Cimalsa, el Sr. Isidre Gavín. I ja per finalitzar el diumenge dia 27 de novembre va haver la fira del bestiar i eines del camp amb esmorzar, així com una caminada

Curs de monitors de menjador escolar Pel que fa al curs de Monitors de menjador escolar, és el segon que es realitza a la comarca enguany i s’ha dut a terme els dies 7, 8, 14 i 15 de maig al Centre Cívic de Banyeres. El curs estava dirigit a totes aquelles persones majors de 18 anys que treballessin o tinguessin alguna experiència o interès en activitats d’educació en el lleure, i que volien adquirir coneixements i tècniques en l’àmbit dels menjadors i patis escolars, ja sigui per la seva sortida professional o bé per l’ampliació del seu marc d’actuació. També estava dirigit a totes aquelles persones que ja estaven treballant en aquest camp, i que volien ampliar els seus coneixements teòrics especialitzats, així com adquirir més recursos pràctics per portar a terme la seva feina. El curs, amb una durada de 30 hores, tenia els següents continguts: organització d’un equipament de menjador escolar, aprenentatge i desenvolupament, dietètica i nutrició, tècniques d’animació i la professionalització del monitor de menjadors escolars. Aquesta formació s’ha organitzat des de Jove Baix Penedès, l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès, l’ajuntament de Banyeres del Penedès i l’Escola Forca és l’encarregada de la docència. 12.

popular per la ruta senyalitzada “Un tomb per Banyeres: paisatge” i visita a l’Àrea Recreativa de les Masies de Sant Miquel en un recorregut de 2 hores i mitja.


comunicació

Radio Banyeres 101.2 fm Portem més d’un any i mig treballant amb Ràdio Banyeres i vam co-

Programes propis de Ràdio Banyeres 101.2 fm:

mençar amb només un programa i ja anem per quatre. Sembla que va ser ahir quan empreníem aquesta nova etapa, després d’estar tancada

Banyeres al dia

la ràdio durant un temps. Quasi dos anys i ja hem celebrat el nostre

Informació del nostre municipi.

primer aniversari i a punt estem, concretament al febrer del 2012 quan

Es fa el dilluns de 20 a 21.30 hores i els dissabtes de 14 a 15.30 hores,

celebrarem el segon. Apostem per una ràdio plural, de qualitat, on tothom

excepte al mes d’agost que es fa de 13 a 14.30 hores. Lourdes Meroño.

tingui veu i on el poble sigui el principal protagonista d’aquest projecte. A partir del mes de gener hi haurà encara més canvis en positiu, ampliant

Musicàlia 2.0

horaris, programació i col·laboracions, però no hem d’oblidar que des del

Programa dedicat setmanalment a cantants o grups amb biografies, da-

primer dia fins ara, ha estat un camí amb obstacles que s’han aconseguit

des d’interès i música. Es fa els dimarts de 20 a 21 hores. També s’emet

passar i amb uns números que ens donen la raó i la motivació de per que

per Roda de Barà, Altafulla i Torredembarra. Lourdes Meroño

fem ràdio. Ràdio Banyeres té pàgina web pròpia des de fa pocs mesos www.radiobanyeres.com, hem apostat per les xarxes socials i per les

Concursa amb nosaltres

descàrregues per tots aquells i aquelles que no poden escoltar els pro-

Programa concurs de cultura general (esports, música, cinema i cultura

grames en directe, i sorprenentment estem al voltant de 200 descàrre-

general) amb concursants presencials. Per apuntar-se cal trucar al telè-

gues setmanals. Dins dels nostres projectes, tenim el d’apropar la ràdio al

fon 661 71 45 34 o via e-mail a radio@banyeres.altanet.org. Es fa els

CEIP Mare de Déu del Priorat, l’escolta on-line, continuar amb programes

dimecres de 18 a 19 hores. Lourdes Meroño.

per la Universitat Rovira i Virgili i continuar amb col·laboracions com Port Aventura, Aquum Spa La Pineda, Oscar Cines i com no, tots els comerços

La finestra indiscreta

de Banyeres del Penedès.

Programa magazine on es tracta de literatura, gastronomia, salut, ani-

També, hem aconseguit que Banyeres del Penedès, es faci un lloc als

mals, entrevistes, cultura, agenda i cinema. Cada dijous es regalen dues

principals diaris de la comarca, amb notes de premsa i convocatòries per

entrades per l’Óscar Cines del Vendrell i dues entrades pel centre Ictio

tal que tots els nostres municipis veïns, sàpiguen que som un poble que

Dermo Spa. Es fa els dijous de 10 a 14 hores. Lourdes Meroño i Ceci

fa moltes activitats i que a nivell cultural no hem d’envejar a ningú.

Gutiérrez.

.13


viatges i sortides

Viatge a Extremadura

Viatge a Alemanya Des de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

També des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Banyeres del

es va organitzar un viatge a Alemanya durant 7 dies del 16 al 22 d’agost.

Penedès, es va organitzar un viatge a Extremadura del 26 de setembre

Un viatge en el qual es van haver d’ampliar les places degut a la quantitat

a l’1 d’octubre que va ser un èxit total de participació. Un total de 70

de gent que es volia apuntar. Finalment van ser 50 persones les que van

persones van poder gaudir d’una rutaintensa, visitant Càceres, Mérida,

tenir l’oportunitat de visitar Basilea, Freiburg, el llac Titisee, Baden Baden

Zafra on van estar a la fira del bestiar, Jerez de los Caballeros, el Monestir

les termes Caracalla, la Selva Negra Alta, Bad Sackingen que és el pont de

de Guadalupe, Mercadillo Elvas, Trujillo, Vall del Jerte, Talavera de la Reina

fusta més antic del món que fa frontera entre Alemanya i Suïssa, Walshut

i Plasencia.

ciutat medieval molt pintoresca amb molts comerços, restaurants amb

Estaven allotjats a l’Hotel Acosta Centro de 4 estrelles a Almendralejo

flors i carrers peatonals, Todtmoos, Neuhausen, les cataractes del Rhin,

(Mérida) i el viatge es va fer amb AVE i autocars. Com anècdotes es

el castell Herrechiemsee, Munich, Ausburg, Nördlingen, Neuschwanstein,

queden amb que el guia els va felicitar per ser tots tan disciplinats, que

Harburg, Donauwörth, Lindau, Zurich i Breguenz. Entre les activitats de

Mérida els va semblar com si estiguessin a casa, per la semblança amb

les que van gaudir van ser, anar en barca pel Llac Titisee i a les cataractes

Tarragona i que a Jerez de los Caballeros, una noia al veure l’autocar, se’ls

del Rhin, van coincidir en una festa on participaven els moros i cristians

va apropar amb molta alegria ja que ella havia estat vivint al Vendrell. “.

de València, van estar a la Cervesseria Hofbräuhaus Munich, que és la més gran d’Europa i on es consumeixen de mitjana 10.000 litres de cervesa diària entre moltes altres. Com a anècdotes es queden amb que van passar molta calor ja que sembla ser que a Alemanya hi ha poc aire condicionat als locals, que van tenir un chófer molt bo, que la Verónica que és la guia és molt professional i molt amena i per últim i segons paraules textuals de l’alcaldessa Núria Figueras comenta que “ha estat un èxit de viatge, que Salvador Soler, que abans havia estat de regidor i que actualment és alcalde de barri del Priorat de Banyeres, segueix estant al peu del canó, que continua com assessor d’alcaldia i que els viatges sense ell no serien el mateix degut a que sempre tenim l’oportunitat de comptar amb ell com a guia i com a traductor”.

14.


Des de l’àrea de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de Banyeres el passat dissabte dia 26 de març es va organitzar una sortida a Barcelona. Van assistir una setantena de persones, inclosos membres del consistori i van gaudir d’un dia intens visitant amb un guia el Barri Gòtic, la seva catedral, l’antiga Barcino Romana i els jardins i edificis del Parc Güell.

Visita a La Sagrada Família

Després van anar a dinar al restaurant Chardonnay de la zona Colon de Barcelona, el qual ja coneixen de la darrera sortida, per acabar el dia visitant la Basílica de la Sagrada Família, el museu, la nau central, el grup escultòric de quatre estàtues, la façana de la Passió i deixant temps lliure per anar a la Cripta, comprar o fins i tot poder pujar al campanar, sent un dia inoblidable per tots els assistents els quals ja demanen una altra sortida.

.15


benestar i família

Dinar llar d’avis El dissabte 24 de setembre, la llar d’avis de Banyeres del Penedès van fer

un any més es fes el dinar i l’assistència de tots, així com el president

el ja tradicional dinar de socis. Un total de 90 persones, van ser les que

va donar gràcies a l’Ajuntament per la seva col·laboració any rere any.

es van reunir al restaurant “La Botifarra” de Santa Oliva i van poder gaudir

Posteriorment, el Sr. Ismael Rodríguez va fer entrega de la placa al soci

del menjar, així com de la companyia dels veïns, veïnes i companys. El

més gran que és el Sr. Manuel Iglesias qui es va emocionar molt. El punt i

president de la Llar d’Avis, Ismael Rodríguez, l’Alcaldessa de Banyeres

final va ser a càrrec del músic Juan David que amb la seva música va fer

Núria Figueras i la regidora de gent gran, Joana Fernández van agrair que

que tothom s’animés a ballar.

banc d’aliments

xerrades de La Creu Roja

Any rere any, el Col·lectiu de Dones “El Farcell” juntament amb l’àrea de

Continuant amb la sèrie de xerrades que ja s’havien fet anys anteriors

Benestar Social de l’Ajuntament segueix amb el banc d’aliments que està

adreçades a la gent gran, enguany s’han fet unes quantes, tant al centre

dirigit a les famílies més desfavorides del nostre municipi. Durant aquest

cívic Ernest Lluch, com al centre cívic de Saifores.

any i malhauradament, continua l’increment de famílies que necessiten

Han estat les següents:

aquest servei.

- De l’estrés a la depressió, no facis el pas. - Salut i nutrició - Caminar amb sabates pròpies

16.


Setmana de la dona a Banyeres del Penedès El passat dimarts dia 8 de març va ser el dia internacional de la dona

d’Anna Peret (Acordió) i Sílvia Amigò (selecció de poemes i veu) que

i amb motiu d’aquesta celebració, Banyeres del Penedès va preparar

van començar amb el poema “l’arbre de l’alliberament” de Maria Mercè

diversos actes, els quals van ser la inauguració de l’exposició itinerant

Marçal i van seguir amb poemes de Mercè Rodoreda, Joana Raspall i

“Dones grans, grans dones” de l’Institut Català de la dona a càrrec

Montserrat Abelló entre d’altres.

d’Anna Maria Solé i Ramos, directora dels Serveis Territorials de Benestar

Com és habitual a Banyeres, no es va celebrar únicament el dia de la

Social i Família de Tarragona i a continuació, es va llegir el manifest de

dona, si no que es va continuar amb actes durant tota la setmana, el

l’Associació Catalana de Municipis del dia internacional de la dona que

dijous dia 10 una conferència “La síndrome de Maripili, la por de

va llegir l’alcaldessa del municipi, Núria Figueras.

les dones a no ser estimades” a càrrec de la periodista i directora

Tots els actes han estat organitzats en conjunt, per la Regidoria de

de Comunicació de l’Escola Superior de Comerç Internacional adscrita

Benestar i Família de l’Ajuntament de Banyeres i de l’associació de

a la Universitat Pompeu Fabra, la senyora Carme Garcia Ribas,

dones, Col·lectiu “El Farcell”, que van avançar com a novetat, que el

a continuació UN TASTAMON organitzat pel Farcell on es van poder

projecte que havien presentat a la Fundació Caixa Tarragona per ser

degustar plats típics d’Argentina, Uruguai, França, Anglaterra i Romania,

inclòs en el “Tu Ajudes”, ha estat seleccionat i per tant aquest projecte

aquests plats van estar preparats per veïnes que viuen al nostre municipi

està destinat a ajudes socials.

d’aquesta ascendència i divendres 11 de març amb el ja tradicional

Aquesta jornada va finalitzar amb un recital poètic musical a càrrec

“sopar de dones” organitzat per l’Associació de Dones el Farcell.

.17


fundació Josep Cañas

Desé aniversari de la mort de Josep Cañas El dia 5 de gener de 2011 a Banyeres del Penedès es va fer l’homenatge al fill il·lustre del municipi, Josep Cañas amb motiu del desè aniversari de la seva mort. L’acte va tenir lloc al cementiri municipal i es va fer la inauguració de la instal·lació de l’escultura Mater Dolorosa de l’artista. Va comptar amb l’assistència d’una cinquantena de persones entre les quals es trobaven l’alcaldessa Núria Figueras i tots els regidors dels grups municipals en representació a l’Ajuntament, Joan Jané en representació d’Amics de Josep Cañas, la directora del Museu Josep Cañas Mónica Roca, Pilar Tarrada de l’Institut d’Estudis Penedesencs, entitats culturals del poble i alumnes de sisè de primària de l’Escola Mare de Déu del Priorat. L’homenatge va concloure amb la lectura dels pensaments de l’artista a càrrec dels alumnes i de la resta dels assistents.

Presentació del llibre “Espines i flors. vol.1. pensaments de 1905-2001” de Josep Cañas i Cañas El dia 15 d’abril, a la biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès va tenir lloc la presentació del llibre “Espines i Flors” que és una primera edició d’un recull de pensaments, reflexions o filosofia de vida de l’artista i fill il·lustre de Banyeres, Josep Cañas i Cañas, al llarg de la seva vida del 1905 fins la seva mort al 2001, de la qual enguany commemorem el desè aniversari. La presentació i publicació del llibre, ha estat possible gràcies a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, Amics de Josep Cañas, la Fundació Josep Cañas i l’Institut d’Estudis Penedesencs. A l’acte van assistir una trentena de persones entre les quals es trobaven l’alcaldessa de Banyeres com a Presidenta de la Fundació Josep Cañas, Núria Figueras, Joan Jané dels Amics de Josep Cañas, Pilar Tarrada, llicenciada en història de l’art, membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs i membre de la Fundació Josep Cañas i el tinent d’alcalde Lluís Inglada. Durant la sessió, les persones que van assistir van tenir l’ocasió de llegir diferents pensaments i tal com diu en Joan Jané “és un llibre de capçalera i són pensaments que et fan pensar.”

18.


Visita literària del club de lectors de la biblioteca del Vendrell al Museu Cañas de Banyeres El 25 de maig es van iniciar les visites de Clubs de Lectors al Museu Josep Cañas de Banyeres, en una activitat organitzada per la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell i amb la col·laboració de la Fundació Josep Cañas, els Amics de Josep Cañas y el Club de Lector de Banyeres. Una trentena de persones van acudir a aquesta visita on Joan Jané, dels Amics de Josep Cañas va fer una xerrada, on els assistents van conèixer millor a l’artista i fill il·lustre de Banyeres, Josep Cañas.

Inauguració de l’Exposició d’artistes penedesencs al Monestir de Santa Oliva El dia 22 d’agost i com a primer acte de la festa major de Santa Oliva, es va fer la inauguració al Monestir de Santa Oliva de l’exposició que aplega les obres de Roser Oter (escultura), l’obra del fill il·lustre de Banyeres, Josep Cañas i la seva última exposició “Espines i Flors”, Pilar Cosialls (taller de manualitats), Iraida i Jordi Llucià (pintura), Jordi Santacana (fotografia) i l’ADHSO (Associació per a la difusió històrica de Santa Oliva) (patrimoni històric). El discurs d’inauguració va ser dut a terme per Yolanda Vallvé, regidora de cultura de l’Ajuntament, qui va agrair la riquesa cultural, històrica i patrimonial del municipi, gràcies als veïns involucrats del poble i el

Inauguració de l’Exposició “Espines i flors”. Festa Major La tant esperada i tradicional festa major, va arribar a Banyeres del Penedès el dia 8 de juliol amb la inauguració de l’exposició “Espines i Flors” de Josep Cañas a la Sala de Plens de l’Ajuntament del municipi. L’acte d’inauguració es va dur a terme amb la presència de l’alcaldessa de Banyeres i presidenta de la Fundació Josep Cañas, Núria Figueras, el regidor de cultura de l’Ajuntament del Vendrell, Albert Solé i Joan Jané, membre dels Amics de Josep Cañas. Del 12 al 31 de juliol es va poder visitar a l’ajuntament de Banyeres del Penedès i al mes d’agost va estar al Museu Josep Cañas

Presentació llibre “Espines i flors” a Vilanova i la Geltrú El dia 8 d’octubre al Foment Vilanoví de Vilanova i la Geltrú, es va fer la presentació del llibre “Espines i flors, Pensaments de Josep Cañas” en el marc de la commemoració del desè aniversari de la mort de l’artista i fill il·lustre de Banyeres del Penedès, Josep Cañas. L’acte va comptar amb la presència d’una quinzena de persones, entre les quals van assistir l’alcaldessa de Banyeres del Penedès, Núria Figueras, la regidora de cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Marijo Riba, així com diversos membres de Foment Vilanoví i de la Fundació Josep Cañas. La presentació va ser presentada per Joan Jané, president d’Amics de Josep Cañas i Pilar Terrada, llicenciada en Historia de l’Art i membre de l’IEP (Institut d’Estudis Penedesencs), amb la col·laboració d’en Roberto Díaz i Belen Cossio.

seu entorn, així com als artistes expositors. Va donar la paraula al fotògraf Jordi Santacana, al Sr. Joan Jané dels amics de Josep Cañas qui va fer un petit discurs sobre el fill il·lustre de Banyeres, del qual es commemora el desè aniversari de la seva mort i per últim Silvia Bagüés qui va destacar la gran tasca duta a terme per ADHSO. A continuació, totes les cions dels artistes. L’acte va concloure amb un pica-pica i l’actuació dels

“Espines i flors” a Saifores

Diablots del Vendrell i la Víbria i els Diables de Santa Oliva. L’exposició es

Aquest any a Banyeres del Penedès, els actes de la Diada Nacional de

va poder visiitar fins el dia 28 d’agost, així com visites guiades pel Joan

Catalunya van començar divendres dia 9 de setembre amb la inaugura-

Jané de l’exposició “Espines i Flors”.

ció de l’exposició “Espines i Flors” de Josep Cañas, al Centre Cívic de

persones assistents van poder visitar les diferents sales amb les exposi-

Saifores, tot commemorant el desè aniversari de la mort del fill il·lustre de Banyeres. Aquest primer acte va comptar amb l’assistència d’una quarantena de persones que van poder participar amb la lectura dels pensaments de Josep Cañas. La presentació va anar a càrrec de l’alcaldessa de Banyeres, Núria Figueras i de Joan Jané dels Amics de Josep Cañas. .19


fundació Josep Cañas

“Espines i flors” en Les Masies de Sant Miquel El día 23 de septiembre y con motivo de Sant Miquel, la exposición “Espines i Flors” pensamientos de Josep Cañas, llegó al centro cívico de las Masías de Sant Miquel. Un acto que organizó la Fundación Josep Cañas, Amics de Josep Cañas y el Ayuntamiento de Banyeres del Penedès y cuya presentación fue a cargo de la alcaldesa de Banyeres y presidenta de la Fundación Josep Cañas y Joan Jané, de Amics de Josep Cañas. El evento al que asistieron 40 personas se enmarca en las actividades por el décimo aniversario de la muerte del hijo ilustre de Banyeres.

Jornada de portes obertes al Museu Josep Cañas El diumenge 25 de setembre, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, el Museu Josep Cañas va obrir les seves portes amb visita guiada a tots els assistents. Aquestes jornades les organitzen el Consell d’Europa, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Visita de veins del Priorat de Banyeres a l’exposició i museu Josep Cañas El divendres dia 12 d’agost, un total de 30 veïns i veïnes de totes les edats del Priorat de Banyeres varen visitar l’exposició « Espines i Flors » a la sala de plens de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Posteriorment van fer una visita guiada pel Sr. Joan Jané i el Sr. Roberto Díaz al Museu Josep Cañas que va finalitzar amb un petit refrigeri al pati del museu. Com a representants i organitzadors van estar l’alcaldessa de Banyeres Núria Figueras i els alcaldes de Barri del Priorat de Banyeres, Belén Cossio i Salvador Solé.

Nueva reproducción de Josep Cañas Este año 2011 se presenta la nueva reproducción en bronce del escultor, hijo ilustre de Banyeres, Josep Cañas, titulada “Pescador”, realizada en el año 1957. Recordamos que la primera fue la “Dona encantada”, que se puso en venta con motivo del centenario del nacimiento del artista. La segunda fue “Carmen Amaya” que se puso en venta en el 2007 y en el año 2009 se hizo la presentación de la tercera pieza “Ós petit”. De cada modelo se hará una serie de 100 reproducciones a escala, en bronce y peana de mármol trasvertí, numeradas y certificadas por la Fundació Josep Cañas. 20.


exposicions

Exposició homenatge a Salvador Espriu

Exposició “Tallers municipals culturals”

El dia 20 de març es va fer la inauguració de l’exposició Cançons de la

El divendres dia 9 de juliol i coincidint amb el tret de sortida de la Festa

roda del temps de Salvador Espriu. Amb les obres de Joan Descals, Nati

Major de Banyeres del Penedès, es va dur a terme al Centre Cívic Ernest

Soler, Camil·la Pérez, Josep Sadurní i Linus Urpí, cada artista va interpre-

Lluch, la inauguració de l’exposició Tallers Municipals Culturals, que va

tar els diversos poemes de Salvador Espriu en pintura, ceràmica, vidres

ser una mostra dedicada a la feina feta durant el curs 2010-2011, en la

pintats, poesia i fotografia.

que es va poder veure treballs de patchwork, de puntes de coixí, d’arts aplicades i de pintura.

Exposició “Un món de colors” Banyeres del Penedès la inauguració de l’exposició “Un món de colors”,

Exposició “Entre nosaltres”

exposició científic-artística sobre els colors a les ales de les papallones,

El dilluns dia 3 de gener es va fer la inauguració de l’exposició “Entre

a càrrec de l’autor Joan Condal. A l’acte van assistir una trentena de

Nosaltres” al Centre Cívic Ernest Lluch, a càrrec de la infermera de Ba-

persones i va ser presentat per la regidora de cultura Cati Pérez. Durant

nyeres, Maria Sarasa i la regidora de sanitat i alcaldessa, Núria Figueras.

els dies 18 i 19 de gener, Joan Condal ha rebut a les diferents classes de

La mostra pretenia sensibilitzar sobre els principals riscos del consum

primària del CEIP Mare de Déu del Priorat per explica’ls-hi el món de les

d’alcohol i d’altres drogues i facilitar informació sobre els serveis d’aten-

papallones, les diferències entre mascles i femelles, per a què serveixen

ció a persones amb problemes relacionats. L’exposició estava promoguda

els colors de les ales, la quantitat de papallones que hi ha al món i a Cata-

pel Departament de Salut i com a activitat comunitària dins del marc del

lunya, les diürnes i nocturnes, anècdotes i els ous que pot arribar a posar

programa Beveu Menys i es va poder visitar del 3 al 8 de gener.

El divendres dia 14 de gener va tenir lloc al Centre Cívic Ernest Lluch de

una papallona femella. Les sessions han estat molt interessants i els nens i nenes no han deixat passar l’ocasió per preguntar, explicar, sorprendre’s per les explicacions que feia l’autor i al acabar van poder participar d’un d’una d’elles. També va estar l’alcaldessa de Banyeres com a regidora

Exposició “Vint anys del taller de pintura”

d’ensenyament en una d’aquestes xerrades, la qual va gaudir molt i que

El divendres 11 de febrer i en el marc de la festa petita de Banyeres,

també va participar en aquest joc obert a tothom. L’exposició es pot visitar

Santa Eulàlia, es va inaugurar l’exposició “Vint anys del taller de pintura”

fins el proper dia 28 de gener al Centre Cívic Ernest Lluch en horari de

dels alumnes del Curs Municipal de Dibuix i Pintura del professor Xavi

10 a 14h. i de 17 a 20h.

Millán, al Centre Cívic Ernest Lluch.

joc sobre les papallones que té com a premi un quadre amb la fotografia

.21


c u l t u ra

Club de lectores

Centre Cívic Ernest Lluch

Después de la iniciativa que comenzó el año pasado, el club del lector

Amb independència de la quantitat d’actes culturals que es duen a terme

ha continuado durante todo este año y además ha aumentado el número

al Centre Cívic Ernest Lluch i dels serveis que porten ja sigui a nivell

de lectores de ocho que había el año anterior a doce. En lo que se lleva

de subvencions, com de biblioteca, etc. s’ha de saber que hi ha altre

de año han leído ocho libros que son: “Maria Rosa” de Àngel Guimerà,

quantitat de tasques que fan per tal de fer més portable la vida als nostres

“El celler” de Noah Gordon, “La nieta del Señor Lihn” de Philippe Clau-

veïns. Una d’elles ha estat del 2 al 13 de maig, quan van gestionar els

del, “L’esglèsia del mar” de Ildefonso Falcones, “Hermanas” de Josefina

ajuts i serveis escolars del curs 2011-2012, on els interessats eren

Aldecoa, “L’últim patriarca” de Najat El Hachmi, “El mètode Gronholm”

assessorats i lliuraven les seves sol·licituds. Altre d’elles ha estat com

de Jordi Galcerá y están trabajando con “El origen perdido” de Matilde

cada any, fer els abonaments de temporada de la piscina municipal.

Asensi. Se reúnen una vez al mes en el Centro Cívico de Banyeres, donde comentan el libro. Desde aquí animamos a todas las persones que les guste leer, a que participen en el Club de lectores de Banyeres.

Tinetaula a Banyeres del Penedès

Contacontes Dins de la programació del Centre Cívic Ernest Lluch i continuant amb les activitats de l’any passat, s’han realitzat diversos contacontes a la bibliote-

Del 7 al 17 de març de 2011, la TINETaula va arribar a Banyeres del

ca on s’ha comptat amb una gran participació de la canalla i dels pares, així

Penedès. La TINETaula és una activitat formativa organitzada per l’Or-

com la de la col·laboració de les diferents entitats culturals de Banyeres.

ganisme Autònom per la Societat de la Informació (OASI) de la Diputació de Tarragona i el que pretén és apropar internet i les noves tecnologies als ciutadans. L’Ajuntament ha facilitat l’aula, la connexió a internet, les taules, cadires, la instal·lació elèctrica i la distribució dels grups. S’han fet dos tipus de cursos gratuïts al Centre Cívic Ernest Lluch, introducció a

nes i la demanda ha estat tan gran que hi ha hagut moltes persones que

Presentació del llibre “L’esglèsia romànica de Sant Martí Sarroca”

s’han quedat sense plaça i en llista d’espera. Al finalitzar el curs ha rebut

El dijous 16 de juny va tenir lloc al Centre Cívic Ernest Lluch, la presentació

cadascú el seu diploma acreditatiu d’assistència i aprofitament. El grau

del llibre “L’esglèsia románica de Sant Martí Sarroca” a càrrec del seu

de satisfacció dels ciutadans ha estat molt elevat i amb ganes de que la

autor i veí de Banyeres, el Sr. Pedro Cuesta. Un llibre que tot i que ja havia

TINETaula torni un altre cop al municipi. 22.

estat escrit pel mateix autor, es va tornar a editar per la seva qualitat.

Internet de dilluns a divendres de 17 a 18.30 hores i Internet avançat de dilluns a divendres de 18.30 a 20 hores. A cada curs ha hagut 10 perso-


Sant Jordi

Fiesta de Santa Eulalia

Además de las actividades organizadas en la escuela por los profesores y

Recordamos que cada año, Banyeres del Penedès celebra la Fiesta de

el AMPA para la Diada de Sant Jordi, el Ayuntamiento organizó en la plaza

Santa Eulalia, que es la fiesta pequeña del municipio y que hace honor a

del Ayuntamiento, un taller de maquillaje en el que tanto niños como

su patrona Santa Eulalia. Durante el fin de semana del 12 y 13 de febrero,

niñas participaron y se lo pasaron muy bien y posteriormente,el grupo de

los actos fueron los siguientes: Misa solemne en honor a la patrona de

teatro “Coral Picarol” hizo la representación de la leyenda de Sant Jordi.

Banyeres, moixigangues a cargo de la Colla Badalonina, de la Moixiganga de Lleida, a cargo de l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres, concierto y baile en la Societat Nova a cargo de la Orquesta Selvatana y el quinceavo encuentro de intercanvio de places de cava.

Cursos i tallers municipals Com cada nova temporada, al mes d’octubre han començat els cursos i tallers dels diferents centres cívics del nostre municipi, organitzats per les

141 Visita Coneguem el Penedès El dia 8 de maig i organitzat per l’Institut d’EStudis Penedesencs, es va fer

àrees de cultura i de benestar social. Al centre cívic Ernest Lluch s’està

la 141 visita “Coneguem el Penedès”. La concentració va ser al pàrquing

fent arts aplicades, multitaller de manualitats per a nens i joves, cerámica

de Saifores, van aprofitar per visitar el nucli, així com la Fundació Àngels

adults, costura, pintura, puntes de coixí, pachtwork, informática i alfabe-

Garriga de Mata, per continuar amb una visita guiada pel Joan Jané a

tització d’adults. Al centre cívic Joan Català del Priorat de Banyeres s’està

l’Ermita Mare de Déu del Priorat del segle XII, l’Esglèsia Parroquial de

fent gimnàstica, salsa, manualitats, pintura, pachtwork, cerámica i anglès

Santa Eulàlia, la Torre de Guaita del segle X i el Museu Josep Cañas.

i al centre cívic de les Masies de Sant Miquel s’està fent taller d’arts manuals i aplicades i taller d’arts manuals per a nens i nenes. Per a més información no dubteu en posar-vos en contacte amb el centre cívic i no oblideu que a les pàgines web de l’ajuntament i de ràdio banyeres: www. banyeresdelpenedes.com i www.radiobanyeres.com sempre trobareu la información actualitzada dels cursos i tallers, així com de l’agenda cultural mensual.

Biblioteca Com cada any, a la Biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch s’han incorporat llibres nous, amb les novetats d’aquest any. Ja sabeu que podeu llogar llibres només tenint el carnet de la biblioteca, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores. Anima’t a llegir.

.23


esports

Patinatge El mes de setembre es va començar a fer patinatge al nostre municipi. Hi ha dos grups i entrenen cada dimecres de 5 a 7 de la tarda a la pista coberta. Ja sabeu si us agrada, no dubteu en apuntar-vos.

Patinatge professional El dilluns dia 21 de novembre, M. Roser Figueras Sanahuja que és la professora del patinatge de Banyeres, va guanyar juntament amb el seu equip del Reus Deportiu la medalla de bronze, és a dir el tercer lloc del campionat mundial a Brasil. Enhorabona M. Roser.

6è open nacional de taekwondo a Castelló El dissabte dia 15 d’Octubre va tenir lloc a la localitat d’Alcora, el 6é Open Nacional de Castelló (Marina d`Or). El Taekwondo Banyeres va participar amb un competidor, Oscar Ruiz (-31 kg).El nostre petit esportista no va poder eliminar al competidor de la Comunitat de Murcia, el qual va quedar primer al campionat fent un KO a la final, era un competidor molt bo i amb més experiència que l’Oscar. Encara així, ens quedem amb el seu gran esforç, sacrifici i valor que va posar-li al combat, servint aquest d’experiència per a la següent ocasió.

Rocòdrom Tot i que ja porta quasi dos anys el rocòdrom, aquest mes de setembre s’ha tornat a ampliar per tal que els que estan més avançats puguin millorar encara més. 24.


Campeonato de taekwondo de Catalunya infantil 2011

Atletisme També tenim un grup de corredors que estan patrocinats per Gerco i que

Otra medalla para el Taekwondo Banyeres en el Campeonato de Cata-

van pels diferents llocs on es fan carreres i maratons portant el nom del

lunya infantil. Óscar Ruiz consiguió la medalla de bronce haciendo dos

nostre municipi amb molt d’orgull. Ànims nois.

combates y perdiendo en semifinales de un punto y lesionado de una rodilla, demostrando que es un competidor mucho coraje y valentía. Taekwondo Banyeres, poco a poco, se está haciendo un hueco en la

Inauguració del skatepark de Banyeres del Penedès

élite del taekwondo catalán, consiguiendo normalmente, medallas en los

El dia 5 de juny es va inaugurar l’skatepark que tant havien demanat els

campeonatos a los que asiste y llevando el nombre de nuestro municipio

nois i noies de Banyeres. En un primer moment es va posar al costat del

por todos los lugares.

camp de futbol, però degut a que estaven molt aillats, aquest mes d’oc-

Eric Medina perdió en cuartos de final, haciendo un gran combate. El

tubre es va traslladar al carrer Camí de l’Arboç.

Campeonato de taekwondo de Catalunya joves promeses 2011

2ª pedalada btt en Banyeres

El dia 23 d’Octubre, es va celebrar al pavelló municipal de la Mar Bella

debido al éxito que tuvo el año pasado. Esta vez fueron cerca de 300

(Barcelona), el Campionat de Catalunya de Joves Promeses. El Taekwon-

personas las que se apuntaron y que disfrutaron de un día diferente,

do Banyeres va portar tres competidors (Sergio Sánchez, Oscar Saiz i

finalizando con una botifarrada para reponer energías.

El pasado 15 de mayo se hizo la segunda pedalada BTT en Banyeres

Oscar García), obtenint aquest últim, una medalla de bronze a la categoria de pesat.

Bàsquet

Presentació del nou equipament del CF Banyeres El passat divendres dia 22 de juliol es va fer la presentació del nou equi-

A falta d’esports a Banyeres, cada vegada hi ha més opcions i ja no hi

pament del Club Futbol Banyeres per la propera temporada 2011-2012.

ha només el futbol, si no que també hi ha per aquells i aquelles que no

Aquest nou equipament el van presentar les noies de Banyeres: Assump-

els hi agrada, també poden practicar el bàsquet. Entrenen dos dies a la

ta, Mª Roser, Montse, Roser i Natalia. Es va fer també la presentació del

setmana, dilluns i divendres de 17.30 a 19 hores aproximadament a la

nous jugadors i desprès el regidor d’esports, José Mª Acosta va dir unes

pista coberta i hi ha nois i noies d’entre 7 a 11 anys.

paraules per desprès presentar al que serà el nou entrenador, Dani Lara. .25


solidaritat

Primer acto solidario contra la violencia de género El sábado 9 de abril en el Polideportivo de Bellvei, se hizo el primer acto solidario contra la violencia de género organizado por Ràdio Banyeres, Bellvei Ràdio y la Asociación Plataforma Actuem y con la colaboración de los Ayuntamientos de Banyeres, de Bellvei y el Consell Comarcal. En el acto, se contó con la presencia de la alcaldesa de Banyeres, Núria Figueras, el alcalde en funciones de Bellvei, Julià Forcada, el diputado y alcalde Massllorenç, Rafael Güell, Joan Plana como Delegado Territorial de Juventud y en representación de la Delegación de Gobierno, el Inspector Jefe de los Mossos d’Esquadra del Vendrell, Octavi Jesús Ruano Morales y Nuria Saiz, mosso d’esquadra del grupo de atención a la víctima, que posteriormente estuvo hablando de cómo actuar y como pueden ayudar a aquellas personas que están padeciendo la violencia de género. La presentación del acto fue a cargo de Lourdes Meroño y Cecilio Gu-

Marató de TV3 2010

tiérrez, locutores de Ràdio Banyeres y estuvieron acompañados por el

Un any més, el poble de Banyeres ha col·laborat i ha donat suport a la

coordinador de las dos radios y locutor de Ràdio Teletaxi, Joan Enric Vi-

Marató de TV3 del 2010 que anava destinada a recaptar fons per les

dal. Presentaron a la Asociación Plataforma Actuem, formada por Ana

lesions medul·lars i cerebrals adquirides. Per primer any les Masies de

Blandón y Trini Córdoba quienes han sufrido en sus respectivas familias

Sant Miquel s’unia a Casa Roja i es sumaven a la Marató de TV3 amb

la pérdida de una sobrina de 16 años y una hermana por la violencia

bons resultats. Les aportacions de l’any passat van ser:

de género y hablaron des de la tranquilidad y con el deseo de continuar

ENTITAT

APORTACIÓ

trabajando para evitar nuevos casos, para aumentar la autoestima y la

Rócodrom

40€

autodefensa de las mujeres. También habló la alcaldesa de Banyeres,

Diables

72€

Núria Figueras que habló como mujer, como madre y cómo se sintió la

Penya Blaugrana

257€

primera vez que la Plataforma Actuem le pidió ayuda y acabó hablando

Ivet Garriga

166,48€

el alcalde en funciones de Bellvei, Julià Forcada, quien demostró al igual

Puntes de coixí

140€

que el resto, su rechazo contra la violencia de género.

Massa Coral Banyerenca

230€

El acto duró cerca de seis horas, en las cuales los grupos de artistas que

Escola Bressol

160€

colaboraron sin ánimo de lucro fueron: el Coro Rociero Arenas del Cami-

Drac

230,84€

no, Coro Rociero Arenas del Camino, Isabel Lebrón, Los amigos del Sur,

Bandolers i Trabucaires

143,30€

Antonio Malagueño, N’Crisis, el grupo de baile Sentir Flamenco, Obstacle,

Esbart Sta. Eulàlia

340€

casa de Andalucía del Vendrell Blanca Paloma, Centro Cultural Andaluz

Escola Mare de Dèu del Priorat

257.60€

Almas Rocieras de Calafell, El Garri, Los Aguateques, Gimnàs Record del

El Farcell

332€

Vendrell Danza del Vientre, grupo Sacromonte y el fin de fiesta con el

CF Banyeres

75€

grupo Nemset. También se hizo una rifa a cargo de Juan Olivares, gracias

Societat Nova

156€

a todas las colaboraciones de tiendas y restaurantes de Banyeres del

Casa Roja-Masies St. Miquel

309.52€

Penedès, Llorenç del Penedès, el Vendrell, Sant Jaume dels Domenys,

Priorat de Banyeres

1000€

l’Arboç, Clariana, Calafell, Vilanova i la Geltrú, Segur de Calafell, Santa

TOTAL

3909,74€

Oliva y Bellvei. La recaudación entre las entradas y la rifa fue de cerca

Al moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, la Marató de TV3 del 2011 destinada a recaptar fons per la regeneració i transplantament d’òrgans i teixits, no tenim les aportacions del nostre municipi però esperem siguin tan bones o més que l’any passat. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès vol agrair públicament a la població la seva participació i solidaritat. Gràcies a tothom!!! 26.

de 600€ que fueron a parar íntegramente a la Asociación Plataforma Actuem para poder continuar con su trabajo solidario.


Festa de la lliga contra el càncer

Donació de sang a Banyeres del Penedès 22.07.11

El dissabte 7 de maig va tenir lloc la festa de la lliga contra el càncer que

El divendres 22 de juliol, el Banc de Sang i Teixits va estar a Banyeres del

per primera vegada es feia a Banyeres del Penedès. Va constar d’un dinar

Penedès. La campanya la va promulgar Joan Rey, delegat, l’Ajuntament

i van assistir personalitats com el Dr. Borrás, oncòleg de l’hospital de

de Banyeres del Penedès, Ràdio Banyeres i els comerços del poble. Fins

Reus i president de la Lliga contra el cáncer, David Ortega director, Joan

aquest moment el número de donacions sempre havia estat entre 23 i 25

Descals com a delegat del Baix Penedès així com totes les delegades

i aquesta vegada i per primer cop, la Campanya de Donació de Sang a

de la lliga contra el càncer de tota la comarca. A nivell de polítics es va

Banyeres ha estat un èxit de participació. De fet han estat 34 donacions

comptar amb l’assistència de l’alcaldessa de Banyeres, Núria Figueras,

reals, més 6 oferiments (els quals també es compatibilitzen), és a dir

el Delegat del Govern, Francesc Homs, el Delegat Territorial de Joventut,

40 donacions de sang i el més important és que hi ha 7 nous donants

Joan Plana, el Diputat i alcalde de Massllorenç Rafael Güell, l’alcaldessa

a Banyeres. Des del Banc de Sang i Teixits volen agrair la participació i

de Santa Oliva, Cristina Carreras, l’exalcalde de Sant Jaume dels Do-

solidaritat dels veïns i veïnes de Banyeres i que els resultats obtinguts

menys, Sr. Magí i com a representant del Consell Comarcal, el tinent

siguin un punt de partida per properes campanyes.

d’alcalde de Banyeres del Penedès, Lluís Inglada entre d’altres. L’acte va ser presentat per Lourdes Meroño, coordinadora de Ràdio Banyeres i es va fer una rifa de moltíssims objectes i productes per solidaritat de les diverses botigues de Banyeres, Calafell, Santa Oliva, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Bonastre, etc. La recaptació d’aquest acte

Donació de sang a Banyeres del Penedès 11.11.11 El dia 11 de novembre de 2011, una data molt especial, el Banc de Sang

ha estat de 4000 euros que aniran destinades a les activitats d’aquesta

i Teixits va estar novament a Banyeres del Penedès. La campanya la va

associació. La lliga contra el càncer vol donar les gràcies a totes aquelles

promulgar Joan Rey, delegat, l’Ajuntament de Banyeres, la regidora de

persones i botigues i molt especialment a la delegada de Banyeres i a tot

sanitat, Joana Fernández, Ràdio Banyeres, els comerços del poble i la

el seu equip que han fet que l’esdeveniment hagi estat un èxit. La propera

col·laboració de Masset del Lleó, Port Aventura, Aquum Spa la Pineda,

festa de la lliga contra el càncer tindrà lloc l’any vinent a Bonastre.

Oscar Cines del Vendrell i el restaurant-buffet la Bleda 2 de Bellvei. Fins

Lectura manifiesto contra la violencia de género

la data, les donacions havien passat de 23 a 40, però en aquesta últi-

El viernes día 25 de noviembre fue el día internacional de la no violencia

nous donants a Banyeres. La campanya va incloure que a cada donant

contra las mujeres. El Ayuntamiento de Banyeres conjuntamente con el

se li entregava una ampolleta de vi del Masset del Lleó i entre tots els

Col·lectiu de Dones El Farcell leyeron un manifiesto contra la violencia

donants, es van sortejar, dues entrades per Port Aventura, dues entrades

machista denunciando estos actos y recordaron que no es únicamente

per l’Aquum Spa la Pineda, dues entrades per l’Òscar Cines del Vendrell

un día, sino que cada día se ha de luchar. También recordaron a todas

i dos sopars-ball al restaurant-buffet la Bleda 2 de Bellvei. Des del Banc

aquellas mujeres que sufren la violencia, así como aquellas que han fa-

de Sang i Teixits volen agrair la participació i solidaritat dels veïns i veïnes

llecido y también aprovecharon para recordar que no se tiene que tener

de Banyeres i que els resultats obtinguts siguin un punt de partida per

miedo a denunciar.

properes campanyes.

ma donació, es van fer 50 donacions reals, més 5 oferiments (els quals també es comptabilitzen), és a dir un total de 55 donacions de sang i 11

.27


festes

Festes Majors de Banyeres del Penedès 2011 Del divendres 9 al dimecres 13 de juliol es va celebrar com cada any la

Hem de fer esment de la gran participació que han tingut tots els actes,

Festa Major de Banyeres del Penedès.

tan de veïns i veïnes de Banyeres, com de visitants i convidats esporàdics,

El tret de sortida de la festa va tenir lloc el divendres dia 9 de juliol, amb el

que ha tingut enguany la nostra Festa Major 2011.

cercavila infantil i el pregó, que enguany va anar a càrrec de la periodista

També com és conegut per tots, van tenir lloc les festes dels diferents

Rosa Mª Calaf (Premi nacional de periodisme), qui va acaparar l’atenció

nuclis de Banyeres: Saifores va fer la seva Festa Major el 2 i 3 de juliol,

dels assistents a l’acte amb un pregó senzill i alhora emotiu, marcat per

Les Masies de Sant Miquel del 15 al 17 de juliol, el Priorat de Banyeres

la relació que la periodista té amb el municipi baixpenedesenc. Tot seguit

del 22 al 24 i del 29 al 31 de juliol, i per finalitzar Casa Roja el 5 i 7

es va poder gaudir de l’actuació dels balls locals de Banyeres i els balls

d’agost les quals han sigut un èxit de participació dels veïns, amb els

parlats, amb la participació dels Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat

tradicionals sopars, balls, sorteigs, els caps grossos de les Masies de

Poch. Més tard es va dur a terme una nova inauguració, en aquest cas

Sant Miquel, bandolers i trabucaires i el drac entre d’altres.

al Centre Cívic Ernest Lluch. Es tracta d’una mostra dedicada als Tallers Municipals Culturals i a la feina feta als mateixos durant el curs 20102011. A continuació es va oferir un petit refrigeri a la plaça del Centre Cívic. Altres actes a destacar de la Festa Major d’enguany han estat el Castell

Agraïment de l’alcaldessa de barri de les Masies de Sant Miquel,

de foc, la música del concert jove, també les orquestres, la ballada

Joana Fernández

de sardanes, els versots dels diables, així com la seva magnífica i espectacular “carretillada”, la volada del drac (que recordem que és

Un any més els veïns de les Masies de Sant Miquel van sortir al carrer per

patrimoni local d’interès festiu, cultural i folklòric català), el correfoc, les

viure la nostra Festa Major.

tronades, la diada castellera. Val a dir que també s’han ofert activitats

Tots junts i amb la coordinació de la comissió de festes, grans i petits van

destinades als petits de la casa, als joves, als adults i a la gent gran.

gaudir i participar de la nostra variada festa.

Tothom ha pogut gaudir de la festa major de Banyeres que va finalitzar el

A tots MOLTES GRÀCIES!!!!!!

dia 13 de juliol amb un sopar i cantada d’havaneres, que ha servit per a posar el punt i final de la festa.

28.

Joana Fernández Les Masies de Sant Miquel


festes

Festa dels Reis 2011

Flama del Canigó 2011

Com ja és habitual, la visita del patge reial i ses majestats d’orient va

La Flama del Canigó llegó a Banyeres el pasado 23 de junio de 2011.

arribar a Banyeres del Penedès. En primer lloc, va arribar el Patge Reial el

Hubo animación infantil y actuaron las entidades del pueblo. En las Ma-

diumenge dia 2 de gener, que va anar passant pels diferents nuclis per tal

sies de Sant Miquel se concentraron en el centro cívico para ir algunos

de recollir les cartes de tots els nens i nenes que estaven molt il·lusionats.

andando y otros en coche, junto con los cap-grossos de les Masies de

Només tres dies més tard, el dia 5 de gener, arribava el dia tan esperat

Sant Miquel que fueron hasta Banyeres para esperar y recoger la Flama

per tota la canalla amb la visita de Ses Majestats els Reis d’Orient, primer

del Canigó. A continuación hubo coca para todas las personas asistentes

amb la cavalcada i després una vegada feta tota la ruta, van rebre als

y finalmente se llevó la llama a la Foguera de Sant Joan.

petits i petites a la Plaça de l’Ajuntament. Per finalitzar, alguns d’ells van tenir l’ocasió de rebre els propis regals de les mans dels Reis d’Orient.

Tres tombs El dia 3 d’abril es va celebrar el ja tradicional Tres Tombs a Banyeres del Penedès. Es va començar amb la típica concentració a l’Avinguda Marta Mata i l’esmorzar a base de barbacoa. A la plaça de l’Ajuntament es va poder veure la fira artesanal amb diferents parades en les que es podien comprar tota mena de coses com mocadors, joies en plata artesanals o ceràmica entre d’altres. A les 12 del migdia van començar els tres tombs pels carrers del poble, acabant amb la benedicció i l’entrega de records per part de l’ajuntament.

.29


festes

Diada de Catalunya Aquest any a Banyeres del Penedès, els actes de la Diada Nacional de

seguit de l’ofrena de flors i de la lectura del manifest per part de l’al-

Catalunya van començar divendres dia 9 de setembre amb la inauguració

caldessa de Banyeres, Núria Figueras. Amb una assistència d’unes 50

de l’exposició “Espines i Flors” de Josep Cañas, al Centre Cívic de Saifo-

persones, entre ells, regidors de l’Ajuntament tant de la junta de govern

res, en el marc de commemoració del desè aniversari de la mort del fill

com de l’oposició, la Massa Coral Banyerenca amb la resta d’assistents

il·lustre de Banyeres. Aquest primer acte va comptar amb l’assistència

van cantar l’himne dels segadors i els trabucaires d’en Montserrat Poch

d’una quarantena de persones que van poder participar a la lectura dels

van acabar l’acte amb unes salves.

pensaments de Josep Cañas i la presentació va anar a càrrec de l’alcal-

A l’una del migdia i coincidint amb el vint-i-sisè aniversari dels Diables de

dessa de Banyeres, Núria Figueras i en Joan Jané dels Amics de Josep

Banyeres, va haver sardanes i vermut a la plaça de l’ajuntament, seguit

Cañas. Al finalitzar es va fer un petit refrigeri.

del ja tradicional dinar popular amb una assistència de 190 persones i

El dissabte dia 10 de setembre i al nucli de Saifores es va fer un sopar

posteriorment va haver bingo i ball a càrrec de la Ponet’s orquestra. Ja

popular on més de 170 persones van poder gaudir de la companyia de

arribada la nit, els Diables petits de Banyeres van fer una carretillada i els

veïns, veïnes i amics del municipi de Banyeres, finalitzant la vetllada amb

més grans van fer l’encesa junt amb l’himne dels Segadors a càrrec de

l’actuació del grup d’Havaneres Mediterrània i rom cremat a càrrec del

l’Agrupació Musical Santa Ana del Vendrell qui va posar el punt i final a

Ton Figueras i Carles Ferràs.

aquest intens cap de setmana amb un concert on el públic va gaudir tant,

Per últim, el dia 11 de setembre Diada Nacional de Catalunya, al cemen-

que van haver de fer 4 bises.

tiri de Banyeres va tenir lloc l’acte d’homenatge al soldat desconegut,

30.


Manifest Diada Nacional de Catalunya Cada 11 de setembre celebrem la diada nacional de Catalunya, una

Mireu, molt països celebren la seva Festa Nacional aprofitant la

diada que històricament ha estat reivindicativa dels nostres drets com a

commemoració d’una data històrica positiva o feliç. A Catalunya, en

ciutadans de la nació catalana.

canvi, commemorem l’onze de Setembre de 1714. Una data fatídica, on varem ser derrotats com a país. I són molts els que encara es pregunten

Avui més que mai, com he dit abans, torna a ser una jornada reivindicativa,

per què els catalans i les catalanes celebrem una derrota?

per tots els fets que s’han esdevingut darrerament. Però jo crec que estan equivocats. Els catalans i les catalanes no La sentència de l’any passat emesa pel Tribunal Constitucional sobre

celebrem pas cap derrota. Avui fa 297 anys que Catalunya va perdre una

l’estatut d’autonomia de Catalunya el 28 de juny de 2010 així com la

guerra, això sí, però nosaltres no celebrem la derrota, nosaltres celebrem

sentència del Tribunal Suprem d’enguany contra el model d’immersió

la represa, nosaltres celebrem que malgrat aquella derrota, existim. Que

lingüística a l’escola catalana, així com a les institucions catalanes i a

malgrat aquella derrota, avui hi som. Malgrat aquella derrota l’endemà

la ciutadania.

tots i totes es van llevar a primera hora del matí i van estar treballant tot el dia i fins avui, aquesta és la nostra victòria, la de no rendir-nos, la

Aquest model que és una història d’èxit de més de 30 anys, que ha garantit

d’aixecar-nos cada dia i treballar pel bé de la nostra comunitat, pel bé

i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat d’oportunitats.

del nostre país.

Model que ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa, la complicitat i l’esforç de famílies no catalanoparlants, que han posat

L’11 de setembre de 1714, desprès d’una guerra dinàstica per succeir

en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot, amb un reconegut

Carles II d’Àustria en la corona espanyola, Catalunya, arrenglerada en el

prestigi Internacional, per tant no podem permetre més atacs i reafirmar

bàndol perdedor, va ser derrotada com a país, des de llavors Catalunya

el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent

ha hagut de passar moments històrics difícils. PERO HEM SOBREVISCUT.

la llengua vehicular del sistema educatiu català, com a eina indispensable

Avui encara hi som. Avui existim com a poble. I això és el que hem de

que possibiliti la cohesió social del nostre país.

commemorar cada 11 de setembre. Avui recordem que els catalans i les catalanes som i volem ser.

El nostre país, que com sabeu, es troba immers en una situació de crisi, d’incertesa i de desconfiança que afecta a moltes persones, empreses i

Per això cal ser ferms i així Catalunya, tornarà a ser respectada i sobretot

entitats del nostre entorn. No som aliens a la crisi econòmica i financera

escoltada.

que tenalla tota EUROPA i el món sencer. Tot i que tenim confiança en el futur, sabem que els esforços de tots plegats que hem i haurem de fer

Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol.

són importants. El nostre país i també com no el nostre govern municipal no en seran pas aliens a aquests esforços de contenció de la despesa, de

VISCA BANYERES DEL PENEDÈS I VISCA CATALUNYA!

reducció del dèficit i de frenada de la inversió. Tot i així n’estic convençuda que amb la col·laboració de tots i totes ens en sortirem, hi tant que ens en sortirem.

.31


hisenda

Prendre mesures En aquests moments de mancances i quan la paraula “crisis” és la que més marca, resulta molt dur haver de prendre mesures encara que pel bé comú i l’interès general ens obliga. Des de l’any 2008 s’han congelat les taxes i els impostos del nostre municipi, però enguany i degut a la manca d’ingressos per altres conceptes, ens ha obligat a fer revisió d’algunes àrees, a fi i efecte de no haver de deixar d’atendre temes d’interès social i general. De fet ni s’ha tocat l’impost de l’IBI, que segueix amb el mateix percentatge que fins ara, ni s’ha augmentat les quotes de l’Escola Bressol, per tal de no castigar més encara a les famílies amb nens petits. El passat estiu, també es van mantenir els imports de la Piscina Municipal i tenint sempre en compte que ha hagut augment de costos de manteniment que l’Ajuntament ha hagut de suportar. El que s’ha modificat és l’impost de circulació, que era un dels més baixos de la comarca amb només dos municipis per sota nostra i que passa d’un rati de 1.40 a 1.50 que és un percentatge d’un 8% d’increment i que en un vehicle de cubicatge mig suposarà pagar uns 3€ més a l’any. Pel que fa a l’aigua, hem de ser conscients que és un servei deficitari per qualsevol ajuntament i que al nostre cas el cost de l’aigua anual representarà 60.000€ més que fins al moment. Per tal d’anivellar el cost que assumeix l’Ajuntament de Banyeres comparat amb la recaptació dels usuaris, hauríem d’haver aplicat un increment del 50%, però sent conscients que això és totalment inadmissible, només hem aplicat un augment del 10% per a minorar el cost que hem de pagar. I per últim, pel que fa al servei de la brossa, el que s’ha fet és anivellar la recaptació amb el cost del servei, a l’efecte de no augmentar el diferencial de dèficit. En resum, uns augments que resulten imprescindibles i que en cap cas, arriben a cobrir la despesa, sense tenir en compte que només amb la pujada de l’aigua, haurem d’assolir el proper any. Per concloure, aquest increment de les taxes, representarà per una família estàndard, un increment en els despeses d’entre 30 i 45€ el proper any, però és per tal de poder continuar donant servei, atenció i tenir cura dels serveis dels nostres ciutadans. 32.


eleccions

Eleccions municipals 2011

Eleccions generals 2011

RESULTATS A BANYERES Cens: 2119 Votants: 1468 Abstenci贸: 655

RESULTATS A BANYERES Cens: 2119 Votants: 1463 Abstencions: 656

CIU: 571 PSC: 489 PP: 113 ICV: 174 Verds Europeus: 43 Blancs: 40 Nuls: 38 Nuls: 36

CIU: 420 PSC: 391 PP: 335 ICV: 109 ERC: 56 UPD: 31 PXC: 14 Escons en blanc: PACMA: 10 / Pirates de Catalunya: 1 / Hartos ORG: 4 / Partit comunista del poble de Catalunya:1 / Eb: 22 / Anticapitalistes: 4 / PRE-R: 1 / Blancs: 26 / Nuls: 36

Candidaturas

Votos

Concejales

CIU

571 (39,93%)

5

PSC-PM

489 (34,20%)

4

ICV-E

174 (12,17%)

1

PP

113 (7,90%)

1

EV-GVE

43 8 (3,01%)

.33


G r u P s m u n i c i Pa l s ci u Com cada any, volem transmetre la nostra felicitació per aquestes festes

de crisi i poder gaudir de la confiança dels ciutadans és important i

nadalenques i també els nostres millors desitjos per l’any vinent.

beneficiós per tots, ja que si haguéssim seguit amb un altre ajuntament

Les perspectives de sortir de la crisi no és que siguin gaire bones, però

estaríem molt pitjor.

hem de mantenir la confiança de que a Catalunya, amb el govern de

Enguany hem ajustat també el cost de les festes de reis. Seguiran tenint

CIU, es seguiran prenent amb valentia les mesures convenients i neces-

el mateix impacte davant els nostres nens i nenes, però a un cost més

sàries per minimitzar els efectes negatius d’aquesta crisi global.

baix, per què?, doncs perquè la regidoria de cultura i festes també té

Hem de veure com es va desenvolupant la nostra relació amb el go-

l’esperit de racionalització de costos.

vern central, ens preocupa la indefinició del PP, el seu centralisme, i

De cara a l’any 2012 farem un control molt acurat de les despeses

especialment la seva negativa a concretar el pacte fiscal. Confiem en

d’aquestes dues regidories i us farem un comparatiu dels anys passats

que recuperin el sentit comú i tornin a pensar en Catalunya després de

per comprovar-ho, doncs enguany ja hem posat en ordre el tema dels

la campanya electoral i vegin que hem de ser la locomotora que faci

cursos organitzats des de l’Ajuntament i ara estem treballant en el tema

remuntar aquesta situació.

de festes.

Normalment aprofitem aquest butlletí de desembre per fer un recompte

Hem volgut transmetre-us aquestes informacions perquè per nosaltres

de les accions que hem desenvolupat al poble, però enguany, on l’eco-

la transparència és fonamental, no tenim res que amagar i doncs a la

nomia ha agafat un protagonisme espectacular com a conseqüència de

fi el que estem gestionant són els diners del poble, i pensem que tots

la crisi, hem estimat més convenient explicar-vos com afrontem, des del

els banyerencs i banyerenques tenen dret a saber la nostra gestió. Ens

govern de CIU, la gestió econòmica del municipi.

hauria agradat que els que abans de nosaltres van assumir responsabi-

En l’entorn de la crisi econòmica que estem patint, és molt important

litat de govern haguessin tingut uns criteris de despeses més coherents,

que els “ajustos” es facin a tots els nivells polítics. Dins del nostre mu-

segur que hauríem pogut portar a terme moltes més coses.

nicipi, des de que el nostre partit ha assumit les responsabilitats de go-

El nostre objectiu polític és portar a Banyeres al lloc que li correspon,

vern, hem fet avenços importants en aquest aspecte. Tenim un marcat

i ajudar a fer Catalunya més forta. Aquest és el fet que ens distingeix

sentit de l’estalvi i sabem com prioritzar les despeses.

sobre els partits que tenim a la oposició. Però el tema que en temps de

Per demostrar a tots els banyerencs i banyerenques els nostres avenços

crisi agafa una importància més gran, és gestionar amb coneixement la

en aquest tema, us oferim un quadre comparatiu de les despeses d’al-

administració econòmica del poble i ens sentim satisfets dels resultats

caldia que hem “retallat” considerablement en el nostre govern. Amb

que anem obtenint.

aquesta administració no hem deixat de fer totes aquelles coses que

Per això us volem donar també a tots/es les gràcies pels bons resul-

considerem importants pel nostre territori, però aplicant l’estratègia de

tats obtinguts a les eleccions a les Corts Generals del 20 de novembre,

no llençar els diners ni aprofitar-nos de la confiança que els ciutadans i

doncs és una manera de constatar que estem fent bé també la tasca

ciutadanes de Banyeres han dipositat en nosaltres.

municipal, optimitzant les partides de manteniment i intentant reduir

Pensem que amb això queda demostrat que fem “més amb menys” i

costos, perquè la gestió sigui molt més eficient.

sobretot que sabem administrar els diners del poble. Deixar clar que les dotacions pressupostàries que no es consumeixen s’utilitzen per altres

MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES

partides necessàries pel poble. Ens ha tocat governar en una època

Grup de Convergència i Unió de Banyeres del Penedès

Alcalde Avelino Menéndez Alcalde José M. Abril

Alcaldessa Núria Figueras

Sou anual d’alcaldia

18.156,94 €

16.756,04 €

15.918,28 €

Sou anual regidor d’Àrea

7.980,00 €

7.980,00 €

7.581,00 €

Sou anual regidor sense Àrea

1.410,00 €

1.410,00 €

1.339,50 €

Protocol d’alcaldia

Alcalde Avelino Menéndez 2004

Compartida Menéndez/Abril 2007

Alcalde José M. Abril 2008

Alcaldessa Núria Figueras 2010

13.349,95 €

16.406,56 €

11.938,08 €

2.829,45 €

(Aquestes despeses son les assignades a l’alcalde/ssa directament, per poder fer-les servir per representació del seu càrrec).

34.


Psc

PP

i cV

El PSC de Banyeres agradece el apoyo mostrado en

PRIMERO EL TRABAjO.

las urnas del pasado 20 de noviembre, a pesar de las

Cerramos este año 2011 cumpliendo 6 meses a

dificultades del momento.

la cabeza del gobierno municipal de Banyeres del

NO PODIEM COMENÇAR PITJOR: FEM BALANÇ DE LA BUTXACA DEL CONTRIBUIENT Degut a la crisis financera i social en que estem immersos i sobre tot a la situació econòmica que passen moltes famílies al nostre municipi,la transparència en els pressupostos i les justificacions reals econòmiques dels costos, son obligades i necessàries, per donar serveis. Aquestos costos lo mes reals possibles, tindrien que ser la base per calcular les despeses i per tant els augments de taxes i impostos per fer-los equilibrats i que no gravin sobretot, en excés, la butxaca del contribuent, ni endeutin els balanços de l’ajuntament. Això es fer política, analitzar i preveure com es subvencionen els dèficits pressupostaris de certs serveis, planificant la seva gestió econòmica a curt i llarc terme i no fent que els errors de gestió o planificació els paguin directament de les seves butxaques, els veïns del nostre municipi. Dons em començat malament, el primer augment és el de l’aigua i el clavegueram. L’ajuntament apuja un 10 %,el rebut de l’aigua i la Generalitat un 8,5 % en el cànon de sanejament. Mol malament, i diem això, perquè no han presentat un pressupost creïble, ni cap estudi de costos, ni res que si assembli, ho han aprovat, perquè han fet quadrar els números sense ajustar-se a la realitat, ni estudiar-ho mínimament. A això se li diu: MALA GESTIÓ, i el govern de CiU i PP, ens diu en el Ple: “es lo que hay”. I desprès s’apuja el rebut de la brossa un 13 %, i la justificació la mateixa, i a mes, segons CiU, això ho tenia que defensar el regidor del PP, que no era al Ple, ... patètic, no es trobava al Ple, el responsable de la regidoria, per exposar els arguments del augment, que estan fets també sense una previsió real de la despesa. I per acabar-ho d’adobar es puja el impost sobre els vehicles una mitjana de un 7,2 %. No es te en conta que som un municipi on el transport públic pràcticament no existeix, per tant, no es un luxe tenir vehicle, si no que es una necessitat, i no diguem dels camions i tractors que es necessiten per treballar, ¿quina es la raó per aquesta pujada?, no hi ha resposta convincent: “ es que tots els ajuntaments ho fan”. Vistes aquestes perspectives, tindrem que filar mol prim en els pressupostos del 2012, no se el que ens pot caure al damunt, perquè diners per altres coses prescindibles, si que ni han, per tant veurem on dediquen les prioritats el govern de CiU, assistit per el PP.

Penedès. Tener la oportunidad de servir a tu municipio, NOVA PUJADA D’IMPOSTOS I TAXES

a tus vecinos, es un placer y un orgullo. Hemos iniciado

En 5 anys de govern de CiU, primer amb ICV i ara amb

el mandato concientes que llegábamos al poder no en

el PP, els impostos i taxes municipals han pujat:

la mejor de las situaciones sino encarando la crisis

Aigua: Quasi un 60% i arribant al 155% segons el

económica que castiga a nuestro pueblo, y a nuestra

bloc de consum

comarca, con valentía y coraje.

Brossa: Quasi un 60%

Desde las áreas que gestiona el Partido Popular

IBI: Quasi un 20%

hemos querido dar ejemplo de soluciones positivas para nuestro municipio. Delante de los ajustes

LOGIS PENEDÈS

emprendidos en materia de sanidad por el Govern

¿Durante cuanto tiempo, más,a piensa CiU, obstacu-

de la Generalitat, propusimos mancomunar una

lizar el proyecto? ¿Cambiarán de opinión sobre este

ambulancia medicalizada entre los pueblos de los

asunto ahora que CiU gobierna en la Generalitat? ¿Le

alrededores. Teníamos la oportunidad de hacer política

seguirán echando la culpa a otros?

de pancarta pero entendemos el servicio público

Nuestra posición, sobre el Logis Penedès, conti-

como la propuesta de soluciones, abandonando la

núa siendo la misma: ¡SI AL LOGIS!

demagogia de aquellos que nos han llevado a estas

Grup Municipal Socialista

situaciones sumamente complicadas como las que estamos viviendo.

PARQUE PUJOLET

Ahora, de cara al año que viene, encaramos retos

Ya han pasado casi 3 años de los vendavales sin nin-

importantes. El primero, y mas destacado, la creación

gún arreglo. Este año 2011, CiU había previsto hacer

de puestos de trabajo. Tal y como apuntaba en

una inversión de casi 8.000€ en arreglos, y ahora

líneas anteriores, falta valentía para crear ocupación.

por segundo año consecutivo los retira.

Desde el Partido Popular de Banyeres del Penedès

¿Cuándo veremos alguna mejora?

entendemos valentía como un claro ejercicio de romper tópicos; es necesario acabar con la cultura del

URBANIZACIÓN BOSQUES

No que hace tantos años ahoga primero a Catalunya,

Bajo el anterior mandato de CiU+ICV, se invadieron las

después a Tarragona y por último término, pero no

fincas sin conocimiento de los propietarios.

menos importante, Banyeres del Penedès. Cuando

Recientemente se informa a los vecinos del coste de

hacemos referencia a romper con la cultura del No

liquidación de la obra. Pero al perder, el Ayuntamiento

queremos decir que estamos dispuestos a poner

de Banyeres, un contencioso, la liquidación ha que-

sobre la mesa el proyecto Logis Penedès.

dado parada.

Creemos en el Logis Penedès pero no creemos a

¿Qué solución propone CiU a los costes millona-

ciegas. Estamos dispuestos a hacer los sacrificios

rios que va ha suponer para los vecinos, de Bos-

que hagan falta para acoger el Logis pero sólo los

ques y Banyeres?

haremos sí somos capaces de conseguir que los beneficios repercutan en nuestro municipio. Vivimos

FELICES FIESTAS

a medio camino de dos grandes núcleos urbanos

Deseamos que paséis unas felices fiestas

como son Tarragona y Barcelona y hemos de darle

navideñas

valor a nuestra voz. No puede ser que el No, al que

y un próspero 2012.

tan aficionados son muchos de nuestros políticos, nos ahogué ya que son tiempos de soluciones y en ningún momento de poner palos en la rueda. Jerónimo Merino Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Lluís Inglada Jané Regidor d´ICV

.35


www.banyeresdelpenedes.com

Profile for Ajuntament Banyeres del Penedès

Butlletí nº28 - desembre 2011  

Butlletí municipal nº28

Butlletí nº28 - desembre 2011  

Butlletí municipal nº28

Advertisement